Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.2./II.3./II.4. „Produktivna ulaganja u akvakulturu“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 CROMARIS d.d. PRAVILNIK, X. ZAVRŠNE ODREDBE Dodati članak kako slijedi: IX.PRIGOVORI čl.24.toč.12.a) Ministarstvo odlučuje po prigovorima iz stavka 4.ovog članka u roku od 30 danaod zaprimanja prigovora, o čemu se obaviještava Korisnik Obrazloženje: Korisnik svakako treba biti obaviješten o konačnoj Odluci prihvaćanja ili odbijanja/odbacivanja prigovora X. Prijelazne i završne odredbe Postupci započeti po odredbama Pravilnika o uvjetima , kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere Produktivna ulaganja u akvakulturu , dovršit će se po odredbama tog istog Pravilnika. Obrazloženje: Ukoliko je podnesen zahtjev za potporu po Pravilniku koji je bio važeći u trenutku podnošenja, potrebno je cijeli postupak do kraja provesti po tom istom Pravilniku. Ukidanjem ovog članka (koji je do sada stajao u Pravilnicima) može se tumačiti da će postupak započeti po jednom Pravilniku a završit se po odredbama nekog od slijedećih Pravilnika. Primljeno na znanje U okviru navedene odredbe, predviđena je dostava korisniku Odluke o prihvaćanju/odbijanju/odbacivanju prigovora. Pravilnik koji je predmet ovog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću primjenjivat će se samo na one natječaje koji će se na temelju njega objaviti.