Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o ažuriranom Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2021. godinu i Obrascu prethodne procjene Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga hrvatskih cestovnih prijevoznika Ažurirani prijedlog Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2021. godinu Predlažemo da se Plan zakonodavnih aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2021. godinu ažurira na način da se u isti uvrsti plan donošenja novog Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, umjesto samo najavljene izmjene istoga. Okvirna lista naših prijedloga glede Zakona o prijevozu u cestovnom prometu u nastavku. Čl. 10. navodi da se pravilnikom određuje minimalna cijena stjecanja početnih i periodičkih kvalifikacija, te se u čl. 11. određuju zahtjevi koje trebaju ispuniti centri za osposobljavanje vozača i ispitni centri. Tražimo izmjenu odredbi i usklađenje s Direktivom 2006/123/EZ. Obrazloženje Kao što je već upozoravano, potrebno je zakonske odredbe uskladiti s Direktivom 2006/123/EZ. Nastavno na zakonsku odredbu donesen je Pravilniku o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača (NN 50/2018) kojim je napravljeno dodatno financijsko opterećenje prijevoznicima i vozačima, na način da su dotadašnji troškovi od prosječno 800,00 kn povećani prosječno na 1.500,00 kn što smatramo apsolutno neprihvatljivim. S druge strane, zakonskom odredbom su ispitnim centrima nametnute dodatne obveze glede broja i stručnosti zaposlenih. Vjerujemo da je intencija zakonodavstva bila uređenje tržišta, međutim postignut je potpuno suprotni efekt. Stoga predlažemo izmjenu citiranih zakonskih odredbi i usklađenje s Direktivom 2006/123/EZ. Članak 76. U tekstu st. 1. navodi se : (1) Prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu mora se obavljati sukladno propisima kojima se regulira sigurnost prometa na cestama te uporaba i održavanje javnih cesta. Predlažemo dodati sljedeće stavke: (2) Pošiljatelj tereta, utovaritelj i prijevoznik odgovorni su da se prilikom obavljanja prijevoza tereta u unutarnjem cestovnom prometu vozilo optereti isključivo u skladu s podacima upisanim u prometnoj dozvoli, odnosno u skladu sa najvećom dopuštenom masom i osovinskim opterećenjem određenim podacima u prometnoj dozvoli ili prometnim znakom na itinereru kojim se obavlja prijevoz. (3) Odgovornost za postupanje suprotno odredbama stavka 2. ovoga članka, pošiljatelj tereta, utovaritelj i prijevoznik snose solidarno. Obrazloženje U svrhu povećanja sigurnosti prometa na cestama, kao i u cilju održavanja postojeće cestovne prometne infrastrukture, potrebno je uvesti i naglasiti odgovornost svih strana uključenih u realizaciju prijevoznog procesa za pretovar vozila. Naime, u praksi se događa da prijevoznici u svoja vozila utovaruju prekomjernu količinu tereta neadekvatnim vaganjem pošiljatelja tereta ili promjenama količine tereta u odnosu na dokumentaciju, a posebno u prijevozu rasutih tereta. Na takav način se ugrožava sigurnost prometa i narušava ravnopravno tržišno natjecanje. Pritom sam vozač ili prijevoznik nemaju mogućnost neposredne provjere stvarnog opterećenja vozila, već može postupati isključivo s povjerenjem u dokumentaciju koju mu utovaritelj predoči. Stoga se predloženom izmjenom dio odgovornosti za pretovar prebacuje i na pošiljatelja tereta, utovaritelja, koji u prijevoznom postupku raspolaže sa relevantnim podacima o količini i vrsti tereta. U vezi s tom odredbom predlažemo u čl. 115. stavak 1. dodati kaznenu odredbu koja glasi: „ako pošiljatelj tereta, utovaritelj i prijevoznik prilikom obavljanja prijevoza tereta u unutarnjem cestovnom prometu vozilo opterete suprotno podacima upisanim u prometnoj dozvoli, odnosno preko najveće dopuštene mase i osovinskog opterećenja određenih podacima u prometnoj dozvoli ili prometnim znakom na itinereru kojim se obavlja prijevoz“. Čl. 87. Dopuniti tekst na način da se u st. 6. koji glasi: Kontrolu ispravnosti dozvole obavljaju Carinska uprava i inspekcija cestovnog prometa Ministarstva. dodaje nova rečenica koja glasi: „Primatelj i / ili pošiljatelj robe u Hrvatskoj moraju zatražiti na uvid dozvolu, te izvršiti kontrolu ispravnosti i arhivirati je u preslici.“ Obrazloženje: Iz dosadašnjeg iskustva evidentno je da postoji niz malverzacija s dozvolama za strane prijevoznike, primjerice vozi se bez dozvole ili se ista dozvola koristi više puta. Obzirom da nema mehanizma kontrole odmah prilikom ulaska u hrvatsku tvrtku, na ovaj način bi se ovlast kontroliranja dala i primateljima / pošiljateljima robe, koji bi odmah na licu mjesta vršili kontrolu i specifičnu formu „poništavanaj“ iskorištene dozvole arhiviranjem preslike. Takvom kontrolom zasigurno bi se već i preventivno djelovalo na prijevoznike, ali i pošiljatelje / primatelje robe. Čl. 93. st. 14. Protivimo se brisanju odredbi čl. 93. st. 14. Obrazloženje: Obzirom da su te odredbe u vezi s odredbom o obvezi ishođenja licencije za prijevoz vozilima ndm iznad 12 t, a kojima se obavlja prijevoz za vlastite potrebe, a koja je obveza sadržana u čl. 95. st. 4. tražimo da odredba ostane. Čl. 95. st. 3., 4. Inzistiramo da i dalje u Zakonu ostanu odredbe sadržane u stavcima 3. i 4. koje glase: (3) Prijevoz tereta za vlastite potrebe u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu domaći prijevoznik može obavljati teretnim vozilima najveće dopuštene mase do 12 tona. (4) Ako domaći prijevoznik obavlja prijevoz tereta za vlastite potrebe teretnim vozilima najveće dopuštene mase preko 12 tona, može ga obavljati isključivo temeljem licencije iz članka 14. stavka 2. podstavka 1. ili temeljem licencije Zajednice za prijevoz tereta iz članka 28. ovoga Zakona. Obrazloženje: Protivimo se brisanju čl. 95. st. 3. te predlažemo da i dalje ostane ograničenje za obavljanje prijevoza tereta za vlastite potrebe teretnim vozilima ndm do 12 t. Protivimo se brisanju čl. 95. st. 4. te predlažemo da i dalje ostane obveza ishođenja licencije iz čl. 14. st. 2. podst. 1. ili iz čl. 28. Obzirom da je ponuđeno obrazloženje za brisanje ovih odredbi da je to " poduzetnicima stvaralo nepredviđene troškove i probleme u poslovanju", molimo pojašnjenje sljedećega. Zbog čega je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u izvješću o provedenom javnom savjetovanju 2017. godine o nacrtu prijedloga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu obrazložilo svoj vlastiti prijedlog uvođenja obveze ishođenja licencije za prijevoz za vlastite potrebe vozilima ndm iznad 12 t ovim riječima: "Predlagatelj želi zakonskim rješenjem smanjiti dosadašnju zlouporabu prijevoza za vlastite potrebe i unaprijediti sustav javnog prijevoza tereta." Ukoliko se u praksi u protekle dvije godine pokazalo da se smanjila zlouporaba prijevoza za vlastite potrebe, te da je sustav javnog prijevoza tereta toliko unaprijeđen da više nema potreba za zakonskom regulativom, molimo da se isto potkrijepi javno objavljenim dokazima. Čl. 96. st. 5. Obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu – u stavku 5. sadržana je odredba o iznosima najniže osigurane svote za štetu koja ne može biti manja od 150.000,00 kuna po jednom štetnom događaju, odnosno 750.000,00 kuna za sve odštetne zahtjeve u jednoj osiguravateljskoj godini. Predlažemo povisiti iznos za sve odštetne zahtjeve u jednoj osiguravateljskoj godini na 1.000.000,00 kn. Obrazloženje: Potrebno je pojačati financijsku odgovornost agencija i na taj način pokazati ozbiljnost i legalnost rada. Čl. 97. Predlažemo izmjenu odredbi st. 1., 2., 3. i 4. te materiju ugovora u cestovnom prijevozu urediti detaljno posebnim propisom. Obrazloženje: Potrebno je napustiti praksu upućivanja na Zakon o obveznim odnosima koja traje već osamnaest godina, a čime su prijevoznici izloženi velikom riziku kod odgovornosti za štetu. Svakako inzistiramo da se u izradu novog teksta uključi prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, koja opetovano upozorava na ovaj propust i obrazlaže potencijalne posljedice. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Kako se komentari odnose na konkretne članke Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine, br. 41/18 i 98/19) na iste će biti odgovoreno u sklopu “e-Savjetovanja” za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, koje je trajalo od 3. do 18. studenog 2020. godine i za koje je izrada odgovora u tijeku. Cilj Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu je potpuno usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije iz područja početnih kvalifikacija i periodičnog osposobljavanja vozača (Direktiva 2003/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2003. o početnim kvalifikacijama i periodičnom osposobljavanju vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz robe ili putnika, o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3820/85 i Direktive Vijeća 91/439/EEZ te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 76/914/EEZ (SL L 226, 10. 9. 2003.), kako je izmijenjena Direktivom (EU) 2018/645 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. travnja 2018. o izmjeni Direktive 2003/59/EZ o početnim kvalifikacijama i periodičnom osposobljavanju vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz robe ili putnika i Direktive 2006/126/EZ o vozačkim dozvolama (Tekst značajan za EGP) (SL L 112, 2. 5. 2018.)) čime se uređuje način uzajamnog priznavanja ukupne ili djelomične obuke vozača u drugim državama članicama, prilagođava sadržaj obuke vozača stvarnim potrebama, preciziraju odredbe o izuzeću od primjene obveze stjecanja početnih kvalifikacija i periodičnom osposobljavanju vozača.