Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Gabriela Banić II. UPRAVNI ODBOR FONDA, Članak 7. Predstavnike hrvatskih branitelja iz članka 6. stavka 2. alineje 1. na Saboru hrvatskih branitelja (u daljnjem tekstu: Sabor) biraju članovi svih udruga hrvatskih branitelja na području RH. Nije prihvaćen Tehnički bi bilo nemoguće osigurati okupljanje članova svih udruga hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.
2 Gabriela Banić II. UPRAVNI ODBOR FONDA, Članak 8. Umjesto razrješenja slijedom pravomoćne osude zatvorskom kaznom, član Upravnog odbora bi trebao biti razriješen dužnosti prije isteka mandata već ako je u prvom stupnju protiv njega izrečena kazna zatvora i to u trajanju od najmanje tri mjeseca. Nije prihvaćen Ustav propisuje da je svatko „nedužan i nitko ga ne može smatrati krivim dok mu se pravomoćnom sudskom presudom ne utvrdi krivnja“ (čl.28.). Presumpciju nedužnosti proklamira i EKLJP u čl.6. st.2. u okviru prava na pravičan postupak, te Povelja temeljnih prava Europske Unije u čl.48. To je načelo jedno od fundamentalnih na području kaznenog procesnog prava. Prema tome, ne možemo prejudicirati ishod postupka i unaprijed razriješiti člana Upravnog odbora dok nije donesena pravomoćna presuda.
3 OTP Banka Hrvatska d.d. V. DEPOZITAR, Članak 28. U cilju harmonizacije Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji sa segmentima zakonodavstva koji uređuju poslovanje investicijskih fondova (UCITS i AIF), a koji su usklađeni s Europskim direktivama, predlažemo izmjenu članka 28. tako da glasi: „Članak 28. Depozitar je ona banka koju izabere Društvo, uz prethodnu suglasnost Upravnog odbora Fonda, i po čijem nalogu obavlja poslove i to pozornošću savjesnog gospodarstvenika. Depozitar može biti kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koja ima odobrenje Hrvatske narodne banke za obavljanje poslova pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja. Banka koja posredno ili neposredno drži dionice ili udjele Društva ne može biti depozitar. Depozitar odgovara Društvu za pričinjenu štetu ako povjerene poslove ne obavlja ili te poslove obavlja nepravilno. Depozitar i Društvo propisuju ugovorom svoje međusobne obveze i prava. „ Djelomično prihvaćen Definirano je tko može biti depozitar, ali ne na predloženi način, već sukladno Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (čl.213.)
4 OTP Banka Hrvatska d.d. V. DEPOZITAR, Članak 29. U cilju harmonizacije Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji sa segmentima zakonodavstva koji uređuju poslovanje investicijskih fondova (UCITS i AIF), a koji su usklađeni s Europskim direktivama, predlažemo izmjenu članka 29. tako da glasi: „Članak 29. Depozitar odgovara Društvu i članovima Fonda za počinjenu štetu ako neopravdano ne ispunjava, ne obavlja ili nepravilno obavlja poslove predviđene ugovorom o obavljanju poslova depozitara i propisima o otvorenim investicijskim fondovima uključujući i slučaj kada je obavljanje svojih poslova delegirao trećim osobama. Depozitar odgovara Društvu i članovima Fonda zbog gubitka imovine Fonda koji su nastali kao posljedica propusta depozitara u obavljanju i izvršavanju njegovih dužnosti. Depozitar nije odgovoran za gubitak financijskih instrumenata koji su pohranjeni na skrbništvo, ako može dokazati da je gubitak nastao kao rezultat vanjskog događaja izvan njegove razumne kontrole, čije bi posljedice bile neizbježne unatoč svim razumnim nastojanjima da se one izbjegnu.“ Djelomično prihvaćen U završne odredbe Zakona unosi se odredba prema kojoj se na situacije koje nisu predviđene ovim Zakonom na odgovarajući se način primjenjuju propisi kojima se uređuje osnivanje i poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom. S obzirom da su uvjeti kada depozitar nije odgovoran za gubitak financijskih instrumenata koji su pohranjeni na skrbništvo određeni člankom 220. stavkom 3. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, nema potrebe ovdje ponavljati odredbe navedenog Zakona..
5 OTP Banka Hrvatska d.d. V. DEPOZITAR, Članak 30. U cilju harmonizacije Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji sa segmentima zakonodavstva koji uređuju poslovanje investicijskih fondova (UCITS i AIF), a koji su usklađeni s Europskim direktivama, predlažemo izmjenu članka 30. tako da glasi: „Članak 30. Izračun vrijednosti imovine i cijene udjela Fonda dnevno kontrolira depozitar, koji je odgovoran za kontrolu izračuna. Na vrednovanje imovine Fonda na odgovarajući način primjenjuje se pravilnik koji uređuje vrednovanje imovine alternativnih investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj. Novčana sredstva se evidentiraju na transakcijskim računima za poslovne namjene Fonda i koriste se radi ostvarivanja vlastite djelatnosti.“ Prihvaćen Prihvaćanjem primjedbe ovaj članak se usklađuje s općim propisima kojima se reguliraju otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom.
6 Gabriela Banić VI. OBVEZE IZVJEŠĆIVANJA I PRIOPĆAVANJA O OBVEZAMA, Članak 34. Stavak 2. prijedlog: Trećina neto dobiti od ulaganja namijenjena je za razvojne socijalne i humanitarne mjere u svrhu poboljšanja statusa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a osobito za Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Zakladu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te ustanove za pružanje podrške i usluga braniteljsko stradalničkoj populaciji i drugim osobama. Upravni odbor će u suglasnosti s Vladom Republike Hrvatske posebnom odlukom utvrditi namjenu ovog dijela dobiti. Nije prihvaćen Ovom odredbom povećan je dio dobiti od ulaganja koji je namijenjen za razvojne socijalne i humanitarne mjere u svrhu poboljšanja statusa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Zbog pada vrijednosti imovine i dobiti Fonda smanjena, nužno je povećati dio dobiti koji se ulaže u razvojne socijalne i humanitarne mjere u svrhu poboljšanja statusa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, kako bi se osigurala sredstva za prethodno navedenu svrhu s obzirom da je Zakonom o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja uz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i Zakonom o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji određeno da je glavni izvor sredstava za financiranje stipendija, odnosno Zaklade dio dobiti Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
7 Gabriela Banić VI. OBVEZE IZVJEŠĆIVANJA I PRIOPĆAVANJA O OBVEZAMA, Članak 35. članak 35. brisati!!! Nije prihvaćen S obzirom da je Zakonom o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja uz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i Zakonom o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji određeno da je glavni izvor sredstava za financiranje stipendija, odnosno Zaklade dio dobiti Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, nužno je osigurati sredstava za navedenu svrhu i u slučaju izostanka dobiti od ulaganja ili gubitka
8 Gabriela Banić VIII. LIKVIDACIJA FONDA, Članak 37. U ovom slučaju treba predvidjeti sankciju Upravnom odboru i Društvu za upravljanje. Nije prihvaćen Postojanje prekršaja i kaznenih djela te sankcija regulira se prema općim propisima