Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Sanjin Stošić PRAVILNIK, Članak 3. Komentar na stavak 18. čija definicija je vrlo zbunjujuća, a koja glasi: 18. ploština korisne površine grijanog dijela zgrade A k je ukupna ploština neto podne površine grijanog dijela zgrade (ne uključuje negrijane dijelove zgrade kao npr. skladišta, stubišta i ostale zatvorene negrijane dijelove zgrade i slično) Pitanje: da li su ploština i površina isti pojmovi. Prema Hrvatskoj enciklopediji definiran je pojam ploštine: ploština (znak P), kadšto nazvana površina, fizikalna veličina koja opisuje mjeru dijela neke plohe. Mjerna je jedinica ploštine četvorni metar (m²). Prijedlog promjene teksta: površina grijanog dijela zgrade A k je ukupna neto podna površina grijanog dijela zgrade (ne uključuje negrijane dijelove zgrade kao npr. skladišta, stubišta i ostale zatvorene negrijane dijelove zgrade i slično) Nije prihvaćen Ploština je broj kojim iskazujemo veličinu površine lika ili tijela u mjernoj jedinici ESI sustava (m2).
2 Grga K. PRAVILNIK, Članak 2. Ovo ministarstvo, MGIPU, koje je predlagatelj ovog nacrta, izravno je nadležno za rad DGU te bi trebalo zajedno sa Ministarstvom pravosuđa aktivno štititi kupce i najmoprimce stanova i stambenih građevina, a što ne čini već dopušta da oni budu prevareni. Potrebno je provesti obveze koje je RH preuzela prilikom ulaska u EU, usklađenja evidencije o vlasništvu i to je bila obvezna provesti 1.7.2012., a što do danas nije učinjeno te imamo veliki broj prevarenih kupaca uz izravnu odgovornost države. Prodavatelj bi morao imati obvezu utvrđivanja imovinsko-pravnog stanja u trenutku prodaje, odnosno utvrditi da li je nekretnina koju prodaje nesporno u njegovom vlasništvu ili postoje okolnosti koje to stvarno ili eventualno osporavaju, a većina takvih situacija se rješava etažnim elaboratima ukoliko postoji suvlasništvo i sl. Potrebno je napomenuti kako se danas potencijalnim kupcima nudi mnoštvo zemljišta gdje su prodavatelji upisani kao vlasnici na kojima je npr. izgrađena zgrada, ali često kupci (pa čak niti odvjetnici) ne razumiju kako je za tu zgradu osnovan zasebni zk uložak sa pravom građenja i gdje su upisani stvarni vlasnici te zgrade. Slikovito ću pojasniti primjerom, nedostatak odogovornosti države, tj. MGIPU, koja dozvoljava postupanja katastarskog ureda Grada Zagreba gdje voditeljica odjela za pravne i opće poslove gđa Danijela Perković, odbija provesti upise prvo po vlasničkom listu, a nakon provedenog usklađenja u zemljišnoj knjizi izvršno rješenje nadležnog zemljišnoknjižnog odjela općinskog suda, tvrdeći kako se za upis treba provesti etažiranje zajedničkih dijelova (?!) iako je nadležni sud rješenjem naveo na koji se način ima provesti upis na zajedničkim dijelovima. Voditeljica ispravno navodi kako se upis može provesti samo po vjerodostojnoj ispravi, ali njenim tumačenjem to nije rješenje nadležnog suda niti vlasnički list (?!), već je ona provela upis na toj nekretnini, bez obavijesti nositeljima prava, na osnovu Rješenja o lokacijskoj dozvoli koji glasi na kućni savjet (?!) te je upisala treću osobu koja je donijela to rješenje, a koja u predmetnom rješenju nije navedena (?!). Kao posljedica takvog postupanja je sklapanje kupoprodajnog ugovora za nekretninu između kupca (kojeg je odvjetnik savjetovao!) i osobe koja se na osnovu pogrešnog postupanja gđe Danijele Perković upisala u katastar, a nije niti vlasnik niti nositelj ikakvog drugog prava na toj nekretnini! Kakvu ulogu u zaštiti tog kupca ima energetski certifikat i kako će mu pomoći u pravnim postupcima? Nikako, ali ovo ministarstvo i dalje inzistira na obvezi izrade tog certifikata, parafiskalnog nameta, a ne provodi kontrolu nad postupanjima službenika i namještenika. Nije prihvaćen Nije predmet ovih Izmjena i dopuna pravilnika, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja se u ovim Izmjenama i dopunama Pravilnika ne bavi imovinsko-pravnim odnosima već energetskim svojstvima zgrada s ciljem povećanja energetske učinkovitosti i ispunjenja energetsko-klimatskih ciljeva.
3 Grga K. PRAVILNIK, Članak 3. Ministarstvo, MGIPU, mora smoći političke hrabrosti i sposobne ljude za izradu zakona i osnovanja baze podataka o održavanju građevina svih vrsta (stmabene zgrade, prometnice itd.). Ovaj način pokušaja vođenja baze o energetskim certifikatima, kroz koji se na "stražnja vrata" pokušava uvesti barem povremena kontrola koja je nekima obvezna, a drugima nije - je žalosni odraz nefunkcionalnog političkog sustava i poluga odlučivanja gdje nekoliko stručnjaka pokušava nesposobnim političarima ukazati na društvene potrebe, i uvođenja neophodnih alata koji su postojali još pred dvjesto godina, ali su ukinuti zajedno sa uvođenjem planskog gospodarstva te nisu ponovno uvedeni onog trenutka kad smo se vratili na tržišno gospodarstvo, a morali su biti kako bi društvo normalno funkcioniralo. Nije prihvaćen Nije predmet ovih Izmjena i dopuna pravilnika. Zahvaljujemo na prijedlogu. Ministarstvo putem Informacijskog sustava energetskih certifikata vodi registre: ovlaštenih osoba za energetsko certificiranje, osoba ovlaštenih za kontrolu, osoba koje provode program izobrazbe, izdanih energetskih certifikata s izvješćima o provedenim energetskim pregledima zgrada i izdanih izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradama. Sve fizičke i pravne osobe ovlaštene za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade, odnosno redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije tj. energetski certifikati i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije mogu biti predmet neovisne kontrole. Energetski certifikat i izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi mogu biti odabrane za kontrolu i prema pritužbi.
4 Grga K. PRAVILNIK, Članak 1. Ministarstvo treba predložiti funkcionalne propise obveze održavanja zgrade jer vidjeli smo nakon potresa u Zagrebu kako su zgrade koje su redovito održavane (u skladu s projektnom dokumentacijom) izdržale potres dok one koje se nisu održavale ili su adaptirane/rekonstruirane bez potrebne dokumentacije bile u ruševnom stanju i prije potresa, a nakon potresa samo pukom slučajnošću (vrijeme potresa i neaktivnost/odsutnost stanovništva uslijed pandemije COVID19) nisu uzrokovale veći broj poginulih i ozlijeđenih. Ovaj pravilnik je nesistematičan, zbunjujući prilikom provedbe i u službi nametanje obveze energetskog certifikata kao parafiskalnog nameta. Nadalje, radne skupine koje se bave izradom ovog i ovakvih nacrta MORAJU pratiti uslađenost sa drugim zakonima, npr. izraz "korisnik" koji se djelomično mjenja u "vlasnik odnosno korisnik" je neprihvatljiv. Naime, u razvijenim društvima (koja garantiraju pravnu sigurnost) ne može nitko drugi odgovarati za stanje nekretnine uz vlasnika, on je jedini odgovoran i na njega se odnose SVA PRAVA I OBVEZE. Uz postojeći Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, izraz "korisnik" i njemu slični je neprihvatljiv. Vlasnik svoju odgovornost može "prebaciti" ugovaranjem polica osiguranja, ugovorima o održavanju, upravljanju i sl., ali uvijek je on pasivno legitimirana osoba inače dolazi, a što je danas čest slučaj, do izbjegavanja odgovornosti i poštivanja propisa pa nam gradovi i naselja izgledaju kao da smo u državama "trećeg svijeta". Nije prihvaćen Nije predmet ovih Izmjena i dopuna pravilnika. Obaveza energetskog certificiranja nije parafiskalni namet već dio pravne stečevine Europske unije koju se Republika Hrvatska obvezala preuzeti ulaskom u istu. Zakonom o gradnji objavljenom u ''Narodnim novinama'' br. 153/2013 u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada (preinaka) (SL L 153, 18.6.2010.), a Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji objavljenom u ''Narodnim novinama'' br. 125/2019 u pravni poredak Republike Hrvatske se prenosi Direktiva (EU) 2018/844 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada i Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti (Tekst značajan za EGP) (SL L 156, 19. 6. 2018). Glavni ciljevi Direktiva su unapređenje energetsku učinkovitost zgrada u EU-u, uzimajući u obzir različite klimatske i lokalne uvjete, postavljanje minimalnih zahtjeva i zajedničkog okvira za izračun energetske učinkovitosti, ubrzanje troškovno učinkovite obnove postojećih zgrada i promicanje pametne tehnologije u zgradama. Korisnik u kontekstu ovog Pravilnika nema nikakve obaveze već samo omogućava da se pristupi u sve dijelove zgrade i nesmetano obavi energetski pregled zgrade radi energetskog certificiranja. Ako postoji obveza javnog izlaganje energetskog certifikata, mora omogućiti njegovo javno izlaganje.
5 Grga K. PRAVILNIK Obvezu izrade energetskog certifikata je potrebno ukinuti, zbog prometa nekretnina ili nekog drugog razloga, jer je to parafiskalni namet, usporavanje tržišnog gospodarstva i protivno pravu vlasništva (Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima) obzirom se time ograničava raspolaganje nekretninom bez osnovanih razloga. Naime, ukoliko je zgrada u ruševnom stanju ili je nedavno adaptirana, energetski certifikat ni na koji način ne može pomoći kupcu u procjeni stvarnog stanja te nekretnine jer je on izračun softvera u koji se unose podaci o debljini zidova i veličini prozora. Takvi energetski certifikati na današnji dan koštaju 399 kn (https://www.crnojaje.hr/deals/deallist) i u stvari služe za prevaru kupaca obzirom ne daju nikakav vrijedan ili kvalitetan podatak. Ovo ministarstvo, MGIPU, koje je predlagatelj ovog nacrta, izravno je nadležno za rad DGU te bi trebalo aktivno štititi kupce i najmoprimce, a što ne čini već dopušta da oni budu prevareni. Slikovito ću pojasniti primjer postupanja katastarskog ureda Grada Zagreba gdje voditeljica odjela za pravne i opće poslove gđa Danijela Perković, odbija provesti upise prvo po vlasničkom listu, a nakon provedenog usklađenja u zemljišnoj knjizi izvršno rješenje nadležnog zemljišnoknjižnog odjela općinskog suda, tvrdeći kako se za upis treba provesti etažiranje zajedničkih dijelova (?!) iako je nadležni sud rješenjem naveo na koji se način ima provesti upis na zajedničkim dijelovima. Voditeljica ispravno navodi kako se upis može provesti samo po vjerodostojnoj ispravi, ali njenim tumačenjem to nije rješenje nadležnog suda niti vlasnički list (?!), već je ona provela upis na toj nekretnini, bez obavijesti nositeljima prava, na osnovu Rješenja o lokacijskoj dozvoli koji glasi na kućni savjet (?!) te je upisala treću osobu koja je donijela to rješenje, a koja u predmetnom rješenju nije navedena (?!). I naravno sklopljen je kupoprodajni ugovor nekretnine između kupca (kojeg je odvjetnik savjetovao!) i osobe koja se na osnovu pogrešnog postupanja gđe Danijele Perković upisala u katastar, a nije niti vlasnik niti nositelj ikakvog drugog prava na toj nekretnini! Kakvu ulogu u zaštiti tog kupca ima energetski certifikat i kako će mu pomoći u pravnim postupcima? Nikako, ali ovo ministarstvo i dalje inzistira na obvezi izrade tog certifikata, parafiskalnog nameta, a ne provodi kontrolu nad postupanjima službenika i namještenika. Nije prihvaćen Nije predmet ovih izmjena i dopuna pravilnika. Hrvatska, kao država članica Europske unije, ima obvezu usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije. Europska pravna stečevina kontinuirano se razvija, stoga se i nacionalni propisi moraju s njom stalno usklađivati. Jedna od obveza proizašla iz toga je i obveza izdavanja energetskih certifikata koja je za Republiku Hrvatsku započela danom stupanja u Europsku Uniju, a propisana je Zakonom o gradnji kojim je u pravni poredak RH prenesena Direktiva EU. Energetski certifikat je certifikat iz kojega je vidljivo energetsko svojstvo zgrade ili samostalne uporabne cjeline zgrade, izračunato u skladu s Metodologijom provođenja energetskog pregleda zgrade. On nije sredstvo procjene stanja zgrade u smislu njezine mehaničke otpornosti i stabilnosti, već služi kao pokazatelj energetskog svojstva zgrade tj. koliko je energije (izračunate ili izmjerene) potrebno za zadovoljavanje potreba za energijom prilikom karakteristične uporabe zgrade, a koja među ostalim uključuje energiju koja se koristi za grijanje, hlađenje, ventilaciju, pripremu potrošne tople vode i rasvjetu. Certificiranje potiče dobro gospodarenje energijom te obnovu postojećih zgrada koja omogućuje povrat dodatnih troškova kroz ukupne uštede energije.