Izvješće o provedenom savjetovanju - PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVLJANIMA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Agencija za mobilnost i programe Europske unije PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVLJANIMA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA , Članak 69.a Poštovani, iz predloženog članka 69.a stavka 7. nije sasvim jasno temeljem kojeg zakonskog akta državljanima Ujedinjene Kraljevine i članovima njihovih obitelji može biti odobren boravak u Republici Hrvatskoj, ako takav zahtjev podnesu u nadležnim policijskim postajama/upravama nakon 1. siječnja 2021. Smatramo da bi navedeni stavak trebalo preformulirati na način da se uputi na relevantan zakonski akt koji regulira odobrenje boravka državljana Ujedinjene Kraljevine i članova njihovih obitelji, a koji takav zahtjev podnesu nakon 1. siječnja 2021. godine odnosno dodati takvu odredbu na drugom mjestu ovog Prijedloga zakona. Nije prihvaćen Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske (u daljnjem tekstu: Ujedinjena Kraljevina) je od 1. veljače 2020. godine na uređeni način prestala biti članicom Europske unije stupanjem na snagu Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (u daljnjem tekstu: Sporazum). Sporazumom je predviđeno trajanje prijelaznog razdoblja do 31. prosinca 2020. godine, tijekom kojeg se na Ujedinjenu Kraljevinu primjenjuje pravo Europske unije. Od 01.01.2021. godine primjenjuje se Glava II Sporazuma kojim je definirano na koje kategorije državljana Ujedinjene Kraljevine se odredbe Sporazuma primjenjuju (državljani Ujedinjene Kraljevine i članovi njihovih obitelji koju su boravili u Republici Hrvatskoj sukladno EU pravnoj stečevini o slobodi kretanja), kao i dodatni uvjeti kao što je njihova neprekidnost boravka i namjera njihovog daljnjeg boravka u Republici Hrvatskoj. Predloženi članak 69.a stavak 7. odnosi se na državljane Ujedinjene Kraljevine koji su do 31.12.2020. godine imali reguliran boravak u Republici Hrvatskoj ili su boravili u Republici Hrvatskoj sukladno EU pravnoj stečevini o slobodi kretanja, međutim ne ispunjavaju uvjete iz Sporazuma, npr. nemaju neprekidnost boravka kako je propisano člankom 11. Sporazuma, neće nastaviti boraviti kako je propisano člankom 10. stavkom 1. točkom (b) Sporazuma ili njihova kategorija nije obuhvaćena člankom 10. Sporazuma. Slijedom navedenoga, od 01.01.2021. godine državljani Ujedinjene Kraljevine, koji prvi puta dolaze u Republiku Hrvatsku i na koje se ne primjenjuje Sporazum, državljani su treće zemlje, a na reguliranje statusa državljana trećih zemalja primjenjuje se Zakon o strancima.
2 Agencija za mobilnost i programe Europske unije PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVLJANIMA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA , Članak 69.b Poštovani, iz predloženih odredbi članka 69.b proizlazi da će državljani Ujedinjene Kraljevine i članovi njihovih obitelji, a koji su obuhvaćeni Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju ( SL L 29, 31.1.2020.), regulirati svoj boravak i rad u Republici Hrvatskoj sukladno odredbama Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji. No iz predloženog članka 69.b proizlazi da će se njihove dozvole boravka izdavati sukladno pravilniku kojim se uređuje status i rad državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj. Iz navedenoga zaključujemo da bi takve kategorije državljana Ujedinjene Kraljevine i članovi njihovih obitelji aplicirali za dozvolu boravka i rada sukladno Zakonu o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji, dok bi se njihove dozvole boravka izdavale sukladno podzakonskom aktu koji vrijedi za treće državljane. Iz razloga pravne sigurnosti i jasnoće smatramo da bi navedeni članak trebalo jasnije definirati, odnosno definirati točan opseg prava i obveza kojeg takvi državljani stječu na temelju dva različita pravna akta (Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji i Pravilnik o statusu i radu državljana trećih zemalja). Nije prihvaćen Imajući u vidu da će Republika Hrvatska primjenjivati članak 18. stavak 4. Sporazuma (deklaratorni sustav), zakonit boravak državljana Ujedinjene Kraljevine i članova njihovih obitelji neće biti uvjetovan odlukom nadležnog tijela niti izdavanjem nove boravišne isprave. Korisnici Sporazuma imaju prava iz Sporazuma dok god ispunjavaju uvjete propisane pojedinim odredbama tog Sporazuma, pa tako i pravo na boravak. Upućivanje članka 18. stavak 4. Sporazuma na uvjete iz Direktive 2004/38/EZ omogućuje da se za državljane Ujedinjene Kraljevine uvede mogućnost prijave boravka, što je i propisano predloženim odredbama članka 69.a. Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji. Stoga je i člankom 1. Prijedloga Zakona propisano je da će se na državljane Ujedinjene Kraljevine i članove njihovih obitelji na koje se primjenjuje Sporazum primjenjivati odredbe Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji na odgovarajući način, osim ako Sporazumom nije drugačije propisano. Vezano za izdavanje dozvole boravka, napominjemo da se članak 69. b. Prijedloga Zakona referira na (biometrijski) obrazac dozvole boravka, kako je to određeno Provedbenom odlukom Europske komisije C(2020)1114, kojom je propisano da se državljanima Ujedinjene Kraljevine i članovima njihovih obitelji koji su korisnici prava iz Sporazuma izdaju dozvole boravka na obrascu koji je propisan Uredbom 1030/2002 (odnosno novom Uredbom 2017/1954), koji se izdaje državljanima trećih zemalja. Sukladno Provedbenoj odluci, dozvole boravka će sadržavati napomenu da su izdane sukladno Sporazumu.