Izvješće o provedenom savjetovanju - PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Renato Kalac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE 1. Podržavam veći dio navedenog u komentaru Umaga. 2. Predlažem da se članak 18. stavak 3. alineja 7. dopuni na način da glasi "izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog procjena rizika od velikih nesreća uz prethodnu suglasnost tijela nadležnog za poslove CZ i redovito ažurira procjenu rizika i plan djelovanja civilne zaštite" ( mislim na tijelo Ravnateljstva CZ - Služba CZ ili PUCZ za gradove i općine). Isto predlažem temeljem dugogodišnjeg iskustva sagledavajući potrebu izrade, cjelovite, kvalitetne i prije svega realne Procjene rizika kao temeljnog preduvjeta za pravilno utvrđivanje najoptimalnijeg načina sprečavanja nastanka i odgovora na eventualno nastalu nesreću, a što naročito uključuje potrebne snage, resurse i kapacitete, ( određivanje operativnih snaga, pravnih osoba od interesa za sustav CZ i dr). 3. Predlažem također da se jasnije i nedvosmisleno zakonski utvrdi funkcija Stožera CZ na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini. Naime u nekim je segmentima ona stručna, operativna (provedbena) i koordinativna - članak 21. stavak 2., a u drugom je dijelu ona izvršna (zapovjedna) - članak 26. važećeg zakona. Po mom mišljenju zapovijedanje je izvršna funkcija upravljanja i trebala bi biti isključivo u ingerenciji izvršnih tijela JLPR (S), posebno ako isto promatramo u kontekstu stvaranja troškova prilikom djelovanja, a koje u pravilu plaća J L ili P(R)S. 4. Predlažem također da Zakonom precizno definira kako na čelu Stožera CZ na razini lokalne i područne samouprave trebaju biti predstavnici J L i P (R) S u osobi Zamjenika župana, Gradonačelnika ili Načelnika. Postojeća je praksa pokazala kako su na čelu pojedinih Stožera zapovjednici temeljnih operativnih snaga koji usput pokrivaju i dužnost načelnika stožera u 2, 3 ili čak 8 JLS. Pitanje je kako će u slučaju velike nesreće ili katastrofe ta ista osoba zapovijedati i rukovoditi operativnom snagom na čijem je čelu i za što je direktno odgovoran te istovremeno rukovoditi sa više Stožera CZ gradova i općina. Zamjenik gradonačelnika ili načelnika je osoba izabrana na demokratskim izborima, dio je izvršne vlasti i im određenu razinu odgovornosti, treba ga naučiti stožerni proces, a za sve stručne poslove u stožeru ima stručnjake iz područja vatrogastva, policije, GSS, zdravstva i dr.) pa nema nikakvih zapreka da bude na čelu stožera. 3. Predlažem također da se u članku 3. pojam „zajedničkog tijela ili službe za zajedničko obavljanje poslova CZ iz samoupravnog djelokruga“ , a što je omogućeno člankom 18. postojećeg Zakona. Praksa je pokazala da se ovaj članak ne povezuje sa odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u onom djelu koji regulira obavljanje poslova CZ iz samoupravnog djelokruga J L i P (R) S, te predlažem isto konkretizirati. 4. Predlažem također da se u članku 3. postojećeg Zakona definira pojam "pravne osobe". Naime Jednostavno trgovačko društvo ili obrt spadaju u kategoriju "pravnih osoba". U manjim općinama oni mogu biti iznimno važni u sustavu CZ, i na neki su način već uključeni u sustav ( primjerice kroz održavanje prometnica u zimskim uvjetima, ili pak u pripremi PP sezone), ali u praksi postoje razmimoilaženja po pitanju određivanja Obrta ili JTD kao pravnih osoba od interesa za CZ Nije prihvaćen Usklađivanje navedenih odredbi Zakona o sustavu civilne zaštite nije predmet žurnih izmjena i dopuna koje su vezane uz prenošenje određenih odredbi Direktive 2012/18/EU, ali će se uzeti u obzir kod izrade novog Zakona.
2 Grad Umag-Umago KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE Rok za savjetovanje je neprimjereno kratak, a da nema nikakvog obrazloženja zbog čega je rok savjetovanja skraćen. Znači, apsolutno se ne poštuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama. Nakon svih nevolja s epidemijom koronavirusa očekivali smo da se napravi jedna opsežnija intervencija u Zakon o sustavu civilne zaštite kako bi se u isti ugradila nova rješenja temeljena na iskustvima sustava (kako pozitivna, tako i negativna) u borbi protiv epidemije. U siječnju 2018. godine, a zatim i za vrijeme savjetovanja kod izmjena Zakona (NN 118/18) ukazivali smo na potrebu usklađenja članka 17. stavak 1. podstavak 3. s člankom 12. stavak 1. podstavak 23. Zakona o sustavu civilne zaštite kako bi se jasno i nedvojbeno utvrdilo koje je tijelo nadležno za donošenje odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite? Prvo nam je rečeno da će se naša primjedba uvažiti kod prvih idućih izmjena i dopuna Zakona, kada su došle na red prve sljedeće izmjene i dopune rečeno nam je da navedeno pitanje nije predmet aktualnih izmjena i dopuna, a vidimo da je konačno uređenje tog pitanja izostavljeno i ovoga puta. Nije prihvaćen Usklađivanje navedenih odredbi Zakona o sustavu civilne zaštite nije predmet žurnih izmjena i dopuna koje su vezane uz prenošenje određenih odredbi Direktive 2012/18/EU, ali će se uzeti u obzir kod izrade novog Zakona.
3 TIHOMIR KLEMENT KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE, Članak 3. Termin PANDEMIJA bi svakako trebalo staviti na popis izraza, a samim time i pojasniti aktivnosti vezane za taj termin. Nije prihvaćen Usklađivanje navedenih odredbi Zakona o sustavu civilne zaštite nije predmet žurnih izmjena i dopuna koje su vezane uz prenošenje određenih odredbi Direktive 2012/18/EU, ali će se uzeti u obzir kod izrade novog Zakona.