Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Uredbe o gospodarenju otpadnom ambalažom

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Interzero d.o.o. UREDBU O GOSPODARENJU OTPADNOM AMBALAŽOM, Članak 1. Ovaj članak nije u skladu sa Člankom 53.st.4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Članak 53.4 kaže da VLADA UREDBOM PROPISUJE Način izvršenja obveze postizanja propisanog cilja u vezi gospodarenja posebnom kategorijom otpada sustavom kojim upravlja organizacija. Nije prihvaćen Članak 1. Uredbe usklađen je sa člankom 53. stavkom 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj 94/13) i Pravilnikom o ambalaži i otpadnoj ambalaži ("Narodne novine", broj 88/15) kojim je sustav Fonda propisan kao jedini način ispunjavanja ciljeva proizvođača
2 EKO-OZRA d.o.o. UREDBU O GOSPODARENJU OTPADNOM AMBALAŽOM, Članak 1. prijedlog za novi članak 1. Ovom Uredbom se propisuje način izvršenja obveza postizanja propisanog cilja u vezi vezi gospodarenja posebnom kategorijom otpada sustavom kojim upravlja Fond te sustavom kojim upravlja organizacija, način izračuna i iznos naknade gospodarenja posebnom kategorijom otpada, način izračuna i iznos naknade za rad sustava gospodarenje posebnom kategorijom otpada, iznos povratne naknade za određene kategorije otpada, način izračuna troškova za povratnu naknadu, način izračuna jamstva i uvjete jamstva izvršenja povjerenih poslova organizacije, iznos najviše dopuštene naknade i osnovne odrednice programa rada organizacije Nije prihvaćen Članak 1. Uredbe usklađen je sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Pravilnikom o ambalaži i otpadnoj ambalaži ("Narodne novine", broj 88/15) kojim je sustav Fonda propisan kao jedini način ispunjavanja ciljeva proizvođača
3 EKO-OZRA d.o.o. UREDBU O GOSPODARENJU OTPADNOM AMBALAŽOM, Članak 1. odredbe članka u potpunosti uskladiti sa člankom 53.st.4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Nije prihvaćen Članak 1. Uredbe usklađen je sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Pravilnikom o ambalaži i otpadnoj ambalaži ("Narodne novine", broj 88/15) kojim je sustav Fonda propisan kao jedini način ispunjavanja ciljeva proizvođača
4 EKO-OZRA d.o.o. UREDBU O GOSPODARENJU OTPADNOM AMBALAŽOM, Članak 2. U novim člancima definirati način izračuna i iznos naknade za rad sustava gospodarenja otpadom, način izvršenja obveza propisanog cilja kojim upravlja Oragnizacija, način izračuna jamstva i uvjete jamstva Oragnizacije te osnovne odrednice programa rada Organizacije. Nije prihvaćen "Naknada za rad sustava gospodarenja posebnom kategorijom otpada" nije predmet ove Uredbe dok "organizacija" to jest sustav organizacije nije propisan Pravilnikom o ambalaži i otpadnoj ambalaži.
5 EKO-OZRA d.o.o. UREDBU O GOSPODARENJU OTPADNOM AMBALAŽOM, Članak 2. dodati definicije: "Agencija " je........ "Naknada za rad sustava gospodarenja posebnom kategorijom otpada" je..... "Organizacija" je Nije prihvaćen "Naknada za rad sustava gospodarenja posebnom kategorijom otpada" nije predmet ove Uredbe dok "organizacija" to jest sustav organizacije nije propisan Pravilnikom o ambalaži i otpadnoj ambalaži. "Agencija" to jest Hrvatska agencija za okoliš i prirodu definirana je u članku 4. spomenutog Pravilnika
6 Interzero d.o.o. UREDBU O GOSPODARENJU OTPADNOM AMBALAŽOM, Način izvršenja obveze postizanja propisanog cilja  Članak 3. (2) Uplatom naknade gospodarenja Fond ili Organizacija preuzimaju obvezu ispunjavanja cilja za tog proizvođača. Nije prihvaćen Pravilnikom o ambalaži i otpadnoj ambalaži ("Narodne novine", broj 88/15) sustav Fonda propisan je kao jedini način ispunjavanja ciljeva proizvođača
7 Interzero d.o.o. UREDBU O GOSPODARENJU OTPADNOM AMBALAŽOM, Način izvršenja obveze postizanja propisanog cilja  Članak 3. 1. Proizvođač proizvoda pakiranih u ambalažu izvršava obvezu postizanja cilja gospodarenja otpadnom ambalažom, propisanog posebnim propisom koji uređuje gospodarenje ambalažom i otpadnom ambalažom, uplatom naknade gospodarenja u korist Fonda ili uplatom u korist Organizacije. Nije prihvaćen Pravilnikom o ambalaži i otpadnoj ambalaži ("Narodne novine", broj 88/15) sustav Fonda propisan je kao jedini način ispunjavanja ciljeva proizvođača
8 EKO-OZRA d.o.o. UREDBU O GOSPODARENJU OTPADNOM AMBALAŽOM, Način izvršenja obveze postizanja propisanog cilja  Članak 3. nadopuna i prijedlog teksta; (1)Proizvođač proizvoda pakiranih u ambalažu izvršava obvezu postizanja cilja gospodarenja otpadnom ambalažom, propisanog posebnim propisom koji uređuje gospodarenje ambalažom i otpadnom ambalažom, uplatom naknade gospodarenja u korist Fonda ili Organizacije (2)Uplatom naknade gospodarenja Fond ili Organizacija preuzima obvezu ispunjavanja cilja za tog proizvođača. Nije prihvaćen Pravilnikom o ambalaži i otpadnoj ambalaži ("Narodne novine", broj 88/15) sustav Fonda propisan je kao jedini način ispunjavanja ciljeva proizvođača
9 HGK UREDBU O GOSPODARENJU OTPADNOM AMBALAŽOM, Naknada gospodarenja otpadnom ambalažom  Članak 4. U odnosu na izraz za izračun jedinične naknade, vezano uz trošak sakupljanja ambalažnog otpada iz stavka 2., nije dovoljno jasno kolika će zapravo sada naknada biti, posebno ukoliko uzmemo u obzir da ova Uredba stupa na snagu 8 dana od dana objave. Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu koja djeluje pri HGK, mišljenja su da bi MZOIP zajedno s FZOEU trebao uz ovu Uredbu objaviti i cijenu troška sakupljanja pojedinog ambalažnog materijala. Nije prihvaćen Cijena troška sakupljanja pojedinog ambalažnog materijala biti će poznata po provedbi Javnog poziva za obavljanje usluge sakupljanja otpadne ambalaže i odabira naprihvatljivijeg programa za obavljanje usluge sakupljanja otpadne ambalaže sukladno ćlancima 69. i 70. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (nn 94/13).
10 HGK UREDBU O GOSPODARENJU OTPADNOM AMBALAŽOM, Članak 6.   Dosadašnja iskustva članica Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu govore kako bez značajnijih poticaja neće biti interesa za nabavu RVM strojeva. Nabava takvog uređaja s troškovne strane predstavlja značajna ulaganja. No samom nabavom stroja, investicije ne prestaju, već postoji i čitav niz drugih vezanih troškova kao npr. servisi, potrošni materijal, zauzimanje profitabilnog prostora u prodajnim jedinicama, plaćanje osoblja za rad na aparatima, i sl. Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu mišljenja su kako će bez značajnih financijskih poticaja za nabavu RVM-a teško biti interesa za ovakvu investiciju. Primljeno na znanje Poticaji nisu predmet ove Uredbe
11 KONZUM D.D. UREDBU O GOSPODARENJU OTPADNOM AMBALAŽOM, Članak 6.   Iznosi u čl. 6. koje Fond plaća osobama koje preuzimaju otpadnu ambalažu su smanjeni i ne pokrivaju realne troškove. Također diferencijacija između iznosa za ručni iznos i putem aparata je premala - aparati su velika investicija i unatoč benefitu smanjenja mogućnosti pogreške ne isključuju u potpunosti i ljudske resurse. Prijedlog je povećati iznos za ručno preuzimanje (ili barem ostaviti dosadašnji iznos) i povećati iznos za preuzimanje otpadne ambalaže putem aparata. Nije prihvaćen Predloženi iznosi naknada u čl.6 nacrta prijedloga Uredbe dostatni su za pokriće troškova preuzimanja otpadne ambalaže u sustavu povratne naknade.
12 EKO-OZRA d.o.o. UREDBU O GOSPODARENJU OTPADNOM AMBALAŽOM, PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  Članak 7. Predlažemo da do donošenja novog načina izračuna naknada, ukidanje naknade zbrinjavanja po komadu za proizvode koji nisu u sustavu povratne naknade jer se isti tretiraju kao i ostala ambalaža po vrsti ambalažnog materijala prijedlog novog teksta st. (3)Naknada gospodarenja po jedinici proizvoda za evidentirane količine ambalaže stavljene na tržište iz stavka 1. ovoga članka iznosi 0,1 kn po jedinici prodajne ambalaže za pića u staklenoj, PET i metalnoj ambalaži volumena većeg od 0,2 L osim za povratnu ambalažu čiju višekratnu uporabu osigurava proizvođač sustavom pologa (kaucije) ili na neki drugi način Prihvaćen Iznos naknade gospodarenja sukladno ovoj Uredbi biti će obračunavan (nakon završetka javnog poziva i Odluke ministra) po težini, do uvođenja novih naknada prihvaćamo prijedlog gospodarstvenika predloženi novi tekst stavka 3. je u redu
13 HGK UREDBU O GOSPODARENJU OTPADNOM AMBALAŽOM, Članak 8. Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu predlažu punu primjenu Uredbe s 1. siječnja 2016. godine kako bi se svi dionici u sustavu mogli na kvalitetan način prilagoditi novom sustavu. Nije prihvaćen Puna primjena Uredbe ovisi o dodatnim faktorima koji su opisani u prijelaznim i završnim odredbama