Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Auto SL 91 d.o.o. Pula  , OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Predlažemo preko VRH, MVEIP i MINGO potaknuti redovne ili izvanredne mehanizme, lobirati i predložiti Vijeću EU donošenje odluke o primjeni sniženih stopa, odnosno zamjeni Aneksa III. sa Aneksom III.a Direktive o porezu na dodanu vrijednost, a sukladno sa inicijativi i prijedlozima iz 2017/2018. godine. Ukoliko je problem jednoglasna odluka Vijeća onda dopustiti izuzeća i izvanrednu primjenu sniženih stopa na određen vrijeme , npr. 24 ili 36 mjeseci državama članicama koje iskazuju opravdani interes i svrhovitost po pojedinim djelatnostima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 HGK  , OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Udruženje cestovnog putničkog prometa HGK predlaže razmotriti mogućnost da se ovim izmjenama i dopunama obuhvati i snižavanje stope PDV-a za usluge javnog cestovnog prijevoza putnika u nacionalnom prometu, odnosno dopuniti Obrazac prethodne procjene tako da se njime predvidi izmjena Zakona kojom bi se propisala snižena stopa PDV-a od 13% na usluge prijevoza u unutarnjem prometu i prijevoza u međunarodnom prometu (u dijelu koji se odnosi na državno područje RH). Naime, PDV se obračunava na usluge cestovnog prijevoza putnika po stopi od 25% bez iznimke. Skrećemo pozornost na činjenicu da Republika Hrvatska ima najvišu stopu PDV-a koja se obračunava na usluge cestovnog prijevoza putnika od svih zemalja Europske unije (uz iznimku Mađarske koja ima višu stopu od RH, ali samo na usluge nacionalnog prijevoza). Veliki broj zemalja ima nultu stopu, posebno kada se radi o prijevozu unutar Zajednice i međunarodnom prijevozu. Imajući u vidu navedeno i aktualnu situaciju otežanog poslovanja putničkih cestovnih prijevoznika i negativnih posljedica koje trpi ova djelatnost zbog pandemije uzrokovane koronavirusom Covid-19, predlaže se izmjena Zakona o porezu na dodanu vrijednost na način da se za usluge javnog cestovnog prijevoza putnika na području Republike Hrvatske i u nacionalnom i u međunarodnom prometu propiše snižena stopa PDV-a u iznosu od 13%. Udruženje autoškola HGK predlaže razmotriti mogućnost da se ovim izmjenama i dopunama obuhvati i snižavanje stope PDV-a za usluge osposobljavanja kandidata za vozače u autoškolama. Predlaže se za ovu uslugu primjena snižene stope u visini 13%, ili niža u slučaju da to bude omogućeno daljnjim izmjenama relevantnih propisa. Na usluge osposobljavanja kandidata za vozače u autoškolama u RH obračunava se opća stopa PDV-a u visini 25%. Prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007) djelatnost vozačkih škola razvrstana je u Područje P - Obrazovanje (Razred 85.53), a Zakonom o sigurnosti prometa na cestama propisano je da je osposobljavanje kandidata za vozače djelatnost koja se obavlja u općem interesu. Slijedom navedenog, a u cilju primjene povoljnijeg poreznog tretmana ovih usluga obrazovanja predlaže se izmijeniti Zakon o PDV-u na način da se za navedene usluge primijeni snižena stopa PDV-a u visini 13%, odnosno prema stopi koja će biti na snazi trenutkom implementacije. Cijene usluga učinile bi se povoljnijim, olakšala dostupnost usluge potencijalnim polaznicima, a time i poslovanje poduzetnicima u djelatnosti autoškola. Napominjemo da je već tijekom ranijih poreznih reformi tražena primjena snižene stope PDV-a za ovu djelatnost. Prijedlog nije prihvaćen uz obrazloženje da ovo nije dopušteno zajedničkim pravilima EU o PDV-u propisanim u Direktivi 2006/112/EZ. Imajući u vidu da Europska komisija planira revidirati ovu Direktivu u pogledu popisa roba i usluga u odnosu na primjenu povlaštenih stopa, a koje aktivnosti su već u tijeku, te aktualnu situaciju otežanog poslovanja autoškola zbog pandemije uzrokovane koronavirusom Covid-19, predlaže se žurno zatražiti/ishoditi suglasnost Europske komisije za primjenu snižene stope PDV-a za usluge osposobljavanja kandidata za vozače u autoškolama. Članice Sektora za industriju HGK pozdravljaju namjeru proširenja mogućnosti primjene obračunske kategorije PDV-a pri uvozu. Članica HGK iz sektora poljoprivrede smatra da PDV pri uvozu treba biti obračunska kategorija za sve vrste uvoza. Grupacija klaoničke industrije i prerade crvenog mesa HGK snažno pozdravlja dosadašnje mjere porezne reforme, poglavito smanjenje PDV-a na svježe meso i promet živom stokom na 13%. Međutim, smatramo da je izuzetno važno smanjiti PDV i na mesne prerađevine i smrznuto meso, kao i nastaviti smanjivati PDV na svježe meso, promet živom stokom i poljoprivredne inpute. Naime, problem konkurentnosti domaće mesne industrije neće se riješiti dok se visina PDV-a na meso i mesne prerađevine ne izjednači s ostalim državama članicama, naročito sa našim susjedima. Ponovo ističemo da je PDV na svježe meso u Mađarskoj 5%, u Sloveniji 8,5% i na meso i na prerađevine, a u Italiji 10%. Nije prihvaćen Prema odredbama članka 98. stavka 2. Direktive Vijeća 2006/112/EZ, koje su trenutno na snazi, snižene stope primjenjuju se samo na isporuke dobara ili usluga u kategorijama navedenim u Dodatku III. Obzirom da usluga osposobljavanja kandidata za vozače, nije navedena u Dodatku III. Direktive Vijeća 2006/112/EZ, Zakonom o porezu na dodanu vrijednost koji je u potpunosti usklađen s navedenom Direktivom nije moguće propisivati odredbe koje bi bile suprotne pravnoj stečevini Europske unije. U vezi prijedloga za smanjenje stope PDV-a na usluge javnog cestovnog prijevoza putnika u nacionalnom prometu te na mesne prerađevine i smrznuto meso, napominjemo da smanjenje stope PDV-a stvara dodatni negativni utjecaj na prihode državnog proračuna te će se navedeni prijedlozi razmatrati kada se za to steknu svi potrebni uvjeti.
3 Denis Peloza  , OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Kako bi se olakšalo poslovanje poreznim obveznicima i cijene usluga učinile povoljnijim građanima B2C korisnicima usluga koji ne koriste pravo na odbitak pretporeza, predlažem izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost primjenom snižene stope PDV za djelatnost osposobljavanja kandidata za vozače NKD P 85.53-vozačke škole, ali i za druge uslužne djelatnosti koje ispunjavaju potrebne kriterije primjene. Obzirom na novonastale okolnosti epidemije trebalo bi tražiti dopuštenje/suglasnost EK za primjenu snižene stope, odnosno trenutno 13%. Prijedlog je već obrazlagan tijekom prethodnih krugova porezne reforme i načelno su primljene pozitivne ocjene, a razlozi za nedonošenje i neprimjenu navedeni tijekom studenog 2018. godine kada je primljen odogovor Glavne uprave EK za oporezivanje i carinsku uniju, DG TAXUD u Bruxellesu, koji se odnosi na primjenu Direktive o PDV-u. Direktive Vijeća 2006/112/EZ. Izvod iz teksta: Europska komisija svjesna je da su zajednička pravila EU-a o PDV-u, koja su sve države članice dogovorile 1992., zastarjela i pretjerano restriktivna. Tim se pravilima državama članicama dopušta primjena sniženih stopa PDV-a samo na mali broj sektora i proizvoda. Da bi se omogućilo fleksibilnije određivanje stopa PDV-a i povećala ravnopravnost država članica kada je riječ o postojećim izuzećima od pravila, Komisija je u siječnju ove godine donijela prijedlog reforme pravila o PDV-u (COM(2018)20). Prema toj se reformi samo na proizvode navedene na negativnom popisu (novi Prilog III.a) ne bi smjela primjenjivati snižena stopa. Kada ta pravila donese Vijeće, za što je potrebna jednoglasna odluka, države članice, npr. Hrvatska, mogle bi, ako to žele, uvesti sniženu stopu na usluge vozačkih škola jer one nisu navedene na negativnom popisu. Nije prihvaćen Prema odredbama članka 98. stavka 2. Direktive Vijeća 2006/112/EZ, koje su trenutno na snazi, snižene stope primjenjuju se samo na isporuke dobara ili usluga u kategorijama navedenim u Dodatku III. Obzirom da usluga osposobljavanja kandidata za vozače, nije navedena u Dodatku III. Direktive Vijeća 2006/112/EZ, Zakonom o porezu na dodanu vrijednost koji je u potpunosti usklađen s navedenom Direktivom nije moguće propisivati odredbe koje bi bile suprotne pravnoj stečevini Europske unije.