Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o nacrtu Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK Izračun neto vrijednosti imovine AIF-a , Članak 2. Vezano na odredbu stavka 2. dostavljamo komentare članica Udruženja drustava za upravljanje investicijskim fondovima HGK, kako slijedi: Raiffeisen Invest d.o.o. pozdravlja ukidanje izračuna u neradne dane, no također napominje kako postoji niz praktičnih detalja o kojima treba voditi računa kada se razmatra ova opcija: • mnoga Društva su već prilogodila svoje sustave postojećem načinu rada, i promjena, ukoliko bi bila obvezna, predstavljala bi za Društva dodatan napor i angažman radi potrebne prilagodbe sustava, • ne treba zanemariti da Društva zaprimaju zahtjeve za izdavanje / otkup udjela i u neradne dane automatiziranim kanalima, a tu su i uplate na račun fondova na neradne dane sa svrhom izdavanja udjela koja povećavaju stanje na novčanim računima, • namira određenih međunarodnih transakcija odvija se na neradne dane ukoliko se radi o državnim blagdanima u RH, što također utječe na stanje novčanog računa fonda, a tu je i periodični automatizirani pripis dospjelih kamata po novčanim računima fonda od strane banaka nezavisno o tome radi li se o radnom ili neradnom danu, • uz sve navedeno ne treba smetnuti s uma da su prihvat navedenih podataka neka Društva maksimalno automatizirala kako bi smanjila mogućnost pogrešaka. PBZ Invest smatra da nema potrebe ukidati dosadašnju praksu, odnosno da se valuacija treba provoditi za svaki dan. Erste Asset Management naglašava kako bi rado ostali na dnevnom računanju NAVa jer su njihovi sustavi podešeni na takav način rada te bi se zbog ove promjene trebale raditi dorade u sustavu kako bi se accrudale obveze i potraživanja na te dane, a tu se onda zapetljavamo i oko osnovica kod accrudanja. Imamo slučajeva uplata na neradne dane ili izvršenih tradova na neradne dane što onda treba posebno tretirati. Sam izračun NAVa na neradne dane trenutno ne predstavlja veliki operativni posao i ne opterećuje društvo stoga smo za verziju izračuna svakoga dana. ZB Invest smatra kako nije nužno ukidati dosadašnji praksu. Promjene u sustavu će zahtijevati i troškove i vrijeme, a dobitak nije toliko vremenski materijalan jer se neradni dani relativno brzoo odrađuju (nema transakcija, nema izdavanja ni otkupa…). Primljeno na znanje Hanfa je u obzir uzela komentar Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK koje je identificiralo više praktičnih problema koje bi izračun NAV-a na samo radne dane uzrokovalo.
2 HGK Obračun naknada otvorenog AIF-a s javnom ponudom, Članak 17. Grupacija skrbnika i depozitara Hrvatske gospodarske komore predlaže u članku 17. izmijeniti stavak 1. tako da glasi: „(1) Naknade UAIF-u i depozitaru obračunavaju se svakodnevno, a evidentiraju se sukladno učestalosti vrednovanja imovine otvorenog AIF-a s javnom ponudom iz članka 2. stavka 4. ovoga Pravilnika, na osnovicu koju čini ukupna imovina otvorenog AIF-a s javnom ponudom umanjena za iznos obveza fonda s osnove ulaganja u financijske instrumente te ostala ulaganja. Osnovica za evidenciju naknada obračunatih za neradne dane jest jednaka osnovici prvog radnog dana koji slijedi neradnom danu.“ Nije prihvaćen Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) nije u mogućnosti prihvatiti prijedlog o načinu određivanja osnovice za obračun naknada za neradne dane budući da je navedeni prijedlog vezan uz prijedlog izmjene članka 2. stavka 4. istog Pravilnika, koji je odbijen. Dodatno, način predloženog određivanja osnovice za obračun naknada za neradne dane ne osigurava točan i fer izračun osnovice za obračun naknada za upravljanje i naknade depozitaru.
3 HGK Izračun neto vrijednosti imovine AIF-a , Članak 2. Grupacija skrbnika i depozitara Hrvatske gospodarske komore predlaže u članku 2. izmijeniti stavak 4. tako da glasi: „(4) Neto vrijednost imovine i cijena udjela otvorenog AIF-a s javnom ponudom izračunava se za sve radne dane idućeg radnog dana.“ Nije prihvaćen Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) nije u mogućnosti prihvatiti prijedlog o učestalosti izračuna neto vrijednost imovine i cijena udjela otvorenog AIF-a s javnom ponudom. Naime, izračun cijene udjela za svaki dan osigurava transparentan pregled imovine i obveza otvorenog AIF-a s javnom ponudom. Isto tako, izračun cijene udjela za svaki dan osigurava točan izračun osnovice za obračun naknada za upravljanje i naknade depozitaru s obzirom da se na navedenim načinom uplate ulagatelja (zaprimljene neradnim danom) kao i obračun kamata koji se pripisuju svaki dan, evidentiraju na dan kada kada su ispunjeni uvjeti priznavanja. Prilikom razmatranja prijedloga Grupacije, Hanfa je u obzir uzela i komentar Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK koje je identificiralo više praktičnih problema koje bi izračun NAV-a na samo radne dane uzrokovalo.