Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska udruga turizma PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Hrvatska udruga turizma ovime daje prijedlog dopuna predviđenih izmjena i dopuna Zakona o poticanju ulaganja iz predmetnog Obrasca prethodne procjene, S obzirom da se predmetne izmjene propisa pokreću s ciljem unaprjeđenja okvira poticajnih mjera/ potpora za ulaganje u Republici Hrvatskoj te se pritom očekuje da će izmjene i dopune zakona dovesti do planirane realizacije investicijskih projekata i planiranog broja otvaranja novih radnih mjesta povezanih s projektima ulaganja, koji su započeli u razdoblju pandemije COVID-19; smatramo potrebnim i važnim u ime turističkog sektora predložiti da se u predviđene izmjene i dopune uključe i dodatni prijedlozi izmjena kojima će se motivirati investitori u hrvatski turizam da nastave s ulaganjima i za vrijeme trajanja Covid-krize te sačuvaju radna mjesta u turizmu i to: A) Na prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja predlagatelja Ministarstvo gospodarstva i održivog razdoblja, Zagreb, listopad, 2020. , predlažemo članak 1. dopuniti novim stavkom 2. i 3. tako da cjeloviti glasi: „Članak 1. (1) Za one korisnike i prijavitelje potpore za ulaganje po zakonu o poticanju ulaganja (NN 102/15, 25/18, 114/18, 32/20) čiji su projekti ulaganja započeli u razdoblju od 12. ožujka 2017. godine do 30. lipnja 2020. godine, odnosno za one projekte ulaganja čije se trogodišnje razdoblje realizacije preklapa sa razdobljem početka epidemije COVID-19., trogodišnje razdoblje realizacije projekta ulaganja produljuje se za jednu godinu u cilju realizacije ukupnih ulaganja i otvaranja novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja. (2) Svi prijavljeni projekti ulaganja koji uslijed epidemije COVID-19 nisu započeti i/ili su započeti i privremeno obustavljeni mogu se, po njihovom pokretanju, ponovno prijaviti i obuhvatiti novom prijavom za potpore ulaganja. U slučaju ponovne prijave za potpore ulaganja projekta ulaganja koji je uslijed epidemije COVID-19 obustavljen, početak ulaganja odnosno početak rada na projektu u smislu odredbe članka 6. točka 6. ovog Zakona, smatrati će se radovi započeti po ponovnom pokretanju projekta nakon obustave. U tom slučaju u ulaganje uračunati će se i ulaganja izvršena prije privremene obustave. (3) U razdoblje obveze očuvanja broja novootvorenih radnih mjesta u smislu odredbe članka 9. stavka 5. ovoga Zakona ne uračunava se razdoblje od početka epidemije COVID-19 (od 1. ožujka 2020. godine) do 31. prosinca 2023. godine (period mirovanja obveze) bez primjene odredbi kojima se definira prestanak prava korištenja potpora za ulaganje. (4) Za ostvarivanje prava iz prethodnih stavaka ovoga članka korisnici i prijavitelji potpora za ulaganje podnose pisani zahtjev nadležnom ministarstvu u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.“ B) Osim prijedloga izmjena i dopuna sukladno točki A ovoga prijedloga, predlažemo unapređenje modela potpore za velike poduzetnike na način da se poveća stimulacija za dio prihvatljivih troškova do iznosa od 50 mn EUR ulaganja na 40% (sada je 25%) te za dio prihvatljivih troškova između 50 i 100mn EUR-a ulaganja na 20% (sada je 12,5%). Prema smjernicama za regionalne potpore u razdoblju 2014. – 2020., područja čiji je BDP niži od 75 % prosjeka EU-a imaju prioritet pri dodjeli regionalnih potpora za ulaganja jer je njihova osnovna svrha poticati razvoj slabije razvijenih regija Europe. U okviru hrvatske karte regionalnih potpora cijelo će državno područje Republike Hrvatske, kao regija s BDP-om koji je niži od 75% prosjeka EU-a, biti prihvatljivo za odobravanje regionalnih potpora u razdoblju od 1. srpnja 2014. do 31. prosinca 2020. Kartom su određene i najveće razine potpore (tzv. intenziteti potpore) za početna ulaganja velikih poduzetnika u visini od 25% ukupnog troška ulaganja u kontinentalnu Hrvatsku (gdje živi 67,05 % ukupnog stanovništva Hrvatske) i 35% ukupnog troška ulaganja u jadransku Hrvatsku (gdje živi 32,95 % ukupnog stanovništva Hrvatske).“ Kartom regionalnih potpora i Zaključkom Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 022-03/14-07/145 od 24. travnja 2014. godine određen je intenzitet potpore, odnosno najveća razina potpore za početna ulaganja velikih poduzeća u visini od 25% ukupnih prihvatljivih troškova ulaganja. U slučaju ulaganja malih i srednjih poduzetnika taj se postotak uvećava za 10 postotnih bodova. Stoga predlažemo da Vlada RH odredi intenzitet potpore, odnosno najveću razinu potpore za početna ulaganja velikih poduzeća u visini od 40% ukupnih prihvatljivih troškova ulaganja sa trajanjem zaključno sa 2025. godinom. To podrazumijeva da primjenjiva stopa poticaja na dio prihvatljivih troškova iznosa protuvrijednosti 50 mn EUR-a u navedenom razdoblju umjesto 25% iznosi 40%, te na drugi dio prihvatljivih troškova do iznosa protuvrijednosti 100 mn EUR umjesto 12,5% iznosi 20%. Obrazloženje: U proteklih pet do sedam godina gotovo da nije bilo velikog projekta ulaganja u hotelijerstvo koji nije koristio mjere poticanja ulaganja. To je bila jedna od ključnih mjera koja je utjecala na činjenicu da su se u proteklom periodu ostvarila rekordna ulaganja u turizam, koja su 2019. godine iznosila godišnje više od 1 milijardu EUR. „Covid kriza“ snažno je utjecala na turizam gdje će hotelijerski sektor u 2020. godini ostvariti promet na razini do 30% prihoda normalne godine te gubitak poslovanja. Takva situacija, zaustavila je investicijske projekte u toku u ukupnom iznosu od oko 500 milijuna EUR (koji su gotovo svi prijavljeni na poticaje ulaganja), te stavila „na čekanje“ sve ostale projekte pripremljene za ulaganja u narednom periodu. Kako bi se investitorima olakšalo da nastave započete projekte čim prije, predlaže se mogućnost ponovne prijave tih projekta u okviru novog investicijskog perioda. Također, predlaže se unapređenje modela poticaja na razinu prije 2015. godine, na način da se za prvu polovicu ulaganja odobrava 40% poticaja (sada 25%), a za drugu polovicu 20% poticaja (sada 12,5%). „Covid kriza“ značajno je „poremetila“ normalno poslovanje u 2020. godini, te će vjerojatno poslovanje 2021. i 2022. biti još uvijek pod utjecajem krize. S obzirom na to, predlaže se da propisani uvjet zadržavanja prosjeka zaposlenih iznad prosjeka prije početka ulaganja za narednih 5 godina nakon ulaganja prolongira i ponovno počne teći od početka 2024. godine kada se očekuje stabilizacija poslovanja odnosno da se ne primjenjuju odredbe kojima se definira prestanak prava korištenja potpora za ulaganje u tom razdoblju prolongacije do kraja 2023. godine. Prema analizama i procjenama naših članica razina investicija u hrvatsko hotelijerstvo i turizam mogla bi se značajno smanjiti u iduće 3 godine (od mogućih 3 milijarde na 450 milijuna eura). Kako bi se navedeni trend spriječio potrebno je što prije reagirati s navedenim mjerama i potaknuti ulaganja u turizmu uslijed Covid krize. Ulaganje u hotelijerstvo i ugostiteljstvo ima snažan multiplikativni efekt za hrvatsko gospodarstvo te posebno ima snažan utjecaj na poljoprivredu, prerađivačku industriju, građevinarstvo, proizvodnju namještaja i opreme te malo i srednje poduzetništvo. Također ulaganjem u turizam povećava se zaposlenost i ostvaruje izvoz. Vjerujemo da poticanje ulaganja u hotelijerstvo i ugostiteljstvo u periodu „covid krize“ može biti snažna poluga za brži gospodarski oporavak Hrvatske, a uvjereni smo da predložene mjere mogu motivirati investitore da čim prije pokrenu zaustavljena ulaganja. Primljeno na znanje Zaprimljeni komentari se ne odnose na predmetni Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja već se komentari odnose na mogući budući Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o poticanju ulaganja. Stoga upućujemo predlagatelja komentara da komentare na konkretni prijedlog izmjena i dopuna zakona iznese u okviru budućeg e-savjetovanja na Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja.