Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 JADROLINIJA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RUKOVANJU OPASNIM TVARIMA, UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA PRIJEVOZA U POMORSKOM PROMETU, UKRCAVANJA I ISKRCAVANJA OPASNIH TVARI, RASUTOG I OSTALOG TERETA U LUKAMA, TE NAČINU SPRJEČAVANJA ŠIRENJA ISTEKLIH ULJA U LUKAMA , Članak 11. U Članku 13. dodati stavak 2. koji glasi: “Iznimno od stavka 1. ro-ro putnički brodovi otvorenog tipa koji održavaju javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu između hrvatskih luka na relacijama kraćim od 30 minuta izuzeti su od plana ukrcanih tvari na brodu, ako su isti složeni i udaljeni u skladu s zahtjevima navedenim u prilogu “Svjedodžbe o sposobnosti za prijevoz opasnog tereta za brodove koji ne obavljaju međunarodna putovanja”. Djelomično prihvaćen Uvaženo uz dopunu kako slijedi: Iznimno od stavka 1. ovog članka ro-ro putnički brodovi koji održavaju javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu između hrvatskih luka na relacijama kraćim od 30 minuta izuzeti su od izrade detaljnog plana ukrcanih tvari na brodu , ako je teret složen i učvršćen na način koji je u skladu sa zahtjevima Priručnika za slaganje i pričvršćenje tereta, odredbama sustava upravljanja sigurnošću, Knjigom stabilnosti, uobičajenim stanjima nakrcanosti te da je teret ukrcan u skladu sa zahtjevima navedenim u prilogu svjedodžbe o sposobnosti broda za prijevoz opasnih tvari.
2 JADROLINIJA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RUKOVANJU OPASNIM TVARIMA, UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA PRIJEVOZA U POMORSKOM PROMETU, UKRCAVANJA I ISKRCAVANJA OPASNIH TVARI, RASUTOG I OSTALOG TERETA U LUKAMA, TE NAČINU SPRJEČAVANJA ŠIRENJA ISTEKLIH ULJA U LUKAMA , Članak 8. U Članku 10. u točki 1. iza riječi "vozila» dodati tekst: - ili se opasne i onečišćujuće tvari tvari nalaze upakirane u vozilu, prikolici ili u propisanim spremnicima auto cisterni. Nije prihvaćen Nije prihvaćeno. Pojam vozilo obuhvaća sve načine prijevoza tvari na istom bez potrebe taksativnog navođenja.
3 JADROLINIJA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RUKOVANJU OPASNIM TVARIMA, UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA PRIJEVOZA U POMORSKOM PROMETU, UKRCAVANJA I ISKRCAVANJA OPASNIH TVARI, RASUTOG I OSTALOG TERETA U LUKAMA, TE NAČINU SPRJEČAVANJA ŠIRENJA ISTEKLIH ULJA U LUKAMA , Članak 9. - U novom članku 10.a. tekst “brodar može preuzeti odgovornost” nužno je preinačiti u tekst “krcatelj može preuzeti odgovornost” i shodno tome uskladiti ostale dijelove Pravilnika. Obrazloženje prijedloga: 1. Prijedlog izmjene članka 10. točka 1., 2. Brod koji bi prevozio pojedine kategorije (klase) opasnih tvari MORA posjedovati ovlaštenje za prijevoz u vidu certifikata za prijevoz opasnih tvari u nacionalnoj plovidbi (Pravila za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi) 3. Što se tiče zahtjeva stavka 2. točke d) i e) one su i onako predviđene CIMIS-om u kojem se od brodara zahtijevaju promptni podaci o brodu i putnicima što je vidljivo iz samo teksta Pravilnika u Članku 24. u kojem se navodi da kompanija u sklopu ISM-a mora: – imenovati popisivača putnika odgovornog za točnu i pravovremenu prijavu informacija iz članka 22. i članka 23. ove glave Pravilnika imenovanom tijelu u jedinstveni prozor odnosno sustav CIMIS” te u članku 22. navodi da se od nje zahtjeva “– dokaz da kompanija koja održava redovnu liniju ima uspostavljen unutarnji sustav kako bi osigurala mogućnost elektroničkog slanja tih informacija lučkoj kapetaniji na zahtjev 24 sata na dan bez odlaganja”. Kako je HAZMAT-om dodatno propisana razmjena podataka između broda, lučke uprave i nadležne lučke kapetanije nužno je uskladiti i taj dio obveza prije nego li se odobri tekst novog Pravilnika. Nije prihvaćen Nije prihvaćeno. Brodar je jedina pravna osoba koja može preuzeti odgovornost za predmetni pothvat.
4 JADROLINIJA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RUKOVANJU OPASNIM TVARIMA, UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA PRIJEVOZA U POMORSKOM PROMETU, UKRCAVANJA I ISKRCAVANJA OPASNIH TVARI, RASUTOG I OSTALOG TERETA U LUKAMA, TE NAČINU SPRJEČAVANJA ŠIRENJA ISTEKLIH ULJA U LUKAMA , Članak 7. Ako u novom Članku 8. stavak 2. ostaje tekst da krcatelj izjavu iz stavka 1 dostavlja brodaru najkasnije 1 sat prije ulaska vozila na područje luke onda se u novom članku 9 a. stavak 2 treba napisati izuzeće od 48-satne prijave prije uplovljenja broda u luku. Prihvaćen Komentar je prihvaćen. U novom članku 8. stavak 2., nastavno na ovaj komentar, riječi „najkasnije 1 sat“ zamijenjene su riječima „najkasnije 24 sata“. Ujedno ističemo kako su odredbom novog članka 10.a, ro-ro putnički brodovi izuzeti od odredbi članka 9.a.
5 JADROLINIJA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RUKOVANJU OPASNIM TVARIMA, UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA PRIJEVOZA U POMORSKOM PROMETU, UKRCAVANJA I ISKRCAVANJA OPASNIH TVARI, RASUTOG I OSTALOG TERETA U LUKAMA, TE NAČINU SPRJEČAVANJA ŠIRENJA ISTEKLIH ULJA U LUKAMA , Članak 3. U Članku 2. u točki 12. izbrisati riječi "i smještaj" jer "cargo manifest " definira samo teret a ne raspored tereta na brodu. Prihvaćen Komentar je prihvaćen.