Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o koncesijskim odobrenjima na zaštićenom području

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije PRAVILNIK O KONCESIJSKIM ODOBRENJIMA NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU Članak 1.st.4. Premda je čl. 188. st.2. Zakona o zaštiti prirode već određeno da javna ustanova ne može dati koncesijsko odobrenje na pomorskom dobru, šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, osim za speleološke objekte, smatramo da budući Javna ustanova upravlja zaštićenim područjima, da bi ista trebala i biti ovlaštena izdavati koncesijska odobrenja bez iznimaka na zaštićenim područjima kojima upravlja. Članak 3. st.1. Nejasno je da li postoji mogućnost raspisivanja poziva za obavljanje više vrsta djelatnosti i za različita zaštićena područja te na koji način bi se u tom slučaju regulirala obveza objave nacrta ugovora i uvjeta zaštite prirode kao sastavni dio nacrta ugovora? Članak 3.st.3. Predlažemo da se jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne prilaže ponudi, već da se dostava jamstva veže uz postupak sklapanja ugovora i stvaranja ugovornih obveza. Naime, čl.55 Zakona o koncesijama određeno je da davatelj koncesije prije sklapanja ili prije stupanja na snagu ugovora o koncesiji prikuplja od odabranog najpovoljnijeg ponuditelja potrebna jamstva ispunjavanja obveza iz ugovora o koncesiji, slijedom čega smatramo da se dokumentacijom za nadmetanje može propisati obveza odabranog ponuditelja da je dužan dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u određenom roku prije sklapanja ili prilikom sklapanja ugovora. Potrebno na odgovarajući način izvršiti izmjene u članku 13. Članak 6. st.2. Potrebno je definirati što se smatra sukobom interesa i na koga se odnosi - ravnatelj, članovi Upravnog vijeća, članovi Povjerenstva? Članak 16.stavak 3. Predlažemo da utvrđivanje dospjelih dugovanja prema javnoj ustanovi i/ili neispunjenje obveza, odnosno nepoštivanje obveza i/ili neispunjenje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka bude obveza Povjerenstva javne ustanove. PRILOG POPIS DJELATNOSTI Smatramo da naplata ulaznica i upravljanje posjetiteljima zaštićenog područja ne može biti predmet koncesijskog odobrenja, budući je upravljanje posjećivanjem sastavni dio upravljanja zaštićenim područjima, koja je osnovna djelatnost javnih ustanova. Djelomično prihvaćen Komentar glede članka 1. stavka 4. ne može se prihvatiti zbog odredbe članka 188. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/2013, 15/2018, 14/2019 i 127/2019) kojom je propisano da se koncesijsko odobrenje ne može dati na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, osim za speleološke objekte. Glede komentara na članak 3. stavak 1. ističemo da je u jednom pozivu na nadmetanje, temeljem Pravilnika moguće pozvati na davanje ponuda za više djelatnosti i na više zaštićenih područja, odnosno jednim pozivom moguće je početi javno prikupljanje ponuda za davanje više koncesijskih odobrenja. Nastavno na to, treba u takvom pozivu voditi računa da za svaku djelatnost (i svako zaštićeno područje) poziv sadrži posebne stavke, pa tako i nacrte ugovora o koncesijskom odobrenju s propisanim uvjetima zaštite prirode. Navedeno je predviđeno člankom 3. Pravilnika. Ipak, u stavku 1. podstavku 2. iza riječi „djelatnost“ dodat će se riječi „ili djelatnosti“, na kraju podstavka 4. dodat će se riječi „po djelatnosti“, a dodat će se, radi preciznosti, i stavak 6. koji propisuje da, ukoliko ponuditelj podnosi ponude za više djelatnosti, za svaku djelatnost podnosi zasebnu ponudu. Komentar na članak 3. stavak 3. ne može se prihvatiti budući da je tim stavkom propisano da poziv za nadmetanje može sadržavati, među ostalim ispravama koje se moraju priložiti pisanoj prijavi, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o koncesijskom odobrenju. Da li će to jamstvo poziv sadržavati ovisi o procjeni i odluci upravnog vijeća javne ustanove o javnom prikupljanju ponuda koja se donosi prije objave javnog poziva na nadmetanje. Komentar na članak 6. stavak 2. djelomično se prihvaća. Nije potrebno definirati sukob interesa ovim Pravilnikom, jer je sukob interesa pravni standard, međutim mogu se navesti osobe koje mogu biti u sukobu interesa, a to su, uz članove Povjerenstva, članovi upravnog vijeća i ravnatelj javne ustanove. Komentar na članak 16. stavak 3. ne može se prihvatiti iz razloga što dospjela dugovanja prema javnoj ustanovi i/ili neispunjenje obveza, odnosno nepoštivanje obveza i/ili neispunjenje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ravnatelj ili upravno vijeće. Pritom se mogu služiti prijedlogom/zapisnikom Povjerenstva. Primjedba glede brisanja naplate ulaznica iz Popisa je prihvaćena.
2 JU PARK PRIRODE PAPUK PRAVILNIK O KONCESIJSKIM ODOBRENJIMA NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU U članku 3. stavak 3. alineja 2. prijedloga Pravilnika predlažemo umjesto "jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o koncesijskom odobrenju" navesti "Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora". OBRAZLOŽENJE: Ukoliko se Javna ustanova odluči za obvezu dostave jamstva u obliku bankarske garancije u tom slučaju neće biti u mogućnosti istu ishoditi u trenutku objave Javnog nadmetanja budući se bankarska garancija može ishoditi tek nakon zaključenja ugovora. U članku 5. stavak 3. prijedloga Pravilnika navodi se, ukoliko je otvaranje ponuda bilo javno, da Zapisnik o otvaranju ponuda između ostalih potpisuju i nazočni ovlašteni predstavnici ponuditelja. U tom slučaju predlažemo navesti obvezu predočenja valjanog dokaza o pravu zastupanja kako bi Povjerenstvo bilo u mogućnosti utvrditi pravo zastupanja i u konačnici isključiti osobu iz postupka otvaranja ponuda ukoliko ne preda valjano ovlaštenje. U članku 6. stavak 2. alineja 5. Pravilnika navodi se kako Zapisnik treba sadržavati, ako je primjenjivo, otkrivene sukobe interesa i poduzete naknadne mjere". Predlažemo definiranje pojma sukoba interesa, odnosno smatra li se pod sukobom interesa sukob ponuditelja sa npr. ravnateljem ustanove, članovima Upravnog vijeća, članovima Povjerenstva ili zaposlenicima? Članak 11. stavak 1. prijedloga Pravilnika propisuje kako javna ustanova može, u slučaju ako odabrani najpovoljniji odustane od sklapanja ugovora o koncesijskom odobrenju, donijeti novu odluku o koncesijskom odobrenju sa sljedeće rangiranim ponuditeljem te mu ponuditi potpisivanje ugovora. Smatramo kako predložena odredba nije u skladu sa člankom 189. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) kojom je propisano kako Odluku o koncesijskom odobrenju koje se provodi javnim prikupljanjem ponuda donosi Upravno vijeće javne ustanove. U članku 13. stavak 4. prijedloga Pravilnika navodi se kako je javna ustanova, u slučaju poništenja poziva na nadmetanje, obvezna vratiti između ostalog i jamstvo za uredno izvršenje ugovora. Ukoliko se usvoji komentar iz članka 3. stavka 3. prijedloga Pravilnika (obveza dostave Izjave o dostavi jamstva za uredno izvršenje ugovora umjesto jamstva za uredno izvršenje ugovora) u ovom članku predlažemo brisanje riječi "jamstvo za uredno izvršenje ugovora o koncesijskom odobrenju". U članku 16. stavak 3. prijedloga Pravilnika navodi se kako dospjela dugovanja prema javnoj ustanovi i/ili neispunjenje obveza, odnosno nepoštivanje obveza i/ili neispunjenje uvjeta iz stavka 1. ovog članka utvrđuje ravnatelj javne ustanove i o tome izvještava upravno vijeće. Smatramo kako umjesto ravnatelja te radnje treba obavljati Povjerenstvo budući je člankom 6. stavak 1. prijedloga Pravilnika propisano kako upravo Povjerenstvo pregledava i ocjenjuje ponude o kojim radnjama sastavlja zapisnik. Djelomično prihvaćen Prijedlog glede članka 3. stavka 3. alineje 2. se ne prihvaća budući da o vrsti jamstva i potrebi jamstva za uredno ispunjenje ugovora o koncesijskom odobrenju odlučuje upravno vijeće javne ustanove svojom odlukom o javnom prikupljanju ponuda koja se donosi prije objave javnog poziva na nadmetanje. Navedenom odlukom može se tražiti izjava o dostavi jamstva. Primjedba glede članka 5. stavka 3. se ne prihvaća budući da je propisano da se radi o ovlaštenim predstavnicima ponuditelja, pa se obveza predočenja valjanog dokaza o pravu zastupanja podrazumijeva. Primjedba glede članka 6. stavka 2. alineje 5. se djelomično prihvaća. Nije potrebno definirati sukob interesa ovim Pravilnikom, jer je sukob interesa pravni standard, međutim mogu se navesti osobe koje mogu biti u sukobu interesa, a to su, uz članove Povjerenstva, članovi upravnog vijeća i ravnatelj javne ustanove. Primjedba na članak 11. stavak 1. se prihvaća. Primjedba na članak 13. stavak 4. se ne prihvaća susljedno neprihvaćanju komentara na članak 3. Primjedba glede članka 16. stavka 3. se ne prihvaća. Dospjela dugovanja prema javnoj ustanovi i/ili neispunjenje obveza, odnosno nepoštivanje obveza i/ili neispunjenje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ravnatelj ili upravno vijeće. Pritom se mogu služiti prijedlogom/zapisnikom Povjerenstva.
3 JU Natura Histrica PRAVILNIK O KONCESIJSKIM ODOBRENJIMA NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU, TEMELJNE ODREDBE Predlažemo da se Sukladno članku 3. Zakona o zaštiti prirode, gdje god je primjenjivo koristiti sveobuhvatna formulacija „bioraznolikost, krajobrazna raznolikost i georaznolikost“. U dijelu koji se tiče konkretnih djelatnosti koje mogu biti predmet koncesijskog odobrenja, predlažemo da se jasno navede što u slučaju kada se koncesijsko odobrenje daje/traži za neku djelatnost koje nema na popisu ili kada se terenskim obilaskom zatekne fizička ili pravna osoba u obavljanju djelatnosti koja nije navedena u popisu dopuštenih djelatnosti za koje je moguće izdati koncesijko odobrenje. Također, tražimo jasnu uputu što u slučaju kada se pojavi neka djelatnost koja po svom karakteru odgovara uvjetu „povoljnog utjecaja na zaštitu prirode“. Predlažemo da se konkretnim stavkom riješi mogućnost da se pod jednim k.o. objedini više djelatnosti. Djelomično prihvaćen Glede prijedloga korištenja sveobuhvatne formulacije nejasna je svrha prijedloga niti na koju od temeljnih ili ostalih odredbi Pravilnika se odnosi. Iako se u komentaru ne navodi o kojoj djelatnosti se radi ili bi se moglo raditi, ukoliko djelatnosti nema na Popisu, potrebno je zatražiti dopunu Popisa koja će se provesti kroz dopunu Pravilnika. Popis je vrlo širok i ostavlja mogućnosti sličnih i srodnih djelatnosti. Ukoliko se terenskim obilaskom zatekne osoba u obavljanju djelatnosti koja nije na Popisu, a aktivnosti/zahvati koje ta djelatnost obuhvaća podliježu ishođenju dopuštenja sukladno članku 144. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/2013, 15/2018, 14/2019 i 127/2019), potrebno je obavijestiti službu nadzora ili inspekciju zaštite prirode. Ukoliko nadležna javna ustanova procijeni da bi za tu djelatnost trebalo dati koncesijsko odobrenje, zatražit će uvrštavanje te djelatnosti u Popis. Traženje davanja jasne upute nije vezano uz postupak e-savjetovanja. Za takvu djelatnost, kao i za ostale djelatnosti, javna ustanove može, ali i ne mora dati koncesijsko odobrenje. U članku 3. stavku 1. podstavku 2. iza riječi „djelatnost“ dodat će se riječi „ili djelatnosti“, na kraju podstavka 4. dodat će se riječi „po djelatnosti“, a dodat će se, radi preciznosti, i stavak 6. koji propisuje da, ukoliko ponuditelj podnosi ponude za više djelatnosti, za svaku djelatnost podnosi zasebnu ponudu.
4 JU NP Kornati TEMELJNE ODREDBE, Članak 1. ČLANAK 1., STAVAK 4. U čl. 1. st.4. se navodi da Javna ustanova ne može dati koncesijsko odobrenje na pomorskom dobru – u NP Kornati prijevoz posjetitelja u cilju posjećivanja i turističkog obilaska Parka u cijelosti se obavlja plovilom na pomorskom dobru, ronilačko posjećivanje parka u cijelosti na pomorskom dobru, kao i trgovina na malo na plovilu – jesu li to djelatnosti za koje ustanova daje koncesijska odobrenja. Ako nisu, potrebno je na odgovarajući način uskladit u tablici popisa djelatnosti Kopneni i vodeni prijevoz posjetitelja Organizacija prijevoza u svrhu posjećivanja. Budući da Javna ustanova upravlja zaštićenim područjima, ista bi trebala biti ovlaštena izdavati koncesijska odobrenja bez iznimaka na zaštićenim područjima kojima upravlja. Nije prihvaćen Prijedlog se ne može prihvatiti zbog odredbe članka 188. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/2013, 15/2018, 14/2019 i 127/2019) kojom je propisano da se koncesijsko odobrenje ne može dati na pomorskom dobru. Međutim, organizacija prijevoza u svrhu posjećivanja kao djelatnost predviđena je Popisom.
5 JU Natura Histrica TEMELJNE ODREDBE, Članak 1. ČLANAK 1., STAVAK 1: Predlažemo da se jasno navede odnosi li se ili ne ovaj Pravilnik i na područja ekološke mreže i može li se davati koncesijska odobrenja unutar tih područja. Također, predlažemo jasnu obvezu uzimanja u obzir mjera i ciljeva očuvanja u slučaju kada JLS daju koncesije unutar područja ekološke mreže. ČLANAK 1., STAVAK 3 Što u slučaju kada za određeno zaštićeno područje ne postoje navedeni akti? Može li se koncesijska odobrenja davati dok tih akata nema ili ne? ČLANAK 1., STAVAK 4 Mišljenja smo da je ovaj stavak potrebno dodatno razraditi, a pogotovo dio o nemogućnosti izdavanja koncesijskih odobrenja na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu RH. Molimo detaljno pojašnjenje načina na koji je u ovom slučaju zamišljeno davanje koncesijskih odobrenja na cijelom zaštićenom području, budući da većina zaštićenih područja obuhvaća kombinaciju katastarskih čestica (šume, pašnjaci, privatno/državno…). Ne uzima se u obzir realna mogućnost da se koncesijsko odobrenje izda za djelatnost linijskog tipa (npr. organiziranje tura po poučnoj stazi), za djelatnost koja zahtijeva korištenje veće površine (neke vrste ugostiteljskih objekata) ili pak cijelo zaštićeno područje (razne manifestacije s očekivanim većim brojem ljudi) što može dovesti do potrebe korištenja nekoliko katastarskih čestica od kojih neke mogu biti šume i šumska zemljišta u vlasništvu RH. Treba li tada koncesionar tražiti više koncesijskih odobrenja od više institucija? Slažemo se s komentarom kolega iz JU Priroda te dodajemo da su sukladno članku 192. Zakona o zaštiti prirode, sredstva ostvarena od naknada za koncesijska odobrenja, prihod JU i namijenjena su zaštiti prirode te smatramo da izdavanje koncesijskih odobrenja na šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu RH ne može imati negativan utjecaj na cjelovitost šumskih područja. Smatramo da je upravljanje zaštićenim područjem nemoguće/”izazovno” u slučaju kada se koncesijska odobrenja ne mogu davati na navedenim prostorima/česticama. Smatramo da bi se unutar zaštićenog područja kojim upravlja neka javna ustanova koncesijska odobrenja na česticama u vlasništvu RH/JRS/JLS trebala moći davati bez obzira na njihovu narav. Nije prihvaćen Stavkom 1. je jasno propisano da se koncesijska odobrenja mogu dati na zaštićenom području i speleološkom objektu, a ne u području ekološke mreže, naravno ako ono nije dio zaštićenog područja ili speleološkog objekta. Mjere ublažavanja utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže utvrđuju se u postupcima ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu. Što se tiče stavka 3. nedonošenje/nepostojanje navedenih akata ne priječi davanje koncesijskog odobrenja. Glede stavka 4. primjedba se ne može prihvatiti zbog odredbe članka 188. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/2013, 15/2018, 14/2019 i 127/2019) kojom je propisano da se koncesijsko odobrenje ne može dati na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, osim za speleološke objekte.
6 Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera TEMELJNE ODREDBE, Članak 1. Čl. 2. st. 1. propisano je „Postupak davanja koncesijskog odobrenja, osim slučajeva koncesijskih odobrenja koja se mogu dati neposredno na zahtjev, počinje javnim prikupljanjem ponuda koje se pokreću na zahtjev pravne i/ili fizičke osobe ili po službenoj dužnosti.“ Iz ovakve formulacije članka proizlazi da javna ustanova mora na zahtjev pravne i/ili fizičke osobe pokrenuti postupak davanja koncesijskog odobrenja javnim prikupljanjem ponuda što je izrazito nepovoljno za ustanovu. Nadalje, predlagatelj Pravilnika uopće nije propisao mogućnost odbijanja zahtjeva pravne i/ili fizičke osobe za davanje koncesijskog odobrenja što je u cijelosti neprihvatljivo. Predlažemo da se u glavi „II. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJSKOG ODOBRENJA“ prije čl. 2. doda članak pod nazivom „Plan koncesijskih odobrenja“ sljedećeg sadržaja: „Upravno vijeće javne ustanove koja upravlja zaštićenim područjem na prijedlog ravnatelja donosi plan koncesijskih odobrenja za svaku godinu (u daljnjem tekstu: Plan). Plan se donosi najkasnije do 31. prosinca tekuće za narednu godinu.“ Dakle, temelj za pokretanje postupka davanja koncesijskog odobrenja bio bi Plan koncesijskih odobrenja, a ne zahtjev fizičke i/ili pravne osobe kako se to sada predlaže. Ukoliko bi se prihvatila cit. predložena odredba iz čl. 2. st. 1. smatramo da bi takvo zakonsko rješenje dovelo do brojnih neosnovanih i neprikladnih zahtjeva fizičkih i pravnih osoba za koncesijska odobrenja, a obzirom nije propisana mogućnost ustanova da odbiju takve zahtjeve proizlazi mogućnost da će ustanove biti odgovorne za naknadu štete ukoliko ne udovolje takvim zahtjevima odnosno ako ne pokrenu postupak davanja koncesijskog odobrenja. Djelomično prihvaćen Preduvjet pokretanja postupka javnog prikupljanja ponuda je donošenje odluke upravnog vijeća javne ustanove o javnom prikupljanju ponuda propisano stavkom 2. Kako bi izričaj bio jasniji u stavku 1. riječ „pokreće“ zamijenit će se riječima „može pokrenuti“. Uvjetovanje donošenja godišnjeg „Plana koncesijskih odobrenja“ nije svrha ovoga pravilnika. Donošenje takvoga plana ne može biti temelj pokretanja postupka davanja koncesijskog odobrenja budući Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/2013, 15/2018, 14/2019 i 127/2019) u članku 189. stavku 1. propisuje kako se provodi postupak davanja koncesijskog odobrenja i kako se može pokrenuti. Uz navedeno, takav bi plan onemogućio davanje koncesijskih odobrenja neposredno na zahtjev, a koje je omogućeno stavkom 2. istog članka Zakona, kada ta koncesijska odobrenja ne bi bila predviđena predloženim planom. Iako pravilnik ne propisuje izrijekom mogućnost odbijanja zahtjeva za davanjem koncesijskog odobrenja, javna ustanova ne mora pokrenuti postupak davanja koncesijskog odobrenja budući da članak 189. stavak 2. Zakona, propisuje da se postupak davanja može, dakle ne mora, pokrenuti. Već je navedeno da je preduvjet pokretanja postupka javnog prikupljanja ponuda donošenje odluke upravnog vijeća javne ustanove o javnom prikupljanju ponuda, a upravno vijeće takvu odluku može i ne mora donijeti. Osim navedenoga, u godišnjim programima zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja javne ustanove već navode djelatnosti koje namjeravaju dati u koncesijsko odobrenje.
7 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije TEMELJNE ODREDBE, Članak 1. Budući da zaštićena područja u svom obuhvatu mogu imati i/ili imaju i područja proglašene ekološke mreže Natura 2000, sastavljena od područja u kojima se nalaze prirodni stanišni tipovi i staništa divljih vrsta od interesa za Europsku uniju, a omogućuju očuvanje ili, kad je to potrebno, povrat u povoljno stanje očuvanja određenih prirodnih stanišnih tipova i staništa vrsta u njihovu prirodnom području rasprostranjenosti, to je potrebno uvesti/unijeti dodatne mjere osiguranja/mehanizme zaštite prilikom davanja koncesije i/ili koncesijskih odobrenja u takvim zaštićenim područjima od strane jedinica lokalne samouprave. Naime, jedinice lokalne uprave i samouprave trebale bi prilikom davanja koncesije ili koncesijskih odobrenja u zaštićenim područjima koji sadrže ekološku mrežu u svom obuhvatu, voditi računa o dodatnim mjerama zaštite – bilo na način da u povjerenstvima za dodjelu koncesija/koncesijskih odobrenja sudjeluje predstavnik javne ustanove koja upravlja tim područjem na kojem se daje koncesija ili koncesijsko odobrenje, bilo da se traži prethodna suglasnost ili pozitivno mišljenje javne ustanove o davanju takvog koncesijskog odobrenja/koncesije u području ekološke mreže Natura 2000. Budući da postoje i područja ekološke mreže, a koje nisu u zasebno proglašenom zaštićenom području (iako su po smislu EU direktiva i svojoj naravi upravo to – zaštićena područja), to je potrebno i dodatno razjasniti njihov status. Odnosno, potrebno je u svrhu očuvanja određenih prirodnih stanišnih tipova i staništa vrsta u njihovu prirodnom području rasprostranjenosti, uvesti dodatne alate i u slučaju ako se koncesija i/ili koncesijsko odobrenje daje u takvim područjima od jedinice lokalne i regionalne uprave i samouprave (npr. gradova, općina, županija…). Dodatne mehanizme zaštite područja ekološke mreže Natura 2000 nužno je potrebno ugraditi i u druge zakonske akte i podakte u suradnji s nadležnim Ministarstvima za iste u dijelu izdavanja koncesija/koncesijkih odobrenja u područjima ekološke mreže od strane JLS-ova....npr. kroz Uredbu o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru tražiti da se u članku 6. Uredbe ugradi da jedan član povjerenstva je i predstavnik javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže ako se koncesijko odobrenje izdaje u području ekološke mreže Natura 2000 kojim upravljaju javne ustanove sukladno Zakonu o zaštiti prirode. Primljeno na znanje Komentar se većinom ne odnosi na ovaj pravilnik. Godišnji planovi upravljanja pomorskim dobrom (koji sadrže i plan davanja koncesija na pomorskom dobru) trebaju prolaziti postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.
8 Javna ustanova "Priroda" TEMELJNE ODREDBE, Članak 1. U članku 1. Stavak 4. predlažemo dopunu predmetnog stavka ili dodavanje novog stavka „Javna ustanova može dati koncesijsko odobrenje na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske u slučaju da obavljanje djelatnosti za koje se izdaje koncesijsko odobrenje ne utječe na redovno gospodarenje šumama, odnosno redovno poslovanje javnog šumoposjednika kroz šumsko-gospodarske planove.“ KOMENTAR: Ovim se prvenstveno misli na zaštićena područja kojima upravljaju javne ustanove, a koja su u isto vrijeme šuma ili šumsko zemljište kojima gospodari javni šumoposjednik koji u šumsko-gospodarskim planovima na tim područjima ne planira šumsko-uzgojne ili druge zahvate (nisu propisane sječe i ostale radnje). Nije prihvaćen Prijedlog se ne može prihvatiti zbog odredbe članka 188. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/2013, 15/2018, 14/2019 i 127/2019) kojom je propisano da se koncesijsko odobrenje ne može dati na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, osim za speleološke objekte.
9 Udruga Biom II. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJSKOG ODOBRENJA, Članak 2. Smatramo važnim da se odmah prilikom javnog prikupljanja ponuda jasno istaknu ograničenja za obavljanje djelatnosti (uvjeti) i osiguranje odgovarajućih jamstva za ostvarivanje zaštitu prirode. Jedino na taj način će svi koji se javljaju na natječaj imati dovoljno informacija za davanje svoje ponude. Možda se navedeno podrazumijeva, no praksa pokazuje drugačije, te smatramo da je u Pravilniku treba navesti da je ograničenja / uvjete i jamstva treba navesti prilikom javnog prikupljanja ponuda. Primljeno na znanje Dio sadržaja poziva na nadmetanje iz članka 3. Pravilnika je Nacrt ugovora o koncesijskom odobrenju s propisanim uvjetima zaštite prirode, poziv za isticanjem dodane vrijednosti koju ponuditelj može dati vezano uz zaštitu prostora, bioraznolikosti, ekološke mreže, krajobraznih vrijednosti, te edukaciju i informiranje šire javnosti, kao i kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja od kojih je jedan, kako je propisano u članku 8. stavku 1. Pravilnika, upravo navedena dodana vrijednost.
10 JU Natura Histrica II. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJSKOG ODOBRENJA, Članak 2. ČLANAK 2., STAVAK 5 Predlažemo da se stavak doradi i preformulira na način da Ravnatelj IMENUJE Predsjednika i članove Povjerenstva i o tome donese Odluku koja pobliže opisuje poslove koje Povjerenstvo provodi i definira obveze članova (uključujući nepostojanje sukoba interesa…). Inače, ako ravnatelj samo predlaže, mora se navesti tko imenuje, tj. prihvaća prijedlog ravnatelja; to bi trebalo biti upravno vijeće Ustanove, što je prilično neoperativno i produžuje proces. Molimo jasno pojašnjenje mogu li članovi povjerenstva biti i ljudi izvan javne ustanove? ČLANAK 2., STAVAK 6 Predlažemo da se radi jednostavnije provedbe ionako kompliciranog postupka stavak preformulira i da glasi “Povjerenstvo radi na sjednicama u punom sastavu koje se održavaju po potrebi, a koje saziva Predsjednik povjerenstva. Sjednice Povjerenstva mogu biti i telefonske, putem elektroničke pošte ili putem neke od platformi koje podržavaju virtualnu komunikaciju.” Djelomično prihvaćen U stavku 5. se dodaje da ravnatelj vodi računa o nepostojanju sukoba interesa članova Povjerenstva te da u tu svrhu može zatražiti od članova Povjerenstva potpisivanje izjave o nepostojanju sukoba interesa. Ne prihvaća se prijedlog za doradom i preformuliranjem stavka na način da ravnatelj imenuje predsjednika i članove Povjerenstva i o tome donese odluku koja pobliže opisuje poslove koje Povjerenstvo provodi i definira obveze članova, budući da je već u prethodnom stavku propisano je da upravno vijeće odlukom određuje sastav i način rada Povjerenstva. Pravilnik ne priječi da članovi Povjerenstva budu osobe koje nisu djelatnici javne ustanove. Glede stavka 6. primjedba se prihvaća.
11 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije II. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJSKOG ODOBRENJA, Članak 2. Stavak 5; Potrebno dodati da članovi povjerenstva moraju potpisati izjavu o nepostojanju sukoba interesa prema odredbama propisa kojim se uređuje javna nabava. Djelomično prihvaćen U stavku se dodaje da ravnatelj vodi računa o nepostojanju sukoba interesa članova Povjerenstva te da u tu svrhu može zatražiti od članova Povjerenstva potpisivanje izjave o nepostojanju sukoba interesa.
12 JU Natura Histrica II. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJSKOG ODOBRENJA, Članak 3. ČLANAK 3., STAVAK 1: Smatramo da je isticanje dodatne vrijednosti prilikom javljanja na javni poziv potrebno dodatno razraditi (što se smatra kao dodatna vrijednost, koji su kriteriji za vrednovanje…) ili jasno navesti obvezu Ustanove da te kriterije razradi u sklopu postupka dodjela k.o. ČLANAK 3., STAVAK 1: Što u slučaju kada je za provedbu djelatnosti koja je predmet koncesijskog odobrenja potrebno provesti pripremne radove i provesti određene zahvate u zaštićenom području za koje dopuštenje izdaje nadležno tijelo? Teoretski netko može dobiti koncesijsko odobrenje, a onda da mu se zahvat oduži ili da uopće ne bude dopušten/moguć ili da legalno provede zahvat, a onda se oduži dobivanje koncesijskog odobrenja ili ne dobije koncesijsko odobrenje upravo ta fizička ili pravna osoba. Molimo pojašnjenje u kojoj fazi procesa izdavanja koncesijskog odobrenja je zamišljeno ishođenje dopuštenja za zahvat u zaštićenom području. ČLANAK 3., STAVAK 2: Predlažemo da se u popis isprava koje se moraju priložiti pisanoj prijavi doda i potvrda o vlasništvu ili suglasnost vlasnika za provođenje djelatnosti na k.č. u njegovom vlasništvu, ne starija od 30 dana na dan podnošenja prijave. Također, predlažemo da se jasno navede tko je dužan ishoditi dopuštenje vlasnika ukoliko sam nije vlasnik k.č. na kojoj se planira neka djelatnost koja je predmet koncesijskog odobrenja (npr. ukoliko se javni poziv raspisuje po službenoj dužnosti onda JU traži dopuštenje, a ukoliko je na zahtjev fizičke i/ili pravne osobe onda ta osoba). ČLANAK 3., STAVAK 5: Predlažemo da se rok za dostavu ponuda ispravi na raspon „od 15 do 45 dana“ kako bi se za neke jednostavnije postupke ubrzala procedura izdavanja koncesijskih odobrenja. Nije prihvaćen Upravno vijeće javne ustanove svojom odlukom o javnom prikupljanju ponuda koja se donosi prije objave javnog poziva na nadmetanje poziva ponuditelje za istaknu dodatne vrijednosti. Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja sastavni su dio javnog poziva na nadmetanje. Pitanje glede stavka 1. se ne odnosi na ovaj pravilnik. Koncesijsko odobrenje daje se za obavljanje djelatnosti na zaštićenom području, a ne za zahvate. Postupci ishođenja uvjeta zaštite prirode/potvrde odnosno dopuštenja za zahvate propisani su člancima 23., 143. i 144. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/2013, 15/2018, 14/2019 i 127/2019). Glede stavka 2. primjedba se ne prihvaća budući poziv na nadmetanje može sadržavati, među ostalim, i isprave o drugim posebnim uvjetima za sudjelovanje u nadmetanju (upute za izradu ponude, dokaz o vlasništvu ili ovlaštenju vezano za sredstva s kojima obavlja djelatnost, dokaz o sposobnosti prijevoznog sredstva kada se koncesijsko odobrenje traži za obavljanje djelatnosti prijevoza i slično). Među tim ispravama može se navesti i potvrda/suglasnost vlasnika zemljišta, iako se izrijekom u Pravilniku ne spominje, ali se spominje „i slično“. Nije potrebno propisivati tko je dužan ishoditi dopuštenje vlasnika zemljišta. To se može tražiti u ispravama o drugim posebnim uvjetima za sudjelovanje u nadmetanju ukoliko se raspisuje javni poziv, a što se tiče koncesijskih odobrenja neposredno na zahtjev, ona se daju samom vlasniku i/ili nositelju prava na nekretnini unutar zaštićenog područja odnosno zemljištu na kojemu se nalazi ulaz/izlaz speleološkog objekta. Ukoliko se pak radi o koncesijskim odobrenjima neposredno na zahtjev za obavljanje jednokratnih djelatnosti ili djelatnosti koje se ne obavljaju u kontinuitetu dužem od sedam dana na godišnjoj razini, ravnatelj javne ustanove treba voditi računa da za obavljanje takvih djelatnosti postoji odgovarajuća suglasnost vlasnika nekretnine na kojoj se takva djelatnost ima obavljati. Glede stavka 5. primjedba se ne prihvaća zato što je člankom 43. stavkom 3. Zakona o općem upravnom postupku propisano da se strankama mora odrediti rok od najmanje 30 dana za odazivanje na javnu objavu.
13 JU NP Sjeverni Velebit II. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJSKOG ODOBRENJA, Članak 3. Čl. 3. st. 1. navodi da javno prikupljanje ponuda počinje javnom objavom poziva na nadmetanje koji se objavljuje na internetskoj stranici javne ustanove, a može se istovremeno objaviti i u lokalnom glasilu Smatramo da je potrebno iza izraza lokalnom glasilu dodati ili drugim sredstvima javnog oglašavanja. Čl. 3. st. 5. smatramo da je rok od 30 do 45 dana predug te da je donju granicu potrebno pomaknuti na 20 dana. Iskustveno se pokazalo da se u jednoj sezoni ne stigne odraditi postupak ako interes poslovnog subjekta dođe neposredno prije početka službene sezone posjećivanja (u slučajevima kada su sezone posjećivanja izuzetno kratke). Djelomično prihvaćen Glede stavka 1. tekst stavka se dopunjuje na način da se omogućuje istovremena objava i u dnevnom tisku i/ili drugim sredstvima javnog priopćavanja, kao i u lokalnom službenom glasilu, odnosno Narodnim novinama ukoliko poziv objavljuje javna ustanova kojoj je osnivač Republika Hrvatska. Glede stavka 5. primjedba se ne prihvaća budući da je člankom 43. stavkom 3. Zakona o općem upravnom postupku propisano da strankama se mora odrediti rok od najmanje 30 dana za odazivanje na javnu objavu.
14 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije II. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJSKOG ODOBRENJA, Članak 3. Stavak 2, podstavak 3; Potrebno dodati da iz izvornika ili ovjerene preslike potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna porezna uprava Ministarstva financija, ne starije od 30 dana, proizlazi da ponuditelj nema dugovanja. Nije prihvaćen Podrazumijeva se da iz potvrde proizlazi da ponuditelj nema dugovanja. Ima li dugovanja analizira Povjerenstvo, a utvrđuje ravnatelj ili upravno vijeće javne ustanove.
15 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije II. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJSKOG ODOBRENJA, Članak 3. Stavak 2, podstavak 2; Potrebno u obvezne isprave u ovom članku dopuniti obvezom dostave dokaza da kod ponuditelja ne postoje razlozi za isključenje gospodarskog subjekta iz postupka, a na način kao što je to propisano i člancima 24, 25. i 26. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, br. 69/17). Isto je potrebno na odgovarajući način prilagoditi i u slučaju davanja koncesijskog odobrenja. Naime, u članku 16. predloženog Pravilnika navedeno je da će Ravnatelj javne ustanove odbiti podnositelja zahtjeva, a upravno vijeće javne ustanove će isključiti ponuditelja ili odbiti podnositelja zahtjeva, ako ima saznanja/dokaze o postojanju razloga za isključenje sukladno posebnom zakonu o koncesijama. Stoga je potrebno staviti obvezu dostave dokaza da bi javna ustanova imala i alate za donošenje predmetnih odluka. Djelomično prihvaćen Zakon o koncesijama (Narodne novine, br. 69/17 i 107/20) detaljno normira razloge za isključenje gospodarskog subjekata, međutim ne propisuje taksativno koje dokaze gospodarski subjekt treba priložiti. Ovim pravilnikom, kao podzakonskim aktom, takvo bi obvezno normiranje otežalo i usporilo provođenje postupka davanja koncesijskog odobrenja. Ipak, upravno vijeće javne ustanove, ovisno o vrsti i karakteru djelatnosti, kao i o visini naknade za koncesijsko odobrenje, može zatražiti takve dokaze i propisati ih svojom odlukom iz članka 2. Pravilnika. U članak 3. stavak 3. dodano je da u druge posebne uvjete za sudjelovanje u nadmetanju poziv može sadržavati i dokaze o nepostojanju razloga za isključenje ponuditelja sukladno posebnom zakonu o koncesijama, kao i nepostojanju drugih razloge za isključenje ponuditelja iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika.
16 Javna ustanova "Priroda" II. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJSKOG ODOBRENJA, Članak 3. U članku 3. (oblik i sadržaj poziva za nadmetanje) predlažemo dodati obveznu informaciju o mjestu i vremenu otvaranja pristiglih ponuda. Stoga u ovom članku, kao što je definirano i Zakonu o koncesijama (NN 67/17) predlažemo uvrstiti slijedeću formulaciju: „Otvaranje ponuda započinje na mjestu i u vrijeme naznačeno u pozivu za nadmetanje. U pozivu za nadmetanje, također se navodi da li je otvaranje ponuda javno.“ Djelomično prihvaćen Uvrštavanje informacije o mjestu i vremenu otvaranja ponuda u poziv na nadmetanje ograničilo bi rad povjerenstva koje otvara ponude na svojoj sjednici, a odlučuje u punom sastavu, jer bi unaprijed moralo znati termin i mjesto održavanja sjednice. Ipak, u obvezni sadržaj poziva na nadmetanje u članku 3. dodana je obavijest o tome da li će otvaranje ponuda biti javno i, ukoliko će biti javno, način objave poziva na javno otvaranje ponuda. U članku 4. stavku 3. Pravilnika propisano je da se, ukoliko se ponude javno otvaraju, u pozivu na sjednicu povjerenstva iz članka 4. stavka 2. Pravilnika mora navesti datum, sat i mjesto otvaranja ponuda, a poziv se mora objaviti na internetskoj stranicu javne ustanove odnosno na naćin naveden u pozivu na nadmetanje. Dakle, o javnom ili nejavnom otvaranju ponuda odlučuje ravnatelj javne ustanove u pozivu na sjednicu povjerenstva.
17 Javna ustanova "Priroda" II. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJSKOG ODOBRENJA, Članak 3. U članku 3. stavak 2. alineja 3. predlažemo umjesto „ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna porezna uprava Ministarstva financija, ne stariju od 30 dana“ staviti „presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja, ovjerenu od strane javnog bilježnika, što ju je izdala nadležna porezna uprava Ministarstva financija, ne stariju od 30 dana od dana objave poziva na nadmetanje.“ KOMENTAR: Ovime bi se postiglo dodatno preciziranje dokumenta koji se traži, tj. smanjenje mogućnosti pogrešne interpretacije istog. Djelomično prihvaćen Iza riječi „ne stariju od 30 dana“ dodaju se riječi „od dana objave poziva na nadmetanje“. Nije potrebno precizirati tko ovjerava presliku potvrde.
18 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije II. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJSKOG ODOBRENJA, Članak 4. Stavak 3; U kojim slučajevima mora biti „javno otvaranje“, a u kojima ne? U svrhu izbjegavanja nejasnoća poželjno odrediti rokove otvaranja i donošenja odluke, te odrediti u kojim slučajevima se „javno otvaraju ponude“, a u kojima ne. Djelomično prihvaćen U obvezni sadržaj poziva na nadmetanje u članku 3. dodana je obavijest o tome da li će otvaranje ponuda biti javno i, ukoliko će biti javno, način objave poziva na javno otvaranje ponuda. U članku 4. stavku 3. Pravilnika propisano je da se, ukoliko se ponude javno otvaraju, u pozivu na sjednicu povjerenstva iz članka 4. stavka 2. Pravilnika mora navesti datum, sat i mjesto otvaranja ponuda, a poziv se mora objaviti na internetskoj stranicu javne ustanove odnosno na naćin naveden u pozivu na nadmetanje. Dakle, o javnom ili nejavnom otvaranju ponuda odlučuje ravnatelj javne ustanove u pozivu na sjednicu povjerenstva. Što se tiče rokova, oni su određeni člankom 3. stavkom 5., člankom 4. stavkom 2. i člankom 5 stavkom 1. Pravilnika.
19 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije II. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJSKOG ODOBRENJA, Članak 4. Stavak 1; Zbog jasnoće Pravilnika potrebno je razjasniti mogućnosti načina dostave. Npr. je li moguće elektroničkim putem uz pravila o elektroničkom potpisu, osobno u ustanovi i/ili preporučenom pošiljkom. Nije prihvaćen Način dostave ponuda propisan je člankom 2. stavkom 3. Pravilnika.
20 Javna ustanova "Priroda" II. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJSKOG ODOBRENJA, Članak 4. Predlažemo brisanje navoda u članku 4. stavka 3., ukoliko se prihvati naš komentar vezan uz članak 3. Nije prihvaćen Ne prihvaća se budući da komentar vezan uz članak 3. nije prihvaćen.
21 Javna ustanova "Priroda" II. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJSKOG ODOBRENJA, Članak 4. U članku 4. stavak 2. stoji: „Ravnatelj javne ustanove najkasnije u roku od 7 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda iz članka 3. stavka 4. ovoga Pravilnika saziva sjednicu Povjerenstva na kojoj se Povjerenstvu predaju zatvorene kuverte zajedno s evidencijom zaprimljenih ponuda“. KOMENTAR: Predlažemo brisanje navedenog stavka 2. iz članka 4., ukoliko se prihvati naš komentar vezan uz članak 3., jer će time cijeli postupak davanja koncesijskog odobrenja se voditi na efikasniji način. Podrazumijeva se da će se Povjerenstvo sastati u trenutku otvaranja ponuda u terminu koji je utvrđen i naveden u javnom pozivu na nadmetanje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se budući komentar vezan uz članak 3. nije prihvaćen.
22 Javna ustanova "Priroda" II. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJSKOG ODOBRENJA, Članak 5. Članak 5. stavak 3. Kaže da „Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka potpisuju svi članovi Povjerenstva, kao i nazočni ovlašteni predstavnici ponuditelja ako je otvaranje ponuda bilo javno te se u tom slučaju svakom od nazočnih ovlaštenih predstavnika ponuditelja uručuje po jedan primjerak zapisnika.“ KOMENTAR: Formulacija pojma javno otvaranje iz predmetnog članka se kosi s odredbama Zakona o koncesijama (NN 69/17) članak 33. Stavak 5. i 7. gdje stoji da pravo sudjelovanja na otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici ponuditelja i stručno povjerenstvo za koncesiju, dok davatelj koncesije može odlučiti da otvaranje ponuda bude javno što je dužan navesti u dokumentaciji za nadmetanje. Prema tome, javno otvaranje bi podrazumijevalo da uz ovlaštene predstavnike ponuditelja i stručno povjerenstvo na otvaranju može prisustvovati i treća (bilo koja) strana. Predlažemo da predmetni stavak glasi: „Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka potpisuju svi članovi Povjerenstva, kao i nazočni ovlašteni predstavnici ponuditelja te se svakom od nazočnih ovlaštenih predstavnika ponuditelja uručuje po jedan primjerak zapisnika.“ Prihvaćen Iz stavka se brišu riječi "ako je otvaranje ponuda bilo javno".
23 Javna ustanova "Priroda" II. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJSKOG ODOBRENJA, Članak 5. Članak 5. stavak 1. predlažemo izmijeniti da glasi: „Povjerenstvo otvara ponude prema redoslijedu zaprimanja i o tome sastavlja zapisnik“. Nije prihvaćen Ne prihvaća se budući je potrebno istaknuti da Povjerenstvo otvara ponude na sjednici iz članka 4. stavka 2.
24 JU Natura Histrica II. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJSKOG ODOBRENJA, Članak 6. ČLANAK 6., STAVAK 2 Smatramo da se razlozi za poništavanje postupka javnog poziva treba navesti već u samom pozivu. Djelomično prihvaćen Pozivom nije prikladno, a često niti moguće, obuhvaćati sve razloge za poništavanje postupka poziva na nadmetanje. Ipak, u članak 3. stavak 3. dodano je da uz druge posebne uvjete za sudjelovanje u nadmetanju poziv može sadržavati i dokaze o nepostojanju razloga za isključenje ponuditelja sukladno posebnom zakonu o koncesijama, kao i nepostojanju drugih razloge za isključenje ponuditelja iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika.
25 JU NP Sjeverni Velebit II. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJSKOG ODOBRENJA, Članak 7. Čl. 7. st. 1. - ako UV donosi odluku o odabiru onda bi i na prijedlog povjerenstva UV trebalo donijeti i odluku o poništenju. Smatramo da treba čl. 7. st. 1. glasiti Javna ustanova zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu i poništi poziv na nadmetanje posebnom odlukom Upravnog vijeća. Prihvaćen Prihvaća se.
26 JU Natura Histrica II. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJSKOG ODOBRENJA, Članak 8. ČLANAK 8., STAVAK 1: Molimo detaljnije pojašnjenje što točno podrazumijeva „najpovoljnija ponuda“. Naime, postavlja se pitanje je li najpovoljnija ona ponuda s najvećim iznosom ili ona koja ima najveće dodatne vrijednosti. Smatramo da je potrebno detaljno raspisati koji je mogući odnos snaga ekonomske i „prirodne“ komponente prilikom prijave. ČLANAK 8., STAVAK 2: Što u slučaju kada se dodjeljuje više koncesijskih odobrenja za istu djelatnost na istom prostoru (npr. štandovi unutar zaštićenog područja)? Može se dogoditi da za susjedne štandove s istom ponudom ovlaštenici plaćaju različiti iznos naknade za koncesijsko odobrenje ovisno o rangiranju i njihovoj ponudi. Situacija s različitim iznosima naknada može dovesti do nesuglasica i napetosti „na terenu“. Nije prihvaćen Ovim Pravilnikom nije moguće raspisati mogući odnos snaga ekonomske i „prirodne“ komponente za sve djelatnosti koje se mogu dati u, kao i zaštićena područja na kojima se mogu dati, koncesijska odobrenja. Ipak, kriteriji za ocjenu ponude, pa tako i najpovoljnije ponude, navode se u drugom dijelu ovoga stavka. Početni iznos novčane naknade određuje se odlukom o javnom prikupljanju ponuda, a kriteriji za ocjenu ponude su navedeni u stavku 1. Štandovi se razlikuju po mikrolokaciji unutar zaštićenog područja, a mogu se razlikovati i po veličini i sl.
27 JU Natura Histrica II. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJSKOG ODOBRENJA, Članak 9. ČLANAK 9., STAVAK 3: Smatramo da je potrebno detaljno objasniti što znači „odluka suprotna prijedlogu povjerenstva“ i razraditi u kojim slučajevima UV može donijeti Odluku suprotnu prijedlogu Povjerenstva te što s procedurom nakon donošenja te Odluke. Kreće li postupak iznova ili se donosi Odluka u kojoj je izabran novi ovlaštenik? Nije prihvaćen Jasno je da se radi o odluci suprotnoj obrazloženom prijedlogu Povjerenstva kojim ono predlaže upravnom vijeću najpovoljnijeg ponuditelja ili najpovoljnije ponuditelje radi donošenja odluke o koncesijskom odobrenju. Nije potrebno ovim Pravilnikom razraditi u kojim slučajevima upravno vijeće može donijeti odluku suprotnu prijedlogu Povjerenstva. Nakon donošenja takve odluke postupak se nastavlja.
28 Javna ustanova "Priroda" II. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJSKOG ODOBRENJA, Članak 9. U članku 9. stavak 3. zakonodavac se poziva na članak 7. ovog Pravilnika, a ovim putem ukazujemo da pozivanje na naveden članak 7. po našem mišljenju trebalo bi se pozvati na članak 9. stavak 1. Prihvaćen Prihvaća se.
29 JU Natura Histrica II. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJSKOG ODOBRENJA, Članak 11. ČLANAK 11., STAVAK 1: Smatramo da je potrebno dodatno razjasniti tko je u ovom slučaju „javna ustanova“ – ravnatelj ili UV? Ovo opet usporava čitav proces dodjele. Može li se u prvu odluku ugraditi ova mjera, tako da se ne mora opet sastajati UV? ČLANAK 11., STAVAK 2: Predlažemo da se u svrhu jednostavnije i brže provedbe postupka dodjeljivanja koncesijskog odobrenja razmotri i opcija dostavljanja Odluke o koncesijskom odobrenju i elektroničkim putem. Djelomično prihvaćen Primjedba na stavak 1. se prihvaća, a primjedba na stavak 2. se ne prihvaća zato što je propisano da je moguće dostaviti odluku i na drugi način kojim se dostava može dokazati.
30 JU NP Sjeverni Velebit II. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJSKOG ODOBRENJA, Članak 11. Slažemo se s komentarom Javne ustanove "Priroda". Primljeno na znanje Prima se na znanje.
31 Javna ustanova "Priroda" II. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJSKOG ODOBRENJA, Članak 11. U članku 11. predlažemo umjesto termina „javna ustanova“ staviti termin „upravno vijeće javne ustanove“. Navedeno ima uporište u članku 189. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode. Prihvaćen Prihvaća se glede donošenja nove odluke.
32 Javna ustanova "Priroda" II. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJSKOG ODOBRENJA, Članak 13. Članak 13. stavak 6. navodi: „Prihvatljive oblike jamstva za ozbiljnost ponude i jamstva za uredno izvršenje ugovora o koncesijskom odobrenju određuje javna ustanova, a mogu biti uplata na račun javne ustanove, bankovna garancija i sl.“ Predlažemo umjesto navedenog članka novi koji bi glasio: „Prihvatljive oblike jamstva za ozbiljnost ponude i jamstva za uredno izvršenje ugovora o koncesijskom odobrenju te odgovarajućeg jamstva za ostvarivanje zaštite prirode određuje javna ustanova, a mogu biti uplata na račun javne ustanove, bankovna garancija i sl.“ KOMENTAR: Predlažemo ovu nadopunu, sukladno odredbi Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) članak 192. stavak 2. koji navodi: „Odlukom o koncesijskom odobrenju, odnosno ugovorom o koncesijskom odobrenju moraju se osigurati odgovarajuća jamstva za ostvarivanje zaštite prirode.“. Nije prihvaćen Kao što se u komentaru navodi, Zakonom o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/2013, 15/2018, 14/2019 i 127/2019) propisano je da se odlukom odnosno ugovorom o koncesijskom odobrenju moraju osigurati odgovarajuća jamstva za ostvarivanje zaštite prirode, a isto se navodi u članku 14. stavku 2. i članku 15. stavku 5. Pravilnika.
33 Javna ustanova "Priroda" II. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJSKOG ODOBRENJA, Članak 13. Predlažemo da se naveden članak 13. stavak 2. briše i glasi: „Javna ustanova obvezna je u roku od 15-30 dana, od dana donošenja odluke o koncesijskom odobrenju vratiti neodabranim ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude, a presliku jamstva obvezna je pohraniti“. KOMENTAR: predlažemo produljenje rokova, isključivo iz razloga povratka jamstva kada se isto dostavlja kao uplata na račun javne ustanove. Prihvaćen Rok se produljuje na 15 dana.
34 Udruga Biom II. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJSKOG ODOBRENJA, Članak 14. Ovako formuliran članak ne obvezuje javne ustanove da reguliraju djelatnosti. Smatramo neophodnim navesti da su javne ustanove dužne u ugovoru jasno navesti ograničenja za djelatnosti, jer je upravo to svrha postojanja koncesijskih odobrenja, a ne sama novčana naknada. Osim obveze regulacije djelatnosti smatramo važnim da se pravno reguliraju jamstva za ostvarivanje zaštite prirode, kako je i navedeno u članku 192. Zakona o zaštiti prirode. Smatramo da članak 14. stavak 1. ne definira jasno osiguravanje odgovarajućih jamstva za ostvarivanje zaštite prirode. Obje navedene stvari su iznimno važne za kvalitetnu provedbu Pravilnika o koncesijskim odobrenjima na zaštićenom području. Smatramo da je za navedeno potrebno provesti ozbiljniju konzultaciju i definirati kriterije / ograničenja / jamstva. U suprotnom ćemo imati Pravilnik koji neće ispuniti svoju svrhu. Djelomično prihvaćen Svrha Pravilnika propisana je člankom 188. stavkom 8. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/2013, 15/2018, 14/2019 i 127/2019), a to je određivanje djelatnosti za koje se može dati koncesijsko odobrenje, način izdavanja koncesijskog odobrenja i način utvrđivanja novčane naknade za koncesijsko odobrenje. Dodan je novi stavak kojim se, u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode, propisuje da se ugovorom moraju osigurati odgovarajuća jamstva za ostvarivanje zaštite prirode.
35 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce II. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJSKOG ODOBRENJA, Članak 14. U prethodnom prijedlogu ovog Pravilnika članku 22. stavak 4. izrijekom je bila istaknuta obveza uključivanja jamstva za zaštitu prirode u odluci o odobrenju. U predmetnom prijedlogu sadržaja ovog članka, to je izostavljeno te je isto potrebno korigirati. Iako je obveza zakonski uređena, postoji rizik izostavljanja tog segmenta u praksi jer je u prijedlogu pravilnika nabrojano sve navedeno kao u Zakonu o zaštiti prirode, osim obveze uključivanja jamstava za zaštitu prirode. Isto je važno isticati i zbog uloge koje imaju koncesijska odobrenja, a to je upravo iznimno dopuštenje korištenja nekog prirodnog resursa. Također, potrebno je proširiti upute korisniku koncesijskog odobrenja kako štititi prirodu na način da ga se upozna s kriterijima ili kategorijama po kojima bi se nedvojbeno znalo koje jamstva i kako ih treba osigurati. Također ne propisuje se način provjere provedbe djelatnosti za koju je dano koncesijsko odobrenje i praćenje njenog mogućeg utjecaja na zaštićeno područje. Naime, upravo ovaj pravilnik mora jasno i nedvojbeno uputiti tko i kakva jamstva prilaže ugovoru. Da li to određuje tijelo koje izdaje odobrenje, predlagatelj u prijedlogu ili neko treći bitno je istaknuti upravo iz razloga što su objekt koncesijskog odobrenja zaštićena područja te ih je cilj zaštititi uslijed obavljanja pojedinih djelatnosti. Kako je upravo pravilnik akt koji do u detalje razlaže problematiku iz Zakona nužno je da se preciznije uredi ova odredba. Glavni smisao koncesijskih odobrenja bi trebao biti kontrola i usmjeravanje djelatnosti koje mogu imati utjecaj na zaštićeno područje. Mehanizmi kontrole i praćenja utjecaja trebali bi biti jasno navedeni Pravilnikom, u protivnom bi se on mogao protumačiti kao mehanizam koji isključivo služi ubiranju prihoda. Djelomično prihvaćen Svrha Pravilnika propisana je člankom 188. stavkom 8. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/2013, 15/2018, 14/2019 i 127/2019), a to je određivanje djelatnosti za koje se može dati koncesijsko odobrenje, način izdavanja koncesijskog odobrenja i način utvrđivanja novčane naknade za koncesijsko odobrenje. Dodan je novi stavak kojim se, u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode, propisuje da se ugovorom moraju osigurati odgovarajuća jamstva za ostvarivanje zaštite prirode. Mehanizmi kontrole i praćenja nisu svrha ovoga Pravilnika, već se određuju Zakonom o zaštiti prirode, odnosno Zakonom o obveznim odnosima.
36 Udruga Biom II. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJSKOG ODOBRENJA, Članak 15. Smatramo važnim da se prilikom davanja koncesijskog odobrenja neposredno na zahtjev jasno istaknu ograničenja za obavljanje djelatnosti (uvjeti) i osiguranje odgovarajućih jamstva za ostvarivanje zaštitu prirode. Jedino na taj način će oni koji predaju zahtjev imati dovoljno informacija za davanje svoje ponude. Navedeno se može osigurati npr. na način da se ograničenja navode na internetskoj stranici javne ustanove. Djelomično prihvaćen Dodan je novi stavak kojim se, u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/2013, 15/2018, 14/2019 i 127/2019), propisuje da se odlukom moraju osigurati odgovarajuća jamstva za ostvarivanje zaštite prirode. Budući da se ne može predvidjeti sve slučajeve neposrednih zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja, na samoj javnoj ustanovi je da odluči hoće li za sve, ili za neke slučajeve, propisivati ograničenja, kao i način kako će ih propisivati, odnosno informirati o njima potencijalne podnositelje zahtjeva.
37 JU Natura Histrica II. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJSKOG ODOBRENJA, Članak 15. ČLANAK 15., STAVAK 1: Smatramo da je potrebno dodatno propisati proceduru o načinu davanja koncesijskog odobrenja neposredno na zahtjev, odnosno koji se koraci, u odnosu na javni poziv u tom slučaju preskaču tj. ide li se direktno na Odluku UV? Formira li se povjerenstvo? Razmatra li ono potpunost zahtjeva, donosi li prijedlog odluke itd… Nije prihvaćen Koncesijska odobrenja na zahtjev daju se samo u slučajevima propisanim člankom 189. stavkom 2. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/2013, 15/2018, 14/2019 i 127/2019). U tim slučajevima, sukladno Zakonu, nema prikupljanja ponuda, a odluku o koncesijskom odobrenju donosi ravnatelj ili upravno vijeće. Radi operativnosti i brzine postupka ovim Pravilnikom za navedene slučajeve nisu propisivani posebni proceduralni koraci niti osnivanje i rad povjerenstva.
38 Udruga Biom II. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJSKOG ODOBRENJA, Članak 16. Pravilnik treba dati okvir javnim ustanovama za postupanje, pa tako i smjernice za bitne sastavnice ugovora. Stoga smatramo da je potrebno regulirati na koji način će se pratiti poštivanje uvjeta zaštite prirode te kako osigurati da informacije o tome budu dostupne svima, s ciljem smanjivanja ponavljanja istih problema kod više javnih ustanova. Također je potrebno propisati što se događa kada se uvjeti ne poštuju, odnosno propisati obavezu da javne ustanove djeluju u tom slučaju. Nije prihvaćen Svrha Pravilnika propisana je člankom 188. stavkom 8. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/2013, 15/2018, 14/2019 i 127/2019), a to je određivanje djelatnosti za koje se može dati koncesijsko odobrenje, način izdavanja koncesijskog odobrenja i način utvrđivanja novčane naknade za koncesijsko odobrenje. Praćenje poštivanja uvjeta zaštite prirode, odnosno nepoštivanja/neishođenja koncesijskog odobrenja određuje se Zakonom o zaštiti prirode, odnosno i Zakonom o obveznim odnosima.
39 Javna ustanova "Priroda" II. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJSKOG ODOBRENJA, Članak 16. U članak 16. stavku 3. mišljenja smo da je Povjerenstvo tijelo koje prilikom pregleda i ocjene pristiglih ponuda utvrđuje da li je tražena dokumentacija valjanja te sukladno tome rangira i predlaže upravnom vijeću odabir najpovoljnijeg ponuditelja, te stoga smatramo da ta uloga nije u nadležnosti ravnatelja, već Povjerenstva. Nije prihvaćen Isključiti ponuditelja odnosno odbiti podnositelja zahtjeva mogu samo tijela koja donose odluku o koncesijskom odobrenju, a to su upravno vijeće odnosno ravnatelj.
40 Javna ustanova "Priroda" II. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJSKOG ODOBRENJA, Članak 16. Članak 16. stavak 1. navodi: „Ravnatelj javne ustanove će odbiti podnositelja zahtjeva, a upravno vijeće javne ustanove će isključiti ponuditelja ili odbiti podnositelja zahtjeva, ako:“. Mišljenja smo da u ovom postupku nije upravno vijeće tijelo koje isključuje ili odbija ponuditelja, već to utvrđuje Povjerenstvo prilikom pregleda i ocjene ponuda te upravnom vijeću predlaže najpovoljnijeg ponuditelja, sukladno članku 6. odnosno članku 9. Pravilnika. Nije prihvaćen Iako isključiti ponuditelja odnosno odbiti podnositelja zahtjeva mogu samo tijela koja donose odluku o koncesijskom odobrenju, a to su upravno vijeće odnosno ravnatelj, Povjerenstvo to može predložiti u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda iz članka 6. Pravilnika.
41 Javna ustanova Nacionalni park Paklenica III. NOVČANA NAKNADA , Članak 17. Čl. 17 st. 5 Za djelatnosti koje se potiču radi njihovog povoljnog utjecaja na zaštitu prirode moguće je odrediti i minimalnu novčanu naknadu u visini od 1,00 kn ili 1,00 EUR-a. Uz zaštitu prirode, moglo bi se dodati: …„radi njihovog povoljnog utjecaja na zaštitu prirode i na promidžbu zaštićenog područja, zdravog načina života i sl…pa bismo pod minimalnu naknadu mogli podvesti puno više djelatnosti ako nam je to u interesu npr. održavanje sajmova, utrka i sl. Nije prihvaćen Formulacija „povoljnog utjecaja na zaštitu prirode“ je dovoljno široka, a djelatnosti za koje je predviđena mogućnost određivanja minimalne novčane naknade označene su u Prilogu Pravilnika, kako propisuje stavak 6. ovoga članka.
42 JU Natura Histrica III. NOVČANA NAKNADA , Članak 17. ČLANAK 17., STAVAK 5: Smatramo da je potrebno dodatno propisati proceduru javnog prikupljanja ponuda u slučaja kada se daje minimalna novčana naknada, s obzirom na to da se može javiti (pre)više ljudi, a svima je ista cijena - 1kn pa je nejasno što se tada gleda kao odlučujući faktor? Npr. pet parcela za pašarenje, a javi se deset poljoprivrednika. Nije prihvaćen U članak 17. dodan je stavak kojim se propisuje da je određivanje minimalne novčane naknade moguće samo za djelatnosti za koje se koncesijsko odobrenje daje neposredno na zahtjev čime se ne omogućuje određivanje minimalne novčane naknade za djelatnosti za koje se koncesijsko odobrenje daje na temelju javnog prikupljanja ponuda.
43 JU NP Sjeverni Velebit III. NOVČANA NAKNADA , Članak 17. Smatramo da čl. 17. st.2. treba glasiti Način obračuna novčane naknade određuje UV odlukom o javnom prikupljanju ponuda. Obzirom da početni iznos naknade određuje UV mišljenja smo da treba na isti način utvrditi i način obračuna. Djelomično prihvaćen Stavak je izmijenjen tako da način utvrđivanja novčane naknade određuje upravno vijeće za djelatnosti za koje se koncesijsko odobernje daje u postupku javnog prikupljanja ponuda, odnosno ravlatelj ili upravno vijeće za djelatnosti za koje se koncesijsko odobrenje daje neposredno na zahtjev, u skladu s Prilogom Pravilnika. Ukoliko bi se propisalo da način obračuna propisuje isključivo upravno vijeće odlukom o javnom prikupljanju ponuda, izostavilo bi se utvrđivanje novčanih naknada za koncesijska odobrenja koja se daju neposredno na zahtjev.
44 Javna ustanova Nacionalni park Paklenica IV. EVIDENCIJA I UPISNIK KONCESIJSKIH ODOBRENJA, Članak 18. Čl. 18 st. 3. Javna ustanova dužna je u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o koncesijskom odobrenju odnosno donošenja odluke o koncesijskom odobrenju koje se daje neposredno na zahtjev dostaviti tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) jedan primjerak ugovora odnosno odluke radi upisa u Upisnik koncesijskih odobrenja. Po čl. 191 st. 3 Zakona o zaštiti prirode Ministarstvu se dostavlja samo ugovor Tu je pravilnik u koliziji sa Zakonom. Nije prihvaćen Prema članku 193. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/2013, 15/2018, 14/2019 i 127/2019) upisnik koncesijskih odobrenja (i koncesija) vodi Ministarstvo, a koncesijska odobrenja mogu se dati na temelju ugovora o koncesijskom odobrenju, ali i samo na temelju odluke o koncesijskom odobrenju.
45 Udruga Biom IV. EVIDENCIJA I UPISNIK KONCESIJSKIH ODOBRENJA, Članak 18. Mišljenja smo da bi evidencija koncesijskih odobrenja trebala biti javno dostupna kako bi se doprinijelo transparentnosti rada državne i javne uprave te povećalo povjerenje javnosti u njihov rad. Primljeno na znanje Prima se na znanje kao sugestija. Podaci iz upisnika dostupni su na zahtjev.
46 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce PRAVILNIK O KONCESIJSKIM ODOBRENJIMA NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU, V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Nisu propisani kriteriji niti uvjeti raskida ugovora o koncesijskom odobrenju, posebice u slučaju ne poštivanja jamstva zaštite prirode. Potrebno dodati prije ovog poglavlja. Nije prihvaćen Svrha Pravilnika propisana je člankom 188. stavkom 8. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/2013, 15/2018, 14/2019 i 127/2019), a to je određivanje djelatnosti za koje se može dati koncesijsko odobrenje, način izdavanja koncesijskog odobrenja i način utvrđivanja novčane naknade za koncesijsko odobrenje. Praćenje poštivanja jamstva zaštite prirode, propisivanje uvjeta i kriterija raskida ugovora o koncesijskom odobrenju ne spada u gore navedenu i propisanu svrhu Pravilnika, a pokriveno je Zakonom o zaštiti prirode, odnosno i Zakonom o obveznim odnosima.
47 Javna ustanova Nacionalni park Paklenica V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Prilog Slažemo se s JU NP Krka da bi trebalo izbaciti sljedeće djelatnosti: naplata ulaznica i upravljanje posjetiteljima zaštićenog područja, parkiranje i djelatnost "putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori). S putničkim agencijama već postoje ugovori u poslovnoj suradnji te bi dosta otežalo poslovanje ukoliko se ta djelatnost podvede pod koncesijsku. Djelomično prihvaćen Prihvaća se glede djelatnosti naplate ulaznica. Ne prihvaća se izostavljanje djelatnosti parkiranja budući je niz javnih ustanova zainteresirano za davanje koncesijskih odobrenja za parkiranje na dopuštenim lokacijama. Ne prihvaća se niti izostavljanje djelatnosti „putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima budući se radi o sljedećim djelatnostima: povijesne šetnje, škola u prirodi, birdwatching, fotosafari, prezentacija tradicijske baštine i načina života te drugi oblici vođenja i edukacije posjetitelja, organizirano posjećivanje uređenih speleoloških objekata. Za davanje koncesijskih odobrenja za te djelatnosti zainteresirano je niz javnih ustanova. Odluku o tome hoće li neku djelatnost dati na obavljenje putem koncesijskog odobrenja donosi javna ustanova.
48 Javna ustanova NP "Krka" V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Prilog Vezano za Prilog - popis djelatnosti, predlažemo: - izbaciti djelatnost „Naplata ulaznica i upravljanje posjetiteljima zaštićenog područja“ jer se radi o neophodnom mehanizmu za provođenje mjera zaštite predviđenih Zakonom o zaštiti prirode i drugim propisima, a što će u koncesijskom režimu imati za posljedicu pad kvalitete obavljanja glavne i pomoćnih djelatnosti ustanove. - izbaciti djelatnost „Parkiranje“ jer ista ne bi trebala biti predmetom naplate i koncesijskog odobrenja unutar područja nacionalnog parka. - za djelatnost „Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori)...“ već postoje ugovori o poslovnoj suradnji pa smatramo da nema potrebe da se isto podvodi pod koncesijsku djelatnost. Djelomično prihvaćen Prihvaća se glede djelatnosti naplate ulaznica. Ne prihvaća se izostavljanje djelatnosti parkiranja budući je niz javnih ustanova zainteresirano za davanje koncesijskih odobrenja za parkiranje na dopuštenim lokacijama. Ne prihvaća se niti izostavljanje djelatnosti „putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima budući se radi o sljedećim djelatnostima: povijesne šetnje, škola u prirodi, birdwatching, fotosafari, prezentacija tradicijske baštine i načina života te drugi oblici vođenja i edukacije posjetitelja, organizirano posjećivanje uređenih speleoloških objekata. Za davanje koncesijskih odobrenja za te djelatnosti zainteresirano je niz javnih ustanova. Odluku o tome hoće li neku djelatnost dati na obavljenje putem koncesijskog odobrenja donosi javna ustanova.
49 Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Prilog Predlažemo da se „Prilog – POPIS DJELATNOSTI“ dopuni sa djelatnosti: "Turističke djelatnosti - Iznajmljivanje smještaja u privatnim kućama, stanovima, kućama za odmor, apartmanima i sl. - broj kreveta". Predlagatelj je u cijelosti ispustio navesti predmetnu djelatnost u prijedlogu Pravilnika što smatramo neprihvatljivim, posebno jer se u pojedinim zaštićenim područjima izgradnja novih smještajnih kapaciteta pokazala kao jedan od glavnih problema koji ima izravan negativan utjecaj na zaštitu prirode. Također, izdavanje koncesijskih odobrenja omogućilo bi kvalitetnu bazu podataka o broju smještajnih jedinica. Nije prihvaćen Kako se radi o kućama, stanovima, kućama za odmor, apartmanima i sl. objektima koji su u privatnom vlasništvu, iz primjedbe nije jasno kako bi se provodilo javno prikupljanje ponuda za obavljanje djelatnosti u navedenim privatnim objektima, a koje se u stvarnost već obavljaju. Nadalje, za obavljanje djelatnosti u navedenim objektima u privatnom vlasništvu putem koncesijskog odobrenja moguće je teoretski podnijeti neposredan zahtjev vlasnika i/ili nositelja prava sukladno članku 189. stavku 2. podstavku 3. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/2013, 15/2018, 14/2019 i 127/2019), ali se praktično vlasnika ili nositelja prava ne može primorati na podnošenje takvog zahtjeva.
50 Javna ustanova Nacionalni park Paklenica V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, POPIS DJELATNOSTI Ako postoji mogućnost određivanja minimalne novčane naknade za turističke vodiče onda to svakako treba omogućiti i za vodiče pustolovnog i aktivnog turizma. U popisu djelatnosti aktivnog i pustolovnog turizma nedostaje planinarenje (walking, hiking, trekking, ferrata). Budući da je Zakonom o pružanju usluga u turizmu definirano da popis aktivnosti koje se smatraju turističkim uslugama aktivnog i pustolovnog turizma utvrđuje Hrvatska gospodarska komora u okviru Zajednice pustolovnog turizma i objavljuje ga na svojim mrežnim stranicama, navedeni popis bi trebalo uskladiti s popisom u ovom Pravilniku. Djelomično prihvaćen Djelatnost turističkog vođenja brisana je s Popisa, pa tako na Popis nisu dodani niti vodiči pustolovnog i aktivnog turizma. Planinarenje (walking, hiking, trekking, ferrata) je dodano u Popis.
51 Udruga Biom V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, POPIS DJELATNOSTI Mišljenja smo da bi veći broj djelatnosti trebao imati mogućnost određivanja minimalne novčane naknade jer glavna svrha koncesijskih odobrenja nije naplata naknade nego mogućnost regulacije određenih djelatnosti. Kako neke djelatnosti mogu i pozitivno utjecati na bioraznolikost ili utjecati na jačanje svijesti o očuvanje prirode, smatramo primjerenim omogućiti minimalnu novčanu naknadu. Premisa mora biti da javne ustanove rade u interesu zaštite prirode i da imaju kapaciteta kvalitetno odrediti ograničenja, odnosno način regulacije djelatnosti za koje se daje koncesijsko odobrenje. Primljeno na znanje Nije jasno za koje se još djelatnosti predlaže mogućnost određivanja minimalne novčane naknade.
52 JU Natura Histrica V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, POPIS DJELATNOSTI Fotografske i video djelatnosti: Mišljenja smo da bi „slikanje“ trebalo prebaciti u kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti ili preimenovati ovu grupu djelatnosti. Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima: Smatramo da je, osim paušala, potrebno omogućiti i druge načine obračuna naknade. Turističko vođenje: Nejasno je li minimalna naknada jedini način obračuna – smatramo da treba omogućiti i druge načine obračuna naknade. Po grupi/posjetitelju/paušal... Pčelarstvo: Smatramo da i ovdje treba predvidjeti mogućnost paušala. Djelomično prihvaćen Primjedba glede fotografskih i video djelatnosti nije obrazložena niti je dan prijedlog novog naziva djelatnosti. Prijedlog glede drugih načina određivanja paušala je prihvaćen. Primjedba glede turističkog vođenja nije prihvaćena budući je ono je brisano s Popisa djelatnosti. Primjedba glede pčelarstva je prihvaćena i dodan je još jedan način utvrđivanja novčane naknade.
53 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, POPIS DJELATNOSTI Postavlja se pitanje organizacije vjenčanja u zaštićenom području ili obavljanja nekih djelatnosti u zaštićenom području npr. fotografiranje mladenaca i drugih sudionika. Je li ovo pitanje/djelatnost potrebno dodati u objašnjenja kod putničkih agencija ili drugih organizatora ili je već u obuhvatu neke od grupa djelatnosti. Nadalje, fotografije koje nastaju za potrebe konkretnog vjenčanja nisu u komercijalne svrhe, međutim potencijalno reklamiranje putem takvih fotografija od strane fotografa i drugih dionika jest u komercijalnu svrhu. Je li onda i za tako nešto potrebno dodatno pojasniti. Pitanje snimanje pojedinih scena filmova/serija je li ulazi u područje fotografske i video djelatnosti (ako jest potrebno dodati u opisu vrste djelatnosti) ili u područje „kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti“. Nadalje, lađe koje se u dolini Neretve koriste za prijevoz putnika nisu registrirane za prijevoz putnika niti je moguć obračun po registriranom putniku. Je li se onda u okviru Grupe djelatnosti „Kopneni i vodeni prijevoz posjetitelja - Organizacija prijevoza u svrhu posjećivanja“ trebaju dodati i takve lađe te je li se obračunava naknada po dužini plovila ili slično? Potrebno dodati da pored kopnenog i vodenog prijevoza postoji i prijevoz na moru. Djelomično prihvaćen U Popis djelatnosti dodano je organiziranje vjenčanja. Fotografiranje mladenaca može se podvesti pod fotografske djelatnosti, ako se obavlja u komercijalne svrhe. Reguliranje reklamiranja putem fotografija u komercijalne svrhe nije svrha ovoga Pravilnika. Snimanje serija/filmova spada u video djelatnosti i dodano je u Popis djelatnosti. Što se tiče lađa, na javnoj ustanovi je da odredi način obračuna među načinima određenima u Popisu djelatnosti. Prijevoz na moru ne može se dodati zbog odredbe članka 188. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/2013, 15/2018, 14/2019 i 127/2019) kojom je propisano da se koncesijsko odobrenje ne može dati na pomorskom dobru.
54 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, POPIS DJELATNOSTI Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima - Navedene aktivnosti edukativnog su karaktera i provodi ih velik broj udruga koje su se bave zaštitom prirode i okoliša te održivog razvoja, osobito kada ne uključuju putovanje, koja se u tom slučaju organiziraju u suradnji s turističkim agencijama. Udruge su sa svojim edukacijskim programima prisutne i aktivne na zaštićenim područjima. Primjer za ovo je koncesijsko odobrenje koja je Udruga Sunce dobila od strane Park šume Marjan, a za provedbu edukacijskih aktivnosti Zelenih izleta na području Park šume. Zeleni izlet su radionice u prirodi pod edukativnim vodstvom Udruge Sunce. Cilj Zelenih izleta je edukacija djece i mladih u prirodi, o prirodi i njenim ekosustavima. Omogućavaju djeci i mladima razumijevanje prirode i povezivanje s prirodom. Zeleni izleti služe za stjecanje znanja o vrijednostima ekosustava i upoznaju učenike s principima ekološki odgovornog ponašanja i potiču ih na njihovo prakticiranje u svakodnevnom životu. U Udruzi Sunce se provode od 2013 godine, a korisnici su odgojno-obrazovne institucije. Više na https://sunce-st.org/?s=zeleni+izleti. Također upoznati smo i sa programima i aktivnostima drugih udruga za zaštitu i očuvanje prirode na zaštićenim područjima. Stoga predlažemo da se uz putničke agencije uvrsti i djelatnosti ostalih članskih organizacija usmjerenih na zaštitu prirode, okoliša i održivi razvoj. Također predlažemo da se uz termine škola u prirodi nadodaju edukacijske aktivnosti u prirodi. Vezano uz način obračuna novčane naknade smatramo kako bi za udruge trebalo uvrstiti i mogućnost određivanja minimalne novčane naknade. Naime, udruge primarno djeluju za opće dobro i prilikom organizacije ovakvih aktivnosti eventualnu dobit usmjeravaju u daljnje ostvarenje ciljeva zaštite prirode. Zbog svega navedenog predlažemo i izdvajanje posebne djelatnosti "Djelatnosti ostalih članskih organizacija usmjerenih na zaštitu prirode, okoliša i održivi razvoj" koje bi išle uz mogućnost određivanja minimalne novčane naknade . Prihvaćen Prihvaća se.