Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Prvog Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Društvo građevinskih inženjera Zagreb PRVI PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE OPĆENITO • Informiranje građana – nedvojbeno putem medija (objave, tiskovine, bilteni i letci s uputama), objasniti građanima što znači konstruktivna sanacija i koja razina radova je istom uključena, tj. koji radovi nakon konstruktivne sanacije se još moraju izvesti kako bi prostori bili useljivi • Hitne smjernice za rješavanje problema vlasničkih odnosa – bez kvalitetnog pravnog rješenja problema vlasničkih prava i obaveza neće biti moguće provođenje procesa obnove Primljeno na znanje Javnost je kontinuirano informirana putem medija i internetskih stranica, a člankom 5., stavak 13. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (NN 102/2020) je propisano: (13) Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), Fond za obnovu i nositelji obnove za zgrade javne namjene redovito će i u cijelosti informirati javnost o aktivnostima i troškovima obnove sukladno propisima iz područja prava na pristup informacijama te će u mrežnu aplikaciju Ministarstva redovito i u cijelosti unositi potrebne podatke iz koje će se kvartalno objavljivati podaci o utrošku sredstava svih nositelja obnove.
2 Društvo građevinskih inženjera Zagreb PRVI PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZAKLJUČNO • Prijedlog mjera je potrebno pojednostavniti, konkretizirati i administrativno rasteretiti (pisanje previše općenito, a bez konkretnih smjernica za rješenje problema) • S obzirom na nadolazeće zimsko razdoblje hitno raspisati hodogram aktivnosti za osiguranje uvjeta hitnih mjera sanacije (krovovi, dimnjaci i zabati). Istima je potrebno osigurati ravnopravnu mogućnost povrata sredstava po izvršenim radovima (definirati minimalne kriterije prihvatljivosti troškova, obim dokumentacije kojom se ostvaruje pravo na povrat dijela sredstava,…) • Regulirati tržište kroz definiranje zakonskih okvira (zadati jasne financijske okvire odnosno prihvatiti trošak s obzirom na oštećenje) te omogućiti jednostavniju i bržu primjenu mjera kroz samostalnu organizaciju samih vlasnika (odnosi se na objekte u privatnom vlasništvu) • Potrebna je standardizacija u provedbi mjera koja uključuje standardizaciju projektantskih rješenja, troškovnika, cjenovnih okvira (u smislu prihvatljivosti troškova) i načina izvođenja. Navedenim će se utjecati i na cijene na tržištu u određenom razdoblju provedbe. Djelomično prihvaćen Podzakonskim aktima Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (NN 102/2020) se uređuje detaljno dokumentacija, a hodogram aktivnosti je jasno istaknut u sklopu informiranja javnosti. Provedba hitne sanacije je u tijeku, te se ovim Programom mjera navedene aktivnosti nastavljaju do roka predviđenom u Programu mjera. Primjedba vezana uz reguliranje tržišta se ne prihvaća jer regulacija tržišta nije predmet Programa mjera. Primjedba vezana uz standardizaciju projektantskih rješenja se načelno prihvaća, te ju je poželjno napraviti za potrebe u budućnosti. Projektna dokumentacija se pobliže razrađuje u Pravilniku o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće, te je tematika drugog podzakonsog akta.
3 Društvo građevinskih inženjera Zagreb PRVI PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Javna rasprava čak i unutar struke nije približila stavove „što i kako“, dok je od predlagača više bila tretirana kao forma, a ne kao poticaj za kvalitetnim rješenjima. DGIZ je i do sada, pa će tako i ubuduće, svojim prijedlozima, mišljenjima i sugestijama ukazivati te nastojati doprinijeti razvoju graditeljske struke, ali i stvaranju trajnih građevinskih vrijednosti u gradu Zagrebu. Vjerujemo da je ovo tek samo prva faza artikulacije problema pred kojima smo se nemilim događajem zatekli, te da ćemo u vremenu koje je pred nama uspjeti potresom stradale dijelove grada Zagreba i okolice učiniti sigurnijim i kvalitetnijim za život i rad njegovih građana. Primljeno na znanje Između zainteresiranih dionika obnove je ključna doza fleksibilnosti da bi se postigao konsenzus.
4 Društvo građevinskih inženjera Zagreb PRVI PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Prioriteti. Prvi prioritet u obnovi mora biti vraćanje stanovnika u stradale kuće i stanove. Građani su i do sada pokazivali najviše inicijative da se što prije vrate u svoje domove. Oni moraju dobiti jasan okvir za postupanje kako bi bili sigurni da će u slučaju da se odluče riješiti sanaciju svog doma prije nego što bi programom mjera došli na red, moći participirati financijska prava iz Zakona. Ovim paketom propisa (Zakon o obnovi, Program mjera, Pravilnik o projektiranju) morao se stvoriti transparentan zakonski i financijski okvir učinkovite obnove za građane i njihove građevine stradale u potresu. Djelomično prihvaćen Prioriteti su određeni Eurokodom 8, te činjenicom da je javni interes za državu uvijek iznad pojedinačnog interesa. Također, smatramo kako je Zakonom o obnovi, Prvim Programom mjera i Pravilnikom stvoren transparentan zakonski i financijski okvir.
5 Društvo građevinskih inženjera Zagreb PRVI PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Zalažemo se za liberalizaciju usluga projektiranja i izvođenja. Sanacija od potresa mora biti brza, kvalitetna i primjerenih troškova. Ona ovisi o kvalitetnim projektima i kvalitetnoj izvedbi. Kvaliteta projekata neće se postići neprimjerenim ograničenjem prihvatljive cijene projekta, pa predlažemo da se ista definira primjenom komorskih cjenika. U konačnici će cijenu projekta odrediti tržište kroz postupak nabave, a ovime se samo određuje visina prihvatljivog troška. Upravni postupci, pa i u dijelu nabave trebaju se maksimalno pojednostavniti, a to se neće postići zatvaranjem tržišta. Predloženim aktom projektiranje se približilo cilju (nužno i dovoljno), za razliku od postupka nabave gdje predviđena postupanja nisu otklonila svakodnevnu lošu praksu. Kolokvijalno se u stručnim krugovima često zna isticati da nam postupci nabave dulje traju od građenja. To ne bi bilo u cilju brze obnove te natječaje treba raspisivati na način da se ne inzistira na nepotrebnim dokazima i provjerama koji se u svijetu u pravilu rješavaju bankovnim garancijama. Prihvaćen Prihvaća se. Informacija o procjenjenim vrijednostima usluga koje su obuhvaćene Prvim programom mjera se korigiraju. Zakonodavac osigurava učinkovito trošenje javnih sredstava za javni interes, pri čemu je važna provedivost obnove.
6 Društvo građevinskih inženjera Zagreb PRVI PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Usprkos svim naporima zakonodavni okvir za sanaciju od potresa donosi se predugo, danas je 27.10.2020., a potres se dogodio 22.03.2020. U odnosu na protekli period vremena i podatak o procijenjenoj šteti od 42 mlrd kuna vrijednost radova na sanaciji direktnih šteta je relativno mala. Zbog kašnjenja hitnih sanacija u cilju otklanjanja daljnjih šteta od primjerice kiše, vjetra i sl. moguće je da je, uz sav uložen napor, uračunavajući i indirektne štete, šteta danas veća nego dan nakon potresa. Ne izvede li se hitno sanacija urušenih krovova i dimnjaka do prvog snijega štete bi se mogle još bitnije povećati. Šteta koju je prouzročilo rušenje dimnjaka, od kojih većina nije bila u funkciji, nesrazmjerno je veća u odnosu na sve druge štete direktno, a ako se uzmu u obzir i indirektne štete onda je situacija još bitno lošija. Krovovi i dimnjaci su u ovoj fazi hitnih sanacija, u cilju sprječavanja daljnje štete, najakutniji problem, veći od potresa uzme li se u obzir povratni period za potres približnog ili nešto nižeg intenziteta. Olakšanje konstrukcija, primjena trajnijih i sigurnijih materijala nije predviđena. Zašto? Ostaje otvoreno pitanje obnove dimnjaka koji su već više desetaka godina izvan funkcije. Ako se ne predviđa ponovno ih staviti u funkciju treba li ih obnavljati ili ne, jer za korisnika građevine predstavljaju 100% nepotreban trošak. Niti Zakon, niti Program mjera, niti Pravilnik o projektiranju nisu riješili problem odnosa neusklađenih zakona i podzakonskih akata građevinske regulative (npr. zaštite od požara i konzervatorskih smjernica), a to je nužno da bi se moglo brzo i racionalno projektirati. Djelomično prihvaćen Hitni popravci dimnjaka, krovova i zabatnih zidova su u tijeku i provode se u skladu s mogućnostima građevinskog sektora, pri čemu se osigurava učinkovito trošenje javnih sredstava. Što se tiče primjedbe koja se odnosi na neusklađenost zakona i podzakonskih akata građevinske regulative napominjemo kako predloženo nije predmet Zakona o obnovi te nije prema pravilima struke.
7 Hrvoje Degoricija PRVI PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Predlažem izmjenu u 9.2.3. 9.2.3. Prilozi uz zahtjev za obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće umjesto: 14. dokaz da će vlasnik/suvlasnici zgrade/posebnog dijela zgrade sam obnoviti potresom oštećenu zgradu * 1.1. javnobilježnički ovjerena izjava vlasnika, odnosno većine suvlasnika potresom oštećene postojeće zgrade da će sami obnoviti zgradu na temelju odluke o obnovi predlaažem: 14. dokaz da će vlasnik/suvlasnici zgrade/posebnog dijela zgrade sam obnoviti potresom oštećenu zgradu * 1.1. javnobilježnički ovjerena izjava vlasnika, odnosno svih suvlasnika potresom oštećene postojeće zgrade da će sami obnoviti zgradu na temelju odluke o obnovi Obrazloženje: Zahtjev za obnovu konstrukcije koji smjera samostalnoj obnovi, bez vođenja obnove po Fondu, rizičan je za suvlasnike u svim fazama obnove jer su nestručni (tako podložni manipulaciji) i sami moraju odmah financirati 100% obnovu sa neizvjesnom mogućnosti za 80% (50%) povrata jer će biti refundiran samo opravdani trošak tek po urednom završetku obnove/dokumentacije i zahtjeva Fondu koji tada moraju potpisati svi suvlasnici na način javno bilježničke izjave (9.7.3. st.5.) Hrvoje Degoricija, Zagreb, Baruna Trenka 3 (crvena oznaka N2) Nije prihvaćen Dokazi propisani Programom mjera proizlaze iz odredbi Zakona o obnovi.
8 Kristina Perkov PRVI PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Opća je ocjena da je predloženi tekst i dalje preopširan i nedovoljno precizan kao dokument koji prema Zakonu ima snagu i pravnu prirodu podzakonskog propisa, a radi čega bi trebao sadržavati i određeni normativno oblikovani dio s mjerom, nositeljem mjere i rokom izvršenja. U mnogim poglavljima uglavnom se i dalje citiraju manje-više pojedine odredbe Zakona bez dodatnih pojašnjenja, te bi bilo svrsishodnije navesti broj odredbe Zakona kojima se naglašava pojedini sadržaj i citirati je doslovno. Pregledom sadržaja predloženog programa mjera uočeno je kako isti nije usklađen sa samim Zakonom te je brojeve pojedinih poglavlja, kao i vezanu numeraciju potpoglavlja, potrebno uskladiti sa strukturom sadržaja iz Zakona. Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, (NN 102/2020 - u daljem tekstu: Zakon), u skladu s odredbama članaka 11., 12. i članka 58. stavka 10., propisana je izrada, sadržaj i proces donošenje Programa mjera. Sadržaj i izrada programa mjera Članak 12. (1) Prvi program mjera sadrži: 1. lokaciju područja na kojima se provode mjere - kao i u Zakonu i u prijedlogu programa samo su opisno navedena područja, nedostaje grafički prilog ('karta','plan') s prikazom područja. Također nedostaje definicija pojma 'lokacija područja'. 2. podjelu lokacije područja na kojima se provode mjere na zone, ako je to potrebno - kao i u prvoj točki u prijedlogu Programa mjera nedostaje grafički prikaz kao i kriteriji za zoniranje. Iz rečenice programa “Lokacija područja provedbe Zakona dijeli se na zone obuhvata obnove koje su uvjetovane organizacijsko-tehničkim parametrima ovoga Programa, namjenom i stupnjem oštećenja zgrada te teritorijalnom podjelom područja obnove“ proizlazi da ovim Programom nije ništa određeno, pa čak ni je li to potrebno, odnosno ako je potrebno postaje li “zona“ četvrt u Gradu Zagrebu, ili npr. naselje u drugim županijama. 3. analizu zatečenog stanja i nastale štete te procjenu mogućih daljnjih štetnih posljedica - analiza zatečenog stanja i nastale štete te procjene mogućih daljnjih štetnih posljedica napravljeni su na temelju preliminarnih vizualnih pregleda koji nikako ne mogu biti dostatni za cjelovitu analizu zatečenog stanja koja bi poslužila za planiranje obnove. Također iz dokumenta je jasno vidljivo da će analiza tržišta tek biti provedena. 4. operativnu organizacijsku strukturu i nadležna tijela za izvršenje pojedinih mjera Nema daljnje razrade odredbi Zakona, što je ključno. Čitajući cijeli program mjera lako je uočiti kako sve operativne zadaće preuzima Operativni koordinator koji Zakonom nije predviđen, a čime se uvodi još jedan sudionik u proces obnove nakon Ministarstva, Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije i Fonda za obnovu. Ovako predložena struktura je neoperativna. 5. rokove provedbe mjera - u cijelom programu mjera nema jasnih rokova što proizlazi iz činjenice da je stvarno izvedeno i zatečeno stanje i dalje nepoznanica, a što nas priječi da odredimo jasne prioritete i financijsku konstrukciju. 6. kriterije za odabir početnih sudionika u obnovi: operativni koordinatori, projektanti, revidenti i provoditelj tehničko-financijske kontrole pri izradi projekta - kriteriji za odabir su površni i nedovoljno transparentni. Predlaže se jasno definirati kriterije za odabir sudionika. 7. konzervatorske smjernice za zgrade koje nisu pojedinačno zaštićeno kulturno dobro i one zgrade koje se ne obnavljaju u cijelosti - konzervatorske smjernice nisu operativne. Zaštita graditeljskog naslijeđa najosjetljivija je tema cijelog ovog procesa i treba im pristupiti cjelovitije. No kako je cijeli proces zamišljen jednodimenzionalno isključivo kroz obnovu konstrukcije zgrada, i zaštita graditeljskog naslijeđa je u samo površno dotaknuta i ostavljena za sve naknadne procese i obnove nakon provedbe obnove predviđene ovim Programom mjera. U programu mjera mora biti omogućeno tražiti i posebne uvjete. 8. razradu postupka podnošenja zahtjeva za obnovu i rokova za podnošenje zahtjeva - s obzirom na to da se uvodi paralelan sustav upravnim postupcima u gradnji i prostornom uređenju, projektna dokumentacija nije dio zahtjeva za obnovu. Kako je većina traženih dokumenata već u posjedu tijela državne i lokalne vlasti, predlažemo da se obveza njihovog pribavljanja prenese na tijelo koje provodi postupak, a to je Fond. 9. druge potrebne elemente. -od drugih potrebnih elemenata predložene su cijene projektiranja koje ne odražavaju stanje tržišta jer analize tržišta u predloženom programu mjera nema. Prije određivanja financijskih pokazatelja ovog programa nužno je napraviti analizu tržišta. Kako prema Zakonu ne postoji krajnji rok za donošenje prvog Programa mjera, već se jedino u članku 58. stavku 3. nalaže da je Ministarstvo dužno Vladi predložiti donošenje odluke o prvom programu mjera iz članka 10. ovoga Zakona najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, a u stavku 4. istog članka nalaže se Vladi da programe iz članka 11. ovoga Zakona treba donijeti u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga programa, predlažemo da se prijedlog jasnije artikulira i da se u najkraćem roku izrade i u program mjera ugrade: 1. Jasna definicija pojmova nedovoljno određenih Zakonom ili dodatno unesenih u Program mjera te njihovo ujednačavanje s pojmovima redovnog zakonodavstva koje uređuje prostorno uređenje i gradnju 2. Popis izvješća, stručnih mišljenja drugih tijela i pravnih osoba, kao i mišljenja izvršnih tijela jedinice lokalne samouprave, te popis svih ostalih stručnih i analitičkih podloga koji su u međuvremenu izrađene za potrebe izrade prijedloga za čije se područje donosi prijedlog Prvog Programa mjera; 3. Grafički prikaz kojim bi se jasno naznačila područja na kojima se provode mjere; 4. Detaljan grafički prikaz te pravila zoniranja, na osnovu kriterija koje treba definirati, a posebice područja na kojima se provode posebni programi mjera (npr. prostor povijesne urbane cjeline Grada Zagreba izrađuje se Program cjelovite obnove povijesne urbane cjeline Grada Zagreba i sl.) 5. Modeli obnove kao polazišta za izradu projektnih zadataka obnove; 6. Urbanistički modeli obnove koji će dati nužne odgovore oko buduće namjene i sustava korištenja zgrada, prometnim pravcima i zonama veće ili manje frekvencije korištenja i sl.; 7. Plan i program provedbe detaljnih pregleda zgrada; do sada izrađeni detaljni pregledi se moraju unijeti u jedinstveni sustav iz kojeg će biti generirani ishodišni podaci za daljnja planiranja procesa obnove; 8. Plan hitnog zbrinjavanja stanovnika koji ne mogu živjeti u svojim domovima gradnjom zamjenskih zgrada u neposrednoj blizini (najviše do 5 km udaljenosti) područja u kojem su boravili; 9. Hitnu izradu Metodologije troškovno-optimalne analize prema kojoj će se određivati razine obnove zgrada. Kroz metodologiju je nužno analizirati, a zgrade ocjenjivati kroz četiri parametra: a. Kulturno-povijesna važnost zgrade, odnosno važnost zgrade za kulturno-povijesni kontekst unutar kojeg je građena; b. Preostali vijek trajanja zgrade (pri čemu je nužno odrediti koji je životni vijek trajanja zgrade s obzirom na kvalitetu gradnje, način održavanja i sl.); c. Tehnička rješenja za postizanje zahtjeva iz Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije za razine 1, 2, 3 i 4; d. Razinu ulaganja za navedene razine obnove; e. Namjena je u troškovno-optimalnoj analizi neograničavajući parametar i preporuka modela obnove može biti i promjena namjene građevine. 10. Potrebno je jasno urediti hijerarhiju provedbe procesa obnove i horizontalnu integraciju svih sudionika te dodatno jasno odrediti granice djelovanja svih pojedinačno. Dodatno, potrebno je jasnije definirati koja su to tijela državne i regionalne vlasti koja zastupaju državnu i regionalnu vlast u procesu obnove. 11. Jasni i transparentni kriteriji za odabir sudionika i za provođenje postupka javne nabave i mini-nadmetanja. 12. revidiranu konzervatorsku podlogu za Povijesnu urbanu cjelinu Grada Zagreba 13. odredbu prema kojoj će se provesti obvezna digitalizacija arhivske građe, snimanje izvedenog i zatečenog stanja te nova inventarizacija i katalogizacija zgrada unutar prostora kulturno povijesne cjeline Donjeg grada, Gornjeg grada i Kaptola te svih ostalih zgrada upisanih u Registar kao pojedinačna kulturna dobra. U poglavlju 9. nužno je definirati osnovne dokumente i iznimke za pojedine slučajeve. Također nužno je otkloniti traženje svih dokumenta koje tijela državne i javne vlasti već posjeduju (dozvole, vjenčani listovi, izvodi iz matičnih knjiga, izvodi iz zemljišnih knjiga i sl.) kao i ukinuti uvjet dostave dokumenata koje nije moguće dostaviti u realnim rokovima (međuvlasnički ugovor). Djelomično prihvaćen Sadržaj Programa mjera je definiran Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (NN 102/2020). Grafički prikaz područja javno je objavljen u više servisa te je nepotrebno stavljati ga u Program mjera. Što se tiče lokacije, nakon pristizanja konkretnih zahtjeva za obnovom, multidisciplinarno će se razmotriti prometne, ekonomske, urbanističke, kulturne I druge relevantne značajke na temelju kojih će se odrediti zone obuhvata, a koje će slijediti logika postupaka javne nabave. Prijedlog vezan uz način podnošenja zahtjeva i s tim u vezi prilaganja potrebnih dokumenata se ne prihvaća iz razloga što odluku o obnovi donosi Ministarstvo, a ne Fond, i to u skladu s dokazima koji proizlaze iz Zakona o obnovi. Primjedba vezana uz analizu zatečenog stanja i s tim u vezi podnošenja zahtjeva za obnovom ističemo da zahtjev za obnovom može podnijeti svatko iz područja obuhvata čija je kuća oštećena potresom 22.3.2020. uz odgovarajući dokaz kojim isto dokazuje. Operativni koordinator je predviđen člankom 12. Zakona o obnovi, a njegovi poslovi i zadaće se pobliže propisuju Programom mjera. Vezano uz rokove ističe se da su ključni završeci određeni Programom mjera, a razredi važnosti proizlaze iz Eurokoda 8 i Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije. Nadalje, ističemo kako su kriteriji za odabir početnih sudionika u obnovi naznačeni, te slijedi izrada dokumentacije za nabavu, a koja nije sadržana u Programu mjera. Primjedba vezana uz cijene usluga se prihvaća te su iste korigirane.
9 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA PRVI PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Hrvatska komora inženjera građevinarstva cijeni napore i aktivnosti koje poduzima Vlada Republike Hrvatske i resorno Ministarstvo u cilju osiguravanja uvjeta za što efikasnije i brže provođenje Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije i na taj način konkretne pomoći našim sugrađanima stradalima u potresu. Smatramo da se radi o kvalitetnom materijalu koji je potrebno znatnije doraditi u dijelu koji se odnosi na konzervatorske smjernice. za zgrade koje nisu pojedinačno zaštićeno kulturno dobro (razlozi za to detaljno su obrazloženi uz poglavlje 8). Navedene Konzervatorske smjernice neophodno je ažurirati dodatnim činjenicama i spoznajama o potresnim oštećenjima kao i uvažiti graditeljsku prirodu neophodnih zahvata koji se moraju izvesti kako bi se postigao stupanj tražene seizmičke otpornosti, sve prema odredbama Zakona o obnovi (ZO), te zadovoljio temeljni zahtjev za konstrukciju - mehanička otpornost i stabilnost, u skladu Tehničkom propisom za građ. konstrukcije (TPBK), nizom normi HRN EN 1998-i te ostalih tehničkih propisa i normi . Oštećene građevine izvedene su u vrijeme nedovoljnog znanja o potresnim djelovanjima i bez provedbe ikakvih proračuna i provjera na potres, tako da sve oštećene zgrade sadrže izvorne nedostatke i grube konceptualne greške. Takve građevine nije moguće „obnoviti u izvornom povijesnom obliku njihovih konstrukcija“ uz korištenje „izvornih gradiva“ za konstrukciju, a da se postigne propisana i potrebna protupotresna otpornost. Mišljenja smo da za ovu kategoriju zgrada nije potrebno ishođenje konzervatorskih uvjeta. Predlažemo da se Programom mjera predvidi i projektantski nadzor za građevinske radove za sve razine osim Razine 1. U nastavku dajemo konkretne primjedbe i prijedloge uz pojedina poglavlja. Prihvaćen Prihvaća se Konzervatorske smjernice će se preurediti.
10 Hrvatski inženjerski savez (HIS) PRVI PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Smatramo nepotrebnim odustajanje od ključnih dokumenata iz Zakona o gradnji, kao što je uporabna dozvola. Naime, završno izvješće nadzornog inženjera o obnovi može zamijeniti institut tehničkog pregleda (nadzorni inženjer je osoba s javnim ovlastima), te isto može biti temelj za izdavanje uporabne dozvole, kao najvažnijeg akta za korištenje građevine (vezano za članak 22. stavak 3. Zakona o obnovi). Uz navedeno, ponovno ističemo potrebu da se, osim kroz zakonom propisan institut redovnog održavanja građevina, za pojedine vrste građevina mora formirati institut uporabne dozvole s ograničenim rokom valjanosti (i automobil se mora održavati kao obaveza vlasnika, ali mora ići na provjeru ispravnosti u za to zakonom predviđenom periodu). Primljeno na znanje Navod je točan, no u odabiru rješenja za uvjet početka uporabe odabrano je ono rješenje koje predstavlja minimalno organiziranje povjerenstava i procedura, te reducira broj direktnih sudionika, kako bi se osigurava brza i učinkovita provedba, do potpunog završetka, s time da se osigurava kvaliteta obnove putem ovlaštenih osoba uključenih u obnovu.
11 Hrvatski inženjerski savez (HIS) PRVI PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Uspješnost provedbe Zakona o obnovi mjeriti će se brzinom povratka svih segmenata života u potresom oštećene dijelove grada Zagreba i njegove okolice. Obnova grada Dubrovnika nakon potresa 1979. godine, često isticana kao pozitivan primjer pristupa i organizacije obnove od potresa, nažalost nije vratila život u kulturno najvrijednije dijelove grada Dubrovnika, što smatramo da se ne bi smjelo dogoditi gradu Zagrebu i njegovoj okolici. Program mjera obnove morao bi jače naglasiti: 1. Prioritet obnovi stanovanja, 2. Prioritet institutu „samopomoći“, odnosno poticati voljnost vlasnika nekretnine da sami obnove svoje nekretnine uz nadoknadu opravdanih troškova. Podatak da još uvijek, nakon više od pola godine nakon potresa, značajan broj stanova nije u mogućnosti koristiti plin smatramo sustavnim propustom u provedbi do sada poduzetih aktivnosti. Ako je podatak istinit onda je nužno provesti hitnu i detaljnu analizu kako je do toga došlo i što se može poduzeti od strane građana da se to ispravi prije početka zime. 3. Konzervatorske smjernice uskladiti s realnim stanjem na terenu, tehničkim propisima kojima se osiguravaju bitni zahtjevi za građevinu, ekonomski prihvatljivim troškovima, te iste približiti pozitivnoj praksi velikih gradova u Europi (Beča, Pariza, Budimpešte, Praga i sl.). Važno je ne uvjetovati nešto za što već sada znamo da se ne može i neće sprovesti. Djelomično prihvaćen Konzervatorske smjernice će preurediti. Vezano uz prioritete i vremensku dinamiku, ističe se kako su ključni završeci određeni Programom mjera, a razredi važnosti proizlaze iz Eurokoda 8 i Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije.
12 HRVOJE TON PRVI PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Poštovani, Što je sa projektima statičke sanacije zgrada u centru grada gdje je tavanski prostor dat izvođaču u zamjenu za dio radova sanacije (npr. za sanaciju krovišta), a gdje izvođač želi još ugraditi i dizalo, dignuti nadozid prema dvorištu i krovne kućice ili možda dignuti kat kuće? Da li će se te projektne dokumentacije moći objediniti u jedan projekt, pa onda u troškovniku radova da se odvoje radovi koji će biti sufinancirani od države i grada od radova koje stanari sami financiraju? Šta je sa slučajem kada se dimnjak izvodi na nekom drugom mjestu u odnosu na poziciju prije potresa? Ideja je da se radovi statičke sanacije objedine sa drugim projektima , npr. projektima koji podliježu pravilniku o jednostavnim građevinama (faza glavni projekt). Na taj način se ne bi duplirali radovi kroz više faza što bi predstavljalo znatno veći trošak u izradi projektne dokumentacije i gradnji. Na primjer, radi se statička sanacija zgrade koja obuhvaća i krovište potkrovlja koje se prenamjenjuje u stambeni prostor, pa se nakon godinu dana izvodi lift koji zadire u krov i mijenja njegovu geometriju. Nije prihvaćen Dio navedene problematika izlazi iz okvira razmatranja Prvog programa mjera. Vezano za navedenu problematiku dimnjaka, Tehničkim propisom za dimnjake su određene ovlaštene osobe (ovlašteni inženjeri građevinarstva ili arhitekture, te ovlašteni inženjer strojarstva), koji će u timu izrađivati projektnu dokumentaciju u skladu sa svim mogućnostima, pa tako i prostornim mogućnostima na konkretnoj lokaciji.
13 Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba PRVI PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE PRIMJEDBE NA PRIJEDLOG PRVOG PROGRAMA MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 1. Zakonom o obnovi zgrada oštećenim potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko- zagorske županije i Zagrebačke županije, (NN br. 102/2020), propisano je da će se Programima mjera urediti provođenje obnove i drugih mjera koje su uređene zakonom. Programi mjera donose se ovisno o utvrđenim prioritetima te raspoloživim sredstvima i drugim resursima te imaju snagu i pravnu prirodu podzakonskog propisa. Predloženi tekst nije precizan te je isti i preopširan kao dokument, da ima snagu i pravnu prirodu podzakonskog propisa. Nadalje, ne propisuje obveze i nema propisane mjere provedbe sa zadanim rokovima izvršenja. Program mjera treba biti kratak i jasan dokument bez prepisivanja pojedinih baza podataka te je njime potrebno jasno utvrditi mjere i aktivnosti za provođenje obnove; osnovne ciljeve, kriterije i smjernice te konkretne prijedloge prioriteta za ostvarivanje ciljeva. Sadržajna struktura Programa nije primjerena podzakonskom aktu iz razloga što samo opisno navodi termine kao što su lokacija područja i njihova podjela na zone, analiza zatečenog stanja i štete, opis šteta, tipologije oštećenja i dr., a da pritom ne daje konkretne odgovore koje su to zone (potrebno i grafički prikazati) i na koji način te kojim redoslijedom će se sanirati pojedine zone, odnosno nisu postavljeni jasni kriteriji. Nadalje, prilikom analize i opisa štete uzeti su podaci koji su korišteni u preliminarnom pregledu šteta odmah nakon potresa te koji su nastali isključivo vizualnim pregledom ovlaštenih inženjera različitih struka i zasigurno ne predstavljaju detaljnu analizu nastale štete koju je potrebno utvrditi. Naime, naknadno su evidentirane štete na građevinama koje se nisu mogle ustanoviti vizualnim pregledom ili ne odgovaraju šteti koja je ustanovljena tim prvim pregledom. Potrebno je jasno odrediti rok u kojem će biti izvedeni detaljni pregledi i poznat broj građevina sa stupnjevima oštećenja. Također izračunata visina štete izražena u novčanoj protuvrijednosti nije stvarna jer nije niti utvrđen stupanj stvarnog oštećenja. Sukladno tome, potrebno je propisati rok za tržišnu procjenu šteta kako bi se ustanovila vrijednost štete i tek onda je moguće odrediti stvarne troškove obnove jer iskustvo govori da troškovi rekonstrukcije pojedine građevine, npr. javne namjene prelaze iznose koji su predviđeni Programom mjera. Program mjera nije uzeo u obzir konačnu procjenu šteta jedinice lokalne i područne samouprave sa svojeg područja koje je sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19) prema kojem Grad Zagreb ima obvezu unese podatke o prvim procjenama šteta u Registar šteta, obaviti izvide šteta na imovini, dostaviti putem Registra šteta Državnom povjerenstvu konačne procjene šteta te konačno izvješće o utrošku sredstava žurne pomoći i sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda. S obzirom na zakonsku obvezu angažiran je velik broj stručnjaka te potrošeno vrijeme kao i znatni novčani iznos, a predloženim Programom mjera nije predviđeno da se isti rezultati iskoriste već se ponovno angažiraju stručnjaci za ponovni pregled istih građevina. Nadalje, u Programu mjera je potrebno odrediti novčane iznose s kojim sudjeluju svi sudionici, kako bi se moglo planirati koliko zgrada kreće u obnovu za slijedeći vremenski period. Tablica u kojoj je dana informacija o načinu izračuna procijenjene vrijednosti nabave, nije realna s obzirom na stvarne cijene građenja i na iznose etalonske cijene građenja. Također, Programom mjera nije predviđena cijena za zamjensku gradnju zgrada, osim za obiteljske kuće. Ako se detaljnim pregledom utvrdi da je stupanj oštećenja zgrade takav da ekonomski nije isplativa njezina rekonstrukcija nego bi svrsishodnije bilo izgraditi zamjensku gradnju, isto nije moguće. Iz samog Programa mjera nije vidljivo koji će dio-zona prva u obnovu, koliko će se obnavljati, koliko je novca na raspolaganju i rok za obnovu. Postavljeni prioriteti obnove zgrada nisu ispravni jer je prednost dana javnim građevinama, koje prema Zakonu obnavljaju njihovi vlasnici ili korisnici i to po principu cjelovite obnove za što moraju osigurati sredstva iz vlastitih izvora. Za zgrade javne namjene se ne podnosi zahtjev za obnovu. Ako se za njih ne vodi obnova temeljem Zakona o obnovi i ne financira se obnove iz tih sredstava, nejasno je temeljem čega je njima određen prioritet u Programu mjera. Vlasnici ili korisnici javnih građevina su Država ili Grad odnosno županija te je njima dan prioritet u obnovi ispred obiteljskih kuća, višestambenih građevina i poslovnih građevina koje su uglavnom u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba. Opasnost od ovakvih prioriteta se sastoji u tome što se na taj način onemogućava povratak ljudi svojim domovima naročito u centru grada i što predstavlja opasnost da se zbog kompleksnosti i opsega obnove na velikim zgradama javne namjene zbog dugotrajne te relativno skupe obnove pojavi nedostatak sredstva za obnovu stambenih zgrada ili da se prolongira rok njihove obnove. Također navodimo i primjer nejasnih kriterija: Kod određivanja prioriteta obnove je između ostalog i lokacija zgrada, točka 6.1.2. Lokacije zgrada nalaze se između: a) važne (zona zaštite A i B; veća frekvencija prolaznika; uz glavne prometne koridore) b) srednje važne (manja frekvencija prolaznika; manje važne prometnice) c) manje važne (sve ostale lokacije) Tko će određivati frekvenciju prolaznika i radi li se o glavnim prometnim koridorima prema prostorno-planskoj dokumentaciji? 2. U dijelu teksta koji se donosi na obveze Grada Zagreba, na str. 23. alinejom koja propisuje da Grad Zagreb zaštićenim najmoprimcima koji su stanovali i imali prijavljeno prebivalište ili boravište u vrijeme nastanka nepogode u višestambenim zgradama, stambeno-poslovnim zgradama i obiteljskim kućama na području Grada Zagreba koje se uklanjaju ili nisu podobne za stanovanje za vrijeme obnove po Zakonu daje, na njihov zahtjev, u najam na određeno vrijeme stan odgovarajuće veličine do 1. rujna 2023., sukladno posebnom zakonu (članak 45., stavak 5. Zakona), za napomenuti je da je Ustavni sud RH donio je Odluku i Rješenje Ustavnog suda RH broj: U-I-3242/2018 I d. od 14.9.2020. i dva izdvojena mišljenja sudaca, a kojom je ukinut između ostalih i čl. 28.c. Zakona o najmu stanova (NN 91/96,48/98, 66/98, 22/06 i 68/18). Ukinutim člankom 28.c. bio je propisan rok 1.rujna 2023. kojim danom prestaju prava zaštićenih najmoprimaca i zaštićenih podstanara na zaštićenu najamninu i druga prava u privatnim stanovima, te su se te osobe dužne iseliti iz stana u kojem stanuju najkasnije do 1. rujna 2023. godine. Budući se u Zakonu o obnovi čl. 45.st. 5. navodi upravo taj datum iz Zakona o najmu stanova, koji je propisan člankom 28c. kojeg je Ustavni sud RH ukinuo, potrebno je ovaj datum brisati ili korigirati. 3. U dijelu teksta, odnosno točke 9.2.3. Prilozi uz zahtjev za obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće skrećemo pažnju na opsežnost dokumentacije i na činjenicu da će podnositelji zahtjeva imati određene probleme prilikom predaje zahtjeva. Naime, imovinsko-pravni problem se sastoji u tome da veliki broj zgrada nije etažiran, nije čak još ni provedeno povezivanje KPU s glavnom knjigom što je bila obaveza upravitelja zgrade. Međuvlasnički ugovor mora biti potpisan od strane svih suvlasnika zgrade. U potkrovljima i podrumima postoje nadograđene i preuređene stambene jedinice, koje nisu upisane u zemljišnu knjigu. Ima prostora gdje su se radovi vršili s građevinskim dozvolama, ali nisu upisani niti u knjigu položenih ugovora, jer nije nikad ishođena tabularna izjava svih suvlasnika zgrade za upis na do tada zajedničkom dijelu. Također za napomenuti je veliki broj nezavršenih postupaka povrata oduzete imovine, gdje se stanovi koji su još u postupku povrata, vode “pod upravljanjem i u imovini Grada”. Stanovi koji su vraćeni u vlasništvo bivšim vlasnicima koji žive u inozemstvu i ne ponašaju se kao vlasnici i ne plaćaju pričuvu te isto stvara probleme ostalim suvlasnicima koji žele provesti obnovu svoje zgrade. Preopširni je i popis dokumenatcije koja se predaje uz zahtjev, s obzirom na to da je dokumentacija dostupna javnim tijelima i nalazi se pohranjena u istima (Državni arhiv, Ministarstvo, Grad Zagreb i Županije). Isto predstavlja dodatne troškove za podnositelje zahtjeva. Rokovi za predaju zahtjeva do 31.12.2025. i 31.12.2030. su predaleko i izlaze iz svih financijskih projekcija i životnih planova što je ujedno pogubno za demografsku vitalnost središta Zagreba. 4. Konzervatorske smjernice za zgrade koje nisu pojedinačno zaštićeno kulturno dobro i one zgrade koje se ne obnavljaju u cijelosti U Programu mjera nije predviđeno da se mogu zatražiti pojedinačna mišljenje nadležnih tijela o primjeni ovih smjernica već su dane generalne smjernice iz konzervatorske podloge za Povijesnu urbanu cjelinu Grad Zagreb koja predstavlja sastavni dio Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba, na način da su mjere zaštite razvrstane po GUP-ovim kategorijama. Ovakav generalni pristup može biti ograničavajući u obnovi te smatramo da je apsolutno potrebno valorizirati prostor i napraviti reviziju konzervatorske podloge u skladu s rezultatima i činjenicom da nas je pogodio potres. Smjernice koje propisuju očuvanje izvorne konstrukcije, upotreba i očuvanje izvornih materijala i tipova konstrukcije, su samo načelnog karaktera i potrebno je propisati da je moguće odstupanje kada je to potrebno zbog opravdanih razloga, a sve u suradnji sa nadležnim tijelom. Djelomično prihvaćen Vezano uz prioritete i vremensku dinamiku, ističe se kako su ključni završeci određeni Programom mjera, a razredi važnosti proizlaze iz Eurokoda 8 i Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije. Sadržaj Programa mjera određen je Zakonom. Vezano uz preliminarne preglede oštećenih zgrada primjedba se prihvaća te je već ugrađeno u Prvi program mjera, jer inženjeri rade na elaboratima i projektima. Nadalje, detaljnim pregledima zgrada će se pristupati nakon provedenog postupka donošenja odluke o obnovi, a stupanj oštećenja utvrdit će se izradom elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, što će obuhvatiti i naknadne štete od manjih potresa . Nadalje, vezano uz prijedlog uzimanja u obzir konačne procjene šteta jedinica lokalne i područne samouprave sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19) napominjemo kako se radi o dva nevezana postupka. Što se tiče kriterija obnove zgrada procjenjuje se da će se paralelno izvoditi obnova ovisno o kapacitetima građevinskog sektora u cijelosti, međutim prioritet javnog interesa je uvijek nad pojedinačnim, kao što je predviđeno i Eurokodom. Također, koordinacija aktivnosti u provedbi procesa obnove zgrada, kao i mrežno planiranje aktivnosti te organizacija dodijeljene zone obnove zgrada radi učinkovitosti izvođenja radova je posao operativnih koordinatora. Nadalje, vezano uz tablice u kojoj su dane informacije izračuna procijenjene vrijednosti nabave, ističemo kako su iste sastavni dio službeno dostavljenog materijala Građevinskog fakulteta i u Program mjera su ugrađene kao prijedlog te se cijene prikazati kao informacija o procijenjenoj vrijednosti. Što se tiče određivanja cijena za zamjensku gradnju zgrada, osim obiteljskih kuća, isto nije predviđeno Zakonom. Primjedba uz točku 3. se ne prihvaća jer uvjeti za podnošenje zahtjeva proizlaze iz Zakona, slijedom čega podnositelj zahtjeva mora dokazati da je ispunio svaki od uvjeta koji proizlazi iz Zakona.
14 GRAD ZAGREB PRVI PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE PRIMJEDBE NA PRIJEDLOG PRVOG PROGRAMA MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 1. Zakonom o obnovi zgrada oštećenim potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko- zagorske županije i Zagrebačke županije, (NN br. 102/2020), propisano je da će se Programima mjera urediti provođenje obnove i drugih mjera koje su uređene zakonom. Programi mjera donose se ovisno o utvrđenim prioritetima te raspoloživim sredstvima i drugim resursima te imaju snagu i pravnu prirodu podzakonskog propisa. Predloženi tekst nije precizan te je isti i preopširan kao dokument, da ima snagu i pravnu prirodu podzakonskog propisa. Nadalje, ne propisuje obveze i nema propisane mjere provedbe sa zadanim rokovima izvršenja. Program mjera treba biti kratak i jasan dokument bez prepisivanja pojedinih baza podataka te je njime potrebno jasno utvrditi mjere i aktivnosti za provođenje obnove; osnovne ciljeve, kriterije i smjernice te konkretne prijedloge prioriteta za ostvarivanje ciljeva. Sadržajna struktura Programa nije primjerena podzakonskom aktu iz razloga što samo opisno navodi termine kao što su lokacija područja i njihova podjela na zone, analiza zatečenog stanja i štete, opis šteta, tipologije oštećenja i dr., a da pritom ne daje konkretne odgovore koje su to zone (potrebno i grafički prikazati) i na koji način te kojim redoslijedom će se sanirati pojedine zone, odnosno nisu postavljeni jasni kriteriji. Nadalje, prilikom analize i opisa štete uzeti su podaci koji su korišteni u preliminarnom pregledu šteta odmah nakon potresa te koji su nastali isključivo vizualnim pregledom ovlaštenih inženjera različitih struka i zasigurno ne predstavljaju detaljnu analizu nastale štete koju je potrebno utvrditi. Naime, naknadno su evidentirane štete na građevinama koje se nisu mogle ustanoviti vizualnim pregledom ili ne odgovaraju šteti koja je ustanovljena tim prvim pregledom. Potrebno je jasno odrediti rok u kojem će biti izvedeni detaljni pregledi i poznat broj građevina sa stupnjevima oštećenja. Također izračunata visina štete izražena u novčanoj protuvrijednosti nije stvarna jer nije niti utvrđen stupanj stvarnog oštećenja. Sukladno tome, potrebno je propisati rok za tržišnu procjenu šteta kako bi se ustanovila vrijednost štete i tek onda je moguće odrediti stvarne troškove obnove jer iskustvo govori da troškovi rekonstrukcije pojedine građevine, npr. javne namjene prelaze iznose koji su predviđeni Programom mjera. Program mjera nije uzeo u obzir konačnu procjenu šteta jedinice lokalne i područne samouprave sa svojeg područja koje je sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19) prema kojem Grad Zagreb ima obvezu unese podatke o prvim procjenama šteta u Registar šteta, obaviti izvide šteta na imovini, dostaviti putem Registra šteta Državnom povjerenstvu konačne procjene šteta te konačno izvješće o utrošku sredstava žurne pomoći i sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda. S obzirom na zakonsku obvezu angažiran je velik broj stručnjaka te potrošeno vrijeme kao i znatni novčani iznos, a predloženim Programom mjera nije predviđeno da se isti rezultati iskoriste već se ponovno angažiraju stručnjaci za ponovni pregled istih građevina. Nadalje, u Programu mjera je potrebno odrediti novčane iznose s kojim sudjeluju svi sudionici, kako bi se moglo planirati koliko zgrada kreće u obnovu za slijedeći vremenski period. Tablica u kojoj je dana informacija o načinu izračuna procijenjene vrijednosti nabave, nije realna s obzirom na stvarne cijene građenja i na iznose etalonske cijene građenja. Također, Programom mjera nije predviđena cijena za zamjensku gradnju zgrada, osim za obiteljske kuće. Ako se detaljnim pregledom utvrdi da je stupanj oštećenja zgrade takav da ekonomski nije isplativa njezina rekonstrukcija nego bi svrsishodnije bilo izgraditi zamjensku gradnju, isto nije moguće. Iz samog Programa mjera nije vidljivo koji će dio-zona prva u obnovu, koliko će se obnavljati, koliko je novca na raspolaganju i rok za obnovu. Postavljeni prioriteti obnove zgrada nisu ispravni jer je prednost dana javnim građevinama, koje prema Zakonu obnavljaju njihovi vlasnici ili korisnici i to po principu cjelovite obnove za što moraju osigurati sredstva iz vlastitih izvora. Za zgrade javne namjene se ne podnosi zahtjev za obnovu. Ako se za njih ne vodi obnova temeljem Zakona o obnovi i ne financira se obnove iz tih sredstava, nejasno je temeljem čega je njima određen prioritet u Programu mjera. Vlasnici ili korisnici javnih građevina su Država ili Grad odnosno županija te je njima dan prioritet u obnovi ispred obiteljskih kuća, višestambenih građevina i poslovnih građevina koje su uglavnom u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba. Opasnost od ovakvih prioriteta se sastoji u tome što se na taj način onemogućava povratak ljudi svojim domovima naročito u centru grada i što predstavlja opasnost da se zbog kompleksnosti i opsega obnove na velikim zgradama javne namjene zbog dugotrajne te relativno skupe obnove pojavi nedostatak sredstva za obnovu stambenih zgrada ili da se prolongira rok njihove obnove. Također navodimo i primjer nejasnih kriterija: Kod određivanja prioriteta obnove je između ostalog i lokacija zgrada, točka 6.1.2. Lokacije zgrada nalaze se između: a) važne (zona zaštite A i B; veća frekvencija prolaznika; uz glavne prometne koridore) b) srednje važne (manja frekvencija prolaznika; manje važne prometnice) c) manje važne (sve ostale lokacije) Tko će određivati frekvenciju prolaznika i radi li se o glavnim prometnim koridorima prema prostorno-planskoj dokumentaciji? 2. U dijelu teksta koji se donosi na obveze Grada Zagreba, na str. 23. alinejom koja propisuje da Grad Zagreb zaštićenim najmoprimcima koji su stanovali i imali prijavljeno prebivalište ili boravište u vrijeme nastanka nepogode u višestambenim zgradama, stambeno-poslovnim zgradama i obiteljskim kućama na području Grada Zagreba koje se uklanjaju ili nisu podobne za stanovanje za vrijeme obnove po Zakonu daje, na njihov zahtjev, u najam na određeno vrijeme stan odgovarajuće veličine do 1. rujna 2023., sukladno posebnom zakonu (članak 45., stavak 5. Zakona), za napomenuti je da je Ustavni sud RH donio je Odluku i Rješenje Ustavnog suda RH broj: U-I-3242/2018 I d. od 14.9.2020. i dva izdvojena mišljenja sudaca, a kojom je ukinut između ostalih i čl. 28.c. Zakona o najmu stanova (NN 91/96,48/98, 66/98, 22/06 i 68/18). Ukinutim člankom 28.c. bio je propisan rok 1.rujna 2023. kojim danom prestaju prava zaštićenih najmoprimaca i zaštićenih podstanara na zaštićenu najamninu i druga prava u privatnim stanovima, te su se te osobe dužne iseliti iz stana u kojem stanuju najkasnije do 1. rujna 2023. godine. Budući se u Zakonu o obnovi čl. 45.st. 5. navodi upravo taj datum iz Zakona o najmu stanova, koji je propisan člankom 28c. kojeg je Ustavni sud RH ukinuo, potrebno je ovaj datum brisati ili korigirati. 3. U dijelu teksta, odnosno točke 9.2.3. Prilozi uz zahtjev za obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće skrećemo pažnju na opsežnost dokumentacije i na činjenicu da će podnositelji zahtjeva imati određene probleme prilikom predaje zahtjeva. Naime, imovinsko-pravni problem se sastoji u tome da veliki broj zgrada nije etažiran, nije čak još ni provedeno povezivanje KPU s glavnom knjigom što je bila obaveza upravitelja zgrade. Međuvlasnički ugovor mora biti potpisan od strane svih suvlasnika zgrade. U potkrovljima i podrumima postoje nadograđene i preuređene stambene jedinice, koje nisu upisane u zemljišnu knjigu. Ima prostora gdje su se radovi vršili s građevinskim dozvolama, ali nisu upisani niti u knjigu položenih ugovora, jer nije nikad ishođena tabularna izjava svih suvlasnika zgrade za upis na do tada zajedničkom dijelu. Također za napomenuti je veliki broj nezavršenih postupaka povrata oduzete imovine, gdje se stanovi koji su još u postupku povrata, vode “pod upravljanjem i u imovini Grada”. Stanovi koji su vraćeni u vlasništvo bivšim vlasnicima koji žive u inozemstvu i ne ponašaju se kao vlasnici i ne plaćaju pričuvu te isto stvara probleme ostalim suvlasnicima koji žele provesti obnovu svoje zgrade. Preopširni je i popis dokumentacije koja se predaje uz zahtjev, s obzirom na to da je dokumentacija dostupna javnim tijelima i nalazi se pohranjena u istima (Državni arhiv, Ministarstvo, Grad Zagreb i Županije). Isto predstavlja dodatne troškove za podnositelje zahtjeva. Rokovi za predaju zahtjeva do 31.12.2025. i 31.12.2030. su predaleko i izlaze iz svih financijskih projekcija i životnih planova što je ujedno pogubno za demografsku vitalnost središta Zagreba. 4. Konzervatorske smjernice za zgrade koje nisu pojedinačno zaštićeno kulturno dobro i one zgrade koje se ne obnavljaju u cijelosti U Programu mjera nije predviđeno da se mogu zatražiti pojedinačna mišljenje nadležnih tijela o primjeni ovih smjernica već su dane generalne smjernice iz konzervatorske podloge za Povijesnu urbanu cjelinu Grad Zagreb koja predstavlja sastavni dio Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba, na način da su mjere zaštite razvrstane po GUP-ovim kategorijama. Ovakav generalni pristup može biti ograničavajući u obnovi te smatramo da je apsolutno potrebno valorizirati prostor i napraviti reviziju konzervatorske podloge u skladu s rezultatima i činjenicom da nas je pogodio potres. Smjernice koje propisuju očuvanje izvorne konstrukcije, upotreba i očuvanje izvornih materijala i tipova konstrukcije, su samo načelnog karaktera i potrebno je propisati da je moguće odstupanje kada je to potrebno zbog opravdanih razloga, a sve u suradnji sa nadležnim tijelom. Djelomično prihvaćen Vezano uz prioritete i vremensku dinamiku, ističe se kako su ključni završeci određeni Programom mjera, a razredi važnosti proizlaze iz Eurokoda 8 i Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije. Sadržaj Programa mjera određen je Zakonom. Vezano uz preliminarne preglede oštećenih zgrada primjedba se prihvaća te je već ugrađeno u Prvi program mjera, jer inženjeri rade na elaboratima i projektima. Nadalje, detaljnim pregledima zgrada će se pristupati nakon provedenog postupka donošenja odluke o obnovi, a stupanj oštećenja utvrdit će se izradom elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, što će obuhvatiti i naknadne štete od manjih potresa . Nadalje, vezano uz prijedlog uzimanja u obzir konačne procjene šteta jedinica lokalne i područne samouprave sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19) napominjemo kako se radi o dva nevezana postupka. Što se tiče kriterija obnove zgrada procjenjuje se da će se paralelno izvoditi obnova ovisno o kapacitetima građevinskog sektora u cijelosti, međutim prioritet javnog interesa je uvijek nad pojedinačnim, kao što je predviđeno i Eurokodom. Također, koordinacija aktivnosti u provedbi procesa obnove zgrada, kao i mrežno planiranje aktivnosti te organizacija dodijeljene zone obnove zgrada radi učinkovitosti izvođenja radova je posao operativnih koordinatora. Nadalje, vezano uz tablice u kojoj su dane informacije izračuna procijenjene vrijednosti nabave, ističemo kako su iste sastavni dio službeno dostavljenog materijala Građevinskog fakulteta i u Program mjera su ugrađene kao prijedlog te se cijene prikazati kao informacija o procijenjenoj vrijednosti. Što se tiče određivanja cijena za zamjensku gradnju zgrada, osim obiteljskih kuća, isto nije predviđeno Zakonom. Primjedba uz točku 3. se ne prihvaća jer uvjeti za podnošenje zahtjeva proizlaze iz Zakona, slijedom čega podnositelj zahtjeva mora dokazati da je ispunio svaki od uvjeta koji proizlazi iz Zakona.
15 Aleksandra Mauri PRVI PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Na žalost niti u ovim mjerama niti u Zakonu, nema rješenja za sve građane kojima su porušeni dimnjaci ili trpe druga oštećenja a koja je potrebno hitno sanirati. Znamo da u centru Zagreba, koji je najviše nastradao, živi mnogo starijih sugrađana koji nisu toliko okretni i financijski sposobni da bi sami proveli hitnu sanaciju svojih zgrada. Tu je i problem mnogih zgrada bez pričuve i upravitelja što je posljedica nemogućnosti dogovora suvlasnika. U takvim slučajevima je iluzorno očekivati da će se postići dogovor suvlasnika oko predstavnika kako bi se prikupila sva tražena dokumentacija za novčanu pomoć za hitne popravke odnosno obnovu. Ministar Horvat je u više prilika izjavljivao da ovu zimu nitko neće dočekati bez dimnjaka. Čak i u Programu mjera piše: "S obzirom na opseg i intenzitet nastalih posljedica od potresa te utjecajem svakodnevnog djelovanja atmosferilija na već ionako oštećene ili uništene zgrade, potrebno je u cilju zaštite građana i dodatnih materijalnih šteta hitno započeti s organiziranim aktivnostima obnove zgrada kako se dolaskom hladnijih mjeseci ne bi dodatno ugrozili njihovi životi i zdravlje te kako bi se spriječilo daljnje propadanje imovine i okoliša." Ja bih još napomenula da starijim građanima bez grijanja bitno pada imunitet, pa su podložniji virusnim respiratornim infekcijama. Stoga bi im rješavanje grijanja bila efikasnija mjera za borbu protiv corona virusa nego neke druge. Smatram da bi hitne i nužne sanacije trebalo što prije organizirati preko Fonda i provesti na svim ugroženim zgradama, a ne da manjinski suvlasnici trpe teror većinskih. Prihvaćen Prihvaća se. Aktivnosti uspostavljene za hitne mjere su u tijeku i provode se u skladu s raspoloživim kapacitetima građevinskog sektora.
16 DAVOR DELIĆ PRVI PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Poštovani, program mjera u cijelosti odbacuje angažman vanjskih stručnjaka stručnog povjerenstva Grada Zagreba koji još uvijek i to od početka 07. mjeseca rade na procjeni štete od potresa po jednostavnoj forumuli prema važećem Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda i Pravilniku o registru šteta od prirodnih nepogoda. Vanjski stručnjaci su utrošili preko 9200 sati, odnosno izdatak samo za honorare navedenih iznosi najmanje 1.380.000,00 kn javnog novca. Smatram da komunikacija na relaciji Ministarstvo - Grad Zagreb mora biti učinkovitija i da treba uvažiti rad na pregledu 3000 - 4000 prijava štete prema metodi kojom je to izvršeno i oštećenicima priznati utvrđene visine štete na pregledanim objektima i omogućiti im izbor razine konstrukcijske obnove u skladu sa zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom ili na drugi način uzeti u obzir dosad procijenjenu štetu u ovom programu mjera. Nije prihvaćen Radi se o dva neovisna postupka – prema Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda i Pravilniku o registru šteta s jedne strane i Zakona o obnovi i nastavno Programu koji propisuju obvezu obnove i financiranja s druge strane.
17 SLF Projekt d.o.o. PRVI PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ISPITIVANJE POSTOJEĆIH MATERIJALA kao tema se ne pojavljuje unutar Programa mjera obnove. Obzirom se radi o iznimno važnoj temi za pravilnu ocjenu konstrukcije i pravilni dokaz mehaničke otpornosti i stabilnosti, a vrlo vjerojatno je skuplja aktivnost od cjelokupne izrade Projektne dokumentacije, smatram da je potrebno ovu temu posebno razraditi i po opsegu i po cijeni i po fazi izrade cjelokupne projektne dokumentacije. mr.sc.Neven Crnobrnja dipl.ing.građ. Nije prihvaćen To je predmet Pravilnika o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće.
18 Kristina Perkov PRVI PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, 1.PREDMET PROGRAMA MJERA S obzirom na važnost, Prvi Program mjera trebao bi u uvodu jasno implicirati utemeljenost svojih odredbi na dobroj pripremi, sustavnoj analizi, jasnim statističkim pokazateljima, izrađenim modelima obnove, konstruiranim financijskim konstrukcijama provedbe obnove i jasno definiranim ciljevima koji se obnovom žele postići. Od svega toga u uvodnom dijelu citirane su odredbe Zakona bez dodatnih objašnjenja, razrade i sl. Program mjera sukladno odredbama članka 12. stavka 5. Zakona izrađuje se na temelju izvješća i nalaza nadležnih javnopravnih tijela, stručnih mišljenja drugih tijela i pravnih osoba, kao i mišljenja izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave za čije se područje donosi program. Sva navedena mišljenja nisu prikazana niti se u tekstu programa poziva na njih. Također nužno je programu priložiti i učiniti javno dostupnima dokumente „Metodologija Građevinskog fakulteta iz Zagreba“ (Hrvatski centar za potresno inženjerstvo) prema kojo je izvršen pregled zgrada u Gradu Zgrebu i „Analiza i projekcija troškova potresom oštećenih zgrada koju je proveo Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (KLASA: 644-01/20-01/02, URBROJ: 251-64-01-20-5, iz travnja 2020. godine), a na koje se dijelovi programa pozivaju. Nije prihvaćen Primljeno na znanje.
19 Kristina Perkov 1.PREDMET PROGRAMA MJERA, 1.1.UVODNI DIO U uvodnom dijelu u drugom odlomku jasno se naglašava kako će neke zgrade biti potrebno srušiti jer obnova tako slabe konstrukcije nije isplativa. Ovakva teza nema nikakvo uporište u daljnjem tekstu, niti se na bilo kojem mjestu nudi model i metodologija po kojem bi se za pojedine zgrade ocjenjivala isplativost za obnovu u tehničko-financijskom smislu. U nastavku je navedena konstatacija kako većina oštećenih zgrada može biti obnovljena, što je optimistična i vjerojatno točna pretpostavka, ali u nastavku teksta za takvu tvrdnju nemamo nikakvog pokazatelja, analize, metodologije i/ili dokumenta koji bi stručnoj javnosti pomogao potvrditi ove teze. Nadalje, navodi se kako bi posljedice za zgrade bile katastrofalne da se dogodio potres magnitude preko 6.0 po Richteru za što nemamo nikakvo znanstveno utemeljenje. Za najveći broj zgrada ne poznajemo stvarno stanje niti imamo izrađene modele kojima bismo potvrdili tu pretpostavku te je neprimjereno takvim površnim tezama opravdavati parcijalno zamišljen postupak obnove isključivo konstrukcije zgrada. U nastavku istog poglavlja navodi se da se očekuje uključivanje u proces obnove brojnih ovlaštenih inženjera i arhitekata koji će uz sve ostale sudionike dati doprinos brzom povratu zgrada oštećenih ovim potresom u punu funkciju, sve uz uvažavanje zaštite kulturnih dobara. Ovakva izjava se ne potvrđuje u daljnjem tekstu, kao ni u sedmomjesečnom procesu donošenja zakonodavnog okvira. Čak ni u poglavlju 8. u kojem su navedene konzervatorske smjernice ne uvažava se princip zaštite kulturnih dobara. Konzervatorske smjernice izrađene na temelju stručnih postavki konzervatorske podloge za Povijesnu urbanu cjelinu Grad Zagreb su općenite jer se pokušava poopćiti sustav zaštite graditeljskog naslijeđa i one su jedan od netransparentnijih dijelova prijedloga Prvog Programa mjera koje dugoročno unose nesigurnost u provedbu i potencijalnu devastaciju vrijednog prostora. Nije prihvaćen Radi se o uvodnom tekstu koji nije presudan za sadržaj koji se razrađuje ovim programom mjera koji je koncipiran sukladno stvarnom stanju nakon potresa i sadrži realne činjenice i konstatacije.
20 Kristina Perkov 1.PREDMET PROGRAMA MJERA, 2.2.POJMOVI Ponovno ističemo da bi pojmovnik Prvog Programa trebalo urediti i dopuniti drugim pojmovima, kao npr: potpuna građevinska uporabljivost, sukladno odredbama članka 3. stavka 2. Zakona gdje se navodi da se podrobnije značenje pojmova iz stavka 1. istog članka te njihov sadržaj i tehničke elemente sadržaja u određenim slučajevima može odrediti programima mjera. Također koristi se nepovoljna pravna praksa u kojoj je isti pojam u dva propisa različito određen pa je tako npr. Dimnjak u ovom prijedlogu Programa mjera definiran kao: nekonstrukcijski element zgrade, u obliku vertikalnog ili približno vertikalnog kanala, koji služi za siguran i neometan odvod dimnih plinova, nastalih radom na dimnjak priključenog uređaja za loženje, u vanjsku atmosferu, dok je u Tehničkom propisu za dimnjake prema kojem su obavezni raditi dimnjačari, projektanti strojarskih instalacija i sl. (dimnjak) dio građevnog sklopa građevine, u obliku vertikalnog ili približno vertikalnog kanala postojan na požar čađe, koji služi za siguran i neometan odvod u vanjsku atmosferu dimnih plinova nastalih radom na dimnjak priključenog uređaja za loženje. Nije prihvaćen Navedeni pojmovi definirani su ili proizlaze iz važeće građevinske regulative te isto nije presudno za sadržaj ovog programa.
21 HGK 1.PREDMET PROGRAMA MJERA, 2.2.POJMOVI Članice Sektora za graditeljstvo i promet HGK, Odjela za graditeljstvo predlažu točku 1.2. Pojmovi dopuniti pojmovima „potpuna građevinska uporabljivost“ i pojam „lokacija područja“ – kako bi se preciznije odredilo na koja se područja unutar Grada Zagreba i navedenih županija propisi odnose. Nije prihvaćen Značenje pojma potpune građevinske uporabljivosti proizlazi iz definicije cjelovite obnove; pojam lokacija područja bit će razrađen u slijedećim programima.
22 LINO FUČIĆ 1.PREDMET PROGRAMA MJERA, 2.2.POJMOVI U Tehničkom propisu, u dijelu koji uređuje obnovu nakon potresa koristi se izričaj "građevinska konstrukcija zgrade"; budući da se i Zakon i Program referiraju na Tehnički propis, nije potrebno definirati "Konstrukciju", a u cijelom tekstu je potrebno rabiti izričaj "građevinska konstrukcija" ili "građevinska konstrukcija zgrade" Nije prihvaćen Izričaj je u skladu sa Zakonom o obnovi.
23 Kristina Perkov 1.PREDMET PROGRAMA MJERA, 3.3.NAČINI OBNOVE U POTRESU OŠTEĆENIH ZGRADA Kao što je navedeno u uvodu, nepotrebno se prepisuju i opisuju već prethodno određene odredbe Zakona i Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije čime se tekst programa značajno opterećuje. Kod načela obnove ključno je sljedeće. 1. Potrebno je jasno navesti kada se zgrade obnavljaju odjednom, a kada u fazama; 2. Ako vlasnik zatraži cjelovitu obnovu zgrade koju sam većim dijelom i financira, trebao bi biti u mogućnosti sam izabrati projektanta, izvođača, stručni nadzor; Također, ako se zgrada obnavlja cjelovito, obavezno je da se obnavlja sukladno redovnom zakonodavnom propisu kako bi se izbjegle neujednačene prakse i nužni upravni i stručni nadzor nad gradnjom koji u cijelom prijedlogu Zakona i ovog programa mjera izostaje; Kod cjelovite obnove zgrade trebalo je odrediti princip određivanja najvišeg iznosa državne pomoći u odnosu na bruto površinu zgrade i u odnosu na jediničnu cijenu po elementu koji se sukladno ovom Zakonu i programu mjera sufinancira; 3. Kod zaštićenih pojedinačnih kulturnih dobara potrebno je naglasiti kako je nerijetko predmet zaštite i interijer same zgrade, zidni oslici, freske, štukature i sl. Ovo je još jedan pokazatelj nedovoljnog cjelovitog promišljanja cijelog procesa te ponovno napominjemo kako je nužno u cijelom procesu obnove zgrade promatrati cjelovito, što bi značilo da se svakako izrađuje cjelovita projektna dokumentacija bez obzira na model (su)financiranja izvođenja radova; 4. Nije jasno kako će se poslovni prostori i drugi posebni dijelovi za obavljanje prosvjetne i zdravstvene djelatnosti obnavljatii cjelovitom obnovom zgrade s obzirom da neke od njih zasigurno nije moguće izdvojiti kao zasebnu konsktruktivnu cjelinu unutar zgrade. 5. Neprihvatljivo je da kriteriji za obnovu budu namjena bez prethodno izrađenih urbanističkih modela koji će biti pokazatelji buduće namjene ili sustava korištenja prostora. Kao što je i već ranije zatraženo, ponovno želimo naglasiti da je nužno da se dostavi članovima Savjeta za obnovu sva do sada izrađena dokumentacije izrađena za u svrhu provođenja procesa obnove, u ovom poglavlju se to odnosi na izrađeni materijal na temelju kojeg su definirane razine obnove koje su izradili stručnjaci Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek te inženjeri iz Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Hrvatskog inženjerskog saveza. Prvenstvo obnove treba usmjeriti na stanovanje, kako bi se sačuvala životnost svi stradalih prostora te, posljedično, i potreba za zajedničkim javnim prostorima. Kroz sve aktivnosti unutar okvira Zakona potrebno je poticati unapređenje stanja pojedinačnih nekretnina, cjelovitih zgrada, kao i urbanu obnovu Zagreba. Nužno je Prvim Programom mjera odrediti kako će za sve zgrade biti izrađena projektna dokumentacija za cjelovitu obnovu zgrada te provesti postupak izrade seizmičkog certifikata za sve zgrade prije i nakon obnove. Potrebno je donijeti metodologiju provedbe pregleda i izrade seizmičkog certifikata kao obaveznog dokumenta za sve zgrade u Republici Hrvatskoj. Nije prihvaćen Primljeno na znanje.
24 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA 1.PREDMET PROGRAMA MJERA, 3.3.NAČINI OBNOVE U POTRESU OŠTEĆENIH ZGRADA Mišljenja smo da se seizmički certifikat može izdati tek nakon izvršenih radova na obnovi, a ne na temelju izrađenog projekta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
25 LINO FUČIĆ 1.PREDMET PROGRAMA MJERA, 3.3.NAČINI OBNOVE U POTRESU OŠTEĆENIH ZGRADA Komentar uz 1. pasus, točku 2. od dijela koji se odnosi na "načela": u točki se spominje "popravak konstrukcije", "pojačanje konstrukcije" i "obnova konstrukcije" (radovi na obnovi konstrukcije zgrade); budući da se Tehničkim propisom koristi zajednički pojam "obnova građevinske konstrukcije zgrade" prikladno bi bilo i ovdje koristiti isti izričaj "Obnova građevinske konstrukcije zgrade do razine određene Tehničkim propisom" Komentar uz 2. pasus: Urediti u kojem smislu i u koju svrhu se konzultacije provode i što ako se vlasnici/suvlasnici ne odazovu na poziv za konzultacije. Komentar uz 5. pasus: Urediti o kakvom se "odgovarajućem osiguranju" radi. Komentar uz 6. pasus: Urediti hoće li za slučaj "ocjene potresne otpornosti" trebati nakanadno izraditi seizmički certifikat. Nije prihvaćen U ovom Prvom programu mjera koristi se izričaj iz Zakona o obnovi. Vezano uz uređivanja svrhe konzultacija s vlasnicima/suvlasnicima, isto je određeno točkom 5.1.5. Eurokoda 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija – 3. dio: Ocjenjivanje I obnova zgrada, a na koji se poziva Prvi program mjera.
26 Kristina Perkov 1.PREDMET PROGRAMA MJERA, 4.4.UKLANJANJE I GRADNJA NOVE OBITELJSKE KUĆE Nužno je izraditi metodologiju provedbe troškovno-optimalne analize za određivanje razina obnove ili uklanjanja oštećene zgrade i modele obnove zgrada na temelju kojih će biti izrađivani projektni zadaci. Također, u slučaju uklanjanja zgrade potrebno je predvidjeti način i lokacije smještaja stanovnika koja ne bi trebala biti udaljena više od 5 km od lokacije srušene zgrade. Nije prihvaćen Primljeno na znanje.
27 Kristina Perkov 1.PREDMET PROGRAMA MJERA, 5.5.PROVEDBA POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA SUDIONIKE U OBNOVI Programom je određeno: Odabir ugovaratelja (dalje u tekstu: sudionik u obnovi) u procesu obnove u potresu oštećenih zgrada (projektanata, revidenata, operativnih koordinatora i provoditelja tehničko-financijske kontrole projekata) Fond provodi u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i ovim Programom. Prema članku 58., stavak 2. Zakona, dok se ne osnuje Fond, navedene postupke će provoditi Ministarstvo. Prema članku 58., stavak 1. Zakona, dok se ne osnuje Fond, navedene postupke će provoditi Ministarstvo, osnivači Fonda za obnovu će ugovor iz članka 38. stavka 3. ovoga Zakona sklopiti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dok se u stavku 5. istog članka navodi da privremenog čelnika Fonda za obnovu će imenovati Vlada u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. U Prvom Programu mjera nepotrebna je formulacija prema kojoj Ministarstvo provodi postupke upravo zato što su prošli zakonski rokovi u kojima Fond već mora funkcionirati. Kako je zamišljeno da Fond prvo provodi javna nadmetanja za sklapanje okvirnog sporazuma s više gospodarskih subjekata u postupku koji ne obvezuje sklapanje pojedinačnog ugovora, nužno je jasnije propisati kriterije za odabir tih gospodarskih subjekata kao i postupak i način bodovanja za kasnija „mini-nadmetanja“. Također, neophodno je Programu mjera priložiti analizu tržišta za koju će postojati obaveza periodične revizije i dopune. Potrebno je jasnije definirati na koji način i unutar kojih vremenski rokova će se sve relevantne informacije vezane za provedbu obnove zgrada oštećenih potresom kontinuirano objavljivati na elektroničkoj platformi vezane za obnovu ili na mrežnim stranicama Ministarstva. Nije prihvaćen Razraditi će se dokumentacijom za nabavu.
28 Karmen Komljen Petošić 1.PREDMET PROGRAMA MJERA, 5.5.PROVEDBA POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA SUDIONIKE U OBNOVI Komentar se odnosi na poglavlje 5.5 Provedba postupka JN 1.tekst je konfuzan – nejasno definira kako se provodi postupak/ci javne nabave. Nejasno opisan hodogram. Pojmovi korišteni u ovom poglavlju nisu u skladu s ZJN 2016. već s prethodnim zakonom o JN. Sam plan nabave nije raspisan jasno prema odredbama ZJN 2016 2. Zašto nisu raspisane i usluge nadzora kroz ovaj program mjera? Po prirodi je sličnija nabava od nabave radova 3.tko su, odnosno čime se dokazuju kompetencije članova stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupaka JN? Tko piše i tko će revidirati predloške dokumentacija o nabavi? Iznimno bitno predloške revidirati od strane stručnjaka za JN, a prije same izrade konkretnih dokumentacija o nabavi. Ukoliko se ne revidiraju, izlažemo se mnogim žalbama u postupku JN 4. tko određuje pondere za pojedine nabave - u ovom programu mjera izostali su osnovi parametri javne nabave, a u ovom slučaju ponderi. Izrađivač ovog dijela Programa mjera ne poznaje uporabu pojmova Uvjeti sposobnosti te kvalitetni ponderi u okviru ekonomski najpovoljnije ponude. Ponderi moraju biti raspisani jasno za svaku od nabava, a konkretizirati će parametrima same nabave koja se provodi 5.Apsolutno nejasno definirani uvjeti sposobnosti, odnosno izrađivač ih je izostavio definirani, a za uslugu provedbe TE kontrole predefinirani – prema ZJN upućuje se na određene GS (a znamo da takvih u RH ima 2 - jedan u Kačićevoj, jedan na Av. V. Holjevca) 6. apsolutno izostali kriteriji/ponderi za ENP. Izrađivač je vjerojatno kopirao tekstove koje je nehotično pronašao na internetu odnosno ne izostali su ponderi za ENP 7. ZJN 2016 ne prepoznaje „neobvezujući okvirni sporazum“ već Okvirni sporazum sukladno Glavi II, Poglavlje 1 i Glavi III poglavlje 1 ZJN 2016 8. u tekstu se koristi pojam "Dokumentacija za nadmetanje" što je terminologija prijašnjeg zakona, kao i "Mini-nabave" 9. paragraf: "Javna nabava za usluge projektiranja, kontrole projekata, operativne koordinacije i provođenja tehničko-financijske kontrole projekata provodi se na način da se raspisuje poziv za istraživanje tržišta kojim sudionici u obnovi iskazuju interes za sudjelovanje u obnovi. Poziv se objavljuje u svrhu provedbe ovoga Programa i stvaranja liste sudionika u obnovi koji će pod propisanim uvjetima pružati usluge projektiranja, kontrole projekata, operativne koordinacije i provođenja tehničko-financijske kontrole projekata. " već je na identičan način opisan u 2. paragrafu. Isto tako se ponavlja i prethodno izrečeni kontekst, a u paragrafu "Na temelju rezultata iskazanog interesa Fond provodi postupak javne nabave s neobvezujućim okvirnim sporazumom. " 10. paragraf "Sve relevantne informacije vezane za provedbu obnove zgrada oštećenih potresom predviđeno je kontinuirano objavljivati na elektroničkoj platformi vezano za obnovu ili na mrežnim stranicama Ministarstva. Informacije će uvijek biti ažurne, transparentne i potpune. " komentar: Javna nabava i istraživanje tržišta se provodi na Elektroničkom oglasniku javne nabave ili na stranicama Ministarstva? Sve JN moraju biti na EOJN stranicama! Nije prihvaćen Razraditi će se dokumentacijom za nabavu.
29 HGK 1.PREDMET PROGRAMA MJERA, 5.5.PROVEDBA POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA SUDIONIKE U OBNOVI Članice Sektora za graditeljstvo i promet HGK, Odjela za graditeljstvo predlažu kod prethodnog postupka uvrstiti obvezu obavješćivanja ponuditelja o Katalogu hrvatskih proizvoda koji je preporučen i u Priručniku o potresu: „URGENTNI PROGRAM POTRESNE OBNOVE – UPPO'”. Implementaciju hrvatskog proizvoda važno je vrjednovati na adekvatan način kroz bodovanje projekta. Ovaj prijedlog zasniva se na odredbi da glavni kriterij bude kriterij žurnosti u opskrbi čime bi se dala mogućnost kroz tehničke specifikacije utvrditi mogućnost uporabe domaćih resursa, pritom ne postavljajući zahtjeve u Zakonu koji su, izravno ili neizravno, diskriminatorni u odnosu na druge EU subjekte. Provedba bi se mogla dodatno osnažiti mjerama stimulacije države za one koji rabe i ugrađuju proizvode, robe, opremu i materijale proizvedene u Hrvatskoj, dok bi se provedba i nadzor uporabe mogli pratiti kroz inspekcijski sustav. Ključno je osvijestiti javnost da hrvatski proizvod ima kvalitetu. Brža dostupnost proizvoda i blizina je prilika domaćim resursima, bez odredbi diskriminatornih za druge EU subjekte. Također, uporaba hrvatskih proizvoda osim ekonomičnosti podrazumijeva i manju emisiju CO2 zbog kraćeg transporta. Primljeno na znanje Ne uvrštava se u Program mjera. Kroz zelenu javnu nabavu moguće je raspisati kriterije, što nije obaveza zemalja članica. Strukovne i gospodarske komore mogu raspisati kriterije zelene javne nabave, koje će se primjenjivati nastavno na Program mjera, u postupcima JN.
30 LINO FUČIĆ 1.PREDMET PROGRAMA MJERA, 5.5.PROVEDBA POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA SUDIONIKE U OBNOVI Komentar uz 2. pasus: Umjesto "naručtelj" staviti "Fond". Komentar uz 5. pasus: umjesto "liste" staviti "popisa". Prihvaćen Prihvaća se.
31 Kristina Perkov PRVI PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, 2.LOKACIJA PODRUČJA NA KOJEM SE PROVODE MJERE OBNOVE ZGRADA Također nedovoljno jasno artikulirano poglavlje u kojem su citirane odredbe Zakona bez dodatnih objašnjenja. U ovom poglavlju navedeno je da je lokacija područja na kojem se provode mjere obnove zgrada po ovom Programu područje Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, pogođeno potresom, određena Zakonom, dok se prema članku 12., stavak 1. Zakona koji detaljno razrađuje sadržaj i izradu programa mjera jasno navodi da prvi program mjera sadrži lokaciju područja na kojima se provode mjere. Iz navedenog je vidljivo da su u programu mjera samo opisno navedena područja koja su već definirana u naslovu Zakona, te ponavljamo već ranije dostavljeni komentar da nedostaje točan grafički prikaz ('plan', 'karta') na kojem bi se jasno naznačila područja na kojima se provode mjere. Nedostaje definicija pojma “lokacija područja“, odnosno na koje bi se prostorne jedinice to trebalo odnositi unutar granica Grada Zagreba i navedenih županija. Prema navedenom, potrebno je detaljnije tekstualno i grafički elaborirati ovo poglavlje. Nije prihvaćen Primljeno na znanje.
32 Kristina Perkov PRVI PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, 3.PODJELA LOKACIJE PODRUČJA NA KOJEM SE PROVODE MJERE NA ZONE Nastavno na komentare koji su predloženi u prethodnom poglavlju i ovdje je vidljivo da je nužno izvršiti dorade i dopune, te dodatne analize. Lokacija područja provedbe Zakona dijeli se na zone obuhvata obnove koje su uvjetovane organizacijsko-tehničkim parametrima ovoga Programa, namjenom i stupnjem oštećenja zgrada te teritorijalnom podjelom područja obnove. U ovom poglavlju su tablično prikazani brojčani podaci koji prikazuju broj prijava oštećenih zgrada po gradskim četvrtima Grada Zagreba, iz čega je vidljivo da se prikaz podataka temelji na prikupljenim podatcima preliminarnih vizualnih pregleda. Potrebno je naglasiti da ti podatci ne ukazuju na stvarno stanje tj. na točnu razinu oštećenja zgrada koje su pogođene potresom, već se ova informacija treba uzeti tek kao orijentir ili podloga za izradu dodatnih analiza. Za Krapinsko-zagorsku i Zagrebačku županiju pregled broja prijava nije predočen tablično, već je naveden u uvodnom tekstualnom dijelu poglavlja. Smatramo da je potrebno ujednačiti prikaz brojčanih podataka za sva područja provedbe Zakona. Iz navedenog je jasno da postoje mnogobrojna ograničenja koja bi omogućila izradu precizne podjele lokacije područja, ali smatramo iznimno važnim da se izradi što detaljniji prikaz zoniranja, iz kojih se jasnije mogu sagledati područja koja su više stradala u potresu, kako bi se jasnije postavili kriteriji za obnovu koje je potrebno definirati. To je iznimno važno za što kvalitetnije sagledavanje procesa obnove za prostor povijesne urbane cjeline Grada Zagreba za koji se izrađuje Program cjelovite obnove povijesne urbane cjeline Grada Zagreba. Nije prihvaćen Primljeno na znanje.
33 HGK PRVI PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, 3.PODJELA LOKACIJE PODRUČJA NA KOJEM SE PROVODE MJERE NA ZONE Članice Sektora za graditeljstvo i promet HGK, Odjela za graditeljstvo predlažu ovu cjelinu upotpuniti detaljnim grafičkim prikazom te pravilima zoniranja, na osnovu kriterija koje također treba definirati, a posebice područja na kojima se provode posebni programi mjera (npr. Povijesna urbana cjelina Grada Zagreba i sl.). Nije prihvaćen Nakon pristizanja konkretnih zahtjeva za obnovom, multidisciplinarno će se razmotriti prometne, ekonomske, urbanističke, kulturne I druge relevantne značajke na temelju kojih će se odrediti zone obuhvata, a koje će slijediti logika postupaka javne nabave.
34 Kristina Perkov PRVI PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, 4.ANALIZA ZATEČENOG STANJA I NASTALE ŠTETE TE PREDVIĐANJE MOGUĆIH DALJNJIH ŠTETNIH POSLJEDICA S PROCJENOM ŠTETA U postupku provedbe brzih pregleda oštećenih zgrada sudjelovala je i Hrvatska komora arhitekata i njeni članovi. Nepotrebno je iz bilo kojeg razloga isključiti navedenu činjenicu. Kao što je navedeno u zaključku poglavlja 4.1. tijekom izrade projektne dokumentacije provest će se detaljni pregledi zgrade na temelju kojih će se utvrditi stvarno stanje svake pojedine zgrade i projektni zadatak za njenu obnovu. Kako je preliminarnim vizualnim pregledima zgrada, kojima je označavana uporabljivost zgrada, cilj bio procijeniti ponašanje konstrukcije u slučaju ponovljenog potresa i procjenu rizika boravka u zgradi, korištenje i primjena tih podataka umjesto prave analize zatečenog stanja nije primjereno niti opravdano. Podaci iz preliminarnih vizualnih pregleda nisu dovoljni za odrediti stvarno zatečeno stanje, ponajviše jer su zgrade tijekom proteklih 7 mjeseci bile izložene novim podrhtavanjima, atmosferilijama, vraćen je tramvajski promet koji utječe na zgrade i sl. a što je dobro opisano u poglavlju 4.5. Oni mogu biti usmjeravajući za prioritete provedbe detaljnih pregleda koji će uključivati sve postupke propisane Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije, ali nikako i jedina analiza stvarno zatečenog stanja. Osim što će projektni zadatak biti prepušten na odluku projektantu, nužno je u programu mjera definirati osnovne modele obnove zgrada na temelju kojih će se određivati i razine obnove, visine ulaganja i sl., a koji će služiti kao okvir unutar kojeg djeluje projektant. Također, kroz postavljeni model obnove, može se i preciznije odrediti tipologija oštećenja koja je još uvijek definirana opće i teoretski, a što se moglo pretpostaviti i bez da su obavljani preliminarni vizualni pregledi. Iz ovako postavljene tipologije oštećenja jasno je vidljivo da nemamo cjelovitu snimku izvedenog i zatečenog stanja zgrada, nemamo jasno popisana sva oštećenja i nemamo jasnu klasifikaciju zgrada prema godinama gradnje, sustavima kojima su građene, načinu korištenja, količini naknadnih rekonstrukcija, eventualnim nelegalnim postupanjima i sl. U poglavlju 4.3 opet se za strukturu oštećenih zgrada koriste podaci preliminarnih vizualnih pregleda što nikako ne može biti preuzeto kao apsolutna činjenica nego tek kao orijentir. Npr. postoje zgrade koje su uklonile uzrok neupotrebljivosti (N1) jer je uklonjen opasni susjedni zabatni zid, dimnjak i sl. Također moguće da su popravljena i oštećenja zbog kojih je zgrada preliminarnim vizualnim pregledom označena kao PN2. U poglavlju 4.4. prezentirana je procjena ukupnih troškova obnove koja nikako ne može biti točna. Ova procjena može biti procjena ukupnih troškova obnove prema razinama definiranima Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije, ali nikako i ukupne obnove. Kao što smo naglašavali, od početka je nužno bilo promatrati zgrade u cijelosti, a projektnu dokumentaciju je potrebno izraditi za kompletnu zgradu i radove u cijeloj zgradi do pune gotovosti kako bi imali stvarne troškove ulaganja u potpunu obnovu zgrada, a čime ćemo jednostavnije doći i do ekonomskih modela najpovoljnijih za sustavnu obnovu. Također, nužno je da dokument: „Analiza i projekcija troškova potresom oštećenih građevina na području Grada Zagreba i okolice“(KLASA: 644-01/20-01/02, URBROJ: 251-64-01-20-5, iz travnja 2020. godine) postane javan i dostupan Stručnom savjetu. Kako je analiza napravljena u travnju 2020. kada nisu bili završeni ni preliminarni vizualni pregledi, a projekcija je napravljena bez da se zaista utvrdilo stvarno izvedeno i zatečeno stanje, projekciju je nužno revidirati. Nužno je napomenuti kako su projekcije napravljene u trenutku početka gospodarske krize i bez saznanja na koji način će se kretati cijene radova i materijala kroz razdoblje od 10 godina u kojem će se provoditi obnova. Nužno je u programu mjera imati otvoreni dokument analize i projekcija troškova obnove koji će se redovito ažurirati s obzirom na stanje tržišta i informacije koje će postati dostupne nakon početka provođenja detaljnih pregleda zgrada. S obzirom da pojam troškovno-optimalne razine obnove nije jasno definiran, a da je za pretpostavku o razini obnove korištena procjena obnove koja je odrađena bez utvrđenih stvarno izvedenih i zatečenih stanja zgrade, Prvim Programom mjera određena optimalna 'opcija' obnove od 42 milijarde kuna nedovoljno je stručno utemeljena i argumentirana i stječe se dojam da se radi isključivo o političkoj odluci. Također, važno je naglasiti kako ni kod određivanja prioriteta, a niti kod određivanja razina nije primjereno koristiti isključivo razrede važnosti građevina preuzetih iz HRN EN 1998-1 Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija – 1. dio: Opća pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade (EN 1998-1:2004+AC:2009), zato što građevine mogu, a neke i trebaju promijeniti svoju namjenu, čime se razred važnosti može promijeniti. Nužno je napraviti sveobuhvatnu analizu namjene, prvenstveno javnih zgrada i njihov potencijal u budućem razvoju grada i županija pogođenih potresom, a tek onda određivati razine njihove obnove. Nije prihvaćen Primljeno na znanje.
35 HGK 4.ANALIZA ZATEČENOG STANJA I NASTALE ŠTETE TE PREDVIĐANJE MOGUĆIH DALJNJIH ŠTETNIH POSLJEDICA S PROCJENOM ŠTETA, 4.4.PROCJENA ŠTETA OD POTRESA S PROCJENOM UKUPNIH TROŠKOVA OBNOVE Kako procjena šteta nije u potpunosti tržišno provjerena ukazuje se na mogućnost prenisko postavljene cijene obnove. Gornji podaci su okvirni te članice Sektora za graditeljstvo i promet HGK, Odjela za graditeljstvo smatraju da ne mogu biti pouzdani za procjenu stvarnih troškova koji su kasnije temelj za određivanje procijenjenih vrijednosti nabave kako usluga u projektiranju, tako i vrijednosti izvođenja radova na obnovi. Bitno je odrediti što se smatra nastalom štetom. Pretpostavka je da se ovaj Program odnosi samo na štetu tzv. konstrukcijske obnove, koja se financira prema modelu određenom u Zakonu. Stvarna šteta bi mogla biti za vlasnike nekretnina neusporedivo veća zbog troškova tijekom obnove i zbog obnove na načina kako je predviđeno. Postavlja se i pitanje razreda važnosti u skladu s kojim se obnovu stambenih zgrada svih vrsta obnavlja na razini 2. Nejasno je tada kako se primjenjuje parametar stupnja oštećenja prilikom određivanja prioriteta obnove. Nije prihvaćen Primljeno na znanje.
36 LINO FUČIĆ 4.ANALIZA ZATEČENOG STANJA I NASTALE ŠTETE TE PREDVIĐANJE MOGUĆIH DALJNJIH ŠTETNIH POSLJEDICA S PROCJENOM ŠTETA, 4.4.PROCJENA ŠTETA OD POTRESA S PROCJENOM UKUPNIH TROŠKOVA OBNOVE Komentar na zadnji pasus: Umjesto "preuzeti su iz norme" staviti "određuju se prema normi" Prihvaćen Prihvaća se
37 Hrvatski inženjerski savez (HIS) 4.ANALIZA ZATEČENOG STANJA I NASTALE ŠTETE TE PREDVIĐANJE MOGUĆIH DALJNJIH ŠTETNIH POSLJEDICA S PROCJENOM ŠTETA, 5.5.OPIS DALJNJIH ŠTETNIH POSLJEDICA U poglavlju 5.5. Opis daljnjih štetnih posljedica, se navodi pojava ugrožene stabilnosti zgrada i opasnosti od novih značajnijih i težih konstrukcijskih oštećenja zgrada uslijed novih potresnih oštećenja, naknadnih podrhtavanja tla, dodatnih vibracija, utjecaja svakodnevnih djelovanja atmosferilija, te ponovo ističemo potrebu uvažavanja mogućih naknadnih šteta uslijed neevidentiranog oštećenja infrastrukture u potresu od 22.03.2020. godine (npr. oštećenja vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava), a što može ugroziti stabilnost zgrada. Nije prihvaćen Primljeno na znanje.
38 LINO FUČIĆ 4.ANALIZA ZATEČENOG STANJA I NASTALE ŠTETE TE PREDVIĐANJE MOGUĆIH DALJNJIH ŠTETNIH POSLJEDICA S PROCJENOM ŠTETA, 5.5.OPIS DALJNJIH ŠTETNIH POSLJEDICA Komentar na 1. pasus: Koristi se riječ "sanirati" iako se u cijelom tekstu govori i "obnovi"; preporuka je da se u tom slučaju riječ "sanacija" definira. Prihvaćen Prihvaća se. Riječ “sanirati” će se zamijeniti riječju “obnoviti”.
39 Kristina Perkov PRVI PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, 5.OPERATIVNA ORGANIZACIJSKA STRUKTURA I NADLEŽNA TIJELA ZA IZVRŠENJE POJEDINIH MJERA U poglavlju naslovljenom 'Operativna organizacijska struktura i nadležna tijela za izvršenje pojedinih mjera' nedostaje operativna organizacijska struktura i jasna definicija nadležnih tijela za izvršenje pojedinih mjera. Operativno tijelo koje provodi obnovu je Fond, odnosno 14 operativnih koordinatora pri čemu je nejasno na temelju koje odluke je određeno da ih ima točno 14? Ostali navedeni (projektanti, revidenti, tehničko-financijska kontrola pri čemu nedostaju i izvođači i investitori) su sudionici u obnovi za koje bi jasno trebalo odrediti uloge, prava i obveze. U daljnjem tekstu ovog poglavlja taksativno se navodi popis obveza i ovlasti pojedinih tijela državne ili regionalne vlasti te Fonda, ali bez jasnih granica njihovog djelovanja. Kao što je vidljivo, cijeli proces je zamišljen pretjerano kompleksno i nedovoljno hijerarhijski, ali ni horizontalno integrirano. Ovim poglavljem, još jednom se pokazuje kako je provođenje obnove trebalo zadržati unutar okvira redovnog zakonodavstva koje uređuje prostorno uređenje i gradnju te nikako uvoditi paralelne sustave koji su samo dodatno zakomplicirali proces. Nije prihvaćen Primljeno na znanje.
40 Hrvatski inženjerski savez (HIS) 1.1.PROVEDBA OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA, POSLOVNIH ZGRADA, STAMBENO-POSLOVNIH ZGRADA I OBITELJSKIH KUĆA, 5.1.1.Ministarstvo Nedorečen je izrazito bitan institut novčane pomoći. Građani, kao i pravne osobe koje su se odlučile za institut novčane pomoći, moraju imati jasno definirane protokole, kako bi bili sigurni da će novčanu pomoć moći iskoristiti u potpunosti sukladno realnim i opravdanim troškovima (bez straha od penalizacije). Ovaj institut mora biti potican od Ministarstva, jer nedvojbeno oslobađa Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko – zagorske županije i Zagrebačke županije od dijela poslova, smanjuje ukupni trošak obnove, primjereniji je slobodnom tržištu i poduzetništvu, i potiče razvijanje malog i srednjeg poduzetništva. Takvom stavu opozitna je odredba 5.1.1. Ministarstvo iz Programa mjera obnove: „odlukom o isplati novčane pomoći za obnovu zgrade Ministarstvo određuje iznos novčane pomoći nakon završene obnove (članak 36. stavak 3. Zakona o obnovi)“. Doslovnim prijepisom stipulacije iz Zakona o obnovi moglo bi doći do tumačenja da će korisnik moći koristiti pomoć tek po završetku obnove, a ne mjesečnim situiranjem ili uobičajenim oblicima parcijalnog plaćanja. Na taj bi način korisnik mogao koristiti prava iz ovog programa mjera (ili Zakona o obnovi) tek kada bi u cijelosti financirao i završio postupak obnove vlastitim kapitalom. Time bi način trošak financiranja projekta do njegovog završetka nepotrebno povećao troškove obnove korisniku (ili kroz kredit ili kroz odgode plaćanja), te u konačnici čak i završiti prekidom radova zbog nedostatka sredstava. Sve ovo korisnika novčane pomoći dovodi u neravnopravan položaj u ostvarivanju svojih prava na obnovu u odnosu na ostale korisnike Zakona o obnovi, što sigurno nije bila namjera zakonodavca. Nije prihvaćen Novčane pomoći se ostvaruju nakon izvršene obnove.
41 LINO FUČIĆ 1.1.PROVEDBA OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA, POSLOVNIH ZGRADA, STAMBENO-POSLOVNIH ZGRADA I OBITELJSKIH KUĆA, 5.1.5. Ugovorni sudionici obnove Komentar: Ako se u ovoj točki specifično navodi da se radi o "ugovornim sudionicima obnve", tada taj izričaj treba rabiti i u drugim dijelovima teksta (npr., kod opisa javne nabave) Nije prihvaćen Tekst je u skladu sa zakonskim rješenjem.
42 Kristina Perkov PRVI PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, 6.PRIORITETI I ROKOVI PROVEDBE MJERA Dodatno, određivanju prioriteta obavezno je potrebno dodati i parametar nužnosti povratka stanovništva u prostore pogođene potresom. Ako koristimo isključivo predloženu parametarsku analizu možemo pretpostaviti kako će prioriteti biti škole i vrtići u koje će putovati građani iz privremenih smještaja što nije prihvatljivo s više aspekata procesa obnove. Arhitektonsko urbanistička zajednica od početka se zalaže da fokus bude na rješavanju stambenog pitanja za pogođene građane, bilo obnovom zgrada, bilo gradnjom zamjenskih zgrada u neposrednoj blizini područja u kojem su boravili prije potresa kako bi se spriječilo dugotrajno napuštanje pogođenih prostora. Ovako postavljena parametarska analiza je jednodimenzionalna što je karakteristika kompletnog sedmomjesečnog procesa donošenja zakonodavnog okvira i postupanja nakon potresa. Posljedično, takav pristup je nedovoljno brz i ne nudi cjelovita i sustavna rješenja, upravo suprotno, problemi eksponencijalno rastu. Zbog toga je nužno proces usmjeriti prema kvalitetnijim prijedlozima koji obnovu mogu učiniti provedivom. Jasno nam je da nije moguće postaviti rokove obnove kada ne postoji cjelovita slika procesa obnove jer ne postoji analiza stvarnog izvedenog i zatečenog stanja zgrada, ne postoje tehnički modeli obnove, na postoje urbanistički modeli obnove, ne postoje financijski modeli obnove ni načini financiranja cijelog procesa. U programu mjera neophodno je odrediti vremenski okvir cijelog procesa. Primljeno na znanje Konzervatorske smjernice će preurediti.
43 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA 1.1.ODREĐIVANJE PRIORITETA U OBNOVI, 6.1.2.Stupanj oštećenja i lokacija zgrade U ovom poglavlju navode se prioriteti i rokovi provedbe mjera, a parametri za određivanje prioriteta su prema razini važnosti: namjena, stupanj oštećenja i lokacije, što znači da je prioritet obnova javnih zgrada (razred važnosti 4. i 3) u odnosu na zgrade razreda važnosti 2 (obiteljske kuće, višestambene i stambeno poslovne zgrade, poslovne zgrade …). Obzirom na predviđeni model istovremene obnove po detaljnoj podjeli prema ulicama (linijski skup zgrada) i/ili blokovima (poligonalni skup zgrada)trebalo bi predvidjeti model da se istovremeno krene s obnovom javnih zgrada (razred 4. i 3) i obiteljskih kuća, višestambenih i stambeno poslovnih zgrada, poslovne zgrade (razred 2) u sklopu detaljnije podjele. Potrebno je analizirati da li će predloženi model prioriteta obnove prema tipu građevine zakočiti ili značajno usporiti proces obnove, posebno tijekom ove i slijedeće 2021. godine , a s obzirom na minimalno potrebno vrijeme za izradu projekta obnove za javne zgrade ( 6-9 mjeseci ) , koji se mora izraditi za potrebe izvođenja radova ( realizaciju projekta). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
44 LINO FUČIĆ 1.1.ODREĐIVANJE PRIORITETA U OBNOVI, 6.1.2.Stupanj oštećenja i lokacija zgrade Komentar na 3. pasus: Je li potrebno navoditi zgrade pod c) ("zelene") obzirom da se na njih Program ne odnosi? Isto vrijedi za cijeli Program. Nije prihvaćen “Zelene” oznake su dodijeljene zgradama tijekom preliminarnih pregleda te će se tek njihovim detaljnim pregledom utvrditi stupanj oštećenja.
45 Željko Ivanković 1.1.ODREĐIVANJE PRIORITETA U OBNOVI, 6.1.2.Stupanj oštećenja i lokacija zgrade Potrebno je uspostaviti i prioritete unutar "žutih" zgrada jer nije isto da je neka privremeno neuporabljiva i potreban samo detaljan pregled a druga (npr Martićeva 4) u kojoj ja živim da je potreban detaljan pregled i hitna sanacija, koja nije provedena te je još dodano rukom statičara na dan hitnog pregleda "OSTANAK NA VLASTITU ODGOVORNOST". Kako ćemo mi u takvoj zgradi čekati godinama da se ista popravi. Umrijet ćemo od straha ili ćemo poginuti u prvom ozbiljnijem potresu. Nije prihvaćen Kriteriji su postavljeni u Programu sukladni su razredima važnosti iz Eurokoda.
46 Hrvatski inženjerski savez (HIS) 6.PRIORITETI I ROKOVI PROVEDBE MJERA, 2.2.ROKOVI PROVEDBE MJERA Upravni postupci u ovakvim situacijama bitno otežavaju brzinu djelovanja te pozdravljamo intenciju predlagača da se jasno propišu procedure, definiraju tehnički uvjeti i skrati vrijeme izdavanja. Smatramo da je upravne postupke u dijelu ishođenja posebnih uvjeta i suglasnosti od nadležnog tijela za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, kao i rokove za izradu konzervatorskih istraživanja, potrebno vremenski ograničiti primjereno hitnosti, te za iste definirati protokol postupanja. Predlažemo da, ukoliko se upravni postupci produlje izvan predviđenih (skraćenih) rokova, investitor ima pravo tražiti prijenos nadležnosti na tijelo drugog stupnja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
47 HGK 6.PRIORITETI I ROKOVI PROVEDBE MJERA, 2.2.ROKOVI PROVEDBE MJERA Kako prvenstvo pri obnovi imaju javne zgrade i to one koje imaju važnost za širu zajednicu, zatim javne i druge zgrade prema posljedicama koje mogu nastati vezane uz rušenje, dok su stambene i višestambene zgrade nižeg prioriteta, postoji bojazan za spor povratak stanovnika svojim domovima i normalizaciju života, naročito u središtu Zagreba. Također, postoji opravdana bojazan da se zbog kompleksnosti i opsega obnove na velikim zgradama poput bolnica i sl. uđe u dugotrajnu i skupu obnovu te da na kraju ponestane sredstava za obnovu stambenih zgrada ili da se one odlože dok se ne obnove zgrade razreda važnosti 4 i 3. U odnosu na način definiranja rokova potrebno je istaknuti dvojbeno polazište da će se rokovi utvrditi odgovarajućim javnim pozivom i provedbom postupka javne nabave. Takvi rokovi su neposrednog i pojedinačnog izvedbenog karaktera, dok se ovim programom moraju odrediti zajednički rokovi pojedinih koraka – faza u procesu obnove koje je nužno jasno definirati kako bi se osiguralo optimalno provođenje i praćenje provedbe obnove u realno planiranim rokovima. U vezi s time potrebno je povezati i poglavlje 10.10. u kojem su definirani samo rokovi za podnošenje zahtjeva za obnovu, što je nedovoljno za prvi Program mjera. Nije prihvaćen Prioriteti su određeni Eurokodu 8, te činjenicom da je javni interes za državu uvijek iznad pojedinačnog interesa. Ključni rokovi predaje zahtjeva su definirani, a međurokovi će se odrediti u postupcima javne nabave. Skreće se pažnja da Prvi program mjera obuhvaća faze prije izvođenja radova na obnovi.
48 LINO FUČIĆ 6.PRIORITETI I ROKOVI PROVEDBE MJERA, 2.2.ROKOVI PROVEDBE MJERA Komentar na 2. pasus: Umjesto "izvršenja" staviti "provedbe". Prihvaćen Prihvaća se.
49 Kristina Perkov PRVI PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, 7.KRITERIJI ZA ODABIR POČETNIH SUDIONIKA U OBNOVI: OPERATIVNI KOORDINATORI, PROJEKTANTI, REVIDENTI I PROVODITELJ TEHNIČKO-FINANCIJSKE KONTROLE PROJEKATA Kao što smo naglašavali u procesu donošenja Zakona, nepotrebno je bilo uvoditi paralelni sustav za djelatnosti prostornog uređenja i građenja, a što se ovakvim prijedlogom programa i potvrđuje. Uvođenjem paralelnog sustava nužna je nova paralelna definicija usluga i djelatnosti koje su već poznate. Također uvode se novi nazivi za djelatnosti koje je bilo moguće odrediti na temelju funkcionalne operativno-tehničke institucije koja će cijeli proces provoditi. Program mjera mora imati definiran plan nabave i jasno određeno tko ga izrađuje, tko ga potvrđuje, tko ga donosi. Mora postojati i jasno definiran nacrt dokumentacije o nabavi s jasnom i otvorenom analizom tržišta te načinim utvrđivanja kriterija otvorenih postupaka javne nabave. Kao što je vidljivo iz predloženog programa, prvo će se provoditi postupci za određivanje gospodarskih subjekata koji mogu sudjelovati u procesu, a nakon toga će se provoditi postupci tzv. mini-nadmetanja, između odabranih gospodarskih subjekata za izvršenje određenih usluga. U Programu mjera ne postoje niti okvirni kriteriji, a trebali bi postojati jasni i transparentni, prema kojima će se provoditi mini-nadmetanja. Ako su gospodarski subjekti već odabrani u prethodnom postupku nabave i mini-nadmetanjem je samo potrebno preraspodijeliti posao između njih, u programu moraju postojati jasni kriteriji prema kojima će se ta preraspodjela odvijati. Npr. količina predmeta u odnosu na kapacitete gospodarskog subjekta, kvaliteta prethodno izvršenih poslova na procesima obnove i sl. Neprihvatljivo je da će analiza tržišta biti izrađena naknadno. Odnosno, kao i utvrđivanje i analiza izvedenog i zatečenog stanja zgrada, analiza tržišta mora biti otvoreni dokument koji će se periodično revidirati i koji će određivati buduće postupke. Ovako postavljeno, potpuno je nejasno na temelju čega su određeni financijski pokazatelji unutar programa, s obzirom da analize tržišta nema. Uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata su isključivo stručni i nisu u skladu sa Zakonom kojim se traži i određeno iskustvo ovlaštenog inženjera građevine. Usluga financijsko-tehničke kontrole je nepotpuno određena, a kriterij za odabir sudionika ne može biti životopis. Kako je financijsko-tehnička kontrola, kao što joj sam naziv govori, i financijska i tehnička, nije prihvatljivo da osoba koja je provodi ima obavezno samo stručno znanje iz područja otpornosti konstrukcije na potres, a nije propisano da ima znanja iz upravljanja i vođenja projekata ili znanja iz planiranja investicija. Kako bi tehničko-financijska kontrola imala jasno određenu ulogu, potrebno je prethodno izraditi metodologiju troškovno-optimalne analize prema kojoj će se određivati razine obnove zgrada. Metodologija će služiti projektantima za odabir rješenja, a tehničko-financijskoj kontroli za provjeru odabranog rješenja. Operativni koordinator je voditelj projekta. Nisu određeni kriteriji po kojima se vrši provjera znanja potrebnih za ispunjavanje zadaća operativnih koordinatora što odabir izvršitelja ove usluge čini netransparentnim. Navedene karakteristike specijalista (organizator i planer, graditelj tima i disciplinirani lider, odlučan, pošten, inteligentan, dominantan, komunikator i govornik, zna riskirati, interpersonalno osjetljiv, samouvjeren i siguran, otvoren, fleksibilan i prilagodljiv, visoke energetske razine, motivator i sposoban pri rješavanju konflikta) nije niti moguće kvalitativno određivati što predstavlja zapreku za provedbu transparentnog postupaka javne nabave za ovu uslugu. Kod kriterija za odabir ponude određeni su kriteriji za bodovanje stručnjaka tehničke struke, ali ne i ostalih ključnih stručnjaka u provedbi financijsko-tehničke kontrole i operativnog koordinatora, što je neprihvatljivo. Također, valjani dokument u bodovanju ne može biti životopis nego isključivo službeni dokumenti kojima se dokazuju stručne kompetencije i iskustvo kandidata. Nejasna je i odredba prema kojoj projektant ponuditelja mora imati izrađen minimalno jedan projekt. Potrebno je definirati vrstu i razinu projekta.. Kroz navedeni opis poslova ugovorenih sudionika u obnovi jasno je kako je opis posla uvelike sličan opisu posla određenim Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje čime se još jednom pokazuje kako je ovako predložen Zakon i program mjera uvođenje paralelnog sustava s dugoročnim negativnim posljedicama. Kod revidenata uvedena je obaveza terenske kontrole oštećenja građevine pri čemu se obaveznom propisuje odredba koju u redovnim postupcima revident sam određuje u izvješću o provedenoj kontroli projekata. Kontrolu projekata potrebno je vratiti unutar okvira redovnog zakonodavstva, a znanstveno-stručne smjernice za projektiranje kontinuirano nadopunjavati i omogućiti projektantima rad po istima. Poslovi provoditelja tehničko-financijske kontrole projekta moraju biti utemeljeni na jasnoj metodologiji provođenja troškovno-optimalne analize za određivanje razine obnove zgrade i na temelju određenih urbanističkih modela i modela obnove zgrada. Na ovaj način postavljeni poslovi nisu ujednačeni i svaki provoditelj tehničko-financijske kontrole projekata može imati vlastite kriterije i uvjete provedbe čime cijeli proces obnove postaje netransparentan. Iz odredbe da poslovi tehničko-financijske kontrole projekata uključuju i „ukoliko je potrebno promijeniti odluku o pravu na obnovu u odluku o uklanjanju, nakon uvida u dostavljeno projektno rješenje, uz argumentaciju o istome u svojem zaključku obavještava Ministarstvo, Fond za obnovu i projektanta, preko Operativnog koordinatora“ implicira se kako je posao projektiranja dovršen, dok bi troškovno-optimalna analiza na temelju utvrđene metodologije i modela obnove trebala biti kriterij za odabir projektnog zadatka. Prihvaćen Prihvaća se. Sve navedeno je sljedeći korak kojim će se razraditi dokumentacije za javnu nabavu, a koje će objediniti i definirati procese, te uzeti u obzir zahtjeve koji će pristizati.
50 Hrvatski inženjerski savez (HIS) PRVI PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, 7.KRITERIJI ZA ODABIR POČETNIH SUDIONIKA U OBNOVI: OPERATIVNI KOORDINATORI, PROJEKTANTI, REVIDENTI I PROVODITELJ TEHNIČKO-FINANCIJSKE KONTROLE PROJEKATA Kriterije za odabir početnih sudionika u obnovi (operativni koordinatori, projektanti, revidenti i provoditelj tehničko-financijske kontrole projekata) u Prijedlogu programa mjera obnove je potrebno uskladiti prije svega s uvjetima određenim Zakonom o obnovi (za sudionike u obnovi - minimalno radno iskustvo), kao i sa Zakonom o javnoj nabavi. Tu mislimo na određivanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) i kriterija za odabir ponude (ekonomski najpovoljnija ponuda i bodovanje). Nastavno, sa Zakonom o javnoj nabavi potrebno je uskladiti uvjete za sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti te uvjete za izvršenje ugovora (reguliranje obavljanja poslova i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje). Prihvaćen Prihvaća se. Sve navedeno je sljedeći korak kojim će se razraditi dokumentacije za javnu nabavu, a koje će objediniti i definirati procese, te uzeti u obzir zahtjeve koji će pristizati.
51 Karmen Komljen Petošić 7.KRITERIJI ZA ODABIR POČETNIH SUDIONIKA U OBNOVI: OPERATIVNI KOORDINATORI, PROJEKTANTI, REVIDENTI I PROVODITELJ TEHNIČKO-FINANCIJSKE KONTROLE PROJEKATA, 2.2.SMJERNICE ZA PROVOĐENJE POSTUPAKA JAVNE NABAVE - kada će se izraditi plan nabave? Tko ga radi? nedostaje subjekt u rečenici - DON će imati sve elemente sukladno Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017 sa izmjenama i dopunama) - nigdje se ne spominje u tekstu - ako se navodi da je nužan element: "opis predmeta nabave" tada je nužno navesti i ostale bitne elemente JN (količina, tehničke specifikacije, troškovnik, mjesto izvršenja usluge, rok početka i trajanje usluge, opcije i moguća obnavljanja ugovora -ZJN ne poznaje pojam dokumentacija za nadmetanje već Dokumentacija o nabavi - ovo navođenje 1 do 5 nema smisla. poistovjećuje se analiza tržišta s dokumentacijama o nabavi. 1. analiza tržišta 2. dokumentacije o nabavi: 2.1 za nabavu uslugu projektiranja 2.2. za nabavu usluge revidenta (??) Ne nabavlja se usluga revidenta nego kontrole projektne dokumentacije u skladu s Pravilnikom o reviziji projekata! 2.3 za nabavu usluga provoditelja (??) TF kontrole. Provoditelj? Riječ provoditelj viška 2.4 za nabavu usluga operativnog koordiniranja (dodajte da mora biti s visokih učilišta i fakulteta jer to nigdje jasno ne stoji) 2.5 prijedlog dodati i nabavu usluga stručnog nadzora jer po prirodi danih mjera ova usluga spada u ovaj program mjera Nadalje, tekst "Nakon provedenog odabranog postupka javne nabave, ukoliko će to biti okvirni sporazumi,..:" - kako mislite UKOLIKO će biti okvirni sporazumi? Pa zar nije prethodno definirano da će upravo okvirni sporazumi biti vrsta ugovora o JN. Valjda ste mislili: dokumentacija o nabavi za provedbu javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma - ZJN 2016 ne poznaje termin mini-nadmetanje - tekst "Nakon zaprimanja ponuda potrebno je izraditi Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, te nakon toga donijeti Odluku o odabiru s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma." - izrađivač očito ne poznaje kompletan postupak nabave. Nakon zaprimanja ponuda slijedi Zapisnik s otvaranja ponuda, zatim slijedi evaluacija ponuda, a tek onda zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, Odluke o odabiru i potpisivanje ugovora u roku od 30 dana od dana odluke o odabiru - što znači "zaključenje ugovora"? Kraj ugovora? pretpostavljam da ste mislili na obostrani potpis sporazuma U točki 6: - nema smisla podjele na grupe nabave npr. za uslugu kontrole projekta obnove – nebitno u kojoj je zoni građevina. revizija se provodi u skladu s Pravilnikom - "Dokumentacija za nadmetanje navedena pod točkom 6. se tiče konkretnih projekata, pojedinačnih ili u skupovima, a koje zgrade spadaju u istu kategoriju, te se ovim nadmetanjima traže ugovaratelji za konkretne usluge na konkretnim projektima. " - ovo je rečenica u kojoj je rečeno - ništa! - "Rezultati analize tržišta će u odnosu na navedene parametre dati optimalne rezultate i potpunu konkretizaciju gore navedenog. " - što je gore navedeno? puno je toga navedeno, na žalost malo toga konkretno. Nejasan navod - "Uvjeti sposobnosti zainteresiranih gospodarskih subjekata za bilo koji predmet javne nabave, naručitelj će odrediti sukladno Zakonu o javnoj nabavi i drugim važećim propisima. " - koji su to važeći propisi? Ponovno paušalan paragraf u kojem je rečeno - ništa. Upravo je bitno ovim Programom definirati minimalne uvjete za provedbu postupaka JN jer ako se sada izostave izrađivači tendera uvelike će "vrludati" s uvjetima sposobnosti, a vjerujem da intencija nije imati xyz različito izrađenih dok. o nabavi Djelomično prihvaćen Program mjera će dati smjernice za razradu postupaka javne nabave. Detaljnija razrada dokumentacija za javnu nabavu će se izraditi nakon zaprimanja konkretnih zahtjeva.
52 HGK 7.KRITERIJI ZA ODABIR POČETNIH SUDIONIKA U OBNOVI: OPERATIVNI KOORDINATORI, PROJEKTANTI, REVIDENTI I PROVODITELJ TEHNIČKO-FINANCIJSKE KONTROLE PROJEKATA, 2.2.SMJERNICE ZA PROVOĐENJE POSTUPAKA JAVNE NABAVE 5. Dokumentacija za nadmetanje Članice HGK - Sektora za graditeljstvo i promet, Odjela za graditeljstvo predlažu u odnosu na analizu tržišta i dokumentaciju za nabavu ugraditi troškovnike koji odgovaraju tehničkim opisima građevinskih materijala iz Kataloga hrvatskih proizvoda. 6. Dokumentacija za mini-nadmetanja, za konkretne projekte obnove U ovoj cjelini ostale su nedorečene smjernice za provođenje postupaka javne nabave. Članice Sektora za graditeljstvo i promet HGK, Odjela za graditeljstvo predlažu već ovim Programom mjera obnove: • definirati sadržaj projektnih zadataka obnove i unificirati predmete nadmetanja, • uspostaviti kriterije odabira ponuditelja, a ne odgađati za određivanje Zakon o javnoj nabavi i za donošenje podzakonskog akta koji se odnosi na pojedini predmet nabave. Primljeno na znanje Navedeno izlazi iz okvira Prvog programa mjera.
53 Karmen Komljen Petošić 7.KRITERIJI ZA ODABIR POČETNIH SUDIONIKA U OBNOVI: OPERATIVNI KOORDINATORI, PROJEKTANTI, REVIDENTI I PROVODITELJ TEHNIČKO-FINANCIJSKE KONTROLE PROJEKATA, 3.3.UVJETI SPOSOBNOSTI GOSPODARSKOG SUBJEKTA - Ovo poglavlje treba jasno biti podijeljeno na planirane nabave. Cijeli tekst je konfuzan. Brkaju se pojmovi iz ZJN 2016 uvjeti sposobnosti i ostali uvjeti za izvršenje ugovora. - u cijelom poglavlju izostavljeni su minimalni uvjeti sposobnosti u vidu tehničke sposobnosti - tekst "Gospodarski subjekt mora zadovoljiti sve uvjete iz važećih zakonskih normi" - koje su to norme? - tekst "...a specifičnost usluga projektiranja i revidiranja je propisana zakonskim rješenjima..." - zar mi imamo zakonska "rješenja"? ili imamo zakonske i podzakonske akte? - tekst "Dolje se navode osnovne postavke, " - nisu postavke već uvjeti sposobnosti - tekst "Projektiranje se mora pisanim ugovorom povjeravati osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje te djelatnosti prema posebnom zakonu" - pisanim ugovorom ili sporazumom (kako je prethodno navedeno)?. neće se povjeriti osobama već gospodarskom subjektu/pravnoj osobi. Zašto se ne definira taj "poseban zakon"? - tekst "Pravna osoba registrirana za poslove projektiranja mora u obavljanju tih poslova imati zaposlenog barem jednog ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inženjera ovisno o namjeri sudjelovanja u obnovi, a ostale potrebne stručnjake mora osigurati putem ugovora u skladu s odredbama posebnih propisa. Pravna osoba registrirana za djelatnost projektiranja dužna je u obavljanju tih poslova poštivati odredbe zakona iz područja gradnje i prostornoga uređenja i posebnih zakona kojima se uređuje građenje te osigurati da obavljanje poslova projektiranja bude u skladu s temeljnim načelima i pravilima koja trebaju poštivati ovlašteni arhitekti i ovlašteni inženjeri. Poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili glavnog projektanta) u okviru zadaća svoje struke može obavljati ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje udruživanje u Komoru" - NE PREDSTAVLJA uvjet sposobnosti već Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima: Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN, 78/15, 118/18, 110/19) zaključno: za uslugu projektiranja izostavljeni su uvjeti sposobnosti Usluge revidenta - nisu usluge revidenta već usluge kontrole projekta obnove u vidu xxx - isto se odnosi- nije osoba već pravna osoba ili GS. Ostali komentari kao i za projektiranje - tekst "Kontrolu projekata betonskih i zidanih konstrukcija provodi revident koji ima ovlaštenje za obavljanje kontrole projekata u području betonskih i zidanih konstrukcija (BK). Kontrolu projekata drvenih konstrukcija provodi revident koji ima ovlaštenja za obavljanje kontrole projekata u području drvenih konstrukcija (DK). Kontrolu projekata metalnih i spregnutih konstrukcija provodi revident koji ima ovlaštenja za obavljanje kontrole projekata u području metalnih i spregnutih konstrukcija (MK). Kontrolu projekata provodi revident koji ima ovlaštenja za obavljanje kontrole projekata u području geotehničkih konstrukcija geotehničkih konstrukcija (GK). " - zašto umjesto cijelog paragrafa nije napisano "koji je upisan u razred revidenata HKIG iz područja BK,ZK, DK,MK,GK? - tekst "Revident provodi kontrolu projekata sukladno Zakonu o gradnji i podzakonskim propisima iz područja kontrole projekata" - bar nam se pravilnik o kontroli projekata ne mijenja često. - Ugovor se zaključuje s pojedinim ponuditeljema - ugovor ili sporazum? Usluge financijsko-tehničke kontrole - nije definirana stručna sprema provoditelja kontrole. Očekuje li se da će ovo provoditi tehnička ili ekonomska struka ili obje? definirati, a ne navoditi "Ponuditelj treba imati stručnjake na raspolaganju, a koja uključuju u sebi znanja iz područja otpornosti konstrukcija na potres, a što će se dokazati sa životopisom i diplomama za traženo znanje." - koji su to stručnjaci? apsolutno nije definirano čime se dokazuje uvjet sposobnosti i što znači općenit pojam „znanja iz područja otpornosti za potres“? Ovo nije jasan uvjet. S čim će se uspoređivati diplome i CV, ako to u DON nismo raspisali? Usluge operativnih koordinatora - tekst "planiranje, organiziranje, kadrovsko ekipiranje, kontrolu i vođenje procesa obnove, uz primjenu tehnika motivacije svih sudionika da se projektni ciljevi ostvare sigurno, uz efikasan utrošak dodijeljenih resursa, unutar zadanih rokova i proračuna, prema zadanim tehničkim uvjetima, na zadovoljstvo naručitelja / korisnika, sa dobiti za sve sudionike." - tko zadovoljava sve navedeno? mogli ste jasno navesti da će usluge koordinatora vršiti fakultet XY i visoko učilište XY jer jedino ona imaju kompetencije. Ovako raspisan uvjet sposobnosti (nekim čudom prije su izostala, a sada su predefinirana) je čisto pogodovanje određenim "ustanovama" što je protivno ZJN 2016 - tekst "• tehničko-stručna znanja o građevinarstvu koja se stječu izobrazbom i praksom u trajanju od minimalno deset godina kao ovlašteni inženjer građevinarstva ili voditelj projekta uz zadovoljavanje kriterija prema važećoj zakonskoj regulativi, • specijalistička znanja iz upravljanja projektom, • skup temeljnih interdisciplinarnih znanja iz organizacije, prava i ekonomije te • opća znanja o ljudskom ponašanju, sociologiji, psihologiji" ponovno pogodovanje XY subjektima i protivno je ZJN 2016. Tko može zadovoljiti ove sve (kumulativne!) uvjete? Zaključno, uvjeti sposobnosti su izostali u definiciji u svim nabavama osim nabave koordinatora koja predstavlja pogodovanje određenim GS. Jako me zanimaju rezultati ispitivanja tržišta o ovom dijelu i tko će biti kompetentan u tzv. "mini-nabavi" :) " Djelomično prihvaćen Dijelovi su ispravljeni, a dio se odnosi na razradu Dokumentacije o javnoj nabavi, koja će uslijediti nakon donošenja Programa mjera.
54 Hrvatski inženjerski savez (HIS) 7.KRITERIJI ZA ODABIR POČETNIH SUDIONIKA U OBNOVI: OPERATIVNI KOORDINATORI, PROJEKTANTI, REVIDENTI I PROVODITELJ TEHNIČKO-FINANCIJSKE KONTROLE PROJEKATA, 3.3.UVJETI SPOSOBNOSTI GOSPODARSKOG SUBJEKTA Propisana zakonska rješenja kojima se regulira obavljanje poslova i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje, sukladno Zakonu o javnoj nabavi i dosadašnjoj praksi DKOM-a ne mogu biti uvjet sposobnosti gospodarskog subjekta, već ista mogu biti uvjet za izvršenje ugovora. Primljeno na znanje Detaljna razrada izrade dokumentacije za javnu nabavu će uslijediti nakon donošenja Prvog programa mjera.
55 HGK 7.KRITERIJI ZA ODABIR POČETNIH SUDIONIKA U OBNOVI: OPERATIVNI KOORDINATORI, PROJEKTANTI, REVIDENTI I PROVODITELJ TEHNIČKO-FINANCIJSKE KONTROLE PROJEKATA, 3.3.UVJETI SPOSOBNOSTI GOSPODARSKOG SUBJEKTA Usluge operativnih koordinatora Članice Sektora za graditeljstvo i promet HGK, Odjela za graditeljstvo predlažu uvjete sposobnosti gospodarskog subjekta redefinirati na način: • za usluge financijsko-tehničkog nadzora, znanje iz područja otpornosti konstrukcija nije ključni faktor za financijsko-tehnički nadzor, nego za posao projektanta. Na ovome nadzoru je da utvrdi sve komponente temeljnih zahtjeva za zgradu i usporedi moguća projektna rješenja, njihov trošak i sadašnju vrijednost nekretnine te rok uporabe nekretnine te odabere optimalan način obnove, odnosno eventualno uklanjanje zgrade i gradnju nove, ako je to isplativo i dopušteno u odnosu na npr. konzervatorske smjernice. Također, ukoliko provoditelj sudjeluje i u fazama izrade projekta konzultativno, je li to operativno i provedivo s obzirom na broj stručnjaka koji mogu obavljati tu ulogu, • za usluge operativnih koordinatora, upraviteljima zgrada dane su znatne ovlasti u operativnom provođenju i koordinaciji sudionika. S obzirom na ovlasti koje su im povjerene, postavlja se pitanje stručne osposobljenosti za koordinaciju koju su obvezni provoditi. Prihvaćen Prihvaća se. Sigurno je da će vremensku dinamiku provedbe obnove odrediti, između ostalog, ljudski kapaciteti direktnih sudionika u obnovi. Za usluge tehničko-financijske kontrole projekata nužno je znanje iz područja otpornosti konstrukcija na potres, te mogućih rješenja s jedne, kao i ekonomike građenja s druge strane. Postavljeni kriteriji sposobnosti za operativne koordinatore su u skladu s povjerenim im poslovima.
56 Karmen Komljen Petošić 7.KRITERIJI ZA ODABIR POČETNIH SUDIONIKA U OBNOVI: OPERATIVNI KOORDINATORI, PROJEKTANTI, REVIDENTI I PROVODITELJ TEHNIČKO-FINANCIJSKE KONTROLE PROJEKATA, 4.4.KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE (SUDIONIKA U OBNOVI) razdijeliti po planiranim nabavama, apsolutno nejasno napisano poglavlje. sve usluge pod isti nazivnik. - tekst "Naručitelj će bodovati stručnjake za njihovo specifično stručno iskustvo stečeno angažmanom na provedbi ugovora za pružanje usluga: • projektiranja konstrukcija • projektiranje zgrada • kontrole projekata. pitanje: što je projektiranje konstrukcija, a što projektiranje zgrada? gdje je točkica za koodinatora i izvršitelja provedbe financ i teh. analize? tekst "Ponuditelji će priložiti u elektroničkoj ponudi životopis za ponuđene stručnjake, iz kojih su potpuno jasno razvidni podaci vezani za traženo specifično iskustvo (npr. naziv i sadržaj projekta u kojem je stručnjak bio uključen, uloga stručnjaka, naziv gospodarskog subjekta za koji je projekt izvršen, te vremensko razdoblje u kojem je projekt izvršen.). " - ponavlja se prethodna rečenica iz životopisa nije jasno da su uslugu uistinu izvršili već iz potvrde druge ugovorne strane! - tekst "Projektant ponuditelja mora imati izrađen minimalno jedan projekt, da ponuda ne bi bila odbijena" - što se htjelo reći? ovo bi bio uvjet sposobnosti da projektant mora imati iskustvo na izvršenju jednog posla, a u kriterijima se može bodovati xy takvih poslova i zaključno, ovim poglavljem nisu navedeni ponderi koji bi se mogli koristiti za pojedine usluge već je kopiran neki tekst s interneta kojim je rečeno - ništa. cijelo poglavlje potrebno jasno razložiti po vrstama nabave i definirati moguće pondere za svaku nabavu Primljeno na znanje Navedeno izlazi iz okvira Programa mjera, te će se razrađivati pri izradi dokumentacija za javnu nabavu. Uz postavljene smjernice je špotrebno uzeti u obzir konkretne zahtjeve za obnovom, konkretne lokacije, namjene i veličine, njihove odnose i međusobno vremensko i financsijsko usklađenje u realizaciji, na temelju čega će se detaljno propisati ponderi, zahtjevani broj stručnjaka za pojedine situacije i sl. To je tematika dokumentacije za javnu nabavu.
57 Hrvatski inženjerski savez (HIS) 7.KRITERIJI ZA ODABIR POČETNIH SUDIONIKA U OBNOVI: OPERATIVNI KOORDINATORI, PROJEKTANTI, REVIDENTI I PROVODITELJ TEHNIČKO-FINANCIJSKE KONTROLE PROJEKATA, 4.4.KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE (SUDIONIKA U OBNOVI) Odredba kojom je kao kriterij za odabir ponude određeno iskustvo osoblja angažirano angažiranog na izvršenju ugovora formulacijom „Projektant ponuditelja mora imati izrađen minimalno jedan projekt, da ponuda ne bi bila odbijena“ nije u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. Naime, ponuda se prihvaća ili odbija na temelju iz čl. 256.-259. ZJN206, a odabire na temelju Kriterija odabira ponude iz čl.283.-286. ZJN2016. U praksi to znači da se može odrediti Kriterij za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti): „ponuditelj mora imati izrađen minimalno jedan projekt“ ili „projektant ponuditelja mora imati izrađen minimalno jedan projekt“, te ukoliko isti to ne ispunjava ponuda se odbija. Ali ako se kao Kriterij odabira ponude određuje iskustvo osoblja angažiranog na izvršenju ugovora, potrebno je odrediti relativni ponderie za svaki navedeni kriterij i to određivanjem raspona s odgovarajućom maksimalnom razlikom. Pri tom bi uz određeni Kriterij odabira ponude „projektant ponuditelja mora imati izrađen minimalno jedan projekt“, ponuditelj s predloženim projektantom bez i jednog izrađenog projekta dobio 0 bodova, ali ne bi smio biti odbijen. Prihvaćen Prihvaća se. Navedeno će se izraditi unutar konkretnih dokumentacija za javnu nabavu, a Program mjera daje uvid u osnovne postavke te dokumentacije. Očekuje se razrada navedenih kriterija I njihovog ponderiranja: cijene i ključnih stručnjaka.
58 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA 7.KRITERIJI ZA ODABIR POČETNIH SUDIONIKA U OBNOVI: OPERATIVNI KOORDINATORI, PROJEKTANTI, REVIDENTI I PROVODITELJ TEHNIČKO-FINANCIJSKE KONTROLE PROJEKATA, 4.4.KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE (SUDIONIKA U OBNOVI) Postavlja se pitanje da li je dovoljan kriterij da projektant ponuditelja mora imati izrađen minimalno jedan projekt da ponuda ne bi bila odbijena. Predlažemo da se razmotri uvrštavanje 3 do 5 projekata. Nije prihvaćen Program mjera sadrži dio projektnog zadatka na temelju kojeg će se izraditi Dokumentacija za nabavu. Nakon zaprimanja zahtjeva s jedne strane, te konkretiziranja projekata, osigurat će se priprema i provedba postupaka javne nabave koja će detaljno razraditi ovdje navedeno. Program mjera je smjernica za daljnju razradu postupaka javne nabave, te ga ne treba isključivo promatrati u ovom segment.
59 Karmen Komljen Petošić 7.KRITERIJI ZA ODABIR POČETNIH SUDIONIKA U OBNOVI: OPERATIVNI KOORDINATORI, PROJEKTANTI, REVIDENTI I PROVODITELJ TEHNIČKO-FINANCIJSKE KONTROLE PROJEKATA, 5.5.OPIS POSLOVA UGOVORNIH SUDIONIKA U OBNOVI Poglavlje 5.5 predstavlja tehničku specifikaciju sukladno ZJN 2016 (projektni zadatak). Jasno to navesti. Prihvaćen Prihvaća se.
60 Karmen Komljen Petošić 5.5.OPIS POSLOVA UGOVORNIH SUDIONIKA U OBNOVI, 7.5.3. Revidenti provedba sukladno zakonu ili Pravilniku o kontroli projekata? Primljeno na znanje Na snazi je i važenju kako Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (NN 102/2020), tako i Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/2014).
61 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA 5.5.OPIS POSLOVA UGOVORNIH SUDIONIKA U OBNOVI, 7.5.3. Revidenti Sudjelovanje na koordinacijama vezano za provedbu procesa obnove nije u skladu sa zadaćama revidenata na temelju važećih propisa. Djelomično prihvaćen Provedba obnove koja je obuhvaćena Prvim programom mjera uključuje fazu projektiranja, a revidenti u toj fazi investicije sudjeluju u projektima. Organizirana obnova uključuje koordiniranje radi višebrojnosti projekata, te se smatra potrebnim navesti radi specifičnosti organizirane obnove.
62 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA 5.5.OPIS POSLOVA UGOVORNIH SUDIONIKA U OBNOVI, 7.5.4. Provoditelj tehničko-financijske projekata Poslovi provoditelja tehničko financijske kontrole koji se uglavnom svode na kontrolu primjerenosti odabranog tehničkog rješenja, usklađivanje tehničkih rješenja i razina obnove, izrada preporuka za dopune i/ili izmjene projektne dokumentacije a koja je izrađena od strane projektanata i ugovornih tvrtki a u fazama izrade projekta obnove, prema potrebi konzultativno suradnja pri definiranju bitnih elemenata projekta, a poglavito nosive konstrukcije zgrade, kako u pogledu mogućeg koncepta tehničkog rješenja same sanacije tako i ekonomske opravdanosti pojedine faze sanacije. Mišljenja smo da uz ovlaštene projektante i revidente (sudionici u gradnji sa svojim definiranim zadaćama i odgovornostima) koji kontroliraju projekte obnove, nije potrebno uvoditi još treću razinu stručne tehničke kontrole a u konkretnom slučaju gubi se početni smisao da se u procesu obnove vrši ekonomsko financijska kontrola. Nije prihvaćen Tehničko-financijska kontrola ima drukčije zadaće od tehničkih stručnjaka koji su propisani zakonskom regulativom u području graditeljstva. Osnovni cilj se odnosi na osiguranje svsishodnog i učinkovitog trošenja javnih sredstava iz segmenta odabranih tehničkih rješenja. S obzirom na složenost projekata obnove, te njihovu heterogenost u odnosu na zatečena stanja, smatra se bitnim sudionikom u organiziranoj obnovi.
63 Hrvatski savez građevinskih inženjera (HSGI) PRVI PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, 8. KONZERVATORSKE SMJERNICE ZA ZGRADE KOJE NISU POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO I KOJE SE NE OBNAVLJAJU U CIJELOSTI U točki 1.1. Krovišta u prvoj smjernici izbaciti riječi: izvornost, tip, konstruktivne U točki 1.1. Krovišta u drugoj smjernici izbaciti: kod zahvata obnove krova prioritet je očuvati izvornu nosivu konstrukciju. U točki 1.1. Krovišta četvrtu smjernicu izbaciti U točki 1.2. Ulična pročelja u prvoj smjernici iza riječi "izvorni materijali" dodati "kada je to moguće" U točki 1.2. Ulična pročelja dodati još jednu smjernicu "- kod zahvata obnove oštećenih uličnih zidova pročelja moguća je obnova istovrsnim ili drugim materijalima. U slučaju primjene drugih materijala ulično pročelje je potrebno završno obraditi žbukanjem, uz rekonstrukciju i obnovu svih izvornih elemenata" U točki 1.3. Dvorišna i ostala pročelja u prvoj smjernici iza riječi "izvorni materijali" dodati riječi "kada je to moguće". U točki 1.3. Dvorišna i ostala pročelja dodati još jednu smjernicu "- kod zahvata obnove oštećenih zidova pročelja moguća je obnova istovrsnim ili drugim materijalima. U slučaju primjene drugih materijala pročelje je potrebno završiti obradom žbukanjem, uz rekonstrukciju i obnovu svih izvornih elemenata". U točki 2. u prvoj smjernici iza riječi "izvorni materijali" dodati riječi " kada je to moguće". U točki 2. dodati još jednu smjernicu "- kod zahvata obnove oštećenih navedenih dijelova moguća je obnova istovrsnim ili drugim materijalima. U slučaju primjene drugih materijala navedene dijelove je potrebno završno obraditi žbukanjem, uz rekonstrukciju i obnovu svih izvornih elemenata". Prihvaćen Prihvaća se. Konzervatorske smjernice će se preurediti.
64 Kristina Perkov PRVI PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, 8. KONZERVATORSKE SMJERNICE ZA ZGRADE KOJE NISU POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO I KOJE SE NE OBNAVLJAJU U CIJELOSTI Kao što je vidljivo iz prijedloga Prvog Programa mjera, konzervatorske smjernice donose se na temelju stručnih postavki konzervatorske podloge za Povijesnu urbanu cjelinu Grada Zagreba koja predstavlja sastavni dio Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba. Kako je u navedenoj podlozi jasno određeno razvrstavanje na šest kategorija, nejasno je zašto su ove konzervatorske smjernice odredile samo tri kategorije zajedničkih smjernica. Ponajviše što Kategorija B0 i B2 iz konzervatorske podloge ne mogu imati identične smjernice, odnosno B2 moraju imati veću slobodu projektantskog izričaja u provedbi. Za sve zgrade za koje se određuju konzervatorske smjernice nužno je izraditi snimak izvedenog i zatečenog stanja kako bi se trajno arhiviralo njihovo stanje prije obnove, preciznije odradila inventarizacija i sistematizacija zgrada te kako bi se preciznije odredile i smjernice za njihovu obnovu. Nužno je u konzervatorskim smjernicama promišljati i određena odstupanja prvenstveno kod odabira suvremenih materijala kako bi se ispunili bitni zahtjevi za građevinu. Također bitno je odrediti i smjernice za „petu fasadu“ (u pogledu otvaranja prozora, odabira završnog pokrova i sl.) kulturno povijesne cjeline Donjeg i Gornjeg grada i Kaptola. Prihvaćen Prihvaća se. Konzervatorske smjernice će se preurediti.
65 Dragan Kovač PRVI PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, 8. KONZERVATORSKE SMJERNICE ZA ZGRADE KOJE NISU POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO I KOJE SE NE OBNAVLJAJU U CIJELOSTI U nastavku je prijedlog korigiranog teksta točke 8. Kopiranjem u ovaj modul ( prozor) , e-savjetovanja, dijelovi prijedloga teksta koji se ukida su prekriženi, a dijelovi prijedloga texta koji se mijenja su zacrvenjeni. No nažalost kopiranjem u ovaj prozor to nije moguće vidjeti. Text u wodu dostavljam dodatno na službenu stranicu Ministarstva. Prijedlog korigirane točke 8 - u nastavku. PRIJEDLOG PRVOG PROGRAMA MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 8. KONZERVATORSKE SMJERNICE ZA ZGRADE KOJE NISU POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO UVODNE NAPOMENE: Konzervatorske smjernice za obnovu zgrada nakon potresa temelje se uglavnom na Dokumentu: GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA ZAGREBA, KONZERVATORSKA PODLOGA, Opći i posebni uvjeti zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara, izmjena i dopuna 2015. Navedeni dokument izrađen 2015. godine, tako da nije uvažio bitna graditeljska svojstva i složenost Obnove potresom oštećenih zgrada, a koji se dogodio 22.03.2020. Stoga smo stava da je navedene Konzervatorske smjernice neophodno ažurirati dodatnim činjenicama i spoznajama o potresnim oštećenjima kao i uvažiti graditeljsku prirodu neophodnih zahvata koji se moraju izvesti kako bi se postigao stupanj tražene seizmičke otpornosti, sve prema odredbama Zakona o obnovi (ZO), te zadovoljio temeljni zahtjev za konstrukciju - mehanička otpornost i stabilnost, u skladu Tehničkom propisom za građ. konstrukcije (TPBK), nizom normi HRN EN 1998-i te ostalih tehničkih propisa i normi . Oštećene građevine izvedene su u vrijeme nedovoljnog znanja o potresnim djelovanjima i bez provedbe ikakvih proračuna i provjera na potres, tako da sve oštećene zgrade sadrže izvorne nedostatke i grube konceptualne greške. Takve građevine nije moguće „obnoviti u izvornom povijesnom obliku njihovih konstrukcija“ uz korištenje „izvornih gradiva“ za konstrukciju, a da se postigne propisana i potrebna protupotresna otpornost. Najjasniji primjer koji smo svi sa strepnjom i neizvjesnošću pratili je Zagrebačka Katedrala. Katedrala je obnavljana po strogim konzervatorskim pravilima, primjenom „izvornih gradiva“, no svjedoci smo da je u potresu od 22.03.2020. doživjela velika i teško otklonjiva očtećenja. Pri potresu jačeg intenziteta kakav je moguć na ovom području, Katedrali sa izvornom strukturom konstrukcije prijeti urušavanje. Nameće se zaključak da je, pored konzervatorskih pravila, neophodno udovoljiti i drugim temeljnim zahtjevima za građevine kao što je mehanička otpornost i stabilnost (u daljnjem tekstu MOS). Nadalje, nakon potresa svjedoci smo i niza oštećenja na zgradama s recentno obnovljenim pročeljima, izvedenim prema konzervatorskim uvjetima, ali bez neophodne konstruktivne sanacije i obnove. Dio obnovljenih fasada će nakon potresa morati ponovno biti obnovljen. Kako bi sačuvali graditeljsku baštinu, što kao potrebu nitko ne dovodi u pitanje, neizostavno je potrebno, pored konzervatorskih uvjeta, obnovu oštećenih zgrada provesti i prema bitnim kriterijima i uvjetima MOS-a, kako bi se građevine osigurale na djelovanja budućih potresa. Stoga u nastavku dajemo primjedbe i prijedloge na dostavljene Smjernice: KONZERVATORSKE SMJERNICE ZA ZGRADE KOJE NISU POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO I KOJE SE NE OBNAVLJAJU U CIJELOSTI Smjernice za zgrade kategorije B0, B1 i B2. 1. Zajednički dijelovi vanjštine zgrada 1.1 Krovišta (konstruktivni elementi + pokrov) • Postojeće krovne konstrukcije (dalje navodimo kao KK) u pravilu sadrže izvorne nedostatke u samom konceptu kao što je nedovoljna povezanost s elementima potkrovlja (dimnjaci, zabati, ostali zidovi, i drugo…) uslijed čega su i nastale značajne štete od djelovanja potresa. Obnovu KK je neophodno izvršiti uz otklanjanje izvornih nedostataka i konceptualnih grešaka (EN HRN 1998-3), a po potrebi i izmjenom konstruktivnog sustava KK i konstrukcije potkrovlja u cjelini, kako bi se udovoljilo temeljnim zahtjevima MOS-a konstrukcije građevina. - Da bi se navedeno ostvarilo iz smjernica za Obnovu krovišta trebalo bi ukloniti: izvornost, tip, očuvati izvornu nosivu konstrukciju, kao što je navedeno dolje. - Nadalje, za postizanje stabilnosti KK i konstrukcije Potkrovlja u cjelini, za međusobne veze elemenata konstrukcije neophodno je koristiti suvremenije materijale a koji nisu „autentični“ (spojevi metalnim pločama i vijcima, moždanicima, čelična sidra, zatege i spregovi, FRP vlakna i slično). - Iz smjernica za Obnovu krovišta trebalo bi ukloniti navedene dijelove, kao što je dalje označeno. Smjernice: - kod zahvata obnove krovišta potrebno je očuvati karakteristična rješenja krovova: izvornost, tip, gabarite i oblikovanje krova kao pete fasade, konstruktivne te ostale oblikovne elemente, budući da su dio autentičnog arhitektonskog rješenja i mjerodavni kao peta fasada u karakterističnoj slici naselja. Izvorna rješenja i tipove konstrukcije zadržati kad je to opravdano i moguće. - kod zahvata obnove krova prioritet je očuvati izvornu nosivu konstrukciju. Iznimno, u U slučajevima vrlo velikih oštećenja koja nije moguće sanirati u izvornom obliku popravkom ili zamjenom oštećenih elemenata, te u slučajevima nepovoljne strukture ukupne konstrukcije Potkrovlja (tavana) uključivo i KK, moguće je primijeniti i druga rješenja uz zadržavanje postojećih vanjskih gabarita; -nije dopuštena ugradnja graditeljskih elemenata i opreme koja nije u skladu s autentičnim elementima gradnje; ZAKLJUČAK za krovišta: Ako bi se pri Obnovi eventualno izmjenile izvorne nosive konstrukcije kao i koristilo suvremenije materijale, vanjski gabariti i oblikovanje mogu biti u potpunosti očuvani i time zadržati „petu fasadu u karakterističnoj slici naselja“. PROČELJA • Zidovi zgrada starijih od 50-ak godina izvedeni su uglavnom od neomeđenog ziđa, sukladno vremenu u kojem su građene, a sadrže i druge bitne izvorne nedostatke ukupne strukture zidova (nedovoljna otpornost, nepravilnosti u tlocrtima i po visini, nadvoji od običnog ziđa te drugi nedostaci). • Izvorni zidovi nisu prije gradnje provjeravani na djelovanje potresnih sila, niti se modernim metodama proračuna, prema važećim tehničkim propisima i normama, može dokazati njihova otpornost na potres a bez bitnih intervencija na konstrukciji zidova. • Analize i proračuni, koji su već izrađeni, pokazuju da je neophodno izvođenje bitnih zahvata ojačanja zidova, kao što su: dodatne torkretne obloge, ugradnja ab. serklaža, FRP-ojačanja, dopuna novim zidovima i slično. 1.2 Ulična pročelja: Predlažemo dopisati s formulacijama istaknutim crvenom bojom !! Smjernice: - kod zahvata obnove oštećenih zgrada koji utječu na pročelja zgrade, potrebno je predvidjeti cjelovitu obnovu pročelja na način da se očuvaju izvorne/povijesne graditeljske i oblikovne karakteristike pročelja zgrade (izvorni materijali kad je to moguće obzirom na kriterije konstrukcije, žbuka, sokl, profilacije, arhitektonska plastika, završne obrade, vrata, prozori, dekorativna bravarija (na balkonima i podrumskim prozorima) i dr. U tom slučaju tehnička dokumentacija treba sadržavati: snimak pročelja i prijedlog obnove, detaljni troškovnik svih građevinsko-obrtničkih, restauratorskih radova i konzervatorska istraživanja za obnovu pročelja; - obavezna je provjera stanja balkonskih istaka koje nisu nužno statički ugrožena zbog potresa, već zbog dotrajalosti materijala (oštećenja nosive konstrukcije uslijed višegodišnjeg djelovanja vlage, korozija armature i nosivih čeličnih profila, propadanje betona). Ukoliko je stanje nezadovoljavajuće potrebno ih je uključiti u projekt sanacije konstrukcije. Dopisati: vidi dalje ................................................................................................................ -kod obnove pročelja nije dopuštena ugradnja graditeljskih elemenata i materijala koja nije u skladu s arhitektonskim obilježjima pročelja. 1.3 Dvorišna i ostala pročelja Predlažemo dopisati s formulacijama istaknutim crvenom bojom Smjernice: -kod zahvata obnove oštećenih zgrada koje utječu na dvorišna i ostala pročelja zgrade na kojima postoje arhitektonsko stilska obilježja, potrebno je predvidjeti cjelovitu obnovu pročelja na način da se očuvaju izvorne/povijesne graditeljske i oblikovne karakteristike pročelja zgrade (izvorni materijali kad je to moguće obzirom na kriterije konstrukcije, žbuka, sokl, profilacije, arhitektonska plastika, završne obrade) uz mogućnost prilagodbe suvremenim potrebama. U tom slučaju tehnička dokumentacija treba sadržavati detaljni troškovnik svih građevinsko-obrtničkih i restauratorskih radova za obnovu pročelja; -kod obnove pročelja nije dopuštena ugradnja graditeljskih elemenata i materijala koja nije u skladu s autentičnim elementima gradnje. Kod obnove dvorišnih pročelja ovisno o povijesnim i graditeljskim karakteristikama zgrade, odnosno kategorizaciji, postoji mogućnost zamjene zatečene stolarije, koja može odstupati od izvorne u materijalu i detalju, pod uvjetom da se ugradnja provede cjelovito na dvorišnim i ostalim pročeljima; - obavezna je provjera stanja balkonskih istaka koje nisu nužno statički ugrožena zbog potresa, već zbog dotrajalosti materijala (oštećenja nosive konstrukcije uslijed višegodišnjeg djelovanja vlage, korozija armature i nosivih čeličnih profila, propadanje betona). Ukoliko je stanje nezadovoljavajuće potrebno ih je uključiti u projekt sanacije konstrukcije; Dopisati: vidi dalje ..................................................................................................................... 1.4 Zabati: Komentar: Za Zabate je data formulacija koja je dobro prihvatljiva glede kriterija konstrukcije, pa ju dalje predlažemo dopisati i za ostale zidove !!!!! Smjernice: - kod zahvata obnove oštećenih zabata moguća je obnova istovrsnim ili drugim materijalima. U slučaju primjene drugih materijala zabat je potrebno završno obraditi žbukanjem, uz rekonstrukciju i obnovu svih izvornih elemenata oblikovanja zabata. Zaključak za : ULIČNA PROČELJA, DVORIŠNA i OSTALA pročelja, Kod točaka: 1.2 Ulična pročelja, 1.3 Dvorišna i ostala pročelja, predlažemo dopisati i formulaciju koja je data za Zabate: kod zahvata obnove oštećenih zabata zidova Pročelja, moguća je i obnova istovrsnim ili drugim materijalima. U slučaju primjene drugih materijala zabat Pročelje je potrebno završno obraditi žbukanjem, uz rekonstrukciju i obnovu svih izvornih elemenata oblikovanja zabata. Pročelja. Navedenom formulacijom ne dovodi se u pitanje bitni kriterij obnove pročelja: - kod obnove pročelja nije dopuštena ugradnja graditeljskih elemenata i materijala koja nije u skladu s arhitektonskim obilježjima pročelja. 2. Zajednički dijelovi unutrašnjosti zgrada 2.1 Stubišta 2.2 Kućne veže 2.3 Vestibuli Smjernice: - kod zahvata obnove oštećenih zgrada koje utječu na stubišta, kućne veže i vestibule zgrade, potrebno je predvidjeti cjelovitu obnovu na način da se očuvaju izvorne/povijesne graditeljske i oblikovne karakteristike tih prostora (izvorni materijali kad je to moguće obzirom na kriterije konstrukcije,, žbuka, vrata i prozori, ornament, oslik, podne i zidne pločice, detalji u kamenu, stubišne ograde i rukohvati, rasvjetna tijela, arhitektonska plastika, završne obrade). Predlažemo dopuniti prema sljedećem: kod zahvata obnove navedenih dijelova zgrada moguća je i obnova istovrsnim ili drugim materijalima. U slučaju primjene drugih materijala, potrebno je završno obraditi navedene dijelove zgrada, žbukanjem ili drugom površinskom obradom, uz rekonstrukciju i obnovu svih izvornih elemenata oblikovanja. • Postojeće konstrukcije stubišta često puta sadrže izvorne grube greške nedostatke u samom konceptu uslijed čega su i nastale štete od djelovanja potresa. Dio stubišta izveden je kao konzolne kamene ili betonske stube upete u zidano ziđe što je prema seizmičkim propisima strogo zabranjeno. • Stubišne jezgre su pored vertikalne komunikacije neophodne za evakuaciju te stoga moraju imati dostatnu sigurnost. • Da bi se udovoljilo temeljnim zahtjevima – mehanička otpornost i stabilnost, neophodno je u zonama stubišnih jezgri izvesti dodatne zahvate u vidu pojačanja ziđa ili ugradnje novih elemenata – podvlaka a što nije moguće ostvariti u primjenom „izvornih gradiva i tehničkih rješenja“. ZAKLJUČAK STUBIŠTA, KUĆNE VEŽE, VESTIBULI: Predvidjeti mogućnost intervencija i odstupanje od „izvornih materijala i izvornog-povijesnog oblikovanja“ kada je to potrebno da bi se udovoljilo temeljnom zahtjevu za građevinu – mehanička otpornost i stabilnost. UKLANJANJE GRAĐEVINA / ZAMJENSKE GRAĐEVINE Kod teže oštećenih građevina i obnove prema zakonskim okvirima, neophodni su sljedeći globalni zahvati: - Neophodno ukloniti zidne obloge, žbuke, fasade - Neophodno ukloniti podne obloge, podglede - Time će biti neophodno zamijeniti i većinu instalacija - Ostaje neadekvatna vertikalna konstrukcija – neomeđeno oštećeno ziđe, koje je potrebno dodatno radikalno rekonstruirati; sanirati sva oštećenja te dodatno bitno ojačati i često dopuniti novim zidovima. - Navedenom treba dodati potrebu korijenite rekonstrukcije stropnih konstrukcija, svih spojeva i veza u konstrukciji te ukupne konstrukcije u zoni krovišta, najčešće uključivo i KK-u. Na osnovu već izrađenih konceptualnih rješenja mogućih tehničkih rješenja obnove pojedinih teško oštećenih zgrada, zatim provedenih proračuna, izrađenih troškovnika te izvršenih usporednih analiza, vidljivo je da je navedeni način Obnove uz zadržavanje izvorne strukture zidova, izrazito zahtjevan zbog potpunog iseljenja, financijskih troškova kao i potrebnog dužeg vremena za izvođenje. Kod smjernica za zgrade kategorije C navedeno je: Prihvatljivo je njihovo uklanjanje i zamjenska izgradnja koja mora biti usklađena s arhitektonskim i urbanističkim obilježjima okruženja. Ovo ocjenjujemo kao prihvatljivu smjernicu ! Prijedlog za zgrade kategorije B0, B1 i B2,: Obzirom na pokatatelje obnove koji su naprijed izloženi, zaključujemo da je potrebno i kod Smjernica za zgrade kategorije B0, B1 i B2, kao globalno rješenje obnove zgrada navesti i mogućnost primjene Modela faksimilske obnove, sa ili bez zadržavanje uličnih pročelja uz ponavljanje ostalih bitnih oblikovnih vrijednosti zgrada. Navedeni Model faksimila ili Reduciranog faksimila (zadržavanje uličnih pročelja), predlažemo dozvoliti za zgrade Skupina B0, B1 i B2, u slučajevima koje karakteriziraju sljedeći pokazatelji: a) Teško oštećene zgrade, kod kojih nije opravdano zadržavanje ''kostura' izvorne konstrukcije zgrade, prema građevinsko-tehničkim i financijskim pokazateljima i kriterijima njihove obnove. Kog takvih građevina, postizanje traženog stupnja seizmičke otpornosti prema Zakonu o obnovi te prema važećim tehničkim propisima i normama, financijski bi bilo u nesrazmjeru s vrijednosti obnovljene zgrade. b) Građevine koje imaju globalnu arhitekturu (gabarite), namjenu te strukturu konstrukcije, koje nije moguće prihvatljivim tehničkim postupcima obnoviti na propisanu Razinu obnove odnosno propisanu razinu protupotresne otpornosti. • Zamjenske građevine moraju biti usklađene s arhitektonskim i urbanističkim obilježjima okruženja. • Pročelja predstavljaju bitne arhitektonske, povijesne i oblikovne elemente, koje treba na primjeren način obnoviti odnosno ponovo izvesti prema njihovom izvornom obliku. Prihvaćen Prihvaća se. Konzervatorske smjernice će se preurediti.
66 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA PRVI PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, 8. KONZERVATORSKE SMJERNICE ZA ZGRADE KOJE NISU POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO I KOJE SE NE OBNAVLJAJU U CIJELOSTI UVODNE NAPOMENE: Konzervatorske smjernice za obnovu zgrada nakon potresa temelje se uglavnom na Dokumentu: GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA ZAGREBA, KONZERVATORSKA PODLOGA, Opći i posebni uvjeti zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara, izmjena i dopuna 2015. Navedeni dokument izrađen 2015. godine, tako da nije uvažio bitna graditeljska svojstva i složenost Obnove potresom oštećenih zgrada, a koji se dogodio 22.03.2020. Stoga smo stava da je navedene Konzervatorske smjernice neophodno ažurirati dodatnim činjenicama i spoznajama o potresnim oštećenjima kao i uvažiti graditeljsku prirodu neophodnih zahvata koji se moraju izvesti kako bi se postigao stupanj tražene seizmičke otpornosti, sve prema odredbama Zakona o obnovi (ZO), te zadovoljio temeljni zahtjev za konstrukciju - mehanička otpornost i stabilnost, u skladu Tehničkom propisom za građ. konstrukcije (TPBK), nizom normi HRN EN 1998-i te ostalih tehničkih propisa i normi . Oštećene građevine izvedene su u vrijeme nedovoljnog znanja o potresnim djelovanjima i bez provedbe ikakvih proračuna i provjera na potres, tako da sve oštećene zgrade sadrže izvorne nedostatke i grube konceptualne greške. Takve građevine nije moguće „obnoviti u izvornom povijesnom obliku njihovih konstrukcija“ uz korištenje „izvornih gradiva“ za konstrukciju, a da se postigne propisana i potrebna protupotresna otpornost. Najjasniji primjer koji smo svi sa strepnjom i neizvjesnošću pratili je Zagrebačka Katedrala. Katedrala je obnavljana po strogim konzervatorskim pravilima, primjenom „izvornih gradiva“, no svjedoci smo da je u potresu od 22.03.2020. doživjela velika i teško otklonjiva očtećenja. Pri potresu jačeg intenziteta kakav je moguć na ovom području, Katedrali sa izvornom strukturom konstrukcije prijeti urušavanje. Nameće se zaključak da je, pored konzervatorskih pravila, neophodno udovoljiti i drugim temeljnim zahtjevima za građevine kao što je mehanička otpornost i stabilnost (u daljnjem tekstu MOS). Nadalje, nakon potresa svjedoci smo i niza oštećenja na zgradama s recentno obnovljenim pročeljima, izvedenim prema konzervatorskim uvjetima, ali bez neophodne konstruktivne sanacije i obnove. Dio obnovljenih fasada će nakon potresa morati ponovno biti obnovljen. Kako bi sačuvali graditeljsku baštinu, što kao potrebu nitko ne dovodi u pitanje, neizostavno je potrebno, pored konzervatorskih uvjeta, obnovu oštećenih zgrada provesti i prema bitnim kriterijima i uvjetima MOS-a, kako bi se građevine osigurale na djelovanja budućih potresa. Stoga u nastavku dajemo primjedbe i prijedloge na dostavljene Smjernice: KONZERVATORSKE SMJERNICE ZA ZGRADE KOJE NISU POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO I KOJE SE NE OBNAVLJAJU U CIJELOSTI Smjernice za zgrade kategorije B0, B1 i B2. 1. Zajednički dijelovi vanjštine zgrada 1.1 Krovišta (konstruktivni elementi + pokrov) · Postojeće krovne konstrukcije (dalje navodimo kao KK) u pravilu sadrže izvorne nedostatke u samom konceptu kao što je nedovoljna povezanost s elementima potkrovlja (dimnjaci, zabati, ostali zidovi, i drugo…) uslijed čega su i nastale značajne štete od djelovanja potresa. Obnovu KK je neophodno izvršiti uz otklanjanje izvornih nedostataka i konceptualnih grešaka (EN HRN 1998-3), a po potrebi i izmjenom konstruktivnog sustava KK i konstrukcije potkrovlja u cjelini, kako bi se udovoljilo temeljnim zahtjevima MOS-a konstrukcije građevina. - Da bi se navedeno ostvarilo iz smjernica za Obnovu krovišta trebalo bi ukloniti: izvornost, tip, očuvati izvornu nosivu konstrukciju, kao što je navedeno dolje. - Nadalje, za postizanje stabilnosti KK i konstrukcije Potkrovlja u cjelini, za međusobne veze elemenata konstrukcije neophodno je koristiti suvremenije materijale a koji nisu „autentični“ (spojevi metalnim pločama i vijcima, moždanicima, čelična sidra, zatege i spregovi, FRP vlakna i slično). - Iz smjernica za Obnovu krovišta trebalo bi ukloniti navedene dijelove, kao što je dalje označeno. Smjernice: - kod zahvata obnove krovišta potrebno je očuvati karakteristična rješenja krovova: izvornost, tip, gabarite i oblikovanje krova kao pete fasade, konstruktivne te ostale oblikovne elemente, budući da su dio autentičnog arhitektonskog rješenja i mjerodavni kao peta fasada u karakterističnoj slici naselja. Izvorna rješenja i tipove konstrukcije zadržati kad je to opravdano i moguće. - kod zahvata obnove krova prioritet je očuvati izvornu nosivu konstrukciju. Iznimno, u U slučajevima vrlo velikih oštećenja koja nije moguće sanirati u izvornom obliku popravkom ili zamjenom oštećenih elemenata, te u slučajevima nepovoljne strukture ukupne konstrukcije Potkrovlja (tavana) uključivo i KK, moguće je primijeniti i druga rješenja uz zadržavanje postojećih vanjskih gabarita; -nije dopuštena ugradnja graditeljskih elemenata i opreme koja nije u skladu s autentičnim elementima gradnje; ZAKLJUČAK za krovišta: Ako bi se pri Obnovi eventualno izmjenile izvorne nosive konstrukcije kao i koristilo suvremenije materijale, vanjski gabariti i oblikovanje mogu biti u potpunosti očuvani i time zadržati „petu fasadu u karakterističnoj slici naselja“. PROČELJA · Zidovi zgrada starijih od 50-ak godina izvedeni su uglavnom od neomeđenog ziđa, sukladno vremenu u kojem su građene, a sadrže i druge bitne izvorne nedostatke ukupne strukture zidova (nedovoljna otpornost, nepravilnosti u tlocrtima i po visini, nadvoji od običnog ziđa te drugi nedostaci). · Izvorni zidovi nisu prije gradnje provjeravani na djelovanje potresnih sila, niti se modernim metodama proračuna, prema važećim tehničkim propisima i normama, može dokazati njihova otpornost na potres a bez bitnih intervencija na konstrukciji zidova. · Analize i proračuni, koji su već izrađeni, pokazuju da je neophodno izvođenje bitnih zahvata ojačanja zidova, kao što su: dodatne torkretne obloge, ugradnja ab. serklaža, FRP-ojačanja, dopuna novim zidovima i slično. 1.2 Ulična pročelja: Predlažemo dopisati s formulacijama istaknutim crvenom bojom !! Smjernice: - kod zahvata obnove oštećenih zgrada koji utječu na pročelja zgrade, potrebno je predvidjeti cjelovitu obnovu pročelja na način da se očuvaju izvorne/povijesne graditeljske i oblikovne karakteristike pročelja zgrade (izvorni materijali kad je to moguće obzirom na kriterije konstrukcije, žbuka, sokl, profilacije, arhitektonska plastika, završne obrade, vrata, prozori, dekorativna bravarija (na balkonima i podrumskim prozorima) i dr. U tom slučaju tehnička dokumentacija treba sadržavati: snimak pročelja i prijedlog obnove, detaljni troškovnik svih građevinsko-obrtničkih, restauratorskih radova i konzervatorska istraživanja za obnovu pročelja; - obavezna je provjera stanja balkonskih istaka koje nisu nužno statički ugrožena zbog potresa, već zbog dotrajalosti materijala (oštećenja nosive konstrukcije uslijed višegodišnjeg djelovanja vlage, korozija armature i nosivih čeličnih profila, propadanje betona). Ukoliko je stanje nezadovoljavajuće potrebno ih je uključiti u projekt sanacije konstrukcije. Dopisati: vidi dalje ................................................................................................................ -kod obnove pročelja nije dopuštena ugradnja graditeljskih elemenata i materijala koja nije u skladu s arhitektonskim obilježjima pročelja. 1.3 Dvorišna i ostala pročelja Predlažemo dopisati s formulacijama istaknutim crvenom bojom Smjernice: -kod zahvata obnove oštećenih zgrada koje utječu na dvorišna i ostala pročelja zgrade na kojima postoje arhitektonsko stilska obilježja, potrebno je predvidjeti cjelovitu obnovu pročelja na način da se očuvaju izvorne/povijesne graditeljske i oblikovne karakteristike pročelja zgrade (izvorni materijali kad je to moguće obzirom na kriterije konstrukcije, žbuka, sokl, profilacije, arhitektonska plastika, završne obrade) uz mogućnost prilagodbe suvremenim potrebama. U tom slučaju tehnička dokumentacija treba sadržavati detaljni troškovnik svih građevinsko-obrtničkih i restauratorskih radova za obnovu pročelja; -kod obnove pročelja nije dopuštena ugradnja graditeljskih elemenata i materijala koja nije u skladu s autentičnim elementima gradnje. Kod obnove dvorišnih pročelja ovisno o povijesnim i graditeljskim karakteristikama zgrade, odnosno kategorizaciji, postoji mogućnost zamjene zatečene stolarije, koja može odstupati od izvorne u materijalu i detalju, pod uvjetom da se ugradnja provede cjelovito na dvorišnim i ostalim pročeljima; - obavezna je provjera stanja balkonskih istaka koje nisu nužno statički ugrožena zbog potresa, već zbog dotrajalosti materijala (oštećenja nosive konstrukcije uslijed višegodišnjeg djelovanja vlage, korozija armature i nosivih čeličnih profila, propadanje betona). Ukoliko je stanje nezadovoljavajuće potrebno ih je uključiti u projekt sanacije konstrukcije; Dopisati: vidi dalje ..................................................................................................................... 1.4 Zabati: Komentar: Za Zabate je data formulacija koja je dobro prihvatljiva glede kriterija konstrukcije, pa ju dalje predlažemo dopisati i za ostale zidove !!!!! Smjernice: - kod zahvata obnove oštećenih zabata moguća je obnova istovrsnim ili drugim materijalima. U slučaju primjene drugih materijala zabat je potrebno završno obraditi žbukanjem, uz rekonstrukciju i obnovu svih izvornih elemenata oblikovanja zabata. Zaključak za : ULIČNA PROČELJA, DVORIŠNA i OSTALA pročelja, Kod točaka: 1.2 Ulična pročelja, 1.3 Dvorišna i ostala pročelja, predlažemo dopisati i formulaciju koja je data za Zabate: kod zahvata obnove oštećenih zabata zidova Pročelja, moguća je i obnova istovrsnim ili drugim materijalima. U slučaju primjene drugih materijala zabat Pročelje je potrebno završno obraditi žbukanjem, uz rekonstrukciju i obnovu svih izvornih elemenata oblikovanja zabata. Pročelja. Navedenom formulacijom ne dovodi se u pitanje bitni kriterij obnove pročelja: - kod obnove pročelja nije dopuštena ugradnja graditeljskih elemenata i materijala koja nije u skladu s arhitektonskim obilježjima pročelja. 2. Zajednički dijelovi unutrašnjosti zgrada 2.1 Stubišta 2.2 Kućne veže 2.3 Vestibuli Smjernice: - kod zahvata obnove oštećenih zgrada koje utječu na stubišta, kućne veže i vestibule zgrade, potrebno je predvidjeti cjelovitu obnovu na način da se očuvaju izvorne/povijesne graditeljske i oblikovne karakteristike tih prostora (izvorni materijali kad je to moguće obzirom na kriterije konstrukcije,, žbuka, vrata i prozori, ornament, oslik, podne i zidne pločice, detalji u kamenu, stubišne ograde i rukohvati, rasvjetna tijela, arhitektonska plastika, završne obrade). Predlažemo dopuniti prema sljedećem: kod zahvata obnove navedenih dijelova zgrada moguća je i obnova istovrsnim ili drugim materijalima. U slučaju primjene drugih materijala, potrebno je završno obraditi navedene dijelove zgrada, žbukanjem ili drugom površinskom obradom, uz rekonstrukciju i obnovu svih izvornih elemenata oblikovanja. · Postojeće konstrukcije stubišta često puta sadrže izvorne grube greške nedostatke u samom konceptu uslijed čega su i nastale štete od djelovanja potresa. Dio stubišta izveden je kao konzolne kamene ili betonske stube upete u zidano ziđe što je prema seizmičkim propisima strogo zabranjeno. · Stubišne jezgre su pored vertikalne komunikacije neophodne za evakuaciju te stoga moraju imati dostatnu sigurnost. · Da bi se udovoljilo temeljnim zahtjevima – mehanička otpornost i stabilnost, neophodno je u zonama stubišnih jezgri izvesti dodatne zahvate u vidu pojačanja ziđa ili ugradnje novih elemenata – podvlaka a što nije moguće ostvariti u primjenom „izvornih gradiva i tehničkih rješenja“. ZAKLJUČAK STUBIŠTA, KUĆNE VEŽE, VESTIBULI: Predvidjeti mogućnost intervencija i odstupanje od „izvornih materijala i izvornog-povijesnog oblikovanja“ kada je to potrebno da bi se udovoljilo temeljnom zahtjevu za građevinu – mehanička otpornost i stabilnost. UKLANJANJE GRAĐEVINA / ZAMJENSKE GRAĐEVINE Kod teže oštećenih građevina i obnove prema zakonskim okvirima, neophodni su sljedeći globalni zahvati: - Neophodno ukloniti zidne obloge, žbuke, fasade - Neophodno ukloniti podne obloge, podglede - Time će biti neophodno zamijeniti i većinu instalacija - Ostaje neadekvatna vertikalna konstrukcija – neomeđeno oštećeno ziđe, koje je potrebno dodatno radikalno rekonstruirati; sanirati sva oštećenja te dodatno bitno ojačati i često dopuniti novim zidovima. - Navedenom treba dodati potrebu korijenite rekonstrukcije stropnih konstrukcija, svih spojeva i veza u konstrukciji te ukupne konstrukcije u zoni krovišta, najčešće uključivo i KK-u. Na osnovu već izrađenih konceptualnih rješenja mogućih tehničkih rješenja obnove pojedinih teško oštećenih zgrada, zatim provedenih proračuna, izrađenih troškovnika te izvršenih usporednih analiza, vidljivo je da je navedeni način Obnove uz zadržavanje izvorne strukture zidova, izrazito zahtjevan zbog potpunog iseljenja, financijskih troškova kao i potrebnog dužeg vremena za izvođenje. Kod smjernica za zgrade kategorije C navedeno je: Prihvatljivo je njihovo uklanjanje i zamjenska izgradnja koja mora biti usklađena s arhitektonskim i urbanističkim obilježjima okruženja. Ovo ocjenjujemo kao prihvatljivu smjernicu ! Prijedlog za zgrade kategorije B0, B1 i B2,: Obzirom na pokatatelje obnove koji su naprijed izloženi, zaključujemo da je potrebno i kod Smjernica za zgrade kategorije B0, B1 i B2, kao globalno rješenje obnove zgrada navesti i mogućnost primjene Modela faksimilske obnove, sa ili bez zadržavanje uličnih pročelja uz ponavljanje ostalih bitnih oblikovnih vrijednosti zgrada. Navedeni Model faksimila ili Reduciranog faksimila (zadržavanje uličnih pročelja), predlažemo dozvoliti za zgrade Skupina B0, B1 i B2, u slučajevima koje karakteriziraju sljedeći pokazatelji: a) Teško oštećene zgrade, kod kojih nije opravdano zadržavanje ''kostura' izvorne konstrukcije zgrade, prema građevinsko-tehničkim i financijskim pokazateljima i kriterijima njihove obnove. Kog takvih građevina, postizanje traženog stupnja seizmičke otpornosti prema Zakonu o obnovi te prema važećim tehničkim propisima i normama, financijski bi bilo u nesrazmjeru s vrijednosti obnovljene zgrade. b) Građevine koje imaju globalnu arhitekturu (gabarite), namjenu te strukturu konstrukcije, koje nije moguće prihvatljivim tehničkim postupcima obnoviti na propisanu Razinu obnove odnosno propisanu razinu protupotresne otpornosti. · Zamjenske građevine moraju biti usklađene s arhitektonskim i urbanističkim obilježjima okruženja. · Pročelja predstavljaju bitne arhitektonske, povijesne i oblikovne elemente, koje treba na primjeren način obnoviti odnosno ponovo izvesti prema njihovom izvornom obliku. Prihvaćen Prihvaća se. Konzervatorske smjernice će se preurediti.
67 HGK PRVI PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, 8. KONZERVATORSKE SMJERNICE ZA ZGRADE KOJE NISU POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO I KOJE SE NE OBNAVLJAJU U CIJELOSTI S obzirom da je Grad Zagreb smješten na trusnom području na kojem su mogući potresi do 6,5 stupnjeva Richterove ljestvice (što je 10 puta jače od potresa koji je pogodio grad u ožujku ove godine), potrebno je da sve struke učine sve što je u dosegu trenutnih spoznaja kako efikasno povećati potresnu otpornost starih zgrada. Stare zidane zgrade u Zagrebu i okolici su izgubile svoju protupotresnu otpornost i ne bi mogle izdržati još jedan sličan potres. Mehanička otpornost i stabilnost starih zgrada iz zidane građe treba biti prvi prioritet jer obnavljanje zgrada gubi smisao, ako će se u prvom većem potresu sve urušiti. Sve navedeno je potrebno izvesti brzo kako bi se sve naknadne štete i moguća ugroza zdravlja i života ljudi svela na minimalnu. Smjernice za zgrade kategorije B0, B1 i B2. Članice HGK - Sektora za graditeljstvo i promet, Odjela za graditeljstvo predlažu u Programu mjera jasnije definirati Konzervatorske smjernice s obzirom da u ovom trenutku predstavljaju usko grlo cijele organizirane obnove i to u segmentima krovišta, pročelja i zajedničkih dijelova unutrašnjosti zgrade. 1. Zajednički dijelovi vanjštine zgrada Kod zahvata obnove krova prioritet je očuvati izvornu nosivu konstrukciju. Iznimno, u slučaju vrlo velikih oštećenja koja nije moguće sanirati u izvornom obliku popravkom ili zamjenom oštećenih elemenata, moguće je primijeniti i druga rješenja uz zadržavanje postojećeg gabarita. Članice Sektora za graditeljstvo i promet HGK, Odjela za graditeljstvo smatraju kako projekt nosive konstrukcije krovišta (i prema potrebi krovnog pokrova) mora postaviti ovlašteni inženjer građevinarstva, kako bi ta konstrukcija zadovoljila temeljni zahtjev za građevine: mehaničku otpornost i stabilnost, jer sve drugo ne bi imalo smisla. Naime, stara krovišta rađena su zanatski i iz tesane hrastove građe te ne zadovoljavaju današnje propise nosivosti. Osnovna statička načela govore da je potrebno na vrhu zgrada smanjiti sva moguća opterećenja kako bi se smanjio utjecaj dinamičkih sila na cijelu konstrukciju. Osim toga, tadašnja krovna konstrukcija nije bila prostorno učvršćena, a ako je potrebno izvesti pojačanja, u organiziranoj obnovi i žurnim sanacijama nije moguće tražiti hrastovu tesanu građu. Miješanje građe u konstrukciji isto nije moguće pa se nameće jedino moguće rješenje – promjena konstrukcije i zamjena teškog pokrova s lakim koji po obliku i boji ne odstupa - jer cilj je postići mehaničku otpornost i stabilnost. 1.2.Ulična pročelja Članice HGK - Sektora za graditeljstvo i promet, Odjela za graditeljstvo smatraju kako nije prihvatljivo isključivati iz obnove one zgrade koje imaju zatečene nove materijale i elemente (npr. novi PVC prozori), jer bi to značilo da će zbog prozora 1/3 zgrada ostati neobnovljena i opasna po život i zdravlje ljudi. 1.5. Dimnjaci U odnosu na smjernice, 1.5 Dimnjaci, članice Sektora za graditeljstvo i promet HGK, Odjela za graditeljstvo predlažu ih dopuniti na način da se propiše pridržavanje Pravila dimnjačarske struke (koji dokument je usvojila Grupacija dimnjačara HGK) i Pravilnika o načinu obavljanja dimnjačarskih poslova (koji dokument je usvojila Grupacija dimnjačara HGK). 2. Zajednički dijelovi unutrašnjosti zgrada Zakon o obnovi jasno je razgraničio koje zgrade se obnavljaju cjelovitom obnovom, a koje samo obnovom konstrukcije i to se Programom mjera ne može mijenjati. Smjernice za zgrade kategorije D Članice Sektora za graditeljstvo i promet HGK, Odjela za graditeljstvo smatraju da je potrebno omogućiti ovlaštenim projektantima da stručno i odgovorno projektiraju obnovu zgrada kako bi one bile sigurne u budućnosti sa što manje prepreka, posebno u najvećem broju oštećenih zgrada, a zgrade koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro trebaju se obnoviti u suradnji s gradskim konzervatorskim Zavodom. Kapaciteti gradskog konzervatorskog Zavoda prema već postojećim projektima ne mogu pratiti potrebe projektanata, a posebno ne bi mogli obuhvatiti potrebe obnove tisuća zgrada te je u tom segmentu moguć potpuni zastoj obnove grada. Upravo Zakonom o obnovi i predviđenim Programom mjera trebalo bi se općenito pojednostavniti sve procese pa tako i u dijelu konzervatorskih poslova. Primarna je zaštita zdravlja i života ljudi, koji se nalaze u rastresenim zgradama i prijeti im novi potres koji bi predstavljao katastrofu s puno većim posljedicama, a sve drugo treba predstavljati nadgradnju i realizaciju kroz druge posebne programe. Primarna je mehanička otpornost i stabilnost zgrada jer u protivnom, ako obnova višestambenih zgrada bude spora i njome se ne bude postiglo pojačanje potresne otpornosti, građani se neće vratiti svojim domovima, zgrade će i dalje biti izvor opasnosti, a država (Vlada) neće ispuniti svoju zadaću. Dodatno, Članice Sektora za graditeljstvo i promet HGK, Odjela za graditeljstvo predlažu omogućiti da se u određenim slučajevima može zatražiti i pojedinačno mišljenje nadležnih tijela o promjeni ovih smjernica. Prihvaćen Prihvaća se. Konzervatorske smjernice će se preurediti.
68 Juraj Pojatina PRVI PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, 8. KONZERVATORSKE SMJERNICE ZA ZGRADE KOJE NISU POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO I KOJE SE NE OBNAVLJAJU U CIJELOSTI Izbaciti slijedeće smjernice vezane uz krovišta: - kod zahvata obnove krova prioritet je očuvati izvornu nosivu konstrukciju. Iznimno, u slučaju vrlo velikih oštećenja koja nije moguće sanirati u izvornom obliku popravkom ili zamjenom oštećenih elemenata, moguće je primijeniti i druga rješenja uz zadržavanje postojećeg gabarita; - nije dopuštena ugradnja graditeljskih elemenata i opreme koja nije u skladu s autentičnim elementima gradnje; Obrazloženje: Ukoliko se izvorna krovna konstrukcija koju uglavnom čine dvostruke visulje sa svojim kosnicima, rukama, stupovima bude štitila, značajno će se smanjiti mogućnost revitalizacije potkrovlja zgrada u centru grada. Navedene odredbe su u suprotnosti sa srednjoeuropskom konzervatorskom praksom u zadnjih 30-tak godina (Beč, Salzburg, Munchen, Zurich) ali i dosadašnjom praksom zagrebačkog Zavoda koji je u pravilu dopuštao zamjenu klasičnih drvenih krovnih konstrukcija, zamjenskim čeličnim okvirima ili drvenim lameliranim konstrukcijama kao na primjer u potkrovlju Kulmerovih dvora gdje je klasična visulja zamjenjena pravilnim trozglobnim lukom od lameliranih drvenih greda. Kod takvih zahvata ne intervenira se u vanjsko oblikovanje (problem pete fasade), već se u postojećim gabaritima zamjenskom krovnom konstrukcijom otvara mogućnost prenamjene potkrovlja u korisni prostor. Prihvaćen Prihvaća se. Konzervatorske smjernice će se preurediti.
69 Kristina Perkov PRVI PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, 9. RAZRADA POSTUPKA PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA OBNOVU I ROKOVA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA Preopširan popis birokratskog postupka koji je potrebno značajno pojednostaviti. Potrebno je odrediti opće uvjete i dokumente za prijavu te iznimke za pojedine slučajeve. Također potrebno je sve dokumente koje tijela državne i regionalne vlasti već posjeduju ukloniti iz popisa traženih dokumenata. Djelomično prihvaćen Zakonodavac je odredio minimalno potrebnu dokumentaciju kako bi se utvrdilo činjenično stanje, pogotovo s obzirom da se radi o upravnom postupku. Potrebna dokumentacija je detaljno navedena radi transparentnosti sustava provedbe obnove. Nastojat će se olakšati elektroničkom prijavom koja će se formirati u narednom razdoblju.
70 Hrvatski inženjerski savez (HIS) PRVI PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, 9. RAZRADA POSTUPKA PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA OBNOVU I ROKOVA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA Prilikom razrade postupaka podnošenja zahtjeva za obnovu, a poglavito vezano uz administrativne i upravne postupke treba težiti optimizaciji količine traženih dokumenata (tražiti samo nužno i dovoljno), odnosno smanjiti nepotrebno multipliciranje dokumenata (npr. vlasnički listovi), i kod slijednih akata tražiti samo zadnji (nema potrebe za dostavom i građevinske i uporabne dozvole). Primljeno na znanje Zakonodavac je odredio minimalno potrebnu dokumentaciju kako bi se utvrdilo činjenično stanje, pogotovo s obzirom da se radi o upravnom postupku. Potrebna dokumentacija je detaljno navedena radi transparentnosti sustava provedbe obnove.
71 ZORAN ŠUŠA PRVI PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, 9. RAZRADA POSTUPKA PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA OBNOVU I ROKOVA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA U postupcima nije opisan slučaj u kojem su vlasnici / suvlasnici oštećene zgrade već poduzeli određene radnje -angažirali ovlaštene projektante građ. struke i izradili analizu stanja konstrukcije, istražne radove, i na temelju nalaza donijeli odluku o izradi idejnog projekta konstruktivne sanacije. Razumljivo je da su suvlasnici, čekajući 6 mjeseci Zakon o obnovi, a nakon što je donešen Tehnički propis o izmjeni i dopunama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije s već definiranim smjernicama i razinama obnove konstrukcije, uz suglasnost većine, naručivali istražne radove, preliminarne ili idejne projekte obnove konstrukcije prije svega da bi se upoznali s mogućnostima i razinama moguće obnove i u konačnici dobili procjene troškova. Uz pretpostavku da su odabrani iskusni licencirani projektanti a revidentima jednostavno utvrditi kvalitetu rješenja obnove predviđenim projektom, cijela procedura ponavljanja procesa odabira projektanta, ponovnih istražnih radova, nalaza itd postaje suvišna. Nije prihvaćen Razrada postupka izrađena je u skladu sa Zakonom. Navedeni komentar odnosi se na Zakon, a ne na Program Prema važećoj regulativi iz područja gradnje, a u skladu s kojom su se izrađivali glavni projekti do stupanja na snagu Zakona o obnovi, priznaju se kao projektna dokumentacija na temelju koje će se moći provesti obnova zgrade.
72 ZORAN ŠUŠA 9. RAZRADA POSTUPKA PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA OBNOVU I ROKOVA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA, 9.2. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OBNOVU POTRESOM OŠTEĆENE POSTOJEĆE ZGRADE "...1. obnova oštećenih zgrada obavlja se odjednom ili u fazama": pretpostavlja i financiranje u fazama, podnošenje više zahtjeva za obnovu pojedinih faza, odnosno zahtjeve novčanu pomoć za obnovu u fazama? Nije prihvaćen Nije u skladu sa Zakonom. Zakonom je propisano financiranje u fazama. U ovoj točci pobrojani su dokazi da je potresom oštećena višestambena zgrada, stambeno-poslovna zgrada, poslovna zgrada i obiteljska kuća postojeća, stoga nema potrebe za prilaganjem opisa/sheme postojećeg stanja dimnjaka, a što je sastavni dio projektne dokumentacije za obnovu zgrade.
73 HGK 9.2. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OBNOVU POTRESOM OŠTEĆENE POSTOJEĆE ZGRADE, 9.2.3. Prilozi uz zahtjev za obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće U odnosu na točku 2.7.2.2.2. članice Sektora za graditeljstvo i promet HGK, Odjela za graditeljstvo predlažu uz snimku postojećeg stanja građevine dodati i „opis / shemu postojećeg stanja dimnjaka (podaci iz podloge za projektiranje dimnjaka prema Tehničkom propisu za dimnjake u građevinama). Primljeno na znanje Opisano je sastavni dio projekta dimnjaka prema Tehničkom propisu za dimnjake.
74 LINO FUČIĆ 9.6. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA NOVČANU POMOĆ ZA PRIVREMENU ZAŠTITU POTRESOM OŠTEĆENE POSTOJEĆE VIŠESTAMBENE ZGRADE, STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE, POSLOVNE ZGRADE, OBITELJSKE KUĆE, 9.6.3. Prilozi uz zahtjev za novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće Komentar: Ovu točku potrebno je cjelovito urediti, od upisivanja točne numeracije do rješavanja kontradiktornosti. Za netočnu numeraciju ne treba navoditi primjer, jer je očevidna iz same točke. Za kontradiktornost se navodi primjer: točka 2.3.3. koja se nalazi u 16 retku (brojeno odozgora) ove točke je u kontradikciji s točkom 2.1.1. 17 retku (brojeno odozdola), jer se u točki 2.3.3. navodi da je potrebna suglasnost većine suvlasnika (za podnošenje zahtjeva) a u točki 2.1.1. da je potreban suglasnost svih suvlasnika za podnosšenje zahtjeva. Nadalje, svakako treba urediti da za isplatu novčane pomoći nije potrebna suglasnost svih suvlasnika, jer je takva odredba suprotna smislu i duhu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, kad se radi o otklanjanju oštećenja zgrade o kakvima se ovdje radi. Djelomično prihvaćen Numeracija ne odgovara originalnom tekstu točke 9. Programa pa se primjedba prihvaća u dijelu uređivanja numeracije. Točka 2.3.3. - javnobilježnička ovjerena punomoć dana predstavniku suvlasnika od većine suvlasnika višestambene zgrade/stambeno-poslovne zgrade Točka 2.1.1 - međuvlasnički ugovor s potpisom suvlasnika s utvrđenim suvlasničkim dijelovima i udjelom u troškovima održavanja te popisom zajedničkih dijelova i uređaja zgrade. Navedeni dokumenti su propisani radi dokazivanja da je osoba koja podnosi zahtjev (u toj točki predstavnik suvlasnika) ovlaštena osoba za podnošenje zahtjeva. U točki 2.1.1. nije navedeno da bi međuvlasnički ugovor morao biti potpisan od svih suvlasnika zgrade (vidjeti članak 375. Stavak 3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima: Odluke koje proizlaze iz međuvlasničkog ugovora obvezuju sve suvlasnike ako je ugovor sklopila većina suvlasnika čiji suvlasnički dijelovi čine više od polovice vrijednosti svih posebnih dijelova nekretnine. Novčana pomoć se isplaćuje na privatni račun suvlasnika, ne na račun zgrade, zbog čega je punomoć potrebna. Primjedba se prihvaća u dijelu uređivanja numeracije.
75 HGK 9. RAZRADA POSTUPKA PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA OBNOVU I ROKOVA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA, 9.10. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA Članice Sektora za graditeljstvo i promet HGK, Odjela za graditeljstvo smatraju da bi sam proces bio prohodniji za prijavitelja kad bi zahtijevana dokumentacija bila manjeg opsega te kad se u startu ne bi eliminiralo veliki broj prijavitelja. Ovo poglavlje predlaže se urediti na način da se definira zajednički sadržaj za sve vrste zahtjeva, a pojedine zahtjeve dopuniti specifičnim zahtjevima. Nije prihvaćen Uvjeti za podnošenje zahtjeva proizlaze iz Zakona, te se razlikuju u ovisnosti od prijavitelja.
76 HRVOJE ARKO 9. RAZRADA POSTUPKA PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA OBNOVU I ROKOVA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA, 9.10. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA tč. 9.10. Programa mjera - stupanje na snagu; Odredbom tč. 9.10. propisani su rokovi za podnošenje zahtjeva koji počinju teći ..." od dana stupanja na snagu ovog Programa do dana:...". Međutim, niti jednom odredbom Programa mjera nije propisan trenutak njezinog stupanja na snagu. Navedeno ima utjecaja ne samo na postojanje i primjenu Programa mjera, već i na primjenu Izmjene Javnog poziva za dodjelu novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potrebom za području Grada Zagreba i okolice, koja izmjena je objavljena 23.10.2020. Naime, sukladno navedenoj izmjeni javnog poziva razdoblje primanja prijava po tom javnom pozivu produljeno je do stupanja na snagu Prvog programa mjera obnove zgrada oštećenih potrebom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije. Kako stupanje na snagu prvog Programa mjera za sada nije predviđeno, to također ostaje neodređen i neodrediv rok po izmjeni citiranog javnog poziva. Prihvaćen Prihvaća se. Donošenje Programa mjera je u svemu već uređeno. Vlada će donijeti Odluku o donošenju Programa mjera.
77 Kristina Perkov PRVI PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, 10. DRUGI POTREBNI ELEMENTI U uvodu poglavlja nepotrebno se implicira da je trošak popravka nekonstrukcijskih elemenata projektna dokumentacija. Trošak projektne dokumentacije u graditeljstvu u Republici Hrvatskoj kreće se između 1,5% i 5% investicije. U ovom poglavlju nužno je da se pojave modeli obnove zgrada i urbanistički modeli na temelju kojih su određene smjernice za obnovu. Također nejasno je u slučajevima kada se utvrdi oštećenja na konstrukcijskim elementima zgrade (npr. oštećenja na konstrukciji krovišta), mogu li se izraditi elaborati nužnih nekonstrukcijskih popravaka (npr. dimnjaka), a koji su potrebni za nesmetano korištenje ili ugrožavaju sigurnost stanovnika. Kod svih predloženih metoda sanacije nužno je kroz model obnove zgrade definirati u kojim slučajevima je povoljnije koristiti koju od predloženih metoda. Kod zgrada javne namjene predviđena je cjelovita obnove zgrade, ali opet isključivo s provjerom zadovoljavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti. Nužno je kod obnove javnih zgrada kroz urbanističke modele utvrditi buduću namjenu i način korištenja zgrade, a nakon toga i provjeru svih temeljnih zahtjeva za građevine. Ovako predviđen način obnove ne sprečava ugradnju materijala i opreme koji mogu nepovoljno utjecati na npr. temeljni zahtjev zaštite od požara. Kao što je vidljivo kod prikaza izrade projektne dokumentacije obnove, projektna dokumentacija izrađuje se nakon donošenja odluke, što je pogrešan pristup cijelom procesu. Prvi korak mora biti izrada detaljnih pregleda i elaborata ocjene postojećeg stanja s izdavanjem seizmičkih certifikata, a prema utvrđenoj metodologiji usklađenoj s urbanističkim modelima obnove i modelima obnove zgrada. Primljeno na znanje Program mjera je napravljen u skladu sa Zakonom, unutar kojeg je sve predloženo već obuhvaćeno.
78 Hrvatski inženjerski savez (HIS) PRVI PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, 10. DRUGI POTREBNI ELEMENTI Predlažemo: 1. Definirati akcijski plan provedbe programa mjera obnove s vremenskim i financijskim pokazateljima provedbe obnove; 2. Homologizaciju nazivlja propisa iz područja graditeljstva. Provedbom usklađenja nazivlja ovaj bi dokument bio sadržajno jasniji, a opsegom cca. 20% manji. 3. Pokrenuti aktivnosti na uvođenju geoinformacijskog sustava (GIS-a) obnove zgrada sa svim potrebnim informacijama o obnovi koje se prikupljaju tijekom obnove (npr. podaci o vlasniku, korisnicima, upraviteljima, aktima na temelju kojih je građevina izgrađena i kojim se odobrava uporaba zgrade, stupnju oštećenja potresom, itd) kao svim i informacijama i događajima tijekom obnove. 4. Pokrenuti aktivnosti na osnivanju Hrvatskog tehničkog instituta. Primljeno na znanje Navedeno izlazi iz sadržaja Programa mjera.
79 Kristina Perkov 10. DRUGI POTREBNI ELEMENTI, 10.4. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Arhitektonski snimak zgrade je elementaran podatak i predstavlja podlogu za izradu Projekta obnove oštećene zgrade, a posebno je nužan i kod izrade Elaborata ocjene postojećeg stanja konstrukcija. Programom mjera Arhitektonski snimak zgrade nije naveden i zastupljen kako u procesu tako i u financijskom (a i vremenskom) okviru, a što dovodi u pitanje samu kvalitetu izrade projektne dokumentacije. Nije prihvaćen Iz prirode nastalog događaja proizlazi bazično razmatranje konstrukcije, na koju upućuje Tehnički propis za građevinske konstrukcije.
80 Hrvatski inženjerski savez (HIS) 10. DRUGI POTREBNI ELEMENTI, 10.4. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Pozdravljamo odredbu o Cjelovitoj obnovi zgrade, kojom se određuje da se cjelovitom obnovom zgrade ista dovodi u stanje potpune građevinske uporabljivosti do razine koju zahtijevaju pozitivni propisi i s tim u vezi norme, kao i pravila struke. Smatramo nužnim odrediti pravila postupanja i hijerarhiju propisa u slučaju njihovog nesuglasja (npr. konzervatorske smjernice i drugi posebni uvjeti), uvažavajući bitne zahtjeve za građevinu, stanje i mogućnost tehničkih rješenja, kao i ekonomsku opravdanost. Primljeno na znanje Sadržaj i tehnički elementi projektne dokumentacije obnove razrađuju se u Pravilniku. Zakonodavac nastoji potaknuti cjelovitu obnovu, istovremeno vodeći brigu o cjelovitosti i usklađenosti sa sveukupnom zakonskom regulativom (Zakon o vlasništvu itd.), te osigurati učinkovito trošenje javnih sredstava u okviru javnog interesa.
81 HGK 10. DRUGI POTREBNI ELEMENTI, 10.4. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Obnova konstrukcije zgrada U vezi sadržaja građevinskog projekta konstrukcije, članice Sektora za graditeljstvo i promet HGK, Odjela za graditeljstvo predlažu uvrstiti sljedeće točke: 1. Snimka postojećeg stanja 2. Snimka oštećenja 3. Istražne radove 4. Ispitivanje konstrukcije 5. Statiku - dokaz zatečene otpornosti zgrade ( % ) u odnosu na EN 1998 6. Statiku - dokaz otpornosti nakon popravka i/ili pojačanja zgrade ( % ) u odnosu na EN 1998 - seizmički certifikat 7. Izvedbeni projekt - nacrti i detalji popravka i pojačanja 8. Troškovnik Dio struke smatra nelogičnim određivati cijenu projektiranja postotkom investicije pojačanja. U novogradnji su okvirne cijene gradnje za veće stambene zgrade od 800 do 900 eura/m2 i to iznosi 5 puta više od ovih 1300 kn/m2 (200 eura) za razinu 2. Projekt statike za razinu 2, s popravkom i pojačanjem je višestruko složeniji od projektiranja nove velike stambene zgrade, dok je osnova za izračun cijene 5 puta manja. Prema navedenom, udio od 1.8% investicije nema uporište u stvarnosti. Trenutno se projekti obnove ugovaraju na tržištu za otprilike tri puta veću cijenu, a nemaju sav gore navedeni sadržaj (po predloženim točkama 1.– 8.). Projekt je najbitnija karika u lancu cijelog procesa te je stoga važno da bude potpun i kvalitetan, iako su predložene kontrole korisne, one ne mogu ispraviti manjkave projekte. Postoji opravdana bojazan da će se dogoditi zastoj obnove ako cijene budu preniske. Za primjer, na natječaj s niskim cijenama (15-20 kn/m2), a kakav natječaj je raspisala Hrvatska narodna banka, nitko se nije javio. Djelomično prihvaćen Sadržaj građevinskog projekta nije predmet razrade ovog Programa, nego pratećeg Pravilnika. Cijene će se korigirati u Programu mjera, te se taj dio prijedloga prihvaća.
82 Kristina Perkov PRVI PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, 11. DODATAK Financijska konstrukcija Obnove potresom oštećenih zgrada se bazira na istraživanju Građevinskog fakulteta ' Analiza i projekcija troškova potresom oštećenih građevina na području Grada Zagreba i okolice'. Budući da nismo u posjedu navedenog dokumenta nemoguće je komentirati navedene cijene i način na koji se one obračunavaju. Cijene projektiranja se ne mogu paušalno određivati na ovaj način, pogotovo s obzirom da predstavljaju mali trošak u odnosu na ukupnu investiciju. Potrebno je napraviti preciznije raslojavanje obima i veličine zadatka ako se želi odrediti paušal. Nerealna procjena investicije i cijene izrade projektne dokumentacije je put prema nekvalitetno odrađenom poslu. Prihvaćen Prihvaća se. Cijene će se korigirati u Programu mjera, te se taj dio prijedloga prihvaća.
83 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA PRVI PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, 11. DODATAK Tablica: Informacija o načinu izračuna procijenjene vrijednosti nabave (u kunama, bez PDV-a) u poglavlju 11. Dodatak ne odgovara realnom stanju na tržištu ni stručnom poslu koji se očekuje od projektanata. Faktori koje treba uvažiti pri utvrđivanju cijene usluge su: 1.broj struka koje su uključene u izradu projekta, 2. razina obnove i 3. površina zgrade koja se obnavlja. Način na koji su utvrđene maksimalne cijene u navedenoj tablici govore da su stručna znanja podcijenjena i dovode u pitanje sudjelovanje stručnjaka statičara u obnovi, što za posljedicu može imati opasnost uništenja kulturne i povijesne baštine i trošenje javnih sredstava na obnovu koja će biti povjerena osobama koje nemaju dovoljno stručnih znanja i iskustva za takvu vrstu poslova. Prilikom izrade maksimalnih cijena Ministarstvo nije uzelo u obzir niti jedan mjerodavan faktor primjerice analizu javne nabave za rekonstrukciju kulturnih dobara, Pravilnik o standardu usluga projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja osoba građevinske struke (za projekte rekonstrukcija zgrada zbog složenosti usluga se uvećava za 50%, a za projektiranje na potresom području usluga se uvećava 25-50%). Analizom podataka o postignutim cijenama u postupcima javne nabave za novogradnje proizlazi (npr. za višestambenu zgradu cca 800-900 eura/m2, što je 5 puta više od predviđenih 200 eura/m2 za obnovu konstrukcije razina 2. Projekt obnove konstrukcije (građevinski projekt) za razinu 2. s popravkom i pojačanjem je najmanje 5 puta složeniji od građevinskog projekta za novogradnju, a osnova za izračun procijenjene vrijednosti nabave je 5 puta manja. Stoga smatramo da predviđenih 1,8% od visine investicije za izradu projekta nije u skladu sa zahtjevom i sastavnicama sadržaja građevinskog projekta obnove. Tablica nije u potpunosti jednoznačna te usklađena sa TPGK. Tehnički propis ( NN 75/20 ) dijeli razine isključivo prema namjeni. Prema TPGK razina 3 predstavlja javne objekte, odnosno objekte u kojima je moguće veće okupljanje ljudi. Javni objekti se ne mogu potresno obnavljati na razinu 2, a čini se da je tablicom predviđena i takva mogućnost. Primjer: Korištenjem nevedene tablice , primjerice za višestambenu zgradu koja ima građevinsku brutto površinu od 500 m2 , koja se obnavlja na primjerice razinu 2, procijenjena vrijednost troška obnove je 1312 kn/m2. Predviđa cijena koštanja projekta obnove iznosi 1.8% x 1312 x 500 = 11.808 kn. Takav projekt , za predloženu cijenu bi morao sadržavati sve sastavne dijelove koji su predloženi Pravilnikom o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove odnosno, koji su potrebni sukladno važećim propisima, normama i pravilima struke , a uključuju: ocjenu stanja konstrukcije ( detaljni pregled, analiza konstrukcije , snimak postojećeg stanja, snimak svih oštećenja , provedbu i izradu elaborata o istražnim radovima, te provedbu i izradu elaborata o ispitivanju konstrukcije ) , statički proračun ( proračun zatečene otpornosti u svrhu dobivanja % nosivosti u odnosu na HRN EN 1998-1 , te proračun postignute otpornosti u % , u odnosu na HRN EN 1998-1 ( obveza iskazivanja navedenih % proizlaze iz tablice uz članak 24b izmijenjenog TPGK ( 75/20 ) ), izvedbenih nacrta i detalja popravka i pojačanja te troškovnika radova. Tablica za cjelovitu obnovu zgrade ne uvažava činjenicu da za zgrade različite namjene , složenosti, nastalih oštećenja i načina obnove postoji veliki raspon cijene koštanja izrade projektne dokumentacije, a što prvenstveno ovisi o broju projektanata ( broju mapa projekta ) koji sudjeluje u izradi takvog projekta. Jednostavne javne zgarde , koje nisu znatno oštećenje , mogu se vjerojatno obnoviti uz izradu samo projekta konstrukcije i dijelom projekta arhitekture ( u odnosu na klasični projekt ), dok primjerice složene javne zgrade , kulturna dobra , znatno oštećena , ili javne zgrade složenijih konstrukcija , znače izradu projekta obnove koji uključuje sve projekte, posredno zadovoljenje većine temeljnih zahtjeva osim mehaničke otpornosti i stabilnosti, sve mape i sve elaborate kakvi su potrebni i prema Zakonu o gradnji i pratećim propisima i to : projekt konstrukcije, arhitekture, strojarstva, EE instalacija , vode i odvodnje, dizala, vatrodojave i gromobrana, projekta okoliša, sve elaborate ( ZOP, ZNR, geotehnički ) i ostale potrebne mape . Smatramo da se tablicom mora uvažiti navedena činjenica. Prihvaćen Prihvaća se. Cijene će se korigirati u Programu mjera, te se taj dio prijedloga prihvaća.
84 Hrvatski inženjerski savez (HIS) PRVI PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, 11. DODATAK Iznosi u poglavlju 11. Dodatak „Način izračuna procijenjene vrijednosti nabave radova“ – značajno su podcijenjeni u odnosu na vrijednost procjene ukupnih troškova obnove. Isto tako, bitno je podcijenjena vrijednost nabave usluga u odnosu na navedene vrijednosti investicije, i odstupa od prihvatljivih troškova za te poslove na tržištu Europske unije. Prihvaćen Prihvaća se. Cijene će se korigirati u Programu mjera, te se taj dio prijedloga prihvaća.
85 Dragan Kovač PRVI PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, 11. DODATAK Poštovani, opće je poznato da je procijenjena vrijednost izrade projektne dokumentacije u direktnoj vezi sa kvadraturom građevine. Nije niti može biti ista cijena prkoektiranja obiteljske kuće od 400 m2 i građevine od primjerice 4000 m2. Predloženih 1.8% vrijednosti Investicije za višestambenu zgradu od 400 m2 znači ukupnu vrijednost kompletne projektne dokumentacije u iznosu od 9446 kn. Iz ovog razloga smatram da je potrebno tablicom utvrditi realne postotke za izradu projekta obnove, uvažiti kvadraturu objekata te za cjelovitu obnovu uvođenjem podrazina uvažiti broj projektanata/nadzornih inženjera koji sudjeluju na projektu obnove. Prihvaćen Prihvaća se. Cijene će se korigirati u Programu mjera, te se taj dio prijedloga prihvaća.
86 Juraj Pojatina PRVI PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, 11. DODATAK Navod „...daje se informacija o najvišim cijenama usluga: projektiranja ...“ zamijeniti slijedećim: „ ... daje se procijenjena vrijednost usluga: projektiranja, ...“ Obrazloženje: Ovdje se radi o netočno postavljenoj hipotezi. Naime, određivanje najviše cijene konzalting usluga projektiranja i ostalog nije u svrhu zaštite interesa građana već upravo obrnuto. Određivanje najviše cijene odbija kvalitetne i iskusne projektante da se priključe obnovi te se time snižava i opća razina kvalitete. Obzirom da se radi o vrlo složenim specijalističkim projektima seizmičkih popravaka i pojačanja, uloga projektanata je ključna u postizanju kvalitete i funkcionalnosti zahvata, a time i sigurnosti građana. Prihvaćen Prihvaća se. Cijene će se korigirati u Programu mjera, te se taj dio prijedloga prihvaća.
87 SLF Projekt d.o.o. PRVI PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, 11. DODATAK U tablici su navedeni postoci u odnosu na procjenu troška investicije kao najveća cijena usluge. Za višestambene zgrade na razinu 2 tako cijena po m2 iznosi 27kn/m2+pdv. Navedena cijena je dostatna kao maksimalna za građevinski Projekt obnove konstrukcije na razinu 2, no mogući je i puno širi obuhvat dokumentacije od slučaja do slučaja kao npr: Arhitektonska snimka postojećeg stanja, Elaborat ocjene konstrukcije uz provedbu detaljnog pregleda, ispitivanja na zgradi mehaničkih karakteristika materijala, sondažna ispitivanja za utvrđenje postojećeg sastava konstrukcija, ispitivanja temeljnog tla, Geomehanički projekt sanacije temeljne konstrukcije/temeljnog tla, Arhitektonski projekt obnove fasade/vijenaca/parapeta i sl. Stoga potrebno je redefinirati i pobliže pojasniti pojam "Projektna dokumentacija" jer to nije jednoznačni opseg posla. Ista stvar vrijedi i za aktivnost "stručni nadzor" koji se može sastojati od tima nadzornih inženjera. Navedena ograničenja "najviše" cijene usluge će uzrokovati lošu kvalitetu projekata i smanjeni broj iskusnih projektanta koji će sudjelovati u procesu obnove, te se time ne ostvaruje "zaštita interesa građana" kako je navedeno u tekstualnom dijelu, već naprotiv smanjuje kvaliteta procesa projektiranja i nadzora projekata popravaka i obnove konstrukcije. Prijedlog - redefinirati cijene u suradnji sa Hrvatskom komorom inženjera građevinarstva i Hrvatskom komorom arhitekata, kao vodećim strukama u projektiranju obnove, te razraditi troškove i opsege ispitivanja materijala kao bitnu stavku u procesu projektiranja obnove konstrukcije. mr.sc. Neven Crnobrnja dipl.ing.građ. Prihvaćen Prihvaća se. Cijene će se korigirati u Programu mjera, te se taj dio prijedloga prihvaća.