Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o geodetskim elaboratima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE PRAVILNIK Uvodno Komora ističe nezadovoljstvo ovakvim načinom izrade i donošenja propisa od strane Državne geodetske uprave. Na stranu sada odredbe Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti koje propisuju da Komora predstavlja i zastupa ovlaštene inženjere geodezije te da sudjeluje u radu radnih skupina za donošenje propisa iz geodetske djelatnosti, a što se u praksi redovito zaobilazi. Veći problem je što Državna geodetska uprava niti u jednoj fazi izrade ovog nacrta Pravilnika nije Komoru niti informirala o ikakvim pojedinostima niti konzultirala o bilo kakvom mišljenju o bilo kojoj točki vezano za ovaj pravilnik iako je Komora o detaljima u nekoliko navrata tražila informacije. Također, žalosti činjenica i da Državna geodetska uprava nije smatrala potrebnim tokom kolovoza primiti predstavnike Komore na konzultacije u Središnji ured kako bi se stekao kvalitetniji dojam o tome što se pojedinim odredbama ovog nacrta htjelo postići, a što je Komora također tražila. Objašnjenja Državne geodetske uprave da su srpanj i kolovoz razdoblje smanjenje aktivnosti geodetske djelatnosti zbog korištenja godišnjih odmora te da je upravo to pravo vrijeme za održavanje javnih savjetovanja, jest potpuno pogrešno budući da se time postiže upravo suprotan efekt, tj. znatno smanjenje broja sudionika javnog savjetovanja zbog korištenja godišnjih odmora. Nažalost, takvo davanje važnih pravilnika na javno savjetovanje u ljetnom razdoblju postala je uobičajena praksa DGU, npr. isto se postupilo i 2018. sa tadašnjim nacrtom Pravilnika o geodetskim elaboratima. Kolege iz DGU trebali bi uvažiti činjenicu da privatni sektor također cijele godine naporno obavlja geodetsku djelatnost te da je u razdoblju godišnjih odmora nekorektno tražiti od kolega da se dodatno bave ovako važnim temama. Nažalost, potrebno je konstatirati da Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije o ovom nacrtu Pravilnika zna onoliko koliko je objavljeno na ovom javnom savjetovanju, a da postoji niz nejasnoća oko toga što je predlagatelj nacrta pravilnika htio postići sa nekim odredbama. Slijedom svega navedenog, Komora na neke članke jednostavno ne može dati konkretne prijedloge za poboljšanja, već samo iznijeti nedoumice koje postoje oko ovako predloženih odredbi, te se nadati da će Državna geodetska uprava ipak u narednom vremenu Komoru više uključiti u rad na ovakvim nacrtima pa da se uočeni nedostatci urede na adekvatan način. Ovim nacrtom Pravilnika je Državna geodetska uprava, napokon, nakon više od dvije godine odlučila riješiti pitanja oko izrade geodetskih elaborata za evidentiranje vodnih i željezničkih građevina, međutim sada je izostavljeno objašnjenje kako izrađivati elaborate sukladno Zakonu o neprocijenjenom građevinskom zemljištu. Također, pozitivno je vidjeti da je i Državna geodetska uprava svjesna izazova koje ovlašteni geodetski izvoditelji imaju u komunikaciji i obavještavanju nositelja prava te da se teži novim kvalitetnijim rješenjima. Nažalost, prijedlog dan ovim nacrtom Pravilnik je pun nejasnoća i nedorečenosti te će se morati tražiti dodatna pojašnjenja za postupanje u samom pravilniku. Obaveza Komore jest ukazati i na još jednu vrlo lošu praksu Državne geodetske uprave koja obeshrabruje. Temeljem ovog Pravilnika će se izraditi određene tehničke specifikacije. Međutim one nisu dane na javno savjetovanje i u nekim segmentima drastično utječu na mogućnost shvaćanja pojedinih postupanja. Također, treba imati na umu da praksa koju provodi Državna geodetska uprava u kojoj tehničkim specifikacijama propisuje određena postupanja jednostavno nije u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Naime, tehničkim specifikacijama se ne smiju propisivati nikakva prava i obveze već se može samo jednoobrazno oblikovati sadržaj propisan ovim pravilnikom što po svemu sudeći iz prijašnjih iskustava niti ovaj puta neće ispoštovano, poput odredbe članka 42. koja nagovještava da se specifikacijama mogu propisati dodatni dijelovi geodetskog elaborata osim onih propisanih pravilnikom. Komora smatra krajnje neprimjerenim nemogućnost uvida u tehničke specifikacije i nemogućnost eventualnog davanja primjedbi na iste, što dovodi u sumnju da tehničke specifikacije još nisu niti napisane. To zapravo sve daje naslutiti postojanje temeljnog problema u donošenju propisa iz područja geodetske djelatnosti zadnjih godina. Iako je glavni ravnatelj još 2017. godine svečano najavljivao da će se propisi ubuduće donositi koordinirano „u paketima“, da se neće događati donošenje zakona bez pratećih propisa, evidentno je da je to ostala nepromijenjena praksa. Trebalo je dvije godine od donošenja Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina da se u javnosti nađe prijedlog Pravilnika o geodetskim elaboratima usklađen sa navedenim zakonom, iako je sam predlagatelj zakona propisao rok za donošenje od jedne godine. I ta jedna godina je daleko od obećanja iz 2017.godine. Međutim, analizirajući ovaj, kao i ostale pravilnike koji su doneseni ili su tek u proceduri donošenja postaje sve evidentnije da naš zakonodavac zapravo još uvijek luta u temeljnim pitanjima geodetske struke. Tako sada imamo novu verziju nekakvog postupanja ovlaštenih geodetskih izvoditelja prema nositeljima prava u postupku izrade geodetskih elaborata, koja sve više izgleda na upravni postupak, ali zapravo to još uvijek nije, te se geodetski izvoditelji nalaze samo na slijedećoj razini „čudnovatog kljunaša“. Evidentno je da je Državna geodetska uprava postala svjesna da će konačno rješenje postupanja sa nositeljima prava pri izradi geodetskih elaborata biti riješeno tek svođenjem izrade geodetskih elaborata pod upravni postupak, međutim ovakve pomalo nasilne, a nedovoljno pripremljene izmjene dovode samo do sve veće odbojnosti osoba koje se bave stručnim geodetskim poslovima prema bilo kakvim daljnjim promjenama, a promjene su itekako nužne. U ovom nacrtu Pravilnika se i dalje odražava lutanje predlagatelja u pogledu što to katastarske evidencije trebaju zapravo evidentirati. Pa iako je Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina nakon više od deset godina izbačen pojam „drugih građevina“ jer sve to vrijeme nije bio uopće definiran, sada se ovim prijedlogom pravilnika ponovno uvodi upravo taj pojam i svrha elaborata za evidentiranje „drugih građevina“. Komora nipošto ne smatra da se takve građevine u katastarskim evidencijama ne trebaju evidentirati, čak postoje ideje kako bi se takve građevine mogle evidentirati, ali zar je ovo način da se postupanja uređuju prvo pravilnikom, pa će se što, zakoni prilagođavati ponovo naknadno? Zakonom naime, nije definirano da katastri vode evidencije o građevinama. Jedna od najupadljivijih promjena u nacrtu Pravilnika se odnosi na obavezu evidentiranja stvarnog stanja čestica pri izradi bilo kojeg elaborata na toj čestici, makar je zahtjev investitora bio samo evidentiranje zgrada, ukoliko za česticu već nije izdano rješenje sa koordinatama lomnih točaka međa. Komora nije nužno protiv ovakve novine u temeljnim principima postupanja, međutim nije prihvatljivo ovakve obaveze uvesti potiho ovakvim pravilnikom bez minimalno dovoljnog prijelaznog roka ili šire javne rasprave. Treba imati na umu prije svega da trenutno postoje stotine, vjerojatno tisuće ugovornih obveza ovlaštenih geodetskih izvoditelja prema naručiteljima za izradom elaborata za evidentiranja zgrada, a ovakvom odredbom se geodetskim izvoditeljima potencijalno stavlja trošak koji neće moći dodatno obračunati, a koji isto tako nipošto nije zanemariv. Za žaliti je što se Hrvatska udruga poslodavaca – Udruga geodetsko-geo informatičke struke, kojima bi upravo ove činjenice trebale biti izuzetno značajne, nije uopće očitovala po navedenoj problematici, međutim uvjereni smo da dijele zabrinutost Komore po pitanju naglog uvođenja ovakvih postupanja uz već postojeće ugovorne obveze. Drugi, dublji problem po pitanju ove teme, jest dojam da Državna geodetska uprava još nema jasnu viziju u kojem smjeru se kreće vođenje katastarskih evidencija. Državna geodetska uprava još uvijek ne dijeli svoja razmišljanja sa širom geodetskom javnošću, niti se jednoobrazno provodi trenutno važeći Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina. A sada se ovlaštenim geodetskim izvoditeljima stavlja obaveza da svoje naručitelje izvještavaju da to što su elaboratima evidentirali svoje čestice do samo unatrag dvije godine, sada ne znači ništa, već da proceduru trebaju ponavljati. Neodgovorno je i nekolegijalno takav težak zadatak opravdanja novih troškova svim naručiteljima prepustiti samo ovlaštenim geodetskim izvoditeljima na teret. Državna geodetska uprava se mora uključiti i objasniti zašto mjerenja do unatrag dvije godine sada više nisu zadovoljavajuća te ih treba ponavljati, ili će se pristupiti sustavnoj i otvorenoj raspravi u geodetskoj javnosti o posljedicama ovakvih odluka! Apsolutno je konfuzno kad se sumiraju svi prijedlozi Državne geodetske uprave u ovom nacrtu Pravilnika. U nizu članaka se teži skoro pa prisilnom ponovnom evidentiranju već evidentiranih katastarskih čestica koje su evidentirane prije početka primjene trenutno važećeg Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, a sa druge strane se te iste evidencije svjesno kvare nemogućnošću evidentiranja zgrada po dijelovima jedne ili više katastarskih čestica ili još čudnije, mogućnošću brisanja zgrada koje su u katastarskom operatu već evidentirane, iako na terenu još uvijek postoje, ali samo zato jer je nekim aktom o gradnji predviđeno njihovo uklanjanje koje se nikada i ne mora dogoditi. Kao krajnji pokazatelj nekonzistentnog i stihijskog planiranja Državne geodetske uprave jest činjenica da čak i nakon stupanja na snagu trenutno važećeg Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina postoje katastarske čestice koje su izmjerene u cijelosti, ali koordinate lomnih točaka međa nisu sadržane u rješenju o provedbi geodetskog elaborata! To se posebno odnosi na sve geodetske elaborate kojima se evidentira izvedeno stanje javnih i nerazvrstanih cesta. Međutim, niti ti elaborati nisu jedini. Ako na bilo kojoj katastarskoj čestici nisu utvrđene SVE TOČKE koje se nalaze na pravcu međa, za tu česticu nije izdavano rješenje sa koordinatama. To znači da iako su sve LOMNE točke međa predmetne čestice utvrđene kako je i propisano, digitalizirani sustavi Državne geodetske uprave ne izdaju rješenje sa koordinatama za tu česticu ukoliko se na međnoj liniji nalazila TOČKA NA PRAVCU koja je apsolutno nebitna za predmetnu česticu jer nije LOMNA za istu. Tko će nositeljima prava na takvim česticama objašnjavati da je potreban još jedan cjelokupni premjer njihove čestice? Zar će na ovlaštene inženjere geodezije spasti teret objašnjavanja javnosti što se to događa sa evidencijama Državne geodetske uprave i zašto se konstatira da opet nisu dovoljno dobre te da ih treba opet popravljati, dok u službenim i javnim istupima Državna geodetska uprava čini upravno suprotno: hvali kvalitetu svojih evidencija. Za dobrobit ove struke je nužno da Državna geodetska uprava bude ta koja će napokon preuzeti dio odgovornosti za stanje svojih evidencija te priznati kakvo njihovo stvarno stanje uistinu jest. Tada će se Komora moći zauzeti da zajedno sa svojim članovima, svim ovlaštenim inženjerima geodezije te njihovim suradnicima preuzme svoj dio odgovornosti i zajedno počnemo raditi na budućnosti. Komora ovim putem još jednom ponavlja ono što naglašava od ožujka ove godine: ovaj saziv Komore želi sudjelovati, ima ideje i što je najbitnije ima stručnost i volju da Državnoj geodetskoj upravi pomogne u kreiranju propisa iz područja geodetske djelatnosti. Za nadati se da će Državna geodetska uprava u Komori prepoznati kvalitetnog i kompetentnog partnera koji ne želi biti samo dežurni kritičar nego sukreator geodetske politike i propisa koji će geodetsku struku usmjeriti i pozicionirati kao neizostavan čimbenik u društvu. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
2 TOMISLAV KUKURUZOVIĆ PRAVILNIK Jedine dvije spomena vrijedne promjene određene ovim pravilnikom, u odnosu na trenutno (nažalost još kratko) važeći pravilnik, su novi GE1 i promjena kod pozivanja susjeda. Ovu prvu promjenu smo dugo čekali, a ova druga nam drastično mijenja i usporava izradu elaborata. Po svemu ovome, novi pravilnik se radio samo zato da bi se radio novi pravilnik. Čestitam, izmislili ste larpurlatizam u geodeziji. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
3 MATIJA PAVIŠIĆ PRAVILNIK Katastarski podaci na 95% teritorija Republike Hrvatske nemaju nikakvu tehničku vrijednost budući da položaj, oblik i površina katastarskih čestica kako se vodi u katastarskom operatu ne odgovara stvarnom stanju u prostoru. Digitalni katastarski plan većinom je nastao vektorizacijom analognih planova grafičke ili numeričke katastarske izmjere koji su nakon toga homogenizirani. Takvi digitalni katastarski planovi ne mogu odgovarati stvarnom stanju jer nisu nastali katastarskom izmjerom u službenom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske. Svrha Pravilnika o geodetskim elaboratima trebala bi biti da olakša stvaranje tehnički ispravnog katastarskog operata koji će se kao takav moći koristiti za potrebe projektiranja i planiranja. Predloženi tekst pravilnika pretvara geodetske izvoditelje u poštare i sakupljače povratnica. Obavještavanje susjeda prije terenske izmjere (pa ponovo obavještavanje ako vremenski uvjeti ne dozvoljavanju izmjeru na najavljeni datum), obavještavanje susjeda o predočavanju geodetskog elaborata, saslušavanje susjeda prilikom predočavanja elaborata i njihovih prigovora, rezultira višom cijenom geodetskog elaborata za investitora. Prema predloženim propisima izrada tzv. "elaborata usklađenja" za poljoprivredno zemljište na području npr. Banovine, Korduna ili Like, košta više nego što vrijedi zemljište. Naravno da se takvi elaborati onda ne naručuju, a katastarska evidencija na tim područjima ostaje neuređena. Ovakvi propisi potiču pauperizaciju već demografski i gospodarski devastiranih krajeva Republike Hrvatske. U namjeri da se zaštite njihova prava prilikom izrade elaborata, građani su zapravo ovdje gubitnici jer plaćaju više cijene geodetskih usluga, a najveći gubitnik je hrvatsko društvo kojem ostaje nesređena evidencija prostornih podataka zasnovana na evidencijama bivših država i režima. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
4 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo PRAVILNIK Ovaj pravilnik je uglavnom namjenjen za evidentiranje Katastarskih čestica. Smatram da bi trebao biti izrađen posebni Pravilnik o geodetskim elaboratima namjenjen za “komunalnu infrastrukturu”. Prilikom predlaganja ovakovih stručnih Pravilnika, predlagatelj bi se trebao konzultirati s relevantnim neposrednim pravnim subjektima.. Teško je ovaj pravilnik primjeniti na infrastrukturu. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
5 Marko Mlinarić PRAVILNIK Postavlja se pitanje zakonodavcu - čemu novi pravilnik? Naime, prethodni pravilnik je uspio biti na snazi pune dvije godine, te je bio jedan od boljih i samo ga je trebalo malo dotjerati izmjenama i dopunama. Gotovo 50% geodetskih radova se bazira na ovom pravilniku, a 100% radova koji rade promjene u državnim evidencijama , te su se svi akteri koji ga koriste taman ustabilili u njegovoj svakodnevnoj primjeni. Takve pravilnike nije dobro često mijenjati, a posebno ističem da ovaj novi prijedlog nije donio nikakva pojednostavljenja, dapače uvodi veći broj svrha elaborata, propisuje opširnije procedure oko njihove izrade i šokantno radi neke zaokrete od 180 stupnjeva naspram trenutne prakse. Ponovo apeliram zakonodavca da u radnu skupinu za izradu prijedloga uključi sve značajna tijela i stručnjake koji bi mogli doprinjeti određivanju nedvosmislenog, naprednog i pozitivnog smjera kojim bi geodezija u Hrvatskoj trebala ići. Pod značajna tijela i stručnjake mislim na HKIOG, MGIPU, Ministarstvo pravosuđa i voditelje ispostava PUK-ova svake županije koji svakodnevno postupaju po ovom pravilniku. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
6 JASMIN TUBIĆ SADRŽAJ I OBLIK GEODETSKIH ELABORATA, SVRHA IZRADE GEODETSKIH ELABORATA Predlažem da se cijelo Poglavlje I - "Svrha izrade geodetskih elaborata" izbaci iz pravilnika, te se vrste elaborata propišu tehničkim specifikacijama koje se moraju ažurirati sa svakim izmjenama drugih zakona. Zbog čestih izmjena ostalih zakona zbog kojih izrađujemo geodetske elaborate često se događa da neka vrsta elaborata nije propisana pravilnikom. Pa dolazimo do situacija da Pravilnikom nije definirano, a DGU-a daje objašnjenja (npr. ceste, komunalna infrastruktura...) ili neki katastri dozvoljavaju, a neki ne izradu elaborata definiranih drugim zakonima (npr. parcelacija - čl.161. Zakona o prostornom uređenju). Navedeno bi spriječilo da se pravilnik mora mijenjati s svakom izmjenom i dopunom raznih zakona, te bi ubrzalo mogućnost prilagodbe u izradi elaborata. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
7 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE SVRHA IZRADE GEODETSKIH ELABORATA, Članak 5. PRVO Obzirom da Državna geodetska uprava još nije odgovorila na traženje Komore za pojašnjenjem geodetskih elaborata koji se spominju u Zakonu o neprocijenjenom građevinskom zemljištu, nije jasno hoće li neki od ovdje propisanih elaborata moći služiti svrhama iz tog zakona? Opcija da DGU ovim pravilnikom nije predvidjela takve elaborate ili da DGU opet neobvezujućim objašnjenjima pokušava opisati postupak i način izrade takvih elaborata nije prihvatljiva. Traži se da ovim pravilnikom ta pitanja budu jasno definirana. DRUGO Također, zašto su se pojavili brojevi elaborata 1A, 2A i 11A kao da su trenutno važećim pravilnikom i SDGE-om „zacementirani“ brojevi 1-24 i tu više nema mijenjanja, pa se uvode podoznake? Kakve je uopće veza između elaborata GE1A (provedba građevinske dozvole ako postoji GML format čestice u dozvoli) sa elaboratom GE1 (osnivanje katastarske čestice bez ikakvih uvjeta) pa da oba elaborata nose oznaku „1“. Osim toga što bi zapravo GE1A po logici stvari trebao biti smješten prije ili poslije elaborata GE2 i GE2A (formiranje građevinskih čestica po lokacijskoj dozvolu sa ili bez GML formata). Ako je DGU zauzela stav da se svrhama elaborata koje su definirane trenutnim Pravilnikom o geodetskim elaboratima definiraju i BROJEVI svrha elaborata, te da se isti više neće mijenjati uvođenjem novih ili eventualnim ukidanjem postojećih vrsta elaborata, onda se toga treba DOSLIJEDNO pridržavati u budućnosti iako Komora smatra da je ovo nepotrebno opterećujuće. Komora ovdje predlaže da se svrhe elaborata ne opterećuju sa fiksnom numeracijom i ovakvim rješenjem, već da se geodetski elaborati jednostavno opet pobroje po redu od 1 do 31. A koliko je ovaj prijedlog DGU zapravo kompliciran i nije baš jasno kada će DGU nekom elaboratu dati novi broj u nizu, kada će se dodjeljivati broj već postojeće svrhe elaborata koja se novim prijedlogom ukida, a kada će se dodjeljivati kojekakvi podbrojevi? Elaborati GE1, GE20 i GE21 ovim prijedlogom imaju drugačije svrhe nego do sada, ali su brojevi zadržani. Čemu ovo nepotrebno birokratiziranje i upetljavanje u nepotrebne stvari. Numeracija treba slijediti niz brojeva od 1 pa do broja koliko elaborata ima. Da se i sama Državna geodetska uprava u ovakvoj numeraciji ne snalazi, pokazuje članak 41. ovog nacrta Pravilnika gdje je sam predlagatelj pravilnika pobrkao brojeve podstavaka sa brojevima geodetskih elaborata i napisao neispravan članak što se ne bi dogodilo da su ti brojevi uvijek identični. TREĆE Također, sukladno primjedbama na članke 31. i 32. te podnaslove iznad navedenih članaka predlaže se da se geodetskim elaboratima GE20 i GE21 vrate dosad važeći nazivi i da se i dalje izrađuju za sve svrhe za koje su se i dosad izrađivali, kako slijedi: „GE20 - Geodetski elaborat za ispravljanje propusta u održavanju katastarskog operata GE21 - Geodetski elaborat za ispravljanje podataka katastarskog plana, katastarske izmjere ili tehničke reambulacije“ Na koncu, GE11a bi morao biti naziva: GE11a Geodetski elaborat za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o drugim građevinama. A objašnjenje je uz pripadajući naziv elaborata iznad članka 16. ČETVRTO Ovim svrhama geodetskih elaborata i dalje nije riješen niti problem izrade geodetskih elaborata čiji su sastavni dijelovi geodetske situacije stvarnog stanja, a koje su sastavni dijelovi idejnih i glavnih projekata. Obzirom da je DGU sudjelovala u kreiranju članaka iz propisa o prostornom uređenju i gradnji, a kojima se uređuje potreba za geodetskim poslovima u projektiranju, bilo je za nadati se da će DGU pretpostaviti i jednu od svrha za potrebe izrade idejnih i glavnih projekata, a da će među sastavnim dijelovima biti naveden i GSSS, što se nije dogodilo. Također, obzirom da prema propisima o prostornom uređenju i gradnji, u obje situacije, bilo za idejne ili glavne projekte, stoji navedeno da je GSSS SASTAVNI DIO GEODETSKOG ELABORATA, te da se u projekt PRILAŽE I POTVRDA DA JE GEODETSKI ELABORAT PREDAN NA PREGLED I POTVRĐIVANJE, što sada u praksi nije uvijek izvedivo, razočaravajuće je da DGU nije definirala i ovu problematiku. Ukoliko se u konačnom pravilniku ne nađu odgovori na ova pitanja, ovlašteni geodetski izvoditelji će i dalje biti osuđeni na rad prema neobvezujućim objašnjenjima DGU, a lokacijske i građevinske dozvole će padati na svakoj upravnoj tužbi gdje se odvjetnici pozovu na činjenicu da u određenom projektu nije priložena izričito GSSS koja je sastavni dio nekog GEODETSKOG ELABORATA, kao i POTVRDA DA JE ISTI PREDAN NA PREGLED I POTVRĐIVANJE. Tu naravno treba imati na umu da u nekim situacijama (koje je DGU već pojasnila u svojim objašnjenjima) ne treba izrađivati geodetski elaborat jer na predmetnim česticama nije došlo do promjene, međutim, prijelazno rješenje se moglo naći u tome da se izradi geodetski elaborat koji sadrži samo GSSS, a bez prijavnih listova i kopija plana za evidentiranje promjene. Sličan elaborat je postojao u pravilniku do 2018. godine, a sadržavao je geodetski situacijski nacrt i služio je tada za potrebe ishođenja uporabne dozvole. PETO Ovaj pravilnik sadrži 31 svrhu izrade geodetskih elaborata. I za svaku navedenu svrhu specifično određuje oblik, sadržaj i način izrade te način pregledavanja i potvrđivanja. Određivanjem svrhe nekih geodetskih elaborata koji nisu navedeni u stavku 1. ovoga članka posebnim propisima, dovelo bi do toga da postoji mogućnost izrade geodetskog elaborata kojem nije specifično određen oblik i sadržaj te način izrade. Izrada takvih elaborata rezultirat će nejednakim geodetskim elaboratima, a što je izravno suprotno svrsi donošenja ovog pravilnika. Slijedom toga, u slučaju propisivanja neke nove svrhe izrade geodetskog elaborata nužno je utvrditi oblik, sadržaj i način izrade takvog geodetskog elaborata. To se treba činiti ili na način da istim posebnim propisom ovo bude definirano pa bi onda stavak 2. ovog članka imao smisao, ili da se ovaj pravilnik redovito dopunjava nakon što se bilo kojim propisom propiše potreba za novom svrhom geodetskog elaborata (a ne sa po dvije godine zakašnjenja što je slučaj sada sa željezničkom infrastrukturom). Obzirom da Državna geodetska uprava ne može inzistirati kod donositelja ostalih propisa da se sve ovo ispoštuje, niti donositelji drugih propisa imaju dovoljno poznavanje ove materije, realno je očekivati da prva opcija, odnosno stavak 2. ovog članka nije primjenjiv u praksi i stoga ga valja brisati, a DGU treba dopunjavati ovaj pravilnik ažurnije. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
8 Filip Vodopija SVRHA IZRADE GEODETSKIH ELABORATA, Članak 5. Potrebno je razmotriti kako riješiti problem fiktivnih katastarskih čestica nastalih geodetskim elaboratima evidentiranja cesta. Takve katastarske čestice su se formirale _iz nekog razloga_, na terenu ne postoje, formirane su na temelju subjektivnog uklopa bez izmjere cijele čestice ili na temelju preklopa DKP-a čije mane su nam svim poznate. Takvi elaborati su izrađivani, potvrđivani i provođeni, a takve fiktivne katastarske čestice danas rade probleme pri izradi geodetskih elaborata jer na terenu - ne postoje. Takve čestice su danas protivne članku 36. stavcima 4., 5. i 6. Postoji li mogućnost da se takve katastarske čestice ukinu geodetskim elaboratom npr. ispravljanja podataka katastarske izmjere? Postupak ukidanja tih čestica redovnim putem je dugotrajan, a rješava se otkupom pri čemu se može dogoditi da stranka zapravo otkupljuje svoje. Primjer takvih čestica: k.č. 1052/1, 1052/5, 1052/6, 1052/7 - K.O. Donji Lađevac, 15241/5, 15241/6 - K.O. Markuševec Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
9 Filip Vodopija SVRHA IZRADE GEODETSKIH ELABORATA, Članak 5. Nije potrebno povećavati broj svrha elaborata što može dovesti do raznih tumačenja i zaključaka. Lomne točke građevne čestice su morale biti izražene u GML formatu za sve izdane GD i LD u zadnjih nekoliko godina, pa bi ovako dobili svrhe elaborata koje se u praksi više ne koriste. GE1a treba biti GE4a, ali može biti i GE4. Zašto se razdvaja GE za evidentiranje zgrada i GE za evidentiranje drugih građevina iako je takav GE u praksi zaživio i koristi se preko 10 godina? Naziv svrhe GE11a se ne slaže s natpisom iznad članka 16. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
10 DAMJAN MILENKOVIĆ SVRHA IZRADE GEODETSKIH ELABORATA, Članak 5. Često nas odvjetnici po nalogu suda traže da se izradi geodetski elaborat za provedbu sudskih presuda o utvrđivanju prava vlasništva, koji će biti pregledan i potvrđen od strane katastra prije same presude, te će se na temelju takvog elaborata donijeti presuda, a elaborat će se prethodno provoditi u zemljišnoj knjizi pa onda u katastru, slično kao za evidentiranje cesta. Pa shodno tome trebalo bi dodati i takvu svrhu geodetskog elaborata. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
11 Marko Mlinarić SVRHA IZRADE GEODETSKIH ELABORATA, Članak 5. Opće pitanje i komentar na čl. 5: zar se odustalo od koncepta diobe kat. čestice poljoprivrednog zemljišta ili to spada pod GE1, naime u daljnjem tekstu i člancima se dioba polj. zemljišta više nigdje ne spominje. Dodatno, GE1a. bi po logici numeriranja (GE2., GE2a) trebalo staviti ispod GE4 pod GE4a Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
12 Ante Radman SVRHA IZRADE GEODETSKIH ELABORATA, Članak 5. Zašto u popisu elaborata ne postoji posebna vrsta elaborata koja bi se trebala izrađivati sukladno čl. 7 Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu, odnosno, ako neće biti poseban elaborat, koji je od ovih za to predviđen. Također bi bilo dobro da u opisu za to predviđenog elaborata jasno stoji da se može koristiti za izradu takve vrste elaborata. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
13 Ante Tandara SVRHA IZRADE GEODETSKIH ELABORATA, Članak 5. Koja svrha elaborata se koristi za korištenje mogućnosti prijenosa zemljišta u vlasništvu JLS na osnovu članka 170. ZoPU? Da JLS bude jasno da je to elaborat čiji trošak su oni dužni nadoknaditi (članak 172. ZoPU), predlažem uvesti svrhu GE5a ili GE6a Provedba urbanističkog plana uređenja u svrhu određivanja zemljišta koje vlasnik može prenijeti u vlasništvo JLS Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
14 Ante Tandara SVRHA IZRADE GEODETSKIH ELABORATA, GE1. Geodetski elaborat za određivanje katastarskih čestica Izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju 2019. godine promijenjen je pojam građevinskog zemljišta koji je sada definiran kao "zemljište unutar granica građevinskog područja te zemljište izvan građevinskog područja obuhvaćeno građevnom česticom na kojoj je izgrađena građevina". Bitno je razlučiti je li ovo usklađivanje s tom promjenom ili je ovim elaboratom dozvoljena i parcelacija građevnih čestica kojeg neke kolege očito namjeravaju koristiti umjesto etažiranja. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
15 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE GE1. Geodetski elaborat za određivanje katastarskih čestica , Članak 7. Komentare koji dolaze do Komore čak i od dijela njenih članova, da je ovo bez mrlje sjajna odredba jer je „vlasništvo po ustavu najviša kategorija, te da svatko ima pravo sa svojim vlasništvom činiti što želi“, vrlo je jeftina i nepromišljena. Možda najbolji, monumentalni primjer takvog paušalnog tumačenja ustava jest izgradnja na otoku Viru, ali i na brojnim drugim mjestima diljem RH. Je li ustavno pravo trajno nagrditi prostor? Može se eseje pisati o mogućnostima zloporabe ovog članka, međutim to Komora neće ovdje javno učiniti upravo da ne bi poticala takva postupanja. Komora podržava uvođenje svrhe geodetskog elaborata kojim će se adekvatnije rješavati imovinsko pravni odnosi unutar građevinskog područja. Međutim, treba imati na umu da je već Zakonom o prostornom uređenju, članak 161. stavak 3. propisano slijedeće: „(3) Članak 160. stavak 1. ovoga Zakona (uvjeti parcelacije građevinskog zemljišta) ne odnosi se na parcelaciju građevinskog zemljišta kojom se međusobno usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi.“ Dakle, već ovdje je navedeni zakon prepoznao i dao mogućnost za rješavanje ovih pitanja. Međutim, dojam je da je predlagatelj ovog nacrta potpuno zanemario i podcijenio ovu problematiku. Ovako šturi opis svrhe geodetskog elaborata (što se ne može „popravljati“ tehničkim specifikacijama) je naime potpuno zanemario pitanja parcelacija (a svrha ovog elaborata je ništa drugo nego najobičnija parcelacija, odnosno dioba ili spajanje) i pravnih posljedica na onim česticama, prvenstveno već izgrađenim, a koje su već formirane kao građevne čestice nekim od akata prostornog uređenja (građevinska dozvola, rješenje o utvrđivanju građevne čestice). Sve i da predlagatelj ignorira odredbe zakona koji nije pod njegovom nadležnošću, a što je nažalost česta pa i namjerna praksa u Državnoj geodetskoj upravi, nositelji prava predmetnih čestica u sklopu izrade takvih geodetskih elaborata moraju biti upoznati da isti nisu izrađivani sukladno propisima o prostornom uređenju, da postoji mogućnost narušavanja postojećih građevnih čestica formiranih sukladno aktima za formiranje istih, te da se takvim elaboratom predlaže osnivanje katastarskih čestica koje ne moraju nužno predstavljati i građevne čestice. Evidentno je da predlagatelj ovog nacrta nije u suglasju sa nadležnim Ministarstvom po ovom pitanju, što nam je u nadležnom Ministarstvu i potvrđeno. Ovo je još jedan od primjera razilaženja Državne geodetske uprave i nadležnog Ministarstva koje u konačnici rezultira poteškoćama najviše u radu ovlaštenih geodetskih izvoditelja te investitora. Komora apelira na Državnu geodetsku upravu da za kvalitetno donošenje propisa koji su primjenjivi i međusobno u suglasju, nužno mora uspostaviti kvalitetniju suradnju sa tijelima kojih se takvi propisi tiču. „Pale“ ovdje ne smije biti „sam na svijetu“, a takvim pristupom Državna geodetska uprava sustavno udaljava geodetsku struku od ostalih i umanjuje njenu vrijednost. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
16 TATJANA DAVID GE1. Geodetski elaborat za određivanje katastarskih čestica , Članak 7. Nedvosmisleno pojasniti termin "određivanje katastarskih čestica" te propisati tko može "odrediti" katastarsku česticu, na koji način i pod kojim uvjetima, uvažavajući i odredbe Zakona o prostornom uređenju. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
17 Ivan Juraj GE1. Geodetski elaborat za određivanje katastarskih čestica , Članak 7. Dodati stavak (3.) Geodetski elaborat iz stavka 1. ovoga članka može se izrađivati i kada je potrebno provesti pojedinačni zemljišnoknjižni ispravni postupak u katastarskim općinama za koje se vodi katastar zemljišta. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
18 Luniko inženjering d.o.o. GE1. Geodetski elaborat za određivanje katastarskih čestica , Članak 7. (2) Geodetskim elaboratom iz stavka 1. ovoga članka katastarska čestica se može odrediti unutar i izvan granica građevinskog područja za izgrađena i neizgrađena zemljišta. (3) Geodetskim elaboratom iz stavka 1. ovoga članka može se vršiti spajanje neizgrađenih katastarskih čestica istog vlasništva. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
19 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo GE1. Geodetski elaborat za određivanje katastarskih čestica , Članak 7. Trebalo bi detaljnije propisati slučajeve za koje se elaborat izrađuje. Predmetni članak je u kontradikciji sa člankom 160. Zakona o prostornom uređenju. Dozvoljava li se ovim člankom parcelacija građevnih čestica za zgrade za koje već postoji ishođena uporabna dozvola, odnosno parcelacija građevnih čestica koje su formirane poštujući urbanističke uvjete, a bez ishođenja dokumenta od strane tijela nadležnog za prostorno uređenje i gradnju? Prijedlog je da se u članak 7. doda stavak 3 prema kojem bi se dozvolila parcelacija isključivo neizgrađenih čestica unutar granica građevinskog područja, dok bi se za izgrađene čestice unutar granica građevinskog područja parcelacija trebala dozvoliti isključivo sukladno nekom od dokumenata iz članka 160. Zakona o prostornom uređenju. Članak je nejasno definiran i u cilju izbjegavanja različitog postupanja katastarskih ureda, potrebno ga je detaljnije obrazložiti. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
20 Marko Mlinarić GE1. Geodetski elaborat za određivanje katastarskih čestica , Članak 7. Ako je ovo članak koji zamjenjuje diobu kat. čestica polj. zemljišta i famoznu "sivozonsku" diobu E1 građevinskog zemljišta koja se može i nemože raditi po pojedinim uredima u skladu s objašnjenjima DGU, onda je to šturo objašnjeno da šturije ne može biti. Zapravo predomislio sam se, čitajući ovaj članak dolazim do zaključka da nam samo on treba za izradu geodetskih elaborata. Svi ostali GE do 28 su suvišni. Šalu na stranu, ovako nešto smo čekali godinama da se omogući i ozakoni, no u ovaj članak obavezno treba dodati stavke kojm će se pobliže definirati što se misli pod "određivanje katastarskih čestica", tj. da li je to evidentiranje, spajanje, parcelacija, temeljem čega je to omogućeno, što sa izgrađenim k.č., treba li potvrda o namjeni zemljišta ili lokacijska informacija, itd. Ako se to ne napravi oprezno i kvalitetno, ponovo će biti podložno raznim tumačenjima i od izvoditelja i PUK-ova, a da ne spominjemo MGIPU. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
21 Tomislav Gulić GE1. Geodetski elaborat za određivanje katastarskih čestica , Članak 7. Stavak 2 je neprecizno definiran pa je nejasno u kojem slučaju se može izrađivati ovakva vrsta elaborata. Da li se po njemu može određivati bilo kakav oblik i veličina k.č. i u građevinskom i negrađevinskom području? Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
22 Ante Radman GE1. Geodetski elaborat za određivanje katastarskih čestica , Članak 7. Apsolutno se slažem sa Jakšom Drpić. Dakle, mislim da se kroz ovaj članak jasnije mora izraziti da se može parcelirati građevinsko zemljište neovisno o bilo kakvim prostornim ili urbanističkim planovima, da je jedini preduvjet suglasnost svih suvlasnika predmetne čestice, i ono što je najbitnije naglasiti kako urbanisti ne bi imali problema s ovim: ovlašteni inženjeri geodezije s ovim elaboratom formiraju katastarsku (vlasničku) česticu, a ne građevinsku. Dakle, ukoliko se naknadno stranka upusti u postupak građevinske dozvole, odnosno formiranja građevne čestice, tada će se definirati i provesti urbanistički uvjeti. Najbitnije je da ovaj članak koji se nadovezuje na čl. 25 stavak 3 ZDIKN ne bude opet ostavljen na tumačenje kako kojem katastarskom uredu. Mora biti jasno napisano što se točno tim elaboratom radi i na koji način. Jednako tako treba definirati može li se taj elaborat izrađivati na građevinskom zemljištu gdje postoje u naravi izgrađeni objekti (opet uz napomenu da se formiraju katastarske, a ne građevinske čestice). Uz sve ovo još jedna napomena: mislim da bi ovakvi elaborati puno pomogli vlasnicima u rješavanju imovinsko pravnih odnosa, a državnom i gradskim, odnosno općinskim bi se proračunima to itekako financijski isplatilo kroz poreze i ubrzavanje investicija i prometa nekretnina. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
23 Jakša Drpić GE1. Geodetski elaborat za određivanje katastarskih čestica , Članak 7. Ante Tandara. Nas to ne bi trebalo biti briga. Ustav RH članak 48 kaže: Jamči se pravo vlasništva. Prema tome stranka mora imati prema Ustavu RH pravo raspolaganja svojim vlasništvom kako ona želi, a onda prilikom formiranja ggrađ. čestice, ishođenja građ. dozvole i sl. poštivati Zakone koji propisuju prostorno uređenje i uvjete gradnje itd. Prema tome, stranka ima pravo formirati onoliko čestica sukladno Zakonu o izmjeri koliko i kako želi. Sve ostalo je zadiranje u ustavno pravo vlasništva. Prostorni plan, detaljni plan ili neki drugi odrediti će uvjete za formiranje građ. čestice i prema tome će se stranka morati ravnati da bi ispunila Zakonske osnove. Kojim pravom urbanisti određuju kako ću ja podijeliti svoju imovinu - vlasništvo svojim nasljednicima ili bilo kome? Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
24 Ante Tandara GE1. Geodetski elaborat za određivanje katastarskih čestica , Članak 7. Ovim elaboratom, zbog odredbi članaka 160 i 161 ZoPU, katastarska čestica se ne smije odrediti unutar građevinskog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta. Tko će kontrolirati i kako utvrditi je li katastarska čestica ujedno zemljište obuhvaćeno građevnom česticom na kojoj je izgrađena građevina, definicija pojma iz ZoPU (npr. katastarska čestica na kojoj se nalazi zgrada ozakonjena temeljem ZoPNIZ prema definiciji iz ZoPU ne predstavlja građevinsko zemljište)!? Nešto slično bi se trebalo primjenjivati i za prilagodbu oblika i promjenu površine građevnih čestica jer je i to radnja koja ne bi smjela biti dozvoljena, odnosno utječe na valjanost Uporabne dozvole za postojeću zgradu. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
25 TOMISLAV KUKURUZOVIĆ GE1a. - GE8. Geodetski elaborat za provedbu akata odnosno planova prostornog uređenja, Članak 8. Može li se Pravilnikom propisati je li pri izradi ovog elaborata (GE1a i GE2a) potrebno slati obavijest nositeljima prava na susjednim česticama? Budući da se za ishođenje lokacijske ili građevinske dozvole u pravilu izrađuje elaborat (iznimke su nove izmjere i čestice već obrađene prethodnim elaboratom, ali i u tom slučaju su nositelji prava nedavno obaviješteni), te se tom prilikom obaviještavaju nositelji prava na susjednim česticama da se izjasne glede međa, koja je svrha ponovnog pozivanja istih kod provedbe lokacijske ili građevinske dozvole? Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
26 Tomislav Gulić GE1a. - GE8. Geodetski elaborat za provedbu akata odnosno planova prostornog uređenja, Članak 8. Stavak2 - red u rečenici je nepravilan pa je nerazumljiv. Treba pisati " Geodetski elaborat iz stavka 1. ovoga članka, obavezno, sadrži potvrdu tijela nadležnog za prostorno uređenje o njegovoj usklađenosti s aktom odnosno planom u skladu s kojim je izrađen osim geodetskih elaborata izrađenih radi provedbe lokacijske ili građevinske dozvole u okviru kojih su lomne točke građevne čestice iskazane u GML formatu (geodetski elaborati GE1a. i GE2a.)" Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
27 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE GE10. Geodetski elaborat spajanja cijelih katastarskih česticana kojima je izgrađena postojeća zgrada, Članak 10. Obzirom da niti Zakonom o prostornom uređenju nije propisana obveza da se radi geodetski elaborat isključivo za katastarske čestice istog vlasnika, Komora drži da to ograničenje ovdje treba isto biti uklonjeno. Nositeljima prava treba ostaviti izbor da svoje imovinsko pravne odnose rješavaju naknadno, a da se geodetski elaborat može izraditi za prethodnu provedbu u zemljišnoj knjizi. Općenito, ovim pravilnikom je jako slabo regulirano pitanje mogućnosti izrade geodetskih elaborata za prethodnu provedbu, kao i mogućnost izrade dva para prijavnih listova. Tako danas u primjeni postojećeg pravilnika postoje potpuno oprečna postupanja u različitim katastarskim uredima gdje se negdje geodetski elaborati koji će služiti za prethodne provedbe odbijaju, a u drugim katastarskim uredima se prihvaćaju. U nekim katastarskim uredima se dozvoljava izrada jednog geodetskog elaborata za više prijavnih listova, dok se u drugima to onemogućuje i sa najčešćim argumentom da to SDGE također ne dozvoljava. Nužno je da se u ovom pravilniku posveti više prostora upravo ovoj tematici. Također, kao jedan od najvećih problema na koje DGU ovdje konstantno apelira, a to je postojanje geodetskih elaborata koji duže vremena čekaju na provedbu, moglo bi se uvelike riješiti da Državna geodetska uprava učini dostupnima takve geodetske elaborate putem SDGE-a ovlaštenim geodetskim izvoditeljima. Nažalost, ne samo da danas nije jednostavno doći do takvih geodetskih elaborata, već se ni provedeni geodetski elaborati ne ažuriraju dovoljno učestalo u SDGE-u. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
28 Lucija Baričević GE10. Geodetski elaborat spajanja cijelih katastarskih česticana kojima je izgrađena postojeća zgrada, Članak 10. Dodatno objasniti pojam "postojeća zgrada". U aktualnom pravilniku je jasno definirano da se to odnosi na zgradu koja posjeduje neki akt, osim toga, aktualni pravilnik upućuje na zakon koji regulira gradnju, a u kojem je jasno definiran pojam "postojeće građevine". Ako se ovim člankom želi reći da se mogu spajati cijele čestice na kojima je izgrađena zgrada, bez obzira je li legalna ili nije, onda bi to trebalo jasnije definirati i poslužiti se nekim drugim pojmom umjesto "postojeća". Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
29 Luniko inženjering d.o.o. GE10. Geodetski elaborat spajanja cijelih katastarskih česticana kojima je izgrađena postojeća zgrada, Članak 10. Elaboratom spajanja evidentiramo katastarsku česticu na kojoj se nalazi zgrada, a ne utvrđujemo građevinsku česticu. Utvrđenje građevinske čestice za sve postojeće zgrade (RIS, Uporabna itd.) se treba utvrđivati u drugom postavku neovisno o izradi elaborata. Ako se zgrade bez utvrđenja građevne čestice u postupku nove izmjere mogu upisivati, onda se mogu upisivati bez utvrđenja građevne čestice i unutar elaborata. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
30 Dražen Pintarić GE10. Geodetski elaborat spajanja cijelih katastarskih česticana kojima je izgrađena postojeća zgrada, Članak 10. Komentar na komentar: Svakako nije potrebna potvrda nadležnog tijela ako se radi spajanje čitavih katast. čestica na kojima se nalaze zgrada (zgrade), pri čemu se podrazumijeva da iste imaju građ. dozvolu. To je u skladu sa ostalim pozitivnim propisima iz područja gradnje i prost. uređenja. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
31 Tomislav Gulić GE10. Geodetski elaborat spajanja cijelih katastarskih česticana kojima je izgrađena postojeća zgrada, Članak 10. Ovaj geodetski elaborat bi trebao sadržavati potvrdu tijela nadležnog za prostorno uređenje, da se formiraju čestice prema urbanističkim uvjetima. Tijelo nadležno za prostorno uređenje i izdaje rješenja o utvrđivanju građevne čestice za zgrade legalizirane na više katastarskih čestica. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
32 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE GE11. Geodetski elaborat za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama , Članak 11. Uvjet da se elaborat koristi za potrebe postupnog prevođenja u katastar nekretnina jest da se u novom stanju prijavnog lista nalazi barem jedna u cijelosti izmjerena katastarska čestica. Obzirom da to nije primarna intencija elaborata, te se radi o drastičnom zaokretu u pristupu izrade geodetskih elaborata te se ovdje traži šira rasprava o ovoj problematici, a o tome detaljnije u komentaru slijedećeg članka. Stav Komore je da ovaj članak treba glasiti: „Geodetski elaborat za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama može se izrađivati za potrebe provođenja promjena u katastru nekretnina i za potrebe održavanja katastra zemljišta.“ A ukoliko će se zadržati stajalište da svaku katastarsku česticu koja nije osnovana sukladno odredbama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (odnosno da joj lomne točke međa nisu sadržane u rješenju) treba ponovno u cijelosti izmjeriti i dati joj koordinate u provedbu, onda je prijedlog Komore da se svejedno ne zadire u promjenu svrha i način izrade ovog elaborata, nego da se u članku 20. ovog pravilnika koji se odnosi na Geodetski elaborat za evidentiranje stvarnog stanja položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica doda stavak 2. koji će glasiti: „(2) Ukoliko katastarska čestica koja je predmet izrade geodetskog elaborata prema novom stanju unutar PMP-a nije osnovana sukladno odredbama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18), tada je za područje unutar PMP-a obavezna i ova svrha izrade geodetskog elaborata.“ Na taj način će u naslovu elaborata biti jasno sadržano da se geodetskim elaboratom nisu promijenili samo podaci o zgradama, već će iz popisa svrha biti jasno da se radilo i o evidentiranju stvarnog stanja pojedinačnih čestica sa namjerom osnivanja katastarskih čestica sukladno Zakonu. Još jednom kao važnu napomenu vezano uz ovu temu, u uvodnom općem komentaru, kao i u komentaru na prijedlog članka 12. je Komora iznijela detaljno obrazloženje na koje će se sve probleme nailaziti u primjeni odredbi koncipiranih na ovaj način, a koje je nužno za razjasniti prije same primjene kako bi Komora prihvatila takav zaokret u pristupu izrade geodetskih elaborata i njihove svrhe. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
33 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE GE11. Geodetski elaborat za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama , Članak 12. PRVO Zgrade se moraju moći evidentirati u dijelovima na više čestica što je legitimni način postojanja zgrada koji je predviđen i Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. I ovaj instrument nipošto se ne može miješati sa pravom građenja. O tome svjedoče i sudske presude na rješenja o odbijanju potvrđivanja geodetskih elaborata kojima se zgrade evidentiraju na više katastarskih čestica. Krajnje je vrijeme da Državna geodetska uprava napusti ovakvu praksu. O pravu imati dio zgrade i naprave na poslužnoj nekretnini Članak 196. (1) Vlasnik povlasne nekretnine kojega njegovo pravo služnosti ovlašćuje da na susjednoj nekretnini, na njezinoj površini, ispod nje ili u njezinu zračnom prostoru ima dio svoje zgrade, neku drugu izgrađenu napravu ili kakav uređaj koji služi njegovoj zgradi, dužan je to uzdržavati o svome trošku, a vlasniku poslužne nekretnine plaćati naknadu za iskorištavanje njegove nekretnine u visini zakupnine, ako nije drukčije određeno ugovorom ili zakonom. (2) Odredba stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuje kad vlasnika povlasne nekretnine njegovo pravo služnosti ovlašćuje da na susjednoj nekretnini, na njezinoj površini, ispod nje ili u njezinu zračnom prostoru ima vodove i druge uređaje (električne, kanalizacijske, plinovodne, vodovodne, toplovodne, telekomunikacijske i dr.). (3) Vlasnik poslužne nekretnine koji je dužan trpjeti teret susjedne zgrade, umetak tuđe grede u svoj zid, prolaz tuđega dima kroz dimnjak, tuđu antenu na svom krovu, tuđu reklamu ili natpis na pročelju svoje zgrade ili što slično, dužan je razmjerno prilagati za održavanje svojega, za to određenog zida, stupa, stijene, dimnjaka, krova, pročelja i sl., ali nije dužan podupirati niti popravljati tuđu stvar. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama također predviđa ovu mogućnost. Članak 35. (NN 65/17) (2) Zgrada iz stavka 1. ovoga članka može se evidentirati po dijelovima na više katastarskih čestica. DRUGO Kronični problem predlagatelja ovakvog nacrta pravilnika jest neprihvaćanje postojanja velikih katastarskih čestica od više desetaka ili stotina hektara na kojima su sagrađeni desetci zgrada, ali investitor želi evidentirati samo jednu, a vrlo je upitno i na koji način jednoznačno utvrditi jesu li sve zgrade u okviru predmetne katastarske čestice evidentirane iz niza razloga koji su jasni svakome tko takve elaborate svakodnevno izrađuje. Opet je problem velikih čestica, ali postoji i jedno teorijski moguće problematično pitanje. U rijetkim situacijama, kao i kod vrlo velikih čestica, a koje se mogu pojaviti pogotovo kada postoji prijepor oko međe između dvije čestice, postoji uopće dilema je li zgrada dijelom ili u cijelosti sagrađena unutar predmetne čestice, a što je podatak koji nije moguće utvrditi bez utvrđivanja i svih lomnih točka čestice. Komora je i 2018. godine čvrsto zauzimala ova stajališta, koja su dijelom uvažena. Sada Komora mora ponovo obrazlagati iste već objašnjene stavove. Stav Komore se po ovim pitanjima nije promijenio. Inzistiranjem na implementiranju ovih odredbi koje u praksi nisu provedive, dovodi se ovlaštene geodetske izvoditelje u situaciju da bivaju dežurni policajci i kontrolori nečije imovine. Dok ovlašteni inženjeri geodezije ne postanu osobe sa javnim ovlastima, nekorektno je tražiti i propisivati da oni budu ti koji će raditi nadzor jer državne službe to nisu u stanju bile raditi svih ovih desetljeća. TREĆE Odredba stavka 2. ovog članka je nejasna (nisu navedeni konkretni članci već općenito zakon što je krajnje neprimjereno za ovako osjetljivu temu), ali pretpostavka je da se traži osnivanje čestica katastra nekretnina na način propisan člancima 64. stavak 1. te 84. stavak 1. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina koji propisuje slijedeće: „Članak 64. (1) U postupku održavanja katastarskog operata katastra nekretnina osnivanje novih katastarskih čestica provodi se u katastarskom operatu na temelju potvrđenog geodetskog elaborata u kojem su iskazane koordinate lomnih točaka međa i drugih granica katastarskih čestica koje se mogu jednoznačno obnoviti na terenu i pravomoćnog rješenja donesenog u upravnom postupku koje sadrži izvod iz katastarskog plana s popisom koordinata osnovanih katastarskih čestica.“ „Članak 84. (1) U postupku održavanja katastarskog operata katastra zemljišta osnivanje novih katastarskih čestica provodi se u katastarskom operatu katastra zemljišta na temelju potvrđenoga geodetskog elaborata u kojem su iskazane koordinate lomnih točaka međa i drugih granica katastarskih čestica koje se mogu jednoznačno obnoviti na terenu i pravomoćnog rješenja donesenog u upravnom postupku koje sadrži izvod iz katastarskog plana s popisom koordinata osnovanih katastarskih čestica.“ Komora se oštro protivi ovako radikalnoj izmjeni u dosadašnjem načinu izrade ovakvih geodetskih elaborata bez opsežne rasprave u geodetskoj javnosti! Slične intencije su postojale od strane predlagatelja pravilnika i 2018. godine čemu se Komora oštro usprotivila iz niza razloga. Prvo, opet je problem velikih katastarskih čestica kao i čestica sa puno već postojećih evidentiranih zgrada. Opet se ovlaštene inženjere geodezije stavlja na prvu crtu objašnjavanja investitorima i nositeljima prava zašto prijašnji geodetski elaborati koji su izrađivani po prijašnjim propisima, a posebno evidentirane lomne točke međa do recimo 2018. godine sada opet nisu konačni već eto treba im opet nešto mjeriti i naplatiti. Zar bi ovlašteni inženjeri geodezije trebali biti ti koji će objašnjavati javnosti što se to događa sa evidencijama Državne geodetske uprave i zašto se tvrdi da opet nisu dobre. Još od 2018. godine se Državnoj geodetskoj upravi ukazuje na brojne nedostatke donesenog Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, bez jasne strategije i cilja, a o čemu svjedoči da su još u postupku donošenja pravilnika koji su trebali biti doneseni odmah nakon Zakona. Komora apelira na Državnu geodetsku upravu da se sa ovakvom praksom pod hitno prestane. U slučaju da Državna geodetska uprava odluči zadržati ove odredbe, inzistira se na prijelaznom roku u kojem bi se već ugovoreni poslovi evidentiranja podataka o zgradama završili bez potrebe evidentiranja svih lomnih točaka međa. Stoga se predlaže da stavci 1. i 2 ovog članka glase: „(1) U elaboratima iz članka 11. ovoga Pravilnika, iskazuju se podaci o cijelim zgradama ili dijelovima zgrada koje su izgrađene na katastarskoj čestici ili je promijenjen podatak o već evidentiranoj zgradi u katastarskom operatu, a koje se nalaze unutar područja mjerenih podataka geodetskog elaborata. (2) Područje mjerenih podataka uvijek se definira prema i odnosi na predloženo novo stanje elaborata, i predstavlja uniju svih mjerenih katastarskih čestica, mjerenih načina uporabe ili mjerenih zgrada u novom stanju elaborata, te ovisno o vrsti elaborata obuhvaća: - sve točnije evidentirane čestice (u elaboratima evidentiranja stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica) i/ili - novonastale čestice i/ili - linije jedne ili više zgrada (u elaboratima evidentiranja zgrada u kojima se ne evidentira točnija međa) i/ili - obodne linije mjerenih načina uporabe (jednog ili više načina uporabe).“ Iz prijedloga Komore je jasno da se traži modifikacija stavka 1. kako bi se jasno naglasilo da je dozvoljeno evidentirati zgrade po dijelovima jedne ili više čestica, a traži se potpuno izbacivanje ovakvog prijedloga stavka 2. te potpuno novi tekst koji će objasniti što je to područje mjerenih podataka. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
34 Filip Vodopija GE11. Geodetski elaborat za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama , Članak 12. Potrebno je jasnije i detaljnije napisati stavak 2., što podrazumijeva "prikupljanje i obrada", je li to "samo" prikazivanje međa u sloju sit_detalj ili je nužno izraditi GE14 - evidentiranje stvarnog položaja čestice? Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
35 TATJANA DAVID GE11. Geodetski elaborat za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama , Članak 12. Brisati stavak (2). Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
36 Silvia Šumberac GE11. Geodetski elaborat za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama , Članak 12. Smatram da nije potrebno da se na katastarskoj čestici evidentiraju sve zgrade koje se na njoj nalaze. Naime, u praksi je ponekad slučaj da se na jednoj katastarskoj čestici nalazi nekoliko zgrada različitih vlasnika. Također, smatram da zgrade koje se upisuju ne moraju imati potrebnu dokumentaciju kao dokaz legalnosti (uporabnu dozvolu i sl.). Npr. u procesu legalizacije su neke zgrade dobile Rješenje o izvedenom stanju u kojem je navedeno da su iste nedovršene. Prema tome, kao akt kojim se iste upisuju u katastar i zk ne može biti navedeno Rješenje o izvedenom stanju. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
37 Ivan Juraj GE11. Geodetski elaborat za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama , Članak 12. Uz to što bi se stavak 2. trebao brisati, stavak 1. i 3. (koji bi postao 2.) bi trebali glasiti: (1.) U elaboratima kojima je osnovna svrha evidentiranje, brisanje ili promjena podataka o zgradama, iskazuju se podaci o svim zgradama koje postoje na katastarskoj čestici. (2.) U elaboratima kojima osnovna svrha nije evidentiranje, brisanje ili promjena podataka o zgradama, iskazuju se i podaci o svim zgradama koje postoje na katastarskim česticama koje su predmet izrade elaborata prema novom stanju. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
38 Ivan Juraj GE11. Geodetski elaborat za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama , Članak 12. Geodetskim elaboratom za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama se ne bi trebalo propisivati prikupljanje i obrada podataka o lomnim točkama granica katastarske čestice na kojoj se nalaze zgrade koje su predmet evidentiranja. Za navedeno postoje druge svrhe geodetskih elaborata (GE1, GE14 itd.). Ukoliko bi se predložena odredba usvojila to bi moglo neke investitore spriječiti u evidentiranju zgrada. Konkretan primjer: Ukoliko postoji spor oko međe, ovakva odredba bi onemogućila investitora da evidentira zgradu na svojoj katastarskoj čestici dok se ne donese sudska odluka ili bi, pak, susjedi, kao stranke u upravnom postupku, mogli izjaviti žalbu što bi značajno produžilo vremensko trajanje provedbe promjene u zemljišnim evidencijama. Naravno da će se u praksi u većini slučajeva kad se radi o evidentiranju zgrada evidentirati i granice katastarske čestice na kojoj se nalaze zgrade koje su predmet evidentiranja, ali to ne bi trebalo propisivati kao obavezno budući da postoje slučajevi kad bi to nanijelo štetu investitorima. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
39 Luniko inženjering d.o.o. GE11. Geodetski elaborat za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama , Članak 12. (2) U okviru izrade elaborata iz članka 11. ovoga Pravilnika, za katastarske čestice kod kojih je rub građevine ujedno i dio granice katastarske čestice, prikupljaju se i obrađuju podaci o lomnim točkama granica DIJELA katastarske čestice na kojoj se nalazi zgrada koja je predmet evidentiranja. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
40 Dražen Pintarić GE11. Geodetski elaborat za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama , Članak 12. Članak 12. (1) U elaboratima iz članka 11. ovoga Pravilnika, iskazuju se podaci o svim zgradama koje su izgrađene na katastarskoj čestici ili je promijenjen podatak o već evidentiranoj zgradi u katastarskom operatu. (2) U okviru izrade elaborata iz članka 11. ovoga Pravilnika, za katastarske čestice koje nisu osnovane sukladno odredbama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18), (u daljnjem tekstu: Zakon), prikupljaju se i obrađuju i podaci o lomnim točkama granica katastarske čestice, na kojoj se nalaze zgrade koje su predmet evidentiranja. Što to točno znači??? Prikupljaju se podaci o lomnim točkama granica katast. čestica??? Da će svaki geod. elaborat evidentiranja zgrada u tom slučaju morati biti i geod. elaborat evidentiranja stvarnog položaja već evident. katast. čestica ILI NE???? Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
41 Marko Mlinarić GE11. Geodetski elaborat za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama , Članak 12. Stavak (2) - ako sam dobro, razumio nalaže OBAVEZNO evidentiranje međa predmetne k.č. pri izradi elaborata evidentiranja, brisanja ili promjene podataka o zgradama ako međe k.č. nisu evidentirane prethodnim postupkom. Ako je ovo namjera zakonodavca "katastarske čestice koje nisu osnovane sukladno odredbama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina" treba preciznije definirati, te takav članak staviti da se odnosi na sve vrste GE. U dosadašnjoj praksi se dopuštalo evidentiranje zgrada na k.č. i samo kao PNP-zgrada, bez promjena i evidentiranja međa k.č. kao i površine k.č. Takav način izrade elaborata upisa se pokazao dosta dobar i praktičan (jeftiniji i brži), što se dopalo investitorima ako je trebalo hitno uvesti zgradu u ZK, tako da ne bi bilo loše da i dalje ostane mogućnost takve izrade elaborata, možda pod GE11a. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
42 Tomislav Gulić GE11. Geodetski elaborat za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama , Članak 12. Stavak 3 - evidentirati treba samo postojeće zgrade koje imaju isprave za gradnju. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
43 Ivana Krmpotić GE11. Geodetski elaborat za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama , Članak 12. Članak je nedorečen, moglo bi se zaključiti i da je potrebno pozivati susjede te utvrđivati međe. Ukoliko se misli na samu izradu geod. situacije na okolini predmetne zgrade, to se podrazumijeva i bez stavka (2). Za velike čestice, ne bi trebalo biti potrebno niti snimiti cijelu česticu. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
44 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE GE11. Geodetski elaborat za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama , Članak 14. Trenutna je praksa, ali i obavezna funkcionalnost SDGE-a, u dijelu katastarskih ureda da se naznačuje je li akt priložen ili nije, ili se radi o zgradi iz postojećeg operata, pa bi tako trebalo i pisati, a ne da se kasnije u primjeni opet traži nešto što nije propisano na dovoljno jasan način. Predlaže se izmjena stavka 2. na način da glasi: „(2) U okviru izrade elaborata iz članka 11. ovoga Pravilnika, u izvješću o zgradama iskazuje se je li ili nije priložen akt iz stavka 1. ovoga članka, ili se radi o postojećoj zgradi iz operata.“ Alternativa prijedlogu Komore jest da se uopće onemogući označavanje da se radi o postojećoj zgradi iz operata, što bi otvorilo niz drugih pitanja i problema. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
45 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE GE11. Geodetski elaborat za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama , Članak 15. Zašto se svjesno daje mogućnost evidentirati nešto što nije stvarno stanje na terenu? Što se na taj način čini katastarskim evidencijama. Ovo je još jedan primjer da Državna geodetska uprava nema jasnu strategiju vođenja svojih evidencija. To što je nekim aktom prostornog uređenja nešto predviđeno, ne znači nužno da će biti i realizirano, često se događa da u konačnici i ne bude realizirano, a ovlašteni inženjeri geodezije bi trebali brisati nešto što na terenu postoji. Ako su zgrade na terenu i dalje postojeće, onda to tako treba biti i iskazano. Ovlašteni inženjeri geodezije bi prema ovom prijedlogu, koji doduše stoji već u trenutno važećem pravilniku, na ovaj način naprimjer na koridoru ceste brisali postojeće već evidentirane zgrade, možda nečije kuće, i to u dijelovima zemljišta koji tek trebaju ići u izvlaštenje, možda i sudskim putem. I sad geodetskim elaboratima treba brisati iz katastarskih i zemljišnoknjižnih evidencija te zgrade? Što se time čini vlasnicima tih nekretnina koji tek trebaju biti isplaćeni za vrijednost tih nekretnina kad ovlašteni inženjeri geodezije rade geodetski elaborat kojim se žive postojeće zgrade brišu iz evidencija. Jasno je što se ovdje događa, a to je pokušaj prikrivanja nezavršenih obaveza nekih drugih institucija, gdje se građevine državnog značaja sagrade bez provedenog cjelokupnog postupka izvlaštenja, ishode privremene uporabne dozvole i takvo stanje ostane trajno neriješeno. Ovlaštenim inženjerima geodezije i katastrima se ne smije nametati da u katastarskim evidencijama evidentiraju nepostojeće stanje sa terena. Također, problem u primjeni ove odredbe u trenutno važećem pravilniku jest što postoji problem postupanja oko ostatka dijela zgrade koja ostaje izvan pojasa PMP-a, pri čemu neki katastarski uredi traže potpuno brisanje, odnosno proširenje područja zahvata izrade elaborata Prijedlog je brisati stavak 2., a „problem“ toga što će onda neke zgrade biti „prepolovljene“ na dvije čestice u katastarskim evidencijama se jednostavno otklanja tako da se uvaži prijedlog Komore za izmjenu stavka 1. članka 12. ovog pravilnika i dopusti evidentiranje zgrada po dijelovima na više katastarskih čestica. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
46 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE SVRHA IZRADE GEODETSKIH ELABORATA, GE11a.  Geodetski elaborat za evidentiranje ili promjenu podataka o drugim građevinama Ukoliko se i ustraje na ovoj svrsi elaborata, naziv bi definitivno trebao glasiti „Geodetski elaborat za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o drugim građevinama“, jer treba dozvoliti mogućnost za se podaci o drugim građevinama izbrišu, kao i podaci o zgradama za elaborat GE11. Naime, brisati podatak o recimo izvedenoj nerazvrstanoj cesti i uvođenje načina uporabe koji nije „druga građevina“ ne može se smatrati promjenom podataka o drugim građevinama već čistim brisanjem podatka o građevini. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
47 Dražen Pintarić SVRHA IZRADE GEODETSKIH ELABORATA, GE11a.  Geodetski elaborat za evidentiranje ili promjenu podataka o drugim građevinama GE 11 - elaborat za evidentiranje podataka o zgradama GE 11a - elaborat evidentiranja i promjene podataka o građevinama izgrađenim na katast čestici Pitanje: Do sada su se evidentirala "zgrade ili druge građevine" elaboratom sa jednim naslovom, da li sada ovo znači da ako geodetskim elaboratom evidentiramo kuću i građevinu koja nije zgrada taj elaborat ima 2 naslova??? Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
48 Dražen Pintarić SVRHA IZRADE GEODETSKIH ELABORATA, GE11a.  Geodetski elaborat za evidentiranje ili promjenu podataka o drugim građevinama Kakav je ovo naziv elaborata: "Geodetski elaborat za evidentiranje ili promjenu podataka o drugim građevinama" Nitko osim geodeta ne može iz naziva elaborata razumijeti o čemu se tu radi. Koje su to druge građevine, u odnosu na što se točno odnosi pojam "druge građevine" Naziv elaborata nije čak niti uslađen sa navedenim svrhama elaborata GE11a u ČL. 5 Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
49 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE GE11a.  Geodetski elaborat za evidentiranje ili promjenu podataka o drugim građevinama, Članak 16. Nejasna je odredba stavka 1. ovog članka na koji način se misli da ova svrha elaborata može služiti za potrebe postupnog osnivanja katastra nekretnina budući je uvjet da se elaborat koristi za potrebe postupnog prevođenja u katastar nekretnina, da se u novom stanju prijavnog lista nalazi barem jedna u cijelosti izmjerena katastarska čestica. Kako člankom 16. niti u nastavku nije predviđena situacija da se za sve čestice koje nisu uspostavljene sukladno odredbama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina mora izvršiti mjerenje cijele čestice u okviru izrade ovog elaborata, nejasno je što je predlagatelj pravilnika ovime htio reći. Prema mišljenju Komore, stavak 1. bi trebao glasiti na slijedeći način: „(1) Geodetski elaborat za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o drugim građevinama može se izrađivati za potrebe provođenja promjena u katastru nekretnina i za potrebe održavanja katastra zemljišta.“ A ako se uz ovu svrhu izrade geodetskog elaborata bude radilo i evidentiranje stvarnog stanja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica, onda će se kumulativnim zbrajanjem svih svrha elaborata jednostavno zaključiti da će se onda takav, ali baš takav elaborat moći koristiti i za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina. Nadalje, stavak 4. treba glasiti: „(4) Elaboratima iz stavka 1. ovoga članka može se priložiti pripadajući akt o uporabi građevine.“ Na kraju, ovaj članak daje naslutiti da je Državna geodetska uprava odlučila neke građevine evidentirati pod načine uporabe. Budući da pravilnik kojim se propisuju pojedini načini uporabe još nije izašao u javnost, teško je dobiti širu sliku što se htjelo postići sa ovime i na koji način. Komora je već na savjetovanju za Pravilnik o katastru infrastrukture dala prijedlog da se infrastrukturne građevine evidentiraju u sklopu tih evidencija što bi osiguralo mogućnost vođenja više podataka od samo granice načina uporabe, međutim treba vidjeti još detalje ovog prijedloga. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
50 Luniko inženjering d.o.o. GE11a.  Geodetski elaborat za evidentiranje ili promjenu podataka o drugim građevinama, Članak 16. Što spada pod druge građevine? Molim nekoliko primjera Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
51 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo GE11a.  Geodetski elaborat za evidentiranje ili promjenu podataka o drugim građevinama, Članak 16. U članku 5. elaborat GE11a naziva se Geodetski elaborat evidentiranja i promjene podataka o građevinama izgrađenim na katastarskoj čestici, dok se ovdje naziva Geodetski elaborat za evidentiranje ili promjenu podataka o drugim građevinama. Potrebno je uskladiti nazive elaborata. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
52 Dražen Pintarić GE11a.  Geodetski elaborat za evidentiranje ili promjenu podataka o drugim građevinama, Članak 16. Čl. 16 st. 3 geodetskom elaboratu za evidentiranje "drugih građevina" prilaže se izvješće iz Čl. 71 stav. 1 ???? U Čl. 71 st 1 se navodi izvješće o terenskom uviđaju i prilaže se geod elaboratu za evident ili promjenu podataka o načinu uporabe katast čestice ili za evident podataka o zgradama evidentiranih načinom uporabe "izgrađeno zemljište" Nije povezano??? Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
53 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE GE12. Geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama evidentiranih načinom uporabe zemljišta izgrađeno zemljište, Članak 17. Nejasna je odredba stavka 1. na koji način se misli da ova svrha elaborata može služiti za potrebe postupnog osnivanja katastra nekretnina budući je uvjet da se elaborat koristi za potrebe postupnog prevođenja u katastar nekretnina jest da se u novom stanju prijavnog lista nalazi barem jedna u cijelosti izmjerena katastarska čestica. Kako člankom 17. niti u nastavku nije predviđena situacija da se za sve čestice koje nisu uspostavljene sukladno odredbama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina mora izvršiti mjerenje cijele čestice u okviru izrade ovog elaborata, nejasno je što je predlagatelj pravilnika ovime htio reći. Prema mišljenju Komore, stavak 1. bit trebao glasiti na slijedeći način: „(1) Geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama evidentiranih načinom uporabe zemljišta, izgrađeno zemljište može se izrađivati za potrebe provođenja promjena u katastru nekretnina i za potrebe održavanja katastra zemljišta.“ A ako se uz ovu svrhu izrade geodetskog elaborata bude radilo i evidentiranje stvarnog stanja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica, onda će se kumulativnim zbrajanjem svih svrha elaborata jednostavno zaključiti da će se onda takav, ali baš takav elaborat moći koristiti i za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina. Nadalje, stavak 4. treba glasiti: „(4) Elaboratima iz stavka 1. ovoga članka može se priložiti pripadajući akt o uporabi zgrade.“ Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
54 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE GE13.  Geodetski elaborat za evidentiranje ili promjenu podataka o načinu uporabe katastarskih čestica, Članak 18. Nejasna je odredba stavka 1. na koji način se misli da ova svrha elaborata može služiti za potrebe postupnog osnivanja katastra nekretnina budući je uvjet da se elaborat koristi za potrebe postupnog prevođenja u katastar nekretnina jest da se u novom stanju prijavnog lista nalazi barem jedna u cijelosti izmjerena katastarska čestica. Kako člankom 18. niti u nastavku nije predviđena situacija da se za sve čestice koje nisu uspostavljene sukladno odredbama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina mora izvršiti mjerenje cijele čestice u okviru izrade ovog elaborata, nejasno je što je predlagatelj pravilnika ovime htio reći. Prema mišljenju Komore, stavak 1. bi trebao glasiti na slijedeći način: „(1) Geodetski elaborat za evidentiranje ili promjenu podataka o načinu uporabe katastarskih čestica može se izrađivati za potrebe provođenja promjena u katastru nekretnina i za potrebe održavanja katastra zemljišta.“ A ako se uz ovu svrhu izrade geodetskog elaborata bude radilo i evidentiranje stvarnog stanja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica, onda će se kumulativnim zbrajanjem svih svrha elaborata jednostavno zaključiti da će se onda takav, ali baš takav elaborat moći koristiti i za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
55 Luniko inženjering d.o.o. GE13.  Geodetski elaborat za evidentiranje ili promjenu podataka o načinu uporabe katastarskih čestica, Članak 19. kao što je rekao kolega Mlinarić, trebalo bi dozvoliti evidentiranje kulture uz granicu katastarske čestice samo na temelju Izvješća o terenskom uviđaju, bez uvlačenja susjeda, bez Izvješća o utvrđivanju međa, ako se ne mijenjaju postojeće koordinate lomnih točaka granice katastarske čestice. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
56 Marko Mlinarić GE13.  Geodetski elaborat za evidentiranje ili promjenu podataka o načinu uporabe katastarskih čestica, Članak 19. Dodatnim stavkom unutar ovog članka bi trebalo propisati mogućnost ili način izvedbe elaborata u slučaju ako se samo na dijelu k.č. evidentira način uporabe, npr. put. Problem u dosadašnjoj praksi se javljao ako je jedna od granica kulture bila istodobno i međa k.č. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
57 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE GE14. Geodetski elaborat za evidentiranje stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica, Članak 21. Stavak 2. potrebno je brisati kao nepotreban, jer ako je za svaku katastarsku česticu pojedinačno ispunjen površinski kriterij, matematičkom logikom je nemoguće imati situaciju da sumarno čestice izađu izvan kriterija. Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina je već propisano da se kriterij odnosi na svaku pojedinačnu česticu, i toga se jedino treba pridržavati, eventualno ponovno naglasiti u ovom članku na način da stavak 1. glasi: „(1) Geodetski elaborat iz članka 20. ovoga Pravilnika izrađuje se uz primjenu površinskih kriterija iz članka 93. Zakona za pojedinačne katastarske čestice.“ Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
58 TOMISLAV KUKURUZOVIĆ GE14. Geodetski elaborat za evidentiranje stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica, Članak 21. Kao i u dosadašnjem Pravilniku, niti novim se ne navodi množi li se površinski kriterij ako elaboratom obuhvaćamo više katastarskih čestica. Primjer: Radimo GE14 za dvije k.č. u mjerilu plana 1:2880, dakle površinski kriterij je do 20% ili maks 1000 m2. Obje k.č. imaju upisanu površinu od 5000 m2, a mjerenu od 4400 m2. Vidljivo je da je površinski kriterij zadovoljen za svaku pojedinačnu katastarsku česticu, ali iz Pravilnika nije vidljivo je li sumarni površinski kriterij zadovoljen. Ukoliko se sumarni površinski kriterij ne množi sa brojem čestica, nego i on iznosi maks 1000 m2, onda ovaj elaborat ne zadovoljava sumarni površinski kriterij (čestice zbrojeno imaju 10000 m2, minimalno po kriteriju smiju imati 9000 m2, a izmjereno je 8800 m2). Budući da Pravilnikom nije jasno određeno, katastrima je prepušteno na volju tumačiti iznosi li i sumarni površinski kriterij maks 1000 m2 ili se površinski kriterij množi sa brojem čestica kako bi se izračunao sumarni površinski kriterij. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
59 Luniko inženjering d.o.o. GE14. Geodetski elaborat za evidentiranje stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica, Članak 21. Kolega Mlinarić, ne može se kontrolirati površinu susjedne parcele preko homogeniziranog DKP-a. Takva kontrola kriterija je ludost. Susjed potpisuje zajedničku među sa predmetnom parcelom, ostatak parcele nek rješava kroz svoj elaborat. PMP je ono što treba zadovoljavati površinski kriterij. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
60 Marko Mlinarić GE14. Geodetski elaborat za evidentiranje stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica, Članak 21. Stavak(2) Površinski kriteriji - apsolutno tako treba i biti, a u skladu s navedenim apeliram zakonodavca da i na ovaj način prilagodi iskaz površina u programu SDGE. Površinski kriterij se mora kontrolirati za svaku pojedinačnu parcelu unutar PMP-a, onda će i sumarni kriterij uvijek biti zadovoljen. Dodatno, također unutar SDGE, kod parcelacija obavezno moraju biti vidljivi dijelovi predmetnih k.č. koji se pripajaju drugima ili od kojih se formiraju nove k.č. U praksi se javljaju odvjetnici, suci i ZK službenici i traže rekapitulaciju, tj. površine dijelova od kojih je formirana nova k.č., što je važno posebno kod kupoprodaja i ZK ispravnih postupaka. To sad nije vidljivo u iskazu koji radi SDGE. Naime iskaz površina je jedan od najvažnijih dijelova elaborata i jedino se preko njega može pratiti povijest promjena po k.č., a da kažem kako službenici koji pregledavaju elaborate u većini slučaja "nagađaju" što se događa sa predmetnim k.č. unutar elaborata. Apeliram administratore SDGE da naprave traženu izmjenu unutar programa, ako trebaju savjet neka mi se jave na 098/211-578. Dodatno u SDGE uvrstiti kontrolu površinskog kriterija za susjedne parcele - u praksi se ponekad iskorištava/zlupotrebljava površinski kriterij, tj. evidentiranjem međa predmetne parcele okrnji se susjedna k.č. i prouzroči se gruba greška koja do sada nije bila! Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
61 Zvonimir Baričević GE14. Geodetski elaborat za evidentiranje stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica, Članak 21. Stavak 2. nema smisla. Ukoliko svaka pojedinačna čestica odgovara površinskom kriteriju tada i sve one sumarno odgovaraju površinskom kriteriju. Trebalo bi ostaviti sumarni kriterij bez zadiranja u svaku pojedinačnu česticu. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
62 Franjo Golubić GE14. Geodetski elaborat za evidentiranje stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica, Članak 22. Predlažem dopunu st.2.čl.22. na način da se na kraju rečenice umjesto točke stavi zarez i nastavno doda slijedeći tekst: "odnosno utvrđene granice katastarskih čestica nisu drugačije od tijeka međe katastarski čestica prikazane na katastarskom planu u katastarskom operatu. U slučaju spornih međa nadležno tijelo dužno je zastati sa daljnjom izradom geodetskog elaborata te zaključkom uputiti stranku koja osporava granice međa da u roku 30 dana od datuma uručenja zaključka pokrene sudski postupak uređenja spornih međa. Ukoliko stranka ne pokrene sudski postupak u roku 30 dana izrada geodetskog elaborata se nastavlja i smatra se da međe više nisu sporne." Ista se predlaže radi pravne sigurnosti, sukladno ustavnom jamstvu nepovredivosti vlasništva i ustavnog jamstva na sudsku kontrolu zakonitosti pojedinačnih akata tijela upravne vlasti i tijela koje imaju javne ovlasti, a u svezi s obvezom iz članka 5. Ustava RH da propisi moraju biti u suglasnosti i s Ustavom i s Zakonom. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
63 Mladen Lač GE14. Geodetski elaborat za evidentiranje stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica, Članak 22. Neki od katastara imaju praksu pozvati susjeda te vidjeti s njim zašto osporava među te mu dati razuman rok cca 30 dana da pokrene spor ili u suprotnom tumačiti među nespornom. Praksa pokazuje kako neslaganje s međom najrjeđe i znači problem u samoj međi nego je u pravilu nešto drugo uzrok neslaganja. U pravilu je potrebno zastati s izradom elaborata no pitanje je tko će te na koji način razriješiti taj problem ukoliko se ne pokrene spor, tko može preuzeti odgovornost i reći da li je međa uistinu sporna ili nije. Potvrda koju predlaže kolega Mlinarić je razumno i prihvatljivo rješenje, ona dodatno opterećuje izradu no riješava pitanje odgovrnosti. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
64 Dražen Pintarić GE14. Geodetski elaborat za evidentiranje stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica, Članak 22. Pitanje u vezi postupanja je slijedeće: Ne vodi se postupak uređenja međe, ali susjed na terenskom uviđaju tvrdi da je međa sporna. Mišljenja sam, da u takvom slučaju treba prekinuti postupak izrade elaborata (što i radimo) sve dok se problem ne riješi tj. međa ne uredi ili putem suda ili u konačnici stranke u postupku ipak dogovore oko međe. Pogotovu u slučaju gdje takova "sporna" međa ili oznaka nije jasno raspoznatljiva, vidljiva ili u konačnici definirana. Pa i u postupcima novih katast. izmjera se u slučaju neslaganja stranaka oko položaja međnih točaka, označuje sporna međa i upućuje se stranke da istu urede u posebnom postupku, bez obzira što se u tom trenutku ne vodi postupak. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
65 Marko Mlinarić GE14. Geodetski elaborat za evidentiranje stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica, Članak 22. Dodatno bi novim stavkom trebalo propisati obavezu prilaganja elaboratu Potvrde nadležnog suda da nije u tijeku sudski postupak uređenja međa. Istu su me u dosadašnjoj praksi već i tražili prilikom pregleda i ovjere elaborata u slučaju u kojem susjed nije želio potpisati izvješće jer se ne slaže sa međom. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
66 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE GE15. Geodetski elaborat za evidentiranje međa uređenih u posebnome postupku, Članak 23. Nejasna je odredba ovog članka na koji način se misli da ova svrha elaborata može služiti za potrebe postupnog osnivanja katastra nekretnina budući je uvjet da se elaborat koristi za potrebe postupnog prevođenja u katastar nekretnina jest da se u novom stanju prijavnog lista nalazi barem jedna u cijelosti izmjerena katastarska čestica. Kako člankom 23. niti u nastavku nije predviđena situacija da se za sve čestice koje nisu uspostavljene sukladno odredbama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina mora izvršiti mjerenje cijele čestice u okviru izrade ovog elaborata, nejasno je što je predlagatelj pravilnika ovime htio reći. Prema mišljenju Komore, ovaj članak bi trebao glasiti na slijedeći način: „Geodetski elaborat za evidentiranje međa uređenih u posebnome postupku može se izrađivati za potrebe provođenja promjena u katastru nekretnina i za potrebe održavanja katastra zemljišta.“ A ako se uz ovu svrhu izrade geodetskog elaborata bude radilo i evidentiranje stvarnog stanja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica, onda će se kumulativnim zbrajanjem svih svrha elaborata jednostavno zaključiti da će se onda takav, ali baš takav elaborat moći koristiti i za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
67 TOMISLAV KUKURUZOVIĆ GE15. Geodetski elaborat za evidentiranje međa uređenih u posebnome postupku, Članak 23. Može li se Pravilnikom propisati je li pri izradi ovog elaborata potrebno slati obavijest nositeljima prava koji su već sudjelovali u posebnom postupku? Primjer: Osoba A protiv osobe B pokrene sudski postupak uređenja međe, te sud u posebnom postupku utvrdi da je osoba A u pravu. Osoba A zatraži izradu GE15 kojem se prilaže odluka suda, a ovlaštenik pri izradi (kako je trenutno propisano) mora obavijestiti osobu B. Koja je svrha obaviještavati nositelja prava na susjednoj čestici prilikom evidentiranja međe uređene u posebnom postupku, ako je isti već sudjelovao u posebnom postupku? Slično je propisano čl. 7 st. 7 Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
68 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE GE15. Geodetski elaborat za evidentiranje međa uređenih u posebnome postupku, Članak 24. Ovdje je potrebno dodati još jedan stavak kako bi se propisalo na koji način se računa površina predmetnih čestica u prijavnim listovima: „ (2) Površina predmetnih katastarskih čestica za potrebe izrade geodetskog elaborata iz članka 23. izračunava se dopunom na način da se površina jedne katastarske čestice umanjuje za iznos koliko se površina druge katastarske čestice povećala uzimajući u obzir stanje prije promjene i stanje koje treba nastupiti provedbom ovog elaborata.“ Mjesto ovakvoj odredbi jest isključivo u pravilniku, a ne tehničkim specifikacijama. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
69 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE GE15. Geodetski elaborat za evidentiranje međa uređenih u posebnome postupku, Članak 26. Spor može završiti nagodbom stranaka, a odluka suda može biti presuda ili rješenje. Obzirom na to da se u praksi događa neujednačeno postupanje pojedinih katastarskih ureda koji ne prihvaćaju nikakav akt izuzev „odluke“, nužno je radi buduće izrade ovih elaborata ovaj članak ispravno napisati na slijedeći način: „Elaboratima iz članaka 24. i 25. ovoga Pravilnika prilaže se odluka suda u obliku presude ili rješenja, ili sudska nagodba kojom je međa uređena.“ Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
70 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE GE16. - GE17. Geodetski elaborat za provedbu rješenja o povratu zemljišta ili sudske presude o utvrđivanju prava vlasništva, Članak 27. Iako je nesporno da i Zakon o prostornom uređenju propisuje da se ovi sudski postupci mogu voditi samo za neizgrađeno građevinsko zemljište, činjenica je da se i dan danas donose sudske presude na izgrađenom građevinskom zemljištu i takve presude nerijetko postaju pravomoćne. Razlozi za to znaju biti dugotrajni sudsku postupci (i po nekoliko desetljeća) pri čemu nekad neizgrađeno zemljište do okončanja postupka postaje izgrađeno, ali i naravno zbog nedovoljnog poznavanja propisa o prostornom uređenju od strane pojedinih sudaca koji donose takve presude. Međutim, bila presuda u skladu sa zakonom ili ne, nakon što ista postane pravomoćna, ona se mora moći izvršiti sukladno propisima o sudovanju. Stoga se traži dopuna članka 27. dodavanjem novog stavka: „(4) Geodetski elaborat iz stavka 1. ovog članka može se izraditi neovisno o tome je li zemljište koje je predmet izrade elaborata izgrađeno ili neizgrađeno.“ A izmjena stavka 2. na način da se riječi „za neizgrađeno građevinsko zemljište“ brišu. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
71 Luniko inženjering d.o.o. GE16. - GE17. Geodetski elaborat za provedbu rješenja o povratu zemljišta ili sudske presude o utvrđivanju prava vlasništva, Članak 27. (3) Geodetski elaborat za provedbu sudske presude izrađuje se na temelju sudske presude o utvrđivanju prava vlasništva za izgrađeno i neizgrađeno građevinsko zemljište te poljoprivredno zemljište. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
72 DIANA KLARIN GE16. - GE17. Geodetski elaborat za provedbu rješenja o povratu zemljišta ili sudske presude o utvrđivanju prava vlasništva, Članak 27. Trebalo bi navesti da se geodetski elaborat izrađuje i na temelju pravomoćne sudske nagodbe jer neki uredi (konkretno gradski ured za katastar i geodetske poslove u Gradu Zagrebu) ne žele provesti ono što je utvrđeno pravomoćnom sudskom nagodbom iako zbog svoje pravne prirode pravomoćna sudska nagodba se u procesnopravnom smislu izjednačava s pravomoćnom sudskom presudom. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
73 Tomislav Gulić GE18. Geodetski elaborat za provedbu u zemljišnoj knjizi, Članak 29. U slučaju da je neki prijavni list proveden u katastru, a nije nikad dostavljen ili proveden u zemljišnu knjigu dovoljno bi bilo napraviti prijepis prijavnog lista. To bi olakšalo rješavanje imovinsko pravnih poslova jer ima slučajeva i da je više prijavnih listova provedeno u katastru, a u zemljišnoj knjizi nije, a možda i obrnuto. U tom slučaju postaje nemoguće otpetljati to klupko ako se radi ,na novo, kompletan geodetski elaborat. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
74 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE SVRHA IZRADE GEODETSKIH ELABORATA, GE20. Geodetski elaborat za ispravljanje katastarskog operata Ovaj elaborat se prema trenutno važećem pravilniku naziva Geodetski elaborat za ispravljanje propusta u održavanju katastarskog operata i to je ispravan naziv. Inače, skoro svakim elaboratom se ispravljaju odnosno mijenjaju podaci katastarskog operata prema stvarnom stanju, što i je svrha geodetskih elaborata. Ovim elaboratom se ispravljaju propusti nastali u održavanju katastarskog operata i malo je čudno zašto predlagatelj skriva pravu svrhu elaborata iz naslova jer se tu radi isključivo o propustima. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
75 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE GE20. Geodetski elaborat za ispravljanje katastarskog operata, Članak 31. Stavak 3. ovog članka treba također glasiti kako i trenutno glasi po postojećem pravilniku. „(3) Geodetski elaborati iz stavka 1. ovoga članka izrađuju se za potrebe ispravljanja propusta koji su nastali uslijed toga što pojedini prijavni listovi i/ili kopije plana sa predloženim novim stanjem nisu provedeni u katastarskom operatu, a provedeni su u zemljišnoj knjizi.“ Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
76 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE SVRHA IZRADE GEODETSKIH ELABORATA, GE21. Geodetski elaborat za ispravljanje podataka katastarske izmjere ili tehničke reambulacije Ovaj geodetski elaborat se prema još uvijek važećem pravilniku naziva Geodetski elaborat za ispravljanje podataka katastarskog plana, katastarske izmjere ili tehničke reambulacije, a izrađuje se i u svrhu ispravljanja propusta koji su nastali tokom izrade i provedbe geodetskih elaborata. Traži se vraćanje postojećeg naziva i svih postojećih svrha. Nejasno je zašto se opet skriva mogućnost pogrešaka na katastarskom planu i kako su one nastale. Također, nužno je naglasiti da se ovim elaboratom mogu ispravljati i grube pogreške koje su nastale prilikom osnivanja i održavanja katastarskog operata što je predviđeno člankom 93. stavak 3. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina. Jedan od najčešćih primjera je kada se nakon izrade jednog ili više elaborata na susjednim katastarskim česticama ispravi međna linija i sada predmetne čestice, te njena površina u stvarnom stanju uvelike odgovara DKP-u, ali ne odgovara pisanom dijelu operata. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
77 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE GE21. Geodetski elaborat za ispravljanje podataka katastarske izmjere ili tehničke reambulacije, Članak 32. Sukladno komentaru na naslov iznad ovog članka, članak 32. treba glasiti: „(1) Geodetski elaborati za ispravljanje podataka katastarskog plana, katastarske izmjere ili tehničke reambulacije izrađuju se u svrhu ispravljanja propusta koji su nastali prilikom provođenja katastarske izmjere odnosno tehničke reambulacije, izrade katastarskog operata ili u okviru izrade i provođenja pojedinih elaborata. (2) Geodetskim elaboratom iz stavka 1. ovog članka otklanjaju se tehnički propusti koji su nastali prilikom izrade nekog elaborata ili prilikom provođenja promjena na katastarskom planu. (3) Geodetskim elaboratom iz stavka 1. ovog članka otklanjaju se tehnički propusti koji su nastali prilikom provođenja katastarskih izmjera ili tehničkih reambulacija. (4) Geodetskim elaboratom iz stavka 1. ovog članka otklanjaju se razlike u površini van dozvoljenih odstupanja propisanih člankom 93. Zakona kada se utvrdi da su iste prouzročene grubim greškama nastalim prilikom osnivanja i održavanja katastarskog operata.“ Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
78 Dražen Pintarić GE21. Geodetski elaborat za ispravljanje podataka katastarske izmjere ili tehničke reambulacije, Članak 32. Čl. 47 st 3. nedovoljno pojašnjeno. Npr. u kojem roku i na čiji zahtjev katastarski ured izrađuje elaborat za ispravljanje podataka katast. izmjere ili tehničke reambulacije ???? Stranka kao nestručna osoba na izlaganju na javni uvid podataka katast. izmjere ili teh. reambulacije, često ne uočava nedostatak (zgrade nisu evidentirane ispravno ili sl.). Kada može zatražiti izradu takovog elaborata i temeljem čega???? Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
79 Dražen Pintarić GE21. Geodetski elaborat za ispravljanje podataka katastarske izmjere ili tehničke reambulacije, Članak 32. Evo na području Varaždina je obavljena teh.reambulacija i pitajte ovlaštenike na koliko nedostataka nailaze prilikom izrade pojedinačnih geod. elaborata i preuzimanja podataka teh. reambulacije. Da li uputiti stranke u katastarski ured na izradu geod. elaborata otklanjanja nedostataka? Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
80 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE GE21. Geodetski elaborat za ispravljanje podataka katastarske izmjere ili tehničke reambulacije, Članak 33. Smatra li Državna geodetska uprava da se ne može dogoditi pogreška u katastarskoj izmjeri temeljem koje je osnovan katastar nekretnina, pa se i u katastru nekretnina ne mogu ispravljati propusti? Predlaže se izmjena stavka 2. ovog članka na način da se omogući izrada ovakvog elaborata i na područjima gdje je osnovan katastar nekretnina: „(2) Geodetski elaborat iz stavka 1. ovoga članka može se izrađivati za sve potrebe navedene u članku 6. ovoga Pravilnika.“ Također, predlaže se uvođenje stavka 3. radi usklađenja postupanja propisanih člankom 64. stavak 4. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina: „(3) Kada se u postupku održavanja katastarskog operata katastra nekretnina utvrdi da položaj lomne točke međa i drugih granica katastarskih čestica odstupaju u odnosu na one evidentirane u katastarskom operatu više od standarda položajne točnosti propisane člankom 26. stavkom 2. Zakona, geodetskim elaboratom iz članka 32. stavak 1. ovog Pravilnika utvrđuju se nove koordinate lomnih točaka međa i drugih granica u postupku za osnivanje nove katastarske čestice, o čemu se donosi rješenje sukladno Zakonu.“ Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
81 Ivan Juraj GE22. Geodetski elaborat za ispravljanje nedostataka na katastarskom planu, Članak 34. Možda bi trebalo dodati i da se otklanjaju tehnički propusti koji su nastali prilikom homogenizacije katastarskih planova grafičke izmjere. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
82 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE GE23. Geodetski elaborat za promjenu područja i granica katastarskih općina, Članak 35. Nejasna je odredba stavka 1. na koji način se misli da ova svrha elaborata može služiti za potrebe postupnog osnivanja katastra nekretnina budući je uvjet da se elaborat koristi za potrebe postupnog prevođenja u katastar nekretnina jest da se u novom stanju prijavnog lista nalazi barem jedna u cijelosti izmjerena katastarska čestica. Kako člankom 35. niti u nastavku nije predviđena situacija da se za sve čestice koje nisu uspostavljene sukladno odredbama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina mora izvršiti mjerenje cijele čestice u okviru izrade ovog elaborata, nejasno je što je predlagatelj pravilnika ovime htio reći. Prema mišljenju Komore, stavak 1. bi trebao glasiti na slijedeći način: „(1) Geodetski elaborat za promjenu područja granica katastarskih općina može se izrađivati za potrebe provođenja promjena u katastru nekretnina i za potrebe održavanja katastra zemljišta.“ A ako se uz ovu svrhu izrade geodetskog elaborata bude radilo i evidentiranje stvarnog stanja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica, onda će se kumulativnim zbrajanjem svih svrha elaborata jednostavno zaključiti da će se onda takav, ali baš takav elaborat moći koristiti i za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
83 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE GE24. Geodetski elaborat za evidentiranje izvedenog stanja ceste, Članak 36. Stavak 2. treba glasiti: „(2) Geodetski elaborat za evidentiranje izvedenog stanja javne ceste izrađuje se na temelju odgovarajuće odluke o javnoj cesti i njegov je sastavni dio. Sastavni dio geodetskog elaborata za evidentiranje izvedenog stanja javne ceste je i očitovanje upravitelja javne ceste, a sastavni dio geodetskog elaborata za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste je i očitovanje nositelja prava vlasništva na nerazvrstanoj cesti.“ Naime, očitovanje upravitelja javne ceste, odnosno očitovanje nositelja prava na nerazvrstanoj cesti nisu akti koji su temelj za izradu geodetskog elaborata već se isti pribavljaju nakon izrade geodetskog elaborata, odnosno javnog izlaganje geodetskog elaborata. Stavak 3. treba glasiti: „(3) Očitovanje iz stavka 2. ovoga članka obavezno sadrži iskaz: – da je predmet geodetskog elaborata iz stavka 1. ovoga članka točno određena cesta ili dio ceste – da prikaz izvedenog stanja ceste u geodetskom elaboratu iz stavka 1. ovoga članka odgovara izvedenom stanju ceste, i – da je predmetna cesta izgrađena odnosno rekonstruirana do stupanja na snagu propisa kojim je uređeno područje evidentiranja javnih i nerazvrstanih cesta.“ Naime, često se događa da se ne može evidentirati cijela cesta kroz jednu katastarsku općinu, recimo ako je jedan dio te ceste sagrađen ili rekonstruiran do stupanja na snagu Zakona o cestama, ili se pak radi o tome da upravitelj/nositelj prava ima prijeku potrebu sada evidentirati samo dio ceste kroz jednu općinu, što većina katastarskih ureda i dopušta, međutim, u nekima se takvi elaborati ne prihvaćaju, pozivajući se na Objašnjenje DGU za ceste od 24. listopada 2012.godine. Stavak 4. ovog članka utvrđuje postupanje u slučaju KADA SE NEĆE formirati zasebna katastarska čestica od ostatka katastarske čestice koja je evidentirana u katastarskom operatu jednim od načina uporabe (ulica, trg, cesta, put, autocesta i sl.) Međutim nije propisano postupanje u slučaju KADA SE HOĆE formirati zasebna katastarska čestica od ostatka katastarske čestice koja je evidentirana u katastarskom operatu jednim od načina uporabe (ulica, trg, cesta, put, autocesta i sl.) Smatramo da ovim pravilnikom definitivno treba urediti i ovu situaciju jer će u protivnom u praksi nastati pravna praznina, a na primjeru primjene trenutno važećeg pravilnika koji sadrži istu ovu odredbu, to je upravo vidljivo. Nadalje, pri izradi ovih geodetskih elaborata se još uvijek primjenjuje i Objašnjenje DGU za ceste od 24. listopada 2012.godine. Obzirom da je samo Objašnjenje neobvezujuće, o čemu svjedoče drugostupanjska rješenja same Državne geodetske uprave kao i sudske presude upravnih sudova, nužno je da se odredbe iz navedenog objašnjenja napokon u cijelosti pretoče u ovaj pravilnik i pripadajuće tehničke specifikacije, jer trenutno postoji velika pravna praznina. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
84 Franjo Golubić GE24. Geodetski elaborat za evidentiranje izvedenog stanja ceste, Članak 36. Predlažem dopunu stavka 3. čl.36. na način da očitovanje iz st.2. obavezno sadrži i popis svih zemljišnih čestica koje čine određenu cestu prema katastarskom operatu, a ne samo njezin naziv i broj te se utvrđuje obveza priložiti uz potvrdu i dokaze kada je predmetna cesta izgrađena odnosno rekonstruirana jer se evidentiranje može izvršiti samo za one ceste koje su u prostoru bile izgrađene i rekonstruirane do 2011.godine kada je Zakon o cestama stupio na snagu. Pošto se i nadalje rekonstrukcije cesta vrše protivno Zakona o gradnji i Zakona o cestama smatram stoga da treba za takve ceste dostaviti dokaz kada je stvarno izvršena rekonstrukcija tih cesta, da li je isto ishođena pravovaljana građevinska dozvola, projektna dokumentacija, da li je izrađen geodetski elaborat iskolčenja te da li je ishođen akt o dozvoli za uporabu građevine. Predlažem da se u st.6 čl.36. jasno naznači da se moraju od dijelova susjednih čestica, na kojima je izgrađena cesta, formirati zasebne zemljišne čestice koje se iskazuju u prijamnom listu. Stoga je obvezno dostaviti dokaz, odnosno dati izjavu da li je prethodno izvršeno izvlaštenje ili obeštećenje vlasnika zemljišta na dijelu zemljišta na kojem su izgrađene ceste ili druga infrastruktura bez prethodno riješenih imovinskih odnosa i ishođenog pravovaljanog akta o građenju. Smatram da je isto postupanje protivno ustavnim jamstvima o pravu vlasništva i određenju da se vlasništvo može u javnom interesu ograničiti ili oduzeti samo Zakonom, a ne Pravilnikom kao propisom podzakonske snage, a čime je ujedno povrijeđeno načelo vladavine prava i pravne sigurnosti. Ove moje primjedbe na čl.36. na odgovarajući način odnose se na odredbe članaka 37., 38. i 39. prijedloga Pravilnika pa predlažem da se isti članci usklade na istovjetan način kakao je to predloženo za čl.36. Smatram da u Pravilniku treba jasno navesti nazive Zakona i datuma njihovog stupanja na snagu na koje se poziva u odredbama Pravilnika jer nakon tog vremena više nije moguće vršiti upis infrastrukture temeljem izvedenog stanja već isključivo temeljem posebnih zakonskih i podzakonskih propisa koji se odnose na gradnju i prostorno uređenje. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
85 TOMISLAV KUKURUZOVIĆ GE24. Geodetski elaborat za evidentiranje izvedenog stanja ceste, Članak 36. (4) Određeno je postupanje kada čestice udovoljavaju površinskom kriteriju. Nije određeno postupanje kada čestice NE udovoljavaju površinskom kriteriju. (4), (5), (6) S druge strane, primjena površinskog kriterija uopće nije moguća. Ukoliko poštujemo Zakon, a tamo je određeno da je površinski kriterij razlika između mjerene i upisane površine, onda na česticama koje su prije izrade elaborata graničile s katastarskom česticom koje su u katastarskom operatu evidentirane jednim od načina uporabe (ulica, trg, cesta, put, autocesta i sl.), neovisno ulaze li u sastav čestice na kojoj je izvedena cesta, nije moguće izračunati površinski kriterij jer te čestice nisu obrađene terenskim mjerenjima. Dakle, susjedne čestice (od čestice ceste) nismo niti mjerili, te na njima niti ne možemo utvrditi zadovoljavaju li površinski kriterij. Potrebno je prestati krivo tumačiti površinski kriterij jasno određen Zakonom. Ili ga izbaciti u potpunosti. Ako evidentiramo međe (za koje je samo važno da nisu sporne), zašto se ograničavamo podatkom o površini upisnim prije cca 150 godina? Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
86 Marko Mlinarić GE24. Geodetski elaborat za evidentiranje izvedenog stanja ceste, Članak 36. Stavak 2 - tehničkim specifikacijama je propisan i izvod iz registra NC, što smatram da je bila dobra stvar, to je jedino mjesto gdje su JLS grafički i/ili opisno imali navedeno predmetnu NC, sada je to izbačeno čak i unutar SDGE, molim da se navedeno uskladi. Stavak 3 - "prikaz izvedenog stanja ceste" je nažalost nesretna formulacija, definirana je objašnjenjem iz 2012., dok je tehničkim specifikacijama 2018. ukinuta i izjednačena sa skicom izmjere, molim da se navedeno uskladi. Dodatno smatram kako bi na skici izmjere koja ide u ZK trebao biti i DOF5/2011 kako bi se jasnije vidjelo izvedeno stanje ceste. Stavak 6 - "osnovane sukladno Zakonu" bi trebalo bolje definirati Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
87 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE GE25. Geodetski elaborat za evidentiranje izvedenog stanja komunalne infrastrukture, Članak 37. Ako je potvrda jedinica lokalne samouprava akt temeljem kojeg se geodetski elaborat tek izrađuje, elaborat bi trebao sadržavati i dodatno očitovanje upravitelja da je u elaboratu uistinu iskazana određena komunalna infrastruktura. Ipak je logičnije da je potvrda jedinice lokalne samouprave akt koji se izdaje na izrađeni geodetski elaborat i kojim se potvrđuje: – da je predmet geodetskog elaborata iz stavka 1. točno određena komunalna infrastruktura – da prikaz izvedenog stanja komunalne infrastrukture u geodetskom elaboratu iz stavka 1. ovoga članka odgovara izvedenom stanju komunalne infrastrukture i – da je predmetna komunalna infrastruktura izgrađena do stupanja na snagu propisa kojim je uređeno područje evidentiranja komunalne infrastrukture. U tom slučaju bi stavak 2 trebao glasiti: „(2) Sastavni dio geodetskog elaborata za evidentiranje izvedenog stanja komunalne infrastrukture je potvrda nadležne JLS.“ Nakon stavka 2 je potrebno dodati novi stavak 3., a dosadašnji stavci 3. i 4. bi postali 4. i 5. „(3) Potvrda iz stavka 2. ovoga članka obavezno sadrži iskaz: – da je predmet geodetskog elaborata iz stavka 1. točno određena komunalna infrastruktura – da prikaz izvedenog stanja komunalne infrastrukture u geodetskom elaboratu iz stavka 1. ovoga članka odgovara izvedenom stanju komunalne infrastrukture, i – da je predmetna komunalna infrastruktura izgrađena do stupanja na snagu propisa kojim je uređeno područje evidentiranja komunalne infrastrukture.“ Ukoliko Državna geodetska uprava smatra da je za pokretanje izrade elaborata potreban nekakav „temelj“, o takvom aktu bi bilo poželjno obaviti konzultacije sa ministarstvom nadležnim za komunalnu infrastrukturu te ovisno o zaključcima tih razgovora prilagoditi tekst pravilnika. U svakom slučaju, nužno je napraviti jasnu razdiobu koji dokumenti elaboratu prethode, a koji se izdaju na izrađeni elaborat, radilo se o cestama, komunalnoj infrastrukturi, vodnim građevinama ili željeznicama iz članaka 36-39. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
88 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo GE25. Geodetski elaborat za evidentiranje izvedenog stanja komunalne infrastrukture, Članak 37. -na temelju potvrde jedinice lokalne samouprave** ovo podrazumjeva da prije izrade geodetskog elaborate treba nužno pribaviti potvrdu od jedinice lokalne samouprave. Predlažemo da se cijelu rečenicu zamjeni sa “ Geodetski elaborat komunalne infrastructure se izrađuje za potrebe evidentiranja stvarnog stanja”. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
89 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo GE25. Geodetski elaborat za evidentiranje izvedenog stanja komunalne infrastrukture, Članak 37. Trebalo bi umjesto "može se" pisati "izrađuje se". Obješnjenje, ovakova formulacija podrazumjeva dase i ne mora.... Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
90 Ante Tandara GE25. Geodetski elaborat za evidentiranje izvedenog stanja komunalne infrastrukture, Članak 37. Zakon o upravljanju državnom imovinom članak 70. Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave propisao je rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje isprave podobne za upis vlasništva nekretnina koje su u zemljišnim knjigama upisane kao vlasništvo RH, a koje se (između ostalog) koriste kao groblja, spomenici, parkovi, trgovi, dječja igrališta ... što je prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu svrstano u komunalnu infrastrukturu. Samo Potvrda JLS nije dokaz da je i u propisanom roku podnesen zahtjev prema odgovarajućem tijelu RH Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
91 Josip Galić SVRHA IZRADE GEODETSKIH ELABORATA, GE26. Geodetski elaborat za evidentiranje izvedenog stanja vodnih građevina Promijeniti naziv elaborata u "Geodetski elaborat za evidentiranje izvedenog stanja vodnih građevina ili stvarnog stanja korita prirodnih površinskih voda" kako bi se uskladio sa čl. 232. st. 2. Zakona o vodama (NN 66/19). Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
92 Josip Galić GE26. Geodetski elaborat za evidentiranje izvedenog stanja vodnih građevina, Članak 38. Stavak 3. - Nije skroz jasan dio ..."na način propisan stavcima 2. i 3. ovoga članka"... Možda je nekakva greška? Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
93 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE GE26. Geodetski elaborat za evidentiranje izvedenog stanja vodnih građevina, Članak 38. Odredbe ovog članka nisu u suglasju sa člancima 230.-235. Zakona o vodama. Nisu obuhvaćene sve vrste vodnih građevina predviđene spomenutim člancima, niti je ovdje propisana procedura u suglasju sa procedurom iz spomenutih članaka Zakona. Također, u konačnici je isto malo nejasno koji akti prethode izradi geodetskog elaborata, a koji akti se pribavljaju po izrađenom geodetskom elaboratu. Člankom 231. je propisano da se regulacijske i zaštitne vodne građevine, građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju i korita prirodnih površinskih voda sagrađene do stupanja na snagu Zakona o vodama (NN 66/19) evidentiraju u zemljišnoj knjizi (pod uvjetom da su u katastarskom operatu već evidentirane) temeljem geodetskog elaborata i potvrde propisane člankom 29. Zakona o vodama. Malo je nejasno o kakvoj točno vrsti potvrde se radi obzirom da se spominju tri potvrde u tom članku te se, ukoliko Državna geodetska uprava nije razjasnila ovo sa Hrvatskim vodama, predlaže da prvo ove stvari budu definirane i usuglašene. Pretpostavka je da se radi o potvrdi Hrvatskih voda da se radi o katastarskim česticama koje su već postojeće u operatu, a da one čine vodnu građevinu. Također, člankom pravilnika je evidentno da sve vrste građevina ovime nisu obuhvaćene. Člankom 232. je propisano da se regulacijske i zaštitne vodne građevine, građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju i korita prirodnih površinskih voda sagrađene do stupanja na snagu Zakona o vodama (NN 66/19) evidentiraju SAMO temeljem geodetskog elaborata, ne spominje se potvrda, dok članak 38. ovog pravilnika predviđa isključivo geodetski elaborat skupa sa potvrdom. Nadalje, člankom 234. Zakona o vodama se definiraju načini upisa građevina za detaljnu melioracijsku odvodnju i građevina za navodnjavanje, gdje se kao vlasnik upisuju jedinice lokalne samouprave. Ovaj članak isto definira i za komunalne vodne građevine. U konačnici, člankom 235. Zakona o vodama se definiraju načini upisa vodnih građevina za proizvodnju električne energije, izgrađeni odvodni i dovodni kanali te odvodni i dovodni tuneli koji zajedno s vodnom građevinom za proizvodnju električne energije čine jedinstven sustav. Kako je evidentno, ovim nacrtom pravilnika nisu obuhvaćene sve potrebne vodne građevine niti su procedure ispravne te se poziva Državnu geodetsku upravu da se to uskladi. Komora se nudi na raspolaganje po ovom pitanju. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
94 Josip Galić GE26. Geodetski elaborat za evidentiranje izvedenog stanja vodnih građevina, Članak 38. Stavak 5. - U geodetskim elaboratima iz stavka 2., 3. i 4. ovoga članka u prijavnim listovima se na katastarskoj čestici na kojoj je izgrađena vodna građevina odnosno korito prirodnih površinskih voda predlaže upis javnog vodnog dobra U OPĆOJ UPORABI u vlasništvu Republike Hrvatske, S OZNAKOM PRAVNE OSOBE (UPRAVITELJA) KOJA UPRAVLJA TIM DOBROM. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
95 Marko Mlinarić GE26. Geodetski elaborat za evidentiranje izvedenog stanja vodnih građevina, Članak 38. Stavak 2 - "potvrde Hrvatskih voda" u daljem tekstu pravilnika (čl. 51) djelomično je opisana tražena potvrda, no smatram pošto je ovo temelj na osnovu kojeg se radi elaborat, bilo bi potrebno detaljnije pojasniti kakva je to potvrda i što sadrži. Stavak 2 i 3 - ne vidim zašto se radi razlika u izradi ova dva elaborata i u imanju ili neimanju potvrde. Samo se postavlja mogućnost pogreška i nedoumica da li treba potvrda ili ne i da li koristiti GE26 ili GE18. Za vodne građevine predlažem potvrda - uvijek i elaborat GE26 - uvijek. Stavak 7 - "prikaz izvedenog stanja" je nažalost nesretna formulacija, definirana je objašnjenjem iz 2012., dok je tehničkim specifikacijama 2018. ukinuta i izjednačena sa skicom izmjere, molim da se navedeno uskladi. Dodatno smatram kako bi na skici izmjere koja ide u ZK trebao biti i DOF5/2011 kako bi se jasnije vidjelo izvedeno stanje. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
96 Vodovod d.o.o. Makarska GE26. Geodetski elaborat za evidentiranje izvedenog stanja vodnih građevina, Članak 38. Predvidjeti evidentiranje komunalnih vodnih građevina, koje nisu vodovi (npr. vodospreme, crpne stanice, uređaji za kondicioniranje i pročišćavanje vode...) sukladno članku 234.st.2. Zakona o vodama (NN 66/19), kojim elaboratom se kao vlasnik upisuje javni isporučitelj vodnih usluga. Sukladno Zakonu o vodama navedeni geodetski elaborat tijelu nadležnom za katastar dostavlja javni isporučitelj vodne usluge. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
97 Ante Radman GE26. Geodetski elaborat za evidentiranje izvedenog stanja vodnih građevina, Članak 38. Sukladno stavku 2 čl. 234 Zakona o vodama stoji sljedeće: "(2) Odredbe članaka 231., 232. i 233. ovoga Zakona primjenjuju se, na odgovarajući način, i na komunalne vodne građevine, koje nisu vodovi, izgrađene do stupanja na snagu ovoga Zakona, a kao vlasnik upisuje se javni isporučitelj vodnih usluga. Odgovarajući geodetski elaborat iz članka 231. stavka 2. ovoga Zakona odnosno geodetski elaborat izvedenog stanja iz članka 232. stavka 2. ovoga Zakona tijelu nadležnom za katastar dostavlja javni isporučitelj vodne usluge." Mislim da bi bio ogroman propust da se za ovo navedeno prema pravilniku opet ne može izraditi geodetski elaborat. Dakle, u čl. 38 Pravilnika treba dodati da se kroz Geodetski elaborat za evidentiranje izvedenog stanja vodnih građevina mogu na zahtjev javnog isporučitelja vodnih usluga evidentirati komunalne vodne građevine, koje nisu vodovi (a to su crpne stanice, vodospreme, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, bazeni i slične građevine koje se vežu uz vodovod i kanalizaciju) Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
98 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE GE27.  Geodetski elaborat za evidentiranje izvedenog stanja željezničke infrastrukture, Članak 39. U stavku 2. je pogrešno pozivanje na članak 29. Pravilnika umjesto na stavak 1.ovog članka pa se predlaže ispravak prema navedenom. Također, malo je nejasno je li Zakonom o željeznici predviđeno da potvrda koja se spominje uz geodetski elaborat PRETHODI geodetskom elaboratu ili se ona izdaje NA IZRAĐENI geodetski elaborat. Obzirom da se u Zakonu o željeznici nigdje prethodno ne spominje takva potvrda ili njen sadržaj, moguće je da se radi o dokumentu koji bi trebalo izdavati NA IZRAĐENI geodetski elaborat. U tom slučaju, potvrda treba sadržavati sve ono što je u stavku 6. predviđeno za očitovanje, a očitovanje je onda nepotrebno. Ukoliko postoji i najmanja nesigurnost oko ispravnog tumačenja odredbi Zakona o željeznici, smatramo nužnim prethodno se posavjetovati sa nadležnim ministarstvom. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
99 Marko Mlinarić GE27.  Geodetski elaborat za evidentiranje izvedenog stanja željezničke infrastrukture, Članak 39. Stavak 2 - "potvrde upravitelja željezničke infrastrukture" u daljem tekstu pravilnika (čl. 51) djelomično je opisana tražena potvrda, no smatram pošto je ovo temelj na osnovu kojeg se radi elaborat, bilo bi potrebno detaljnije pojasniti kakva je to potvrda i što sadrži. Stavak 2 i 3 - ne vidim zašto se radi razlika u izradi ova dva elaborata i u imanju ili neimanju potvrde. Samo se postavlja mogućnost pogreška i nedoumica da li treba potvrda ili ne i da li koristiti GE27 ili GE18. Za željezničku infrastrukturu predlažem potvrda - uvijek i elaborat GE27 - uvijek. Stavak 6 - "prikaz izvedenog stanja" je nažalost nesretna formulacija, definirana je objašnjenjem iz 2012., dok je tehničkim specifikacijama 2018. ukinuta i izjednačena sa skicom izmjere, molim da se navedeno uskladi. Dodatno smatram kako bi na skici izmjere koja ide u ZK trebao biti i DOF5/2011 kako bi se jasnije vidjelo izvedeno stanje. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
100 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE GE28. Geodetski elaborat za usklađenje granica katastarskih općina, Članak 40. Nejasna je odredba stavka 1. na koji način se misli da ova svrha elaborata može služiti za potrebe postupnog osnivanja katastra nekretnina budući je uvjet da se elaborat koristi za potrebe postupnog prevođenja u katastar nekretnina jest da se u novom stanju prijavnog lista nalazi barem jedna u cijelosti izmjerena katastarska čestica. Kako člankom 40. niti u nastavku nije predviđena situacija da se za sve čestice koje nisu uspostavljene sukladno odredbama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina mora izvršiti mjerenje cijele čestice u okviru izrade ovog elaborata, nejasno je što je predlagatelj pravilnika ovime htio reći. Prema mišljenju Komore, stavak 1. bi trebao glasiti na slijedeći način: „(1) Geodetski elaborat za usklađenje granica katastarskih općina može se izrađivati za potrebe održavanja katastra zemljišta.“ A ako se uz ovu svrhu izrade geodetskog elaborata bude radilo i evidentiranje stvarnog stanja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica, onda će se kumulativnim zbrajanjem svih svrha elaborata jednostavno zaključiti da će se onda takav, ali baš takav elaborat moći koristiti i za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
101 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE GE28. Geodetski elaborat za usklađenje granica katastarskih općina, Članak 41. Nastavno na komentar članka 5. ovog nacrta Pravilnika, pogrešno je pozivanje na podstavke članka 5. stavak 1. pa je ovaj članak neispravan i netočan, ali također i nepotreban jer su člankom 8. već propisani svi geodetski elaborati za koje je potrebno potvrdu ishoditi. Stoga se predlaže potpuno brisanje ovog članka kao nepotrebnog. Ukoliko predlagatelj i dalje želi zadržati ovaj nepotreban članak, onda bi isti trebao glasiti: „Geodetski elaborati izrađeni u svrhu propisanu člankom 5. stavkom 1. podstavcima 1., 2., 4. te 11. do 31. ovoga Pravilnika, ne podliježu potvrđivanju od strane tijela nadležnog za prostorno uređenje i gradnju.“ Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
102 Filip Vodopija GE28. Geodetski elaborat za usklađenje granica katastarskih općina, Članak 41. Ovo je već definirano u članku 8. pa se ovaj članak može izbaciti. Ako se ne izbacuje, potrebno je uskladiti podstavke jer je podstavak 9. zapravo GE7 koji se predaje na potvrdu usklađenosti. Ovako napisan članak (s podstavcima) komplicira buduća ažuriranja pravilnika jer pri svakoj promjeni čl. 5 treba mijenjati i ovaj članak. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
103 TATJANA DAVID GE28. Geodetski elaborat za usklađenje granica katastarskih općina, Članak 41. Obzirom na odredbe Zakona o prostornom uređenju i čl. 8. st. 2. prijedloga ovog Pravilnika , ovdje uključiti, odnosno navesti i podstavke 2. (GE1a) i 4. (GE2a) članka 5. stavka 1. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
104 Marko Mlinarić GE28. Geodetski elaborat za usklađenje granica katastarskih općina, Članak 41. Smatram da bi radi preglednosti bilo bolje unutar članka navesti elaborate njihovim skraćenim imenom, npr. GE2, GE3, GE4, ... Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
105 Zvonimir Baričević GE28. Geodetski elaborat za usklađenje granica katastarskih općina, Članak 41. U zakon o prostornom uređenju (NN 39/19), čl. 162. st. 3. piše sljedeće: ''Stavak 1. ovoga članka ne odnosi se na formiranje građevne čestice u katastru u skladu s lokacijskom dozvolom ili građevinskom dozvolom u kojoj su lomne točke građevne čestice određene u GML formatu ili čiji je sastavni dio geodetski projekt.'' Stavak 3. govori da nije potrebno ishoditi potvrdu za sve ''novije'' građevinske ili lokacijske u kojima se formira građevna dozvola ako je priložen GML format građevne čestice. Molim da onda slijedom navedenog u članak 41. uvrstite i podstavke iz članka 5. st. 1. - GE1a. - provedbe građevinske dozvole u kojoj su lomne točke građevne čestice iskazane u GML formatu - GE2a. - provedbe lokacijske dozvole u kojoj su lomne točke građevne čestice iskazane u GML formatu Isto tako molim da malo jasnije definirate podstavke jer iz vašeg članka 41. možemo doći do zaključka da u članku 5. stavku 1. ima samo 28 podstavaka a ima ih više. Da li je moguće da se i elaborati ''- GE3. - provedbe rješenja o utvrđivanju građevne čestice'' također razvrstaju u dvije skupine. Sa predanim GMLom i bez predanog GMLa jer putem sustava eDozvola uz punomoć stranke možemo priložiti i GML građevne čestice. Na taj način ni takve elaborate ne bi bilo potrebno potvrđivati u upravnom tijelu, te bi se skratila i pojednostavnila procedura. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
106 Ivan Delač GE28. Geodetski elaborat za usklađenje granica katastarskih općina, Članak 41. Potrebno je na ovaj popis uvrstiti i elaborat GE3 i dodati stavak: "Usklađenost elaborata s rješenjem o utvrđivanju građevne čestice provjerava se u katastru prilikom pregleda elaborata." Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
107 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE IZGLED I SASTAVNI DIJELOVI GEODETSKIH ELABORATA, Članak 42. Tehničkim specifikacijama se ne smiju propisivati nikakva prava i obveze već se samo može jednoobrazno oblikovati sadržaj propisan ovim pravilnikom o čemu treba voditi računa prilikom izrade tehničkih specifikacija. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
108 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo IZGLED I SASTAVNI DIJELOVI GEODETSKIH ELABORATA, Članak 42. Bilo bi pošteno da su u okviru ovog javnog savjetovanja objavljene i tehničke specifikacije koje uvelike utječu na postupak izrade geodetskih elaborata. Na ovaj način zainteresirana javnost nema mogućnost utjecaja na sadržaj tehničkih specifikacija. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
109 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE IZGLED I SASTAVNI DIJELOVI GEODETSKIH ELABORATA, Članak 43. Obzirom da nigdje nije propisano traži se pojašnjenje što se prilaže kao akt koji je temelj za izradu GE5, GE6 i GE8 obzirom da se ti geodetski elaborati izrađuju temeljem prostornog plana odnosno urbanističkog plana uređenja ili prostornog plana područja prostornih obilježja? Temelji su cijeli prostorni planovi koji mogu sadržavati i više izmjena, te se postavlja pitanje ŠTO TOČNO PRILAGATI kao temelj za izradu ovakvih geodetskih elaborata. Danas neki katastarski uredi traže grafičke izvode, neki lokacijske informacije, neki prve stranice prostornih planova i prve stranice svake izmjene, uglavnom postupanje nije jednoznačno. Ovako kako je napisano, zapravo bi se trebali prilagati cijeli prostorni planovi sa svim izmjenama što stvarno nije smisleno. Pod točkom 10.5 su kao mogući sastavni dijelovi geodetskog elaborata navedene „povratnice“. Komora predlaže da se na prikladnom mjestu kreira novi stavak koji će objasniti da se pod pojmom „povratnice“ u primjeni ovog pravilnika osim povratnica smatraju Potvrde o primitku, izvještaj poštanskog ureda izdan temeljem potražnice, ispis iz e-pošte, kao i vraćene poštanske pošiljke zbog toga što nitko nije preuzeo pošiljku ili zato što na navedenoj adresi ne živi takva osoba, ili jer je umrla ili odselila i slično. Također, a vezano i uz primjedbu na članak 5. nacrta ovog pravilnika, zašto kao sastavni dio nigdje nije navedena „geodetska situacija stvarnog stanja“. Ista je obavezna kao sastavni dio geodetskog elaborata u poslovima projektiranja, a kako ovaj pravilnik upravo propisuje sastavne dijelove, nužno je isto i propisati potpuno. Potvrde o usklađenosti ne mogu biti dio geodetskog elaborata JER SE ONE IZDAJU NA IZRAĐENI GEODETSKI ELABORAT, a na to se već godinama ukazuje. Potvrde na izrađeni geodetski elaborat ne mogu biti sadržaj istoga već eventualno DODTAK! Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
110 MATIJA PAVIŠIĆ IZGLED I SASTAVNI DIJELOVI GEODETSKIH ELABORATA, Članak 43. točku 10.2. Obavijesti susjedne katastarske čestice / Javni poziv treba izbaciti iz pravilnika. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
111 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo IZGLED I SASTAVNI DIJELOVI GEODETSKIH ELABORATA, Članak 43. Ovaj članak se uglavnom odnosi na izradu geodetskog elaborate vezanog za zemljište, a ne za infrastrukturu. Smatramo da bi trebalo dodati u članku 43 novi stavak npr. (2) koji bi bio namjenjen za sadržaj geodetskog elaborate namjenjenog infrastrukturi. Pojašnjenje, smatramo da geodetski elaborate infrastruktur se bitno razlikuje od "klasičnog" geodetskog elaborate. npr, nepotrebno; iskaz površina, potvrde rezervacija brojeva katastarskih čestica…….) Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
112 Simon Triva IZGLED I SASTAVNI DIJELOVI GEODETSKIH ELABORATA, Članak 43. Potrebno je zamijeniti točku "10.5. Povratnice" u točku "10.5. Dokaz o slanju poziva/obavijesti preporučenom pošiljkom" jer u Pravilniku nigdje ne piše da se poziv i obavijesti nositeljima prava na katastarskim česticama trebaju slati preporučenom pošiljkom s povratnicom, a povratnica sama po sebi nije samo dokaz o slanju preporučene pošiljke već dodatna usluga pošte. Dokaz o slanju poziva/obavijesti preporučenom pošiljkom, između ostalog, može biti i kopija Potvrde o primitku, kopija Prijamne knjige, izlistaj e-knjige ili e-pošte. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
113 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE IZGLED I SASTAVNI DIJELOVI GEODETSKIH ELABORATA, Članak 44. Vezano uz napomenu sadržanu uz članak 42. Komora želi naglasiti kako se oblik i sadržaj geodetskih elaborata utvrđuje ovim pravilnikom, a tehničke specifikacije mogu samo jednoobrazno oblikovati sadržaj propisan ovim pravilnikom, a ne i utvrđivati širenje dijelova geodetskog elaborata elementima koji nisu propisani ovim pravilnikom. Nadalje, što znači INVESTITOR geodetskog elaborata, to nigdje nije propisano kao niti naručitelj koji se spominje u članku 51., a u primjeni se čuju svakakva tumačenja i rade konfuziju u radu. Naprimjer, vlasnik neke čestice obraća se projektantu i ugovara izradu glavnog projekta. Projektant ugovori posao. Potom se projektant obraća geodetskom uredu i naručuje geodetski elaborat jer je GSSS iz elaborata sastavni dio glavnog projekta. Geodetskom uredu direktno plaća projektant. Projektant nema veze sa vlasništvom na čestici. Vlasnik čestice je stranka u izradi elaborata, ali nema nikakav ugovorni odnos sa geodetskim izvoditeljem i ne plaća ništa geodetskom izvoditelju. TKO JE TU INVESTITOR U SMISLU OVOG PRAVILNIKA, a tko naručitelj? Po jednoj logici stvari naručitelj je u ovom slučaju projektant, a investitor vlasnik čestice, ali to je samo pretpostavka bez oslonca u ovom pravilniku, pa se traži da ovo ipak bude jasno propisano. Također, treba naglasiti da investitor naravno nekad može biti ujedno i naručitelj. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
114 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE IZGLED I SASTAVNI DIJELOVI GEODETSKIH ELABORATA, Članak 45. Člankom 45. trebalo bi biti propisano da se KATASTARSKI podaci nužni za izradu elaborata uvijek izdaju elektroničkim putem, uz jasnu naznaku specifičnih slučajeva u kojima se mogu izdati u pisanom obliku u nadležnom katastarskom uredu. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
115 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE IZRADA GEODETSKIH ELABORATA, Članak 47. Sukladno kojim točno odredbama Zakona katastarski ured može izrađivati i jedan geodetski elaborat? Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti članak 5. stavak 4. jasno propisuje da izrada geodetskih elaborata za potrebe održavanja katastra nekretnina i katastra zemljišta spada pod stručne geodetske poslove. Nadalje, istim Zakonom članak 8. stavak 1. je jasno propisano da stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe obavlja ovlašteni inženjer geodezije. Po kojoj pravnoj osnovi se u katastarskim uredim izrađuju geodetski elaborati za potrebe održavanja katastra zemljišta i katastra nekretnina? Ako se pokušava pozvati na članak 160. Zakona, stavak 1. točka 7.: „U područnim uredima za katastar obavljaju se sljedeći poslovi: 7. pružanje geodetskih usluga koje se odnose na obavljanje geodetskih poslova vezanih za promjenu načina uporabe zemljišta, identifikaciju u postupcima rješavanja imovinskopravnih odnosa za tijela državne uprave bez terenskog očevida i obradu službenih podataka za tijela državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave“ To ne bi moglo biti opravdano obzirom da se ovdje radi o „geodetskim poslovima“, a ne o „stručnim geodetskim poslovima“ propisanim Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti. Ako se pokušava pozvati i na članak 149. koji propisuje slijedeće: „(1) Poslove državne izmjere, katastra nekretnina i katastra infrastrukture, registra zgrada, registra prostornih jedinica i registra geografskih imena određene ovim Zakonom obavlja Državna geodetska uprava. (2) Službenici Državne geodetske uprave koji obavljaju poslove iz stavka 1. ovoga članka moraju imati odgovarajuću stručnu spremu i položen državni stručni ispit sukladno propisima kojima se uređuju prava, obveze i odgovornosti državnih službenika. (3) Poslove državne izmjere, katastra nekretnina i katastra infrastrukture i registra zgrada obavljaju i osobe koje stručne geodetske poslove obavljaju sukladno uvjetima propisanim posebnim zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti.“ Sve ovo su „poslovi“, međutim ništa od navedenog nije definirano kao „stručni geodetski posao“ pa se postavlja pitanje koja je to zakonska osnova po kojoj katastarski uredi obavljaju stručne geodetske poslove. Ako takva osnova ne postoji, ovaj nacrt pravilnika potrebno je nužno izmijeniti u svakom djelu u kojem se ovo spominje. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
116 Filip Vodopija IZRADA GEODETSKIH ELABORATA, Članak 47. Zašto GE20 - Ispravljanje katastarskog operata i GE21 - Ispravljanje podataka katastarske izmjere ili tehničke reambulacije smije raditi samo katastarski ured? Po dosadašnjem pravilniku, takve elaborate je izrađivao katastarski ured za one predmete koji su pokrenuti po službenoj dužnosti. GE21 je korišten pri ispravku čestica čija je površina bila izvan površinskih kriterija, a razlog za odstupanje nije pronađen. Koji GE koristiti sada u takvim slučajevima? Također, nije definirano tko izrađuje GE28 - usklađenje granica katastarskih općina (vjerojatno katastarski ured). Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
117 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE IZRADA GEODETSKIH ELABORATA, Članak 48. Pretpostavlja li stavak 3. da se ovdje jednim geodetskim elaboratom obuhvaćaju katastarske čestice za obje katastarske općine, te radi li se o dva para prijavnih listova? Aplikacija SDGE ne omogućava takve zahvate i to je nužno prilagoditi. Također, potrebno je jasno naglasiti da ovakav elaborat sadrži dva para prijavnih listova kao i neki drugi geodetski elaborati po potrebi. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
118 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE IZRADA GEODETSKIH ELABORATA, Članak 49. Predlaže se izmjena točke 4. ovog članka na način da glasi: „4. prikupljanje dokumentacije o zgradama i drugim građevinama“ I za druge građevine se prikupljaju akti za uporabu. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
119 Franjo Golubić IZRADA GEODETSKIH ELABORATA, Članak 49. Predlažem da se točka 8., st.1. čl.49. nadopuni na način da ista glasi: " pribavljanje potrebnih potvrda i dokaza o datumu izgradnje/rekonstrukcije javne insfrastrukture, dokaz o datumu stavljanja iste u uporabu te dokaz, odnosno izjava o načinu i vremenu rješevanja imovinskih odnosa sa vlasnicima susjednih zemljišnih čestica na kojima je izgrađena infrastruktura. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
120 Marko Mlinarić IZRADA GEODETSKIH ELABORATA, Članak 49. "1. prikupljanje katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka" proširiti sa: arhivskih skica izmjera (RN-ova) prethodnih elaborata na predmetnim i susjednim (slično navedeno u čl. 50 st. 3) Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
121 Dražen Pintarić IZRADA GEODETSKIH ELABORATA, Članak 49. U čl.49 st 3 nabrajaju se jedne te iste stvari u svezi obavljanja terenskih radnji i provedbi terenskih mjerenja umjesto: terensko utvrđivanje postojećih međa napisati :terensko utvrđivanja postojećih i već obilježenih međa umjesto nabrojanog: provedba terenskih mjerenja u svrhu obilježavanja postojećih međa i drugih granica, terensko obilježavanje postojećih međa i drugih granica vidljivim trajnim oznakama NAPISATI JASNIJE I BEZ DUPLIRANJA DIJELOVA TEKSTA umjesto: provedba terenskih mjerenja u svrhu uspostave novih razgraničenja, terensko obilježavanje novo uspostavljenih međa i drugih granica vidljivim trajnim oznakama NAPISATI JASNIJE I BEZ DUPLIRANJA Jer ako smo obavili mjerenje da uspostravimo nove međe tj. neko novo razgraničenje, podrazumijeva se i obilježavanje istih. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
122 Dražen Pintarić IZRADA GEODETSKIH ELABORATA, Članak 49. Čl. 49 st 2 spominje sudsku presudu o uređenju međa Međe se uređuju u vanparničnom sudskom postupku i ne donosi se PRESUDA O UREĐENJU MEĐA već sud donosi Rješenje na licu mjesta kojim se ista uređuje. Parnica tek može uslijediti. To je elementarno poznavanje postupka. Sud će rješenje o uređenju međa donijeti na licu mjesta , a ujedno će i označiti među međašnim znacima. Od trenutka kada je sud među označio međašnim znacima, smatra se da postoji vlasništvo do te međe, a tko tvrdi suprotno, treba to i dokazati u parničnom postupku. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
123 Ivan Delač IZRADA GEODETSKIH ELABORATA, Članak 49. U prvoj rečenici između riječi "se" i "ovisno" staviti zarez. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
124 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE PRIKUPLJANJE KATASTARSKIH I ZEMLJIŠNOKNJIŽNIH PODATAKA, Članak 50. Pojam „po potrebi“ u stavku 3. ovoga članka nužno je precizirati jer se na ovaj način primjenitelju pravne norme ostavlja preširoka diskrecija koja može rezultirati nejednakim postupanjem prema ovlaštenim inženjerima geodezije koji izrađuju geodetske elaborate. Obzirom se radi o osjetljivoj tematici koja nikad nije propisana, već se o istoj raspravljalo samo u pojedinačnim stručnim radovima u kojima također postoje različite varijacije, vrijeme je da se ovo napokon jednom uredi, pravilnikom ili tehničkim specifikacijama. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
125 Filip Vodopija PRIKUPLJANJE KATASTARSKIH I ZEMLJIŠNOKNJIŽNIH PODATAKA, Članak 50. Stavak 5: Potrebno je izraditi popis katastarskih općina za koje područje i granice katastarskih općina u katastru i z.k. odgovaraju kako bi ovaj stavak bio provodiv u praksi. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
126 TATJANA DAVID PRIKUPLJANJE KATASTARSKIH I ZEMLJIŠNOKNJIŽNIH PODATAKA, Članak 50. Iz st.2. brisati riječi unutar zagrade "izvadak iz katastarskog plana", ukoliko se mislilo na analogni izvadak, jer analogni izvadak iz katastarskog plana nije potreban za izradu elaborata ni u kojem obliku. Omogućiti preuzimanje digitalnog katastarskog plana iz OSS-a i za potrebe izrade elaborata u analognom obliku. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
127 Marko Mlinarić PRIKUPLJANJE KATASTARSKIH I ZEMLJIŠNOKNJIŽNIH PODATAKA, Članak 50. (3) Prije izrade geodetskog elaborata po potrebi - po potrebi izbaciti i staviti obavezno se pribavljaju podaci o elaboratima koji su prethodili elaboratu Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
128 Dražen Pintarić PRIKUPLJANJE KATASTARSKIH I ZEMLJIŠNOKNJIŽNIH PODATAKA, Članak 50. čL. 50, ST. 3 Prije izrade geodetskog elaborata po potrebi se pribavljaju podaci o elaboratima koji su prethodili elaboratu koji se izrađuje odnosno podaci katastarske izmjere ili tehničke reambulacije. Arhiva dostupna ovlaštenicima nije ni približno ažurirana kako nam je najavljivano na radionicama o SDGE, presporo se puni ta baza i dosta elaborata nam je nedostupno. Što se po tom pitanju treba odraditi??? Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
129 Jelena Rebić Dubravica PRIKUPLJANJE KATASTARSKIH I ZEMLJIŠNOKNJIŽNIH PODATAKA, Članak 50. Vezano uz članak 50, stavak 5 - dvostruka izmjera, piše da je potrebno rezervirati nove, identične brojeve u katastru u ZK, zanima me što ako jednoj katastarskoj čestici odgovara više ZK čestica, što najčešće je slučaj. Tu ne možemo rezervirati isti broj jer je najčešće riječ o različitim ZK vlasnicima. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
130 Ivan Delač PRIKUPLJANJE KATASTARSKIH I ZEMLJIŠNOKNJIŽNIH PODATAKA, Članak 50. Kod izrade elaborata u analognom obliku potrebno je omogućiti prilaganje službenog DKP-a preuzetog s OSS-a bez obveze kupovanja DKP-a u katastarskim uredima. Na taj način bi djelatnici u katastru imali više vremena za obavljanje svojih poslova, a geodetski izvoditelji manje troškove. Osim toga, analogni elaborati izrađuju se onda kada zbog ograničenja sustava nije moguće izraditi digitalni elaborat pa se obaveznom kupovinom DKP-a dodatno "kažnjavaju" geodetski izvoditelji. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
131 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE PRIKUPLJANJE DOKUMENATA ILI AKATA TEMELJEM KOJIH JE DOPUŠTENA IZRADA ELABORATA, SUDSKIH PRESUDA O UTVRĐIVANJU PRAVA VLASNIŠTVA, SUDSKIH PRESUDA O UREĐENJU MEĐA, RJEŠENJA O POVRATU ZEMLJIŠTA I DOKUMENTACIJE O USPOSTAVLJENIM POSEBNIM PRAVNIM REŽIMIMA NA ZEMLJIŠTU, Članak 51. Očitovanja upravitelja javne ceste odnosno nositelja prava na nerazvrstanoj cesti, potvrde upravitelja željezničke infrastrukture apsolutno nisu akti koji su temelji za izradu geodetskih elaborata obzirom da se isti izrađuju tek po završetku izrade geodetskih elaborata. O potvrdama hrvatskih voda ili upravitelja komunalne infrastrukture bi se također moglo raspravljati, ali to je tema o kojoj je Komora više napisala u prethodnim člancima koji se vežu uz te elaborate. Dio ovog članka je nužno ispraviti, a o ostatku se može diskutirati. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
132 Franjo Golubić PRIKUPLJANJE DOKUMENATA ILI AKATA TEMELJEM KOJIH JE DOPUŠTENA IZRADA ELABORATA, SUDSKIH PRESUDA O UTVRĐIVANJU PRAVA VLASNIŠTVA, SUDSKIH PRESUDA O UREĐENJU MEĐA, RJEŠENJA O POVRATU ZEMLJIŠTA I DOKUMENTACIJE O USPOSTAVLJENIM POSEBNIM PRAVNIM REŽIMIMA NA ZEMLJIŠTU, Članak 51. Predlažema da se čl.51. nadopuni sukladno prijedlozima iznijetim u obrazloženju čl.36. i čl.49. prijedloga Pravilnika. Smatram da se mora jasno navesti koje zemljišne čestice ili dijelove čestica obuhvaća pojedina infrastruktura, godinu izgradnje odnosno rekonstrukcije, što je uvjet za njezino evidentiranje prema ovom prijedlogu Pravilnika te obveza predlagača da dostavi dokaze za svoje tvrdnje uz očitovanja i potvrde predviđene ovim Pravilnikom. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
133 Dražen Pintarić PRIKUPLJANJE DOKUMENATA ILI AKATA TEMELJEM KOJIH JE DOPUŠTENA IZRADA ELABORATA, SUDSKIH PRESUDA O UTVRĐIVANJU PRAVA VLASNIŠTVA, SUDSKIH PRESUDA O UREĐENJU MEĐA, RJEŠENJA O POVRATU ZEMLJIŠTA I DOKUMENTACIJE O USPOSTAVLJENIM POSEBNIM PRAVNIM REŽIMIMA NA ZEMLJIŠTU, Članak 51. Dokumenti i akti prostornog uređenja prikupljaju se od naručitelja odnosno investitora izrade elaborata odnosno od nositelja prava na katastarskim česticama koje su predmet elaborata. Ovo nebi trebalo propisivati na taj način. Pa i ovlaštenik može za svoju stranku u nadležnoj instituciji pribaviti npr. IZVOD IZ PROST. PLANA jer ionako brine o cjelokupnom poslu do samog kraja. Uostalom akti se danas pribavljaju ne samo fizičkim odlaskom u institucije, već i ONLINE. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
134 JERONIM MOHARIĆ IZRADA GEODETSKIH ELABORATA, OBAVLJANJE TERENSKIH RADNJI U ovom poglavlju dodati: Prilikom obavljanja terenskih radnji sastavlja se zapisnik o terenskom uviđaju (ili Zapisnik o obilježavanju međa i drugih granica) koji prisutne stranke potpisuju na terenu i koji treba biti sastavni dio geodetskog elaborata (može biti sastavni dio tehničkog izvješća). Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
135 TOMISLAV KUKURUZOVIĆ IZRADA GEODETSKIH ELABORATA, I PROVEDBA TERENSKIH MJERENJA Gdje je nestao čl 49 st 4 iz dosadašnjeg Pravilnika? U njemu je vrlo pragmatično definirano tko su nositelji prava i na predmetnoj i na susjednim česticama. Postoji li itko relevantniji za izjasniti se glede međe od onog koji ju drži u stvarnom posjedu? Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
136 Vedran Peran I PROVEDBA TERENSKIH MJERENJA, Članak 52. Stavkom 2. ovog članka propisuje se obavještavanje nositelja prava predmetnih i susjednih čestica o provedbi terenskih mjerenja najkasnije osam dana prije započinjanja izmjere. Mišljenja sam da će navedena odredba znatno otežati izradu elaborata, a neće značajno doprinijeti kvaliteti izmjere. Problemu obilježavanja međa može se pristupiti i na način da se naručitelj izrade elaborata obaveže zajedno sa susjedima i suvlasnicima obilježiti međe prije same izmjere, te onda ne bi bila potreba sudjelovanja nositelja prava prilikom izmjere, nego samo prilikom predočavanja elaborata. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
137 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE I PROVEDBA TERENSKIH MJERENJA, Članak 52. Stavak 2. propisuje da su ovlaštene osobe dužne obavijestiti nositelje prava 8 dana ranije. Znači li to 8 dana ranije POSLATI poštu ili je potrebno da stranke PRIME poštu 8 dana prije obavljanja terena. U oba slučaja je problem zvan „Australija“ i slične zemlje. Ako je dovoljno poslati 8 dana prije obavljanja terenskih radnji, treba li uopće slati pozive ako je evidentno da pošta ne može biti uručena u roku 8 dana. A sa druge strane, ako je potrebno da nositelji prava prime poštu najmanje 8 dana prije terena, opet je problem što nikad nije moguće znati koliko će putovati pošta u Australiju, i ako se ne stavi dovoljno dug rok, može se dogoditi da pošta opet ne stigne na vrijeme. (Opaska: uobičajeni put pošte prema Australiji je nekoliko mjeseci) U konačnici, obzirom na aktualno stanje uzrokovano pandemijom koronavirusa, Komora predlaže da se razmisli o mogućnostima prihvaćanja slanja obavijesti o obavljanju terenskih radnji putem elektroničke pošte. Trgovačka društva su već obavezna imati adresu elektroničke pošte, a sa ministarstvom nadležnim za poslove uprave bi možda bilo poželjno uspostaviti komunikaciju i ispitati mogućnosti digitalizacije obavještavanja budući da su elektroničke adrese postale svakodnevica. Zašto geodetska struka ne bi tu bila pokretač ovakve vrste promjene? Ukoliko će se konačni tekst bazirati na ovdje predloženom principu, stavak 4. je definitivno potrebno dopuniti na slijedeći način: „(4) U slučaju da je iz stanja podataka katastra i/ili zemljišne knjige vidljivo da dostavu nije moguće izvršiti obavijest se objavljuje na e-oglasnoj ploči Državne geodetske uprave najkasnije osam dana prije planiranog vremena započinjanja obavljanja poslova iz stavka 1. ovoga članka.“ Nadalje, potrebno bi bilo definirati koje su to situacije u kojima je evidentno da dostavu nije moguće izvršiti. Radi li se o nedostatku određenih podataka u adresi, ili o adresi koja se nalazi u dalekoj državi ili slično? U protivnom će sve ostati na slobodnoj procijeni ovlaštenog geodetskog izvoditelja, a nakon toga i katastarskog referenta. Savršena podloga za neujednačena postupanja. U stavku 5. je potrebno naglasiti obavezu da se u svakom slučaju objavljuje na e-ploči: „(5) Na e-oglasnoj ploči obavijest iz stavka 2. ovoga članka obavezno se objavljuje, neovisno o tome da li je dostavu moguće izvršiti ili nije moguće izvršiti preporučenom pošiljkom.“ U stavku 9. je navedeno da se o obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka na zaštićenim i štićenim područjima obavještava ministarstvo nadležno za zaštitu prirode, međutim nije navedeno na koji način, pa se predlaže dopuniti ovaj stavak. Ovdje se radi o vrlo osjetljivoj situaciji koja često izaziva žustre rasprave među geodetskom strukom. Nesporna je činjenica da je ovo je dalje „kvazi postupak“ prvenstveno jer ovlašteni inženjeri geodezije nisu službene osobe niti imaju javne ovlasti, a izrada elaborata nije upravni postupak. Pozitivno je vidjeti da DGU uviđa da u dosadašnjoj proceduri postoje propusti, ali ovo ih ne rješava u potpunosti. Neki problemi su sada riješeni, ali se pojavljuju novi. Komora smatra da je za rješenje ovog pitanja nužno prvo definirati što je potrebno postići pozivanjem nositelja prava. Iz komunikacije sa članovima, potrebno je ukazati da dio ovlaštenih inženjera geodezije smatra da uopće nije nužno pozivati nositelje prava na obavljanje terenskih radnji. Međutim, takvo razmišljanje je u manjini. Većina smatra da je prisustvovanje nositelja prava, kao i drugih osoba koje imaju stvarna saznanja o granicama čestica itekako poželjno prilikom obavljanja terenskih radnji. Slijedeće pitanje koje se postavlja je, na koji način osigurati što bolji odaziv takvih osoba? Pozivi sa rokovima 8-15 dana definitivno jesu jedno od rješenja koje podržava dio članova Komore, pitanje koje se opet ponavlja jest je li to uistinu pravi način. Također, što će se realno dobiti sa upotrebom e-oglasne ploče? Ponovo, izrada geodetskih elaborata nije upravni postupak i ne postoji obveza niti nekakva posebna vrijednost pozivanja nositelja prava na način kako se to prakticira desetljećima, jer u sudskim postupcima tako prikupljene dobivene suglasnosti u pravilu ne znače ništa. Ali ako je ovlaštenim geodetskim izvoditeljima cilj, a Komora smatra da bi trebao biti cilj, da se nesporazumi vlasnika oko međa i sudski postupci svedu na minimum, onda je nužno postići što veću prisutnost svih zainteresiranih stranaka prilikom terenskih izmjera. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
138 Franjo Golubić I PROVEDBA TERENSKIH MJERENJA, Članak 52. -predlažem da se u st.2. čl.52. rok za dostavu poziva od 8 dana produži na 30 dana sukladno odredbama posebnih Zakona jer se iste zakonske odredbe ne smiju mijenjati Pravilnikom kao podzakonskim propisom; - predlažem izmjenu u stavcima 4., 5. i 6. čl.52. na način da se obavijest, objavi na e-oglasnoj ploči nadležnog općinskog suda, web stranici JLS gdje se postupak provodi te na oglasnim pločama nadležnog Ureda za katastar i JLS, i to u trajanju 30 umjesto 8 dana; - predlažem da se stavci 7. i 8. brišu jer isti predstavljaju nezakonito ograničenje mogućnosti dostave obavijesti strankama na uredovanje dostavom poziva putem osobne dostave te s toga predlažem opći i jednaki postupak dostave poziva za sve stranke u postupku sukladno zakonskim propisima Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
139 TOMISLAV KUKURUZOVIĆ I PROVEDBA TERENSKIH MJERENJA, Članak 52. Ukoliko su autori novog pravilnika prilikom izrade elaborata u posljednje dvije godine ustanovili da dosadašnji način obaviještavanja nositelja prava nije bio dobar, onda dapače, samo ga mijenjajte. U suprotnom, molim Vas, ako Vam išta znači ovaj vapaj svih ovlaštenika kojim se žale na predloženo novo postupanje, nemojte. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
140 Marija Milovac I PROVEDBA TERENSKIH MJERENJA, Članak 52. Ovaj dio s obavještavanjem nositelja prava najkasnije 8 dana prije nas zaista stavlja u nepovoljnu poziciju i otežava nam posao. Previše je faktora koji mogu utjecati na izmjene termina terenskih mjerenja, uključujući i vremenske prilike. Ovaj dio je bio dobro definiran postojećim pravilnikom, u kojem investitor poziva nositelje prava a mi ih naknadno pozivamo na predočavanje elaborata. Zašto to mijenjati? Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
141 Filip Vodopija I PROVEDBA TERENSKIH MJERENJA, Članak 52. Preuzeti rješenje iz sadašnjeg pravilnika, kojeg ste donijeli Vi prije nepune 2 godine, koji je u praksi zaživio i dobar je. Stavke 3., 4., 5. i 6. brisati. Ovakvo rješenje nas iz geodeta još više pretvara u birokrate koji se bave slanjem poziva i po novom u vidovnjake koji procjenjuju hoće li dostavu biti moguće izvršiti preporučenom pošiljkom. Odakle to možemo znati? Osobe koje nemaju upisanu adresu ne obavještavamo, a za sve ostale nismo u mogućnosti prepostaviti ishod slanja poziva. Stavke 3., 4., 5. i 6. obavezno brisati i iz razloga što ovakvo postupanje ne bi donijelo ništa, stranka može izreći da se ne slaže s elaboratom u bilo kojoj fazi izrade i ovakvo postupanje ne bi dovelo do veće informiranosti stranaka i "boljih" elaborata. Neke elaborate je radi hitnosti sada moguće izraditi i potvditi u nekoliko dana, a treba uzeti u obzir i da dio naručitelja ima prebivalište izvan Hrvatske, dođu u Hrvatsku na nekoliko dana i sada bi im trebali reći da se strpe 14 dana kako bi izašli na teren jer moramo obavijestiti susjeda (kako bi susjed dobio obavijest 8 dana ranije, potrebno je pošiljku poslati 12-14 dana ranije). Također, često se opseg posla vidi tek pri geodetskoj izmjeri koju bi prema ovome trebalo prekinuti, ponovno poslati pozive i nastaviti za 14 dana?! Pri obavljanju geodetske izmjere se često dogodi da je i susjedu potrebna neka usluga, koliko je ozbiljno tada reći da mora čekati 14 dana? Koja je svrha pozivanja poštanskom pošiljkom osobe koja je naručitelj elaborata? Prema ovom prijedlogu, nije moguće izraditi ni geodetski elaborat evidentiranja zgrade bez poziva susjedima kojima se ništa ne mijenja. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
142 TATJANA DAVID I PROVEDBA TERENSKIH MJERENJA, Članak 52. St. (2) izmijeniti na način da se prepiše st. (2) čl. 49. dosadašnjeg Pravilnika o geodetskim elaboratima. Razlog: moguća odgoda terenskih radova zbog nepredviđenih vremenskih uvjeta i drugih nepredviđenih okolnosti. St. (3), (4), (5) i (6) brisati! Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
143 MATIJA PAVIŠIĆ I PROVEDBA TERENSKIH MJERENJA, Članak 52. Izmijeniti stavak (2) da glasi: (2) O obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka investitor geodetskog elaborata obaviještava nositelje prava na susjednim katastarskim česticama. Stavak (3) treba izbaciti iz pravilnika. Stavak (4) treba izbaciti iz pravilnika. Stavak (5) treba izbaciti iz pravilnika. Stavak (6) treba izbaciti iz pravilnika. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
144 Luniko inženjering d.o.o. I PROVEDBA TERENSKIH MJERENJA, Članak 52. Kolege koji donose ove pravilnike moraju shvatiti da raditi geodeziju u kontinentalnoj Hrvatskoj nije isto kao i raditi u Dalmaciji gdje se javljaju mnogobrojni posjedovni listovi, stotine upisanih ljudi. Takvo obavještavanje je neizvedivo. Investitor je dužan obavijestiti neposredne stvarne korisnike i tako treba i ostati kako je bilo u sadašnjem pravilniku. Ovaj članak , stavke od 2 do 6 NE SMIJU se usvojiti. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
145 Marko Mlinarić I PROVEDBA TERENSKIH MJERENJA, Članak 52. Stavci 2 do 6 - Praksa koju želite uspostaviti ovim člancima znatno komplicira i poskupljuje proces geodetske izmjere i izrade elaborata. Dosadašnjim pravilnikom je procedura bila dobro propisana i takva bi trebala ostati. Radi nužnosti se neki elaborati mjere, izrađuju i ovjeravaju unutar 3 dana, u tim slučajevima je neizvediv rok od 8 dana samo za pozive za izmjeru! Nemojte molim vas da postanemo piskarala, ponekad tek na terenu saznamo tko su susjedi, zar ćemo slati 50 poziva mrtvim osobama za 15 kn po komadu i to dva puta unutar istog posla. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
146 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo I PROVEDBA TERENSKIH MJERENJA, Članak 52. Za nositelje prava koji prebivalište imaju u inozemstvu trebalo bi propisati drugačiji način obavještavanja, npr. e-mailom ili putem e-oglasne ploče. Naime, rok od osam dana je nerealan jer će u najvećem broju slučajeva nositelj prava sa adresom u inozemstvu, preporučenu pošiljku primiti nakon predviđenog termina terenske izmjere. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
147 Jakša Drpić I PROVEDBA TERENSKIH MJERENJA, Članak 52. Što je sa nositeljima prava na predmetnoj čestici za elaborate provedbe sudske presude? Jesu li oni i dalje nositelji prava na dijelu predmetne čestice koji stranka ima pravo parcelirati i upisati pravo vlasništva na temelju pravomoćne sudske presude kojim se ostali vlasnici iz ZK brišu sa tog dijela? Je li potrebno pozivati dosadašnje upisane vlasnike koji se tom presudom brišu sa predmetnog dijela? Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
148 Dražen Pintarić I PROVEDBA TERENSKIH MJERENJA, Članak 52. (2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka o obavljanju poslova dužne su najkasnije osam dana prije započinjanja obavljanja poslova pozivom obavijestiti nositelje prava na katastarskim česticama koje su predmet elaborata te nositelje prava na susjednim katastarskim česticama, kao i druge osobe koje imaju pravni interes. Ako je nositelj prava kat. čestice koje su predmet elaborata ujedno i naručitelj, zašto bi se istog pozivalo putem pošte?? Termin terenskog uviđaja može se dogovoriti sa naručiteljem na više načina: usmenim dogovorom, emailom i sl. To je stvar dogovora ovlaštenika i tih osoba. Sada se više nigdje ne pojavljuje izraz: STVARNI KORISNIK na susjednim katast. česticama. Imamo u katast. i zk. evidencijama upisane osobe na susjednim česticama koje nisu već dugo u posjedu istih??? Tko su nositelji prava istih? Upisani u evidencijama ili stvarni korisnici.? Npr upisani su pokojni, u naravi koriste nasljednici. Zato nositelj prava predmetne čestice gotovo uvijek zna tko su osobe koje koriste susjedne čestice i može ih se obavijestiti putem te osobe, a u slučaju da se ne zna tko su , poslati pozive putem preporučene pošte. (6) Do uspostave e-oglasne ploče Državne geodetske uprave, obavijesti iz stavka 2. ovoga članka dostavljaju se samo preporučenom pošiljkom, a o nemogućnosti dostave preporučenom pošiljkom u izvješću iz članka 69. stavka 1. ovoga Pravilnika, ti nositelji prava se označavaju kao nositelji prava koji nisu obaviješteni. Dokaz preporučene pošiljke ??? POVRATNICA ili samo ODREZAK POŠT. UREDA. Sve je preporučena pošta. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
149 Tomislav Gulić I PROVEDBA TERENSKIH MJERENJA, Članak 52. st. 2 - Dobro je da se osobe pozivaju prije izvođenja radova, ali aplikacija SDGE to ne omogućuje - Obavijest nositeljima prava, kao dokaz da su pozvani, je potrebna samo ako nisu potpisali izvješće o međama st. 3 - Nositelje prava se može obavijestiti elektroničkom poštom ako geodetski izvođač ima saznanja o adresama elektroničke pošte. - Nositelje prava na susjednim k.č., koji imaju upisano prebivalište u inozemstvu, nije potrebno pozivati poštom jer se ni ne mogu odazvati u razumnom roku. - Za susjedne k.č., koje imaju više upisanih vlasnika (npr. 4 i više), će se obavijestiti nositelj prava, jedan od suvlasnika, za kojeg se utvrdi da ima najbolja saznanja o međama tj. osobu koja koristi ili obrađuje tu k.č. ili osobu sa najvećim udjelom u vlasništvu te k.č. koja ima poznatu adresu. Čest je slučaj da su parcele napuštene i da imaju prevelik broj suvlasnika koji su posvuda po svijetu. -Nije potrebno pozivati nositelje prava na susjednim k.č. ako su međe evidentirane u prijašnjim geodetskim elaboratima u HDKS ili HTRS, a ne mjenjaju se koordinate lomnih točaka tih međa. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
150 Ivana Krmpotić I PROVEDBA TERENSKIH MJERENJA, Članak 52. Nije jasno da li se susjedi obavještavaju dva puta (jednom za pokazivanje međa, jednom za predočavanje) ili ne. Ukoliko da, postupak će biti dugotrajan i skup (pogotovo ako uzmemo u obzir poštu za inozemstvo). Drugo, ukoliko se pošiljka šalje standardnom poštom, a nije uručena, ona će se svejedno vratiti s oznakom pokušaja uručenja i razloga vraćanja, prema tome mislim da nije nužno da se izričito mora slati preporučenom poštom. Predlažem da se za terenski uviđaj šalju pozivi standardnom poštom na sve adrese, a ako se pozivi vrate, tim adresama nije potrebno slati pozive za predočenje. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
151 Ivana Krmpotić I PROVEDBA TERENSKIH MJERENJA, Članak 52. "Nositelji prava iz stavka 2. ovoga članka obavještavaju se samo ako je iz stanja podataka katastra i/ili zemljišne knjige vidljivo da je dostavu obavijesti moguće izvršiti preporučenom pošiljkom." - stavak treba biti točnije definiran, npr. ako znam da neke ulice više ne postoje, meni je vidljivo da dostava neće biti izvršena, a nekome drugome ne mora biti. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
152 Simon Triva I PROVEDBA TERENSKIH MJERENJA, Članak 52. Potrebno je detaljno definirati pojam "nositelji prava na katastarskim česticama" u primjeni ovog Pravilnika. Slično kao što je to slučaj u trenutno važećem pravilniku o GE (članak 49. stavak 4) ali još jednoznačnije jer i danas određeni katastarski uredi pojam "nositelji prava na katastarskim česticama" smatraju da se pošta šalje svima koji imaju ikakav odnos s određenom nekretninom (pošta se, bez obzira, mora slati svim upisanim posjednicima na kat. čest. iako isti nisu u stvarno posjedu kat. čest. ili dijela katastarske čestice koja graniči s PMP-om). Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
153 Simon Triva I PROVEDBA TERENSKIH MJERENJA, Članak 52. Slažem se s komentarom gđa. Rebić Dubravica koja kaže da je dosadašnjim pravilnikom ovo dobro riješeno, gdje ovlaštenik putem investitora poziva nositelje prava na predmetnim i susjednim kat. čest. Jer, ionako će isti biti pozvani/obaviješteni na predočenje elaborata, a ako postoji nekakav problem oko izrade elaborata, međe itd. može se naknadno ponovno izaći na teren i utvrditi "novo" stvarno stanje. U suprotnom ovakvim postupanjem se strankama onemogućuje da u kratkom roku izmjere svoju parcele, a iste si ne mogu priuštiti više vremena jer npr. žive na drugom području ili nekih drugih životnih okolnosti. Ako se ipak ide u smjeru da ovlaštenik šalje pozive i obavijesti nositeljima prava na predmetnim i susjednim katastarskim česticama, potrebno je detaljnije razraditi stavke članka kako bi isti bili realni, a ne samo mrtvo slovo na papiru. Npr. nije definirano koliko prije se pozivi/obavijesti trebaju poslati (osim za objavu na e-oglasnoj ploči DGU-a) nositeljima prava na predmetnim i susjednim katastarskim česticama; koliki je dovoljan rok da se stranke pripreme za snimanje terena, jer ponekad pošti treba 8 dana samo da stigne do stranke; što ako se jedna ili više stranaka ne može pojaviti u zakazano vrijeme, a investitoru ne odgovaraju drugi termini; koja je logika slati ove pozive nositeljima prava na predmetnim i susjednim kat. čest. koji imaju prijavljenu adresu u inozemstvu; itd. Ovakvim člankom se samo dodatno komplicira izmjera i izrada geodetskog elaborata i ostavlja područje koje nije do kraja definirano i zbog kojeg elaborati sutra može "pasti", a katastarskim uredima se daje mogućnost da pravilnik tumače svatko na svoj način. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
154 Jelena Rebić Dubravica I PROVEDBA TERENSKIH MJERENJA, Članak 52. Što se tiče pozivanja susjeda na teren - apsolutno se slažem da je poželjno da su susjedi prisutni prilikom izmjere, ali pozivanje 8 dana unaprijed nije izvedivo. Ranije je bilo takvih pokušaja, redovito susjedima ne odgovara termin koji dajemo, pa žele neki drugi, a osim toga dogodi se da se termin mijenja zbog kiše ili bilo kojeg drugog problema, gdje mi nismo u mogućnosti javiti svima da se termin mijenja, dakle trebali bi ih ponovo pozivati 8 dana unaprijed. Posebno je ovo problematično kad se mjeri na otocima. Nadalje, te iste susjede dužni smo pozvati i na predočenje, a to nije moguće u zadovoljavajućoj formi obaviti u istom pozivu jer u tekstu poziva moraju biti navedene sve svrhe izrade elaborata, koje mi često i ne znamo dok ne obradimo terenske podatke. Uostalom sustav SDGE i predviđa da se ta obavijest kreira tek na kraju izrade elaborata. Po mom mišljenju, dosadašnjim pravilnikom je ovo dobro riješeno, gdje investitor poziva susjede, a mi ih naknadno zovemo na predočenje. Svakako, dvostruko pozivanje znatno povećava troškove, po meni nepotrebno. Lp, Jelena Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
155 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE I PROVEDBA TERENSKIH MJERENJA, Članak 53. PRVO Stavak 1. propisuje da su nositelji prava na česticama dužni pokazati granice zemljišta. Prvo pitanje, što ako nositelj prava na predmetnoj pokaže jedno, a nositelj prava na susjednoj nešto drugo? Kaže dalje stavak 3. da ako nositelji prava na susjednoj čestici ne pokažu među…. Ali, ako su po stavku 1. DUŽNI, kakva je ovo dalje formulacija, ako ipak ne pokažu…. To nije način pisanja za pravilnik. DRUGO Netko će reći da se to odnosi na situacije kad nositelji prava na susjednim česticama ne budu prisutni tokom terenskih radnji pa onda ne mogu pokazati. Ali što ako dođu pa ne pokažu! I opet, a zašto su dužni i za što su krivi ako ne postupe po tome što su dužni? TREĆE Stavak 3. propisuje da ako nositelj prava na susjednoj čestici ne pokaže granice, onda su odlučujući podaci o lomnim točkama granica katastarskih čestica koje je pokazao nositelj prava na katastarskoj čestici za koju se izrađuje odgovarajući geodetski elaborat i podaci o granicama katastarskih čestica sadržani u katastarskom planu u okviru standarda položajne točnosti propisane člankom 26. stavkom 2. Zakona. Podaci koje je pokazao nositelj prava na predmetnoj čestici i podaci katastra ne moraju biti isti, nositelj prava može pokazati drugačije nego je sadržano u evidencijama. I što sad, koje od tih podataka onda koristiti? ČETVRTO I dalje se odnosi na stavak 3. – na što se točno odnosi formulacija „u okviru standarda položajne točnosti propisane člankom 26. stavkom 2. Zakona. Može li predlagatelj nacrta Pravilnika razumljivije napisati ovu odredbu? Želi li se ovdje slučajno opet uvesti određivanje točnosti mjerenih koordinata? Komora je 2018. godine naširoko objašnjavala što misli o ovome i stav Komore se nije po ničemu promijenio. PETO U stavku 4. se spominje da se izmjerom određuju koordinate samo novih lomnih točaka, a što kad se radi o POSTOJEĆIMA, ali van standarda propisane položajne točnosti. ŠESTO Što znači odredba iz stavka 5. da kad među nije moguće nesporno utvrditi iz podatka katastarskog operata da je među potrebno utvrditi sudskim putem? Što ako su podaci katastarskog operata toliko loši da se međa stvarno ne može utvrditi, ali stranke na terenu jasno znaju pokazati među? SEDMO U stavku 6. je jasno propisano da kada se temeljem elaborata formiraju nove međe ili druge granice, s obilježavanjem se upoznaju nositelji prava na katastarskim česticama za koje se nove međe i druge granice uspostavljaju. A što kad u situacijama u kojima se postojeću među preciznije evidentira? U Zakonu je jasno navedeno u članku 93. da se odstupanja unutar 5 odnosno 20% ne smatraju promjenom sastava ZK tijela, znači ne dolazi do uspostave NOVIH međa. OSMO Stavke 8.-10. - opet su nositelji „dužni nešto pokazati“, a što ako neće pokazati? Navedeno je dogradnja članka 90. Zakona, međutim nedovoljno dobra. Iz prethodno postavljenih pitanja je jasno samo to da ovim nacrtom predviđena procedura sadrži niz pravnih vakuuma, odnosno situacija u kojima postupanje nije propisano, a to se ne smije događati. Ono što Komora smatra nužnim jest stavak 1. dopuniti na način da su nositelji prava dužni pokazati i OBILJEŽITI granice katastarskih čestica na kojima imaju prava, a potom stavak 2. ovog članka izmijeniti na način da obilježavanje lomnih točaka kada iste nisu obilježene obavljaju NOSITELJI PRAVA UZ STRUČNU POMOĆ osobe iz članka 46. ovog Pravilnika. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
156 Franjo Golubić I PROVEDBA TERENSKIH MJERENJA, Članak 53. - predlažem izmjenu u st.3. čl.53. na načina da u slučaju ukoliko nositelji prava na susjednim katastarskim česticama neznaju pokazati granice katastarskih čestica u tom slučaju upotrebljavaju se podaci iz katastarskog operata, koji je dužan pokazati izdrađivač geodetskog elaborata te se granice katastarskih čestica ne određuju na način da iste arbitrarno pokazuje samo nositelj prava na katastarskoj čestici za koju se izrađuje geodetski elaborat jer isto predstavlja pristrano postupanje; - predlažem izmjenu stavaka 8., 9. i 10. čl.53. na način da isti bude sukladan mojem iznijetom prijedlogu za izmjenu st.3 čl.53. Smatram da se radi o nezakonitom postupanju i omogućavanju pristranog određivanja granica katastarski čestica ukoliko granice pokazuju samo upravitelji infrastrukture, bez prethodno izrađenog elaborata iskolčenja, a ne i vlasnici susjednih katastarskih čestica. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
157 JERONIM MOHARIĆ I PROVEDBA TERENSKIH MJERENJA, Članak 53. Predlažem presložiti St. 4 i 5: Iz st. 4 izbaciti: (pa i onih koje su preuzete iskolčenjem iz podatka katastarskog operata i one nisu sporne među nositeljima prava), Stavak 5: jasnije definirati korištenje podataka iz postojećeg katastarskog operata (iskolčenje) na slijedeći način: Kada međe na terenu nisu obilježene a nositelji prava ne znaju pokazati međe, osobe iz čl. 46. ovog Pravilnika mogu strankama pružiti stručnu pomoć prijenosom podataka iz postojećeg katastarskog operata (katastarskog plana i/ili drugih arhivskih materijala) na teren te im pritom obrazložiti način nastanka i kvalitetu takvog podatka. Ukoliko se nositelji prava u tom postupku usuglase, takva međa se može obilježiti, a (dodati ostatak stavka 5) Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
158 JERONIM MOHARIĆ I PROVEDBA TERENSKIH MJERENJA, Članak 53. na kraju st.2 dodati: u nazočnosti stranaka (nositelja prava) koji su se odazvali. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
159 TATJANA DAVID I PROVEDBA TERENSKIH MJERENJA, Članak 53. St. (4) iza riječi "...a izmjerom se određuju koordinate samo", umjesto predloženog teksta, upisati: "stvarnih lomnih točaka međa i drugih granica predmetnih katastarskih čestica pokazanih od strane nositelja prava predmetnih i susjednih , odnosno samo predmetnih katastarskih čestica (pa i onih koje su preuzete iskolčenjem iz podataka katastarskog operata uz uvjet da nisu sporne među nositeljima prava), dok se za prikaz preostalih granica katastarskih čestica, koje nisu bile obuhvaćene geodetskim elaboratom, koristi metoda prilagodbe prikaza okolnih katastarskih čestica." St. (5) izmijeniti, tako da glasi: "Ukoliko među nije moguće nesporno utvrditi, istu je potrebno prethodno urediti u posebnom postupku." Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
160 MATIJA PAVIŠIĆ I PROVEDBA TERENSKIH MJERENJA, Članak 53. Izmijeniti stavak (1) da glasi: (1) Nositelji prava na katastarskim česticama koje su predmet elaborata dužni su pokazati granice zemljišta (katastarskih čestica) na kojima imaju prava u slučajevima kada katastarske čestice nisu prethodno osnovane sukladno Zakonu. Stavak (3) treba izbaciti iz pravilnika. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
161 Marko Mlinarić I PROVEDBA TERENSKIH MJERENJA, Članak 53. Stavak 2 - Smatram da je koncept dosadašnjeg pravilnika i tehničkih specifikacija ispravniji, tj. "Obilježavanje lomnih točaka granica katastarskih čestica koje su predmet elaborata kada iste nisu obilježene obavljaju nositelji prava uz stručnu pomoć ovlaštene osobe." Stavak 3 - Ako sam dobro shvatio dio "i podaci o granicama katastarskih čestica sadržani u katastarskom planu u okviru standarda položajne točnosti propisane člankom 26. stavkom 2. Zakona." direktno propisuje iskolčenje dkp-a na teren. Naravno da postoje "nove" i "novije izmjere" u čije podatke se možemo pouzdati, kao i "čestice osnovane po Zakonu" (taj termin je potrebno bolje definirati unutar pravilnika), no iskolčavati vektorizirane grafičke planove na teren i to nakon homogenizacije je ludost. Određivanje međnih linija na terenu je proces u koji treba uključiti sve podatke katastarskog operata, te izvršiti opsežnu analizu predmetnih i susjednih čestica, prije iskolčenja. Stavci 8, 9 i 10 - ponovo je smisao ovih članaka bio bolje definiran dosadašnjim pravilnikom i tehničkim specifikacijama Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
162 Jakša Drpić I PROVEDBA TERENSKIH MJERENJA, Članak 53. Što znači pojam nositelji prava na predmetnoj i susjednim kat. česticama? POtrebno detaljnije definirati. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
163 Tomislav Gulić I PROVEDBA TERENSKIH MJERENJA, Članak 53. St. 5 Ukoliko nositelji prava različito pokažu među, a među nije moguće nesporno utvrditi temeljem podataka sadržanih u katastarskom operatu, istu je potrebno prethodno urediti u posebnom postupku. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
164 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE I PROVEDBA TERENSKIH MJERENJA, Članak 54. Komora smatra kako pojam iz stavka 3. ovog članka „nedvosmisleno određena nepristupačna lomna točka“ može biti različito tumačen u praksi slijedom čega ga je nužno preciznije definirati, a sve s ciljem jednoobraznog tumačenja i primjene. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
165 Filip Vodopija I PROVEDBA TERENSKIH MJERENJA, Članak 54. Potrebno je preuzeti članak 51 iz postojećeg Pravilnika, izbaciti opisivanje vidljivih trajnih oznaka. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
166 Dražen Pintarić I PROVEDBA TERENSKIH MJERENJA, Članak 54. U sadašnjem Pravilniku čl. 51 navodi se da se lomne točke međa obilježavaju VIDLJIVIM TRAJNIM OZNAKAMA. Čemu se sad novim Pravilnikom ponovo uvode pojmovi iz prošlosti: betonski stup, željezni klin, keramička cijev, plastična oznaka sa željeznom jezgrom i klesanje križa u živoj stijeni. Autor ovog teksta je ponovo zalutao u prošlost i upotrebljava CopyPaste dijelova teksta iz davno davno bivših pravilnika. U ne tako davnom E-savjetovanju koje je prethodilo sadašnjem Pravilniku o geod. elaboratima (NN 59/2018) upravo je ista ova primjedba usvojena i izbačeni su ovi pojmovi za trajne oznake. Uostalom što je to željezni klin ? Gdje se može kupiti keramička cijev ?? Možda kod nekog grnčara ?? Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
167 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE I PROVEDBA TERENSKIH MJERENJA, Članak 56. S obzirom da je stavak 1. ovog članka sadržajno u potpunosti uključen u stavak 2. istog članka, pokazuje se potpuno nepotrebnim te ga valja brisati. Naime, spomenute tehničke specifikacije već propisuju da se mjerenja obavljaju uvijek osloncem na geodetsku osnovu. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
168 Marko Mlinarić I PROVEDBA TERENSKIH MJERENJA, Članak 57. Stavak 1 - potrebno je bolje definirati "ispravnost" opreme za mjerenje. Kako to dokazati? Potvrdom o rektifikaciji, servisom ili ... Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
169 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE PRIKUPLJANJE ISPRAVA O VLASNICIMA I OVLAŠTENICIMA, Članak 59. Osim ovdje opisanog načina za promjenu glede nositelja prava na zemljištu, potrebno je dodati da se promjena glede nositelja prava na zemljištu može raditi i geodetskim elaboratima koji se prethodno provode u zemljišnoj knjizi. U tehničkom izvješću takvog elaborata treba biti naznaka da se geodetski elaborat izrađuje za prethodnu provedbu u zemljišnoj knjizi, a za pregled i potvrđivanje tehničke ispravnosti takvog geodetskog elaborata nije potrebno prilagati odgovarajuće isprave o vlasniku ili ovlašteniku. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
170 Filip Vodopija PRIKUPLJANJE ISPRAVA O VLASNICIMA I OVLAŠTENICIMA, Članak 59. Stavak 4: Ispravu iz stavka 2. ovoga članka za potrebe provedbe promjene u katastarskom operatu nabavlja službenik katastarskog ureda servisno putem sustava ZIS/OSS. Besmisleno je da osoba koja izrađuje elaborat kupuje ispravu putem istog sustava u kojem službenik katastra provodi promjenu u katastarskom operatu (ZIS), a ista ta isprava je sastavni dio ulaznih podataka za izradu geodetskog elaborata u digitalnom obiku (GML i dosadašnje stanje PL za ZK) Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
171 Tomislav Gulić PRIKUPLJANJE ISPRAVA O VLASNICIMA I OVLAŠTENICIMA, Članak 59. St. 4 Isprava iz stavka 2. ovog zakona tj. izvadak iz ZK se može skinuti sa interneta. Nije potrebno da vlasnik obilazi državne institucije za dokument koji je dostupan na internetu Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
172 TOMISLAV KUKURUZOVIĆ OBRADA TERENSKIH MJERENJA I DRUGIH PRIKUPLJENIH PODATAKA I IZRADA SASTAVNIH DIJELOVA ELABORATA, Popis koordinata Budući da sada popis koordinata vrlo jednostavno dajemo i u GML obliku, može li se ovim pravilnikom propisati da je isti obavezan prilikom izrade prijedloga sudskog uređenja međe i prijedloga utvrđivanja građevne čestice. Na taj način bi osigurali da nam dobivene sudske odluke i rješenja o utvrđivanju građevne čestice neće biti neprovediva jer se u međuvremenu proveo elaborat na susjednoj čestici. Pravilnikom bi se trebala propisati obavezna dostava gml popisa koordinata katastru, a tehničkim specifikacijama način dostave i način "čuvanja" koordinata. Tehnički se to može izvesti da se bloku broja katastarske čestice doda atribut U RADU, a upisana vrijednost je da ili ne. Ukoliko imamo česticu koja ima taj atribut "da", onda kontaktiramo katastar da vidimo radi li se o potvrđenom, ali neprovedenom elaboratu ili se radi o jednom od gore navedena dva prijedloga (u oba slučaja zatražimo i preuzmemo te koordinate). U pravilu se radi o nekoliko cm razlike, što je dovoljno da nam promjeni predloženu površinu za 1 m2. Često nam se događa da, zbog dugotrajnosti ishođenja gore navedenih isprava, nismo u mogućnosti iste provesti kada ih napokon dobijemo, a mi kao struka to još nismo uspjeli spriječiti. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
173 Ivan Juraj Popis koordinata, Članak 60. Imajući u vidu čl. 61. koji definira da se izgled, sadržaj i način izrade skice izmjere propisuje tehničkim specifikacijama iz članka 42. ovoga Pravilnika, mislim da čl. 3. nema nikakvog smisla i da bi ga trebalo brisati. Također, iz njega bi netko zločest mogao zaključiti da se točke međa i drugih granica, zgrada te drugih građevina, granica načina uporabe i ostalih linija koje su navedene u čl. 1. ne prikazuju na skici izmjere. :) Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
174 Marko Mlinarić Iskaz površina, Članak 62. Apeliram na zakonodavca da prilagodi iskaz površina u programu SDGE i tehničkim specifikacijama. Površinski kriterij se mora kontrolirati za svaku pojedinačnu parcelu unutar PMP-a, onda će i sumarni kriterij uvijek biti zadovoljen. Dodatno, također unutar SDGE, kod parcelacija obavezno moraju biti vidljivi dijelovi predmetnih k.č. koji se pripajaju drugima ili od kojih se formiraju nove k.č. U praksi se javljaju odvjetnici, suci i ZK službenici i traže rekapitulaciju, tj. površine dijelova od kojih je formirana nova k.č., što je važno posebno kod kupoprodaja i ZK ispravnih postupaka. To sad nije vidljivo u iskazu koji radi SDGE. Naime iskaz površina je jedan od najvažnijih dijelova elaborata i jedino se preko njega može pratiti povijest promjena po k.č., a da kažem kako službenici koji pregledavaju elaborate u većini slučaja "nagađaju" što se događa sa predmetnim k.č. unutar elaborata. Apeliram administratore SDGE da naprave traženu izmjenu unutar programa, ako trebaju savjet neka mi se jave na 098/211-578. Dodatno u SDGE uvrstiti kontrolu površinskog kriterija za susjedne parcele - u praksi se ponekad iskorištava/zlupotrebljava površinski kriterij, tj. evidentiranjem međa predmetne parcele okrnji se susjedna k.č. i prouzroči se gruba greška koja do sada nije bila! Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
175 Vedran Peran Prijavni list za katastar, Članak 64. Ovim člankom potrebnom je definirati status ulančanih prijavnih listova. Izrada ulančanih prijavnih listova, odnosno cijepanje u prijavnom listu broj 1, a spajanje čestica u prijavnom listu broj 2 zabranjena je u SDGE-u i to na način da je zabranjena u „Najčešća pitanja i odgovori“, a ne nekim relevantnijim aktom. Također, niti u jednom pravilniku do sada nije bila niti dozvoljena, iako se obilno koristila. Želio bih istaknuti posebno situacije kod elaborata za provedbu rješenja o utvrđivanju građevne čestice. Prema uputama za SDGE i prema „Najčešća pitanja i odgovori“, kod izrade ovakvog elaborata gdje nova čestica nastaje od više drugih ili dijelova drugih čestica različitih vlasnika, potrebno je izraditi dva elaborata, jedan za cijepanje, a drugi za spajanje čestica, ili jedan elaborat za prethodnu provedbu u zemljišnoj knjizi, dok neki od katastarskih ureda još uvijek zaprimaju analogne elaborate koji se mogu izraditi sa dva prijavna lista. Zanima me iz kojeg razloga je izrada dva prijavna lista unutar jednog elaborata zabranjena? Zašto se išlo na opciju izrade dva elaborata kada to otvara put za malverzacije, jer stranke nitko ne može natjerati da naprave elaborat broj 2. Nadležne urede za prostorno uređenje „tjeramo“ da nam ovjere prvi elaborat – cijepanje, iako je on u suprotnosti sa rješenjem o utvrđivanju građevinske čestice, jer je rješenjem određena jedinstvena čestice, a na komadići koji će nastati prvim elaboratom i tko zna hoće li ikada biti spojeni. U Zagrebu, Gradski ured za prostorno ne želi niti ovjeriti samo prvi elaborat, nego traže odmah i drugi u spis, pa smo u situaciji da prvi radimo digitalno, a drugi odmah iza njega predajemo analogno. Isto tako, često smo u situaciji gdje kod izrade prvog elaborata moramo sve dijelove čestica koje su unutar PMP-a zatvoriti iz koordinata, na skici ne prikazujemo objekt, nego moramo davati koordinate da bismo zatvorili sve dijelove čestica od kojih će nastati buduća čestica, a točke često padaju unutar objekata. Znači, skrivamo postojeći objekt, dajemo točke međa unutar objekata, nadležne urede za prostorno uređenje „tjeramo“ da nam ovjere prvi elaborat – cijepanje, iako je on u suprotnosti sa rješenjem o utvrđivanju građevinske čestice, sve samo zbog toga jer nije dozvoljena izrada ulančanih prijavnih listova unutar jednog elaborata. Zašto? Možda je razlog u tehničkim mogućnostima SDGE-a. Na kraju bih želio naglasiti da bi bilo jako važno da je u ovom pravilniku jasno što je dozvoljeno, a što ne. Što može samo analogno, a što je strogo zabranjeno. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
176 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Prijavni list za katastar, Članak 64. Potrebno je uvesti izuzetak od stavka 1. ovog članka na način da se propiše da prvi prijavni list geodetskog elaborata u ulaznom stanju sadrži stanje koje prethodi geodetskom elaboratu, jer geodetski elaborat mora moći sadržavati dva para prijavnih listova, pogotovo kada se radi o elaboratima za prethodnu provedbu. Ovo je nužno omogućiti jer danas neki katastarski uredi ne potvrđuju geodetske elaborate za provedbu lokacijskih dozvola nego geodetske elaborate za provedbu POLA LOKACIJSKE DOZVOLE (diobe čestica), a onda se nakon prvog elaborata radi novi elaborat za spajanje čestica. Slična je praksa i kod provedbe građevinskih dozvola (gdje ne mora nužno prethodno biti izjednačeno vlasništvo), ali i drugih akata prostornog uređenja. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
177 Marko Mlinarić Prijavni list za katastar, Članak 64. Stavak 4 - Nadopuniti: (4) PMP obuhvaća područje svih mjerenih katastarskih čestica ili njihovih dijelova, ... Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
178 Dražen Pintarić Kopija katastarskog plana (ZK - zemljišnoknjižne oznake čestica), Članak 65. (4) Kopija katastarskog plana (ZK oznake čestica) za katastarske općine u kojima se podaci zemljišne knjige održavaju na katastarskom planu koji je službeni dio katastarskog operata se ne izrađuje. Potrebno je da se u službenim državnim evidencijama katastra i zemljišne knjige objavi popis takovih katast. općina. Da ne bi morali ovlaštenici saznavati takove podatke neformalnim kanalima te da znaju jednoznačno postupati. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
179 Marko Mlinarić Kopija katastarskog plana (ZK - zemljišnoknjižne oznake čestica), Članak 65. Stavak 4 ne drži vodu, po tehničkim specifikacijama imamo i uvjetno-istovjetno stanje u kojem izrađujemo dodatnu kopiju za ZK Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
180 Vedran Peran Prijavni list za zemljišnu knjigu, Članak 66. Prilikom izrade elaborata u SDGE-u zabranjeno je imati jedan prijavni list za katastar, a dva za zemljišnu knjigu. Za one koji rade na području Zagreba, gotovo svaki elaborat prije novih pravilnika imao je dva prijavna lista za zemljišnu knjigu. Sada se takvi elaborati moraju predavati analogno, a s obzirom da je cilj DGU-a da se što više elaborata izrađuje digitalno, ne vidim logičnu prepreku da bi se dozvolilo izraditi dva prijavna lista za ZK kroz SDGE. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
181 Franjo Golubić Prijavni list za zemljišnu knjigu, Članak 66. Predlažem izmjenu i dopunu st. 6. čl. 66. na način da se za evidentiranje javne odnosno NC komunalne infrastrukture, vodi građevina i željezničke infrastrukture prijavnom listu za zemljišnu knjigu obavezno treba priložiti i dokaz o vremenu izgradnje i/ili rekonstrukcije infrastrukture, a ne samo potvrdu o naznaci i broju pojedine infrastrukture, kao i obuhvat zemljišnih čestica koje ista infrastruktura obuhvaća, dokaz odnosno izjavu o postojanju građevinske dozvole, ovjerenoj projektnoj dokumentaciji, geodetskom projektu s elaboratom iskolčenja, aktu za uporabu građevine te vremenu i načinu stjecanja vlasništva i zemljišta na kojem je izgrađena infrastruktura. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
182 Marko Mlinarić Prijavni list za zemljišnu knjigu, Članak 66. Stavak 4 - Nadopuniti: (4) PMP obuhvaća područje svih mjerenih katastarskih čestica ili njihovih dijelova, ... Stavak 6 - potrebno je definirati izgled, sadržaj i svrhu "potvrda" Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
183 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Izvješća u izrađenom elaboratu, Članak 69. Stavkom 1. i stavkom 2. ovog članka je propisano kada se sastavlja izvješće o međama, a što u situaciji kada su sve lomne točke međa već obilježene pa ne treba primjenjivati stavak 2.? Isto tako što ako su sve koordinate lomnih točaka međa unutar dozvoljenih tolerancija (0.1m) u odnosu na DKP pa ne dolazi do promijene tijeka ili novih razgraničenja? Uz to površina na DKP-u ne odgovara površini u pisanom djelu? Zar ne treba izvješće i u takvim situacijama? Također, pogrešna je numeracija stavaka u članku, nedostaje stavak broj 4. pa je to potrebno ispraviti. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
184 Franjo Golubić Izvješća u izrađenom elaboratu, Članak 69. Predlažem da se odredbe st. 5. i 6. članka 69. brišu jer na nejednaki način reguliraju te ograničavaju prava vlasnika susjednih zemljišnih čestica uz koje je izgrađena infrastruktura i gdje dolazi do promjena granica katastarskih čestica. Podzakonskim propisom prava i obveze vlasnika zemljišta ne smiju ograničavati na diskriminirajući način jer se isto može propisati samo zakonom, ako za isto postoji razumno i objektivno opravdanje. Smatram da se postupak upućivanja poziva za izradu i prezentaciju geodetskog elaborata ne smije provoditi na drugi način u odnosu na evidentiranje infrastrukture , nego što je to propisano člancima 75. i 76. prijedloga Pravilnika. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
185 Marko Mlinarić Izvješća u izrađenom elaboratu, Članak 69. Stavak 2 - smatram da je suvišan, pokriva ga stavak 1 Stavak 3 - Direktno je u koliziji s čl. 12 st. 2. koji nalaže obavezno evidentiranje međa predmetne k.č. pri izradi elaborata evidentiranja, brisanja ili promjene podataka o zgradama ako međe k.č. nisu evidentirane prethodnim postupkom. Evidentirati ili ne evidentirati, pitanje je sad? U dosadašnjoj praksi se dopuštalo evidentiranje zgrada na k.č. i samo kao PNP-zgrada, bez promjena i evidentiranja međa k.č. kao i površine k.č. Takav način izrade elaborata upisa se pokazao dosta dobar i praktičan (jeftiniji i brži), što se dopalo investitorima ako je trebalo hitno uvesti zgradu u ZK, tako da ne bi bilo loše da i dalje ostane mogućnost takve izrade elaborata, možda pod GE11a. Tako da bi ovaj članak trebalo bolje definirati ili ispraviti čl. 12 st. 2., inače ćemo se naći na skliskom terenu koji se ponovo može dvojako tumačiti. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
186 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Izvješća u izrađenom elaboratu, Članak 71. Stavak 1. treba dopuniti: „(1) Izvješće o terenskom uviđaju sastavlja se u okviru izrade geodetskih elaborata iz članaka 16., 17. i 18. ovoga Pravilnika.“ Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
187 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Izvješća u izrađenom elaboratu, Članak 73. Stavak 4. propisuje da će razmjenski formati biti propisani tehničkim specifikacijama. Komora se nada da će se to napokon i dogoditi. Također, Komora predlaže da se nakon objave točne specifikacije razmjenskog formata, u SDGE-u omogući import cjelovitog geodetskog elaborata izrađenog u cjelovitom razmjenskom formatu. Stavak 6. propisuje da se zemljišnoj knjizi dostavlja dio elaborata. Također, pri izradi geodetskog elaborata se izrađuje i naslovnica za zemljišnu knjigu. Tehničke specifikacije nisu izričito jasno opisale način izrade primjerka elaborata za katastar, odnosno dijela koji se dostavlja u zemljišnu knjigu. Prema pravilniku bi se dalo zaključiti da se katastarskom odjelu dostavlja jedan primjerak prijavnog lista i kopije plana za zemljišnu knjigu, a nakon naslovnice za katastar se prilaže još jedna naslovnica sa sadržajem za zemljišnu knjigu? U praksi se primjerak za zemljišnu knjigu dodatno izrađuje kao zasebni primjerak. Ovo je neujednačeno postupanje, a uzrokovano nedovoljno jasno propisanim postupanjem u ovom djelu. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
188 Marko Mlinarić Izvješća u izrađenom elaboratu, Članak 73. Stavak 4 - (4) "Elaborat izrađen u digitalnom obliku", smatram da bi bolja formulacija bila "digitalni zapis elaborata" Stavak 5 - U praksi se već javilo pitanje digitalnog potpisa i na ove dokumente. Naime Uporabne, Rješenja o izv. stanju, itd. se za digitalne elaborate dostavljaju digitalnim putem u zemljišnu knjigu, a nisu obavezni unutar SDGE za dig. potpisivanje. Znači zemljišna knjiga dobija sken dokumenta koji nema digitalni potpis, a nije ni original. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
189 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Izvješća u izrađenom elaboratu, Članak 74. Zašto je i dalje potrebno digitalno potpisivati geodetski elaborat više od jedan puta? Radi li se o nekoj konkretnoj pravnoj prepreci ili se radi o ograničenju sustava? Komora ustraje na tome da se digitalno izrađeni geodetski elaborat potpisuje samo jednom od odgovorne osobe te još jednom od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
190 TATJANA DAVID Izvješća u izrađenom elaboratu, Članak 74. St. (2) ne propisivati broj primjeraka elaborata koji se izrađuju za investitora. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
191 Tomislav Gulić Izvješća u izrađenom elaboratu, Članak 74. St. 5 Koja je svrha digitalnog potpisivanja dijelova elaborata? Ovlaštemi geodet je dobio korisničko ime i lozinku za pristup web stranici SDGE s kojima se prijavljuje na tu web stranicu. Znači, nitko drugi tko nema te podatke ne može pristupiti i izrađivati elaborate u njegovo ime pa ne vidim smisao digitalnog potpisivanja. Uz to digitalno se potpisuju pojedini dokumenti. Ako se već potpisuje zar ne može DGU izraditi aplikaciju da se potpiše elaborat u cjelini. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
192 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE PREDOČAVANJE ELABORATA, Članak 75. Ovdje je Komora reagirala i prije i reagira opet. Dvije su stvari: zašto se mora nositeljima prava na susjednim katastarskim česticama predočavati prijavni list geodetskog elaborata koji sadrži osobne podatke nositelja prava na predmetnim katastarskim česticama? Nositeljima prava na susjednim česticama su više nego dovoljni skica, izvješće o utvrđivanju međa i drugih granica, (bez izvješća o zgradama koje se nositelje prava na susjednim česticama ne tiče), kopije plana i popisa koordinata minimalno sa točkama koje se tiču i njegove međne linije. Na taj način nositelj prava ima mogućnost angažirati neovisnog ovlaštenog inženjera geodezije koji može provjeriti ispravnost ovih podataka, ukoliko to želi. Skica i izvješće bez popisa koordinata i dalje ne daju sigurnost nositelju prava na susjednoj čestici. Ovaj članak je nepromijenjen od najmanje 2007. godine, a nitko da ga osuvremeni i uskladi sa novim propisima. Članak 75. treba dopuniti obvezom zaštite osobnih podataka prilikom predočenja izrađenog elaborata osobama koje su u izvješću iz članka 76. stavka 1. ovoga Pravilnika navedene nositeljima prava za susjedne katastarske čestice. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
193 MATIJA PAVIŠIĆ PREDOČAVANJE ELABORATA, Članak 75. Izmijeniti stavak (1) da glasi: (1) Osoba iz članka 46. ovoga Pravilnika predočuje izrađeni elaborat osobama koje su u izvješću iz članka 76. stavka 1. ovoga Pravilnika navedene nositeljima prava na predmetnim katastarskim česticama. Obrazloženje: Ovlašteni geodetski izvoditelji nisu javnopravnatijela pa stoga nisu nadležni da praktički vode upravni postupak sa susjedima međašima. Susjedi međaši bi trebali biti obavješteni o izrađenom elaboratu od strane nadležnog katastarskog ureda nakon što se elaborat potvrdi, te bi trebali imati pravo na prigovor na izrađeni geodetski elaborat. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
194 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE PREDOČAVANJE ELABORATA, Članak 76. Stavak 4. ovog članka potrebno je izmijeniti tako da glasi: „(4) Za osobe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka koje nisu potpisale izvješće o utvrđivanju međa i drugih granica te o novom razgraničenju, elaboratu se prilaže dokaz da su bili pozvani preporučenom pošiljkom na predočavanje elaborata. U slučaju da je iz stanja podataka katastra i/ili zemljišne knjige vidljivo da dostavu nije moguće izvršiti, poziv na predočavanje će se objaviti na e-oglasnoj ploči Državne geodetske uprave najkasnije osam dana prije planiranog vremena započinjanja obavljanja poslova iz članka 75. ovoga Pravilnika.“ Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
195 Franjo Golubić PREDOČAVANJE ELABORATA, Članak 76. Predlažem da se u st. 4. čl. 76. utvrdi obveza zastoja u izradi geodetskoga elaborata u slučaju da su međe sporne dok se ne isto ne riješi u pravomoćnom sudskom postupku. U protivnom dolazi do povrede ustavnog jamstva sudske kontrole zakonitosti pojedinačnih akata upravnih tijela vlasti i tijela koja imaju javne ovlasti. Isto tako predlažem da se poziv, u slučaju da dostavu nije bilo moguće izvršiti osobnom dostavom objavi i na e-oglasnoj ploči nadležnog suda, web stranici nadležne jedinice lokalne samouprave, te na oglasnim pločama mjesno nadležnog Ureda za katastar i jedinice lokalne samouprave gdje se postupak provodi, i to najkasnije 30 dana prije započinjanja postupka, sukladno rokovima propisanim zakonskim propisima. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
196 Filip Vodopija PREDOČAVANJE ELABORATA, Članak 76. Potrebno je definirati kakvom se pošiljkom šalju pozivi/obavijesti, Preporučena pošiljka ima dokaz da su ljudi pozvani (listić, knjiga, e-knjiga), ali nema povratnicu koja je sastavni dio sadržaja elaborata. Dakle, potrebno je definirati slanje preporučene pošiljke s povratnicom ili povratnice ukloniti iz sadržaja elaborata. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
197 TATJANA DAVID PREDOČAVANJE ELABORATA, Članak 76. St. (5) brisati! Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
198 MATIJA PAVIŠIĆ PREDOČAVANJE ELABORATA, Članak 76. Stavak (2) treba izbaciti iz pravilnika. Stavak (3) treba izbaciti iz pravilnika. Izmijeniti stavak (4) da glasi: Za osobe iz stavaka 1. ovoga članka koje nisu potpisale izvješće o utvrđivanju međa i drugih granica te o novom razgraničenju, elaboratu se prilaže dokaz da su bili pozvani preporučenom pošiljkom na predočavanje elaborata. U slučaju da dostavu nije moguće izvršiti poziv na predočavanje će se objaviti na e-oglasnoj ploči Državne geodetske uprave najkasnije osam dana prije planiranog vremena započinjanja obavljanja poslova iz članka 75. ovoga Pravilnika. Stavak (5) treba izbaciti iz pravilnika. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
199 Marko Mlinarić PREDOČAVANJE ELABORATA, Članak 76. Stavak 2 - trebalo bi pravilnikom definirati i izuzetke ovog članka. Npr. ako je predmetna ili susjedna čestica prijašnjim postupkom "osnovana po Zakonu", te se osnivaju samo nove lomne točke na liniji, osoba iz izvješća ne treba ponovo potpisivati, jer je "međna linija unutar dopuštenog odstupanja i definirana u prethodnom postupku, vidi RN..." Stavak 3 - Izmijeniti na način: (3) Susjednom katastarskom česticom, u primjeni ovoga Pravilnika, smatra se katastarska čestica ili dio predmetne k.č. koji neposredno graniči s područjem mjerenih podataka (PMP), a nije predmetom GE. Stavak 4 - u skladu s komentarima čl. 52, ludilo je ponovna dostava i e-oglasna ploča za predočavanje elaborata. Predlažem ukidanje stavaka 2 do 6 čl. 52, a podržavam ovaj stavak po kojem se i ustabilila dosadašnja praksa pri izradi elaborata. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
200 Tomislav Gulić PREDOČAVANJE ELABORATA, Članak 76. St. 4 U čl. 90. st. 1. zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina se navodi da se nositelji prava obavještavaju o izradi geodetskog elaborata i da su dužni pokazati granice k.č. Budući da su kod izrade elaborata, nositelji prava već pozvani prema članku 52. ovog pravilnika nepotrebno je još jednom pozivati te iste osobe. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
201 Simon Triva PREDOČAVANJE ELABORATA, Članak 76. Bilo bi dobro definirati realan i pošten postupak predočavanja elaborata kako za investitora tako i za druge stranke u postupku. Prvenstveno se to odnosi na slanje poziva i obavijesti strankama s prijavljenom adresom izvan RH. Ovim člankom nije definiran minimalan rok ili vremenski razmak od poziva/obavijesti nositeljima prava na kat. čest. do samog uvida u izrađeni geodetski elaborat. Koja je korist slanja poziva/obavijesti nositeljima prava na kat. čest. s prijavljenom adresom u inozemstvu ako isti ne mogu niti sudjelovati u predočavanju elaborata jer poziv ili obavijest još nije niti stigla do njih, a u međuvremenu je datum za uvid u elaborat prošao? Smatram da bi nositelji prava na kat. čest. s prijavljenom adresom u inozemstvu trebali imati određenog punomoćnika/odvjetnika (upisane na katastru i zemljišnoj knjizi) koji će zastupati njihove interese u RH kako bi pravovremeno zaštitili svoja prava i sudjelovali u postupcima u kojima je uključena njihova nekretnina, a isto tako investitoru omogućili brzo i efikasnu provedbu elaborata. Navedeno bi trebalo zakonski definirati unutar ovog pravilnika. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
202 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE PREDOČAVANJE ELABORATA, Članak 77. Stavak 1. ovog članka sadrži pojmove „više katastarskih čestica“ i „veća površina“. Pravilnikom je nužno definirati granične vrijednosti ovih pojmova inače će u ovoj odredbi ostati pravni vakuum. U takvim situacijama osobe koje primjenjuju propise po svom vlastitom uvjerenju definiraju ove pojmove što dovodi do neujednačenog postupanja u radu. Također, ovo je jedan od rijetkih primjera gdje Komora podržava da se u propisu zadrži formulacija „može se“, odnosno da se izlaganje ovakvih elaborata može obaviti javnim uvidom, ali da ako ovlašteni geodetski izvoditelj ocijeni, da se isti može obaviti i pojedinačnim pozivima. Iako „brojke“ navedene u slijedećem prijedlogu ne moraju biti konačne, cilj je ukazati ispravno definiranje odredbi ovog stavka: „(1) Za elaborate kojima se obrađuje deset i više katastarskih čestica ili površina veća od 10000 m² i za elaborate koji se izrađuju za potrebe izgradnje linijskih građevina (cesta, željezničke pruge, kanala i sl.), predočavanje elaborata i izrada izvješća o utvrđivanju međa i drugih granica može se obaviti prilikom izlaganja elaborata na javni uvid.“ Stavak 2. je nepotreban i potrebno ga je brisati. Prvo, ako se prilikom izlaganja elaborata na javni uvid utvrdi da su neke osobe umrle, čemu raditi javni poziv budući se iste ionako neće odazvati, a eventualni pravni nasljednici ionako još nisu uvedeni kao nositelji prava te njihovo očitovanje nema vrijednost prema sadašnjim odredbama jer dokle god ne budu upisani kao nositelji prava ne mora značiti da će uistinu ostvariti pravo na nasljedstvo za koje smatraju da imaju. Nadalje, osobe bez adresa i nepoznatog boravišta, odnosno sjedišta se ionako obavještavaju putem e-oglasne ploče. Kako ovlašteni inženjeri geodezije nisu upravni službenici niti se smatraju javnopravnim tijelima u smislu Zakona o općem upravnom postupku, oni nemaju javnu ovlast rješavanja po primjedbama pojedinaca već se na takve primjedbe mogu samo očitovati. Stoga se sukladno navedenom traži izmjena stavka 6. na slijedeći način: „(6) Osoba iz članka 46. ovoga Pravilnika dužna je očitovati se na primjedbe na geodetski elaborat koje zaprimi tijekom njegove izrade, predočavanja ili izlaganja na javni uvid, a primjedbe i očitovanje čine sastavni dio izvješća o izrađenom elaboratu.“ Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
203 Franjo Golubić PREDOČAVANJE ELABORATA, Članak 77. Predlažem da se stavci 1., 2. i 4. čl. 77. brišu jer su isti diskriminacijski i suprotni zakonskim propisima jer na nejednak način reguliraju odnosno ograničavaju prava stranaka u postupku. Isto je obrazloženo uz čl. 69., a predlažem primjenu pravila koja su propisana koju su propisana kao opća pravila u člancima 75. i 76. prijedloga Pravilnika. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
204 Filip Vodopija PREDOČAVANJE ELABORATA, Članak 77. Stavak 2 je nejasan, kako možemo znati jesu li osobe umrle ili imaju nepoznato boravište/sjedište? Stavak 6 pokriva sve situacije koje se mogu dogoditi za vrijeme izrade geodetskog elaborata pa je prema njemu osobito suvišna procedura iz članka 52 koju je potrebno izbaciti. Stranka može u bilo kojem trenutku izraziti neslaganje s elaboratom i višestruki pozivi neće dovesti do kvalitetnijih ili "boljih" elaborata nego samo do više potencijalnih problema oko međa. Važno je da smo stranku pokušali obavijestiti, a paralelna objava obavijesti na oglasnoj ploči je korisna. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
205 TATJANA DAVID PREDOČAVANJE ELABORATA, Članak 77. St. (2) brisati! Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
206 MATIJA PAVIŠIĆ PREDOČAVANJE ELABORATA, Članak 77. Stavak (2) treba izbaciti iz pravilnika. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
207 Luniko inženjering d.o.o. PREDOČAVANJE ELABORATA, Članak 77. Stavak 6 - Što znači riješiti primjedbu? Susjed ne želi potpisati izvješće jer nije u dobrim odnosima sa investitorom, na koji način da mi to rješavamo? ili izdana je lokacijska dozvola sa kojom se ne slažu nositelji prava na nekretninama, ponovno, na koji način da mi to rješavamo? Po tome se takav elaborat nikad nebi proveo. Navedeni stavak (6) bi se trebao ukloniti jer dovodi do neprovedivosti elaborata. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
208 Marko Mlinarić PREDOČAVANJE ELABORATA, Članak 77. Stavak 6 je odličan i pokriva dosadašnju dilemu oko dvostrukog pozivanja stranaka, tj. prije izmjere i po predočavanju elaborata. Po mojem mišljenju anulira prethodno obavještavanje stranaka i uskladu je s dosadašnjom praksom izrade elaborata koja se pokazala dobrom. U skladu s navedenim, predlažem ukidanje stavaka 2 do 6 čl. 52. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
209 Tomislav Gulić PREDOČAVANJE ELABORATA, Članak 77. stavak 2 uz umrle osobe, osobe bez adresa, osobe nepoznatog boravišta odnosno sjedišta dodati i osobe sa upisanim prebivalištem u inozemstvu te ako je na susjednim k.č. upisan veliki broj suvlasnika . Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
210 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE PREDOČAVANJE ELABORATA, Članak 78. Stavak 1. mijenja se i glasi: „(1) Izvješće o zgradama potpisuju nositelji prava na katastarskim česticama u okviru kojih se, temeljem elaborata, evidentiraju do tada neevidentirane ili promijenjene zgrade ili se brišu zgrade koje su prethodno evidentirane, a više ne postoje u naravi.“ Napomena vezano uz stavak 3., u SDGE-u treba dati istu mogućnost, da se za zgradu ne izdaje uporabna dozvola kako se u zemljišnu knjigu ne bi prosljeđivala negativna zabilježba. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
211 Filip Vodopija PREDOČAVANJE ELABORATA, Članak 78. Za koje zgrade se ne izdaje akt o uporabi? Je li dovoljno pozvati se na Pravilnik o jednostavnim građevinama za npr. nadstrešnicu ili je potrebno priložiti neki akt Ureda za prostorno uređenje i gradnju? Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
212 Marko Mlinarić PREDOČAVANJE ELABORATA, Članak 78. Stavak 1 - uz nositelje prava treba dodati i investitora. U nekim slučajevima, npr. prava građenja, mogu se pojaviti različite osobe. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
213 Tomislav Gulić PREDOČAVANJE ELABORATA, Članak 78. stavak 1 - Ako su nositelji prava potpisali izvješće o međama nema potrebe da potpisuju i izvješće o zgradama Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
214 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE PREDOČAVANJE ELABORATA, Članak 79. Prijedlog izmjene stavka 1.: „(1) U postupku izrade elaborata iz članaka 16, 17. i 18. ovoga Pravilnika, izvješće o terenskom uviđaju potpisuje investitor i nositelj prava na predmetnim katastarskim česticama.“ Na članak 14. ovog nacrta Pravilnika je već dan komentar da je trenutna praksa, ali i obavezna funkcionalnost SDGE-a da se naznačuje je li akt priložen ili nije, ili se radi o zgradi iz postojećeg operata, pa bi tako trebalo i pisati, a ne da se kasnije u primjeni opet traži nešto što nije propisano na dovoljno jasan način. Predlaže se izmjena stavka 2. na način da glasi: „(2) Kod izrade elaborata iz članka 18. ovoga Pravilnika, u izvješće o terenskom uviđaju iskazuje se akt o uporabi ako je isti priložen elaboratu, odnosno u slučaju kada akt o uporabi nije priložen, u istom se navodi da nositelji prava iz stavka 1. ovoga članka nisu priložili dokaz da se neka građevina može upotrebljavati, ili se navodi da se radi o zgradi iz postojećeg operata.“ Iz kojeg razloga se podatak o zgradama propisan stavkom 3. navodi u izvješću o terenskom uviđaju? Je li se pri tome mislilo na građevine ili …? Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
215 Filip Vodopija PREDOČAVANJE ELABORATA, Članak 79. Izvješće o terenskom uviđaju bi trebalo ukinuti. Sve što u njemu piše (a ne piše gotovo ništa osim k.č. xxx - kultura ta i ta) je moguće navesti u jednom hibridnom izvješću o zgradama i načinima uporabe na katastarskim česticama. Tako bi anulirali i potencijalne zaključke i različita tumačenja oko toga kada je izvješće o terenskom uviđaju potrebno (npr. kod promjene iz oranica u kuća br. xx i dvorište). Hibridno izvješće o zgradama i načinima uporabe na katastarskim česticama bi tako bilo moguće izraditi i bez izvješća o međama kada je predmet elaborata samo evidentiranje zgrada i/ili načina uporabe. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
216 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE PRIKUPLJANJE POTREBNIH POTVRDA, Članak 80. Stavak 2. treba glasiti: „(2) Potvrde iz članaka 8. ili 9. ovoga Pravilnika moraju biti izdane kao zasebni dokumenti koji se prilažu uz elaborat prilikom predaje zahtjeva za pregled i potvrđivanje.“ Potvrde spomenute u stavku 2. ovog članka ne mogu biti dio geodetskog elaborata jer se one izdaju na izrađeni geodetski elaborat. Tehnički je formulacija stavka 2. neizvediva, a o tome se već godinama ukazuje. Potvrde na izrađeni geodetski elaborat ne mogu biti sadržaj istoga već eventualno DODTAK! Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
217 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Pregledavanje elaborata, Članak 82. Smatra li predlagatelj da u nekim situacijama, a zbog opsega i vrste ispravka koje se traže zaključkom, a ako je na geodetski elaborat izdana potvrda nadležnog ureda za graditeljstvo, da elaborat treba predati ponovno na potvrđivanje u nekim situacijama? Npr. ako je zaključak na geodetski elaborat, da ako se u elaboratu dostavljenom po zaključku promjeni tijek međa ili novo razgraničenje, potrebno je ishoditi novu potvrdu na geodetski elaborat? Ili jedan primjer nekorektnog postupanja: što da se izradi elaborat po rješenju o utvrđivanju građevne čestice, preda ga se u katastar, katastarski napiše zaključak da nešto nije dobro u tehničkom izvješću, ali da se elaborat vrati sa potpuno drugačijim tijekom međa, ali potvrda je ista koja je bila izdana na prvu verziju geodetskog elaborata? Referentu treba pravni instrument da ako se to promijenilo, da se traži ponovna potvrda. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
218 TATJANA DAVID Pregledavanje elaborata, Članak 82. St. (1) iza riječi "... ili dati" ubaciti tekst "jasne i detaljne pisane primjedbe na njega, uz navođenje članaka Zakona ili Pravilnika po kojima treba postupiti". St. (1): propisati postupak za slučaj da katastarski ured prekorači rok od 30 dana, predviđen stavkom (1) ovog članka. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
219 Dražen Pintarić Pregledavanje elaborata, Članak 82. Imamo unaprijeđen sustav izrade elaborat kroz SDGE, sustav predaje na pregled i potvrđivanje kroz OSS, ali i dalje postoji rok za potvrđivanje od 30 dana kao i za bivše analogne elaborate. Zašto ??? Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
220 Jelena Rebić Dubravica Pregledavanje elaborata, Članak 82. Rok od 30 dana se ne poštuje u svim PUK-ovima, pa nastaje problem kad dobijemo zaključak nakon cca 80 dana i često dođe do promjene ne okolnim česticama. U tom slučaju, zbog nekog manjeg propusta u elaboratu, moramo kompletan elaborat raditi ponovo, što nije korektno. Morale bi postojati i odredbe tko u tom slučaju ispravlja takve greške. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
221 Ivan Delač Pregledavanje elaborata, Članak 82. Potrebno je rok za za pregled elaborata skratiti na maksimalno 20 dana. Uvođenjem digitalnog elaborata značajno se smanjio opseg posla kod pregledavanja elaborata. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
222 Ivan Delač Pregledavanje elaborata, Članak 83. Potrebno je dodati stavak da ako katastarski ured ne pregleda elaborat u propisanom roku, geodetskog izvoditelja se oslobađa plaćanja svih pristojbi za taj elaborat. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
223 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Pregledavanje elaborata, Članak 84. U točki 5. ovog članka upotrijebiti ispravan izričaj „u skladu s propisima kojima se uređuje katastar nekretnina i katastar zemljišta“. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
224 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Potvrđivanje elaborata, Članak 85. U tekstu ovog članka upotrijebiti ispravan izričaj „u skladu s propisima kojima se uređuje katastar nekretnina i katastar zemljišta“. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
225 Franjo Golubić Potvrđivanje elaborata, Članak 85. Smatram da su stavci 3. i 4. članka 85. diskriminacijski jer na nejednak način utvrđuju prava i obveze stranaka u postupku. Nepotpisivanje Izvješća od strane investitora izrade elaborata razlog je za odbijanje njegovog potvrđivanja, a nepotpisivanje od strane pojedinih nositelja prava na katastarskim česticama koje su predmet elaborata, nije razlog za odbijanje potvrđivanja elaborata. Smatram da se u tom slučaju radi o spornoj situaciji i treba osigurati zaštitu prava u sudskom sporu te predlažem da se u takvoj situaciji zastane sa potvrđivanjem geodetskoga elaborata i stranku uputi da prethodno pokrene sudski postupak u roku ne dužem od 30 dana. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
226 TATJANA DAVID Potvrđivanje elaborata, Članak 85. St. (3) iza riječi " ... predmet elaborata " ubaciti tekst "i nositelja prava na susjednim katastarskim česticama" Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
227 Marko Mlinarić Potvrđivanje elaborata, Članak 85. Stavak 3 - "dokaz da je pozvan na predočavanje" treba bolje definirati. Ponekad se povratnica izgubi, tada od pošte tražimo potražnicu ili ? Dodatno, pošta koje je išla u inozemstvo je užasno kasnila zbog COVID-a (iz Australije 8 mj), a neke strane zemlje nemaju sustav povratnice ili potražnice. Molim da se obradi čim više takvih slučajeva što je onda "dokaz"? Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
228 TATJANA DAVID Potvrđivanje elaborata, Članak 86. St. (3), (4) i (5): odrediti rok za dostavu zemljišnoknjižnom odjelu. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
229 Marko Mlinarić Potvrđivanje elaborata, Članak 86. Stavak 5 - Nadopuniti: (5) Kada se elaborat izrađuje u analognom obliku analogni primjerak prijavnog lista i kopije katastarskog plana za zemljišnu knjigu dostavlja katastarski ured po službenoj dužnosti nadležnom zemljišnoknjižnom odjelu. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
230 Hrvoje Link Potvrđivanje elaborata, Članak 87. Poštovani kolege, kao prvo slažem se sa komentarom da nije bilo potrebno donositi cijeloviti novi pravilnik i da se sve moglo riješiti izmjenama i dopunama jer nisu neke značajnije promjene. Najviše negativnih komentara imam na to da je i sa novim pravilniko kao i Zakonom odlučeno da mi glumimo javnopravna tijela iako nemamo ovlaštenje za takvo nešto. Uređenje bi trebalo biti kao i u postupku ishođenja građevinske dozvole. Mi kao ovlaštenici bi trebali izraditi tehničku osnovu za vođenje upravnog postupka, pa bi javnopravno tijelo u ovom slučaju DGU trebao pozivat susjede na predočenje elaborata i druga pitanja što se tiče provedbe geodetskog elaborata. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
231 Marko Mlinarić Potvrđivanje elaborata, Članak 88. Dodati i stavak 3 koji bi definirao postupak dostave primjerka elaborata za ZK prilikom pregledanih i ovjerenih elaborata za koje je potrebna prethodna provedba u ZK. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
232 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Potvrđivanje elaborata, Članak 89. Stavak 3. ovog članka je neprihvatljiv u ovom obliku budući da često postoje opravdani razlozi zašto neki geodetski elaborat ili geodetski projekt još nisu provedeni. Investitorima treba omogućiti izjašnjavanje po ovom pitanju, a ne poništiti geodetski elaborat samo zato da bi evidencije izgledale ažurnije iako to nisu. A s problemom postojanja potvrđenih i neprovedenih geodetskih elaborata bi se puno kvalitetnije mogli nositi kada bi u digitalnim arhivima SDGE-a bilo ažurno uvedeni takvi geodetski elaborati. Komora stoga predlaže drugačiji sadržaj stavka 3.: „(3) Ako se u roku od 24 mjeseca od potvrđivanja geodetskog elaborata ne podnese zahtjev za provođenje promjene temeljem tog elaborata, nadležni katastarski ured može kontaktirati investitora geodetskog elaborata i tražiti objašnjenje o razlozima za nepodnošenje zahtjeva za provedbu. Ukoliko se utvrdi da za taj geodetski elaborat neće biti podnesen zahtjev za provedbu, nadležni katastarski ured može rješenjem poništiti izrađeni geodetski elaborat o čemu se obavještava osoba iz članka 46. ovoga Pravilnika koja je izradila elaborat i investitor.“ Potrebno je također ispitati pravne posljedice poništavanja geodetskih projekata ili po novome geodetskih elaborata temeljem kojih su izdane lokacijske ili građevinske dozvole, te su čak možda i provedeni prvi parovi prijavnih listova. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
233 Filip Vodopija Potvrđivanje elaborata, Članak 89. Stavak 3: Rok od 18 mjeseci nije dovoljan. Geodetski elaborati se sada većinom izrađuju digitalno i ne zauzimaju mjesto, a rok bi morao biti minimalno 36 mjeseci. Stavak 4: Potpuno nejasno napisan. Tko dostavlja novi elaborat? Tko plaća novi elaborat? Treba stajati: ... prethodno potvrđeni elaborat ispravlja po službenoj dužnosti nadležni ured za katastar. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
234 JERONIM MOHARIĆ Potvrđivanje elaborata, Članak 89. Predlažem da se u slučaju iz st.3. Zaključkom pozove investitor 60 dana prije isteka roka od 18 mjeseci da podnese zahtjev za provedbu ili će se elaborat poništiti te da se pritom obavijesti i osoba iz članka 46. ovoga Pravilnika koja je izradila elaborat kako bi se mogli očitovati radi li se o propustu ne-dostave zahtjeva za provedbu ili se radi o opravdanom čekanju rješavanja nekih prethodnih pitanja. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
235 Luniko inženjering d.o.o. Potvrđivanje elaborata, Članak 89. Stavak 3 - ne može se poništavati potvrđeni elaborat bez suglasnosti izrađivača elaborata i investitora. Stavak 4 - Elaborat koji se trenutno pregledava i potvrđuje MORA se uskladiti sa prethodno potvrđenim elaboratom. A katastarski ured po službenoj dužnosti treba isti provesti u skladu sa trenutno važečim pravilima, a ne da izrađivač usklađuje skicu mjerenja, kopije planova, prijavne listove i ostalo te praktički radi elaborat ispočetka. - o čijem trošku? Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
236 Marko Mlinarić Potvrđivanje elaborata, Članak 89. Stavak 4 - APSURDISTAN! Ovaj članak je van svake logike, obrnuta psihologija. Znači, pregledani i potvrđeni elaborat (napravljen dobro i u skladu sa zakonom i propisima) treba poništiti, a onaj koji je u postupku pregleda i ovjere stječe prednost i provodi se! Ako će stvarno biti tako neka se ugradi u pravilnik tko je dužan podmiriti troškove novog elaborata, jer će stranke sigurno pitati zašto plaća dva puta isti posao. Ovo je jedan od primjera zašto nije dobro stalno mijenjati zakone i pravilnike. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
237 Jelena Rebić Dubravica Potvrđivanje elaborata, Članak 89. Rok od 18 mjeseci nije dovoljan. Postupci sređivanja vlasništva redovito su duži. Obična uknjižba na nekim sudovima traje i do 9 mjeseci. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
238 Jurica Galić Potvrđivanje elaborata, Članak 89. Molim Vas pojašnjenje stavka 4. Tko i temeljem čega, na čiji zahtjev, izrađuje takav novi elaborat (ukoliko je prethodni elaborat još uvijek u roku od 18 mjeseci za podnošenje zahtjeva). Nije li dio stranaka time onemogućen u ostvarivanju svojih prava, na rok od 18 mjeseci, budući da u suprotnom, mora pokriti trošak izrade novog elaborata za nekog tko je, između ostalih mogućnosti, recimo, na postupku ishođenja imovinsko pravnih rješenja (moguće višegodišnje rješavanje). Navedeno se odnosi na mogućnost da se od neke veće katastarske čestice odvaja više dijelova prema više lokacijskih dozvola ili rješenja o utvrđivanju građevne čestice i sl.). Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
239 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 92. Rok u kojem treba donijeti tehničke specifikacije trebao bi biti propisan člankom 92. ovog pravilnika. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.
240 Marko Mlinarić PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 94. Moli se zakonaodavac da na kraju prijedloga pravilnika ubuduće navede imena, prezimena i titule ljudi, tj. članova radne skupine koji su izrađivali prijedlog. Primljeno na znanje Državna geodetska uprava odustaje od ovog nacrta Pravilnika o geodetskim elaboratima te će izraditi novi nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima koji će biti objavljen na e savjetovanju.