Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Planu zakonodavnih aktivnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike za 2021. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Siniša Bosanac PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI ZA 2021. GODINU U Plan zakonodavnih aktivnosti treba staviti Zakon o inkluzivnom dodatku i Zakon o osobnoj asistenciji. Nije prihvaćen Navedeni zakoni nisu predviđeni u Planu zakonodavnih aktivnosti za 2021. godinu zbog značajnog financijskog učinka koji nije moguće za sada osigurati, a uzimajući u obzir gospodarsku situaciju uvjetovanu virusom COVID-19.
2 Pravobranitelj za djecu RH PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI ZA 2021. GODINU Temeljem odredbi čl. 9. i 10. Zakona o pravobranitelju za djecu (NN 73/17) dostavljamo prijedlog za dopunu prijedloga Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike za 2021. godinu, sljedećim propisima: - OBITELJSKI ZAKON (NN 103/15, 98/19), čiju dopunu držimo nužnom radi: o reguliranja mogućnosti promjene osobnog identifikacijskog broja za djecu koja su posvojena prije 1. studenoga 2015., odnosno prije stupanja na snagu važećeg Obiteljskog zakona, o radi reguliranja pravne praznine vezano uz preuzimanja roditeljske skrbi nakon smrti roditelja s kojim je dijete stanovalo, odnosno osiguravanja podrške živućem roditelju koji do tada nije stanovao s djetetom, ali je skrbio o djetetu temeljem instituta zajedničke roditeljske skrbi, kao i nužnih pravnih mehanizama radi predaje djeteta, o efikasnije zaštite djetetovih imovinskih prava i drugih značajnih pitanja iz područja obiteljskih odnosa. - ZAKON O DOPLATKU ZA DJECU (NN 94/01, 138/06, 107/07, 37/08 - OUSRH, 61/11, 112/12, 82/15 i 58/18) čiju izmjenu i dopunu držimo nužnom radi: o zaštite djece u onim slučajevima u kojima korisnik (roditelj ili druga osoba određena zakonom) ostaje bez doplatka za djecu zbog neispunjavanja uvjeta duljine vlastitog prebivališta. o otklanjanja diskriminatornih odredbi prema kojima ne ostvaruju pravo na dječji doplatak roditelji djece koja su prekinula svoje školovanje, kao i djece koja su starija od 15 godina, a pohađaju osnovno obrazovanje iz nekog drugog razloga, a ne onog koji je vezan uz njihov zdravstveni status (nejednaki položaj po osnovama obrazovanja i dobi) o zaštite djece koja imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a školu pohađaju u inozemstvu, u onim slučajevima kada je ta škola bliže njihovom prebivalištu o povećanja postotka proračunske osnovice kojim se određuje visina doplatka za djecu o reguliranja mogućnosti isplate pronatalitetnog dodatka za svako daljnje dijete u obitelji (a ne samo za treće i četvrto dijete) - ZAKON O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA (NN 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14, 59/17 i 37/20) čiju dopunu držimo nužnom radi: o izbjegavanja kolizije odredbi Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama i Obiteljskog zakona u slučaju kada pravo na korištenje roditeljskih potpora traži roditelj koji temeljem odluke suda ne stanuje s djetetom, o uvažavanja specifičnosti alternativnih oblika skrbi za djecu (skrbništvo, udomiteljstvo, posvojenje) vezano uz korištenje vremenskih i novčanih potpora. o uvažavanja specifičnih potreba u slučaju poroda blizanaca, trećeg i svakog daljnjeg djeteta, o ujednačavanja kriterija i mogućnosti za roditelje djece s teškoćama, o ujednačavanja kriterija i uvjeta korištenja prava na jednokratnu novčanu potporu za novorođeno dijete, o zaštite najboljih interesa djece roditelja koji ostvaruju drugi dohodak, roditelja poljoprivrednika, nezaposlenih roditelja i roditelja izvan sustava rada (vezano uz postojanje objektivno-prekluzivnih rokova za pokretanje postupka, neovisno o ostalim uvjetima i okolnostima) - ZAKON O MIROVINSKOM OSIGURANJU (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18 - OUSRH, 62/18, 115/18 i 102/19), kojeg smatramo nužnim dopuniti radi reguliranja sigurnijeg (odvojenog) načina isplate obiteljske mirovine kada istu koristi više članova obitelji, a sve zbog saznanja za slučajeve u kojima djeca ostanu bez svojih novčanih sredstava (kada se objedinjeni iznos mirovine isplaćuje na ovršeni račun tzv. „naslovnika“). Molimo da uvažite iznesene primjedbe i potrebu zaštite interesa djece te navedene propise uvrstite u Plan zakonodavnih aktivnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike za 2021. godinu. PRAVOBRANITELJICA ZA DJECU Helenca Pirnat Dragičević, dipl. iur. Djelomično prihvaćen Prema potrebi, razmotrit će se donošenje Obiteljskog zakona u 2021. godini izvan plana zakonodavnih aktivnosti. Komentar primljen na znanje. Vezano za Zakon o doplatku za djecu, isti se odbija obzirom da nije u djelokrugu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Vezano za Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama, isti se također odbija obzirom da nije u djelokrugu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Vezano za Zakon o mirovinskom osiguranju, isti se prima na znanje. Napominjemo kako je sukladno Programu Vlade Republike Hrvatske 2020. - 2024., prema kojem će se korisnicima obiteljske mirovine omogućiti pravedniji način izračuna mirovine, u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike s radom započela neformalna Radna skupina za razmatranje novog modela obiteljske mirovine. Stoga će se provesti sveobuhvatna analiza prava na obiteljsku mirovinu prema hrvatskom zakonodavstvu te usporedne analize modela obiteljskih mirovina država članica Europske unije. Nakon provedbe sveobuhvatne analize zakonskih propisa i financijskih procjena mogućeg opterećenja državnog proračuna, bit će moguće donijeti odluke o redefiniranju važećeg modela obiteljske mirovine, a sve sukladno financijskim mogućnostima. Ističemo kako će se u sklopu rada Radne skupine razmotriti i Vaš prijedlog, u cilju iznalaženja cjelovitog i najpovoljnijeg rješenja za djecu korisnike obiteljske mirovine.
3 Maja Uštulica PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI ZA 2021. GODINU Poštovani, Hrvatska komora psihoterapeuta (HKPT) ovim putem izražava potrebu za sudjelovanjem u radnoj grupi ministarstva pri izradi dopuna i izmjena ZODPT-a. Udruge okupljene u Savez psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH) bile su i inicijatori stvaranja Zakona o djelatnosti psihoterapije, dok su neki od kolega psihoterapeuta bili i aktivni članovi radne skupine prilikom izrade samog Zakona. Molimo da pri stvaranju radne grupe za dopune i izmjene ZODPT uključite u rad i predstavnike Hrvatske komore psihoterapeuta. S poštovanjem, Prim. Jadran Morović, dr.med., psihijatar-psihoterapeut Predsjednik HKPT Maja Uštulica, administratorica HKPT Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje.
4 Siniša Bosanac PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI ZA 2021. GODINU, Naziv nacrta prijedloga zakona Drugo. Opet je ispušten Zakon o logopedskoj djelatnosti. Nije prihvaćen Nije u djelokrugu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.
5 Siniša Bosanac PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI ZA 2021. GODINU, Naziv nacrta prijedloga zakona U koloni "Upućivanje u proceduru Vlade Republike Hrvatske" ispustili ste os rednog broja 2 do 9 slovo t. U koloni "Naziv nacrta prijedloga zakona ispustili ste stupce redni broj 10 "Zakon o inkluzivnom dodatku" i redni broj 11. "Zakon o osobnoj asistenciji. Stoga je potrebno ispraviti tablicu i dodati ispuštena slova i nazive planiranih zakona. Primljeno na znanje Radi se o nenamjernoj omašci vezano za redne brojeve. Navedeni zakoni nisu predviđeni u Planu zakonodavnih aktivnosti za 2021. godini, zbog značajnog financijskog učinka koji nije moguće za sada osigurati, a uzimajući u obzir gospodarsku situaciju uvjetovanu virusom COVID-19.