Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Pojmovi, Članak 2. 8. " Ministarstvo" je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Nije prihvaćen Poštovani, definiranjem Ministarstva kao ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša osigurava se da Pravilnik ostane pod nadležnošću resora okoliš u slučaju mijenjanja ustrojstva i preuzimanja poslova iz djelokruga Ministarstva.
2 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj PRAVILNIK O NAČINIMA I UVJETIMA ODLAGANJA OTPADA, KATEGORIJAMA I UVJETIMA RADA ZA ODLAGALIŠTA OTPADA, II. KATEGORIJE ODLAGALIŠTA U kategorijama odlagališta potrebno je preoblikovati stavak 1. u smislu dodavanja još jedne kategorije odlagališta. Primljeno na znanje Poštovani, komentar nije konkretan te ga nije moguće uzeti u obzir.
3 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj II. KATEGORIJE ODLAGALIŠTA, Članak 4. Premijestiti alijenju naziva '-odlagalište za inertni otpad' odmah ispod kategorija odlagališta. Dodati novu alijenu u katergorije odlagališta naziva '-odlagalište za vlastiti proizvodni otpad'. Djelomično prihvaćen Poštovani, zbog tehničke prirode objavljivanja dokumenata na aplikaciju e-Savjetovanja došlo je do promjena uvlaka teksta (kategorija odlagalište za inertan otpad tako je dospjela pod kategoriju odlagalište za neopasan otpad). Kako bi se osigurala objava točne podjele, alineja "- odlagalište za inertan otpad" je premještena. Dodavanje nove kategorije odlagališta "odlagalište za vlastiti proizvodni otpad" nije moguće jer takva podjela ne bi bila sukladna članku 4. Direktive Vijeća 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o odlagalištima otpada (SL L 182, 16.7.1999.) niti bi pratila propisane zahtjeve koje mora ispuniti pojedino odlagalište otpada, a koji prate podjelu odlagališta na odlagalište neopasnog, opasnog i inertnog otpada.
4 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj II. KATEGORIJE ODLAGALIŠTA, Članak 4. Mišljenja smo kako je ovim Pravilnikom potrebno definirati i postupak produljenja/ishođenja Dozvole za obavljanje djelatnosti odlaganja proizvodnog otpada na vlastito odlagalište gospodarskog subjekta koji isti proizvodi. Posebno želimo istaknuti kako pojedini proizvodni procesi mogu uključivati i odlaganje u svrhu tehničke sanacije (npr. otpadni gips) što se obavlja uz posjedovanje odgovarajućih dozvola za odlaganje na vlastito odlagalište proizvodnog otpada. Kako bi se ovakve vrste aktivnosti i dalje mogle obavljati mišljenja smo da bi MZOIP svakako trebao definirati i uvjete koje je potrebno zadovoljiti i za odlagališta vlastitog proizvodnog otpada budući da se neće moći zadovoljiti opći uvjeti definirani Dodatkom 1. iz ovog Nacrta Pravilnika. Primljeno na znanje Poštovani, komentar nije konkretan te ga nije moguće uzeti u obzir. Odlagalište vlastitog proizvodnog otpada je također odlagalište koje mora zadovoljiti sve opće uvjete propisane Direktivom Vijeća 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o odlagalištima otpada (SL L 182, 16.7.1999.) koja ne predviđa izuzeća za odlagališta vlastitog proizvodnog otpada.
5 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj II. KATEGORIJE ODLAGALIŠTA, Članak 4. . Primljeno na znanje Poštovani, komentar je nepotpun te ga nije moguće uzeti u obzir.
6 Ministarstvo zaštite okoliša i prirode II. KATEGORIJE ODLAGALIŠTA, Članak 4. Članak 4. podkategorije odlagališta neopasnog otpada - ovo je neki hibrid klasifikacije odlagališta neopasnog otpada iz Dodatka B Direktive o odlagalištima ? - odlagalište anorganskog otpada s niskim udjelom organskog sadržaja B1 (nadalje B1a i B1b) - odlagališta organskog otpada, koja mogu biti dalje podijeljena na bioreaktorska i odlagališta s manje reaktivnim, biološki obrađenim otpadom (B2) - odlagališta za miješani neopasni otpad (organski i neorganski otpad) (B3). - Primljeno na znanje Poštovani, podkategorije odlagališta neopasnog otpada nisu propisane Direktivom Vijeća 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o odlagalištima otpada (SL L 182, 16.7.1999.) nego Dodatkom B. Odluke Vijeća 2003/33/EZ od 19. prosinca 2002. kojom se utvrđuju kriteriji i postupci za prihvat otpada na odlagališta sukladno članku 16. i Prilogu II. Direktivi 1999/31/EZ (2003/33/EZ) (SL L 11, 16. 1. 2003.) koji daje pregled mogućnosti odlaganja i podjele odlagališta na podkategorije.
7 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj VIII. KONTROLA ZA VRIJEME AKTIVNOG KORIŠTENJA ODLAGALIŠTA, Članak 19. Mišljenja smo kako su za odlagališta inertnog otpada navedena mjerenja suvišna, posebno ukoliko se uzme u obzir definicija inertnog otpada: Inertni otpad« je otpad koji ne podliježe značajnim fizičkim, kemijskim ili biološkim promjenama. Inertni otpad nije topljiv, nije zapaljiv, na bilo koje druge načine fizikalno ili kemijski ne reagira niti je biorazgradiv. S tvarima s kojima dolazi u dodir ne djeluje tako da bi to utjecalo na zdravlje ljudi, životinjskog i biljnog svijeta ili na povećanje dozvoljenih emisija u okoliš. Vodotopivost, sadržaj onečišćujućih tvari u vodenom ekstraktu i ekotoksičnost vodenog ekstrakta (eluata) inertnog otpada mora biti zanemariva i ne smije u nijednom propisanom parametru ugrožavati kakvoću površinskih ili podzemnih voda. Primljeno na znanje Poštovani, komentar nije konkretan te ga nije moguće uzeti u obzir.
8 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj VIII. KONTROLA ZA VRIJEME AKTIVNOG KORIŠTENJA ODLAGALIŠTA, Članak 19. U stavku 2. u prve dvije alineje dodati sljedeći tekst: - mjerenja meteoroloških parametara, osim na odlagalištima inertnog otpada - mjerenja emisija odlagališnog plina; osim na odlagalištima inertnog otpada Nije prihvaćen Poštovani, Direktiva Vijeća 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o odlagalištima otpada (SL L 182, 16.7.1999.) ne dozvoljava izuzeća od mjerenja emisija odlagališnog plina za odlagalište inertnog otpada i Prilog III Direktive dozvoljava zemljama članicama da odrede način prikupljanja podataka o meteorološkim parametrima.
9 Ministarstvo zaštite okoliša i prirode X. ZATVARANJE ODLAGALIŠTA, ODRŽAVANJE I NADZOR NAKON ZATVARANJA ODLAGALIŠTA, Članak 20. U Članku 20., stavku (5), trebalo bi navesti minimalno vremensko razdoblje u kojem je Odlagatelj dužan osigurati kvalitetan monitoring istog, neovisno o tomu što je navedeno u Dozvoli. Djelomično prihvaćen Poštovani, minimalno vremensko razdoblje u kojem je odlagatelj dužan osigurati izvođenje propisanih obaveza iz članka 20. nacrta Pravilnika već je propisano u članku 18. Pravilnika (članak 17. sa e-Savjetovanja).
10 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj PRAVILNIK O NAČINIMA I UVJETIMA ODLAGANJA OTPADA, KATEGORIJAMA I UVJETIMA RADA ZA ODLAGALIŠTA OTPADA, DODATAK 1 OPĆI UVJETI ZA SVE KATEGORIJE ODLAGALIŠTA OTPADA Smatramo kako bi za svaku kategoriju odlagališta iz članka 4. ovog Pravilnika, uvažavajući predložene nadopune, bilo potrebno odrediti i opće uvjete. Ovako opće definiranje uvjeta neminovno će dovesti do situacije da pojedino odlagalište jednostavno neće biti u potpunosti usklađeno s odredbama definiranim u ovom Dodatku. Isto će posebno doći do izražaja uzmu li se u obzir specifičnosti za odlagalište vlastitog proizvodnog otpada i odlagalište inertnog otpada za koja su pojedine odredbe Općih uvjeta ili prestroge ili neprimjenjive. Primljeno na znanje Poštovani, komentar nije konkretan te ga nije moguće uzeti u obzir.
11 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj DODATAK 1 OPĆI UVJETI ZA SVE KATEGORIJE ODLAGALIŠTA OTPADA, 5. Osnovna opremljenost odlagališta Mišljenja smo kako pri definiranju 'Osnovne opremljenosti odlagališta' valja imati na umu o kojoj se kategoriji odlagališta govori. Ukoliko znamo da je 'inertni otpad' otpad koji ne podliježe značajnim fizičkim, kemijskim ili biološkim promjenama. Inertni otpad nije topljiv, nije zapaljiv, na bilo koje druge načine fizikalno ili kemijski ne reagira niti je biorazgradiv. S tvarima s kojima dolazi u dodir ne djeluje tako da bi to utjecalo na zdravlje ljudi, životinjskog i biljnog svijeta ili na povećanje dozvoljenih emisija u okoliš. Vodotopivost, sadržaj onečišćujućih tvari u vodenom ekstraktu i ekotoksičnost vodenog ekstrakta (eluata) inertnog otpada mora biti zanemariva i ne smije u nijednom propisanom parametru ugrožavati kakvoću površinskih ili podzemnih voda. Stoga predlažemo da se za odlagališta inertnog otpada ne propisuje obveza izrade i jasnog isticanja 'plana postupaka za slučaj izvanrednog događaja'. Smatramo kako je stalni nadzor, bilo ljudski bilo tehničkim sredstvima (video nadzorom) preskup u odnosu na ono što se štiti ukoliko govorimo o inertnom otpadu. Svakako smatramo kako je potrebno spriječiti nekontrolirani unos otpada, no pri tome valja voditi računa o ekonomskoj strani navedene aktivnosti i smatramo kako se isto može postići jeftinijim mjerama. Mišljenja smo i kako inertan otpad ne može biti izvor požara, a također ne može pridonijeti širenju požara te je stoga odredba o protupožarnom pojasu za ovakvo odlagalište suvišna, odnosno odlagališta inertnog otpada neće istu moći zadovoljiti. Nije prihvaćen Poštovani, sukladno posebnom propisu o zaštiti požara mora biti uređena protupožarna zaštita i svako odlagalište prema ovom Pravilniku mora imati plan postupaka u slučaju izvanrednog događaja izrađen na određenoj razini ovisno o kategoriji odlagališta. Stalni nadzor se odnosi na glavni ulaz na odlagalište gdje se doprema otpad.
12 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj DODATAK 1 OPĆI UVJETI ZA SVE KATEGORIJE ODLAGALIŠTA OTPADA, 5. Osnovna opremljenost odlagališta Predlažemo nadopunu druge alineje na sljedeći način: - Na uočljivom mjestu na odlagalištu mora biti istaknut plan postupaka za slučaj izvanrednog događaja, osim za odlagališta inertnog otpada te nadopunu četvrte alineje na sljedeći način: - Stalnim nadzorom treba spriječiti nenadzirani unos otpada na odlagalište , osim za odlagalište inertnog otpada u kojem se sprječavanje može osigurati samo putem ograde te desete alineje na sljedeći način: - Na lokaciji odlagališta mora biti uređen protupožarni pojas širine 4-6 m, osim kod odlagališta inertnog otpada Nije prihvaćen Poštovani, sukladno posebnom propisu o zaštiti požara mora biti uređena protupožarna zaštita i svako odlagalište prema ovom Pravilniku mora imati plan postupaka u slučaju izvanrednog događaja izrađen na određenoj razini ovisno o kategoriji odlagališta. Stalni nadzor se odnosi na glavni ulaz na odlagalište gdje se doprema otpad.