Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga uredbe o izmjeni Uredbe o visini vodnoga doprinosa

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Lumen solis d.o.o. UREDBU, Članak 1. Izgradnja sunčanih elektrana predviđena je Strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske i predstavlja strateški interes Republike Hrvatske. Na temelju višegodišnjeg iskustva u razvoju projekata sunčanih elektrana, smatramo da su investitori izloženi neosnovanom pritisku Hrvatskih voda da u t.zv. IM obrascu montažnu konstrukciju s panelima prikažu kao 'otvorenu građevinu' iako se Pravilnikom o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa, a koji je mjerodavan i za obračun vodnog doprinosa, takvih davanja oslobađaju objekti koji nisu 'omeđeni prema van' a u koje se ubraja i montažna konstrukcija s panelima. Nadalje, smatramo krajnje upitnim da se montažna konstrukcija s panelom naziva građevinom jer se površina sunčane elektrane (ista ona na koju predstavnici HV žele obračunati vodni doprinos za građevinu) koristi za proizvodnju povrća (usp. npr. studiju uglednog časopisa Nature: https://www.nature.com/articles/s41893-019-0364-5) ili u svrhu ispaše. Gore navedene pritiske HV smatramo štetnima za daljnji razvoj hrvatske elektroprivrede i hrvatske poljoprivrede te tražimo da se jasno i nedvosmisleno, posredstvom Uredbi koje uređuju gospodarenje vodama, sunčane elektrane oslobode obaveze plaćanja vodnog doprinosa. Nije prihvaćen Oslobađanje od plaćanja vodnoga doprinosa nije predmet ove Uredbe. Ovo pitanje je predmet Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 120/16, 127/17, 66/19)
2 EKO d.o.o UREDBU Daljnji razvoj hrvatskog društva i gospodarstva je usko povezan sa Europskim zelenim planom, odnosno uspjeh hrvatske će ovisiti o prilagodbi i provedbi odrednica Europskog zelenog plana. Zeleni plan je prije svega strategija rasta kojom se EU oblikuje kao pravedno i prosperitetno društvo s modernim, resursno učinkovitim i konkurentnim gospodarskom u kojem do 2050. godine neće biti neto emisija staklenički plinova i u kojem gospodarski rast nije povezan sa upotrebom resursa (Europski zeleni plan, COM(2019) 640 final; Europska komisija; 11.12.2019.). Digitalna transformacija i energetska tranzicija su u Zelenom planu prepoznati kao jedni od ključnih faktori u borbi protiv klimatskih promjena. Energetski sustavi Europe će se temeljiti primarno na obnovljivim izvorima energije (OIE) te će OIE imati ključnu ulogu u ostvarivanju ciljeva dekarbonizaciji društva. Uz postizanje ciljeva dekarbonizacije korištenje OIE je također ključno za zaštitu kvalitete i održivo korištenje vodnih resursa te zaštitu bioraznolikosti. Na razini Europske unije proizvodnja energije obuhvaća čak 28% godišnjih potreba za vodom i to prvenstveno za hlađenje termoelektrana i nuklearnih elektrana. Korištenje vode u hidroelektranama ima negativan utjecaj na prirodne vodne cikluse u rijekama i jezerima te na riblji svijet (Water use in Europe – Quantity and quality face big challenges; European environmental agency: 30. Kolovoza 2018). Stoga predlažemo da se za konstrukcije, elemente i oprema koje služe proizvodnji energije iz OIE koja na taj način doprinose zaštiti vodnih resursa kroz izbjegavanja korištenja vodnih resursa za energetske svrhe i kroz ublažavanje klimatskih promjena ne obračunava vodni doprinos. Nije prihvaćen Oslobađanje od plaćanja vodnoga doprinosa nije predmet ove Uredbe. Ovo pitanje je predmet Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 120/16, 127/17, 66/19)
3 Grga K. UREDBU, Članak 1. Osim vodnog doprinosa kao parafiskalnog nameta koji se netrasparentno troši radi koristi pojedinaca u Hrvatskim vodama, potrebno je ukinuti i ostala slična parafiskalna davanja, a koje određuje Vijeće za vodne usluge, koje je također potrebno ukinuti obzirom nije kompetentno, a i sastoji se od članova koji su u sukobu interesa. Iako je o tome Povjerenstvo za sukob interesa dalo jasno tumačenje i izreklo kazne određenim članovima pr. gđa Elizabeta Kos, a koji su i dalje članovi tog Vijeća te je taj cijeli sustav određivaja parafiskalnih nameta nakaradan. Nije prihvaćen Oslobađanje od plaćanja vodnoga doprinosa nije predmet ove Uredbe. Ovo pitanje je predmet Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 120/16, 127/17, 66/19)
4 Grga K. UREDBU, Članak 1. Predlažem potpuno ukidanje naknade vodnog doprinosa kako bi DORH mogao zaustaviti kriminal u Hrvatskim vodama VGO Rijeka (odgovorna osoba g. Gordan Gašparović). Naime, predmetni vodni doprinos se u VGO Rijeka koristi nenamjenski, odnoso koristi se za daljnje protupravne radnje i koristi, čime se očito dodatno "opterećuje" rad DORH-a koji ne uspijeva niti početi s izvidima u Hrvatskim vodama pa za raliku od ostalih građana nisu uspjeli zamjetiti kako one ne ispunjavaju osnovne zadaće (čišćenje i održavanje kanala, rijeka i ostalih postojećih građevina) iako je očito kako se troše ogromna sredstva, ali nenamjenski. Nije prihvaćen Oslobađanje od plaćanja vodnoga doprinosa nije predmet ove Uredbe. Ovo pitanje je predmet Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 120/16, 127/17, 66/19)
5 Grga K. UREDBU Obzirom Hrvatske vode d.d. koriste sredstva prikupljena predmetnom naknadom nenamjenski ovu naknadu potrebno je u potpunosti ukinuti odnosno u iznosu od 100%. Kako sam podnio više kaznenih prijava protvi g. Gordana Gašparovića, kao odogovorne osobe Hrvatskih voda d.d. VGO Rijeka, a radi nenamjenskog trošenja predmetnih sredstava (kao i za ostala kaznena djela od strane te odgovorne osobe odnosno g. Gordana Gašparovića), a po kojima ODO i ŽDO još uvijek nisu postupali iako je prošlo više godina (naime, nisu počeli niti s prikupljanjem osnovnih infomacija niti obavijesnih ragovora, doduše neka ŽDO su najavila skori početak, ali do toga još nije došlo). Dakle, obzirom DORH ne radi svoj posao, a g. Gordan Gašparović u ime Hrvatskih voda VGO Rijeka sklapa štetne ugovore, sredstva prikupljena putem naknade koja je predmet ove uredbe troše se nenamjenski dok u isto vrijeme Hrvatske vode VGO Rijeka ne izvršavaju svoje zakonske obveze odnosno radove koji se trebaju financirati tom naknadom. Hrvatske vode ne izrađuju (iako su zakonskim odredbama to obvezne) planove rada i gospodarenja tih namjenskih sredstava pa posljedično niti ispunjenja tog plana, što je samo po sebi dokaz kako se sredstva ne troše namjenski, u skladu s zakonom. Prema tome ovako prikupljena sredstva su osnov za kriminalne radnje te ih treba u potpunosti ukinuti kako bi se spriječio daljnji kriminal u Hrvatskim vodama obziorm DORH nije u stanju zaustaviti taj kriminal upravo iz razloga velike količine sredstava prikupljenih predmentom naknadom koja omogućuju daljnje kriminalne radnje. Nije prihvaćen Oslobađanje od plaćanja vodnoga doprinosa nije predmet ove Uredbe. Ovo pitanje je predmet Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 120/16, 127/17, 66/19)