Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Uredbe o izmjenama uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 SAŠA PETRIĆ UREDBU O IZMJENAMA UREDBE O JEDINIČNIM NAKNADAMA, KOREKTIVNIM KOEFICIJENTIMA I POBLIŽIM KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE POSEBNE NAKNADE ZA OKOLIŠ NA VOZILA NA MOTORNI POGON Slijedom prijedloga o izmjenama Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon, Hrvatski pčelarski savez kao krovna organizacija pčelara u Republici Hrvatskoj ovim putem ističe nužnost potpunog ukidanja naknade za okoliš na vozila na motorni pogon za vozila koja su registrirana sukladno pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati pčelarska vozila. Vozila koja su registrirana za prijevoz pčela tijekom godine prelaze male udaljenosti u odnosu na druga gospodarska vozila, a ukupan doprinos cjelokupnoj društvenoj zajednici kroz oprašivačku ulogu pčele nemjerljiv je u odnosu na iznos naknade za okoliš. Prioritetna uloga pčele je očuvanje bioraznolikosti kroz svoju oprašivačku djelatnost. Isto je od osobite važnosti upravo za RH s obzirom na iznimno veliki broj biljnih vrsta koje za svoj opstanak trebaju oprašivače, bilo da se radi o gospodarskom ili samoniklom bilju. Nadalje, nužnost očuvanja pčelinjeg fonda očituje se i u nepobitnoj činjenici da 75% hrane koju danas čovječanstvo koristi u prehrani treba pčelu kako oprašivača. Stoga smatramo da bi ukidanje posebne naknade ili njeno značajno umanjenje imali pozitivan učinak na pčelarski sektor, a posljedično i na cijelu društvenu zajednicu. Nije prihvaćen Predmetna vozila su gospodarska vozila i sukladno članku 8. ista su iznosom Vrijednosti korektivnog koeficijenta (k0) koji se odnosi na godišnje prijeđeni broj kilometara (lv) u rangu s vozilima M1 kategorije koja rade mali broj kilometara (ispod 10000 kma godišnje).
2 Dalibor Barbalić UREDBU O IZMJENAMA UREDBE O JEDINIČNIM NAKNADAMA, KOREKTIVNIM KOEFICIJENTIMA I POBLIŽIM KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE POSEBNE NAKNADE ZA OKOLIŠ NA VOZILA NA MOTORNI POGON Kako su već u Europi tržišno prisutna NAPREDNA BIOGORIVA (benzin i diesel) to bi bilo dobro ovom Izmjenom obuhvatiti ista jer će uskoro biti dostupna i u Republici Hrvatskoj. Napredna Biogoriva imaju značajno manju emisiju štetnih tvari u odnosu na konvencionalna biogoriva. Nije prihvaćen Prijedlogom Izmjena Uredbe Uredbe o o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon s obzirom na vrijednost koeficijenta za vozila koja koriste alternativna goriva a koja iznosi nula (0) vozila koja koriste alternativna goriva su izuzeta od plaćanja posebne naknade. Sukladno Zakonu o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (Narodne novine, broj 120/16) “alternativna goriva” su: goriva ili izvori energije koji služe, barem djelomično, kao nadomjestak za izvore fosilnih goriva u opskrbi prometa energijom i koji imaju potencijal doprinijeti dekarbonizaciji prometnog sustava te poboljšati okolišnu učinkovitost prometnog sektora, koji između ostalog uključuju: električnu energiju, vodik, biogoriva (tekuća ili plinovita biogoriva namijenjena prometu proizvedena iz biomase), sintetička i parafinska goriva, prirodni plin, uključujući bioplin, u plinovitom (stlačeni prirodni plin – SPP) i ukapljenom obliku (ukapljeni prirodni plin – UPP) te ukapljeni naftni plin (UNP). Uvažavajući definiciju obuhvaćena su i vozila koja koriste biogoriva kao pogonsko gorivo.
3 Auto SL 91 d.o.o. Pula UREDBU O IZMJENAMA UREDBE O JEDINIČNIM NAKNADAMA, KOREKTIVNIM KOEFICIJENTIMA I POBLIŽIM KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE POSEBNE NAKNADE ZA OKOLIŠ NA VOZILA NA MOTORNI POGON Pohvalno je snižavanje početnih naknada za 5% , u kombinaciji sa svođenjem na 0,0 Korektivnih koeficijenata kod K3,Kk, K1a, kod alternativnih goriva defirana posebnim propisom... Primljeno na znanje Primljeno na znanje
4 Franjo Golubić UREDBU O IZMJENAMA UREDBE O JEDINIČNIM NAKNADAMA, KOREKTIVNIM KOEFICIJENTIMA I POBLIŽIM KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE POSEBNE NAKNADE ZA OKOLIŠ NA VOZILA NA MOTORNI POGON, Članak 1. Predlažem da se u članku 7. izmjeni početna rečenica iznad tabele tako da ista glasi: Vrijednost jedinične naknade ovisne o vrsti vozila (No), te da se u skladu s tim izmjeni i naziv tabele u drugom stupcu tako da naziv glasi:"Iznos jedinične naknade (No), u kunama". Vezano na naprijed predloženu izmjenu predlažem izmjenu članka 6. Uredbe na način da isti glasi: "Jedinična naknada (No) za pojedine vrste vozila ovisna je o vrsti vozila (kategoriji)." Ostali dio članka 6. predlažem brisati, kao i članak osam Uredbe u cijelosti jer je protivan Odredbi članka 16., stavcima 3. i 4. zakona o fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (NN. broj 107/03 i 144/12), u daljnjem tekstu: Zakon o fondu. Smatram da je Vlada RH prilikom donošenja sporne Uredbe 2014.godine prekoračila svoje zakonske ovlasti i samo vlasnike osobnih vozila kategorije M1 dovela u diskriminirajući položaj protivno odredbama zakonskih propisa i Ustava RH. Korektivni koeficijent, prema godišnji prijeđenom broju kilometara primjenjuje se samo prema vlasnicima osobnih vozila kategorije M1, protivno načelu "onečišćivač plaća", bez legitimnog cilja i razumnog opravdanja takvog postupanja koji nije propisan zakonom te s toga predlažem da se isti članci u tom dijelu Uredbe izmijene. Smatram da se početna naknada ne može utvrđivati samo za vozila kategorije M1 jer isto nije propisano Zakonom o fondu. Ukazujem na ustaljeno stajalište Ustavnog suda RH da zakoni moraju biti opći i jednaki za sve i da su svi pred zakonom jednaki, koliko zakonom nije propisano drugačije postupanje temeljem opravdanog i legitimnog cilja sukladno odredbama Ustava RH. Zakonom o fondu nije propisano različito postupanje prema vlasnicima pojedinih kategorija vozila s toga smatram da se za vlasnike osobnih vozila kategorije M1 ne smije različito obračunavati naknada za zaštitu okoliša, u odnosu na vlasnike ostalih kategorija vozila tj. prema godišnjem broju prijeđenih kilometara jer je isto protivno načelo jednakosti svih pred zakonom. Ukazujem na činjenicu da je prethodna Uredba Vlade RH, objavljena u NN 2/04, koja je važila od 2004.-2015.godine plaćanje naknade uredila sukladno Zakonu o fondu i Ustavu RH bez diskriminacije vlasnika vozila prema vlasništvu pojedinih kategorija vozila. Stoga predlažem da se način obračuna i plaćanja predmetne naknade uskladi na način da isti bude istovjetan za sve vrste vozila bez diskriminacije sukladno Zakonu i Ustavu RH. Nije prihvaćen Predmetnim člankom Uredbe o o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon („Narodne novine“, br. 114/14 i 147/14) definira se vrijednost početne naknade početne naknade ovisne o vrsti vozila (no) potrebna za izračun jedinične naknade No . Vrijednost jedinične naknada (No) za pojedine vrste vozila ovisna je o vrsti vozila (kategoriji) i broju prijeđenih kilometara i izračunava se prema izrazu No = no x ko u kojem je: no – početna naknada ovisna o vrsti vozila (kategoriji), ko – korektivni koeficijent ovisan o godišnje prijeđenom broju kilometara. Posebna naknada izračunava se prema izrazu PN = No x Kk propisanom člankom 16. stavkom 4. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u kojem je: PN – iznos posebne naknade u kunama, No – osnovna naknada za pojedinu vrstu vozila (u daljnjem tekstu: jedinična naknada), Kk – korektivni koeficijent ovisan o vrsti motora i pogonskoga goriva, radnom obujmu, vrsti vozila, emisiji CO2 i starosti vozila. Nadalje člankom 7. i člankom 8. Uredbe uređene su vrijednosti potrebne za izračun jedinične naknade.
5 Franjo Golubić UREDBU O IZMJENAMA UREDBE O JEDINIČNIM NAKNADAMA, KOREKTIVNIM KOEFICIJENTIMA I POBLIŽIM KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE POSEBNE NAKNADE ZA OKOLIŠ NA VOZILA NA MOTORNI POGON, Članak 2. Predlažem da se u članku 11., stavak 3. izmijeni korektivni koeficijent za dizelsko gorivo koji je u prijedlogu izmjene Uredbe za osobna vozila određen 1,2 dok se istovremeno u članku 4. Izmjene Uredbe, vezana na izmjenu članka 15. stavak 1. predlaže da korektivni koeficijent za dizel motor iznosi 1,0. Smatram da ovako različito propisivanje obveze prema kategoriji vozila, a za istu vrstu motora, nema objektivnog i razumnog opravdanja te smatram da se time vlasnici vozila M1 kategorije dovode u diskriminirajući položaj te ujedno povrijeđeno načelo "onečišćivač plaća". Predlažem da korektivni koeficijent prema vrsti goriva za sva vozila bude istovjetan bez obzira na pojedinu kategoriju vozila. Nije prihvaćen Vezano uz predloženo predmetnimčlankom uređuje se korektivni koeficijent (K1a) ovisan o vrsti motora i pogonskog goriva potreban za izračun Korektivnog koeficijent (Kk) za ostale kategorije vozila (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, T, RS, M2, M3, N1, N2, N3). Kako je ovdje riječi o vozilima koja su dominantno gospodarske namjene a same izmjene Uredbe idu u smjeru rasterećenja privatnog i gospodarskog sektora predložena izmjena bi dodatno opteretila vlasnike vozila čija je prvenstvena najena gospodarska djelatnost te sukladno navedeno predloženo nije prihvatljivo.
6 DRAŽEN KOCET UREDBU O IZMJENAMA UREDBE O JEDINIČNIM NAKNADAMA, KOREKTIVNIM KOEFICIJENTIMA I POBLIŽIM KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE POSEBNE NAKNADE ZA OKOLIŠ NA VOZILA NA MOTORNI POGON, Članak 5. Poštovani !! Moj se komentar odnosi na nanknadu za okoliš kategorije vozila registriranih za pčelarske potrebe. Radi se o posebnoj kategoriji vozila namijenjinih za prijevoz pčelinjih zajednica. Smatram da je naknada za okoliš nepravedna i previsoka za tu kategoriju vozila. Osobno sam vlasnik takova 2 vozila koja zajedno na godišnjoj razini ne prijeđu više od 1000 km. Predlažem da se zbog posebne važnosti pčela u našem eko sustavu takova naknada ukine ili se u krajnjem slučaju poveže sa prijeđenim kilometrima. LP, Dražen Kocet -pčelar Nije prihvaćen Predmetna vozila su gospodarska vozila i sukladno članku 8. ista su iznosom Vrijednosti korektivnog koeficijenta (k0) koji se odnosi na godišnje prijeđeni broj kilometara (lv) u rangu s vozilima M1 kategorije koja rade mali broj kilometara (ispod 10000 kma godišnje).