Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Kristijan Perković (Zajednica obiteljskog turizma pri HGK) ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA Članarina TZ je fizičkim osobama koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu u prosjeku višestruko poskupjela promjenom načina naplate koja je uvedena početkom ove godine (iznos se više ne izračunava kao postotak ostvarenog prometa nego se računa paušalno prema broju registriranih kreveta). Paušalni iznos po krevetu ne bi smio biti veći od prosječno naplaćene članarine po krevetu prethodnih godina, tim više što predstavnici ovog segmenta ugostitelja (obiteljski smještaj) često javno naglašavaju svoje nezadovoljstvo koliko se turističke zajednice bave njihovim segmentom i koliko koristi od njih dobivaju zauzvrat za uplaćenu članarinu. Umjesto ovakvog poskupljenja bilo bi bolje posvetiti se boljoj kontroli naplate članarine. Mnogi registrirani iznajmljivači do sada uopće nisu plaćali članarinu (vjerojatno nisu niti prijavljivali svoj godišnji promet Poreznoj upravi), a nisam siguran je li tko bio kažnjen radi toga (situacija slična neplaćanju PDV-a na provizije stranih OTA). Dakle, rješenje je unapređenje kvalitete procesa umjesto nametanja većeg iznosa članarine (po nekim izračunima čak četverostruko većeg!) onima koji sve svoje obveze pošteno plaćaju. Primljeno na znanje Napominjemo da se način plaćanja turističke članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG, promijenio u odnosu na 2019. i ranije godine, s obzirom da se članarina za ovu kategoriju obveznika od 01.01.2020. godine plaća u godišnjem paušalnom iznosu. Sredstva od turističke članarine (i turističke pristojbe) i njihovo korištenje imaju direktan utjecaj na razvoj samih destinacija, što dodatno treba osnažiti destinacijske i regionalne menadžment organizacije pred kojima su zadaci razvoja novih turističkih proizvoda na lokalnoj i regionalnoj razini. Povećanje iznosa turističke članarine značilo bi, između ostalog više sredstava koja će se trošiti u samoj destinaciji kako bi se stvorili uvjeti za razvijanje raznovrsnije ponude sadržaja i doživljaja. Destinacija (javni i privatni sektor) treba upravljati razvojem na svom području, njegovati kulturu kvalitete, a svojim gostima tijekom cijele godine pružati gostoljubivost, sigurnost i jedinstvenu raznovrsnost autentičnih sadržaja i doživljaja. Također napominjemo da je člankom 12. stavkom 1. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama propisano da poslove evidencije, obračuna i naplate članarine od pravnih i fizičkih osoba obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava
2 Turistička zajednica grada Zagreba ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA Poštovani, u ime Turističke zajednice grada Zagreba, ovim putem dajemo iznimnu podršku usvajanju prijedloga ovog Zakona, posebno u odnosu na mogućnost redefiniranja iznosa predujmova članarine, koju smo i službeno zatražili dopisom Ministarstvu turizma i sporta RH upućenim 6. kolovoza ove godine. Našim članovima koji su pogođeni padom prihoda, ali i posljedicama elementarne nepogode potresa, na ovaj način će se omogućiti prilagodba obveze stvarnoj situaciji u kojoj se nalaze. Naš prijedlog je bio da se izmjene usvoje i stupe na snagu već tijekom ove godine kako ne bi dolazilo do prevelikih preplata uplate članarine, no i primjena od 1. siječnja iduće godine, a s obzirom na produljivanje okolnosti vezano za pandemiju korona virusa, utjecat će na bolji položaj članova. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
3 HGK ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA Članice Zajednice za obiteljski turizam HGK predlažu da se u predmetne izmjene Zakona uvaži i oslobađanje plaćanja paušalnog iznosa članarine za odjavljene krevete ako u tekućoj godini nisu imali prijavljenog gosta. Također, ista odredba već je donesena u odnosu na plaćanje turističke pristojbe pod člankom 2a u “Pravilniku o dopunama Pravilnika o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ( Narodne novine 105/2020). Članice Zajednice smatraju kako je shodno navedenom potrebno uvesti i paralelno oslobađanje od obveze plaćanja turističke članarine. Ujedno su mišljenja kako isto oslobađanje ne bi trebalo vezati isključivo za 2020. godinu kao u navedenome Pravilniku jer članarinu nisu obvezni platiti članovi koji istu plaćaju u postocima ako nisu ostvarili prihode te bi sukladno tome isto trebali vrijediti i za sve ostale koji nisu ostvarili prihode u tekućoj godini, a osobito za one koji su u istoj godini odjavili rješenje radi neostvarivanja prihoda, odnosno neostvarivanja rezervacija. Primljeno na znanje Ujedno se skreće pozornost da predloženo nije predmet reguliranja ovoga Zakona.
4 Hrvatska udruga društava za tržišno komuniciranje ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA Hrvatska udruga društava za tržišno komuniciranje (HURA) - Ovim putem podržavamo iskazanu namjeru smanjenja ukupnog iznosa članarine koji plaćaju pojedini pravni subjekti. Nastavno na ranije iskazane stavove HURA-e (kao vodeće strukovne udruge u sektoru tržišnih komunikacija u RH) vezane uz obvezu plaćanja članarine društava za tržišno komuniciranje koja prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti ulaze u djelatnost "Agencije za promidžbu (73.11)" i ovim putem ističemo kako većina kreativnih agencija zapravo ne ostvaruje dobit od obavljanja s turizmom neposredno povezanih djelatnosti te kao takve nikako ne bi trebale biti svrstane u prvu (najvišu) skupinu djelatnosti za koje se plaća članarina, a kako je to utvrđeno Člankom 5. Zakona. Činjenica jest da pojedini oglašivači koji koriste usluge agencija za promidžbu radi kreiranja i vođenje promidžbenih kampanja radi plasiranja i pozicioniranja svojih proizvoda na tržištu mogu neposredno ostvarivati dobit vezanu uz turističke aktivnosti i djelatnosti, pa posljedično tome biti svrstani u prvu skupinu, ali ne i same agencije koje istu vrstu usluge pružaju kao svoju osnovnu djelatnost. Nadalje, smatramo kako bi bilo potrebno izmijeniti i odredbe Članka 7. navedenog Zakona na način da osnovica za obračun članarine bude utvrđena temeljem stvarne dobiti koja se neposredno ostvaruje pojedinom djelatnosti, a ne temeljem prihoda, jer je dobit (prihod - rashod) zapravo pravi pokazatelj "koristi" od pojedine djelatnosti. Primljeno na znanje Navedeni prijedlog će se razmotriti, ali ne u sklopu ovih konkretnih izmjena Zakona, s obzirom da zahtijeva dublju analizu problematike.
5 Zvonimir Ružman ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA Poštovani. Obzirom da smo ove godine imali strahovit pad u broju noćenja (mi smo, npr. ostvarili bruto priliv vidljiv u Knjizi prometa za 2020. od noćenja ispod 40% od 2019.-te godine dakle pad preko 60%) predlažem da za 2020. godinu mi iznajmljivači izvršimo obračun za plaćanje na način da obračunati propisani iznos članarine umanjimo točno za iznos postotka pada ostvarenog bruto priliva tijekom ove 2020. u odnosu na bruto priliv za 2019. godinu (Knjiga prometa za 2019.-tu godinu) te da dakle na ovaj način obračunamo i Poreznoj upravi dostavimo TZ obrazac za ovu godinu (krajnji rok je 15.01.2021.) pri nadležnom Poreznom uredu. Držim da je ovo najpošteniji i jedini način da se i nama iznajmljivačima smještaja u domaćinstvu barem i na ovaj način pomogne doslovno preživjeti do slijedeće (eventualne) turističke sezone. Ovakav obračun kao uostalom i svaki drugi preko našeg OIB-a i PDVID broja je vrlo jednostavno kontrolirati u sustavu Porezne uprave a kontrola bi se pojednostavila propisivanjem obaveze da uz predaju i dostavu TZ obrasca/obračuna u nadležni Ured Porezne uprave dostavljamo i potpisanu kopiju (ili i izvornik) naše KP za 2020. i 2019. godinu. Usvajanje ovakvog modela za obračun i predaju TZ obrasca za ovu 2020. godinu bi osobito mnogo značio nama kojima je to jedini izvor dohotka. Apsolutno jedini. Hvala i sretno nam svima, Zvonimir Nije prihvaćen Ministarstvo turizma i sporta je, uvažavajući posebne okolnosti u 2020. godini koje su izazvane pandemijom bolesti COVID-19, glede obveze plaćanja članarine turističkim zajednicama, za privatne iznajmljivače, donijelo Pravilnik kojim je propisano da se visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine u 2020. godini umanjuje za 50% te da se godišnji paušalni iznos članarine ne plaća na pomoćne ležajeve.
6 Lidia Legović ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA Mišljenja sam da se paušalni iznos članarine ne bi trebao naplatiti obveznicima koji su ishodili rješenje o ukidanju odobrenja za pružanje ugo. usluga u domaćinstvu ili koji nisu tokom godine ostvarili niti jedno noćenje. Po "starom zakonu o članarinama" ti obveznici ne bi morali platiti članarinu pošto i nisu ostvarili nikakvih prihoda, što je i korektno. Stoga Vas molim da uvažite moj komentar i da poduzmete nešto u vezi toga. Zahvaljujem. Lp Primljeno na znanje Napominjemo da je Ministarstvo turizma i sporta, uvažavajući posebne okolnosti u 2020. godini koje su izazvane pandemijom bolesti COVID-19, glede obveze plaćanja članarine turističkim zajednicama za privatne iznajmljivače, donijelo Pravilnik kojim je propisano da se visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine u 2020. godini umanjuje za 50% te da se godišnji paušalni iznos članarine ne plaća na pomoćne ležajeve.
7 HOK ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Predlažemo produljiti rok propisan stavkom 4. u članku 13. važećeg Zakona i to na način da se rok za podnošenje obrasca TZ propiše rok do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu. Nije prihvaćen Navedena odredba odnosi se na osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG i koje podnose jednostavniji Obrazac TZ u odnosu na pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost.
8 Mandica Skuljan ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Prema Zakonu o turističkim zajednicama (NN 52/19, 42/20) članstvo u TZ može biti obvezno i dobrovoljno. Obvezno je za sve koji se bave djelatnošću povezanom s turizmom. glavno upravljačko tijelo TZ je Skupština, koju čine obvezni članovi ili predstavnici članova. Doduše taj Zakon ne propisuje tko, kada i kako bira predstavnike pojedinih skupina obveznih članova, niti propisuje da se to pitanje obvezno uređuje Statutima. Zašto ovaj uvod uz izmjene ovog Zakona? Zato što su bi prava i obveze OBAVEZNIH članova TZ trebale biti jednake, kao i način obračuna i naplate članarine. Nema nikakvog zdravorazumskog opravdanja da se i fizičkim osobama koje plaćaju paušalnu članarinu ona ne obračunava kao i svim ostalim obveznim članovima, na temelju ostvarenih prihoda u prethodnoj godini, ako ih se člankom 9. Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine osoba koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i OPG i obrascima TZ za plaćanje članarine TZ, obvezuje da Poreznoj upravi moraju dostaviti do 15. siječnja tekuće godine, Obrazac TZ s podacima o ukupno ostvarenom prihodu u protekloj godini. Kakva je svrha predaje tog obrasca (a i sadržaja cijelog tog članka u tom Pravilniku, pošto Zakon o članarinama u TZ takvu obvezu ne propisuje u čl. 11.) ako se iznajmljivačima fizičkim osobama, paušali iznos članarine obračunava ne temelju maksimalnog broja kreveta upisanog u eVisitor u prethodnoj godini, bez obzira da li u prethodnoj godini uspjeli popuniti krevete ili ne, odnosno ostvariti prihod s tog osnova. Jesu li i prava obveznih članova TZ različita u skupštini TZ kao što su obveze? Imaju li obvezni članovi fizike osobe drugačija prava kad je riječ o sudjelovanju u radu Skupština TZ? Mogu li birati i biti birani u radna tijela TZ na isti način kao i oni koji članarinu plaćaju prema ostvarenom prihodu? Zakoni ne sadrže članke o takvim pitanjima. Ni pravilnici doneseni na temelju njih. Kao što niti u jednom prpisu, bilo zakonu bilo pravilniku, nema odredbe kojom bi bilo regulirano pravo na ŽALBU/PRIGOVOR na pogrešno evidentirane podatke u eVisitoru koji su osnovica za obračun članarine i/ili na pogrešno obračunati iznos turističke članarine za tekuću godinu. Ovo pišem iz vlastitog negativnog iskustva. Dvije godine pokušavam na sve načine umoliti TZ i sustav eVizitr da isprave netočno unesen podatak o broju kreveta i njihovoj vrsti, koje iznajmljujem u svom objektu. Dvije godine i jedan upravni spor mi je trebalo da porezna ispravi broj 4 u broj 3. Da isto to učine HTZ i TZ još nisam uspjela bez sudskog spora, zato držim da članak 11. stavak 5. u kojem se propisuje da se broj kreveta određuje prema podacima iz sustava eVizitor obavezno mora dopuniti odredbom kojom će biti prpisano kako se sustav eVizitor puni takvim podacima, tko ih unosi, na koji način, tko odgovara za njihovu točnost, i način na koji se netočno uneseni podaci mogu ispraviti nakon prigovora iznajmljivača. Primljeno na znanje Napominjemo da pitanja koja se odnose na tijela turističke zajednice te obvezatno i dragovoljno članstvo u turističkim zajednicama nisu predmet reguliranja ovoga Zakona nego Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma. Glede podnošenja Obrasca TZ 2 do 15. siječnja tekuće godine, skrećemo pozornost da osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG podnose jednostavniji Obrazac TZ. Glede podnošenja žalbe ili prigovora na pogrešno evidentirane podatke i/ili na pogrešno obračunati iznos turističke članarine, napominjemo, da ukoliko je netko preplatio dužni iznos članarine, toj osobi se vraća preplaćeni dio sukladno postupku iz nadležnosti Porezne uprave.
9 Damir Vrbanec ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Smatram da paušalni iznos članarine ne bi trebali plačati oni koji nisu tijekom tekuće, obračunske, godine ostvarili nikakva noćenja. LP Nije prihvaćen Ministarstvo turizma i sporta je, uvažavajući posebne okolnosti u 2020. godini koje su izazvane pandemijom bolesti COVID-19, glede obveze plaćanja članarine turističkim zajednicama za privatne iznajmljivače, donijelo Pravilnik kojim je propisano da se visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine u 2020. godini umanjuje za 50% te da se godišnji paušalni iznos članarine ne plaća na pomoćne ležajeve.
10 HOK NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA, Članak 1. Hrvatska obrtnička komora podržava izmjene Zakona kojima se smanjuju stope za obračun članarine jer svako rasterećenje znači poticaj uspješnijem poslovanju, osobito u okolnostima kriznih situacija poput ove izazavane epidemijom korona virusa. Predlažemo također da se u Pravilniku o dopuni pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici izmjeni čl. 1. i čl. 2 u djelu koji se odnosi na posebnosti za 2020. godinu, kako bi se već sada stvorili jednaki uvjeti i za 2021. godinu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje u dijelu koji se odnosi na prijedlog izmjena Pravilnika o dopuni pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ, a koji nije predmet reguliranja ovog Zakona.
11 HOK NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA, Članak 3. Podržavamo i razloge za dopunu članka 11. Zakona, kako je navedeno u obrazloženju: „jer se članarina obračunava s obzirom na kapacitete iz prethodne godine prema podacima iz sustave eVisitor“. Međutim, predložene odredbe novih stavaka 6. i 7. upućuju na to da bi se one koji nemaju podatke za prethodnu godinu iz sustava eVisitor zadužilo na osnovu maksimalno mogućeg punog kapaciteta, koji u provoj godini poslovanja nije realno očekivati te može predstavljati nesrazmjerno opeterećenje na početku poslovanja. To posebice stoga što se stavkom 7. predlaže propisati da se tako utvrđeni iznos plaća jednokratno i to do kraja tekuće godine, iz čega proizlazi da se ne bi niti mogao mijenjati u sljedećoj godini na temelju podataka o stvarno ostvarenim rezultatima, odnosno pokazateljima iz sustava eVisitor kada budu evidentirani i dostupni. Predlažemo da se isto propiše kao akontacija a da se naknadnom dostavom obrasca utvrdi stvarna obveza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, uz napomenu da će se izmjenama i dopunama Zakona o članarinama propisati i rok plaćanja turističke članarine za osobe koje su rješenje o odobrenju prvi puta ishodile u 2020. godini.
12 Mandica Skuljan NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA, Članak 3. U članku 11. stavku 1. propisano je da fizičke osobe koje iznajmljuju u domaćinstvu plaćaju godišnju paušalnu članarinu za svaki krevet, dok "osobe koje vode poslovne knjige" odnosno koje iznajmljuju kao trgovci ili obrtnici članarinu plaćaju kao umnožak propisane stope i ostvarenih ili naplaćenih primitaka u prethodnoj godini. I jednima i drugima posebnim Pravilnikom je propisana obveza predaje Obrasca TP o ostvarenim PRIMICIMA do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu. Ako je tome tako, zašto se fizičkim osobama obračun članarine vrši na temelju broja kreveta? Zašto ta nepotrebna razlika za potpuno istu obvezu i prava? Nikakve zdravorazumske logike nema za ovakvo različito obvezivanje obveznika za bvezno članstvo u specifičnoj interesnoj zajednici. Pored toga u stavku 5. propisuje se da se BROJ KREVETA određuje prema podacima iz sustava eVizitor. U tm su sustavu i podaci o broju ugošćenih gostiju, o njihovim godinama života, o broju noćenja koje su proveli u svakom pojedinom objektu iznajmljivača, Sve te podatke u sustav eVisitor moraju unositi svi iznajmljivači na potpuno isti način. Zašto ti podaci nisu propisani kao osnovica a ne broj kreveta? Tko odgovara za pogrešan obračun članarine na temelju netočno unesenih podataka u sustav eVisitor? Kome se iznajmljivač može žaliti? Od koga tražiti ispravak? Kome uputiti prigovor? Svi zakoni sadrže pglavlja u kojima su propisane kazne za iznajmljivače ako oni propiste nešto obaviti u roku. Niti jedan članak ne propisuje pravni put za njihov prigovor na obračun. Broj kreveta i njihova vrsta su promjenjiva kategorija, čija popunjenost samo djelomično ovisi o sposobnosti i trudu svakog iznajmljivača. Koliki će broj krevata stvarno iznajmiti u tekućoj godini ovise o kvaliteti sezone koju određuje mnogo nepredvidivih faktora (klimatskim uvjetima i vremenu, prometu, gospodarsko i političkom okruženju, pandemijama i zdravstvenim uvjetima..). Podaci o broju ugošćenih gostiju i broju noćenja su daleko su realniji i prihvatljivi broj za osnovicu od broja kreveta, na temelju koje bi trebalo obračunavati paušalnu turističku članarinu i paušalnu turističku pristojbu. Nije prihvaćen Skreće se pozornost da se način plaćanja turističke članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG, promijenio u odnosu na 2019. i ranije godine. Članarina se za ovu kategoriju obveznika od 01.01.2020. godine plaća u godišnjem paušalnom iznosu.
13 Turistička zajednica Općine Rakovica NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA, Članak 3. Poštovani, plaćanje turističke članarine na temelju kapaciteta iz prethodne godine prema podacima iz sustava eVisitor nije dobro uređeno što se tiče obveznika koji su u prošloj godini, odnosno 2019. godini smanjivali kapacitet. Budući da se članarina za 2019. godinu plaćala po prometu i da su ta zaduženja podmirena, za 2020. godinu nikako nije ispravno zaduživati najveći broj kreveta iz prethodne godine jer dolazi do dvostruke naplate. Konkretan primjer iz naše TZ gdje se vidi neuređenost po pitanju određivanja kapaciteta, imamo obveznika koji je odjavio dio smještajnog kapaciteta 07.01.2019. te iako je podmirio sva davanja turističke članarine, obveznik je u obvezi platiti za 2020. i za one krevete koje nije koristio ni u 2019., kamo li 2020.! Na temelju navedenog potrebno je bolje urediti što je s obveznicima koju u tekućoj godini odjavljuju svoje objekte i/ili smanjuju kapacitete, budući da će im se u idućoj godini gledati najveći broj iz prethodne godine, što znači da kod smanjenja tek nakon dvije godine se ti kreveti neće naplaćivati? Primjer: Obveznik u 2020. ima 10 kreveta, za koje je podmirio paušal turističke članarine, nakon čega je smanjio kapacitet na 5 kreveta. U 2021. opet plaća za 10 kreveta (iako je stvarno stanje drugačije), da bi tek u 2022. plaćao za smanjeni kapacitet. Smatramo da ovakav način naplate nije u redu te se isto treba pod hitno pravednije urediti! Dodatno, budući da se u TZ2 obrascu unosi promet iz prethodne godine, rok od 15 dana (ako uzmemo u obzir vikende i praznike koji su neradni dani) je prekratak za predaju obrasca Poreznoj upravi, razmotriti mogućnost da se isti produži barem do 31. siječnja. Srdačan pozdrav, Turistička zajednica Općine Rakovica Nije prihvaćen Navedeni prijedlog nije predmet ovih konkretnih izmjena Zakona. Skreće se pozornost da se način plaćanja turističke članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG, promijenio u odnosu na 2019. i ranije godine, s obzirom da se članarina za ovu kategoriju obveznika od 01.01.2020. godine plaća u godišnjem paušalnom iznosu. Ministarstvo turizma i sporta je, uvažavajući posebne okolnosti u 2020. godini koje su izazvane pandemijom bolesti COVID-19, glede obveze plaćanja članarine turističkim zajednicama za privatne iznajmljivače, donijelo Pravilnik kojim je propisano da se visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine u 2020. godini umanjuje za 50% te da se godišnji paušalni iznos članarine ne plaća na pomoćne ležajeve. U vezi s odredbom o roku dostave TZ2 Obrasca, napominjemo da osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG- u podnose jednostavniji Obrazac TZ
14 HOK NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA, Članak 5. Podržavamo i razloge za dopunu članka 11. Zakona, kako je navedeno u obrazloženju: „jer se članarina obračunava s obzirom na kapacitete iz prethodne godine prema podacima iz sustave eVisitor“. Međutim, predložene odredbe novih stavaka 6. i 7. upućuju na to da bi se one koji nemaju podatke za prethodnu godinu iz sustava eVisitor zadužilo na osnovu maksimalno mogućeg punog kapaciteta, koji u provoj godini poslovanja nije realno očekivati te može predstavljati nesrazmjerno opeterećenje na početku poslovanja. To posebice stoga što se stavkom 7. predlaže propisati da se tako utvrđeni iznos plaća jednokratno i to do kraja tekuće godine, iz čega proizlazi da se ne bi niti mogao mijenjati u sljedećoj godini na temelju podataka o stvarno ostvarenim rezultatima, odnosno pokazateljima iz sustava eVisitor kada budu evidentirani i dostupni. Predlažemo da se isto propiše kao akontacija a da se naknadnom dostavom obrasca utvrdi stvarna obveza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, uz napomenu da će se izmjenama i dopunama Zakona o članarinama propisati i rok plaćanja turističke članarine za osobe koje su rješenje o odobrenju prvi puta ishodile u 2020. godini.
15 Udruga iznajmljivača privatnog smještaja Ražanac ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA, ODREDBE VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU I DOPUNJUJU Poštovani, u ime Udruge iznajmljivača privatnog smještaja Ražanac iznio bih stav o izmjenama i dopunama predmetnog Zakona. Naime, ovim zadnjim izmjenama nisu obuhvaćeni iznajmljivači paušalci te za njih i dalje ostaju iste odredbe koje su već prije donesene,a to znači plaćanje fiksnog iznosa članarine po broju kreveta, a dogodine i na pomoćne krevete što je tema za sebe. Slažemo se sa već navedenim komentarima, i ne možemo uvažiti predloženi obračun članarine po kojem oni iznajmljivači koji su odjavili krevete isto moraju platiti taj iznos, i to za maksimalni broj kreveta koji su imali prijavljeno, to je potpuno neprihvatljivo. Isto tako, zašto se kao i do sada obračun članarine ne računa po prijavljenom prometu, umjesto fiksno po ležaju bez obzira na broj noćenja?? Gdje je tu logika, i čemu onda tu članarinu tako nazivati, umjesto da se nazove još jedan obavezni porez koji mi paušalci plaćamo? I sad dolazimo do najbitnijeg dijela cijele priče, svi članovi neke udruge, zajednice i sl. imaju neku povratnu korist od članstva, koju pogodnost mi ostvarujemo? Svake godine malo po malo se dižu porezi, članarina se zove krivim imenom, a čime smo mi iznajmljivači zaštićeni? Kad od članstva u turističkoj zajednici budemo imali nekakve materijalne koristi onda ćemo je svi uredno plaćati, i stoga vas molim da opravdate plaćanje ovog nameta, koji nije ništa drugo nego financiranje državnog aparata koji ničim ne doprinosi poboljšanju naše ponude i održavanju glavnog turističkog proizvoda, a to je bio i bit će privatni obiteljski smještaj. Unaprijed zahvaljujemo na odgovoru! Nije prihvaćen Ministarstvo turizma i sporta je, uvažavajući posebne okolnosti u 2020. godini koje su izazvane pandemijom bolesti COVID-19, glede obveze plaćanja članarine turističkim zajednicama, za privatne iznajmljivače, donijelo Pravilnik kojim je propisano da se visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine u 2020. godini umanjuje za 50% te da se godišnji paušalni iznos članarine ne plaća na pomoćne ležajeve. Napominjemo da sredstva od turističke članarine (i turističke pristojbe) i njihovo korištenje imaju direktan utjecaj na razvoj samih destinacija, što dodatno treba osnažiti destinacijske i regionalne menadžment organizacije pred kojima su zadaci razvoja novih turističkih proizvoda na lokalnoj i regionalnoj razini. Povećanje iznosa turističke članarine značilo bi, između ostalog više sredstava koja će se trošiti u samoj destinaciji kako bi se stvorili uvjeti za razvijanje raznovrsnije ponude sadržaja i doživljaja. Destinacija (javni i privatni sektor) treba upravljati razvojem na svom području, njegovati kulturu kvalitete, a svojim gostima tijekom cijele godine pružati gostoljubivost, sigurnost i jedinstvenu raznovrsnost autentičnih sadržaja i doživljaja.