Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu Programa praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2021. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 INA Industrija nafte d.d. PROGRAM PRAĆENJA KVALITETE TEKUĆIH, II.  Način uzorkovanja i učestalost uzorkovanja tekućih naftnih goriva na benzinskim postajama Svrha donošenja Programa je praćenje i provjera kvalitete navedenih goriva koja se stavljaju na tržište te njihovo udovoljavanje propisanim odredbama kvalitete iz Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva i načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije (NN 57/2017). U normi HRN EN 14274 Goriva za motorna vozila – Ocjena kvalitete benzina i dizelskog goriva – Sustav nadzora kvalitete goriva (FQMS) stoji: Since the specification for automotive fuels contain climatic related requirements, the FQMS is rub twice a year, once during the winter period and once during the summer period. Information about the dates for the summer and winter periods in a specific country are defined in the country`s national annex to EN 228 and EN 590. Fuel samples taken during transition periods shall not be included in the FQMS. Uredba propisuje za motorne benzine početak ljetnog razdoblja najkasnije 1. svibnja, a završetak najranije 30. rujna, dok za dizelska goriva propisuje granične vrijednosti točke filtrabilnosti u vremenskim razdobljima prema odgovarajućim razredima uvjetovanim klimom, a sukladno nacionalnom dodatku HRN EN 590, a za RH razdoblja su: 16.04. − 30.09. razred B (0 °C) 01.10. − 15.11. razred D (-10 °C) 01.03. − 15.04. razred D (-10 °C) 16.11. − 29.02. razred E (-15 °C) Za dizelskog gorivo predlaže se usklađivanje vremenskih razdoblja sa zahtjevima Uredbe. Djelomično prihvaćen Obrazloženje: Primjedba je djelomično prihvaćena te je tražena izmjena ugrađena u tekst konačnog prijedloga Programa. Ukupni rokovi zimskog i ljetnog razdoblja u Programu nisu mijenjani, no dopunjena je odredba koja povezuje dodatna prijelazna razdoblja i klimatske zahtjeve za vrijednosti tlaka para i točke filtrabilnosti iz važećih normi HRN EN 228 i 590 (i nacionalnih dodataka) sa propisanim razdobljima iz Uredbe i Programa. Stoga će odredba iz točke II.2. Programa u tablici biti povezana indeksom (2) sa vremenskim razdobljima te će nakon tablice glasiti na slijedeći način: „(2) Posebni zahtjevi za kvalitetu benzina i dizelskog goriva koji su uvjetovani klimom, odnosno dodatna prijelazna vremenska razdoblja za vrijednosti tlaka para za benzin i točke filtrabilnosti za dizelsko gorivo su posebno propisana Uredbom i/ili važećim normama HRN EN 228 i HRN EN 590 sa pripadajućim nacionalnim dodacima za Republiku Hrvatsku te mogu vremenski odstupati od zimskog i ljetnog razdoblja koja su definirana u ovoj tablici..“
2 INA Industrija nafte d.d. PROGRAM PRAĆENJA KVALITETE TEKUĆIH, IV.  Laboratorijska analiza uzoraka tekućih naftnih goriva i izvješćivanje U IV.2. pod "Plan uzorkovanja mora sadržavati sljedeće podatke" predlažemo napraviti izmjene na način da glase: "naziv i adresu akreditiranog laboratorija prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025 koji će provoditi laboratorijske analize Ujedno predlažemo da se "akreditirani laboratoriji" preformulira na način da glasi: "laboratorij koji ima akreditirane sve metode ispitivanja propisane Uredbom ili da se doda da na ispitnom izvješću moraju biti akreditirane sve metode ispitivanja" Djelomično prihvaćen Obrazloženje: Tekst pod točkom IV.2. je dopunjen te glasi: „naziv i adresu akreditiranog laboratorija prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025 s kojim je izvoditelj uzorkovanja sklopio ugovor za provođenje analiza predviđenih u planu uzorkovanja.“ Vezano uz izričaj „sklapanja ugovora“, isti je trenutno propisan važećom Uredbom o kvaliteti tekućih naftnih goriva te ga ovim Programom ne možemo mijenjati, no s obzirom na navedeno u obrazloženju traženog te na poslovni smisao i poslovne odnose koji se posebno reguliraju, možemo prihvatiti i svaki drugi važeći pravni oblik sklapanja poslova između pravnih osoba (narudžbenica za pojedinačna uzorkovanja, više ugovaratelja itd.). Uvjeti za akreditirani laboratorij su propisani sukladno Uredbi, akreditirani laboratorij ima akreditaciju prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025. U predmetnom dijelu IV.2. se traže osnovni podaci o pravnoj osobi, ne propisuju se uvjeti pravnim osobama za obavljanje usluga.
3 INA Industrija nafte d.d. PROGRAM PRAĆENJA KVALITETE TEKUĆIH, IV.  Laboratorijska analiza uzoraka tekućih naftnih goriva i izvješćivanje U IV.4. predlažu se izmjene na način da glase: U slučaju spora glede interpretacije rezultata ispitivanja iz ovog Programa, primjenjuju se važeća izdanja norme HRN EN ISO 4259 (HRN EN ISO 4259-1, HRN EN ISO 4259-2 i HRN EN ISO 4259-3). Prihvaćen Prihvaćen.
4 INA Industrija nafte d.d. PROGRAM PRAĆENJA KVALITETE TEKUĆIH, IV.  Laboratorijska analiza uzoraka tekućih naftnih goriva i izvješćivanje U IV.1. Predlažemo izmjene na način da glase; Ocjenu sukladnosti tekućeg goriva naftnih goriva iz ovoga Programa može izvršiti akreditacijsko tijelo koje ima potvrdu o akreditaciji prema HRN EN ISO/IEC 17020 (Kontrolno tijelo - tip A), za kontrolu tekućih naftnih goriva i ocjenu sukladnosti kvalitete. Prijavljeno tijelo mora u postupku ocjenjivanja kvalitete koristiti rezultate laboratorijskog ispitivanja iz ovoga Programa koje je izdao ispitni laboratorij akreditiran prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 Nije prihvaćen Obrazloženje: Tekst prijedloga Programa pod točkom IV.1. je u potpunosti usklađen sa člankom 23. važeće Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva te regulira predmetnu problematiku na način koji podrazumijeva isti smisao provedbe kao što je i traženo iz komentara.