Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Nacionalnog programa za razvoj volonterstva za razdoblje 2015.-2018. i Nacrtu prijedloga Operativnog plana provedbe Nacionalnog programa za razvoj volonterstva za razdoblje 2015.-2018.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce 2. OPIS STANJA, 2.2. Struktura organizacija u području volonterstva U analizi predlažemo da se spomene i primjer uspostave sustava volontiranja u zaštiti prirode, odnosno u javnim ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode Republike Hrvatske (19 javnih ustanova) kao iskorak u većem uključivanju javnih ustanova kao organizatora volontiranja i primjer za provođenje mjere 4.4. ovog Programa. Razvoj sustava volontiranja u parkovima hrvatske provodi Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (Uprava za zaštitu prirode) u okviru „Projekta integracije u EU Natura 2000 (NIP)“ te podršku Udruge Sunce. Primljeno na znanje U polaznom stanju mjere 1, područje 4.4. kao primjer dobre prakse navest će se Ministarstvo zaštite okoliša i prirode koje u okviru „Projekta integracije u EU Natura 2000 – NIP“ provodi aktivnost „Volonterski programi u parkovima Hrvatske“ za koju je temeljem javnog natječaja podugovorena Udruga Sunce u suradnji s TBWA/Zagreb.
2 MARKO KOVAČIĆ NACRT PRIJEDLOGA NACIONALNOG PROGRAMA ZA RAZVOJ VOLONTERSTVA, 3. PRIORITETI RAZVOJA VOLONTERSTVA U kontekstu kurikularne reforme koja se trenutačno provodi, možda je potrebno ubaciti i obrazovanje, a ne samo generični termin "kultura. Prijedlog novog teksta: Poticati i razvijati kulturu volontiranja mladih, kao i edukacije za i o volontiranju. Prihvaćen Prihvaća se
3 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce 4. PODRUČJA DJELOVANJA I MJERE ZA PROVEDBU , 4.1 Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj volonterstva U Programu treba dat prostora problematici rješavanja zakonodavnih i administrativnih prepreka volontiranju u javnim ustanovama kao i volontiranju u okviru društvenog poduzetništva. Ovo su poteškoće s kojima se svakodnevno susrećemo na terenu u provedbi volontiranja. Za sve mjere: smatramo da sami organizatori volontiranja trebaju biti zastupljeni kao nositelji određenih mjera. Nadležne institucije i volonterski centri imaju veliku zaslugu i ulogu u uspostavi i razvoju nacionalnog okvira za volontiranje, međutim ne bi smjeli biti jedini nositelji ovakvog programa koji se tiče velikog spektra organizacija i institucija. Veliki broj organizatora volontiranja djeluje neovisno o volonterskim centrima te također značajno doprinose razvoju i promociji volonterstva te edukaciji kako volontera tako i drugih organizatora volontiranja npr. mjera 4.2.). Uključivanjem organizatora volontiranja kao sunositelja mjera otvara se veća mogućnost razvoja partnerstava te horizontalne implementacije Programa. Također, nastavno na prethodno pojašnjenje Programa bi trebala uključivati i mjere s kojima bi se potaknulo prepoznavanje, poticanje i jačanje održivosti dugogodišnjih volonterskih programa različitih organizatora volontiranja (OCD, ustanove i sl.). Primljeno na znanje Prima se na znanje, budući da je prijedlog koji se odnosi na rješavanje zakonodavnih i administrativnih prepreka volontiranja već sadržan u području 4.4, mjera 1, aktivnost 2. Što se tiče prijedloga da sami organizatori volontiranja trebaju biti zastupljeni kao nositelji određenih mjera, koji djeluju neovisno o volonterskim centrima te značajno doprinose razvoju i promociji volonterstva, se ne prihvaća s obzirom da je to preširok krug subjekata koji prema Zakonu o volonterstvu mogu biti organizatori volontiranja, a koji nemaju jedinstvenog predstavnika te stoga neće biti moguće evaluirati provedbu ovog programa. Također, u određenom dijelu organizatore volontiranja zastupaju organizacije civilnog društva koje se bave područjem volonterstva.
4 MARKO KOVAČIĆ Cilj: Razvoj i provedba integralnog modela infrastrukture za osiguranje podrške razvoju volonterstva na lokalnoj, regionalnoj,nacionalnoj i međunarodnoj razini , Mjera 5:Poticati istraživanja volonterstva na nacionalnoj razini U Aktivnosti dodati: "Poticati komparativna istraživanja o volonterstvu" Djelomično prihvaćen Aktivnost 2 mijenja se na način da glasi: ˝Poticati istraživanja o volonterstvu˝, što u tom slučaju podrazumijeva i komparativna istraživanja, naravno ovisno o financijskim mogućnostima.
5 MARKO KOVAČIĆ Cilj: Razvoj i provedba integralnog modela infrastrukture za osiguranje podrške razvoju volonterstva na lokalnoj, regionalnoj,nacionalnoj i međunarodnoj razini , Mjera 5:Poticati istraživanja volonterstva na nacionalnoj razini (Su)nositelji: Hrvatska zaklada za znanost, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, znanstveno-istraživačke institucije. Primljeno na znanje Uz već navedene, u nositelje se dodaje i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.
6 MARKO KOVAČIĆ Cilj: Afirmacija obrazovanja za volontiranje i kultura volontiranja mladih, Mjera 1: Uvesti i razvijati odgojno obrazovne sadržaje i aktivnosti usmjerene  na razvoj volontiranja u sklopu obrazovnog sustava U aktivnosti: Poticati sinergiju formalnog i neformalnog obrazovanja u kontekstu volontiranja Primljeno na znanje Prima se na znanje, budući da je prijedlog u potpunosti sadržan u mjeri 2, aktivnosti 3.
7 MARKO KOVAČIĆ Cilj: Afirmacija obrazovanja za volontiranje i kultura volontiranja mladih, Mjera 2: Razviti sustave prepoznavanja i vrednovanja volontiranja djece i mladih U aktivnosti, a nastavnom na aktivnost 4., dodati i razvojanje sustava kompatibilnosti sa strukovnim obrazovanjem. Naime, u okviru strukovnog obrazovanja, posebice kod razmjena u okviru ECVET-a, učenici se često mogu uključiti u programe volontiranja što im ne bude honorirano. Primljeno na znanje Prima se na znanje. Nije potrebno posebno izdvajati strukovno obrazovanje, budući da nema zapreke za volontiranje mladih u sklopu strukovnog obrazovanja.
8 MARKO KOVAČIĆ Cilj: Afirmacija obrazovanja za volontiranje i kultura volontiranja mladih, Mjera 2: Razviti sustave prepoznavanja i vrednovanja volontiranja djece i mladih Zamijeniti riječ "pregled" rječju "analizu" Prihvaćen Prihvaća se
9 MARKO KOVAČIĆ Cilj: Uspostaviti mehanizme prepoznavanja i vrednovanja volonterskog angažmana kao doprinosa zapošljavanju mladih, Mjera 2: Unapređivati informiranost o sadržaju i načinu primjene Potvrde o kompetencijama stečenim volontiranjem te međunarodnih potvrda o stečenim kompetencijama kroz volontiranje U sunositelje uvrstiti i Mrežu infocentara za mlade koji direktno rade na području koje ova mjera targetira. Primljeno na znanje S obzirom da Mreža infocentara za mlade koja je predložena za sunositelja ne postoji, a Mreža mladih Hrvatske je već dodana za sunositelja, u sunositelje je uključena i Zajednica informativnih centara za mlade u Hrvatskoj.
10 MARKO KOVAČIĆ Cilj: Povećanje broja i kvalitete volonterskih programa, Mjera 2: Poticati razvoj volonterstva na lokalnoj/regionalnoj razini U sunositelje ubaciti Hrvatsku mrežu za ruralni razvoj jer su se na Prvoh hrvatskom ruralnom parlamentu, u Deklaraciji, dotaknuli vrijednosti koje promovira i ovaj Nacionalni program, ali u kontekstu lokalnog razvoja. Prihvaćen Prihvaća se
11 Centar tehničke kulture Rijeka Cilj: Povećanje broja i kvalitete volonterskih programa, Mjera 3: Poticati i podržavati mobilnost u volontiranju u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu Predlažemo da se u sunositelje uključe i Eurodesk multiplikatori koje Agencija za mobilnost i programe EU već 2 godine aktivno osposobljava i koji rade na promociji mobilnosti mladih kroz EVS službu i imaju iskustvo direktnog kontakta s mladima koji se spremaju na EVS ili nikad nisu čuli za EVS. Prihvaćen Prihvaća se
12 MARKO KOVAČIĆ Cilj: Povećanje broja i kvalitete volonterskih programa, Mjera 7: Unaprijediti sustav podrške volontiranju u amaterskom sportu Sunositelj: Hrvatski savez športske rekreacije "Šport za sve" Prihvaćen Prihvaća se
13 MARKO KOVAČIĆ Cilj: Razvoj sustava volontiranja u kriznim situacijama , Mjera 1: Promovirati volontiranje u kriznim situacijama i uspostaviti sustav uključivanja volontera u krizne intervencije jedinice lokalne samouprave. One uglavnom imaju nekoga tko se bavi upravljanjem u kriznim/hitnim situacijama. Djelomično prihvaćen Prijedlog se djelomično prihvaća. U sunositelje se dodaju jedinice područne (regionalne) samouprave pri kojima djeluju županijski stožeri za zaštitu i spašavanje.
14 MARKO KOVAČIĆ 4. 1. STVARANJE POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ VOLONTERSTVA, Mjera 1 Poznajući sustav TDU-a, za svaku analizu su potrebna određena sredstva jer se do sada uglavnom nisu pokazali kao spremni, niti kompetentni izraditi analizu koja može bitti podloga za javne politike. Ili uložiti u edukaciju kadra ili za konzultantske usluge. Nije prihvaćen Trenutačno nije moguće osigurati dodatna sredstva, a očekuje se da će i ovaj program pridonijeti kvaliteti rada uopće.