Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje vještina i kompetencija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Alenka Njegovac   Poštovani, ključni elementi Poziva dobro su definirani, trebalo bi dodati aktivnosti koje bi educirale i pripremile učitelje za rad sa darovitim učenicima u STEM području. Prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo na Vašem doprinosu javnoj raspravi i komentaru kojeg prihvaćamo i koji ćemo uvrstiti u završnu verziju natječajne dokumentacije
2 ANA SUDAREVIĆ   Poštovani, slažem s Nacrtom i podržavam financiranje projekata s navedenim ciljevima. Predlažem nekoliko izmjena i dopuna: - uz obrazovanje dodati i odgoj jer su osnovne škole odgojno-obrazovne ustanove - među međupredmetne teme dodati Učiti kako učiti, Osobni i socijalni razvoj te Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - u Predmetu poziva, kao i dalje u tekstu, dodati ili izmijeniti INFORMATIČKA i komunikacijska tehnologija s INFORMACIJSKA i komunikacijska tehnologija (jer IKT = informacijska i komunikacijska tehnologija, a ne informatička i komunikacijska tehnologija) Djelomično prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo na Vašem doprinosu javnoj raspravi i komentarima. Prihvaćamo vaš komentar o uporabi termina odgoj i obrazovanje i informacijske tehnologije, kao i komentar vezan uz međupredmetnu temu „Uporabe informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“, koja je u svakom slučaju dio jednog od prioritetnih tematskih područja Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ iz kojeg proizlazi ovaj Poziv. Vezano za komentar oko međupredmetnih tema „Učiti kako učiti“ i „Osobni i socijalni razvoj“, prijedlog nismo u mogućnosti prihvatiti iz razloga što navedene teme nisu u skladu s prioritetnim tematskim područjima Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“. Prioritetna područja Programa utvrđena su Zakonom o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske te u ovom trenutku nisu podložna promjeni.
3 Damir Vrbanec  , PREDMET POZIVA I OPĆE INFORMACIJE Pozdravljam ovu ideju i projekte koji se budu realizirali u skoroj budućnoisti! Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na komentaru.
4 FabLab, udruga za promicanje digitalne fabrikacije   Smatramo da je cjelokupni tekst natječaja potrebno značajno doraditi jer potencijalnim prijaviteljima predloženi tekst natječaja stvara konfuziju u smislu izrade kvalitetnih projektnih prijava. Naime, postoji određeni nesklad između predmeta poziva, općeg cilja poziva, pokazatelja, ciljnih skupina te prihvatljivih aktivnosti. Predmet poziva navodi da je natječaj usmjeren na odgoj i obrazovanje osnovnoškolske djece i stjecanje kompetencija za lakše zapošljavanje u budućnosti. Opći cilj Poziva navodi sljedeće: “Pružiti podršku učiteljima i drugim odgojno-obrazovnim radnicima u sustavu osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja u primjeni STEM-a u obrazovanju, primjeni informatičke i komunikacijske tehnologije u obrazovanju (IKT), primjeni poduzetništva u obrazovanju i primjeni aktivnog građanstva u obrazovanju s ciljem povećanja perspektive vlastite zapošljivosti (stručnosti) učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika, a neizravno i dugoročno s ciljem povećanja zapošljivosti učenika.” Dakle, predmet poziva kao glavnu ciljanu skupinu navodi učenike, dok su u općem cilju to učitelji, a učenici tek neizravna ciljna skupina. Nadalje, iz specifičnog cilja 1 nije jasno odnosi li se na učitelje ili učenike što je manje bitno jer vjerujemo da će svi projektni prijedlozi obuhvatiti oboje, smatramo samo da bi bolje trebalo urediti relacije između predmeta, općeg i specifičnih ciljeva radi jasnoće teksta. Dodatno, svi pokazatelji osim jednog usmjereni su na učitelje te se u obveznom pokazatelju gleda postotak, no nije jasno postotak u odnosu na što. Pokazatelj vezan za broj institucija tj. ostvarenu međuinstitucionalnu suradnju nije u potpunosti jasan, a posebno je bitno ovdje ponovno naglasiti i naš komentar vezan uz sinergijski učinak ovog Poziva te Poziva naziva “Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj Regionalnih znanstvenih centara za osnovne škole“. Upravo ovdje je jasno da je potrebno ostvariti međuinstitucionalnu suradnju. Kod ciljnih skupina Poziva spominju se odgojno - obrazovni radnici u ustanovama za osnovnoškolsko obrazovanje, stručnjaci koji rade u javnim institucijama koje su odgovorne za provedbu obrazovnih politika te djelatnici ustanova koje se bave obrazovanjem (na svim razinama obrazovanja). Ne spominju se učenici koji su u predmetu poziva naglašeni kao glavna ciljna skupina, na koje se ne referiraju niti pokazatelji, ali za koje je iz popisa prihvatljivih aktivnosti razvidno da se određen broj prihvatljivih aktivnosti odnosi upravo na učenike. Određen dio prihvatljivih aktivnosti preklapa se s prihvatljivim aktivnostima u okviru natječaja “Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj Regionalnih znanstvenih centara za osnovne škole“ dok su oba natječaja usmjerena slabije razvijenim područjima što bi moglo rezultirati provedbom više istih/sličnih aktivnosti na istom području u okviru više projekata vođenih od strane raznih nositelja i pripadajućih konzorcija. Vezano za prihvatljive aktivnosti također nije u potpunosti jasno kakvu korelaciju “izmjena i/ili dopuna odobrenih studijskih programa veleučilišta i visokih škola do 20% u području STEM-a, IKT, poduzetništva i aktivnog građanstva koje visoka učilišta samostalno predlažu u skladu sa zakonskim propisima” ima sa ciljnim skupinama poziva te predmetom Poziva, općim i specifičnim ciljevima Poziva. Za kraj, svakako pozdravljamo inicijativu te prepoznavanje potrebe za ulaganje u STE(A)M područje te nam je kao udruzi koja je nositelj projekta uspostave tematske mreže u STEM području naročito bitno naglasiti da sve gornje komentare dajemo u najboljoj namjeri s ciljem izrade kvalitetnoj natječaja koji će polučiti kvalitetne projekte. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem prijedlogu/komentaru koji primamo na znanje. Opće informacije Poziva u kojem se navodi kako su sredstva namijenjena financiranju projekata s naglaskom na jačanje podrške jednakim mogućnostima za odgoj i obrazovanje osnovnoškolske djece i stjecanje kompetencija za lakše zapošljavanje u budućnosti proizlaze iz ciljeva Programa "Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva" iz kojeg će se predmetni Poziv financirati. Program "Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva" financiran je sredstvima EGP financijskog mehanizma i predstavlja okvir unutar kojeg su detaljnije razrađeni opći i specifični ciljevi Poziva, a uzimajući u obzir obvezne pokazatelje i aktivnosti. Poziv "Unaprjeđenje vještina i kompetencija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja" usmjeren je na jačanje kapaciteta učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnoškolskom sustavu u prioritetnim područjima Programa "Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva": STEM, informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT), poduzetništvo i aktivno građanstvo te razvoju modela izučavanja u tim područjima. Poziv je usmjeren na razvoj ljudskih kapaciteta škola za bolje provođenje osnovnoškolske nastave. Kao rezultati Poziva se očekuju bolje osposobljeni učitelji i odgojno-obrazovni radnici, uspostavljena međuinstitucionalna suradnja (sa školama i drugim relevantnim dionicima) te izrada novih materijala za nastavu. Kao prihvatljivi prijavitelji u ovom Pozivu definirana su visoka učilišta te udruge i zaklade kao pružatelji formalnog i neformalnog obrazovanja za učitelje i ostalo stručno osoblje. Poziv "Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj Regionalnih znanstvenih centara za osnovne škole" usmjeren je na jačanje kapaciteta osnovnih škola u provedbi aktivnosti u prvenstveno STEM-u, ali sinergijski kroz druga prioritetna područja Programa "Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva". Kroz ovaj poziv jačat će se fizički kapaciteti škola opremanjem učionica na razini Republike Hrvatske ili uspostavljanjem/prilagođavanjem prostora Regionalnih znanstvenih centara na razini NUTS 2 regija Republike Hrvatske temeljem Nacionalne klasifikacije statističkih regija 2021. („Narodne novine“ broj 125/2019). Istovremeno, kroz ovaj Poziv se očekuje razvoj/uspostava i provedba aktivnosti koja će se služiti novim fizičkim kapacitetima, edukacija učitelja i odgojno-obrazovnih radnika za provedbu tih aktivnosti te uključivanje učenika u obrazovne aktivnosti. Kao rezultati Poziva očekuju se opremljene učionice, uspostavljeni Regionalni znanstveni centri, uspostavljeni novi programi i izvannastavne aktivnosti, uključeni učenici, učitelji i drugi odgojno-obrazovni radnici. Kao prihvatljivi prijavitelji u ovom Pozivu definirane su škole i osnivači škola iz razloga što se ulaže u njihove fizičke kapacitete. Iako se dva poziva čine slični iz razloga što proizlaze iz istog Programskog ugovora, stoga imaju ista tematska područja ulaganja i u konačnici doprinose jačanju osnovnoškolskog obrazovanja, prvi poziv je usmjeren na ljudske kapacitete i metode podučavanja, drugi na fizičke kapacitete i uspostavu aktivnosti u školama. Oba poziva su svakako komplementarna, no nužno su razdvojena i iziskuju različite prijavitelje koji su logični nositelji različitih aktivnosti i različitih očekivanih rezultata dva različita poziva. Istovremeno, u oba poziva se potiče partnerstvo te projektni prijedlozi mogu uspostaviti dodatno bodovanje ukoliko uključuju učinkovitu suradnju s drugim relevantnim dionicima, posebice ukoliko će se raditi o partnerima iz država donatora. Vezano za Vaš dio komentara oko pokazatelja koji se iskazuje u postotku, napominjemo kako je Programskim sporazumom „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ određeno kako postotak uključenih koji su poboljšali svoje vještine mora biti najmanje 70%, a prosječna ostvarena ocjena o zadovoljstvu polaznika kvalitetom edukacije najmanje 3,5 (od najviše 7). Početnu bazu podataka u odnosu na koju će se promatrati ostvareni napredak definirat će svaki prijavitelj pojedinačno s kratkim pojašnjenjem metodologije koja je korištena pri izradi baze podataka i određivanja početne vrijednosti. To može biti primjerice broj zaposlenih u osnovnoj školi koji sudjeluju na edukacijama/radionicama i kojima su se poboljšale vještine/kompetencije nakon provedenih aktivnosti ili broj svih polaznika edukacije/radionica (djelatnika osnovne škole ili vanjskih suradnika/polaznika učitelja i drugih odgojno-obrazovnih djelatnika) kojima su se poboljšale vještine/kompetencije i slično. Izmjena i/ili dopuna odobrenih studijskih programa veleučilišta i visokih škola do 20% u području STEM, IKT, poduzetništva i aktivnog građanstva koje visoka učilišta samostalno predlažu izravno je povezana sa usmjerenjem Poziva prema razvoju ljudskih kapaciteta škola za bolje provođenje osnovnoškolske nastave. Naime Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju i Zakonom o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru određeno je kako veleučilišta i visoke škole, kao institucije na kojima učitelji i drugi odgojno-obrazovni radnici u osnovnoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja stječu svoje zvanje, samostalno i u svrhu moderniziranja postojećih programa donose izmjene i/ili dopune odobrenih studijskih programa. Cilj izmjena/dopuna je da se na brzi način moderniziraju postojeći programi kako bi se mogli izvoditi za učitelje i druge odgojno-obrazovne radnike do kraja razdoblja prihvatljivosti troškova Poziva (30. travnja 2024. godine).
5 FabLab, udruga za promicanje digitalne fabrikacije  , Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje vještina i kompetencija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnoškolskom sustavu odgoja i  obrazovanja“ Istovremeno stavlja se na javno savjetovanje ovaj nacrt Poziva te nacrt Poziva za natječaj “Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj Regionalnih znanstvenih centara za osnovne škole“. Radi se o dva natječaja sličnog sadržaja, sa sličnim prihvatljivim aktivnostima i troškovima, a koji se razlikuju većim dijelom po kriteriju prijavitelja dok bi sinergija tih aktera polučila najveći učinak. Ne samo na međunarodnoj i europskoj, već i na nacionalnoj razini, prepoznaje se važnost suradnje svih dionika iz područja (Q helix) u cilju postizanja najboljih rezultata te smatramo da bi se bolji sinergijski učinak postigao spajanjem dvaju natječaja te eventualno razdvajanjem natječaja na više komponenti. Naime, kako bi prijavitelji iz ovog natječaja mogli provoditi aktivnosti u cilju ispunjenja pokazatelja morat će ostvariti suradnje sa školama koje su prijavitelji na projektima iz drugog natječaja te ovu podjelu smatramo ne samo umjetnom već problematičnom u smislu ostvarenja suradnje svih dionika u STEM području te možebitnog preklapanja aktivnosti (i dvostrukog financiranja) iz više projekata na određenim područjima dok bi druga područja mogla biti u potpunosti zanemarena. Uzimajući u obzir sve gore rečeno, uputno je oba natječaja spojiti te proširiti popis prihvatljivih prijavitelja i/ili partnera u cilju stvaranja kvalitetnijih konzorcija na manjem broju projekata. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru, ali prijedlog nismo u mogućnosti prihvatiti. Poziv "Unaprjeđenje vještina i kompetencija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja" usmjeren je na jačanje kapaciteta učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnoškolskom sustavu u prioritetnim područjima Programa "Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva": STEM, informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT), poduzetništvo i aktivno građanstvo te razvoju modela izučavanja u tim područjima. Poziv je usmjeren na razvoj ljudskih kapaciteta škola za bolje provođenje osnovnoškolske nastave. Kao rezultati Poziva se očekuju bolje osposobljeni učitelji i odgojno-obrazovni radnici, uspostavljena međuinstitucionalna suradnja (sa školama i drugim relevantnim dionicima) te izrada novih materijala za nastavu. Kao prijavitelji u ovom Pozivu definirana su visoka učilišta te udruge i zaklade kao pružatelji formalnog i neformalnog obrazovanja za učitelje i ostalo stručno osoblje. Poziv "Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj Regionalnih znanstvenih centara za osnovne škole" usmjeren je na jačanje kapaciteta škola u provedbi aktivnosti u prvenstveno STEM-u, ali sinergijski kroz druga prioritetna područja Programa "Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva". Kroz ovaj poziv jačat će se fizički kapaciteti škola opremanjem učionica na razini Republike Hrvatske ili uspostavljanjem/prilagođavanjem prostora Regionalnih znanstvenih centara na razini NUTS 2 regija Republike Hrvatske temeljem Nacionalne klasifikacije statističkih regija 2021. („Narodne novine“ broj 125/2019). Istovremeno, kroz ovaj Poziv se očekuje razvoj/uspostava i provedba aktivnosti koja će se služiti novim fizičkim kapacitetima, edukacija učitelja i odgojno-obrazovnih radnika za provedbu tih aktivnosti te uključivanje učenika u obrazovne aktivnosti. Kao rezultati Poziva očekuju se opremljene učionice, uspostavljeni Regionalni znanstveni centri, uspostavljeni novi programi i izvannastavne aktivnosti, uključeni učenici, učitelji i drugi odgojno-obrazovni radnici. Kao prijavitelji u ovom Pozivu definirane su škole i osnivači škola iz razloga što se ulaže u njihove fizičke kapacitete. Iako se dva poziva čine slični iz razloga što proizlaze iz istog Programskog ugovora, stoga imaju ista tematska područja ulaganja i u konačnici doprinose jačanju osnovnoškolskog obrazovanja, prvi poziv je usmjeren na ljudske kapacitete i metode podučavanja, drugi na fizičke kapacitete i uspostavu aktivnosti u školama. Oba poziva su svakako komplementarna, no nužno su razdvojena i iziskuju različite prijavitelje koji su logični nositelji različitih aktivnosti i različitih očekivanih rezultata dva različita poziva. Istovremeno, u oba poziva se potiče partnerstvo te projektni prijedlozi mogu uspostaviti dodatno bodovanje ukoliko uključuju učinkovitu suradnju s drugim relevantnim dionicima, posebice ukoliko će se raditi o partnerima iz država donatora. Dodatno, Ministarstvo će voditi računa o prevenciji dvostrukog financiranja aktivnosti u oba Poziva.
6 Hrvatsko društvo inženjera geotehnike  , KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI PRIJAVITELJA S obzirom na to da je Poziv usmjeren na STEM područje, vjerujemo da bi se u svrhu ispunjavanja ciljeva poziva u potencijalne prijavitelje svakako trebalo uključiti i visoka učilišta i udruge iz tehničkih znanosti, a ne samo iz prirodnih i društvenih. Na način kako su sada definirani potencijalni prijavitelji značajno nam nedostaje ono T i E iz kratice STEM (tehnologija i inženjerstvo). Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru kojeg smo primili na znanje. Naime, prihvatljivi prijavitelji već obuhvaćaju visoka učilišta (uključujući i ona iz područja tehničkih znanosti), a udruge i zaklade su prihvatljivi prijavitelji ako u svojem statutu imaju registriranu djelatnost obrazovanja, znanosti i istraživanja u prirodnim znanostima i matematici, informatičkoj i komunikacijskoj tehnologiji u obrazovanju, uključivom obrazovanju, poduzetništvu u razvoju vještina i boljih prilika za zapošljavanje i uključivom/aktivnom građanstvu. Navedeno dakle uključuje i udruge iz područja tehničkih znanosti.
7 Jasminka Kuzle   Poštovani, slažem se s Nacrtom ključnih elemenata poziva na dostavu projektnih prijedloga "unaprjeđenje vještina i kompetencija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja". Učiteljima je potrebno cjeloživotno usavršavanje kako bi mogli na primjeren način obrazovati i odgajati uvijek nove naraštaje učenika. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na komentaru.
8 Natalia Dujić  , CILJEVI POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA Nije baš jasna potreba odnosno prioritet primjene aktivnog građanstva u okviru ove teme. Ta međupredmetna tema je svakako važna i potrebna ali na nekoj općoj razini. No s obzirom na odabrano područje - STEM , ciljanu populaciju učenika koja će se tu profilirati a to su daroviti i talentirani učenici za STEM područje, zahtjevnost rada s njima i nedostatne kompetencije učitelja u tom području, svakako su prioritetna područja međupredmetnih tema: Poduzetništvo, Učiti kako učiti, Osobni i socijalni razvoj te primjena IKTa. Kompetencije iz tih područja svakako bi ojačale perspektivu zapošljivosti učitelja unutar STEMa. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru kojeg smo primili na znanje. Cilj Programa "Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva" je ojačati društvenu i gospodarsku koheziju. Prilikom pregovaranja o okviru Programa, države donatori isticale su kako je svrha obrazovati osnovnoškolsku djecu da steknu kompetencije za lakše zapošljavanje u budućnosti, a što uključuje, između ostalog, i mjere u aktivnom građanstvu u smislu aktivnog djelovanja u društvenoj zajednici. Stoga, navedena tema je uključena kao jedna od prioritetnih u Programskom ugovoru. Prema postojećem kurikulumu u Republici Hrvatskoj, područje aktivnog građanstva u sustavu osnovnoškolskog obrazovanja moguće je implementirati međupredmetno, kroz domenu Društvena zajednica. Kao međupredmetna tema, ona ima sinergijski potencijal s drugim prioritetnim područjima Poziva. Vezano uz komentar oko međupredmetnih tema „Učiti kako učiti“, „Osobni i socijalni razvoj“ te „Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije“ (IKT)“, skrećemo pozornost da je potonja već dio jednog od prioritetnih tematskih područja Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ iz kojeg proizlazi ovaj Poziv. Prijedlog ostalih međupredmetnih tema nismo u mogućnosti prihvatiti iz razloga što nisu u skladu s prioritetnim tematskim područjima Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“. Prioritetna područja Programa utvrđena su Zakonom o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske te u ovom trenutku nisu podložna promjeni.
9 Natalia Dujić  , PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI S obzirom da je neophodno u Poziv uključiti područje rada s darovitim učenicima kojima je STEM područje samo po sebi imanentno a Zakon o odgoju i obrazovanju ih definira kao učenike s posebno odgojnim potrebama (čl 62) neophodno je predvidjeti i 1) izradu novih metoda i/ili strategija identifikacije darovitih učenika unutar STEM područja 2) izradu novih metoda i/ili strategija profesionalnog usmjeravanja S obzirom na specifične zahtjeve rada s darovitim učenicima potrebno je predvidjeti unutar razvoja školskog kurikuluma i područja međupredmetnih tema Učiti kako učiti te Osobnog i socijalnog razvoja. Djelomično prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo na Vašem doprinosu javnoj raspravi. Prihvaćamo Vaš komentar o učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, koji ćemo uvrstiti u završnu verziju natječajne dokumentacije Vezano za komentar oko međupredmetnih tema „Učiti kako učiti“ i „Osobni i socijalni razvoj“, prijedlog nismo u mogućnosti prihvatiti iz razloga što navedene teme nisu u skladu s prioritetnim tematskim područjima Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ iz kojeg proizlazi ovaj Poziv. Prioritetna područja Programa utvrđena su Zakonom o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske te u ovom trenutku nisu podložna promjeni.
10 Natalia Dujić  , PREDMET POZIVA I OPĆE INFORMACIJE Poštovani Svakako pozdravljam ideju i namjeru financiranja projekata s navedenim ciljevima. Kako Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi čl 62 definira učenike s posebnim odgojno obrazovnim potrebama kao darovite učenike i učenike s teškoćama neophodno je unutar Poziva jasnije naglasiti i istaknuti potrebu rada s darovitim učenicima unutar STEM područja. Naime, rad s darovitim učenicima u većini obrazovnih sustava u svijetu izazovan je sam po sebi. Premda je STEM područje već samo po sebi imanentno darovitim učenicima izazovi koji se nameću u radu s njima još su i veći. Neposredni rad učitelja i stručnih suradnika s ovim skupinama učenika zahtjevan je i iziskuje korištenje suvremenih znanja i iskustava. Postojeća dostupna literatura nudi malo sadržaja o organizaciji nastavnog rada usmjerenog na rad s darovitim učenicima u području STEM-a. Svakako organizacija i sustav rada s darovitima u području STEM-a treba nadići tradicionalne granice školskih kurikula te mora uključivati suradnju sa širim okruženjem kao što su gospodarski, tehnološki, istraživački i znanstveni sektor što je svakako ostvarivo kroz projekte unutar ovog poziva. Predložene mjere svakako se moraju jasnije odnositi i na rad s darovitim učenicima u osnovnoj školi i to na 3 područja rada: 1) Određenje darovitosti i identifikacija darovitih i talentiranih učenika za STEM područje 2) Metode nastavnog rada s darovitim učenicima unutar STEM područja i 3) profesionalno usmjeravanje (darovitih) učenika. Međupredmetnoj temi poduzetništva svakako je mjesto unutar ovih mjera i treba biti predmet Poziva, no s obzirom na zahtjevnost rada s darovitim učenicima neophodno je predvidjeti i međupredmetnu temu Učiti kako učiti, u smislu jačanja kompetencija učitelja za provođenje iste. Također s obzirom na razvojne osobitosti darovitih učenika smatram kako je neophodno unutar Poziva uključiti i međupredmetnu temu odnosno pojedine domene Osobnog i socijalnog razvoja. Natalia Dujić, stručna suradnica psihologinja – savjetnica Djelomično prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo na Vašem doprinosu javnoj raspravi. Prihvaćamo Vaš komentar vezan uz učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, koji ćemo uvrstiti u završnu verziju natječajne dokumentacije. Vezano za komentar oko međupredmetnih tema „Učiti kako učiti“ i „Osobni i socijalni razvoj“ , prijedlog nismo u mogućnosti prihvatiti iz razloga što navedene teme nisu u skladu s prioritetnim tematskim područjima Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ iz kojeg proizlazi ovaj Poziv. Prioritetna područja Programa utvrđena su Zakonom o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske te u ovom trenutku nisu podložna promjeni.
11 Nataša Vlah   Poštovani, pohvaljujem namjeru financiranja projekata s navedenim ciljevima. Isto tako, dajem opći konceptualno-teorijski komentar u vezi pojma „obrazovanje“ koji je vjerojatno preveden s engleskog jezika "education", a nalazi se na više mjesta u tekstu. Primijetila bih da bi, kada se govori o obrazovanju, bilo dobro da se istovremeno izrijekom govori i o odgoju u osnovnim školama jer su osnovne škole u kojima će se projekti realizirati istovremeno odgojne koliko i obrazovne ustanove. Osobito za jednu skupinu učenika koja traži dodatnu društvenu pažnju i brigu, pogotovo u okolnostima pandemije COVID-19 i nakon nje. Kompetencije za realizaciju odgojne komponente u radu s učenicima i kompetencije za partnersku i suradničku komunikaciju s njihovim roditeljima, osobito kod nekih specifičnih skupina učenika s teškoćama, su često upravo one kompetencije koje učitelji u istraživanjima navode kao potrebne u dodatnim edukacijama i osnaživanjima. Kada kažem učenici s teškoćama, referiram se na to da su oni, uz darovite učenike vrlo brojna skupina učenika s posebnim potrebama u našim osnovnim školama (u nekim školama i do jedne četvrtine ukupne populacije). Prema stavku 1. članak 65 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi su to: – učenici s teškoćama u razvoju, – učenici s teškoćama u učenju, problemima u ponašanju i emocionalnim problemima, – učenici s teškoćama uvjetovanim odgojnim, socijalnim, ekonomskim, kulturalnim i jezičnim čimbenicima.). Prema čl. 65a, na temelju vrsta teškoća iz navedenog stavka 1. članka 65 učenik ostvaruje pravo na primjerene programe školovanja i primjerene oblike pomoći školovanja. Mišljenja sam da je za kvalitetne navedene primjerene programe i primjerene oblike pomoći učenicima potrebno na prvom mjestu ponuditi učiteljima kontinuiranu stručnu podršku u tome, ali i prema potrebi osigurati učiteljima dodatnu edukaciju. Ovo mišljenje temeljim na vlastitim stručnim iskustvima i empirijskim istraživanjima u krugu svoje profesionalne djelatnosti. U tom smislu promišljam o aktivnostima u okviru najavljenih projektnih aktivnosti u dijelu specifičnih ciljeva koji se u dokument navode kao uključivo obrazovanje. Predlažem, radi temeljnog razumijevanja svrhe korisnosti projekata da pojam "uključivo obrazovanje" već u Predmetu i pozivu promijenimo u "uključivi odgoj i obrazovanje" i tako dalje kroz tekst. Argumenti za to su koliko pravni dokumenti vezani uz ovo područje (ne uvijek idealni, slažem se), toliko i znanstvene spoznaje iz ovog područja kao i naše kulturološki uvjetovano razumijevanje šire svrhe školovanja kao odgoja u smislu suoblikovanja ličnosti, navika , vrijednosti, stavova i ponašanja učenika (široka tema koju ovdje nema prostora dalje elaborirati detaljnije) i kao obrazovanja u smislu akademskih i profesionalnih ishoda učenja, istovremeno. U Rijeci, 4. prosinca 2020. S poštovanjem, Izv. prof. dr. sc. Nataša Vlah Sveučilište u Rijeci Učiteljski fakultet u Rijeci Katedra za obrazovne znanosti Prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo na Vašem doprinosu javnoj raspravi i komentaru kojeg prihvaćamo i koji ćemo uvrstiti u završnu verziju natječajne dokumentacije.
12 Petra Međimorec Grgurić  , Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje vještina i kompetencija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnoškolskom sustavu odgoja i  obrazovanja“ Pozdravljam ovu ideju i nadam se kako je u planu sličan poziv koji će se odnositi na srednjoškolski sustav odgoja i obrazovanja. S poštovanjem, Petra Međimorec Grgurić, edukacijski rehabilitator savjetnik Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na komentaru. Ispred Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU iz Programa "Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva" za sada su planirana samo dva Poziva (ovaj i "Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj Regionalnih znanstvenih centara za osnovne škole" koji je također u postupku javnog savjetovanja). Međutim, primamo na znanje Vaš komentar i kod programiranja sljedećeg programskog razdoblja koje planira započeti 2022. godine komunicirat ćemo potrebe sa terena i s nadležnim Ministarstvom znanosti i obrazovanja i s partnerskim institucijama iz zemalja donatora.
13 Silvana Šebalj-Mačkić  , OKVIRNI KALENDAR AKTIVNOSTI Sve što nudi Poziv odlična je prilika odgojno-obrazovnim ustanovama, u čitavoj vertikali, da pripreme svoje projekte kojima bi unaprijedili rad i postignuća. Steam područje iznimno je važno jer daje konkretna znanja koja su bitna za razvoj vještina i kompetencija te unapređivanje znanja primjenjivih u profesionalno djelatnostima. Učitelji su bitni u tom procesu te je presudno da su dobro osposobljeni i da ustanove raspolažu potrebnim materijalima i sredstvima. Dobro osmišljeni projekti su najbolji način za postizanje dobrih rezultata u sustavu obrazovanja. Veliku ulogu imaju učitelji i suradnici koji ih provode te je najvažnije da su dobro osposobljeni (što se Pozivom podrazumijeva). Preduvjeti su interes sudionika projekta, spremnost na učenje, odgovornost, primjenjivost. Predviđeni iznosi za sufinanciranje su pristoji i mogli bi unaprijediti predviđena područja. S poštovanjem, Silvana Šebalj-Mačkić Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na komentaru.
14 Udruga Dar   Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika (NN, br. 34/91); Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (NN, br. 124/14); Predmetni i međupredmetni kurikulumi za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje. U pravilnike, kurikulume te edukaciju profesora, nastavnika i, učitelja i drugih radnika u obrazovanju moraju se uključiti DAROVITI UČENICI te DAROVITI UČENICI SA POTEŠKOĆOM kao nova kategorija. Slažemo se da se iskoriste financijske mogućnosti EU i fondova EU i da se omogući edukacija i razvoj projekata koji će poticati razvoj i obrazovanje darovite djece, darovite djece s poteškoćama, kao i svih drugih učenika. Cjeloživotno usavršavanje i učenje novih vještina je neophodno i ključno za rad sa svim učenicima, a pogotovo za rad s učenicima koji su kognitivno i intelektualno zahtjevniji. Mogućnosti darovitih učenika i darovitih učenika s poteškoćama su još uvijek neiskorištene i neprepoznate u Hrvatskoj , a pravilnom edukacijom i psihološkom i pedagoškom potporom, ta djeca bi mogla uvelike pridonijeti napretku i razvoju društva. Prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na Vašem doprinosu javnoj raspravi i komentaru kojeg prihvaćamo i koji ćemo uvrstiti u završnu verziju natječajne dokumentacije.