Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o edukacijama, stručnim znanjima i vještinama potrebnim za komunikaciju s djetetom i odraslom osobom pravnika s položenim pravosudnim ispitom te dodatnim stručnim znanjima, vještinama i kompetencijama socijalnog radnika, psihologa i socijalnog pedagoga zaposlenog u centru za posebno skrbništvo

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora PRAVILNIK O EDUKACIJAMA, STRUČNIM ZNANJIMA I VJEŠTINAMA POTREBNIM ZA KOMUNIKACIJU S DJETETOM I ODRASLOM OSOBOM PRAVNIKA S POLOŽENIM PRAVOSUDNIM ISPITOM TE DODATNIM STRUČNIM ZNANJIMA, VJEŠTINAMA I KOMPETENCIJAMA SOCIJALNOG RADNIKA, PSIHOLOGA I SOCIJALNOG PEDAGOGA ZAPOSLENOG U CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO, Članak 2. U Zakonu o Centru za posebno skrbništvo NN 47/2020 ne spominju se osobe s invaliditeom već se kao II. DJELATNOST CENTRA navodi : Javne ovlasti i financiranje Članak 3. (1) Na temelju javnih ovlasti, putem imenovanog posebnog skrbnika, Centar: 1. zastupa djecu pred sudovima i drugim tijelima u skladu sa zakonom kojim se uređuju obiteljski odnosi i 2. zastupa odrasle osobe pred sudovima i drugim tijelima u skladu sa zakonom kojim se uređuju obiteljski odnosi. 2. U prijedlogu ovog Pravilnika najprije su kao ciljana populacija navedene osobe s invaliditetom (2) Poseban skrbnik iz stavka 1. ovoga članka mora imati stručna znanja i vještine potrebne za komunikaciju s djetetom i odraslom osobom stečene edukacijama ili programima u trajanju od minimalno 15 sati: ... 2. ciljana znanja i vještine komunikacije s osobama nesklonim suradnji, osobama s invaliditetom i vještine timske komunikacije." te zatim i djeca s poteškoćama u razvoju: Članak 3. (1) Socijalni radnik, psiholog i socijalni pedagog koji obavlja stručne poslove u Centru mora imati dodatna stručna znanja, vještine i kompetencije potrebne za komunikaciju i pribavljanje mišljenja djeteta i odrasle osobe stečena edukacijama ili programima u trajanju od minimalno 30 sati: 1. specifične i napredne kompetencije u području komunikacije s djecom u situacijama visokokonfliktnog i razdvojenog roditeljstva, komunikacije s djecom koja pokazuju znakove otuđenja, djecom s problemima u ponašanju i djecom s poteškoćama u razvoju i 2. specifične i napredne kompetencije u području primjene konvencijskih načela u zaštiti prava i interesa djece i osoba s invaliditetom. Djeca s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom - ciljana su populacija za rad s kojom su nadležni stručnjaci iz regulirane profesije edukacijskih rehabilitatora. ZAKON O EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOJ DJELATNOSTI I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim se Zakonom uređuje sadržaj i način djelovanja, standard obrazovanja, uvjeti za obavljanje edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti, .. Članak 2. Edukacijsko-rehabilitacijsku djelatnost čine pojedinačno ili skupno usmjereni edukacijsko-rehabilitacijski postupci te mjere utemeljene na načelima i spoznajama edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti i prakse koja obuhvaća: – promicanje prava djece s teškoćama u razvoju i njihovih roditelja, kao i osoba s invaliditetom u zajednici – javni rad usmjeren na upoznavanje i senzibilizaciju javnosti za podizanje razine svijesti o pravima osoba s invaliditetom te primjenu načela izjednačavanja mogućnosti na sljedećim područjima djelovanja: a) promicanje važnosti obiteljskog života, b) naglašavanje preduvjeta za neovisno življenje u zajednici, ...edukacijsko-rehabilitacijske individualne i/ili grupne postupke i programe: strukturirani programi s vizualnom podrškom, sustavi augmentativne i alternativne komunikacije, uključujući znakovni i slikovni jezik i Braillovo pismo S obzirom da se u Zakonu o Centru za posebno skrbništvo nigdje ne spominje populacija djece s (po) teškoćama u razvoju niti osobe s invaliditetom te se kao stručni radnici navode : "Stručni radnici Članak 18. (1) Stručne poslove u Centru obavljaju pravnik s položenim pravosudnim ispitom te socijalni radnik, psiholog i socijalni pedagog s položenim stručnim ispitom." ; razvidno je da je potrebno ili načiniti izmjene i dopune spomenutog Zakona o Centru za posebno skrbništvo te kao stručne radnike uvrstiti edukacijske rehabilitatore jer jedini imaju kompetencije za rad i komunikaciju s djecom s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom ili u prijedlogu Pravilnika o edukacijama, stručnim znanjima i vještinama potrebnim za komunikaciju s djetetom i odraslom osobom pravnika s položenim pravosudnim ispitom te dodatna stručna znanja, vještine i kompetencije socijalnog radnika, psihologa i socijalnog pedagoga zaposlenog u Centru za posebno skrbništvo - izostaviti populaciju djece s poteškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom te njihovu problematiku posebnog skrbništva rješavati osnivanjem posebnog centra i sukladno tome predložiti Zakon o takvom centru. Nedopustivo je da se prava djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom sustavno omalovažavaju te se "podrazumijeva" da su njihove autentične i složene potrebe takve naravi da ih se može "kompenzirati dodavanjem stručnih znanja " stručnjacima koji su obrazovani za rad s drugim populacijama / ciljanim korisnicima. Jasno je također da se ovakvim prijedlogom pravilnika krše odredbe Zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti NN 124/11, 16/19 - te će nadležna komora za reguliranu profesiju edukacijskog rehabilitatora poduzeti mjere za zaštitu dostojanstva i prava populacije koja joj je u fokusu djelatnosti kao i svojih članova. Nije prihvaćen Navedeni komentar nije predmet savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o edukacijama, stručnim znanjima i vještinama potrebnim za komunikaciju s djetetom i odraslom osobom pravnika s položenim pravosudnim ispitom te dodatnim stručnim znanjima, vještinama i kompetencijama socijalnog radnika, psihologa i socijalnog pedagoga zaposlenog u centru za posebno skrbništvo. Naime, odredbama članka 36. stavka 1. i 2. Zakona o sustavu državne uprave (“Narodne novine”, br. 66/19.), propisano je: „(1) Provedbeni propisi su pravilnici i naputci. (2) Pravilnikom se detaljnije razrađuju pojedine odredbe zakona radi njihove primjene.“. Odredbom članka 18. stavka 1. Zakona o Centru za posebno skrbništvo (“Narodne novine”, br. 47/20.), propisano je: „(1) Stručne poslove u Centru obavljaju pravnik s položenim pravosudnim ispitom te socijalni radnik, psiholog i socijalni pedagog s položenim stručnim ispitom.“. Slijedom navedenog, navedeni Pravilnik o kojem je provedeno savjetovanje kao provedbeni propis koji se donosi na temelju odredbi Zakona o Centru za posebno skrbništvo, ne može propisivati ništa što bi bilo u suprotnosti s odredbama istoga Zakona.