Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o dopunama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Nacrt, Članak 2. Predlažemo brisati članak 2. iz Prijedloga, a članke navedene u njemu (članka 10. do 13. i članka 15. Zakona o mirovinskom osiguranju) prebaciti u članak 1. prijedloga, zbog razloga što je navedeno već propisano sa člankom 26. Zakona o mirovinskom osiguranju koji navodi kako se ne može uopće ostvariti staž osiguranja (radni staž) ukoliko nisu uplaćeni doprinosi, a isto se odnosi na osiguranike iz članaka 10. do 13., članka 15., članka 16. i članka 18. stavaka 1. do 3. Zakona o mirovinskom osiguranju. Kako navedeni osiguranici uopće ne mogu ostvariti staž osiguranja (radni staž) bez podmirenih obveza, odnosno uplaćenih doprinosa time se automatski ne može ni ostvariti ni staž osiguranja s povećanim trajanjem. Nije prihvaćen S obzirom da se odredbom članka 2. prava iz Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem priznaju i samostalnim obveznicima uplate doprinosa (tzv. samozaposlenim osobama), kao i obveza uplate dodatnog doprinosa za povećani staž, apostrofira se i njihova obveza plaćanja doprinosa, koja je regulirana i Zakonom o mirovinskom osiguranju.
2 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Nacrt, Članak 1. U Zakonu o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (Narodne novine, broj 115/18) u članku 3. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi: „(5) Prava iz stavka 1. ovoga članka imaju i osiguranici – osobe s invaliditetom iz članka 1. točke 3. ovoga Zakona obvezno osigurani na mirovinsko osiguranje na temelju članka 9. stavka 1. točke 1. i točke 3. i stavka 3., članka 10. do 15. i članka 28. stavka 1. točke 1. i 2. Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18, 115/18 i 102/19).“. Nije prihvaćen Prijedlogom zakona razdvojene su kategorije osoba s invaliditetom kojima se priznaju prava iz Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem na način da se odredbom članka 2. posebno obuhvate kategorije osiguranika-osoba s invaliditetom koje su samostalni obveznici uplate doprinosa.
3 Nezavisni hrvatski sindikati Nacrt, PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O STAŽU OSIGURANJA S POVEĆANIM TRAJANJEM Nezavisni hrvatski sindikati su kod donošenja ovoga Zakona 2018. godine upozoravali predlagatelja na članak 25. temeljem kojeg troškove izrade stručne dokumentacije izrađene prema metodologiji, koju pravilnikom propisuje ministar nadležan za mirovinsko osiguranje, snosi podnositelj poticaja. Ovakvim rješenjem stavljaju se u nepovoljniji položaj radnici čiji sindikat ili poslodavac ne mogu financirati izradu stručne dokumentacije, odnosno država diskriminira radnike po osnovi imovnog stanja, što je zabranjeno sukladno Zakonu o suzbijanju diskriminacije i Ustavu RH. Problem je osobito ozbiljan jer se radi o ugrožavanju zdravlja radnika, s obzirom da se staž osiguranja s povećanim trajanjem odnosi, između ostalog, na osiguranike koji su zaposleni na osobito teškim i za zdravlje i radnu sposobnost štetnim radnim mjestima te na osiguranike kojima nakon određenih godina života, zbog naravi i težine posla, fiziološke funkcije organizma opadaju u toj mjeri da onemogućavaju daljnje uspješno obavljanje tog posla. Mogući podnositelj poticaja (sindikat) ne mora biti financijski snažna organizacija te često nema dovoljno financijskih sredstava za pokrivanje troškova za izradu stručne dokumentacije, a poslodavac ne želi financirati isto te im se stoga staž osiguranja ne može računati s povećanim trajanjem bez obzira na štetnost radnog mjesta za zdravlje i radnu sposobnost radnika, a takvih primjera ima osobito među niže plaćenim radnim mjestima, jer niska plaća povlači za sobom nisku sindikalnu članarinu te nemogućnost financiranja izrade stručne dokumentacije. Slijedom svega navedenoga, ponovno predlažemo izmjenu stavka 4. navedenog članka na način da glasi: „ (4) Troškove za izradu stručne dokumentacije snosi državni proračun“, ili neku drugu formulaciju koja bi određivala obvezu da se troškovi za izradu stručne dokumentaciju snose iz javnih sredstava. Nije prihvaćen Nije prihvatljivo da državni proračun snosi troškove izrade dokumentacije prema metodologiji koju pravilnikom propisuje ministar nadležan za mirovinski sustav. Naime, rješavanje problematike koja se tiče ugrožavanja zdravlja radnika zaposlenih na opasnim poslovima mora biti u izravnom interesu poslodavca, ali i sindikata u odnosu na uvjete u kojima radnici rade. S tim u vezi i dalje ostajemo kod određenja da, ili poslodavac, ili organizacija koja štiti prava radnika trebaju snositi teret utvrđivanja općih i posebnih uvjeta u kojima radnici rade, posebno kada se radi o opasnim poslovima. Slijedom navedenoga, smatramo da nije potrebno u Zakonu o stažu osiguranja s povećanim trajanjem mijenjati odredbu koja se odnosi na troškove izrade stručne dokumentacije.
4 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Nacrt U potpunosti podržavamo i pozdravljamo donošenje prijedloga Zakona o dopunama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem kojim je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike kao predlagatelj proširilo krug osoba s invaliditetom koje ostvaruju ovo pravo obuhvativši uz osobe u radnom odnosu i osobe s radnim odnosom izjednačenog statusa i po drugim osnovama. Ovim se izmjenama posredno utječe na povećanje zapošljivosti osoba s invaliditetom budući da se vrednuju ograničenja proizašla iz invaliditeta, a istovremeno ih se potiče na punu iskorištenost njihovog radnog potencijala i ostanak u svijetu rada. Smatramo stoga da predložene izmjene predstavljaju podupiruću mjeru za ostvarivanje prava osoba s invaliditetom u odnosu na sve oblike rada. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.