Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatski inženjerski savez (HIS) PRAVILNIK O SADRŽAJU I TEHNIČKIM ELEMENTIMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE OBNOVE, PROJEKTA ZA UKLANJANJE ZGRADE I PROJEKTA ZA GRAĐENJE ZAMJENSKE OBITELJSKE KUĆE Pozdravljamo intenciju zakonodavca da se ovim Pravilnikom što više odrede pravila izrade projektne dokumentacije u svrhu obnove zgrada oštećenih potresom od 22.03.2020. čime bi se omogućila što kvalitetnija projektna dokumentacija, nužna za kvalitetnu i brzu obnovu, te svela na najmanju moguću mjeru individualna tumačenja „što mora sadržavati dobar projekt obnove“. Iznimno važnim smatramo potrebu definiranja unificiranih projektnih zadataka, unificiranih troškovnika čiju bi kontrolu izvršili konzervatori i kontrolna tijela za provedbu postupaka nabave. Nije prihvaćen U ovom trenutku projektni zadaci, projekti i troškovnici se ne mogu unificirati jer se u biti radi o unikatnim poslovima obnove svake pojedine zgrade, što znači da se svaka zgrada, s obzirom na njezine specifičnosti, mora sagledati kao cjelina za sebe
2 Društvo građevinskih inženjera Zagreb PRAVILNIK O SADRŽAJU I TEHNIČKIM ELEMENTIMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE OBNOVE, PROJEKTA ZA UKLANJANJE ZGRADE I PROJEKTA ZA GRAĐENJE ZAMJENSKE OBITELJSKE KUĆE Predlaže se pojednostavniti odredbe o sadržaju pojedinih projekata budući da se većina odredbi ponavlja za svaki projekt. Unificiranje sadržaja projekata te ukidanje nepotrebnog ponavljanja istih podataka u projektu na više mjesta doprinijelo bi jednostavnijoj i kvalitetnijoj primjeni odredbi pravilnika. Nije prihvaćen Sadržaj projektne dokumentacije je uređen zasebno za projekt obnove konstrukcije zgrade te za projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade, te se sadržaji istih ne ponavljaju. Potreba definiranja sadržaja (različitih) navedena dva projekta proizlaze iz osnovne ideje Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreb, Krapinsko – zagorske županije i Zagrebačke županije
3 Društvo građevinskih inženjera Zagreb PRAVILNIK O SADRŽAJU I TEHNIČKIM ELEMENTIMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE OBNOVE, PROJEKTA ZA UKLANJANJE ZGRADE I PROJEKTA ZA GRAĐENJE ZAMJENSKE OBITELJSKE KUĆE Primjedba: Predlaže se u cijelom tekstu frazu „mapa pojedinih struka projekta“ zamijeniti s frazom „projekt pojedinih struka“ Obrazloženje: S obzirom da se cijeli Pravilnik odnosi na projektnu dokumentaciju, a i u samim člancima se navodi da su mape projekti, nema razloga da se uvodi fraza „odgovarajuća mapa pojedinih struka projekta“, pogotovo što se u riječ mapa koristi i u drugom značenju. Nije prihvaćen Zakon o obnovi je propisao da će se podrobniji sadržaj i tehnički elementi projekata urediti pravilnikom. Ovaj Pravilnik predviđa da je projektna dokumentacija obnove: 1. Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije 2. Projekt obnove konstrukcije zgrade 3. Projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade Projektna dokumentacija sastoji se od jedne ili više mapa. Dakle mogu biti izrađene minimalno dvije ili više od slijedećih mape: 1. Mapa: Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije 2. Mapa: Arhitektonski projekt obnove konstrukcije zgrade 3. Mapa: Građevinski projekt obnove konstrukcije zgrade 4. Mapa: Elektrotehnički projekt obnove konstrukcije zgrade 5. Mapa: Strojarski projekt obnove konstrukcije zgrade 6. Mapa: Arhitektonski projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade 7. Mapa: Građevinski projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade 8. Mapa: Elektrotehnički projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade 9. Mapa: Strojarski projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade Mape od 2. do 9. nazivaju se “odgovarajuće mape pojedinih struka projekta”. Obavezno se izrađuje Mapa: Elaborat ocjene postojeće stanja građevinske konstrukcije, koja sa drugim izrađenim mapama/mapom čine cjelinu te ih sve zajedno, za jednu zgradu, izrađuje jedna osoba (d.o.o., j.d.o.o., d.d., zajednički ured ovlaštenih inženjera, ured ovlaštenog inženjera). Pojedinačna tehnička rješenja odgovarajućih mapa pojedinih struka projekta mogu biti izrađena u jednoj ili više mapa što znači da mogu postojati npr.: Mapa A: Građevinski projekt obnove konstrukcije zgrade prvog kata - to je mapa građevinske struke projekta u kojoj se obrađuje obnova građevinske konstrukcije prvog kata (u naravi predstavlja građevinski projekt) Mapa B: Građevinski projekt obnove konstrukcije zgrade drugog kata. Teoretski, mogu postojati i dvije ili više mape Elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije Mapa 1: Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije – betonski i armiranobetonski zidovi Mapa 2: Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije - čelične konstrukcije Mapa 3: Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije – instalacije vodovoda i kanalizacije Mapa 4: Elaborat ocjene postojeće stanja građevinske konstrukcije - završno stanje zidova Mapa 5: Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije – elektroinstalacije ali se preferira da se ocjena postojećeg stanja građevinske konstrukcije prikaže u jednoj mapi – jednom Elaboratu. Temelj da se u Elaboratu ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, te nastavno u projektu obnove konstrukcije zgrade, osim popravaka, pojačanja ili cjelovite obnove konstrukcije i po potrebi popravaka nekonstrukcijskih elemenata, tretiraju i npr. instalacije vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacije, završni zidarski radovi i sl. je poglavlje 10.2. Prvog programa mjera pod naslovom “Konstrukcijska obnova zgrade” u kojem je opisano što sve konstrukcijska obnova zgrade može obuhvatiti (šire od samih radova na obnovi konstrukciji zgrade), pri čemu se pod zgradom podrazumijevaju obnova višestambene, stambeno-poslovne, poslovne zgrade i obiteljske kuće.
4 HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA PRAVILNIK O SADRŽAJU I TEHNIČKIM ELEMENTIMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE OBNOVE, PROJEKTA ZA UKLANJANJE ZGRADE I PROJEKTA ZA GRAĐENJE ZAMJENSKE OBITELJSKE KUĆE Prijedlog Pravilnika u najvećem dijelu istovjetan je Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina čime se još jednom pokazuje kako u cijelom procesu nije bilo potrebno uvoditi paralelan sustav redovnom sustavu prostornog uređenja i gradnje. Kako se proces prema prijedlogu ovog pravilnika ne provodi kroz informacijski sustav eDozvole, proizlazi da zapravo predstavlja korak unatrag po pitanju provedbe. S obzirom da će obnova trajati 10 i više godina, pri čemu se uvodi paralelni sustav koji je 'nazadniji' od trenutno aktualnog, proizlazi da je on samo dodatna administrativna prepreka za operativno provođenje obnove. I iako je namjera pojednostavljenja postupke za ishođenje upravnih akata u potpunosti ukloniti iz procesa obnove, smatramo kako se pojednostavljenje procesa moglo odvijati unutar redovnih procedura, ali kroz njihovu reviziju unutar proteklih sedam mjeseci od potresa. O tome govori i činjenica kako je valjana dokumentacija za prijavu za sufinanciranje obnove i glavni projekt izrađen po redovnom zakonodavstvu. Čak i u toj situaciju ovaj Pravilnik trebao se iskoristiti da pobliže pojasni i jasnije odredi novi paralelni sustav te ga jasno diferencira od redovnog postupka. No u stvarnosti, ovakav prijedlog je ostao suštinski isti. U prijedlogu pravilnika i dalje je nejasno definiran projekt uklanjanja što predstavlja probleme i u redovnoj proceduri. Projekt cjelovite obnove je klasični projekt rekonstrukcije u redovnom postupku za koji je prema potrebi potrebno odrediti i uvjete javnopravnih tijela s tim da sada nije jasno definirano tijelo koje određuje koji uvjeti su potrebni. Nejasna je primjena odredbi prostornih planova u svim projektima čime se ostavlja mogućnost za djelovanje protivno prostornim planovima. Ovaj Pravilnik nužno je uskladiti sa Zakonom o obnovi, s ispravljenim Programom mjera te jasno diferencirati paralelni postupak od redovnog postupka. U nastavku su predložene primjedbe i ispravci prijedloga Pravilnika: U članku 12. dodaje se stavak (4) koji glasi: (4) Procjena troškova za obnovu zgrada izrađuje se sukladno Metodologiji troškovno optimalne analize za određivanje razina obnove zgrada te izrađenih urbanističkih modela obnove i modela obnove zgrada izrađenih za potrebe Prvog programa mjera. Obrazloženje: procjena troškova mora biti izrađena na temelju jasnih parametara kako bi bila relevantna za tehničko-financijsku kontrolu u protivnom je cijeli postupak kontrole netransparentan. U članku 15. stavku 1. točku 3. -dokaz o prikladnosti zgrade za obnovu – potrebno je jasnije definirati na koje dokaze se odnosi navedena odredba. U članku 15. dodaju se stavci (2) i (3) koji glase: (2) Tehnički dio elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije sadrži i arhitektonski snimak postojećeg, izvedenog i zatečenog stanja s analizom svih odstupanja od izvedenog stanja od postojećeg te uočenim oštećenjima na snimku zatečenog stanja. Arhitektonski snimak izvedenog stanja služi i za izradu snimka zatečenog stanja građevinske konstrukcije, nekonstrukcijskih elemenata te instalacija zgrade. Kod zgrada koje su zaštićena kulturna dobra ili se nalaze unutar zaštićeno povijesne cjeline izrađuju se detaljni arhitektonski snimci pročelja te svih elemenata određenih od nadležnog konzervatorskog odjela. (3) Arhitektonski snimak postojećeg stanja, izvedenog stanja i zatečenog stanja, te snimci zatečenog stanja građevinske konstrukcije, nekonstrukcijskih elemenata te instalacija zgrade trajno se čuvaju u Digitalnom arhivu građevinskog fonda Grada Zagreba, odnosno drugih jedinica regionalne samouprave na koje se ovaj pravilnik odnosi. Obrazloženje: Za cjelovito i jasno planiranje obnove građevinskog fonda nužno je izraditi snimak postojećeg stanja kojim će se utvrditi koje je stanje građevine bilo nakon posljednjeg akta za uporabu, izraditi snimak izvedenog stanja radi usporedbe s eventualnim odstupanjima od postojećeg stanja te snimak zatečenog stanja na kojem će biti prikazana oštećenja i deformacije građevinske konstrukcije, nekonstrukcijskih elemenata te instalacija zgrade. Takve snimke stanja nužno je čuvati trajno u digitalnom arhivu. U članku 17. stavku 1. točki 4. mijenja se dio rečenice koji glasi: je li oštećena zgrada uopće pogodna za obnovu i da li je obnova građevinske konstrukcije dovoljna ili su nužni i zahvati na unaprjeđenju drugih temeljnih zahtjeva za građevinu i glasi: ispunjava li zgrada temeljne zahtjeve za građevine te nužne mjere za njihovo ispunjenje. Obrazloženje: Građevine su cjeloviti tehničko-funkcionalni sklop i ne može se u elaboratu ocjene stanja građevinske konstrukcije ignorirati ocjena ispunjenja i drugih temeljnih zahtjeva za građevine, a koji svi mogu imati negativne posljedice na samu konstrukciju zgrade. U članku 17. dodaje se stavak (2) koji glasi: Procjena troškova iz prethodnog stavka izrađuje se sukladno Metodologiji troškovno optimalne analize za određivanje razina obnove zgrada te izrađenih urbanističkih modela obnove i modela obnove zgrada izrađenih za potrebe Prvog Programa mjera. Obrazloženje: procjena troškova mora biti izrađena na temelju jasnih parametara kako bi bila relevantna za tehničko-financijsku kontrolu u protivnom je cijeli postupak kontrole netransparentan. U članku 32. stavku 2. točki 4. te članak 43. stavak 2. točki 4. dio rečenice: 3D i druge grafičke prikaze, mijenja se i glasi 3D ili druge grafičke prikaze, Obrazloženje: ako se propiše obavezna izrada 3D potrebno je jasno navesti koja vrsta 3D-a te koje informacije 3D model mora sadržavati čime u sustav prostornog planiranja i graditeljstva uvodimo obaveznu upotrebu 3D modela kao podloge za projektnu dokumentaciju i dokumentaciju za izvođenje, što redovnim zakonodavstvom nije propisano. Nije prihvaćen Osnovna ideja obnavljanja zgrada oštećenih potresom je kako je za obnovu potrebna minimalno razina tehničke dokumentacije, koja je ipak dovoljna za prihvatljivu obnovu. Ovim pravilnikom upravo se definira takva minimalna razina uz uvažavanje propise kojima se uređuje prostorno uređenje, gradnja i inspekcijski nadzor građenja te posebne propise koji utječu na propisivanje ili određivanje uvjeta za gradnju građevina. Ishođenje građevinske dozvole za izvođenje radova obnove zgrada nakon potresa nije predviđeno s obzirom da se radi o organiziranoj obnovi u kontroliranim uvjetima, ali se određuje potreba provođenja stručnog nadzora od strane inženjera građevinske struke i po potrebi drugih tehničkih struka, te koordinatora za provedbu obnove po određenim tipovima zgrada (koordinator za javne zgrade, za višestambene, poslovne i stambeno-poslovne zgrade te koordinator za obiteljske kuće) i područjima obnove. Kako bi se proces obnove što brže realizirao, potrebna je tijesna suradnja s konzervatorskom strukom tijekom projektiranja ukoliko se radi o zgradama koje su pojedinačno zaštićena kulturna dobra, kao i u slučaju bilo kakve nejasnoće vezano za povijesne građevine i njihova obilježja unutar kulturno-povijesne cjeline. U procesu cjelovite obnove zgrada potrebno je uključiti sve inženjerske struke u skladu s njihovim propisanim zadaćama i kompetencijama. U prethodno navedenom smislu navedene primjedbe i sugestije Hrvatske komore arhitekata, Društva arhitekata Zagreba i Udruženja hrvatskih arhitekata se primaju na znanje, ali se smatra kako je predloženi tekst Pravilnika optimalan.
5 KREŠIMIR TARNIK PRAVILNIK O SADRŽAJU I TEHNIČKIM ELEMENTIMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE OBNOVE, PROJEKTA ZA UKLANJANJE ZGRADE I PROJEKTA ZA GRAĐENJE ZAMJENSKE OBITELJSKE KUĆE U članku 14. koji govori o izradi elaborata ocjene stanja konstrukcije piše i o kvalifikacijama osobe koja izrađuje taj elaborat i to: „ime, broj ovlaštenja odgovarajuće komore inženjera odnosno arhitekata (u daljnjem tekstu: broj ovlaštenja)“ Taj tekst je potrebno zamijeniti sljedećim: „ime, broj ovlaštenja Hrvatske komore inženjera građevinarstva (u daljnjem tekstu: broj ovlaštenja)“ Obrazloženje: Elaborat ocjene stanja konstrukcije je jedna od užih specijalnosti iz područja kompetencija ovlaštenih inženjera građevinarstva i jedini se školuju u tom području. Nije prihvaćen Naslovnu stranicu elaborata potpisuju projektanti svih struka koji su sudjelovali u njegovoj izradi.
6 SLF Projekt d.o.o. PRAVILNIK O SADRŽAJU I TEHNIČKIM ELEMENTIMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE OBNOVE, PROJEKTA ZA UKLANJANJE ZGRADE I PROJEKTA ZA GRAĐENJE ZAMJENSKE OBITELJSKE KUĆE ISPITIVANJE POSTOJEĆIH MATERIJALA kao tema se pojavljuje unutar raznih aktivnosti propisanih Pravilnikom. Obzirom se radi o iznimno važnoj temi za pravilnu ocjenu konstrukcije i pravilni dokaz mehaničke otpornosti i stabilnosti, a vrlo vjerojatno je skuplja aktivnost od cjelokupne izrade Projektne dokumentacije, smatram da je potrebno ovu temu posebno razraditi i po opsegu i po cijeni i po fazi izrade cjelokupne projektne dokumentacije. mr.sc.Neven Crnobrnja dipl.ing.građ. Nije prihvaćen Razradit će se u elaboratu i dati izvještaj i nalazi. Projektant nakon detaljnog pregleda određuje kada i u kojem obimu se provode istražni radovi, a opravdanost istražnih radova provjeravat će tehničko-financijska kontrola.
7 Martin Brnelić PRAVILNIK O SADRŽAJU I TEHNIČKIM ELEMENTIMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE OBNOVE, PROJEKTA ZA UKLANJANJE ZGRADE I PROJEKTA ZA GRAĐENJE ZAMJENSKE OBITELJSKE KUĆE Ukoliko se ovaj pravilnik ne odnosi na projektnu dokumentaciju obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće općenito već samo na projektnu za građevine oštećene potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, kako to proizlazi iz preambule i članka 1., smatram da to treba biti navedeno već u naslovu. Npr. PRAVILNIK O SADRŽAJU I TEHNIČKIM ELEMENTIMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE OBNOVE, PROJEKTA ZA UKLANJANJE ZGRADE I PROJEKTA ZA GRAĐENJE ZAMJENSKE OBITELJSKE KUĆE OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Time će se izbjeći konfuzija u popisima važeće regulative. Prihvaćen Prihvaća se.
8 Hrvatski inženjerski savez (HIS) I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Smatramo kako je ovaj prijedlog Pravilnika potrebno doraditi i na način da se odredi jedinstveni sadržaj i način izrade za sve vrste projekata, te se pojedine specifičnosti svakog projekta (koje se ne odnose na ostale projekte) još dodatno navedu u poglavljima svakog od projekata. Nije prihvaćen Sadržaj projektne dokumentacije je uređen zasebno za projekt obnove konstrukcije zgrade te za projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade, te se sadržaji istih ne ponavljaju. Potreba definiranja sadržaja (različitih) navedena dva projekta proizlaze iz osnovne ideje Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreb, Krapinsko – zagorske županije i Zagrebačke županije
9 Društvo građevinskih inženjera Zagreb I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Stavak (1): predlaže se brisati tekst: „a sastoji se od jedne ili više mapa.“ Obrazloženje: Nepotrebno je podzakonskim aktom propisivati da se elaborat sastoji od jedne ili više mapa (ili projekata). Ako se već radi elaborat, onda svakako mora biti najmanje jedna mapa / jedan projekt, a u ovisnosti od kompleksnosti zahvata, biti će i više mapa / projekata. Nije prihvaćen Obrazloženje dano u odgovoru na primjedbu broj 3.
10 Hrvatski inženjerski savez (HIS) I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Predlažemo jasno razdvojiti pojmove „projekt“ i „mapa“ budući da se navedeni pojmovi u većem broju odredbi Pravilnika koriste za projekt. Nije prihvaćen Obrazloženje dano u odgovoru na primjedbu broj 3.
11 Društvo građevinskih inženjera Zagreb I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Stavak (3): Predlaže se frazu „mapa pojedinih struka projekta“ zamijeniti s frazom „projekt pojedinih struka“ Nije prihvaćen Obrazloženje dano u odgovoru na primjedbu broj 3.
12 Društvo građevinskih inženjera Zagreb I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Stavak (2): S obzirom da se u ovom kratkom stavku riječ „mapa“ koristi sa dva značenja, nužno je jasno razdvojiti što je projekt, a što mapa. Radi lakšeg razumijevanja predlaže se da stavka glasi: „Pojedinačna tehnička rješenja odgovarajućih projekata pojedinih struka mogu biti izrađena u jednoj ili više mapa“ Nije prihvaćen Obrazloženje dano u odgovoru na primjedbu broj 3.
13 Društvo građevinskih inženjera Zagreb I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Stavak (1): Predlaže se frazu „mapa pojedinih struka projekta“ zamijeniti s frazom „projekt pojedinih struka“ Obrazloženje: S obzirom da se cijeli Pravilnik odnosi na projektnu dokumentaciju, a i nastavno se i u samom stavku se navodi da su mape projekti, nema razloga da se uvodi fraza „odgovarajuća mapa pojedinih struka projekta“, pogotovo što se u nastavnim člancima i stavcima riječ mapa koristi i u drugom značenju. Nije prihvaćen Obrazloženje dano u odgovoru na primjedbu broj 3.
14 Društvo građevinskih inženjera Zagreb I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Stavak (1) Predlaže se dodati i po potrebi geodetski projekt Nije prihvaćen Obrazloženje dano u odgovoru na primjedbu broj 3. Projektnom dokumentacijom obnove nisu predviđeni geodetski radovi te nije niti potrebno predvidjeti mapa koja bi u stvarnosti bila geodetski projekt.
15 LINO FUČIĆ I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Članak 3. stavak 1. Ovlašteni inženjeri i ovlašteni arhitekti se bave (između ostaloga) projektiranjem, a rezultat tog procesa se naziva projekt; a ne mapa; prema tome nije prihvatljivo da se rezultat tog posla naziva "mapom pojedine struke". Uostalom, iz samog sadašnjeg teksta proizlazi da je potrebna preinaka: "..., a mape su: arhitektonski, građevinski, elektrotehnički i strojarski projekt...". Potrebno je preraditi članak, na način kako je to uređeno Pravilnikom o općem sadržaju i opremanju projekata građevina Nije prihvaćen Obrazloženje dano u odgovoru na primjedbu broj 3.
16 Društvo građevinskih inženjera Zagreb II. NAČIN IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE OBNOVE, PROJEKTA ZA UKLANJANJE I PROJEKTA ZA GRAĐENJE ZAMJENSKE OBITELJSKE KUĆE TE ODGOVORNOST ZA POTPISIVANJE, Članak 6. Stavak (1): Radi lakše razumljivosti pravilnika predlaže se projekt zvati projektom. Naime, člankom 2., stavkom (1) je propisano: „(1) Projektna dokumentacija obnove u smislu ovoga Pravilnika je elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, projekt obnove konstrukcije zgrade i projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade, a sastoji se od jedne ili više mapa.“ A člankom 3. Stavkom (4): „(4) Sve odgovarajuće mape pojedinih struka projekta koje čine projektnu dokumentaciju obnove moraju biti međusobno usklađene i tako usklađene moraju prikazivati cjelovitu građevinu u tehničko-tehnološkom i funkcionalnom smislu.“ Dok članak 6. stavak (1) kaže da je to povezan cjelovit skup podataka. S obzirom da se sve zapravo odnosi na projektnu dokumentaciju, predlaže se projekt zvati projektom. Nije prihvaćen Obrazloženje dano u odgovoru na primjedbu broj 3.
17 Društvo građevinskih inženjera Zagreb Ispis i potpisivanje projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće, Članak 7. Ukoliko je potrebno projektnu dokumentaciju za obnovu konstrukcije zgrade, projekt za uklanjanje zgrade i projekt za građenje zamjenske obiteljske kuće ispisuje se u tri primjerka, potrebno je pojasniti zašto isto nije potrebno i za elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, te za projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade. Nije prihvaćen Projektna dokumentacija obnove podrazumijeva: 1. Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije 2. Projekt obnove konstrukcije zgrade 3. Projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade tako da se sve printa u tri primjerka.
18 Društvo građevinskih inženjera Zagreb Ispis i potpisivanje projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće, Članak 7. Potrebno je definirati za što su potrebna tri ispisana primjerka navedenih projekata, s obzirom da je člankom 5. definirano da se projektna dokumentacija obnove se izrađuje računalnom tehnikom. S obzirom na današnju dostupnost programa za pregledavanje projektne dokumentacije, te na zakonom propisanu obvezi izdavanja e-dozvole, potrebno je pojasniti za što su potrebna tri ispisana primjerka. Nije prihvaćen Jedan primjerak se čuva u Fondu za obnovu, drugi kod podnositelja zahtjeva za obnovu, a treći je kod izvođača na gradilištu.
19 LINO FUČIĆ Ispis i potpisivanje projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće, Članak 7. Riječi "strukovnih projektanata" zamijeniti s "projektanata pojedinih struka" Prihvaćen Prihvaća se.
20 Društvo građevinskih inženjera Zagreb Uvezivanje projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće, Članak 8. Potrebno je razmotriti smisao sadržaja ovog članka, s obzirom da je člankom 5. definirano da se projektna dokumentacija obnove se izrađuje računalnom tehnikom, te sam format nije bitan, a i sam projekt se može spremiti na način da je onemogućena zamjena sastavnih dijelova. Prihvaćen Prihvaća se. Smisao sadržaja članka je razmotren te se smatra kako je propisano uvezivanje projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje i građenje zamjenske obiteljske kuće je sukladno važećem standardu opreme projekata.
21 Društvo građevinskih inženjera Zagreb Uvezivanje projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće, Članak 8. Da li na isti način treba biti izrađen i elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije. Prihvaćen Prihvaća se. Smisao sadržaja članka je razmotren te se smatra kako je propisano uvezivanje projektne dokumentacije obnove, koja uključuje i elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, sukladno važećem standardu opreme projekata.
22 Hrvatski inženjerski savez (HIS) Uporaba drugih jezika i pisma, Članak 9. Smatramo iznimno važnim da se projektna dokumentacija mora izrađivati na HRVATSKOM JEZIKU i latiničnim pismom, odnosno na službenom jeziku i pismu Republike Hrvatske, te predlažemo brisanje odredbi koje dopuštaju uporabu drugih jezika i pisma. Naravno, da pri tom ne mislimo na eventualno korištenje pojedinih riječi ili sintagmi za pojmovlje za koje ne postoji ili odgovarajuće ili uvriježeno stručno pojmovlje na hrvatskom jeziku, a koje se u stručnom jeziku rabi kao takvo i samorazumljivo je i na stranom jeziku. Nije prihvaćen Projekt mora biti napisan na hrvatskom jeziku, ali može i sadržavati tekst na stranom jeziku
23 Društvo građevinskih inženjera Zagreb Uporaba drugih jezika i pisma, Članak 9. Predlaže se da članak glasi: Projektna dokumentacija obnove zgrada izrađuje se na hrvatskom jeziku latiničnim pismom. Obrazloženje: U Republici Hrvatskoj službeni je jezik hrvatski i latinično pismo. U slučaju pojave teksta na nekom drugom jeziku, isti se mora prevesti na hrvatski. Nije prihvaćen Projekt mora biti napisan na hrvatskom jeziku, ali može i sadržavati tekst na stranom jeziku.
24 Društvo građevinskih inženjera Zagreb Izmjena sadržaja projektne dokumentacije obnove, Članak 10. Stavak (2) i (3): S obzirom da je člankom 5 određeno da se projektna dokumentacija obnove se izrađuje računalnom tehnikom, potrebno je definirati na koji način će se izmjene vršiti na digitalnim projektima, tj, da li će se i u projektima izrađenom računalnom tehnikom ispravci vršiti na način da ostane vidljiv prethodni sadržaj, uz potpis i pečat projektanta? Ili će se izmjene vršiti samo u isprintanim primjercima? Nije prihvaćen Projektna dokumentacija obnove mijenja se sukladno određenom u stavcima 2. i 3. članka 10., što predstavlja standard u korištenju projekta prilikom izvođenja.
25 Društvo građevinskih inženjera Zagreb Izmjena sadržaja projektne dokumentacije obnove, Članak 10. Radi jasnoće i bolje razumljivosti odredbi predlaže se projekte zvati projektima, a projektna rješenja – projektnim rješenjima. Obrazloženje: Iz stavka (1) proizlazi da se sadržajem projektne dokumentacije zapravo smatra projektno rješenje. Nije prihvaćen U ovom slučaju pod sadržajem projektne dokumentacije obnove podrazumijevaju njezini opći i tehnički dijelovi.
26 Hrvatski savez građevinskih inženjera (HSGI) Izmjena sadržaja projektne dokumentacije obnove, Članak 10. Predlaže se brisati članak 10. u cijelosti Nije prihvaćen Projektna dokumentacija obnove mijenja se sukladno pravilima propisanim člankom 10. Pravilnika, što predstavlja standard u korištenju projekta prilikom izvođenja.
27 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Izmjena sadržaja projektne dokumentacije obnove, Članak 10. Hrvatska komora inženjera građevinarstva predlaže brisati članak 10. u cijelosti Obrazloženje: Specifičnost statičkih sanacija starih građevina leži upravo u istražnoj fazi koja je u ovom dokumentu regulirana izradom Elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije. U sklopu tog elaborata potrebno je provesti sve (!) istražne radnje kako bi se utvrdili svi bitni elementi građevinske konstrukcije. Manje izmjene kojih uvijek ima tijekom izvođenja ovakvih zahvata se mogu provesti upisom projektanta u građevinski dnevnik. Tomu i služi projektantski nadzor. Intencija ovog dokumenta bi trebala biti da se istražni radovi, a to su primarno istražne sondaže u svrhu utvrđivanja stanja stropnih konstrukcija (vrsta i stanje drvenih greda, čeličnih profila, zidanih svodova i sl.) provedu u potpunosti prije početka izrade projekta. U toj situaciji ne bi smjelo biti izmjena tijekom projekta. Sve navedeno je već ispravno definirano i u važećoj tehničkoj regulativi koja obavezuje provedbu istražne faze u potpunosti prije početka izrade projekta. Na taj način se otklanjaju moguće zlouporabe članka o Izmjeni projekta, a time sprječavaju negativni financijski učinci. Nije prihvaćen Sve izmjene moraju biti evidentirane u projektnoj dokumentaciji te nije dovoljno da se izmjene evidentiraju samo kroz građevinski dnevnik.
28 LINO FUČIĆ Izmjena sadržaja projektne dokumentacije obnove, Članak 10. Stavak 1. Na što se odnosi zadnji dio rečenice "kako je to predviđeno projektiranim tehničkim rješenjem." Ako to znači da projektant obnove mora u projektu odrediti kako še se postupiti u slučaju odstupanja, tada to treba tako i naposati (da projektant to projektom određuje". Ako znači nešto drugo, tada treba pojasniti, a ako ne znači ništa onda treba brisati. Prihvaćen Prihvaća se.
29 Juraj Pojatina Izmjena sadržaja projektne dokumentacije obnove, Članak 10. Prijedlog: U potpunosti izbaciti članak 10. Obrazloženje: Specifičnost statičkih sanacija starih građevina leži upravo u istražnoj fazi koja je u ovom dokumentu regulirana izradom Elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije. U sklopu tog elaborata potrebno je provesti sve (!) istražne radnje kako bi se utvrdili svi bitni elementi građevinske konstrukcije. Manje izmjene kojih uvijek ima tijekom izvođenja ovakvih zahvata se mogu provesti upisom projektanta u građevinski dnevnik. Tomu i služi projektantski nadzor. Intencija ovog dokumenta bi trebala biti da se istražni radovi, a to su primarno istražne sondaže u svrhu utvrđivanja stanja stropnih konstrukcija (vrsta i stanje drvenih greda, čeličnih profila, zidanih svodova i sl.) provedu u potpunosti prije početka izrade projekta. U toj situaciji ne bi smjelo biti izmjena tijekom projekta. Sve navedeno je već ispravno definirano i u važećoj tehničkoj regulativi koja obavezuje provedbu istražne faze u potpunosti prije početka izrade projekta. Na taj način se otklanjaju moguće zlouporabe članka o Izmjeni projekta, a time sprječavaju negativni financijski učinci. Nije prihvaćen Sve izmjene moraju biti evidentirane u projektnoj dokumentaciji te nije dovoljno da se izmjene evidentiraju samo kroz građevinski dnevnik.
30 Hrvatski savez građevinskih inženjera (HSGI) Opći zahtjevi za elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, Članak 12. Članak 12. predlažemo zamijeniti slijedećim: „(1)Elaboratom ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije utvrđuje se zatečeno stvarno stanje građevinske konstrukcije postojeće zgrade, i to očevidom na zgradi kojim se provodi detaljni pregled zgrade, vizualnim pregledom, uvidom u dokumentaciju zgrade i istražnim radovima. (2)Istražni radovi obavezno sadrže sondažne otvore na građevini radi utvrđivanja vrste i stanja nosive konstrukcije, te po potrebi ispitivanje materijala. Razine pregleda i ispitivanje usvajaju se prema HRN EN 1998-3, točka 3.4.4. (3)Obuhvat i program istražnih radova određuje isključivo imenovani projektant. Nije prihvaćen Predloženi stavci 2. i 3. su nepotrebni jer je neupitno da obuhvat i program istražnih radova određuje izrađivač elaborata (ovlašteni inženjer i/ili arhitekta) i tada on određuje da li su istražni radovi potrebni i ako jesu što obavezno sadrže. Također, već u fazi izrade elaborata potrebna je procjena troškova.
31 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Opći zahtjevi za elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, Članak 12. Članak 12. predlažemo zamijeniti slijedećim: „(1)Elaboratom ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije utvrđuje se zatečeno stvarno stanje građevinske konstrukcije postojeće zgrade, i to očevidom na zgradi kojim se provodi detaljni pregled zgrade, vizualnim pregledom, uvidom u dokumentaciju zgrade i istražnim radovima. (2)Istražni radovi obavezno sadrže sondažne otvore na građevini radi utvrđivanja vrste i stanja nosive konstrukcije, te po potrebi ispitivanje materijala. Razine pregleda i ispitivanje usvajaju se prema HRN EN 1998-3, točka 3.4.4. (3)Obuhvat i program istražnih radova određuje isključivo imenovani projektant. Obrazloženje: Stvarni uvid u nosivu konstrukciju predstavlja 'conditio sine qua non' bilo kakvog projektiranja na postojećim građevinama, a posebno statičkih sanacija. Nosiva konstrukcija nije nikad vidljiva, već se moraju ukloniti obloge (zidne, stropne) kako bi se dobio stvarni uvid u nosivu konstrukciju. Isto govori i važeća norma HRN EN 1998-3 za ocjenjivanje i obnovu građevina nakon potresa. Osim uvida u stvarno stanje konstrukcije norma određuje i minimalne obuhvate ispitivanja materijala po odabranoj razini znanja. U slučaju da ova primjedba ne bude prihvaćena skrećemo pozornost na slijedeće: U članku 12. Prijedloga Pravilnika navodi se da je sastavni dio elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije i procjena troškova za obnovu zgrade. S tim u svezi navodimo da je i u Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN br. 118/19) u članku 22. stavku 2. podstavak 5. kao sastavni dio tekstualnog dijela glavnog projekta naveden iskaz procijenjenih troškova građenja. Smatramo da je taj pristup pravilan i kada bi ostala predložena formulacija članka 12. ističemo da u fazi izrade elaborata nije moguće sagledati i procijeniti troškove obnove. Nije prihvaćen Predloženi stavci 2. i 3. su nepotrebni jer je neupitno da obuhvat i program istražnih radova određuje izrađivač elaborata (ovlašteni inženjer i/ili arhitekta) i tada on određuje da li su istražni radovi potrebni i ako jesu što obavezno sadrže. Također, već u fazi izrade elaborata potrebna je procjena troškova.
32 Juraj Pojatina Opći zahtjevi za elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, Članak 12. Članak 12. zamijeniti slijedećim: „(1)Elaboratom ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije utvrđuje se zatečeno stvarno stanje građevinske konstrukcije postojeće zgrade, i to očevidom na zgradi kojim se provodi detaljni pregled zgrade, vizualnim pregledom, uvidom u dokumentaciju zgrade i istražnim radovima. (2)Istražni radovi obavezno sadrže sondažne otvore na građevini radi utvrđivanja vrste i stanja nosive konstrukcije, te po potrebi ispitivanje materijala. Razine pregleda i ispitivanje usvajaju se prema HRN EN 1998-3, točka 3.4.4. (3)Obuhvat i program istražnih radova određuje isključivo imenovani projektant. Obrazloženje: Stvarni uvid u nosivu konstrukciju predstavlja 'conditio sine qua non' bilo kakvog projektiranja na postojećim građevinama, a posebno statičkih sanacija. Nosiva konstrukcija nije nikad vidljiva, već se moraju ukloniti obloge (zidne, stropne) kako bi se dobio stvarni uvid u nosivu konstrukciju. Isto govori i važeća norma HRN EN 1998-3 za ocjenjivanje i obnovu građevina nakon potresa. Osim uvida u stvarno stanje konstrukcije norma određuje i minimalne obuhvate ispitivanja materijala po odabranoj razini znanja. Nije prihvaćen Predloženi stavci 2. i 3. su nepotrebni jer je neupitno da obuhvat i program istražnih radova određuje izrađivač elaborata (ovlašteni inženjer i/ili arhitekta) i tada on određuje da li su istražni radovi potrebni i ako jesu što obavezno sadrže. Također, već u fazi izrade elaborata potrebna je procjena troškova.
33 SLF Projekt d.o.o. Opći zahtjevi za elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, Članak 12. Članak 12 stavak 3 - na koji način Projektant može odrediti koliko i kako stvarno postojeće stanje, koje će biti poznato tek tijekom izvođenja radova na obnovi postojeće zgrade, smije odstupati od ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, a da bi tehničko tješenje bilo primjenjivi. Navedeno predstavlja Kvaku 22: pretpostavlja se konstrukcija koja je nedostupna za pregled tijekom projektiranja, te se za takvu "nepoznatu" konstrukciju određuje koliko smije odstupiti od pretpostavke? Predlažem ovaj stavak u potpunosti izbaciti, obzirom je isti nejasan i nedefiniran. mr.sc. Neven Crnobrnja dipl.ing.građ. Nije prihvaćen Upravo će se prilikom izvedbe (npr. otvaranja podova) vidjeti pravo stanje konstrukcije i potrebno je ostaviti mogućnost izmjene projektne dokumentacije.
34 Društvo građevinskih inženjera Zagreb Opći dio elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, Članak 13. U predzadnjoj alineji je potrebno definirati tko je odgovorna osoba – da li je to odgovorna osoba u smislu projektanta, ili se radi o osobi ovlaštenoj za zastupanje pravne osobe ovlaštene za projektiranje, a koja je izradila elaborat. Nije prihvaćen Nedvosmisleno je navedeno da se radi o osobi ovlaštenoj za zastupanje (u pravnoj osobi ili uredu/zajedničkom uredu ovlaštenog inženjera).
35 Društvo građevinskih inženjera Zagreb Opći dio elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, Članak 13. potrebno je definirati postupanje u slučaju kada u trenutku izrade elaborata nisu poznati OIB-i svih suvlasnika zgrade. Nije prihvaćen Prije izrade projektne dokumentacije obnove donosi se Odluka o obnovi za koju su potrebni OIB-ovi svih suvlasnika tako da je ova situacija nemoguća.
36 Društvo građevinskih inženjera Zagreb Opći dio elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, Članak 13. Predlaže se da druga alineja glasi: - naziv i sjedište odnosno ime i adresu te OIB svih pravnih osoba registriranih za poslove projektiranja koje su izradile elaborat Obrazloženje: Projektantski ured nije jedina osoba registrirana za poslove projektiranja, već to može biti i zajednički ured, j.d.o.o., d.o.o., te d.d. Prihvaćen Prihvaća se. Iz odredbe je već razvidno da termin “projektantski ured” podrazumijeva sve navedeno.
37 Društvo građevinskih inženjera Zagreb Opći dio elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, Članak 14. Predlaže se umjesto teksta: „ime, broj ovlaštenja odgovarajuće komore inženjera odnosno arhitekata (u daljnjem tekstu: broj ovlaštenja)“ staviti tekst: „ime i prezime, te pečat ovlaštenog inženjera odnosno arhitekata“. Obrazloženje: Projektant u svakom slučaju potpisuje projekt, te potpis ovjerava pečatom komore, a na svakom pečatu se nalazi broj ovlaštenja, te zasebno navođenje broja ovlaštenja nema pretjeranog smisla. Osim navedenog, Komora može promijeniti izgled svog žiga, te, primjerice, iz njega izbaciti broj ovlaštenja, i tada bi projektant mogao potpisati idejni i glavni, i izvedbeni projekt bilo čega, osim ovog elaborata, jer je tu izrijekom navedeno da se mora znati broj ovlaštenja. Prihvaćen Prihvaća se.
38 Društvo građevinskih inženjera Zagreb Opći dio elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, Članak 14. Predlaže se izbjeći višestruko navođenje istih podataka. Naslovnica i opći dio sadrže gotovo sve iste podatke. Nije prihvaćen Ovako navedeno ostavlja mogućnost izrađivaču elaborata optimalno vizualno oblikovanje svih stranica elaborata te se smatra da je moguće izbjeći ponavljanja.
39 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Opći dio elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, Članak 14. U članku 14. podstavak 5. „ime, broj ovlaštenja odgovarajuće komore inženjera odnosno arhitekata (u daljnjem tekstu: broj ovlaštenja)“ zamijeniti slijedećim „ime, broj ovlaštenja Hrvatske komore inženjera građevinarstva (u daljnjem tekstu: broj ovlaštenja)“ Obrazloženje: Elaborat ocjene stanja je u domeni kompetencije ovlaštenih inženjera građevinarstva. Nije prihvaćen Naslovnu stranicu elaborata potpisuju projektanti svih struka koji su sudjelovali u njegovoj izradi.
40 LINO FUČIĆ Opći dio elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, Članak 14. Razmotriti navođenje OIB-a vlasnika zgrade na naslovnici zbog zaštite osobnih podataka. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća iz razloga što postoji pravni temelj sukladno članku 6. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).
41 Juraj Pojatina Opći dio elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, Članak 14. U članku 14. „ime, broj ovlaštenja odgovarajuće komore inženjera odnosno arhitekata (u daljnjem tekstu: broj ovlaštenja)“ zamijeniti slijedećim „ime, broj ovlaštenja Hrvatske komore inženjera građevinarstva (u daljnjem tekstu: broj ovlaštenja)“ Obrazloženje: Elaborat ocjene stanja je u domeni kompetencije ovlaštenih inženjera građevinarstva. Nije prihvaćen Naslovnu stranicu elaborata potpisuju projektanti svih struka koji su sudjelovali u njegovoj izradi.
42 Hrvatski savez građevinskih inženjera (HSGI) Tehnički dio elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, Članak 17. Članak 17. predlažemo zamijeniti slijedećim: „Dokaz o prikladnosti zgrade za obnovu kao dio elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije sadržava: - opis tehničkog stanja postojeće zgrade koja se obnavlja (sve snimke postojećeg stanja zgrade obavezno uključujući snimke oštećenja) - provjeru i analizu ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti - elaboriranu ocjenu postojećeg stanja građevinske konstrukcije kojom se ocjenjuje je li oštećena zgrada uopće pogodna za obnovu i da li je obnova građevinske konstrukcije dovoljna ili su nužni i zahvati na unaprjeđenju drugih temeljnih zahtjeva za građevinu, sve prema provedenom detaljnom pregledu koji mora obuhvatiti cjelokupnu zonu zahvata koja se obnavlja (obavezno obuhvaća vizualni pregled, uvid u postojeću dokumentaciju i provedbu istražnih radova kojima se utvrđuje vrsta i stanje konstrukcije, geometrija i po potrebi ispitivanje mehaničkih svojstava te stanje svih konstruktivnih elemenata zgrade, stanje svih drugih elemenata zgrade kao što je npr. stanje instalacija i opreme i sl.) - program potrebnih istražnih radova i ispitivanja konstrukcije uključujući rezultate i nalaze istražnih radova sa shematskim prikazom oštećenja - potrebnu razine obnove konstrukcije i/ili ocjenu da je zgrada izgubila svoju mehaničku otpornost i/ili stabilnost u toj mjeri da je urušena ili da njezina obnova nije moguća - opis očekivanih zahvata na konstrukciji/zgradi s tehničkim rješenjima za obnovu konstrukcije zgrade i smjernicama za izradu projekta obnove konstrukcije zgrade odnosno projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade Nije prihvaćen Analiza potresne otpornosti postojeće konstrukcije je potrebna zbog omjera proračunske potresne otpornosti zgrade i potresne otpornosti prema normama niza HRN EN 1998 i pripadnim nacionalnim dodacima na koje upućuje Tehnički propis za građevinske konstrukcije. Procjena troškova je potrebna i u ovoj fazi izrade elaborata radi daljnje procedure.
43 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Tehnički dio elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, Članak 17. Članak 17. predlažemo zamijeniti slijedećim: „Dokaz o prikladnosti zgrade za obnovu kao dio elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije sadržava: - opis tehničkog stanja postojeće zgrade koja se obnavlja (sve snimke postojećeg stanja zgrade obavezno uključujući snimke oštećenja) - provjeru i analizu ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti - elaboriranu ocjenu postojećeg stanja građevinske konstrukcije kojom se ocjenjuje je li oštećena zgrada uopće pogodna za obnovu i da li je obnova građevinske konstrukcije dovoljna ili su nužni i zahvati na unaprjeđenju drugih temeljnih zahtjeva za građevinu, sve prema provedenom detaljnom pregledu koji mora obuhvatiti cjelokupnu zonu zahvata koja se obnavlja (obavezno obuhvaća vizualni pregled, uvid u postojeću dokumentaciju i provedbu istražnih radova kojima se utvrđuje vrsta i stanje konstrukcije, geometrija i po potrebi ispitivanje mehaničkih svojstava te stanje svih konstruktivnih elemenata zgrade, stanje svih drugih elemenata zgrade kao što je npr. stanje instalacija i opreme i sl.) - program potrebnih istražnih radova i ispitivanja konstrukcije uključujući rezultate i nalaze istražnih radova sa shematskim prikazom oštećenja - potrebnu razine obnove konstrukcije i/ili ocjenu da je zgrada izgubila svoju mehaničku otpornost i/ili stabilnost u toj mjeri da je urušena ili da njezina obnova nije moguća - opis očekivanih zahvata na konstrukciji/zgradi s tehničkim rješenjima za obnovu konstrukcije zgrade i smjernicama za izradu projekta obnove konstrukcije zgrade odnosno projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade Obrazloženje: Iz teksta uklonjena obaveza analize potresne otpornosti postojeće konstrukcije. Predmetna analiza nema svrhu budući da se građevina popravlja. Također je uklonjena procjena troškova koju je u ovoj fazi nemoguće odrediti. U dijelu elaborirane ocjene postojećeg stanja pod obaveznim elemntima pregleda navode se istražni radovi kao obavezni element. Obrazloženje kao i za članak 12. Nije prihvaćen Analiza potresne otpornosti postojeće konstrukcije je potrebna zbog omjera proračunske potresne otpornosti zgrade i potresne otpornosti prema normama niza HRN EN 1998 i pripadnim nacionalnim dodacima na koje upućuje Tehnički propis za građevinske konstrukcije. Procjena troškova je potrebna i u ovoj fazi izrade elaborata radi daljnje procedure.
44 Juraj Pojatina Tehnički dio elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, Članak 17. Članak 17. zamijeniti slijedećim: „Dokaz o prikladnosti zgrade za obnovu kao dio elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije sadržava: - opis tehničkog stanja postojeće zgrade koja se obnavlja (sve snimke postojećeg stanja zgrade obavezno uključujući snimke oštećenja) - provjeru i analizu ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti - elaboriranu ocjenu postojećeg stanja građevinske konstrukcije kojom se ocjenjuje je li oštećena zgrada uopće pogodna za obnovu i da li je obnova građevinske konstrukcije dovoljna ili su nužni i zahvati na unaprjeđenju drugih temeljnih zahtjeva za građevinu, sve prema provedenom detaljnom pregledu koji mora obuhvatiti cjelokupnu zonu zahvata koja se obnavlja (obavezno obuhvaća vizualni pregled, uvid u postojeću dokumentaciju i provedbu istražnih radova kojima se utvrđuje vrsta i stanje konstrukcije, geometrija i po potrebi ispitivanje mehaničkih svojstava te stanje svih konstruktivnih elemenata zgrade, stanje svih drugih elemenata zgrade kao što je npr. stanje instalacija i opreme i sl.) - program potrebnih istražnih radova i ispitivanja konstrukcije uključujući rezultate i nalaze istražnih radova sa shematskim prikazom oštećenja - potrebnu razine obnove konstrukcije i/ili ocjenu da je zgrada izgubila svoju mehaničku otpornost i/ili stabilnost u toj mjeri da je urušena ili da njezina obnova nije moguća - opis očekivanih zahvata na konstrukciji/zgradi s tehničkim rješenjima za obnovu konstrukcije zgrade i smjernicama za izradu projekta obnove konstrukcije zgrade odnosno projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade Obrazloženje: Iz teksta uklonjena obaveza analize potresne otpornosti postojeće konstrukcije. Predmetna analiza nema svrhu budući da se građevina popravlja. Također je uklonjena procjena troškova koju je u ovoj fazi nemoguće odrediti. U dijelu elaborirane ocjene postojećeg stanja pod obaveznim elemntima pregleda navode se istražni radovi kao obavezni element. Obrazloženje vrijedi kao i za članak 12 Nije prihvaćen Analiza potresne otpornosti postojeće konstrukcije je potrebna zbog omjera proračunske potresne otpornosti zgrade i potresne otpornosti prema normama niza HRN EN 1998 i pripadnim nacionalnim dodacima na koje upućuje Tehnički propis za građevinske konstrukcije. Procjena troškova je potrebna i u ovoj fazi izrade elaborata radi daljnje procedure
45 SLF Projekt d.o.o. Tehnički dio elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, Članak 17. Članak 17 crtica 2 - "provjera i analiza ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti" - navedeno predstavlja inženjerski proračun konstrukcije na potres, a što više nije Elaborat, već je po svome sadržaju Projekt. Nadalje, za proračun je potrebno imati dovoljno točne ulazne podatke - rezultate ispitivanja mehaničkih karakteristika materijala prema opsegu zahtijevanom normom HRN EN 1998-3 a prema Programu ispitivanja kojeg izrađuje Projektant konstrukcije, provedene sondažne radove na utvrđenju sastava svih nevidljivih elemenata konstrukcija, provedena snimka postojećeg stanja (izmjera i izrada nacrta postojećeg stanja) crtica 5 - vrlo važan segment dijagnoze postojećeg stanja kontrukcije, no cijena istražnih radova i ispitivanja konstrukcije bitno nadilazi cijenu izrade Elaborata, te se mora jasno definirati kao zaseban element u postupku formiranja cijene faza izrade projektne dokumentacije. Dakle propisivanje programa potrebnih istražnih radova DA, no njihova provedba nakon dovršenja Elaborata a prije početka izrade Projekta obnove konstrukcije. Ne miješati Elaborat sa provedbom ispitivanja, osim ako će ispitivanje kao aktivnost biti organizirana od strane FONDA kao podrška Projektantima. mr.sc Neven Crnobrnja dipl.ing.građ. Nije prihvaćen Zbog ubrzavanja cjelokupnog procesa ideja je da isti odabrani projektant izrađuje elaborat i projekt, odnosno napravi program istražnih radova i ispitivanja konstrukcije, organizira njihovu provedbu, napiše rezultate i nalaze te predloži potrebnu razinu obnove. Zato nije predviđeno davati zasebnu ponudu i kalkulirati poseban trošak istražnih radova.
46 Društvo građevinskih inženjera Zagreb Tehnički dio elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, Članak 18. Stavak (4): Projektantski ured nije jedina osoba registrirana za poslove projektiranja, već to može biti i zajednički ured, j.d.o.o., d.o.o., te d.d., pa je isto potrebno ispraviti. Prihvaćen Prihvaća se. Iz odredbe članka 13. stavka 1. podstavka 2. već je razvidno da termin “projektantski ured” podrazumijeva sve navedeno.
47 Hrvatski savez građevinskih inženjera (HSGI) Tehnički dio elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, Članak 18. U članku 18. predlažemo brisati stavak (3). Djelomično prihvaćen U navedenoj odredbi broj podstavka 3. zamijenit će se brojem podstavka 5. članka 17.
48 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Tehnički dio elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, Članak 18. U članku 18. predlažemo brisati stavak (3). Obrazloženje: Obzirom da se u člancima 12. i 17. odredila obaveza provođenja istražnih radova i način prikaza rezultata i nalaza istih, predmetni stavak više nije potreban. Djelomično prihvaćen U navedenoj odredbi broj podstavka 3. zamijenit će se brojem podstavka 5. članka 17.
49 Juraj Pojatina Tehnički dio elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, Članak 18. U članku 18. izbaciti stavak (3). Obrazloženje: Obzirom da se u člancima 12. i 17. Odredila obaveza provođenja istražnih radova i način prikaza rezultata i nalaza istih, predmetni stavak više nije potreban. Djelomično prihvaćen U navedenoj odredbi broj podstavka 3. zamijenit će se brojem podstavka 5. članka 17.
50 Društvo građevinskih inženjera Zagreb Tehnički dio elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, Članak 19. Projektantski ured nije jedina osoba registrirana za poslove projektiranja, već to može biti i zajednički ured, j.d.o.o., d.o.o., te d.d., pa je isto potrebno ispraviti. Prihvaćen Prihvaća se. Iz odredbe članka 13. stavka 1. podstavka 2. već je razvidno da termin “projektantski ured” podrazumijeva sve navedeno.
51 Hrvatski savez građevinskih inženjera (HSGI) Tehnički dio elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, Članak 19. Članak 19. Popis sastavnih dijelova općeg dijela projekta dopuniti sa slijedećim elementima: - imenovanje projektanta, odnosno glavnog projektanta u slučaju kad postoji više vrsta projekata - projektni zadatak Nije prihvaćen Glavni projektant se podrazumijeva, po potrebi. Imenovanje projektanta, odnosno glavnog projektanta nije sastavni dio projektne dokumentacije.
52 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Tehnički dio elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, Članak 19. Članak 19. Popis sastavnih dijelova općeg dijela projekta predlažemo dopuniti sa slijedećim elementima: - imenovanje projektanta, odnosno glavnog projektanta u slučaju kad postoji više vrsta projekata (imenuje investitor) - projektni zadatak kojim se odabire razina obnove građevinske konstrukcije (ovjerava investitor) Obrazloženje: - Imenovanje projektanta prema važećoj zakonskoj regulativi. - Zbog važnosti postignutih razina sigurnosti u odnosu na odabrane razine obnove, nužno je da postoji dokument kojim investitor odabire željenu razinu sigurnosti. Time isti u potpunosti preuzima odgovornost za odabir. Nije prihvaćen Glavni projektant se podrazumijeva, po potrebi. Razinu obnove određuje projektant čime on preuzima odgovornost za odabir – projektant je ovlaštena osoba. Imenovanje projektanta, odnosno glavnog projektanta nije sastavni dio projektne dokumentacije.
53 LINO FUČIĆ Tehnički dio elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, Članak 19. Izrada elaborata nije projektiranje, tako da u zadnjoj alineji treba umjesto riječi "projektanta" upisati "osobe" Nije prihvaćen U smislu predviđenog postupka obnove izrađivač elaborata je projektant.
54 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA PRAVILNIK O SADRŽAJU I TEHNIČKIM ELEMENTIMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE OBNOVE, PROJEKTA ZA UKLANJANJE ZGRADE I PROJEKTA ZA GRAĐENJE ZAMJENSKE OBITELJSKE KUĆE, V. PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADE Dopuniti naslov poglavlja V: PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADE I PROJEKT OBNOVE ZGRADE ZA CJELOVITU OBNOVU ZGRADE Obrazloženje: Naslov predlažemo uskladiti sa sadržajem poglavlja. Prihvaćen Prihvaća se. Naslov poglavlja će se uskladiti.
55 Juraj Pojatina PRAVILNIK O SADRŽAJU I TEHNIČKIM ELEMENTIMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE OBNOVE, PROJEKTA ZA UKLANJANJE ZGRADE I PROJEKTA ZA GRAĐENJE ZAMJENSKE OBITELJSKE KUĆE, V. PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADE Dopuniti naslov poglavlja V: PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADE I PROJEKT OBNOVE ZGRADE ZA CJELOVITU OBNOVU ZGRADE Obrazloženje: U skladu sa sadržajem poglavlja Prihvaćen Prihvaća se. Naslov poglavlja će se uskladiti.
56 Društvo građevinskih inženjera Zagreb Opći dio projekta obnove konstrukcije zgrada i projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade, Članak 20. Potrebno je definirati postupanje u slučaju kada u trenutku izrade elaborata nisu poznati OIB-i svih suvlasnika zgrade. Nije prihvaćen Prije izrade projektne dokumentacije obnove donosi se Odluka o obnovi za koju su potrebni OIB-ovi svih suvlasnika tako da je ova situacija nemoguća.
57 Društvo građevinskih inženjera Zagreb Opći dio projekta obnove konstrukcije zgrada i projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade, Članak 20. Primjedba: U predzadnjoj alineji je potrebno definirati tko je odgovorna osoba – da li je to odgovorna osoba u smislu projektanta, ili se radi o osobi ovlaštenoj za zastupanje pravne osobe ovlaštene za projektiranje, a koja je izradila elaborat. Nije prihvaćen Nedvosmisleno je navedeno da se radi o osobi ovlaštenoj za zastupanje (u pravnoj osobi ili uredu/zajedničkom uredu ovlaštenog inženjera).
58 Društvo građevinskih inženjera Zagreb Opći dio projekta obnove konstrukcije zgrada i projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade, Članak 20. Predlaže se projekte zvati projektima, a ne mapama Obrazloženje: Isto je nužno radi veće jasnoće i razumljivosti odredbi pravilnika. Nije prihvaćen Obrazloženje dano u odgovoru na primjedbu broj 3.
59 Društvo građevinskih inženjera Zagreb Opći dio projekta obnove konstrukcije zgrada i projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade, Članak 20. Projektantski ured nije jedina osoba registrirana za poslove projektiranja, već to može biti i zajednički ured, j.d.o.o., d.o.o., te d.d., pa je isto potrebno ispraviti. Prihvaćen Prihvaća se. Iz odredbe članka 13. stavka 1. podstavka 2. već je razvidno da termin “projektantski ured” podrazumijeva sve navedeno
60 LINO FUČIĆ Opći dio projekta obnove konstrukcije zgrada i projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade, Članak 20. naziv "PROJEKT OBNOVE ZGRADE ZA CJELOVITU OBNOVU ZGRADE", zamijeniti s "PROJEKT CJELOVITE OBNOVE ZGRADE" Nije prihvaćen Naziv projekta je u skladu sa Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreb, Krapinsko – zagorske županije i Zagrebačke županije.
61 Juraj Pojatina Opći dio projekta obnove konstrukcije zgrada i projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade, Članak 20. Popis sastavnih dijelova općeg dijela projekta dopuniti sa slijedećim elementima: - imenovanje projektanta, odnosno glavnog projektanta u slučaju kad postoji više vrsta projekata (imenuje investitor) - projektni zadatak kojim se odabire razina obnove građevinske konstrukcije (ovjerava investitor) Obrazloženje: - Imenovanje projektanta prema važećoj zakonskoj regulativi. - Zbog važnosti postignutih razina sigurnosti u odnosu na odabrane razine obnove, nužno je da postoji dokument kojim investitor odabire željenu razinu sigurnosti. Time isti u potpunosti preuzima odgovornost za odabir. Nije prihvaćen Glavni projektant se podrazumijeva, po potrebi. Razinu obnove određuje projektant čime on preuzima odgovornost za odabir – projektant je ovlaštena osoba. Imenovanje projektanta, odnosno glavnog projektanta nije sastavni dio projektne dokumentacije.
62 Društvo građevinskih inženjera Zagreb Opći dio projekta obnove konstrukcije zgrada i projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade, Članak 21. Stavak (3): Predlaže se projekt zvati projektom, a mapu mapom, radi veće jasnoće i razumljivosti odredbi pravilnika. Nije prihvaćen Obrazloženje dano u odgovoru na primjedbu broj 3.
63 Društvo građevinskih inženjera Zagreb Opći dio projekta obnove konstrukcije zgrada i projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade, Članak 21. Predlaže se umjesto teksta: „ime, broj ovlaštenja“ staviti tekst: „ime i prezime, te pečat ovlaštenog inženjera odnosno arhitekata“. Obrazloženje: Projektant u svakom slučaju potpisuje projekt, te potpis ovjerava pečatom komore, a na svakom pečatu se nalazi broj ovlaštenja, te zasebno navođenje broja ovlaštenja nema pretjeranog smisla. Osim navedenog, Komora može promijeniti izgled svog žiga, te, primjerice, iz njega izbaciti broj ovlaštenja, i tada bi projektant mogao potpisati idejni i glavni, i izvedbeni projekt bilo čega, osim ovog elaborata, jer je tu izrijekom navedeno da se mora znati broj ovlaštenja. Prihvaćen Prihvaća se.
64 Društvo građevinskih inženjera Zagreb Opći dio projekta obnove konstrukcije zgrada i projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade, Članak 21. Predlaže se izbjeći višestruko navođenje istih podataka. Naslovnica i opći dio sadrže gotovo sve iste podatke. Nije prihvaćen Ovako navedeno ostavlja mogućnost izrađivaču elaborata optimalno vizualno oblikovanje svih stranica elaborata te se smatra da je moguće izbjeći ponavljanja.
65 Društvo građevinskih inženjera Zagreb Opći dio projekta obnove konstrukcije zgrada i projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade, Članak 23. Projektantski ured nije jedina osoba registrirana za poslove projektiranja, već to može biti i zajednički ured, j.d.o.o., d.o.o., te d.d., pa je isto potrebno ispraviti. Prihvaćen Prihvaća se. Iz odredbe članka 13. stavka 1. podstavka 2. već je razvidno da termin “projektantski ured” podrazumijeva sve navedeno.
66 Društvo građevinskih inženjera Zagreb Opći zahtjevi za projekt obnove konstrukcije zgrade, Članak 24. Predlaže se radi jasnoće i razumljivosti propisa projekt zvati projektom, a mapu mapom. Nije prihvaćen Obrazloženje dano u odgovoru na primjedbu broj 3.
67 LINO FUČIĆ Opći zahtjevi za projekt obnove konstrukcije zgrade, Članak 24. stavak 4. Dodati na kraju rečenice "najmanje na razni koju se traži Tehničkim propisom za određnu kategoriju zgrade" Prihvaćen Prihvaća se.
68 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Tehnički dio projekta obnove konstrukcije zgrade, Članak 26. U članku 26. stavku 2. na kraju rečenice predlažemo dodati prema Tehničkom propisu. Obrazloženje: potrebno je ovu formulaciju uskladiti sa člankom 24. stavkom 1. Prihvaćen Prihvaća se.
69 Društvo građevinskih inženjera Zagreb Sadržaj tekstualnog dijela građevinskog projekta, Članak 27. Podatak o aktu na temelju kojeg je izgrađena odnosno kojim je stekla status postojeće zgrade bi trebao biti naveden u elaboratu ocjene postojećeg stanja, te predlažemo ovu odredbu prebaciti u odredbe o sadržaju elaborata. Djelomično prihvaćen Podaci o aktu na temelju kojeg je izgrađena odnosno kojim je stekla status postojeće zgrade dodani su u članak 17.
70 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Sadržaj tekstualnog dijela građevinskog projekta, Članak 27. U članku 27. stavku 1. podstavku 2 predlažemo brisati riječ "stvarnom" Predlaže se brisati podstavak 6. „dokaz zatečene potresne otpornosti zgrade u odnosu na potresnu otpornost zgrade prema normama niza HRN EN 1998 i pripadnim nacionalnim dodacima na koje upućuje Tehnički propis“. Obrazloženje: Predmetni dokaz nema svrhu budući da je zgrada oštećena i svakako će biti predmetom minimalno popravka građevinske konstrukcije. Nije prihvaćen To je potrebno radi omjera proračunske potresne otpornosti zgrade i potresne otpornosti prema normama niza HRN EN 1998 i pripadnim nacionalnim dodacima na koje upućuje Tehnički propis za građevinske konstrukcije.
71 Juraj Pojatina Sadržaj tekstualnog dijela građevinskog projekta, Članak 27. U članku 27. Izbacuje se „dokaz zatečene potresne otpornosti zgrade u odnosu na potresnu otpornost zgrade prema normama niza HRN EN 1998 i pripadnim nacionalnim dodacima na koje upućuje Tehnički propis“. Obrazloženje: Predmetni dokaz nema svrhu budući da je zgrada oštećena i svakako će biti predmetom minimalno popravka građevinske konstrukcije. Nije prihvaćen To je potrebno radi omjera proračunske potresne otpornosti zgrade i potresne otpornosti prema normama niza HRN EN 1998 i pripadnim nacionalnim dodacima na koje upućuje Tehnički propis za građevinske konstrukcije.
72 SLF Projekt d.o.o. Sadržaj tekstualnog dijela građevinskog projekta, Članak 27. Članak 27 crtica 5 - "dokaz da će postojeći materijali i građevni proizvodi koji su ugrađeni u dijelove zgrade nakon obnove zadovoljiti propisane zahtjeve i uvjete" - mort u ziđu starom cca100 godina je dotrajao u svim zidovima zgrada Donjeg i Gornjeg grada. Potrebno je pojasniti kako bi taj dokaz izgledao (da postojeći materijal ziđa starog 100 godina zadovoljava propisane uvjete i zahtjeve). mr.sc. Neven Crnobrnja dipl.ing.građ. Nije prihvaćen Materijali za koje će projektant predvidjeti dokaze ostaju u građevini – za njih se traži dokaz da imaju one karakteristike s kojima projektant ulazi u proračun
73 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Dokaz o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva u građevinskom projektu, Članak 29. U članku 29. stavku 1. iza riječi „zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti“ dodati „prema Tehničkom propisu“. Prihvaćen Prihvaća se.
74 LINO FUČIĆ V. PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADE , Program kontrole i osiguranja kvalitete građevinskog projekta "građevinskog projekta" izmijeniti u "u građevinskom projektu" Prihvaćen Prihvaća se.
75 LINO FUČIĆ Program kontrole i osiguranja kvalitete građevinskog projekta, Članak 30. stavak 1. - isto Prihvaćen Prihvaća se.
76 LINO FUČIĆ V. PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADE , Posebni tehnički uvjeti obnove i gospodarenje otpadom građevinskog projekta isto Prihvaćen Prihvaća se.
77 LINO FUČIĆ V. PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADE , Grafički prikazi građevinskog projekta isto Prihvaćen Prihvaća se.
78 Društvo građevinskih inženjera Zagreb Grafički prikazi građevinskog projekta, Članak 32. Potrebno je definirati što je to strukovna odrednica mape Nije prihvaćen Shodno terminologiji u ovom Pravilniku strukovna odrednica mape je strukovna odrednica projekta iz Pravilnika o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19). Napominje se i da je prema članku 2. stavku 3. ovog Pravilnika na izradu projektne dokumentacije obnove prema potrebi primjenjuju se i odredbe posebnih propisa donesenih u skladu sa zakonom kojim se uređuje gradnja u slučaju kada pojedini zahtjevi u pogledu izrade projektne dokumentacije nisu uređeni ovim Pravilnikom.
79 Društvo građevinskih inženjera Zagreb Grafički prikazi građevinskog projekta, Članak 32. Projektantski ured nije jedina osoba registrirana za poslove projektiranja, već to može biti i zajednički ured, j.d.o.o., d.o.o., te d.d., pa je isto potrebno ispraviti. Prihvaćen Iz odredbe članka 13. stavka 1. podstavka 2. već je razvidno da termin “projektantski ured” podrazumijeva sve navedeno.
80 SLF Projekt d.o.o. Grafički prikazi građevinskog projekta, Članak 32. Članak 32, stavak 2, podstavak 1 Ucrtanu situaciju podrazumijeva angažman ovlaštenog inženjera geodezije i izrade podloge za projektiranje. Potrebno je propisati način ovjere takve situacije od strane ovlaštenog inženjera geodezije (dostava zasebnog geodetskog snimka ili ovjera nacrta unutar Projekta konstrukcije) mr.sc. Neven Crnobrnja dipl.ing.građ. Djelomično prihvaćen Primjedba je razmotrena te se prihvaća na način da se situacija prikazuje na kopiji službenog katarskog plana.
81 Društvo građevinskih inženjera Zagreb Sadržaj tekstualnog dijela projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade, Članak 36. Stavak (3): Predlaže se projekt zvati projektom, a mapu mapom. Nije prihvaćen Obrazloženje dano u odgovoru na primjedbu broj 3.
82 SLF Projekt d.o.o. Sadržaj tekstualnog dijela projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade, Članak 36. članak 36 stavak 1 podstavak 4 "dokaz da će postojeći materijali i građevni proizvodi koji su ugrađeni u dijelove zgrade nakon obnove zadovoljiti propisane zahtjeve i uvjete" - mort u ziđu starom cca100 godina je dotrajao u svim zidovima zgrada Donjeg i Gornjeg grada. Potrebno je pojasniti kako bi taj dokaz izgledao (da postojeći materijal ziđa starog 100 godina zadovoljava propisane uvjete i zahtjeve). mr.sc. Neven Crnobrnja dipl.ing.građ. Nije prihvaćen Materijali za koje će projektant predvidjeti ostaju ugrađeni u građevini – za njih se traži dokaz da imaju one karakteristike s kojima projektant ulazi u proračun.
83 SLF Projekt d.o.o. Tehnički opis po mapama, Članak 38. članak 38 stavak 2 podstavak 8 Članak 27 "dokaz da će postojeći materijali i građevni proizvodi koji su ugrađeni u dijelove zgrade nakon obnove zadovoljiti propisane zahtjeve i uvjete" - mort u ziđu starom cca100 godina je dotrajao u svim zidovima zgrada Donjeg i Gornjeg grada. Potrebno je pojasniti kako bi taj dokaz izgledao (da postojeći materijal ziđa starog 100 godina zadovoljava propisane uvjete i zahtjeve). mr.sc. Neven Crnobrnja dipl.ing.građ. Nije prihvaćen Materijali za koje će projektant predvidjeti ostaju ugrađeni u građevini – za njih se traži dokaz da imaju one karakteristike s kojima projektant ulazi u proračun.
84 LINO FUČIĆ VI. PROJEKT OBNOVE ZGRADE ZA CJELOVITU OBNOVU ZGRADE, Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva Ako se gore inzistiralo da se naglasi da se radi o "dokazivanju... u građevinskom projektu", onda ovdje treba dosljedno pisati "dokazivanje ... u projektu obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade" Prihvaćen Prihvaća se.
85 LINO FUČIĆ VI. PROJEKT OBNOVE ZGRADE ZA CJELOVITU OBNOVU ZGRADE, Prikaz primijenjenih mjera zaštite od požara isto Prihvaćen Prihvaća se.
86 LINO FUČIĆ VI. PROJEKT OBNOVE ZGRADE ZA CJELOVITU OBNOVU ZGRADE, Program kontrole i osiguranja kvalitete isto Prihvaćen Prihvaća se.
87 LINO FUČIĆ VI. PROJEKT OBNOVE ZGRADE ZA CJELOVITU OBNOVU ZGRADE, Posebni tehnički uvjeti obnove i gospodarenje otpadom isto Prihvaćen Prihvaća se.
88 LINO FUČIĆ VI. PROJEKT OBNOVE ZGRADE ZA CJELOVITU OBNOVU ZGRADE, Grafički prikazi isto Prihvaćen Prihvaća se.
89 Društvo građevinskih inženjera Zagreb Oprema grafičkih prikaza, Članak 44. Potrebno je definirati što je to strukovna odrednica mape. Nije prihvaćen Shodno terminologiji u ovom Pravilniku strukovna odrednica mape je strukovna odrednica projekta iz Pravilnika o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19). Napominje se i da je prema članku 2. stavku 3. ovog Pravilnika na izradu projektne dokumentacije obnove prema potrebi primjenjuju se i odredbe posebnih propisa donesenih u skladu sa zakonom kojim se uređuje gradnja u slučaju kada pojedini zahtjevi u pogledu izrade projektne dokumentacije nisu uređeni ovim Pravilnikom.
90 Društvo građevinskih inženjera Zagreb Oprema grafičkih prikaza, Članak 44. Projektantski ured nije jedina osoba registrirana za poslove projektiranja, već to može biti i zajednički ured, j.d.o.o., d.o.o., te d.d., pa je isto potrebno ispraviti. Prihvaćen Prihvaća se. Iz odredbe članka 13. stavka 1. podstavka 2. već je razvidno da termin “projektantski ured” podrazumijeva sve navedeno.
91 Društvo građevinskih inženjera Zagreb Oprema grafičkih prikaza, Članak 44. Obrazloženje: U samom stavku se navodi da nacrti horizontalnih projekcija u pravilu moraju biti postavljeni s orijentacijom grafičkog prikaza tako da je sjeverna orijentacija prema gore, što znači da postoje i drugačiji slučajevi, pa da se dopuštaju i drugačije orijentacije prikaza na listu. Stoga, ako se nacrt može i drugačije orijentirati, stavak (3) je nepotreban. Nije prihvaćen U odredbi navedenog stavka je navedeno da nacrti horizontalnih projekcija u pravilu moraju biti postavljeni s orijentacijom grafičkog prikaza tako da je sjeverna orijentacija prema gore ili približno prema gore na listu s grafičkim prikazom i to je sukladno pravilima opremanja horizontalnih nacrta.
92 Hrvatski inženjerski savez (HIS) PRAVILNIK O SADRŽAJU I TEHNIČKIM ELEMENTIMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE OBNOVE, PROJEKTA ZA UKLANJANJE ZGRADE I PROJEKTA ZA GRAĐENJE ZAMJENSKE OBITELJSKE KUĆE, VII. PROJEKT ZA UKLANJANJE ZGRADA I PROJEKT ZA GRAĐENJE ZAMJENSKE OBITELJSKE KUĆE Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18) u dijelu, koji se odnosi na Projektiranje i izvođenje radova, u članku 73. koji se odnosi na obveze i odgovornosti u fazi projektiranja, u stavku (5) definira obvezu osiguranja izrade plana izvođenja radova. Navedena obveza proizlazi iz usklađivanja naših propisa s pravnom stečevinom EU (Direktiva Vijeća 92/57/EEZ od 24. lipnja 1992. o primjeni minimalnih sigurnosnih i zdravstvenih uvjeta na privremenim ili pokretnim gradilištima (osma pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL L 245, 26.8.1992.). Kako ne bi došlo do situacije da prilikom obnove Zagreba strada više ljudi nego li prilikom samog potresa ovu je obvezu potrebno svakako ugraditi u odredbe citiranog Prijedloga Pravilnika. Stoga predlažemo da se u Pravilnik uvede sljedeća odredba: „ Na temelju projekta uklanjanja građevine izrađuje se plan izvođenja radova kojim se osigurava primjena sigurnosnih mjera po posebnom propisu“. Nije prihvaćen Navedena obveza izrade plana izvođenja radova proizlazi iz drugog propisa – Zakona o zaštiti na radu i propisa donesenih na temelju tog zakona pa je nepotrebno to ovdje ponavljati.
93 Društvo građevinskih inženjera Zagreb VII. PROJEKT ZA UKLANJANJE ZGRADA I PROJEKT ZA GRAĐENJE ZAMJENSKE OBITELJSKE KUĆE, Članak 46. Stavak (2): Radi jasnoće i razumljivosti propisa, predlaže se projekt zvati projektom, a mapu mapom. Nije prihvaćen Obrazloženje dano u odgovoru na primjedbu broj 3.
94 Društvo građevinskih inženjera Zagreb VII. PROJEKT ZA UKLANJANJE ZGRADA I PROJEKT ZA GRAĐENJE ZAMJENSKE OBITELJSKE KUĆE, Članak 46. Stavak (1): dodati i geodetski projekt Nije prihvaćen U postupku obnove potresom porušenih zgrada nije predviđeno imati geodetske radove.
95 Društvo građevinskih inženjera Zagreb VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 48. Predlaže se navedeni rok od tri mjeseca uskladiti s vremenom potrebnim za odabir projektanta, te vremenom izrade glavnog projekta. Prihvaćen Prihvaća se. Rok je zamijenjen sa tri na šest mjeseci.