Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2021. godinu i pripadajućim obrascima prethodne procjene

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga županijskih uprava za ceste Hrvatske Obrasci prethodne procjene, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama 3. Kako bi se postigla veća zaštita županijskih i lokalnih cesta, te osiguralo održivo financiranje županijskih i lokalnih cesta, molimo Vas da u Nacrtu Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama uvrstite izmjene Članka 91. na način: da se dio sredstava, u visini od 0,10 kuna, namijenjenih za rad županijskih uprava za ceste umjesto uplate na račun Hrvatskih cesta d.o.o., kako je bilo do sada, uplate na račun nadležnog ministarstva, koje bi prema važećim pravilnicima i kriterijima taj iznos doznačavalo županijskim upravama za ceste. Nije prihvaćen Primjedba nije prihvaćena jer se ne odnosi na sadržaj dokumenta koji je bio predmet savjetovanja. Primjedba će biti uzeta u razmatranje prilikom izrade novog Zakona o cestama.
2 Udruga županijskih uprava za ceste Hrvatske Obrasci prethodne procjene, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama 2. Molimo Vas da u Nacrtu Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama uvrstite izmjene Članka 27. stavka 3. na način da isti glasi: U članku 27. mijenja stavak 3. i dodaje stavak 4. i glase: „(3) Slivnici uz javnu cestu te zamjena i popravak slivničkih rešetki i poklopaca revizijskih okana na kolniku javne ceste, koji služe isključivo za odvodnju javnih cesta, održavaju se kao sastavni dio te javne ceste.“ Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: (4) Zamjenu i popravak slivnika, slivničkih rešetaka i poklopaca svih revizijskih okana na javnoj cesti, osim onih navedenih u stavku 3., održavaju vlasnici odnosno upravitelji infrastrukture kojoj isti pripada“. Ova izmjena je direktno u svezi s člankom 25. jer vlasnici infrastrukture nekvalitetnim ili revizionim oknima lošije kvalitete posredno i neposredno upraviteljima cesta čine naknadnu štetu jer kad završe svoj objekt, a upravitelj ceste nema mogućnost kontrole ni radova ni materijala ugrađenih u javnu cestu mora naknadno snositi troškove zamjene poklopaca i rešetki na instalacijama. Nije prihvaćen Primjedba nije prihvaćena jer se ne odnosi na sadržaj dokumenta koji je bio predmet savjetovanja. Primjedba će biti uzeta u razmatranje prilikom izrade novog Zakona o cestama.
3 Udruga županijskih uprava za ceste Hrvatske Obrasci prethodne procjene, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama 1. Molimo Vas da u Nacrtu Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama uvrstite izmjene Članka 25. stavka 9. na način da isti glasi: „(9) Ako se građenjem ili rekonstrukcijom javne ceste zadire u postojeće komunalne, vodne i energetske građevine ili građevine elektroničkih komunikacija i povezanu opremu, položene u javnoj cesti, troškove snosi osoba koja je na temelju posebnog zakona ovlaštena upravljati tom građevinom. Iza stavka 9. dodaje se novi stavak 10. koji glasi: „(10) Ako se građenjem ili rekonstrukcijom javne ceste zadire u postojeće komunalne, vodne i energetske građevine ili građevine elektroničkih komunikacija i povezanu opremu, položene izvan javne ceste, troškove izrade projekata, građenja ili rekonstrukcije tih građevina u dijelu koji je u obuhvatu javne ceste snosi investitor javne ceste“ Dakle, da bi naknada za služnost pokrila troškove izmještanja instalacija potrebno je istu plaćati 125 godina dok trenutna prometno sigurnosna i zakonska pravila obvezuju upravitelje javne ceste da javne ceste rekonstruiraju u prosjeku svakih 20 godina. Prijedlogom Zakona uvodi se naknada i za druge vlasnike instalacija, u tim slučajevima je trošak neusporedivo veći stoga smatramo nužnim izmijeniti odredbu članka 25. kako predlažemo. Nije prihvaćen Primjedba nije prihvaćena jer se ne odnosi na sadržaj dokumenta koji je bio predmet savjetovanja. Primjedba će biti uzeta u razmatranje prilikom izrade novog Zakona o cestama.