Izvješće o provedenom savjetovanju - NACRT PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Denis Peloza   Moli se predlagatelj za provedbu razumne prilagodbe propisa i ispravak odnosno brisanje članka 19.stavka 3. Pravilnika što je protivno mišljenima struke unešeno kroz izmjene i dopune 102/20. Na navedeno je ukazivano i upućivane su službeno protokolirane primjedbe, ukazivalo se preko eSavjetovanja neposredno ili preko udruga autoškola, a gotovo svi stručni zaposlenici su neslužbeno ukazivali i ukazujuu na negativnost i opasnosti koje prijete putem ovog savjetovanja i unatrag protekle dvije godine. I dalje nije suštinski obrazloženo i pojašnjeno koji su razlozi implementacije, a sam odgovor kako je to moža preporuka CIECE nije prihvatljiv niti je itko dostavio na uvid takvu preporuku. Usput preporuka svakako nije obvezujuća , a posebno ako je od udruge koja niti može niti hoće pruzeti odgovornost za moguće posljedice i štete koje iz primjene rizičnog članka 19. stavak 3. uistinu mogu proizaći, a posebno u odnosu na kandidate i ostale sudionike u cestovnom prometu, dakle naše građane i goste. Treba uzeti u obzir činenicu kao broja od 1500/2000 uključenih osoba svakako nije nebitna i slijedom navedenog trebalo bi poslušati zahtjeve poreznih obveznika i poduzetnika i nema potrebe za uvođenjem nepotrebnih opterećenja sa dodatnim radnjama uz gubitak vremena i povećanje rizičnosti u cestovnom prometu. Iz Informacija sa terena, a i preko društvenih mreža, a konačno i preko ovog savjetovanja razvidno je opće nezadovoljstvo većine uključenih dionika, posebno instruktora vožnje i ovlaštenih ispitivača, a javnost i ostali sudionici u prometu nisu upućeni niti se prilagodili promjenama stvarno nema smisla primjene nespretno i nejasno kako je to učinjeno od 24.09. i to isključivo sa nejasnom provedbom predmetnog članka zbog dvojebenih tumačenja. Ukoliko se za tie stvarno pokaže potreba uvijek je moguće naknadno urediti i prilagoditi uporabu krovnih ploča, ploča i oznaka na vozilima za osposobljavanje odnosno ispitnih vozila, prije svega uz bolja, jasna i sigurnija rješenja, ali preduvjet za to je prethodno usklađenje sa prethodno donesenim važećim propisima. Vozila i opremanje vozila uređena su nizom podzakonskih / provedbenih akata kroz opsosobljavanje, minimalne standarde, a posebno Programom vozačkih ispita, pa u tom smislu treba potjetiti kako su i ispitna vozila uvjetovana "DODATNOM OPREMOM I UREĐAJIMA PROPISANIM ZA VOZILA KOJIMA SE OSPOSOBLJAVAJU KANDIDATI ZA VOZAČE.". U prilog tome citiram izvod iz propisa. NN 132/2017 (29.12.2017.), Program vozačkog ispita "III. ISPIT IZ NASTAVNOG PREDMETA UPRAVLJANJE VOZILOM 1. VOZILO I OPREMA VOZILA (1) Vozila moraju udovoljavati minimalnim uvjetima i standardima u skladu s odredbama koje propisuje Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama glede dimenzija i masa, osovinskog opterećenja, uređaja i opreme i uvjeta kojima moraju udovoljavati uređaji i oprema vozila u prometu, kao i dodatne opreme i uređaja propisanih za vozila kojima se osposobljavaju kandidati za vozače." Stvarno nema potrebe za time, jer poznata su pravila kada krovne ploče nisu istaknute ili se uklanjau, pa su tako instruktori vožnje i ovlašteni ispitivači stekli dugogodišnju dobru i pozitivnu praksu koju za sada nije bilo, niti ima potrebe mijenjati. Bilo bi korektno poštovati volju većine uklučenih dionika u sustavu, pa se od radne skupine za izradu pravilnika pri ministarstvu opravdano očekuje usvajane ovog i svega iznesenog tijekom ovog savjetovanja. Odgovor i obrazloženje koje je na prethodnom savjetovanu vezano na krovne ploče i to isključivo na krovne a ne na ostale ploče i oznake, zapravo je izvrtanje činjenica i prilagodba interesu promjene, a sasvim pretpostavka je kako ekspertna skupina nije uzela u obzir druge činjenice za donošenje zaključka a input informacija je išao jednosmerno. U tom smislu u nastavku dodaje se kopija odgovora, a uvid u izvješće ekspertne skupine nije prezentiran autoškolama RH iako je poznato kao imamo specifičnu organizaciu uz elemente regulirane profesije, a što samo broj podzakonskih i provedbenih akata potvrđuje. "Odredba stavka 3. članka 7. Pravilnika se odnosi samo na provedbu vozačkog ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, a tijekom procesa osposobljavanja ploča je na vozilu. Vozački ispit nije osposobljavanje, jer je to proces koji je zaseban i odvojen od procesa osposobljavanja, a provodi se nakon što je kandidat za vozača završio proces osposobljavanja u autoškoli. Micanje ploče s vozila za označavanje vozila autoškole tijekom provedbe ispita ima za cilj provedbu ispita u stvarnim prometnim uvjetima. Ako je vozilo označeno, ostali sudionici u prometu odmah znaju o kakvom se vozilu radi, a to onda utječe na njihove reakcije. S druge strane, to može ometati objektivnu procjenu sposobnosti kandidata tijekom ispita od strane ovlaštenog ispitivača. Ujedno je to bilo i jedno od zapažanja CIECA EAG ekspertne skupine (Ekspertna skupina Međunarodnog povjerenstva za vozačke ispite - Brisel) tijekom posjete Republici Hrvatskoj u sklopu monitoringa sustava osposobljavanja kandidata za vozače i sustava provedbe vozačkih ispita te preporuka micanja krovne ploče u svrhu poboljšanja provedbe ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom. U cilju poboljšanja kvalitete osposobljenosti kandidata za vozače u stvarnim prometnim uvjetima u članku 14. Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače („Narodne novine“, broj 132/2017. i 06/2018.) već je propisano da tijekom osposobljavanja na autocesti, brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila ne mora biti istaknuta ploča za označavanje vozila autoškole te da smije biti istaknuta samo za vrijeme osposobljavanja kandidata." Nije prihvaćen Navedena problematika nije obuhvaćena predmetnim izmjenama Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te o načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču, koje se isključivo odnose na usklađivanje s odredbama Direktive Komisije 2020/612 оd 4. svibnja 2020. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama.
2 Toni Klindić   Članak 19. Stavak 4. Ovlašteni ispitivač tijekom provedbe ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom za AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D i DE kategorije obvezan je koristiti sustav audio-video snimanja tijeka provedbe ispita koji je povezan s odgovarajućim tehničko-tehnološkim rješenjem satelitskog praćenja vozila (GPS) te pohranjuje sve podatke na posebnu memoriju (server), a koja mora biti stalno dostupna i nadležnom Ministarstvu. Smatram nepotrebnim uvoditi audio-video praćenje ispita. Tko još snima provedbu ispita u RH : Fakulteti, srednje škole, osnovne škole, Agencije... Ako drugi nemaju potrebe snimati ispite, zašto je to potrebno sustavu osposobljavanja kandidata? Nije prihvaćen Navedena problematika nije obuhvaćena predmetnim izmjenama Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te o načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču, koje se isključivo odnose na usklađivanje s odredbama Direktive Komisije 2020/612 оd 4. svibnja 2020. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama .
3 Toni Klindić   Članak 19. mijenja se i glasi: »Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom u pravilu se polaže na vozilu na kojem se kandidat osposobljavao, a iznimno kandidat može polagati ispit koristeći vozilo ovlaštene stručne organizacije ili vozilo iste ili druge autoškole. 1. Odredbe stavka 1. Članka 19 se u praksi ne mogu provesti. Primjer : "a iznimno kandidat može polagati ispit koristeći vozilo ovlaštene stručne organizacije ili vozilo iste ili druge autoškole". Da bi ovlašteni ispitivač započeo ispit mora odabrati vozilo s kojim će se provesti ispit, a može odabrati samo vozila koja su unešena u pravilnik autoškole, a pravilnik mora biti odobren od strane ministarstva. Kako vozila drugih autoškola i ovlaštene stručne oragnizacije nisu unešena u pravilnik, ista se ne mogu koristiti na ispitima. Stoga je gore navedeni dio stvaka 1. članka 19 suvišan i nepotreban, te ga je potrebno zamijeniti tesktom "ili drugim vozilom s kojim autoškola raspolaže." Nije prihvaćen Navedena problematika nije obuhvaćena predmetnim izmjenama Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te o načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču, koje se isključivo odnose na usklađivanje s odredbama Direktive Komisije 2020/612 оd 4. svibnja 2020. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama.
4 Toni Klindić   članak 17. Stavak 3. Dio ispita za pojedinu kategoriju vozila u kojem se provjerava izvođenje posebnih radnji vozilom na prometnom vježbalištu kandidat polaže samostalno bez nazočnosti instruktora vožnje u vozilu. Ovlašteni ispitivač njegovu vožnju prati i ocjenjuje izvan vozila, osim u slučajevima kada je to drugačije propisano. 1. Stavak 3. Članka 17 propisuje da kandidat na ispitu upravlja vozilom samostalno, a da nema položen vozački ispit niti valjanu vozačku dozvolu što smatram protivno Zakonu o sigurnosti na cestama. Primjer : Prilikom izvođenja posebne radnje samostalno, kandidat skrivi prometnu nesreću ili napravi manju materijalnu štetu. Pošto je samostalno upravljao vozilom kandidat je kriv za nastalu štetu i prometni prekršaj, stoga mora odgovarati prema važećim Zakonima. Hoće li i dobiti kaznu za upravljnje vozilom prije prava stjecanja na upravljanje? Smatram da takvim načinom provedbe ispita ovlašteni ispitivač niti instruktor vožnje ne mogu biti odgovorni za postupke kandidata jer on samostalno upravlja vozilom, a to stavlja veliki teret i odgovornost na kandidata prilikom polaganja ispita Upravljanje vozilom, a koji je ionako pod velikim stresom zbog samog ispita. Radi kvalitetnije i sigurnije provedbe ispita, za vrijeme istog bi u svakom trenutku netko trebao biti na mjesu instruktora vožnje u automobilu. Nije prihvaćen Navedena problematika nije obuhvaćena predmetnim izmjenama Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te o načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču, koje se isključivo odnose na usklađivanje s odredbama Direktive Komisije 2020/612 оd 4. svibnja 2020. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama.
5 Toni Klindić   Članak 7. »Polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta prijavljuje se ovlaštenoj stručnoj organizaciji iz članka 206. Zakona. Ispit iz pojedinog nastavnog predmeta prijavljuje se putem autoškole, koja prijavljuje kandidata za polaganje ispita korištenjem računalnog programa. 1. Stavci 1. i 2. članka 7. ovako sastavljeni stvoriti će probleme u organiziranju ispita. Primjer : Autoškola prijavljuje kandidata na ispit. Tko kandidatu javlja kada je ispit i u koliko sati? Tko s kandidatom komunicira da li taj termin kandidatu odgovara i koji su koraci ako ne termin ne odgovara. Tko kandidatu daje uplatnicu za ispit, a bez koje ga autoškola ne može prijaviti na ispit? Smatram da se organizacija u ovom dijelu Pravilnika mora bolje propisati. Sve gore navedene poslove trenutno obavlja autoškola o svom trošku. Da li to onda znači da autoškole vrše uslugu dijela organizacije vozačkih ispita . Ako da, kome se fakturira usluga, kandidatu ili Ovlaštenoj stručnoj organizaciji? Nije prihvaćen Navedena problematika nije obuhvaćena predmetnim izmjenama Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te o načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču, koje se isključivo odnose na usklađivanje s odredbama Direktive Komisije 2020/612 оd 4. svibnja 2020. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama.
6 Toni Klindić   Članak 19.stavak 3 Pravilnika ("Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom provodi se na vozilu iz st.1 ovog članka na kojemu nema krovne ploče za označavanje vozila autoskole.") Kao djelatnik u sustavu osposobljavanja kandidata izražavam zabrinutost za provedbu gore navedenog članka Pravilnika. 1. Provedba gore navednog članka nije usklađena s Zakonom o sigutnosti prometa na cestama 2. Provedba gore navedenog članka nije usklađena s Pravilnikom o ispitivanju vozila. 3. Provedba gore navednog članka nije usklađena s Pravilnikom o registraciji i označavanju vozila. 4. Provedba gore navedenog članka otežavati će instruktoru vožnje mogućnost izbjegavanja opasnih situacija u slučaju greške kandidata ili drugih sudionika u prometu, a prilikom provedbe vozačkog ispita. Primjer 1. : Nitko od djelatnika autoškole nije stručno osposobljen da radi preinake na vozilima autoškole (krovna ploča, a i ostale ploče s oznakama "autoškola" ili ploča "L" moraju biti skinute za provedbu ispita). Angažiranje mehaničara da za svaki ispit skida i vraća ploče s vozila stvaralo bi velike probleme u organizaciji rada, a stvaralo dodatne i nepotrebne troškove autoškolama. Opremljanje vozila za autoškole smije izvoditi pravna ili fizička osoba s dopuštenjem za tu djelatnost, a prilikom opremljanja izdaje Izjavu o opremanju vozila. Primjer 2. : Skidanjem ploče s vozila, pa čak i od strane stručne i osposobljene osobe je prema Pravilniku o ispitivanju vozila nadogradnja ili pregradnja vozila. Stoga valjano odobrenje za to vozilo više ne vrijedi te se mora zatražiti novo odobrenje od ovlaštene stručne organizacije. Nadogradnja ili pregradnja vozila za potrebe rada u autoškoli se obavlja prema Pravilniku o ispitivanju vozila , te se izdaje certifikat. Svaka naknadna nadogradnja ili pregradnja bi činili vozilo tehnički neispravnim pa čak i opasnim ukoliko se ploča prilikom vraćanja na vozilo pravilno i stručno ne postavi na svoje mjesto. Primjer 3. : Kao voditelj autoškole, predavač i instruktor s 10 godina iskustva smatram da skidanje ploče za rezultat neće imati kvalitetniju procjenu ispitivača o spremnosti kandidata za samostalnu vožnju, niti će pridonijeti povećanju sigurnosti u cestovnom prometu. Sama činjenica da je instruktor po zakonu o sigurnosti prometa ukoliko se dogodi greška kandidata prilikom ispita, a koja može rezultirati opasnom situacijom dužan pravovremeno i točno reagirati govori i da je predlagatelj svjestan da kandidat na ispitu može pogrješiti i da moraju postojati mehanizimi da se minimalizira mogućnost pojave opasnih situacija tijekom ispita. Krovna ploča tijekom ispita svakako može pridonijeti smanjenu rizika da se opasna situacija dogodi. Statistika u RH govori da nešto manje od 50% kandidata na ispitu ne položi vozački ispit prvi put. Taj broj nam govori da sigurno treba zadržati mehanizme za smanjenje rizika da se dogode opasne situacije na ispitu. Nije prihvaćen Navedena problematika nije obuhvaćena predmetnim izmjenama Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te o načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču, koje se isključivo odnose na usklađivanje s odredbama Direktive Komisije 2020/612 оd 4. svibnja 2020. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama.
7 Novak doo   Molimo predlagatelja za konkretan odgovor ( a koji smo pokušavali dobiti u protekle dvije godine ) vezan za Članak 19.stavak 3 Pravilnika ("Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom provodi se na vozilu iz st.1 ovog članka na kojemu nema krovne ploče za označavanje vozila autoskole."), pojašnjenje koji su to razlozi naveli predlagatelja za uklanjanje krovne ploče za vrijeme ispita. Vjerujem da kada bismo znali razlog za skidanje krovne ploče sa vozila autoškole rasprava kao i svi navedeni komentari bi bili drugačiji , možda i prihvatljivi . Dok ne znamo konkretan razlog , svi komentari koji su izneseni a odnose se na ( sigurnost svih sudionika u okruženju vozila autoskole , kao i samog kandidata , učitelja vožnje i ispitivača ) itekako imaju smisla obzirom na način osposobljavanja kandidata za vozače koji trenutno egzistira u Hrvatskoj. Neusklađenost s ZSPC iz 2019.s ostalim pravilnicima koji reguliraju djelatnost osposobljavanja kandidata za vozače dovode do različitih tumačenja kada je riječ u operativnoj provedbi te smatramo da bi zakonodavac trebao imati više sluha za primjedbe i prijedloge koje iznose stručne osobe - učitelji vožnje u autoskolama . Nije prihvaćen Navedena problematika nije obuhvaćena predmetnim izmjenama Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te o načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču, koje se isključivo odnose na usklađivanje s odredbama Direktive Komisije 2020/612 оd 4. svibnja 2020. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama.
8 TOMISLAV KUČINA   Člankak 19. stavak 3 Pravilnika ( "Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom provodi se na vozilu iz st.1 ovog članka na kojemu nema krovne ploče za označavanje vozila autoškole.") smatram da je nepotrebno donešen. Predlažem da se ovim izmjenama i dopunama briše taj stavak, odnosno da se ispiti mogu provoditi sa krovnom pločom za označavanje vozila autoškole. I kada je krovna ploča na vozilu autoškole ispitivači mogu objektivno procijeniti dali je kandidat stekao sva potrbna znanja i vještine za samostalno upravljanje vozilom. Nije prihvaćen Navedena problematika nije obuhvaćena predmetnim izmjenama Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te o načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču, koje se isključivo odnose na usklađivanje s odredbama Direktive Komisije 2020/612 оd 4. svibnja 2020. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama.
9 Davor Trbušić   Člankak 19. stavak 3 Pravilnika ( "Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom provodi se na vozilu iz st.1 ovog članka na kojemu nema krovne ploče za označavanje vozila autoškole.") donešen je ishitreno i bez razumijevanja struke. Stupanjem na snagu ove odredbe posao instruktora i ispitivača postaje opasniji. Ujedno se u istoj mjeri povećava opasnost za kandidata i ostalih sudionika u prometu. Objašnjenje: Krovnu ploču obavezno je istaknuti na svakom nastavnom satu obuke vožnje zbog jednog i jedinog razloga. Razlog je taj što instruktor vožnje ne može spriječiti svaku grešku kandidata (npr. kočenje). Stoga je posao instruktora i ispitivača vrlo opasan, a opasnim ga čini to što ne mogu utjecati niti na postupke bilo kojeg sudionika u prometu niti na neke opasne radnje kandidata. Svi mi želimo da kandidat pristupi ispitu tek onda kada je osposobljen u toj mjeri da može sudjelovati u prometu potpuno ravnopravno sa svim ostalim vozačima. Ali to, nažalost NIJE tako! Zato što se tek ispitom i utvrđuje da li je on sposoban samostalno, sigurno i propisno upravljati vozilom bez pomoći instruktora i bez krovne ploče. Na kraju krajeva, pitanje je da li će pojedini kandidat ikad položiti vozački ispit. A u međuvremenu, dok takav kandidat bezbroj puta pristupa ispitima, instruktor i ispitivač riskiraju svoje živote u većoj mjeri nego što bi trebali. Netko je ovdje rekao nešto jako dobro: Trebalo bi poticati da se čak i vozilo mladog vozača na neki način obilježi, a ne da se zabranjuje obilježavanje vozila kojim upravlja netko za koga se tek utvrđuje hoće li ikada postati vozač. Treba li onda, po istoj logici, zabraniti i reflektirajući prsluk kandidatima za kategorije motocikala? Treba li ugasiti žuta treptava svjetla na semaforima u blizini škola, pošto su vozači na tim mjestima dužni i bez toga povećati oprez? Treba li na vozilima zabraniti i stop svjetla jer su vozači dužni držati potreban razmak? Nije prihvaćen Navedena problematika nije obuhvaćena predmetnim izmjenama Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te o načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču, koje se isključivo odnose na usklađivanje s odredbama Direktive Komisije 2020/612 оd 4. svibnja 2020. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama.
10 Romana Hornis   Članak 19.mjenja se i glasi: "Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom u pravilu se polaže na vozilu na kojem se kandidat osposobljavao, a iznimno kandidat može polagati ispit koristeći vozilo ovlaštene stručne organizacije ili vozilo iste ili druge autoškole...." Predlažem stavak 3.istog članka "Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom provodi se na vozilu iz st.1 ovog članka na kojemu nema krovne ploče za označavanje vozila autoškole." Ovaj stavak treba BRISATI. Obrazloženje: Smatram da je provođenje ispita Upravljanje vozilom bez bilo kakve oznake da je vozilo autoškole na kojem se provodi ispit vrlo opasna i na ovakav način neprimjerena vrsta provođenja ispita, kako za naše kandidate, tako za instruktore vožnje i ovlaštene ispitivače koji provode takav ispit. Vozilo autoškole MORA biti propisno obilježeno, baš iz razloga da svi sudionici u prometu budu upoznati sa činjenicom da je to neiskusna osoba po pitanju vozačkog iskustva. Pitam se onda zašto Pravilnik o standardima za rad autoškola propisuje da se osposobljavanje kandidata provodi sa vozilom koje ima krovnu ploču za označavanje vozila autoškole ???? Sukladno tome trebamo onda i to ukinuti. Vozilo je atestirano i slikano sa svim oznakama autoškole, za što su takva vozila dobila i potvrdu o ispitivanju vozila i kao takva trebaju biti i na ispitu i na obuci kandidata . Nisu opravdanje komentari: "Ako je vozilo označeno , ostali sudionici u prometu odmah znaju o kakvom se vozilu radi, a to onda utječe na njihove reakcije"....citiram obrazloženje MUP-a sa prošlog E-savjetovanja u objavama izvješča sa istom problematikom, gdje su mnogi predstavnici autoškola, pravne osobe, instruktori vožnje i još nekolicina osoba upravo ukazivali na ovaj problem, a MUP je oglušivši se na sve te prijedloge struke uglavnom istog mišljenja obrazložio samo jedan te isti ovaj citirani odgovor,, ,za nepovjerovati!!! ( Zašto se onda ispit iz predmeta Upravljanje vozilom ne provodi na način da kandidat sam upravlja vozilom po gradu pod audio-video nadzorom ???? kada toliko favorizirate riječ SAMOSTALNO) Obrazloženje iz prošlog E-savjetovanja",,,već je propisano da tijekom osposobljavanja na autocesti, brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila ne mora biti istaknuta ploča za označavanje vozila autoškole",,,da je iz čisto praktičnih razloga zbog brže vožnje i jer se u praksi dešavalo da je ploča za označavanje vozila autoškole skliznula sa vozila i izazvala probleme pa je iz praktičnog razloga uklonjena. i.nije više obavezna u obuci na tim vrstama cesta. Slažem se sa tvrdnjom da kandidat treba upravljati samostalno u stvarnim prometnim uvjetima, ali je i nužno da vozilo na kojem se provodi ispit bude propisno označeno ...zbog ostalih sudionika u prometu, zbog same nervoze ostalih sudionika u prometu koji negativno psihološki djeluju na nepovoljan ishod ispita kandidata. Ova odluka za skidanje ploče sa oznakom autoškole je totalno nepromišljena odluka i bez savjetovanja sa strukom, a pravne osobe autoškole, njihovi stručni djelatnici ..većina onih na koje se ovi propisi odnose Vam mogu potvrditi ove navode ( pogotovo svi instruktori vožnje kojima je uvelike otezan rad ..spuštanjem, skidanjem ploče sa oznakom autoškole, nosača.., preljepljivanjem oznaka na motociklu ..što nije ni propisano a stručna organizacija i njihovi ovlašteni ispitivači traže skidanje, uklanjanje pod prijetnjom neprovođenja ispita sa kandidatima.) Dapače u drugim zemljama se razmišlja o označavanju vozila za osobe koje nemaju vozačkog iskustva u cilju prevencije prometa i što smatram da je vrlo korisno te da bi se i kod nas u cilju prevencije prometa trebalo ići u takvom nekom smjeru u budućnosti. Pravilnik i interni akt stručne organizacije nisu uopće usklađeni po tom članku, pa bi jedino pravo rješenje bilo BRISANJE tog stavka. Mislim da bi MUP kao donositelj ovih Pravilnika trebao malo više povesti računa o mišljenju struke i malo više uvažavati komentare i prijedloge autoškola, stručnih djelatnika autoškola koji malo više znaju o osposobljavanju kandidata i provođenju ispita u praksi.(i putem prijašnjih i putem ovog e-savjetovanja i putem brojnih upućenih dopisa i prigovora u Ravnateljstvo MUP-a a sve u cilju prevencije prometa) Čini mi se da struka i donosioc ovog Pravilnika imaju dva totalno različita pogleda po pitanju sigurnosti i prevencije u prometu, a nažalost trebali bi svi gledati u istom smijeru: SIGURAN VOZAČ i SMANJENJE PROMETNIH NESRECA. Nije prihvaćen Navedena problematika nije obuhvaćena predmetnim izmjenama Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te o načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču, koje se isključivo odnose na usklađivanje s odredbama Direktive Komisije 2020/612 оd 4. svibnja 2020. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama.
11 Denis Peloza   Ove dobrodošle izmjene i dopune pravilnika očigledno su omaškom izostavljene iz netom donesenih izmjena i dopuna pravilnika NN 102/20, koje su stupile na snagu 24.09.2020.godine. Izmjenama i dopunama pravilnika brisanjem članka 19. stavka 3. vraća se usklađenje sa odredbama ostalih provedbenih propisa, a kako predmetni član i stavak nije imao veze sa obvezom usklađenja proizašlih iz zadnjih Izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama iz 2019.godine, za tako nešto ne postoji prepreka. Kroz ovaj najnoviji prijedlog ministarstvo ima priliku staviti izvan snage, odnosno potpuno brisati Članak 19. st.3. donesen izmjenama u članku 7. IDP. Spuštanje, uklanjanje, pokrivanje ili bilo kakvo skrivanje krovnih ploča, ploča ili oznaka, a posebno nisko postavljenih oznaka L na motociklima i mopedima, je rizično, nepotrebno demotivirajuće, zahtjeva dodatne manipulacije i gubitke vremena, te se predlaže vraćanje na prethodni model provedbe ispita -neizmjenjeno. Neposrednom provjerom ili provedbom anonimnog ciljanog upitnika prema stručnim zaposlenicima autoškola, ovlaštenim ispitivačima i konačno kandidatima /ispitanicima kao ciljanoj skupini krajnjih korisnika, te ostalim vozačima sudionicima u prometu prednost i izbor su svakako na strani prevencije i sigurnosti. Povežavanje izloženost rizicima ispitivača, instruktora vožnje, a prije svega ne kandidate kao ispitanike, zbog umanjene razine uočljivosti, posljedično može dovesti do znatnih materijalnih i nematerijalih šteta. Ukoliko bi članak 19.st.3. ostao neizmjenjen onda operativno postupanje i predloženi opći interni akt - pravilnik stručne ispitne organizacije zbog dvojbenih tumačenja nisu usklađeni pa se tako primjenjuje nepovoljnije i otežavajuće pravilo na korisnike usluga na koje se provedbeni akt odnosti i sve dionike uključene u postupak vozačkih ispita. Nije prihvaćen Navedena problematika nije obuhvaćena predmetnim izmjenama Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te o načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču, koje se isključivo odnose na usklađivanje s odredbama Direktive Komisije 2020/612 оd 4. svibnja 2020. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama.
12 Romana Hornis   Članak 3. Članak 7..mijenja se i glasi: BRIŠE SE RIJEČ " IZNIMNO", A GLASI: "Autoškola MOŽE prijaviti kandidata za vozača na ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom i prije završetka osposobljavanja, a najranije ako mu je preostalo još pet nastavnih sati za B kategoriju vozila, a za ostale kategorije još tri nastavna sata do završetka minimalnog propisanog plana i programa uz uvjet da se osposobljavanje završi najmanje 48 sati prije polaganja ispita. ...u ovom članku briše se riječ "IZNIMNO". ..što znači po definiciji :u rijetkim prilikama, u iznimnim zgodama, izuzetno neredovito, rijetko... Obrazloženje: Kod osposobljavanja kandidata za vozača jedan od važnijih elemenata u napredovanju u procesu stjecanja vozačkih vještina je kontinuitet vožnje. U praksi znači da po završetku osposobljavanja, te prijavi za ispit iz predmeta Upravljanje vozilom kandidat čeka minimalno 14 dana, što je dug period da kandidat nije u procesu osposobljavanja , nakon što je izvezao minimalan broj sati i time stekao pravo na prijavu za ispit vožnje.. osim ako nije upućen da plaća dodatno osposobljavanje u periodu dok čeka svoj termin ispita. Smatram da je ovaj članak odličan samo ako se izuzme riječ IZNIMNO i to postane praksa i uobičajeni način prijave ispita iz predmeta Upravljanje vozilom za sve kandidate, što bi značilo da po dobivanju termina ispita imaju još 5 sati osposobljavanja prije ispita iz Upravljanja vozilom, znači kontinuitet osposobljavanja bi bio osiguran. Čitajući Prijedlog nacrta općeg akta HAK-a, nije mi jasna ta komplikacija u tom prijedlogu..da se takav kandidat u programu označi , pa ponovo prijavi. ponovo upiše kraj osposobljavanja..i td..ne razumijem svrhu takvog načina prijave kandidata, kad pri provođenju ispita iz Upravljanja vozilom ovlašteni ispitivač HAK-a na licu mjesta utvrđuje dali je takav kandidat završio minimalan broj sati osposobljavanja ( utvrđuje uvidom u knjižicu kandidata pa shodno tome odlučuje dali će se ispit provesti ili ne. Ovakva vrsta prijave kandidata za ispit vožnje bi trebala biti omogućena svakom kandidatu za vozača stoga sam mišljenja da je ovu riječ:" IZNIMNO" ... nužno brisati. I ova odredba: " 48 sati" prije ispita da mora završiti osposobljavanje je također upitna, zašto kandidat nema mogućnost završiti osposobljavanje dan prije samog ispita iz Upravljanja vozilom???...smatram da je to više interrni problem stručne organizacije u provedbi navedenih ispita ali to bi se također trebalo kandidatima omogućiti. (Kao da studentu prije samog ispita zabranite da uči!) Nije prihvaćen Navedena problematika nije obuhvaćena predmetnim izmjenama Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te o načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču, koje se isključivo odnose na usklađivanje s odredbama Direktive Komisije 2020/612 оd 4. svibnja 2020. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama.
13 Benedikt Stjepanović   Pogreška svih dosadašnjih pravilnika je što pravilnike donose, određuju i potpisuju osobe koje nisu osposobljavale kandidate za vozače nikako, vrlo malo ili nisu dugo osposobljavale kandidate. Puno mladih instruktora koji su "samo instruktori" imaju boljih ideja i rješenja, ali sluša se samo one koji imaju završene fakultete,magisterije,doktorate. Tako smo dobili da se "eksperimentira " sa kandidatima i uvode neki "pilot projekti" koji nikada ne uspiju ili se pokažu jako loši. U zakonu o SPC na više mjesta se spominje da se zabranjuje "slalom vožnja" , a mi moramo učiti kandidata A kategorije da vozi slalom, učimo kandidata da vozi "osmicu", a to je opasna radnja sa motociklom i puno se kandidata polomilo ili zbog te radnje nisu mogli položiti A kategoriju. U zakonu piše da se vožnja unatrag obavlja onom stranom kolnika kojom se vozilo kretalo do tada unaprijed, a mi moramo na poligonu mijenjati prometnu traku. Krovne ploče sa oznakama autoškole moramo imati za vrijeme obuke dok radimo sa kandidatom, ali dok idemo po drugog kandidata ne smijemo i ako nas nadzor uhvati slijedi kazna. Sad se opet uvelo da ploče za vrijeme ispita ne smiju biti na krovu automobila. Neki stručnjaci rade na pravilima EKO vožnje,a ne uočavaju da ploča na krovu koja je 60x20 cm stvara veći otpor zraka i da bi je trebalo u potpunosti ukloniti,a uvesti neko povoljnije rješenje kao npr. što imaju taxi vozila. Prijedlozi: 1. Ukinuti polaganje na prometnom vježbalištu za sve kategorije jer nam to oduzima puno vremena i smanjuje kvalitetu obučenosti kandidata u stvarnim prometnim situacijama 2. Krovnu ploču ukloniti iz obuke i naći povoljnije rješenje ( elektronski,digitalni) s mogućnošću uključivanja i isključivanja po potrebi. 3.Nedostatak je ovlaštenih ispitivača i potrebno je nešto mijenjati u tom pogledu. Previše se pažnje posvećuje završenom fakultetu,a premalo iskustvu. Pogotovo na profesionalnim kategorijama. Nedopustivo je da se netko smatra stručnjakom ako je položio jučer za C ili D kategoriju,a danas može ispitivati istu kategoriju.Moj je prijedlog da ispitivač može biti osoba koja je završila školu za instruktora vožnje i da ima barem 5 godina iskustva u osposobljavanju s dokazom da je osposobio/la barem 100 kandidata B kategorije, ili za C barem 50 kandidata,ili za D barem 20 kandidata. I to sa mandatom od 5 godina,kako bi se češće mijenjali ispitivači,a to bi doprinijelo da svaki instruktor dobije viziju kako se provode ispiti, a oni koji su zaboravili kako se obučava i što se sve može tražiti od kandidata dobili bi ponovno taj osjećaj. 4. Voditeljstvo u autoškoli treba u potpunosti ukinuti. Što će voditelj autoškoli koja ima 2,5 ili 7 kandidata? Voditelji su uskraćeni za rad s kandidatima jer ih zakon obavezuje da moraju odvojiti vrijeme za poslove voditelja.Voditelj ima smisla u autoškolama sa 20 i više instruktora. 5. Autori testova iz PPSP-a sastavljaju pitanja koja su teško razumljiva čak i nama predavačima i često ni sami ne možemo shvatiti koji je točan odgovor. Kako da onda kandidati koji tek ulaze u svijet prometa nešto shvate? I nije dobro da se daje prioritet primanja na ispit kandidatima koji polažu na računalu. Kandidat je kandidat i ako se netko odlučio pisati test na papiru trebao bi biti jednako tretiran kao i kandidat koji polaže na računalu. Nije prihvaćen Navedena problematika nije obuhvaćena predmetnim izmjenama Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te o načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču, koje se isključivo odnose na usklađivanje s odredbama Direktive Komisije 2020/612 оd 4. svibnja 2020. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama.
14 Matej Topolovec   Predlažem brisanje članka 19. stavak 3. koji glasi: Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom provodi se na vozilu iz stavka 1. ovog članka na kojem nema krovne ploče za označavanje vozila autoškole. Obrazloženje: Skidanjem krovne ploče sa vozila autoškole tijekom polaganja ispita iz Upravljanja vozilom se obmanjuje ostale sudionike u prometu i daje im se do znanja da vozilom upravlja osoba koja je osposobljena za vozača i koja posjeduje vozačku dozvolu. Sam čin polaganja vozačkog ispita kod velikog broja kandidata izaziva nelagodu, nervozu i psihičko opterećenje koje puno puta za posljedicu ima nepredviđenu i nekontroliranu reakciju. Uslijed takvog događaja, ostali sudionici pretpostavljajući kako vozilom upravlja vozač koji ima pravo na samostalno upravljanje vozilom možda neće stići reagirati, a to za posljedicu može imati nastanak prometne nesreće. Vjerujem da to nikome nije u cilju pa predlažem ukidanje navedenog stavka u članku 19. jer se skidanjem krovne ploče sigurno smanjuje sigurnost prometa. Pravilnik u članku 19. stavku 3. definira kako na vozilu ne smije biti krovne ploče pa se postavlja i pitanje da li su krovne ploče i na teretnim vozilima, priključnim vozilima i autobusima koje moraju biti postavljene na prednjim i stražnjim stranama vozila (Pravilnik o minimalnim standardima za rad autoškola članak 15. stavak 2.)? Također, spadaju li u krovne ploče i L tablice koje se koriste za označavanje vozila AM, A1, A2 i A kategorija koje se postavljaju na stražnjoj strani vozila, neposredno uz registarsku pločicu (Pravilnik o minimalnim standardima za rad autoškola Članak 16. stavak 1)? Ako je suditi iz prakse u ovih nešto manje od mjesec dana koliko je ovaj Pravilnik na snazi izgleda da su i to krovne ploče s obzirom da se prije provedbe ispita i one moraju skinuti. Ovo još više nema smisla jer se zna da kandidat tijekom obuke i provedbe ispita za AM, A1, A2 i A kategorije mora obavezno nositi reflektirajući prsluk sa identičnom oznakom L na leđima koja je kudikamo uočljivija od L tablice koja se nalazi neposredno uz registarsku pločicu na mopedu ili motociklu. Upravo zbog svih ovih stvari i sigurnosti odvijanja prometa tijekom provedbe ispita iz upravljanja vozilom, predlažem da se članak 19. stavak 3. izbriše. Nije prihvaćen Navedena problematika nije obuhvaćena predmetnim izmjenama Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te o načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču, koje se isključivo odnose na usklađivanje s odredbama Direktive Komisije 2020/612 оd 4. svibnja 2020. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama.
15 Matej Topolovec   Predlažem izmjenu članka 7. stavak 3. koji glasi: Autoškola prijavljuje kandidata za ispit iz pojedinog nastavnog predmeta nakon što završi osposobljavanje prema propisanom planu i programu iz tog nastavnog predmeta te nakon što je stručni voditelj autoškole u kojoj se osposobljavao to potpisao i ovjerio u Knjižici kandidata za vozača, osim nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, gdje realizaciju programa potpisuje predavač, a ovjerava stručni voditelj autoškole. Predložena izmjena: Autoškola prijavljuje kandidata za ispit iz pojedinog nastavnog predmeta nakon što završi osposobljavanje prema propisanom planu i programu iz tog nastavnog predmeta te nakon što je stručni voditelj autoškole u kojoj se osposobljavao to potpisao i ovjerio u Knjižici kandidata za vozača, osim nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, gdje realizaciju programa potpisuje predavač. Obrazloženje: Autoškole provode obuku kandidata za vozača iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila te Upravljanje vozilom, a Crveni križ ili zdravstvene ustanove koje imaju Rješenje izvode nastavu iz predmeta Pružanje prve pomoći. S obzirom da autoškola nije nositelj predmeta Pružanje prve pomoći niti angažira predavača za taj program zašto bi stručni voditelj autoškole ovjeravao realizaciju programa drugog poslovnog subjekta? Nije prihvaćen Navedena problematika nije obuhvaćena predmetnim izmjenama Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te o načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču, koje se isključivo odnose na usklađivanje s odredbama Direktive Komisije 2020/612 оd 4. svibnja 2020. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama.
16 HRVOJE CRNOJA   Članak 8. Od dana podnošenja prijavnice za polaganje ispita iz pojedinoga nastavnog predmeta do dana polaganja ispita iz tog nastavnog predmeta ne smije proteći duže od 25 dana- mišljenja sam da je navedeni rok predugačak te da negativno utječe na polaznike i konačno sigurnost u prometu Prijedlog da se rok smanji na 2 tjedna Nije prihvaćen Navedena problematika nije obuhvaćena predmetnim izmjenama Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te o načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču, koje se isključivo odnose na usklađivanje s odredbama Direktive Komisije 2020/612 оd 4. svibnja 2020. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama.
17 Auto SL 91 d.o.o. Pula  , Članak 1. Izmjene i dopune su pravodobne i dobrodošle, pa ih u tom smislu treba pozdraviti ažurnost u ovom dijelu koji se odnosi na primjenu vozila sa automatskim mjenjačem u osposobljavanju odnosno provedbi ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, uz potrebu dopunskih usklađenja kroz izmjene i dopune vezanih članaka i stavaka predmetnog pravilnilka. Drugi dio Direktive Komisije 2020/612 odnosi se na Program vozačkih ispita izdvojeno kroza zasebnom e-Savjetovanje. Nema posebnih posljedica ukoliko donošenje i primjena izmjena i dopuna nastupe kasnije ili npr. sa 01.01.2021. Hvala na pažnji Nije prihvaćen Nema potrebe za odgodu primjene odredbi predloženog Pravilnika, budući vozila koja su se do sada koristila za osposobljavanje i polaganje vozačkog ispita se mogu i dalje koristiti uz postojeće uvjete, a dodaje se mogućnost korištenja vozila s automatskom mjenjačem na kojem se brzine mjenjaju ručno.
18 Auto SL 91 d.o.o. Pula  , Članak 2. Pohvalno, jer konačno će se primijeniti konsolidirani zahtjevi europskih autoškola i ovlaštenih ispitnih tijela vjerovatno zahvaljujući europskim udruženja EFA i CIECA, te distributera kamionskih i autobusnih vozila. Primljeno na znanje Primjeno na znanje
19 Matej Topolovec  , Članak 3. Poštovani, Predlažem izmjenu članka 21. Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozača (NN132/2017, NN6/2018, NN102/2020). Znam da nije tema ovog e-Savjetovanja, ali nadam se da će netko od stručnih ljudi koji budu vrednovali komentare vidjeti i ovaj komentar pa uzeti prijedlog u razmatranje. Članak 21. navedenog pravilnika glasi: (1) Nastava iz nastavnog predmeta PPSP organizira se u skupini do najviše 24 kandidata za vozača, ovisno o prostorno-tehničkim mogućnostima autoškole. Oblik nastave može biti frontalni (predavačka nastava), rad u skupinama, konzultacije, stručne radionice i drugi pogodan oblik, a mora omogućiti aktivno sudjelovanje svih kandidata za vozače u realizaciji nastave. (2) U tijeku dnevnog radnog vremena s jednom skupinom iz nastavnog predmeta PPSP smiju se održati najviše tri nastavna sata. (3) Autoškola je dužna obavijestiti ovlaštenu stručnu organizaciju o datumu i vremenu početka izvođenja nastave iz nastavnog predmeta PPSP, najkasnije na dan početka izvođenja nastave, putem jedinstvenog informacijskog sustava. Predlažem umetanje novih stavaka 2. i 3. (2) Tijekom trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovanu virusom SARS-CoV-2 na području čitave Republike Hrvatske autoškolama se omogućuje održavanje ON-line nastave iz nastavnog predmeta PPSP. (3) ON-line nastava se održava u realnom vremenu korištenjem dostupnih programskih rješenja za video konferencije, a tehničke uvjete mora osigurati svaka autoškola koja na taj način izvodi nastavu. Predlažem izmjenu sadašnjeg stavka 3. (3) Autoškola je dužna obavijestiti ovlaštenu stručnu organizaciju o datumu i vremenu početka izvođenja nastave iz nastavnog predmeta PPSP, te dostaviti lozinku za pristup video konferenciji najkasnije na dan početka izvođenja nastave, putem jedinstvenog informacijskog sustava. Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju 4. i 5. Obrazloženje: Epidemija bolesti COVID-19 je proglašena 11.3.2020. godine na cijelom području Republike Hrvatske. S obzirom na širenje bolesti svakako bi bilo poželjno što više smanjiti kontakte između sudionika u nastavi kada god je to moguće. Zahvaljujući današnjoj tehnici i tehnologiji to uopće nije problem. Uvođenjem ON-line nastave u autoškolama u potpunosti bi se uklonila mogućnost širenja bolesti, barem što se tiče nastavnog predmeta PPSP. Veliki broj fakulteta radi na ovakav način pa ne vidim razlog zbog kojeg se teorijski dio nastave u autoškolama ne bi mogao odraditi na daljinu. Dostavljanjem lozinke za pristup video konferenciji ovlaštenoj stručnoj organizaciji, mogućnost manipulacije bi bila svedena na minimum. Nadzornik bi sa bilo kojeg mjesta u bilo koje vrijeme održavanja nastave mogao pristupiti video konferenciji. Može se provjeriti koji dio gradiva se obrađuje te tko je prisutan od kandidata. Smatram da se ovo treba uzeti u razmatranje te kroz dogledno vrijeme prihvatiti kao standardno izvođenje nastave. Zahvaljujem na pažnji! Nije prihvaćen Navedena problematika nije obuhvaćena predmetnim izmjenama Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te o načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču, koje se isključivo odnose na usklađivanje s odredbama Direktive Komisije 2020/612 оd 4. svibnja 2020. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama.
20 HRVOJE CRNOJA  , Članak 3. Članak 9. Kandidat koji nije pravodobno pristupio polaganju ispita ili je odustao od polaganja ispita odnosno koji nije položio ispit iz pojedinoga nastavnog predmeta može ponovno pristupiti polaganju ispita, uz ponovnu uplatu naknade, u roku kojeg odredi ovlaštena stručna organizacija, a koji ne može biti kraći od sedam dana niti dulji od 50 dana.- predlažem da se rok od 50 dana smanji na 3 tjedna. Nije prihvaćen Navedena problematika nije obuhvaćena predmetnim izmjenama Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te o načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču, koje se isključivo odnose na usklađivanje s odredbama Direktive Komisije 2020/612 оd 4. svibnja 2020. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama.