Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska voćarska zajednica , za provedbu mjere 5 „Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti“ podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“ U predloženom načinu bodovanja se korisnicima koji imaju nasad vinove loze s više od 20% nasada zaraženog žuticom vinove loze dodjeljuje maksimalan broj bodova. Na taj načinse svi ostali korisnici sa štetom manjom od 90% stavljaju u neravnopravan položaj. Razumijevajući probleme koje stvara žutica vinove loze, prijedlog je da se kod voćnih nasada sa štetom većom od 50% također dodijeli maksimalan broj bodova. Jednako tako, u takvim nasadima, s više od 50% stradalih stabala, je potrebno provesti krčenje cijelog nasada, ali i kompletna demontaža armature, mreža, natapanja i protumraznezaštite, jer to nalažu i tehnologija i ekonomija. Zato je prijedlog da se kod nasada gdje je šteta veća od 50% primjeni isti princip kao i kod žutice vinove loze tj. da se takvi nasadi u potpunosti krče Nije prihvaćen Prema stavku 1. članku 8. Naredbe o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze („Narodne novine“, broj 48/2018) ako je u vinogradu s više od 20 % trsova koji pokazuju simptome koji upućuju na zarazu zlatnom žuticom Državni inspektorat izdaje rješenje kojim je obavezno krčenje cijelog vinograda. Nalaz kojim su utvrđeni simptomi zaraženosti na 20 % trsova znači obavezu krčenja cjelokupnog nasada pa je šteta u tom nasadu 100 %. Krčenje vinograda je obaveza po navedenoj Naredbi i ne može se uspoređivati s uništenjem nasada zbog prirodnih nepogoda. Ostali korisnici se ovime ne dovode u nepovoljniji položaj jer uništenje nasada/vinograda iznosi 100 %.
2 Fragaria doo , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Točka 1. - s obzirom na raširenost žutice vinove loze i način bodovanja, bojimo se da neće biti dovoljno sredstava za ostale korisnike pogođene elementarnim nepogodama i /ili katasrofalnim događajima. Prijedlog je povećati raspoloživa sredstva za 50%. Djelomično prihvaćen U slučaju da zatraženi iznos potpore bude veći od raspoloživih sredstava na natječaju ministarstvo poljoprivrede će povećati iznos raspoloživih sredstava.
3 Fito ekologija d.o.o. 2.2. Uvjeti prihvatljivosti projekta u postupku dodjele potpore, 2.2.1. Posebni uvjeti prihvatljivosti projekta u postupku dodjele potpore DIO B, Projekti obnove poljoprivrednog potencijala uslijed katastrofalnog događaja (zlatna žutica ) - Prijedlog za prihvatljivost korisnika i troškova: Na području Istarske županije je cca 100 ha vinogradarskih površina koje su u vlasništvu države u kojima se pojavila zlatna žutica vinove loze. Uz pomoć osiguranih sredstava RH, provedeno je krčenje vinogradarskih površina koje su namijenjene za sadnju novih vinograda ali u režiji budućih zakupaca fizičkih ili pravnih osoba. Budući da će iskrčene poljoprivredne površine biti ili su već u najmu poljoprivrednih proizvođača koji na tim površinama planiraju uspostaviti nove vinograde, predlažemo da im se omogući korištenje sredstava iz ove mjere. Obnova vinograda se u ovome slučaju može smatrati obnovom poljoprivrednog potencijala tj. vinogradarskih površina u RH. Na taj način budući korisnik bi tražio troškove u mjeri 5.2.1 za nastavak radova od radova osnovne i dopunske obrade tla, gnojidbe, nabave sadnica, sadnje, nabava i montaža armature. Ukoliko se prihvati gore predloženi model obnove poljoprivrednog potencijala, potrebno je u uvjetima prihvatljivosti omogućiti prihvatljivost u Točci 19. Uvjeti prihvatljivosti_ U trenutku nastanka/proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja poljoprivredno zemljište koje je zahvaćeno elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem mora biti u vlasništvu/zakupu korisnika. Nije prihvaćen Prema Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. prihvatljivi korisnici tipa operacije 5.2.1 su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika. Stoga jedinice lokalne ili regionalne samouprave, kao vlasnici zemljišta na kojem se provodilo krčenje, ne mogu biti korisnici ovog tipa operacije. Poljoprivrednici koji će dobiti u zakup poljoprivredno zemljište mogu se za podizanje nasada javiti na natječaj za tip operacije 4.1.1.
4 Fragaria doo 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.3. Uvjeti prihvatljivosti troškova Način obračuna prihvatljivost troškova koji je fiksno vezan uz postotak oštećenosti nasada nije privatljiv s tehnološke, ali niti s ekonomske strane. Nasad u kojem je oštećeno više od 50% stabala ili trsova (pogotovo kod nasada starijih od 3 godine) se mora cijeli iskrčiti. Nemoguće je ostaviti samo neoštećena stabla/trsove, a na ostalom diijelu nasada obaviti zemljane radove. Jednako tako nije moguće samo na neoštećenom dijelu obaviti demontažu armature i/ili natapnog sustava. Prijedlog je da se kod ansada gdje je šteta veća od 50% primjeni isti princip kao i kod žutice vinove loze tj. da se takvi nasadi u potpunosti krče. Nije prihvaćen Nije moguće ostvariti pravo na potporu za obnovu dijela nasada koji nije oštećen/uništen u prirodnoj nepogodi.
5 Fito ekologija d.o.o. 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.3. Uvjeti prihvatljivosti troškova Točka 5. veza Prilog III _ Lista prihvatljivih troškova: " nabava opreme za višegodišnje nasade i višegodišnje bilje uključujući konstrukciju nasada (nabava opreme za armaturu višegodišnjih nasada i usluga postavljanja, nabava ograde i usluga postavljanja oko višegodišnjih nasada*, nabava opreme protugradne zaštite i usluga montaže, nabava opreme protukišne zaštite i usluga montaže, nabava sustava za navodnjavanje i usluga postavljanja )" Iz formuliranog teksta nije dovoljno koji od ovih troškova nije prihvatljiv kod zlatne žutice. Primljeno na znanje Trošak nabave ograde i usluga postavljanja oko višegodišnjih nasada nije prihvatljivi za slučaj zaraženosti vinove loze žuticom.
6 Fito ekologija d.o.o. 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.3. Uvjeti prihvatljivosti troškova Dio 16_ Neprihvatljivi troškovi , točka f) troškovi vlastitog rada. Prijedlog: budući da se radi o ne investicijskoj mjeri predlažem da se prihvate troškovi vlastitog rada za one troškove za koje je to moguće. Dobar primjer za to je Restrukturiranje vinograda u vinskoj omotnici. Nije prihvaćen Trošak vlastitog rada nije prihvatljiv niti u jednoj mjeri iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. stoga prijedlog ne možemo prihvatiti.
7 Fragaria doo 2.4. Postupci nabave prije podnošenja zahtjeva za potporu, 2.4.2. Postupci nabave za neobveznike javne nabave te obveznike javne nabave kada provode jednostavnu nabavu Točka 2.4.2, stavak (10) - Neprihvatljivo je da kriterij odabira bude isključivo kriterij najniže cijene. To može izazvati nebrojene probleme korisnicima. Npr, za sve zemljane radove, kao što su podrivanje, oranje i sl., je veoma bitna kvaliteta radova koju je nemoguće propisati tehničkim specifikacijama. A nije moguće tražiti ponuđača jamstvo za kvalitetu takvih radova. Slična stvar je i kod kvalitete sadnog materijala. Prijedlog je varatiti se na dosadšnji način vrednovanja ponuda. Nije prihvaćen Iako je kriterij odabira najniža cijena koja se odobrava za sufinanciranje, korisnik može zatražiti i dodatna jamstva od ponuditelja uključujući i jamstvo o kvaliteti izvedenih radova. U pozivu za prikupljanje ponuda i pripadajućoj specifikaciji moguće je navesti i određene uvjete kojima će se osigurati i kvaliteta radova/usluga koje ponuditelj mora pružiti.
8 Fragaria doo 2.4. Postupci nabave prije podnošenja zahtjeva za potporu, 2.4.2. Postupci nabave za neobveznike javne nabave te obveznike javne nabave kada provode jednostavnu nabavu Točka 2.4.2., stavak (6) - smatramo da je prag za obvezne dvije ponude prenizak (1.000,00 kn) jer to vodi nepotrebnom administriranju. Prijedlog je vratiti se na nekadašnji način kada je za troškove do 37.500 kn bila dovoljna jedna ponuda. Agencija ionako ima referentne cijene kojima kontrolira visinu pojedinih troškova i na taj način spriječava umjetno podizanje vrijednosti pojedinih radova ili usluga. Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen i prag sada iznosi 40.000 HRK (bez PDV-a). Korisnik nije u obvezi provesti postupak nabave putem Portala ponuda, već je uz Zahtjev za potporu potrebno dostaviti najmanje dvije sadržajno usporedive ponude ponuditelja koji nisu međusobno vlasnički i/ili upravljački povezani, niti su povezani preko osoba ovlaštenih za zastupanje.
9 Fito ekologija d.o.o. 2.4. Postupci nabave prije podnošenja zahtjeva za potporu, 2.4.2. Postupci nabave za neobveznike javne nabave te obveznike javne nabave kada provode jednostavnu nabavu Točka 12. veza točka 2. Je li ispravna godina 2018. ili se radi o 2019. godini? U Prilogu I i na početku natječaja je navedeno da se radi o datumu 01.01.2019. Prihvaćen Ispravan datum je 1. siječnja 2019. godine.
10 Fito ekologija d.o.o. 2.4. Postupci nabave prije podnošenja zahtjeva za potporu, 2.4.2. Postupci nabave za neobveznike javne nabave te obveznike javne nabave kada provode jednostavnu nabavu Točka 10. Kriterij odabira ponuda isključivo prema najnižoj cijeni nije prihvatljiv za korisnike. Obrazloženje: Još jedan razlog da se uvede maksimalno prihvatljivi trošak za što više troškova po ovoj mjeri. Ovakav način odabira ponuda može poljoprivrednicima nanijeti ozbiljne štete. Naime, u poljoprivrednoj proizvodnji nije bitna samo cijena nego i vrijeme i kvaliteta izvođenja radova. U slučaju da mu ponuditelj ne može isporučiti uslugu ili robu ( sadnice) u idealno vrijeme tj. najpovoljnijih agrotehničkih rokova, gubitci mogu biti puno veći nego da se odabere skuplja ponuda. Izgubiti jednu godinu u poljoprivrednoj proizvodnji znači veliki gubitak za poljoprivrednu proizvodnju. Nije prihvaćen Provedba postupka nabave putem mrežnih stranica (Portala ponuda) smatra se najučinkovitijim u zaštiti financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske.
11 Fito ekologija d.o.o. 2.4. Postupci nabave prije podnošenja zahtjeva za potporu, 2.4.2. Postupci nabave za neobveznike javne nabave te obveznike javne nabave kada provode jednostavnu nabavu Točka 6. Prijedlog: razmisliti o novom sustavu prikupljanja ponuda. Obrazloženje Jako česta pojava kod prikupljanja ponuda kroz poziv na dostavu ponuda je ne mogućnost prikupljanja minimalno dvije ponude. Naime, naši korisnici se susreću da potencijalni dobavljači koje mole za ponudu traže da im se plati ako hoće drugu ponudu. Predlažem da se za troškove koji su vezani za obradu tla tj. od faze krčenja pa sve do finalne obrade tla uvedu referentne cijene tj. maksimalni trošak (koje pretpostavljam Agencija već ima) kako bi smanjili opseg izbijanja troškova zbog ne prikupljanja ponuda. Za sve ostale troškove a koji se odnose na nabavu roba ima smisla tražiti minimalno dvije ponude. Primljeno na znanje U ovom trenutku nije moguće promijeniti sustav provedba postupka nabave putem mrežnih stranica (Portala ponuda) no vodit ćemo računa prilikom programiranja ovog tipa operacije u novom programskom razdoblju 2021.-2027.
12 Fragaria doo 2.4. Postupci nabave prije podnošenja zahtjeva za potporu, 2.4.2. Postupci nabave za neobveznike javne nabave te obveznike javne nabave kada provode jednostavnu nabavu Stavak (2) točke 2.4.2. se referira na elementarne nepogode nastale nakon 1.siječnja 2018. dok se u točki 2.2.1. kao prihvatljivi projekti navode samo projekti obnove uslijed nepogoda nastalih nakon 1.1.2019. Molim pojašnjenje. Prihvaćen Ispravan datum je 1. siječnja 2019. godine.
13 Fragaria doo 2.6. Provedba postupka dodjele potpore, 2.6.1. Podnošenje, zaprimanje i rangiranje Zahtjeva za potporu Način bodovanja gdje korisnici s više od 20% nasada vinove loze zaraženog žuticom imaju 100 bodova degradira sve ostale korisnike. Prijedlog je da se onda makar ostalim korisnicima s više od 50% štete dodjeli također 100 bodova. Nije prihvaćen Prema stavku 1. članku 8. Naredbe o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze („Narodne novine“, broj 48/2018) ako je u vinogradu s više od 20 % trsova koji pokazuju simptome koji upućuju na zarazu zlatnom žuticom Državni inspektorat izdaje rješenje kojim je obavezno krčenje cijelog vinograda. Nalaz kojim su utvrđeni simptomi zaraženosti na 20 % trsova znači obavezu krčenja cjelokupnog nasada pa je šteta u tom nasadu 100 %. Krčenje vinograda je obaveza po navedenoj Naredbi i ne može se uspoređivati s uništenjem nasada zbog prirodnih nepogoda. Ostali korisnici se ovime ne dovode u nepovoljniji položaj jer uništenje nasada/vinograda iznosi 100 %.
14 Fito ekologija d.o.o. 2.6. Provedba postupka dodjele potpore, 2.6.1. Podnošenje, zaprimanje i rangiranje Zahtjeva za potporu Točka 7. Prijedlog za promjenu: Zahtjev za dopunu/obrazloženje može biti minoran tj. ne utječe na osnovne kriterije zbog kojih bi trebao biti odbijen cijeli projekt, možda eventualno izbiti pojedini trošak. Predlažem da se u navedenom slučaju ne odbija cijeli Zahtjev nego se izbije samo trošak za koji nije poslana dopuna/obrazloženje. Djelomično prihvaćen Ovaj uvjet isključivo ovisi o kojem trošku (zahvatu) se radi i na koji način je povezan s projektom odnosno korisnikom. Npr. ako je za neki trošak (zahvat) potrebno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja ili akt Ministarstva graditeljstva a korisnik ne dostavi traženu dokumentaciju tada moramo isključiti cijeli projekt ili dio projekta za koji se traži navedeni akt. Međutim, ako je dopunom traženo za više parcela dokaz o vlasništvu/zakupu, a korisnik dostavi dokaz samo za dio tada će se isključiti troškovi koje se odnose na te parcele za koje nije dostavljena kompletna dopuna. U slučaju da nakon administrativne obrade postupka nabave budu isključeni troškovi koji se odnose na obnovu poljoprivrednog potencijala (npr. kupnja sadnica, a prihvatljiva je samo nabava gnojiva i armature) tada projekt ne ispunjava cilj i svrhu natječaja i u tom slučaju cjelokupni projekt nije prihvatljiv.
15 Fito ekologija d.o.o. , 3. POSTUPAK PROVEDBE PROJEKTA Točka 3. ako je datum 01.07.2023. određen uredbom, ima li smisla spominjati uopće rok od 36 mjeseci. Navedeno bi moglo zbuniti krajnjeg korisnika. Prihvaćen U natječaju je naveden datum 1.7.2023.
16 Fito ekologija d.o.o. 3. POSTUPAK PROVEDBE PROJEKTA, 3.3. Način podnošenja zahtjeva za isplatu predujma/zahtjeva za isplatu Točka 8. U ovome slučaju je 36 mjeseci duže od mogućeg roka dostave ZZI, predlažem da se i ne spominje rok od 36 mjeseci, kako ne bi došlo do zabune. Nadalje se postavlja pitanje što kod financijskih korekcija kod kašnjenja zahtjeva za isplatu. Smije li se prekoračiti datu 01.07.2023.? Poveznica sa poglavljem 3.6. Prihvaćen U natječaju je naveden datum 1.7.2023.
17 Fito ekologija d.o.o. 3. POSTUPAK PROVEDBE PROJEKTA, 3.9. Kontrola na terenu Točka 8. podtočka 9. "provjeravati tehničku dokumentaciju vezanu za ulaganje (građevinski dnevnik, građevinska knjiga , glavni projekt i dr" Prijedlog: Budući da nema odredbe vezane za dokumentiranje izvođenja drugih radova osim građevinskih radova pomoću građevinske knjige, ako je potreban dokaz za skrivene radove, potrebno je definirati o kojim dokazima se radi (iako smatram da je nepotrebno jer ni u jednoj investicijskog mjeri se to ne traži) . Također je potrebno navesti jasne upute za takvu vrstu radova, kako bi krajnji korisnici znali što treba učiniti. Nije prihvaćen U predmetnom stavku navodi se da kontrolori, prilikom obavljanja kontrole na terenu, mogu provjeravati tehničku dokumentaciju vezanu za ulaganje, a u nastavku su navedeni samo neki dokumenti koji mogu nastati prilikom provedbe aktivnosti/ulaganja i mogu poslužiti za dokazivanje provođenja tih aktivnosti. To ne znači da kod korisnika ne mogu nastati i neki drugi dokumenti/dokazi nastali kao produkt provođenja aktivnosti - isti su također podložni provjeri prilikom kontrole na terenu. U skladu s poglavljem 3.9. Kontrola na terenu, točka 8., podtočka 9., isti mogu biti predmetom provjere prilikom kontrole na terenu. Zaključno, nije nužno, a i nemoguće je, navesti svu tehničku dokumentaciju koja može nastati kod korisnika prilikom provedbe aktivnosti.