Izvješće o provedenom savjetovanju - OBRAZAC PRIJEDLOGA PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI ZA 2021 GODINU I OBRASCI PRETHODNE PROCJENE

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Grad Đurđevac OBRAZAC PRIJEDLOGA PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI Prijedlog za uvrštavanje Izmjena i dopuna Strategije i Akcijskog plana zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine u Plan zakonodavnih aktivnosti za 2021. godinu za akte kojima je stručni nositelj Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Sukladno članku 11. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, boj 80/13., 15/18., 14/19. i 127/19.), Strategiju i Akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske na prijedlog Vlade Republike Hrvatske donosi Hrvatski sabor. Strategiju izrađuje središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode u suradnji s drugim središnjim tijelima državne uprave. Upućujemo Vam stoga zamolbu da se u Plan zakonodavnih aktivnosti za 2021. godinu za akte kojima je stručni nositelj Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja uvrste Izmjene i dopune Strategije i Akcijskog plana zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine. Sadržaj predloženih izmjena i dopuna odnosio bi se na osnivanje novih parkova prirode na području Republike Hrvatske pri čemu Grad Đurđevac ima interes za osnivanje Parka prirode Podravina. S obzirom na postojanje zaštićenog područja Regionalnog parka Mura – Drava izvan kojeg su ostala brojna ''točkasta'', zaštićena područja ( Đurđevački pijesci, Park šuma Borik, Park šuma Crni Jarki i dr.), smatramo da postoji realna potreba za osnivanjem ustanove Park prirode Podravina u cilju dodatne zaštite posebnih prirodnih vrijednosti te efikasnijeg upravljanja i promocije područja na temelju georaznolikosti nastale u jednom geološkom procesu. Napominjemo da Zakon o zaštiti prirode ''Prirodu'' definira kao sveukupnu bioraznolikost, krajobraznu raznolikost i georazolikost. U svrhu pripreme projektnog prijedloga Grad Đurđevac formirao je radnu skupinu u čijem su sastavu brojni stručnjaci iz područja biologije, šumarstva, geologije i zaštite prirode. Radna skupina u nekoliko mjeseci izradila je Elaborat budućeg Parka prirode, kao stručnu podlogu za izradu Izmjena i dopuna Strategije, a u kojem su obrađeni svi aspekti prirodnih vrijednosti ovog područja. Predmetni Elaborat dostavljen je u Ministarstvo dopisom KLASA: 357-01/17-01/24, URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-7 od 17. listopada 2018. S obzirom na obrađene teme u Elaboratu, smatramo da je ovo područje definirano i uvjetovano svojom posebnom i vrijednom georaznolikošću te stoga predlažemo njegovu zaštitu kao posebnog Parka prirode. Kako je preduvjet zaštite i osnivanja novih parkova prirode Izmjena i dopuna Strategije i Akcijskog plana zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine predlažemo da izmjenu Strategije uvrstite u Plan zakonodavnih aktivnosti za 2021. godinu. Gradonačelnik Grada Đurđevca Hrvoje Janči, mag.educ. Nije prihvaćen Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 44/17) u Planu zakonodavnih aktivnosti sadržani su svi nacrti prijedloga zakona koje se planira utvrditi tijekom razdoblja za koje se donosi. Slijedom navedenog u Planu zakonodavnih aktivnosti nalaze se samo nacrti prijedloga zakona, dok se strategije i akcijski planovi ne planiraju Planom zakonodavnih aktivnosti.