Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Uredbe o Državnoj ergeli Đakovo i Lipik

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marin Mandarić PRIJEDLOG, Članak 3. Poštovani, predlažem da točka 9. članka 3. glasi: "9. organizacija turističkih djelatnosti za potrebe Državne ergele te u svrhu razvoja kontinentalnog turizma Republike Hrvatske" - Ergela Đakovo je jedna od važnijih turističkih točaka u istočnoj Hrvatskoj, a uz katedralu sv. Petra je najvažnija turistička točka u Đakovu (Ergelu ima godišnje oko 22.000 posjetitelja). Po završetku planiranih infrastrukturnih ulaganja u Ergelu Đakovo i Ivandvor te po realizaciji projekta izgradnje nove Ergele u Lipiku, Državna ergela Đakovo i Lipik će postati još važnija i turistima još privlačnija - zbog svog potencijala za razvoj turističke ponude kontinentalne Hrvatske, držim da je to potrebno u predmetnoj Uredbi jasno i naznačiti Također, primjećujem da se u Uredbi ne navodi ugostiteljska ili turističko-ugostiteljska djelatnost te djelatnost prodaje suvenira i trgovine na malo (što bi svakako trebalo navesti s obzirom da turistički potencijal Ergele). Isto je navedeno u Statutu Ergele, pa ne vidim razloga da ne bude u Uredbi, stoga predlažem da se unese u Uredbu. S poštovanjem, Marin Mandarić Đakovo Prihvaćen Primjedbe se prihvaćaju.
2 Marin Mandarić PRIJEDLOG, Članak 5. Poštovani, predlažem da st. 3, čl. 5 glasi: "(3) Predsjednika i tri člana Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za poljoprivredu." Smatram nepotrebnim "usko" postaviti kriterije da imenovanje članove Upravnog vijeća, samo na "istaknute stručnjake iz područja stočarstva". Držim da je bi bilo puno praktičnije omogućiti da članovi Upravnog vijeća mogu biti i drugih struka. Djelatnost Ergele nije usko vezana samo uz stočarstvo, pa ne vidim razloga da se Uredbom definira da tri člana moraju biti istaknuti članovi iz područja stočarstva (Ergela se bavi ratarskom proizvodnjom i turizmom, ima pravnu službu i računovodstvo). Osobno, držim da bi za Upravna vijeća bilo koje ustanove (i za Nadzorne odbore bilo kojeg trgovačkog društva) bilo dobro da među članovima ima i onih koji su pravne i ekonomske struke. Također, i kod ostalih drugih državnih ustanova, Agencija, Fondova i sl. nisu "usko" postavljeni uvjeti za imenovanja članova Upravnih vijeća. Pr. 1. HAPIH Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu Članak 6. (1) Agencijom upravlja Upravno vijeće koje čini predsjednik i četiri člana. (2) Predsjednika i tri člana Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada), na prijedlog ministra nadležnog za poljoprivredu, a jednog člana biraju radnici u skladu s propisima o radu. (3) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na razdoblje od četiri godine. (4) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća mogu biti razriješeni i prije isteka mandata. Pr. 2. APPRRR Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Članak 1. (4) Članove Upravnog vijeća imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za poljoprivredu, osim predstavnika radnika, kojeg imenuje i opoziva radničko vijeće, sukladno odredbama Zakona o radu. Pr. 3. Bivša Agencija za poljoprivredno zemljište (1) Agencijom upravlja Upravno vijeće, kojeg čini predsjednik i četiri člana. (2) Predsjednika Upravnog vijeća imenuje Vlada Republike Hrvatske, a po položaju je ministar nadležan za poljoprivredu. (3) Članove Upravnog vijeća imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za poljoprivredu. (4) Dva člana Upravnog vijeća predstavnici su poljoprivrednih proizvođača, od kojih je jedan s područja posebne državne skrbi. Stoga, kao što je i u drugim državnim ustanovama definirano: "... Članove Upravnog vijeća imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za poljoprivredu. ...", bez određivanja "uske" struke ili stručnog područja, tako ne treba "usko" određivati niti u predmetnoj Uredbi o Državnoj Ergeli Đakovo i Lipik. S poštovanjem, Marin Mandarić Đakovo Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća jer je primarna djelatnost Državne ergele bila i ostala uzgoj lipicanskih konja (kao i sve djelatnosti usko vezane na uzgoj, selekciju, korištenje u sportu…), a za doprinos razvoju navedenih specifičnih radnji potrebni su „istaknuti stručnjaci iz područja stočarstva“ kako je i navedeno u članku 5. ove Uredbe, dok sve druge aktivnosti koje se provode su prateće aktivnosti uzgoja i uporabe lipicanski konja uzgojenih u ergeli. Uvažavajući da je primarni cilj Državne ergele uzgoj, obuka i selekcija konja nužno je da većinu Upravnog vijeća čine stručnjaci iz područja stočarstva, ali uvažavajući da postoje i vrlo važne za rad ergele prateće aktivnosti djelomično se prihvaća prijedlog tako da se izričaj u članku 5. stavku 3. mijenja i glasi: "Predsjednika i tri člana Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za poljoprivredu, od kojih je jedan član istaknuti stručnjak iz područja stočarstva."