Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš za Nacionalni plan razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Dorotea Radoš Čulina STRATEŠKA STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ Uvođenje 5G mreže će drastično povećati broj odašiljača koji emitiraju radiofrekvencije, vodeći ka povećanoj izloženosti javnosti, insekata oprašivača i ostalog životinjskog svijeta. Usprkos tome, Vlada RH žuri sa postavljanjem i uvođenjem 5G mreže u opticaj i nedobrovoljnim zračenjem cijele hrvatske populacije. Kako bi se stanovnici ove zemlje zaštitili i valjano informirali o ovim važnim pitanjima, smatram da je neophodno da Vlada bude primorana poduzeti cjelovitu javnu, neovisnu i transparentnu istragu objavljenih istraživanja o štetnim učincima izloženosti elektromagnetskom zračenju na zdravlje prije bilo kakvog daljnjeg širenja mogućnosti bežične telekomunikacijske mreže. Ponašanje ICNIRP-a i pouzdanost njegovih smjernica neizbježno bi se trebalo ispitati kao dio ovog procesa. Pogledati https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32064102/ Vlada koja ignorira znanost i spremna se kockati sa zdravljem svojih građana nedostojna je povjerenja. Stoga tražim da se očitujete o ovom gorućem problemu, o znanosti koja dokazuje rizik za stanovništvo Republike Hrvatske (te podjednako i za biološke vrste na teritoriju Republike Hrvatske) i pozivanju na načelo predostrožnosti sve dok se ne provede istraga navedena u tekstu iznad. 1. 5g mreža će uvelike povećati izloženost građana Republike Hrvatske radiofrekvencijama i. Na koji način će hrvatska Vlada zaštititi svoje građane od štetnih učinaka radiofrekvencijskih valova već prikazanih u znanstvenoj literaturi? ii. Na koji način će hrvatska Vlada zaštititi zdravlje i razvoj beba, djece i mladih ljudi od štetnih učinaka radiofrekvencijskih valova već prikazanih u znanstvenoj literaturi? iii. Na koji način će hrvatska Vlada spriječiti štetu od pojačane radiofrekvencijske izloženosti za insekte oprašivače i ostali životinjski svijet? 2. Zašto nema sigurnosnih testiranja prije puštanja 5g mreže u pogon i tko je za to odgovoran? Prije stavljanja na tržište hrane i lijekova, sigurnosno testiranje je neophodno prije puštanja za javnu konzumaciju i nije dozvoljeno stavljanje na tržište ako ne prođe test toksičnosti na životinjama. Cijela hrvatska populacija će biti izložena netestiranom i nereguliranom zračenju koje će apsorbirati njihova tijela bez ikakvog javnog dogovora i pristanka. Vrlo je malo pravilnog istraživanja bioloških učinaka pulsirajućeg milimetarskog zračenja iz neposredne blizine a uzevši u obzir da se odašiljači u RH postavljaju protivno pravilima, direktno kršeći zakon, ugrožavajući ljudsko zdravlje bez da se ikoga pita, možemo zaključiti da je situacija izvan kontrole i alarmantna. Zašto se ne poštuju zakoni pri postavljanju baznih stanica i odašiljača? Zašto Vlada i Ministarstvo zdravlja slijede zastarjele ICNIRP smjernice? Zašto se ne pridržava načela predostrožnosti? Mnogi znanstvenici zovu na akcije za bolju zaštitu javnosti, na www.emfscientist.org, da trenutne smjernice ICNIRP-a budu odbijene jer ne štite zdravlje, na www.emfcall.org, i da 5g mreža ne bude puštena u opticaj dok se ne izvrše adekvatne sigurnosne studije, na www.5Gappeal.eu. Više od 26.000 znanstvenika potpisalo je peticiju u znak protesta zbog uvođenja nesigurne, neprovjerene 5G tehnologije: Međunarodna žalba znanstvenika EMF-a nazvala je uvođenje 5G tehnologije pitanjem ljudskih prava. Čak je i bivši izvršni direktor Microsoft Kanada, Frank Clegg, govorio o opasnosti neprovjerene 5G tehnologije, uključujući vezu koju ima sa milimetarskim valovima. Brojni gradovi i pokrajine u svijetu već su zaustavili uvođenje 5G tehnologije - u Grčkoj, Bugarskoj, Belgiji, Irskoj, Švicarskoj, Njemačkoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Australiji, SAD-u, Kanadi, a u Italiji to je učinilo preko 600 općina. Zahtijevam da se izuzetno ozbiljno pitanje opasnosti bežičnih telekomunikacijskih EM zračenja pravilno istraži i poduzmu odgovarajuće znanstveno utemeljene mjere za zaštitu zdravlja i dobrobiti javnosti i naše ekologije. Profit i tehnološki razvitak ne smije biti ispred zdravlja ljudi! Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Sve navedeno ugrađeno je u RH propise o zaštiti stanovništva od djelovanja umjetnih elektromagnetskih polja. Ministarstvo znanosti provodi „politike“ obrazovanja u koje valja na najizravniji formalni način uklopiti sve edukacijske prijedloge, dok se znanstveno istraživački prijedlozi trebaju oblikovati u projektne prijedloge i prema pravilima prijaviti Hrvatskoj zakladi za znanost u okviru raspisivanja istraživačkih projekata u RH (dakako i financiranja). Zdravlje ljudi se u RH regulira i Strateškim planom razvoja eZdravlja u Republici Hrvatskoj – SPeZ (2014), Ministarstva zdravstva, koji nije provediv bez IT tehnologije, koja nije moguća bez elektromagnetskih radiofrekvencijskih polja.
2 Vlasta Wünscher STRATEŠKA STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ Studija nije dovoljno vidljiva javnosti, jer je predstavljena na internetskom prostoru gdje može informirati samo mali broj zainteresiranih za temu. S obzirom da se tehnologijska digitalna revolucija opisuje kao još uvijek "tehnički daleka", ostaje nejasno zašto je implementacija 5G mreže predstavljena javnosti kao osnova za skoro uvođenje IoT-a i temelj gospodarskog napretka. Na mjestima gdje se ocjenjuju učinci EMZ-a na ljude i okoliš moraju biti uključeni nezavisni stručnjaci (liječnici, veterinari, biolozi, antropolozi, sociolozi, psiholozi). U radnim skupinama ne smiju biti angažirani pojedinci koji su zainteresirana strana u procesu uvođenja novih tehnologija. Iz aspekta prostornog planiranja potrebno je potpisati Kodeks dobre prakse o smještaju izvora ne-ionizirajućeg zračenja u prostor. Također treba sve izvore ne-ionizirajućeg zračenja na javnim površinama označiti adekvatnim oznakama. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Postupak javnog savjetovanja proveden je u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17), Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) te u skladu s epidemiološkim mjerama koje su bile na snazi tijekom održavanja javnog savjetovanja. Strateška studija i Nacionalni plan su bili dostupni javnosti u propisanom periodu te je svatko, tko je htio, imao mogućnost uvida u navedene dokumente i mogao je sudjelovati u javnom izlaganju putem sljedeće poveznice: https://meet.cdu.gov.hr/MMPI_javno_izlaganje_SPUO Navedeni prijedlozi su smisleno dobri ali Studija nije provedbeni alat za „potrebe“ koje se navode da ih treba u RH propisati i provoditi. Označavanje izvora bilo kojeg zračenja definirano je Normativnim aktima koji obvezuju proizvođače takve opreme i uvjetima stjecanja CE oznake kvalitete unutar EU i dodatno, međunarodno priznatim procjenama rizika po zdravlje ljudi koji također obvezuju proizvođače, ne korisnike.
3 Vlasta Wünscher STRATEŠKA STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ Na str. 131 "Posebnu pažnju treba posvetiti zaštićenim prirodnim područjima u RH (Nacionalni parkovi, endemska staništa, NATURA 2000 i sl.); detaljnije elaborirati, npr. proglasiti Wi-Fi Free zone u navedenim područjima. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Strateška studija nije provedbeni dokument na kojem bi se mogla zasnovati pravna djelovanja koja su u domeni lokalnih zajednica.
4 Vlasta Wünscher STRATEŠKA STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ U "Područja povećane osjetljivosti", str. 126, dodati zoološke vrtove, konjičke klubove i druge smještajne kapacitete za životinje za rekreaciju i rehabilitaciju. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Područja povećane osjetljivosti definirana su Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN 146/2014) te su kao takva navedena i u strateškoj studiji. Promjena i dopuna te definicije biti će moguća tijekom postupka izmjena i dopuna predmetnog Pravilnika ili prilikom donošenja novog Pravilnika.
5 Vlasta Wünscher STRATEŠKA STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ Na str. 130 konstatacija "...regulatorna situacija u Republici Hrvatskoj, za razliku od ostalih članica EU, je više nego zadovoljavajuća." je subjektivne prirode, zamijeniti s "...RH raspolaže nacionalnim regulatornim okvirom." Prihvaćen Prijedlog se prihvaća. Zamijenjeno je s „zakonodavni okvir kojim se u Republici Hrvatskoj regulira područje zaštite stanovništva od utjecaja umjetnih elektromagnetskih polja je restriktivniji nego od ostalih članica EU”.
6 Vlasta Wünscher STRATEŠKA STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ U poglavlju "Zakonski i regulatorni okvir RH" zbog pejorativnog prizvuka zamijeniti "...na javnom udaru znatiželje stanovništva" s prikladnijim "pobuđuje interes javnosti". Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.