Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o uporabi osobne zaštitne opreme

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske PRAVILNIK O UPORABI OSOBNE ZAŠTITNE OPREME, Članak 4. U članku 4. stavak 1. točka 2. pojam "zaštita i spašavanje" nije nigdje definiran pa se ne zna što se pod tim pojmom smatra. Do 2019. godine je postojala Državna uprava za zaštitu i spašavanje koja je ukinuta, a pod njom su bili i vatrogasci. Nakon ulaska Državne uprave za zaštitu i spašavanje u MUP, vatrogastvo je dobilo središnji državni ured pod nazivom Hrvatska vatrogasna zajednica, te bi ovaj pojam trebalo zamijeniti s pojmom "operativne snage sustava civilne zaštite" koje su definirane člankom 20. Zakona o sustavu civilne zaštite. Prihvaćen Pojam "zaštita i spašavanje" (termin u Zakonu o zaštiti na radu) nadopunit će se s terminom "operativne snage sustava civilne zaštite".
2 TIHOMIR KLEMENT PRAVILNIK O UPORABI OSOBNE ZAŠTITNE OPREME, Članak 6. U ovom stavku, na poslodavcu je da određuje osobnu zaštitnu opremu, temeljem procjene. Nigdje se ne navodi da izradu procjene rizika za sigurnost i zdravlje moraju i dalje obavljati pravi subjekti iz segmenta zaštite na radu? ili će sada unutar tvrtke kako se navodi za to biti odgovran iskljucivo poslodavac, te će on kada već odlučuje o primjeni moći izraditi i procjenu. Odnosno nigdje se ne navode stndardi koji se minimalno trebaju poštovati. Nije isto certificirana maska za zaštitu očiju kao i maska iz peveca za 10 kna, a možda izgledaju identično. Nije prihvaćen Prema Pravilniku o izradi procjene rizika, procjenu rizika može izraditi sam poslodavac ili izradu prepustiti ovlaštenoj osobi. U vezi normi (standarda) koju osobna zaštitna oprema (OZO) treba ispuniti prije stavljanja na tržište odnosno u uporabu, regulirano je odredbom članka 7. stavak 1. podstavak 1. Prijedloga pravilnika, a podrobnije posebnim propisom o stavljanju na tržište OZO.
3 SUZANA ZGONJANIN PRAVILNIK O UPORABI OSOBNE ZAŠTITNE OPREME Poštovani, podržavam Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme. Lp. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
4 Marijan Kamenjašević PRAVILNIK O UPORABI OSOBNE ZAŠTITNE OPREME, Članak 10. Stavak 1: što znači "zadovoljavajuće higijensko stanje opreme"? Znači li to da će poslodavac biti odgovoran za pranje/kemijsko čišćenje osobne zaštitne opreme? Prijedlog bi bio da se ukloni posljednji dio rečenice. Ako ostaje taj dio, potrebno ga je dodatno objasniti. Nije prihvaćen Provedba zaštite na radu ne smije teretiti radnika, pa tako i održavanje OZO ide na teret poslodavca. Posljednji dio rečenice “osigurati zadovoljavajuće higijensko stanje opreme” ne može se izuzeti jer je to zahtjev pripadajuće Direktive, a odgovarajući higijenski standard je također jedna od mjera zaštite na radu (konkretno sprječavanje drugih rizika).
5 Mandica Hrvoj PRILOG III.Nepotpuni popis aktivnosti i sektora aktivnosti koji mogu zahtijevati uporabu osobne zaštitne opreme (*)   , III.   BIOLOŠKI AGENSI Dječji vrtići, osnovne i srednje škole.... (odgajatelji, učitelji, profesori, spremačice i ostali uposleni u tim ustanovama često su u doticaju s oboljelom djecom (temperatura, povraćanja, proljevi... i ostala oboljenja....) Nije prihvaćen Dječji vrtići, osnovne i srednje škole, prema posebnom propisu zaštite na radu u odnosu na biološke štetnosti, nisu detektirani kao sektori izvora bioloških štetnosti. Ako postoje opisani rizici mogu se primijeniti mjere pamučnih ili medicinskih maski za lice koje nisu u kategoriji OZO.
6 Dalibor Jambrešić PRAVILNIK O UPORABI OSOBNE ZAŠTITNE OPREME, Članak 10. St 2.) Upute na čijem jeziku? Što je sa stranim radnicima...kakve su tu obveze poslodavca? Nije prihvaćen Postavljeno pitanje regulirano je odredbama članka 11. stavka 2. i 3. Prijedloga pravilnika; upute moraju biti radnicima razumljive.
7 Dalibor Jambrešić PRAVILNIK O UPORABI OSOBNE ZAŠTITNE OPREME, Članak 10. St. 1) Da li je poslodavac dužan snositi trošak radne opreme ako je radnik dokazano svojim krivim postupcima propustio poštovati upute proizvođača koje su mu uručene prilikom zaduženja? Npr. zatražio je po 4 par zaštitnih cipela u 9 mjeseci jer ih ne održava, radio samovoljne preinake na radnoj odjeći ili sl. Nije prihvaćen Navedena pitanja mogu se regulirati internim aktima poslodavca te nisu predmetom Prijedloga pravilnika.
8 Dalibor Jambrešić PRAVILNIK O UPORABI OSOBNE ZAŠTITNE OPREME, Članak 9. st. 2) Da li su radnici sa osobnom zaštitnom opremom dužni postupati u skladu sa zahtjevima osobnog zaštitnog sredstva i pažnjom dobrog gospodara, pregledati istu prije korištenja i vratiti istu u ispravnom stanju / prijaviti eventualne uočene nepravilnosti kako ne bi doveli u pitanje sigurnost drugih radnika koji bi mogli naknadno koristiti tu opremu? Nije prihvaćen Postavljeno pitanje regulirano je odredbama Zakona o zaštiti na radu (čl. 68.- Obveza rada dužnom pažnjom) te nije potrebno posebno regulirati odredbama Prijedloga pravilnika.
9 Dalibor Jambrešić PRAVILNIK O UPORABI OSOBNE ZAŠTITNE OPREME, Članak 6. Da li je procjena rizika jedini dokument na temelju koje se radnici obvezuju koristiti osobnu zaštitnu opremu ili su tu uključene sve opasnosti i štetnosti radnoga mjesta? Uzmite npr. privremeno gradilište, na kojem imate viseći teret i toranjske dizalice a poslodavac je u procjeni rizika predvidio da ne treba nositi zaštitnu kacigu jer izvodi jednostavne unutarnje radove te nije predvidio u procjeni rizika da će se na putu do mjesta rada kretati na vanjskom dijelu gradilišta gdje postoji opasnost od pada predmeta s visine. Smatram da taj dio treba dodatno doraditi i uklopiti u članak u pogledu stvarne opasnosti i štetnosti radnog mjesta / posla koji se obavlja. Nije prihvaćen Postavljeno pitanje odnosi se na organizaciju rada kod poslodavca i osposobljenost radnika za rad na siguran način. Ako će se radnik kretati na mjestima gdje postoji opasnost od pada predmeta (bez obzira koje će poslove primarno obavljati) poslodavac je dužan procijeniti i takve rizike te osigurati radniku potrebnu OZO.