Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj Regionalnih znanstvenih centara za osnovne škole“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Institut za udžbenike i nastavnu tehnologiju   Uz veliku podršku ovom pozivu predlažemo proširenje područja na čitalačku pismenost jer sva novija istraživanja pokazuju da - "Novija istraživanja pokazala su da bolja čitalačka pismenost znači veću vjerojatnost za nastavak školovanja do 21. godine života, da je čitalačka pismenost pretkazivač profesionalne karijere (bolji od školskih ocjena), da pozitivno utječe na odnos prema studiranju, da je povezana sa sklonošću cjeloživotnom učenju i sa sudjelovanjem u društvu i političkim djelovanjem, da je važna za pojedinca, ali i za gospodarski rast zemlje. Naime, stupanj pismenosti utječe na kvalitetu rada, mobilnost, zapošljavanje, kasnije usavršavanje i na širu participaciju u civilnom društvu Rezultati PISA istraživanja pokazali su da su interesi i navike izraženi stavom i odnosom prema čitanju važniji od nekih drugih čimbenika koji su se tradicionalno smatrali ključnima, primjerice socioekonomskog statusa. Razvoj stavova, interesa i navika vezanih uz čitanje dugotrajan je i cjeloživotni proces koji ne ovisi samo o pojedincu, nego i o nizu okolinskih čimbenika koji utječu na čitalačku kulturu pojedinca i društva. (NSPČ)". Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentari, ali prijedlog nismo u mogućnosti prihvatiti. Proširenje područja financiranja na područje „čitalačka pismenost“ nije moguće iz razloga što navedeno područje nije u skladu s prioritetnim tematskim područjima Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ iz kojeg proizlazi ovaj Poziv. Prioritetna područja Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ utvrđena su Zakonom o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske te u ovom trenutku nisu podložna promjeni.
2 Institut za cjeloživotno učenje   Poštovani, budući da se predmetni Poziv na dostavu projektnih prijedloga planira objaviti u okviru Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ koji ima za cilj ojačati društvenu i gospodarsku koheziju držimo važnim naziv i namjenu projekta izmijeniti u Jačanje STREAM vještina pri čemu A označava sve umjetnosti, a R čitalačku pismenost . Naime, "Danas se smatra da je čitalačka pismenost, osim što predstavlja temelj za uspjeh u svim drugim predmetnim područjima, preduvjet aktivnom sudjelovanju u većini područja života odrasle osobe. Čitalačka pismenost povezana je i sa sklonošću prema cjeloživotnom učenju te aktivnom sudjelovanju u društvenim i političkim događajima. Podaci iz brojnih istraživanja pokazuju utjecaj čitalačke pismenosti na završetak srednje škole i/ili nastavak tercijarnog obrazovanja. Čitalačka pismenost utječe čak i na odabir fakulteta, kao i na njihovu upornost u završavanju fakulteta. A diploma fakulteta, s druge strane, ponovno utječe na vrstu zaposlenja, kao i na kasnije prihode." (PISA, NCVVO) Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru, ali prijedlog nismo u mogućnosti prihvatiti. Proširenje područja financiranja na područje „čitalačka pismenost“ nije moguće iz razloga što navedeno područje nije u skladu s prioritetnim tematskim područjima Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ iz kojeg proizlazi ovaj Poziv. Naziv Poziva određen je Programskim ugovorom „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“, a područja financiranja Zakonom o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske, stoga nije moguće izmijeniti naziv Poziva niti uvoditi nove ciljeve Poziva.
3 Nediljka Penović   U potpunosti podržavam prijedlog teksta "Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj regionalnih znanstvenih centara za osnovne škole". Osim neopremljenosti, organizacija nastave u osnovnim školama ne ostavlja dovoljno vremena za nadarene učenike. Kao prosvjetni djelatnik i roditelj se veselim ovom prijedlogu u svakom slučaju, posebno zbog prilike koju bi mogle imati i manje seoske sredine. Pozdravljam naglašavanje jačanja podrške jednakim mogućnostima za obrazovanje. Lijep pozdrav. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na komentaru. Ističemo još jednom da će poseban naglasak Poziva biti na uključivanju učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama u projekte, uključujući i darovitu djecu.
4 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova   Pravobraniteljica pozdravlja donošenje ovog dokumenta te u cilju doprinosa njegovoj kvaliteti daje prijedlog u okviru svojih nadležnosti. Tradicionalno je uvriježeno da su nastavni predmeti u okviru STEM područja većinom predmet interesa učenika muškog spola, te da učenice, odnosno žene, čine nesrazmjernu manjinu u obrazovanju i u području zapošljavanja i rada u sektorima u kojima se primjenjuju STEM vještine. Takvo stanje djelomično je uvjetovano rodno determiniranim, tradicionalno uvriježenim očekivanjima od učenica i učenika, kojima ih se usmjerava u ona područja obrazovanja koja su "poželjna" za njihov spol. Uzimajući to u obzir, u cilju praćenja spolnih razlika u STEM području, predlažemo da se podatke o broju učenika, koji će se iskazivati u svojstvu pokazatelja provedbe projekta, iskazuje po spolu (pored ukupnog broja učenika, posebno bi se moglo navesti broj djevojčica i dječaka). U tom smislu ukazujemo na članak 17. st. 1. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 138/12 i 69/17): "Svi statistički podaci i informacije o osobama, koji se prikupljaju, evidentiraju i obrađuju u tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost u skladu s propisima, moraju biti iskazani po spolu." Konkretno, predlažemo da se kod sljedećih naziva pokazatelja u zagradu doda napomena "(podatke iskazati po spolu)": -"Udio učenika osnovnih škola kojima su se poboljšale STEM vještine" (šifra: PA 10, Outcome 2.); -"Broj učenika uključenih u STEM programe koji se provode u sklopu projekta" (šifra: PA 10, Output 2.3.); -"Broj učenika koji sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima za STEM vještine, informatičke i komunikacijske tehnologije (IKT), poduzetništvo i aktivno građanstvo" (šifra: PA 10, Output 2.3.). Prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo na Vašem doprinosu javnoj raspravi i komentaru kojeg prihvaćamo i uvrstit ćemo u završnu verziju natječajne dokumentacije. Prijavitelj projekta zajedno s partnerskim organizacijama tijekom implementacije projekata imat će obvezu evidentiranja pokazatelja po spolu (gdje će to biti primjenjivo) te o tome izvještavati Upravitelja programa - Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU (MRRFEU). O rezultatima prikupljenih pokazatelja, MRRFEU će izvijestiti donatore Programa i zainteresiranu javnost.
5 REBEKA KALAZIĆ   Poštovani, Kao nastavnik matematike u srednjoj školi izrazito podržavam projekte na temu jačanje STEM vještina u ranijoj dobi. Jako je važno što prije identificirati djecu s potencijalom za prirodne znanosti, popularizirati im STEM područje, te im omogućiti edukaciju i opremu za napredak. Naravno, za to je svakako potrebno uložiti i u edukaciju njihovih učitelja. Uz opremu i edukaciju približili bi STEM mnogoj djeci i otvorili im nove vidike i planove za srednju školu. Međutim, u sklopu škole nastavnik nema dovoljno vremena za darovitu djecu pa bi otvaranjem regionalnih znanstvenih centara toj djeci omogućili razvoj uz najbolje moguće provođenje slobodnog vremena. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na komentaru. Ističemo još jednom da će poseban naglasak Poziva biti na uključivanju učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama u projekte, uključujući i darovitu djecu.
6 ANA SUDAREVIĆ   Poštovani, podržavam Nacrt, no smatram da bi trebalo preciznije definirati identifikaciju darovitih učenika za STEM područje kao i metode rada s njima u tom kontekstu. Predlažem da se među Opće i Specifične ciljeve poziva doda i nabava relevantne stručne literature, podjednako za učenike i učitelje, jer se i na taj način značajno pruža podrška poboljšanju STEM vještina. Slijedom toga predlažem da se u Predmetu poziva, pod Mjere doda/izmjeni informatičko komunikacijska tehnologija s informacijska i komunikacijska tehnologija (uostalom, IKT = informacijska i komunikacijska tehnologija, a ne informatička i komunikacijska tehnologija). Nadalje, u Vrste aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje treba uvrstiti nabava ili opremanje knjižnica stručnom literaturom iz STEM područja za učenike i učitelje. Djelomično prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru kojeg djelomično prihvaćamo. Odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju i Pravilnika o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika propisano je što se smatra darovitošću učenika i načini uočavanja i utvrđivanja darovitih učenika te nije predviđena dodatna razrada niti definiranje darovitih učenika specifično za STEM područje niti posebnih metoda rada s njima u okviru ovog Poziva. Nabava relevantne stručne literature za učenika i učitelje te nabava i opremanje knjižnica stručnom literaturom u STEM području već je određena kao prihvatljivi trošak projekta u okviru aktivnosti „nabava“. Stručnu literaturu moguće je nabaviti u tiskanom i elektroničkom obliku. Nabava literature ne može biti opći i specifični cilj poziva, već se u okviru aktivnosti nabave omogućava kupnja za potrebe učenika, učitelja i knjižnica. Prihvaćamo Vaš komentar u vezi izmjene termina „informatička i komunikacijska tehnologija“ u „informacijska i komunikacijska tehnologija“.
7 Udruga Dar   1.Voljni smo kao i do sada od 2015.podržati učitelje i druge odgojno obrazovne radnike i učenike dodatnom edukacijom po temi darovitih učenika i darovitih učenika sa poteškoćom za koje predlažemo razvoj mentorskih programa u koje bismo bili uključeni, te STEM vještina. Predlažemo i opremanje uključenih udruga opremom. 2. Predlažemo uključenje u Regionalne znanstvene centre i udruga koje su do sada radile na popularizaciji znanosti, te surađivale sa školama. Prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na Vašem doprinosu javnoj raspravi i komentaru kojeg prihvaćamo i uvrstiti ćemo u završnu verziju natječajne dokumentacije. Formulaciju „razvoj mentorskih programa“ uključiti ćemo u popis prihvatljivih aktivnosti. Vezano uz vaše prijedloge o opremanju udruga i uključivanju udruga u Regionalne znanstvene centre, napominjemo da udruge kao prihvatljivi partneri na projektu imaju pravo na podmirenje troškova nastalih u okviru implementacije projekta, uključujući i nabavu opreme. Istovremeno, podsjećamo da je fokus Poziva i aktivnosti na opremanju STEM učionica u osnovnim školama te Razvoj regionalnih znanstvenih centara koji se razvijaju u osnovnim školama ili u prostorima osnivača osnovnih škola. Udruga kao i svi drugi projektni partneri u okviru komponente B Poziva, u svrhu održivosti Centra, mogu koristiti prostore u svrhu i namjenu koja je predviđena projektnim prijedlogom i u okvirima odredbi partnerskog sporazuma sklopljenog s prijaviteljem te plana korištenja Centra koji će prijavitelj izraditi pri prijavi na Poziv.
8 Dubravka Karakaš   Poštovani, podržavam otvaranje centara izvrsnosti za učenike osnovnih škola. U redovnom obrazovnom sustavu se premalo vremena stiže posvetiti učenicima koji imaju potencijale za razvijanje prirodoslovnih kompetencija te postizanje izvrsnih rezultata u STEM području. Lijepi pozdrav, Dubravka Karakaš Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na komentaru. Ističemo još jednom da će poseban naglasak Poziva biti na uključivanju učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama u projekte, uključujući i darovitu djecu.
9 Diana Cindrić   Podržavam sve prijedloge vezane uz STEM aktivnosti iz ovog Poziva jer bi se možda konačno moglo nešto pokrenuti da se i djecu iz malih seoskih škola što više motivira i zainteresira za matematiku i ostale prirodne znanosti. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na komentaru. Ističemo još jednom da će poseban naglasak Poziva biti na financiranju slabije razvijenih područja i regija u Republici Hrvatskoj.
10 FabLab, udruga za promicanje digitalne fabrikacije  , UVOD Istovremeno stavlja se na javno savjetovanje ovaj nacrt Poziva te nacrt Poziva za natječaj „Unaprjeđenje vještina i kompetencija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja“. Radi se o dva natječaja sličnog sadržaja, sa sličnim prihvatljivim aktivnostima i troškovima, a koji se razlikuju u najvećoj mjeri samo po kriteriju prijavitelja dok bi sinergija tih aktera polučila najveći učinak. Ne samo na međunarodnoj i europskoj, već i na nacionalnoj razini prepoznaje se važnost suradnje svih dionika iz područja (Q helix) u cilju postizanja najboljih rezultata. U ovom konkretnom natječaju dopušta se da udruge budu partneri, ali ne i sveučilišta i zadruge koje su prihvatljivi prijavitelji u natječaju „Unaprjeđenje vještina i kompetencija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja“. Kako bi prijavitelji iz drugog natječaja mogli provoditi aktivnosti u cilju ispunjenja pokazatelja morat će ostvariti suradnje sa školama te ovu podjelu smatramo ne samo umjetnom već problematičnom u smislu ostvarenja suradnje svih dionika u STEM području te možebitnog preklapanja aktivnosti iz više projekata na određenim područjima dok bi druga područja mogla biti u potpunosti zanemarena. U tom smislu uputno je oba natječaja spojiti te proširiti popis prihvatljivih prijavitelja i/ili partnera u cilju stvaranja kvalitetnijih konzorcija na manjem broju projekata. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem prijedlogu/komentaru koji primamo na znanje. Opće informacije Poziva u kojem se navodi kako su sredstva namijenjena financiranju projekata s naglaskom na jačanju podrške jednakim mogućnostima za odgoj i obrazovanje osnovnoškolske djece i stjecanje kompetencija za lakše zapošljavanje u budućnosti proizlaze iz ciljeva Programa "Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva" iz kojeg će se predmetni Poziv financirati. Program "Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva" financiran je sredstvima EGP financijskog mehanizma i Norveškog financijskog mehanizma i predstavlja okvir unutar kojeg su detaljnije razrađeni opći i specifični ciljevi Poziva, a uzimajući u obzir obvezne pokazatelje i aktivnosti. Poziv "Unaprjeđenje vještina i kompetencija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja" usmjeren je na jačanje kapaciteta učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnoškolskom sustavu u prioritetnim područjima Programa "Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva": STEM, informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT), poduzetništvo i aktivno građanstvo te razvoju modela izučavanja u tim područjima. Poziv je usmjeren na razvoj ljudskih kapaciteta škola za bolje provođenje osnovnoškolske nastave. Kao rezultati Poziva se očekuju bolje osposobljeni učitelji i odgojno-obrazovni radnici, uspostavljena međuinstitucionalna suradnja (sa školama i drugim relevantnim dionicima) te izrada novih materijala za nastavu. Kao prijavitelji u ovom Pozivu definirana su visoka učilišta te udruge i zaklade kao pružatelji formalnog i neformalnog obrazovanja za učitelje i ostalo stručno osoblje. Poziv "Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj Regionalnih znanstvenih centara za osnovne škole" usmjeren je na jačanje kapaciteta škola u provedbi aktivnosti u prvenstveno STEM-u, ali sinergijski kroz druga prioritetna područja Programa "Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva". Kroz ovaj poziv jačat će se fizički kapaciteti škola opremanjem učionica na razini Republike Hrvatske ili uspostavljanjem/prilagođavanjem prostora Regionalnih znanstvenih centara kroz NUTS 2 regije Republike Hrvatske temeljem Nacionalne klasifikacije statističkih regija 2021. („Narodne novine“ broj 125/2019) . Istovremeno, kroz ovaj Poziv se očekuje razvoj/uspostava i provedba aktivnosti koja će se služiti novim fizičkim kapacitetima, edukacija učitelja i odgojno-obrazovnih radnika za provedbu tih aktivnosti te uključivanje učenika u obrazovne aktivnosti. Kao rezultati Poziva očekuju se opremljene učionice, uspostavljeni Regionalni znanstveni centri, uspostavljeni novi programi i izvannastavne aktivnosti, uključeni učenici, učitelji i drugi odgojno-obrazovni radnici. Kao prijavitelji u ovom Pozivu definirane su škole i osnivači škola iz razloga što se ulaže u njihove fizičke kapacitete. Iako se dva poziva čine slični iz razloga što proizlaze iz istog Programskog ugovora, stoga imaju ista tematska područja ulaganja i u konačnici doprinose jačanju osnovnoškolskog obrazovanja, prvi poziv je usmjeren na ljudske kapacitete i metode podučavanja, drugi na fizičke kapacitete i uspostavu aktivnosti u školama. Oba poziva su svakako komplementarna, no nužno su razdvojena i iziskuju različite prijavitelje koji su logični nositelji različitih aktivnosti i različitih očekivanih rezultata dva različita poziva. Istovremeno, u oba poziva se potiče partnerstvo te projektni prijedlozi mogu uspostaviti dodatno bodovanje ukoliko uključuju učinkovitu suradnju s drugim relevantnim dionicima, posebice ukoliko će se raditi o partnerima iz država donatora. Prihvatljivi partneri u okviru ovog Poziva su „svi javni ili privatno-pravni subjekti, profitne ili neprofitne naravi, kao i neprofitne organizacije sa pravnom osobnošću koje su osnovane i djeluju temeljem zakona Kraljevine Norveške, Republike Island, Kneževine Lihtenštajn i Republike Hrvatske“, što obuhvaća sveučilišta i zadruge.
11 FabLab, udruga za promicanje digitalne fabrikacije  , PREDMET POZIVA I OPĆE INFORMACIJE Tekst predmeta Poziva malo je nezgodno postavljen u terminološkom smislu. “...uključujući i mjere u:” implicira da je Poziv namijenjen i nečemu drugome osim STEM području te predlažemo da se “uključujući mjere u” zamijeni s “s naglaskom na:”. Nadalje, smatramo da bi umjesto tehničke kulture trebalo navesti tehologija ili tehničke znanosti s obzirom da se u zagradi ranije navode neke od područja prirodnih znanosti te je u tom smislu tehnologija nepravedno svedena samo na tehničku kulturu. Riječ “informatička” potrebno je zamijeniti riječju “informacijska”. Predlažemo i da se natuknica “poduzetništvu u razvoju vještina i boljim prilikama za zapošljavanje” zamijeni s “razvoj društvenog poduzetništva, inovacije i bolje prilike za zapošljavanje” s obzirom da nije u potpunosti jasno što je poduzetništvo u razvoju vještina. Djelomično prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru kojeg djelomično prihvaćamo. Poziv je namijenjen STEM području, ali ne isključivo. Sam naziv komponente A Poziva implicira kako je svrha nabava STEM opreme za školske učionice odnosno Razvoj Regionalnih znanstvenih centara za osnovne škole (komponenta B Poziva), ali povrh STEM područja, dio prihvatljivih aktivnosti može se proširiti i na ostala područja koje pokriva Programski ugovor te uključuju IKT, poduzetništvo, aktivno građanstvo i uključivo obrazovanje (u vidu rada s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama). Suglasni smo sa prijedlogom da se proširi terminologija "tehnička kultura" u "tehničke znanosti" te da se riječ "informatička" terminološki proširi u "informacijska". Ne prihvaća se komentar kojim se predlaže izmjena naziva prioritetnog područja koje se odnosi na poduzetništvo u „razvoj društvenog poduzetništva, inovacije i bolje prilike za zapošljavanje“ budući da navedeno nije u skladu sa Programskim ugovorom. Prioritetna područja Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ utvrđena su Zakonom o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske te u ovom trenutku nisu podložna promjeni.
12 Natalia Dujić  , PREDMET POZIVA I OPĆE INFORMACIJE Poštovani Svakako pozdravljam ideju i namjeru financiranja projekata s navedenim ciljevima. Kako Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi čl 62 definira učenike s posebnim odgojno obrazovnim potrebama kao darovite učenike i učenike s teškoćama neophodno je unutar Poziva jasnije naglasiti i istaknuti potrebu rada s darovitim učenicima unutar STEM područja. Naime, rad s darovitim učenicima u većini obrazovnih sustava u svijetu izazovan je sam po sebi. Premda je STEM područje već samo po sebi imanentno darovitim učenicima izazovi koji se nameću u radu s njima još su i veći. Neposredni rad učitelja i stručnih suradnika s ovim skupinama učenika zahtjevan je i iziskuje korištenje suvremenih znanja i iskustava. Postojeća dostupna literatura nudi malo sadržaja o organizaciji nastavnog rada usmjerenog na rad s darovitim učenicima u području STEM-a. Svakako organizacija i sustav rada s darovitima u području STEM-a treba nadići tradicionalne granice školskih kurikula te mora uključivati suradnju sa širim okruženjem kao što su gospodarski, tehnološki, istraživački i znanstveni sektor što je svakako ostvarivo kroz projekte unutar ovog poziva. Predložene mjere svakako se moraju jasnije odnositi i na rad s darovitim učenicima u osnovnoj školi i to na 3 područja rada: 1) Određenje darovitosti i identifikacija darovitih i talentiranih učenika za STEM područje 2) Metode nastavnog rada s darovitim učenicima unutar STEM područja i 3) Profesionalno usmjeravanje (darovitih) učenika. Međupredmetnoj temi poduzetništva svakako je mjesto unutar ovih mjera i treba biti predmet Poziva, no s obzirom na zahtjevnost rada s darovitim učenicima neophodno je predvidjeti i međupredmetnu temu Učiti kako učiti, u smislu jačanja kompetencija učitelja za provođenje iste. Također s obzirom na razvojne osobitosti darovitih učenika smatram kako je neophodno unutar Poziva uključiti i međupredmetnu temu odnosno pojedine domene Osobnog i socijalnog razvoja. Natalia Dujić, stručna suradnica psihologinja – savjetnica Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na komentaru koji primamo na znanje. Ističemo još jednom da će poseban naglasak Poziva biti na uključivanju učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama u projekte, uključujući i darovitu djecu. Međutim, treba istaknuti kako je Poziv usmjeren na jačanje kapaciteta škola za pružanje nastavnih i izvannastavnih aktivnosti u prioritetnim područjima, kako za darovite učenike, tako i za učenike bez izraženih afiniteta, kao i za učenike sa teškoćama. Vezano uz komentar oko međupredmetnih tema „Učiti kako učiti“ i „Osobni i socijalni razvoj“, prijedlog nismo u mogućnosti prihvatiti iz razloga što navedene teme nisu u skladu s prioritetnim tematskim područjima Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ iz kojeg proizlazi ovaj Poziv. Prioritetna područja Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ utvrđena su Zakonom o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske te u ovom trenutku nisu podložna promjeni.
13 FabLab, udruga za promicanje digitalne fabrikacije  , CILJEVI POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA “Regionalni znanstveni centri za osnovne škole” implicira da je centar izmješten iz škole, što je u kontradikciji s informacijama u nastavku teksta. Vidljivo je iz fusnote br. 8 da se pod znanstvenim centrom smatralo neformalni klaster ili suradnju, ali smatramo da su “znanstveni centri” kao termin vrlo sporni za korištenje u ovom kontekstu i da bi bilo uputno izabrati neki drugi termin. Znanstveni centar ne može se smjestiti u škole jer je znanstveni centar organizacija sa svojom strukturom koju bi vrlo teško bilo smjestiti unutar školske organizacijske strukture. Postoje, nadalje, i druga organizacijska i sigurnosna pitanja vezana uz uspostavu centara unutar škola u pogledu npr. organizacije rada, ljudskih kapaciteta, ulaska u škole osoba koje nisu učenici i zaposlenici škola itd…. Dodatno, znanstveni centar implicira da se radi o znanstvenicima i provedbi znanstvenih istraživanja te predlažemo neki drugi termin npr. edukativni centar ili centar za popularizaciju znanosti. Izražavamo i zabrinutost naspram isključive mogućnosti da osnovne škole budu nositelji Regionalnih centara jer je pitanje kakvim prostornim i ljudskim kapacitetima raspolažu osnovne škole te koliko su u mogućnosti osigurati održivost projekta. Ovim putem pozivamo osnovnoškolske institucije da se izjasne vezano uz ovo pitanje. Treba uzeti u obzir i da je natječaj namijenjen slabije razvijenim područjima teško je za očekivati da bi sva područja mogla zadovoljiti uvjete smještaja centra u svoje ustanove što bi moglo dovesti u nepravedan položaj upravo slabije razvijena područja na koja natječaj stavlja naglasak. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru, ali prijedlog nismo u mogućnosti prihvatiti. Regionalni znanstveni centar mora se uspostaviti u okviru osnovne škole, a iznimno u drugom prostoru u vlasništvu osnivača osnovne škole. Osnivači najčešće imaju već uspostavljenu i formalnu suradnju te ako škola nema prostorne mogućnosti, zamjenski prostor je moguće ponuditi uz obvezu uspostave suradnje kroz sporazume i predugovore kako je definirano ključnim elementima Poziva. Također, osnivači mogu biti i prijavitelji projekta uz osnovne škole. Pitanja organizacije rada, ljudskih kapaciteta, održivosti i dugoročne suradnje moraju se urediti sporazumom i predugovorima o budućem korištenju uspostavljenog Centra. Termin "Regionalni znanstveni centar" predstavlja prijevod iz Programskog ugovora za Program "Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva" te ga nije moguće mijenjati tekstom Poziva. Međutim, kroz tekst i fusnote u ključnim elementima Poziva pojašnjeno je kako se pod uspostavom Regionalnog znanstvenog centra za osnovne škole misli na neformalni klaster ili drugi oblik suradnje između (najmanje) osnovnoškolske ustanove i jedinice lokalne samouprave te drugih zainteresiranih dionika koji su prihvatljivi prijavitelji i partneri u okviru ovog Poziva. Znanstveni centri izvrsnosti određuju se odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja na temelju Zakona o znanosti i visokom obrazovanju i nisu ni na koji način povezani sa Regionalnim centrima koji se planiraju razviti kroz ovaj Poziv.
14 KREŠIMIR ČANIĆ  , CILJEVI POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA Naziv Regionalni znanstveni centri nema smisla za osnovne škole. Znanstveni centar prvenstveno služi za znanstvena istraživanja i njegovi djelatnici su prvenstveno znanstvenici. Predlažem naziv Regionalni centri za popularizaciju znanosti koji bolje opisuje ono što se želi natječajem postići. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru, ali prijedlog nismo u mogućnosti prihvatiti. Kroz tekst i fusnote ključnih elemenata Poziva pojašnjeno je kako se pod uspostavom Regionalnog znanstvenog centra za osnovne škole misli na neformalni klaster ili drugi oblik suradnje između (najmanje) osnovnoškolske ustanove i jedinice lokalne samouprave te drugih zainteresiranih dionika koji su prihvatljivi prijavitelji i partneri u okviru ovog Poziva. Znanstveni centri izvrsnosti određuju se odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja na temelju Zakona o znanosti i visokom obrazovanju i nisu ni na koji način povezani s Regionalnim centrima koji se planiraju razviti kroz ovaj Poziv. Ističemo da termin "Regionalni znanstveni centar" predstavlja prijevod iz Programskog ugovora za Program "Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva" te ga nije moguće mijenjati tekstom Poziva.
15 FabLab, udruga za promicanje digitalne fabrikacije  , POKAZATELJI PROVEDBE Broj regionalnih centara – implicira li ovo da je planirano da jedan konzorcij osnuje više centara te hoće li se dodatno bodovati uspostava više centara? Dodatno, zanimala bi nas definicija “regionalnog”. U nastavku teksta se u jednom dijelu spominje “pokriti šire lokalnu zajednicu, pa čak i regionalno područje (npr. područje jedne ili više županija)”. Smatramo bitnim da se detaljnije odredi što se smatralo “regionalnim” te je li prihvatljivo, kako se isčitava, iz navedenog teksta da Regionalni centar djeluje samo na lokalnoj razini? Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na komentaru. Nije planirano da jedan neformalni konzorcij/klaster osnuje više od jednog centra niti je planirano dodatno bodovanje za uspostavu više centara. U nacrtu ključnih elemenata Poziva određeni su pragovi financijskih sredstava koje se mogu dodijeliti po pojedinom projektu. Za razvoj Regionalnog znanstvenog centra predviđen je iznos od 1.000.000 EUR do 3.000.000 EUR što se smatra dostatnim iznosima za osnivanje jednog centra. Cilj komponente B ovog Poziva je da se kroz projekt osnuje centar koji će obuhvaćati širu lokalnu zajednicu, a ne samo učenike jedne osnovne škole. Poželjno je da jedan centar pokriva i regionalno područje, a sve u svrhu promoviranja modernog pristupa znanosti, tehnologijama i edukaciji na nove i inovativne načine što široj zajednici. Prije svega centar će biti namijenjen učiteljima, odgojno-obrazovnim radnicima i učenicima, ali i lokalnom stanovništvu. Kod izrade projektnog prijedloga za komponentu B Poziva, potrebno je izraditi i plan ulaganja za nabavljenu opremu, izraditi plan kojim se pojašnjava na koji način će osnovne škole moći koristiti uspostavljeni Centar, prethodno uspostaviti suradnju kroz sporazume o suradnju sa lokalnim školama i priložiti predugovore sa drugim JLPS o budućem korištenju uspostavljenog Centra čime se daje dodatni naglasak na cjelokupnoj održivosti projekta. Prema administrativnim/ formalnim uvjetima Poziva, prijavitelj može prijaviti projektni prijedlog kojim će predložiti da Regionalni centar djeluje samo na lokalnoj razini, ali uzimajući u obzir sve prethodno navedeno te održivost značajnog financijskog ulaganja u razvoj Centra, nije za očekivati da će projektni prijedlog ostvariti maksimalan broj bodova ako je predložena svrha djelovanja isključivo lokalno za potrebe jedne osnovne škole i jedne JLPS.
16 FabLab, udruga za promicanje digitalne fabrikacije  , FINANCIRANJE Prijavitelj može dostaviti više od jedne prijave, i može mu se odobriti za financiranje više od jednog projekta. - Smatramo nužnim zbog kompleksnosti projekata te radi njihove kvalitete provedbe da se ograniči na jednu prijavu po prijavitelju osim, eventualno, ukoliko se prihvati prijedlog spajanja oba natječaja. Jednako tako, s obzirom da je uvjet da se jedna prijava mora odnositi na jednu komponentu ne postoji potreba da se dopusti više prijava po prijavitelju jer onaj koji će ići na prijavu u okviru komponente B može sve aktivnosti ostvariti i za komponentu A. Djelomično prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na Vašem prijedlogu koji djelomično prihvaćamo. Prijavitelji će u okviru komponente B Poziva – Razvoj Regionalnih znanstvenih centara za osnovne škole moći prijaviti samo jedan (1) projekt. U zadnjoj verziji natječajne dokumentacije propisat ćemo točan broj prijava koji je moguće dostaviti u okviru komponente A Poziva - kupnja STEM opreme za školske učionice.
17 FabLab, udruga za promicanje digitalne fabrikacije  , KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI PRIJAVITELJA Molimo da se jasnije definiraju prihvatljivi prijavitelji jer se u jednom dijelu teksta natječaja spominju samo JLP(R)S i osnivači škola te škole, ali kasnije se navodi sljedeće “Potrebno je istaknuti kako su Programskim ugovorom utvrđene ciljane skupine Poziva, a to su: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sa posebnim naglaskom na manje razvijene regije, osnovne škole, lokalne javne znanstvene institucije i sveučilišta što ne isključuje i druge potencijalne prijavitelje da dostave svoju projektnu prijavu ili sudjeluju na projektu kao projektni partner.” Ova rečenica prilično zbunjuje s obzirom da prihvatljivi prijavitelji i ciljane skupine nisu ista kategorija, a dodatno zbunjuje i dio rečenice u kojem se navodi da se ne isključuje druge potencijalne prijavitelje. Prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na Vašem doprinosu javnoj raspravi i komentaru kojeg prihvaćamo i uvrstiti ćemo u završnu verziju natječajne dokumentacije. Prihvatljivi prijavitelji na Poziv bit će jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje su osnivači ili vlasnici osnovnih škola u RH te osnovne škole osnovane u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u RH.
18 Institut za udžbenike i nastavnu tehnologiju  , KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI PRIJAVITELJA Popis prijavitelja obvezno proširiti na udruge koje se godinama uspješno bave tim područjem i nakladnike. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru, ali prijedlog nismo u mogućnosti prihvatiti. Svrha Poziva te opći i specifični ciljevi prilagođeni su isključivo osnovnim školama koje će imati mogućnost opremanja školskih učionica i modernizacije infrastrukture, razvoja vještina i kompetencija učitelja, odgojno-obrazovnih radnika i učenika te razvoja Regionalnih znanstvenih centara, stoga prihvatljivi partneri mogu biti jedino osnovne škole i njihovi osnivači. Međutim, udruge su prihvatljivi partneri na projektu i imaju pravo ravnopravno sudjelovati u provedbi prihvatljivih projektnih aktivnosti i pravo na podmirenje troškova koje proizlaze iz provedbe projekta, podrazumijevajući da su nastali troškovi opravdani i prethodno provjereni od strane ugovornog tijela - Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU. Prihvatljivi partneri su sve udruge koje su svojim statutom opredijeljene za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja, a u skladu sa člankom 5. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/2015). Kao dodatni uvjet prihvatljivosti, svi partneri će morati zadovoljiti uvjet da su aktivni najmanje godinu dana do dana podnošenja projektnog prijedloga.
19 Institut za cjeloživotno učenje  , KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI PRIJAVITELJA Popis prijavitelja poželjno je proširiti na udruge koje se bave popularizacijom, postojeće znanstvene centre i nakladničke kuće. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru, ali prijedlog nismo u mogućnosti prihvatiti. Svrha Poziva te opći i specifični ciljevi prilagođeni su isključivo osnovnim školama koje će imati mogućnost opremanja školskih učionica i modernizacije infrastrukture, razvoja vještina i kompetencija učitelja, odgojno-obrazovnih radnika i učenika te razvoja Regionalnih znanstvenih centara. Međutim, udruge su prihvatljivi partneri na projektu i imaju pravo ravnopravno sudjelovati u provedbi prihvatljivih projektnih aktivnosti i pravo na podmirenje troškova koji proizlaze iz provedbe projekta, podrazumijevajući da su nastali troškovi opravdani i prethodno provjereni od strane ugovornog tijela - Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU. Prihvatljivi partneri su sve udruge koje su svojim statutom opredijeljene za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja, a u skladu sa člankom 5. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/2015). Kao dodatni uvjet prihvatljivosti, svi partneri će morati zadovoljiti uvjet da su aktivni najmanje godinu dana do dana podnošenja projektnog prijedloga.
20 KREŠIMIR ČANIĆ  , KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI PRIJAVITELJA Nedavno raspisan natječaj u sklopu Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. "Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a“ kojim će se dodijeliti 150.000.000 kn ima konzorcije kojima su nositelji udruge za sličnu namjenu. Ti konzorcij će u trenutku raspisivanja natječaja biti i kadrovski i organizacijski osposobljeni za vođenje centara i puno bi se doprinijelo kvaliteti projektnih prijava kada bi se omogućilo proširenje prihvatljivih prijavitelja na udruge iz područja STEMa, znanstvene centre… Također doprinijelo bi se i održivosti takvih centara. Kao primjer možemo uzeti Znanstveno edukacijski centar Višnjan koji već skoro 30 godina uspješno provodi takve programe. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru, ali prijedlog nismo u mogućnosti prihvatiti. Svrha Poziva te opći i specifični ciljevi prilagođeni su isključivo osnovnim školama koje će imati mogućnost opremanja školskih učionica i modernizacije infrastrukture, razvoja vještina i kompetencija učitelja, odgojno-obrazovnih radnika i učenika te razvoja Regionalnih znanstvenih centara. Također, razlika u odnosu na spomenuti ESF poziv je u činjenici da je ovaj Poziv usmjeren jačanju institucionalnog osnovnoškolskog obrazovanja u školama, što uključuje jačanje fizičkih kapaciteta škola te razvoj nastavnih i izvannastavnih aktivnosti. Udruge su prihvatljivi partneri na projektu i imaju pravo ravnopravno sudjelovati u provedbi prihvatljivih projektnih aktivnosti i pravo na podmirenje troškova koje proizlaze iz provedbe projekta, podrazumijevajući da su nastali troškovi opravdani i prethodno provjereni od strane ugovornog tijela - Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU. Prihvatljivi partneri su sve udruge koje su svojim statutom opredijeljene za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja, u skladu sa člankom 5. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/2015). Kao dodatni uvjet prihvatljivosti, svi partneri će morati zadovoljiti uvjet da su aktivni najmanje godinu dana do dana podnošenja projektnog prijedloga.
21 FabLab, udruga za promicanje digitalne fabrikacije  , KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI PARTNERA Navodi se kako partnerstvo nije obvezno, ali da se može na temelju partnerstva ostvariti dodatno bodovanje. Molimo da se zainteresiranoj javnosti stave na raspolaganje i informacije o kriterijima bodovanja, ne samo vezanima za partnerstvo već svima. Prihvatljivost partnera vrlo je široko postavljena te bi bilo uputno, radi ostvarenja kvalitete projekata, dodatno uvjetovati sudjelovanje partnera, posebice onih iz neprofitnog sektora, registriranom djelatnošću u području interesa Poziva te djelovanjem od najmanje godinu dana od dana predaje prijave. Djelomično prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru kojeg djelomično prihvaćamo. Kriteriji bodovanja bit će javno objavljeni kao dio natječajne dokumentacije. Prihvatljivi partneri određeni su Programskim ugovorom „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ i obuhvaćaju sve javne i privatno-pravne subjekte, profitne ili neprofitne naravi, kao i neprofitne organizacije s pravnom osobnošću koje su osnovane i djeluju temeljem zakona Kraljevine Norveške, Republike Island, Kneževine Lihtenštajn i Republike Hrvatske. Bitno je naglasiti da je prihvatljivost partnerstva široko postavljena (u smislu prihvatljivih pravnih osobnosti) kako bi prijavitelji bili u mogućnosti izabrati partnersku organizaciju u skladu s potrebama projektnih aktivnosti, a Upravitelj programa – MRRFEU, će ocijeniti učinkovitost partnerstva u okviru ocjene kvalitete projektnog prijedloga. Partnerskim ugovorom „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ partnerstvo nije određeno kao obvezno i stoga se ne može niti Pozivom propisati da prijavitelj mora prijaviti projekt u partnerstvu, već je to samo mogućnost. U vezi neprofitnih organizacija koje su osnovane po zakonima Republike Hrvatske, prihvatljivost partnerskih organizacija (npr. udruga, zaklada) provjeravat će se u skladu sa člankom 5. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/2015) kojim je određeno da mogu biti financirane udruge koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja, a za zaklade će se Uredba primjenjivati na odgovarajući način. Prihvaćamo Vaš prijedlog da se na uvjete iz članka 5. navedene Uredbe proširi uvjet i za djelovanjem od najmanje godinu dana do dana predaje projektne prijave. Općenito će sve pravne osobe koje sudjeluju kao partner na projektu morati ispuniti uvjet djelovanja u području koje je predmet financiranja u trajanju od najmanje godinu dana od dana predaje projektne prijave.
22 FabLab, udruga za promicanje digitalne fabrikacije  , KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI PARTNERA Ponovno naglašavamo i naš opći komentar vezan na odvajanje ovog natječaja i natječaja naziva „Unaprjeđenje vještina i kompetencija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja“. Radi se o dva natječaja sličnog sadržaja, sa sličnim prihvatljivim aktivnostima i troškovima, a koji se razlikuju samo po kriteriju prijavitelja dok bi sinergija tih aktera polučila najveći učinak. Ne samo na međunarodnoj i europskoj, već i na nacionalnoj razini prepoznaje se važnost suradnje svih dionika iz područja (Q helix) u cilju postizanja najboljih rezultata. U ovom konkretnom natječaju dopušta se da udruge budu partneri, ali ne i sveučilišta i zadruge koje su prihvatljivi prijavitelji u natječaju „Unaprjeđenje vještina i kompetencija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja“. Kako bi prijavitelji iz drugog natječaja mogli provoditi aktivnosti u cilju ispunjenja pokazatelja morat će ostvariti suradnje sa školama te ovu podjelu smatramo ne samo umjetnom već problematičnom u smislu ostvarenja suradnje svih dionika u STEM području te možebitnog preklapanja aktivnosti iz više projekata na određenim područjima dok bi druga područja mogla biti u potpunosti zanemarena. U tom smislu uputno je oba natječaja spojiti te proširiti popis prihvatljivih prijavitelja i/ili partnera u cilju stvaranja kvalitetnijih konzorcija na manjem broju projekata. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem prijedlogu/komentaru koji primamo na znanje. Opće informacije Poziva u kojem se navodi kako su sredstva namijenjena financiranju projekata s naglaskom na jačanje podrške jednakim mogućnostima za odgoj i obrazovanje osnovnoškolske djece i stjecanje kompetencija za lakše zapošljavanje u budućnosti proizlaze iz ciljeva Programa "Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva" iz kojeg će se predmetni Poziv financirati. Program "Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva" financiran je sredstvima EGP financijskog mehanizma i predstavlja okvir unutar kojeg su detaljnije razrađeni opći i specifični ciljevi Poziva, a uzimajući u obzir obvezne pokazatelje i aktivnosti. Poziv "Unaprjeđenje vještina i kompetencija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja" usmjeren je na jačanje kapaciteta učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnoškolskom sustavu u prioritetnim područjima Programa "Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva": STEM, informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT), poduzetništvo i aktivno građanstvo te razvoju modela izučavanja u tim područjima. Poziv je usmjeren na razvoj ljudskih kapaciteta škola za bolje provođenje osnovnoškolske nastave. Kao rezultati Poziva se očekuju bolje osposobljeni učitelji i odgojno-obrazovni radnici, uspostavljena međuinstitucionalna suradnja (sa školama i drugim relevantnim dionicima) te izrada novih materijala za nastavu. Kao prijavitelji u ovom Pozivu definirana su visoka učilišta te udruge i zaklade kao pružatelji formalnog i neformalnog obrazovanja za učitelje i ostalo stručno osoblje. Poziv "Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj Regionalnih znanstvenih centara za osnovne škole" usmjeren je na jačanje kapaciteta škola u provedbi aktivnosti u prvenstveno STEM-u, ali sinergijski kroz druga prioritetna područja Programa "Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva". Kroz ovaj poziv jačat će se fizički kapaciteti škola opremanjem učionica ili uspostavljanjem/prilagođavanjem prostora Regionalnih znanstvenih centara. Istovremeno, kroz ovaj Poziv se očekuje razvoj/uspostava i provedba aktivnosti koja će se služiti novim fizičkim kapacitetima, edukacija učitelja i odgojno-obrazovnih radnika za provedbu tih aktivnosti te uključivanje učenika u obrazovne aktivnosti. Kao rezultati Poziva očekuju se opremljene učionice, uspostavljeni Regionalni znanstveni centri, uspostavljeni novi programi i izvannastavne aktivnosti, uključeni učenici, učitelji i drugi odgojno-obrazovni radnici. Kao prijavitelji u ovom Pozivu definirane su škole i osnivači škola iz razloga što se ulaže u njihove fizičke kapacitete. Iako se dva poziva čine slični iz razloga što proizlaze iz istog Programskog ugovora, stoga imaju ista tematska područja ulaganja i u konačnici doprinose jačanju osnovnoškolskog obrazovanja, prvi poziv je usmjeren na ljudske kapacitete i metode podučavanja, drugi na fizičke kapacitete i uspostavu aktivnosti u školama. Oba poziva su svakako komplementarna, no nužno su razdvojena i iziskuju različite prijavitelje koji su logični nositelji različitih aktivnosti i različitih očekivanih rezultata dva različita poziva. Istovremeno, u oba poziva se potiče partnerstvo te projektni prijedlozi mogu uspostaviti dodatno bodovanje ukoliko uključuju učinkovitu suradnju s drugim relevantnim dionicima, posebice ukoliko će se raditi o partnerima iz država donatora. Prihvatljivi partneri u okviru ovog Poziva su „svi javni ili privatno-pravni subjekti, profitne ili neprofitne naravi, kao i neprofitne organizacije sa pravnom osobnošću koje su osnovane i djeluju temeljem zakona Kraljevine Norveške, Republike Island, Kneževine Lihtenštajn i Republike Hrvatske“, što obuhvaća sveučilišta i zadruge.
23 FabLab, udruga za promicanje digitalne fabrikacije  , KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA S obzirom na kompleksnost projekta te na duljinu trajanja postupka javne nabave opreme i uređenja prostora što tek stvara pretpostavke za početak edukacija koje su bitan dio ispunjenja pokazatelja smatramo da je nužno produljiti prihvatljivo razdoblje trajanja projekata, a uzimajući u obzir da je krajnji rok prihvatljivosti troškova 30.travnja 2024. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru, ali prijedlog nismo u mogućnosti prihvatiti. Dio objavljenih ključnih elemenata Poziva uključuje i Okvirni kalendar aktivnosti. Kod određivanja planiranog trajanja projekta između 12 i 18 mjeseci, vodili smo računa o okvirnom datumu objave Poziva (veljača 2021. godine) roku za podnošenje projektnih prijedloga (najmanje 2 mjeseca, a najviše 3 mjeseca), roku za njihovo ocjenjivanje i postupak izrade ugovora te planirani početak provedbe (siječanj 2022.). Dodatno, upravo uzimajući u obzir planirano trajanje postupaka javne nabave za opremanje učionica i cjelokupne infrastrukture, moguće žalbe po natječajima za javnu nabavu te krajnjeg roka prihvatljivosti troškova koji je 30. travnja 2024., zaključeno je da je 18 mjeseci trajanja projekta optimalan rok koji će omogućiti korisnicima nesmetanu provedbu, a Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU kao tijelu koje ima obvezu provjeriti sve provedene aktivnosti i nastale troškove omogućiti dovoljno vremena za provjeru.
24 Institut za cjeloživotno učenje  , KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA Poželjno je produžiti trajanje projekta Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru, ali prijedlog nismo u mogućnosti prihvatiti. Dio objavljenih ključnih elemenata Poziva uključuje i Okvirni kalendar aktivnosti. Kod određivanja planiranog trajanja projekta između 12 i 18 mjeseci, vodili smo računa o okvirnom datumu objave Poziva (veljača 2021. godine) roku za podnošenje projektnih prijedloga (najmanje 2 mjeseca, a najviše 3 mjeseca), roku za njihovo ocjenjivanje i postupak izrade ugovora te planirani početak provedbe (siječanj 2022.). Dodatno, upravo uzimajući u obzir planirano trajanje postupaka javne nabave za opremanje učionica i cjelokupne infrastrukture, moguće žalbe po natječajima za javnu nabavu te krajnjeg roka prihvatljivosti troškova koji je 30. travnja 2024., zaključeno je da je 18 mjeseci trajanja projekta optimalan rok koji će omogućiti korisnicima nesmetanu provedbu, a Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU kao tijelu koje ima obvezu provjeriti sve provedene aktivnosti i nastale troškove omogućiti dovoljno vremena za provjeru.
25 KREŠIMIR ČANIĆ  , KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA Vrijeme trajanja projekta za komponentu B uzimajući u obzir prihvatljivosti troškova projekta do 30. travnja 2024. godine i planirani početak provedbe projekta siječanj 2022., te kompleksnost provedbe samog projekta bilo bi dobro produžiti na 24 do 26 mjeseci. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru, ali prijedlog nismo u mogućnosti prihvatiti. Dio objavljenih ključnih elemenata Poziva uključuje i Okvirni kalendar aktivnosti. Kod određivanja planiranog trajanja projekta između 12 i 18 mjeseci, vodili smo računa o okvirnom datumu objave Poziva (veljača 2021. godine) roku za podnošenje projektnih prijedloga (najmanje 2 mjeseca, a najviše 3 mjeseca), roku za njihovo ocjenjivanje i postupak izrade ugovora te planirani početak provedbe projekata (siječanj 2022.). Dodatno, upravo uzimajući u obzir planirano trajanje postupaka javne nabave za opremanje učionica i cjelokupne infrastrukture, moguće žalbe po natječajima za javnu nabavu te krajnji rok prihvatljivosti troškova koji je 30. travnja 2024., zaključeno je da je 18 mjeseci trajanja projekta optimalan rok koji će omogućiti korisnicima nesmetanu provedbu, a Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU kao tijelu koje ima obvezu provjeriti sve provedene aktivnosti i nastale troškove omogućiti dovoljno vremena za provjeru. Nismo u mogućnosti produljiti trajanje na 24 do 26 mjeseci iz razloga što bi u tom slučaju postojala mogućnost da se ugovori projekt koji će trajati duže od roka prihvatljivosti troškova koji je 30. travnja 2024. te da dio troškova tijekom same provedbe projekta ne bi bio prihvatljiv od strane donatora.
26 Institut za udžbenike i nastavnu tehnologiju  , PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI U popis "opreme" obvezno dodati i najvažniju - literaturu za učitelje i učenike, Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru koji primamo na znanje. Nabava relevantne stručne literature za učenika i učitelje već je određena kao prihvatljivi trošak projekta u okviru aktivnosti „nabava“ te je određen kao „materijal“, ne kao oprema. Stručnu literaturu moguće je nabaviti u tiskanom i elektroničkom obliku.
27 Institut za cjeloživotno učenje  , PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI Prva točka se prilično preklapa s nacionalnim projektom e-škole. U slučaju proširivanja poziva i na čitalačku pismenost popis opreme treba mijenjati i proširiti na sve umjetnosti. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem prijedlogu koji primamo na znanje. Ministarstvo je upoznato s provedbom višegodišnjeg CARNET projekta „e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“ putem kojeg osnovne i srednje škole nabavljaju STEM i IKT opremu financiranu iz ESI fondova. Prilikom izrade Poziva, Ministarstvo će voditi računa o osiguranju komplementarnosti projekata u provedbi i novih Poziva kroz prethodnu intenzivnu komunikaciju sa CARNET-om sa svrhom prevencije dvostrukog financiranja istih aktivnosti za iste (krajnje) korisnike što je i obveza prema Uredbi o provedbi financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) za razdoblje od 2014. do 2021. godine (Članak 8.7, stavak 2 (f)). Svaki prijavitelj prilikom prijave na Poziv morat će izraditi svoju projektnu prijavu na način da iz nje bude jasno vidljivo da se traži opremanje samo onih učionica/prostora koji prethodno nisu opremljeni kroz ESI fondove, međunarodne instrumente ili kroz druge izvore financiranja uključujući financiranje nacionalnim i lokalnim sredstvima. Projektne prijave koje ne sadrže jasno iskazane i realne potrebe škola/organizacija za opremanjem s pregledom dosadašnjeg ulaganja (ako je primjenjivo), neće moći biti financirane sredstvima ovog Poziva. Vezano za Vaš komentar oko proširivanja područja financiranja na područje „čitalačka pismenost“, predloženo nije moguće jer sukladno odredbama Programskog ugovora “Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ fokus cijelog poziva je na STEM aktivnostima te nabavi STEM opreme za školske učionice (komponenta A Poziva) i Razvoj Regionalnih znanstvenih centara za osnovne škole (komponenta B Poziva). Međutim, predloženu aktivnost „čitalačka pismenost“ moguće je izvoditi u okviru postojećih definiranih prihvatljivih projektnih aktivnosti, prioritetnih područja te ciljeva Poziva - prije svega STEM područje, a prijavitelj ima mogućnosti osim iz STEM, proširiti aktivnosti projekta i na druga područja - IKT, poduzetništvo i aktivno građanstvo.
28 Natalia Dujić  , PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI S obzirom da je neophodno u Poziv uključiti područje rada s darovitim učenicima kojima je STEM područje samo po sebi imanentno a Zakon o odgoju i obrazovanju ih definira kao učenike s posebno odgojnim potrebama (čl 62) neophodno je predvidjeti i 1) izradu novih metoda i/ili strategija identifikacije darovitih učenika unutar STEM područja 2) izradu novih metoda i/ili strategija profesionalnog usmjeravanja S obzirom na specifične zahtjeve rada s darovitim učenicima potrebno je predvidjeti unutar razvoja školskog kurikuluma i područja međupredmetnih tema Učiti kako učiti te Osobnog i socijalnog razvoja. Djelomično prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo na Vašem prijedlogu koji djelomično prihvaćamo. Aktivnosti izrade novih metoda i/ili strategija identifikacije darovitih učenika unutar STEM područja i izrada novih metoda i/ili strategija profesionalnog usmjeravanja uključit ćemo u popis prihvatljivih aktivnosti. Vezano za komentar oko međupredmetnih tema „Učiti kako učiti te Osobni i socijalni razvoj“ prijedlog nismo u mogućnosti prihvatiti iz razloga što navedene teme nisu u skladu s prioritetnim tematskim područjima Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ iz kojeg proizlazi ovaj Poziv.
29 ADI KOLASEVIĆ  , PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI CARNET već od 2018 g. provodi veliki projekt eŠkole koji za cilj ima informatizaciju svih javnih osnovnih i srednjih škola u RH. Naime, ulaskom u projekt škole dobivaju sljedeće: izgradnju lokalne računalne mreže škole sukladno planu projekta opremanje zaposlenika škole koji sudjeluju u projektnim aktivnostima osobnim uređajem opremanje odabranih učionica u školi opremom prema planu projekta korištenje e-usluga prema planu projekta korištenje e-sadržaja razvijenih u projektu (digitalni obrazovni sadržaji, scenariji poučavanja i slično) edukaciju zaposlenika škole za korištenje e-usluga, e-sadržaja i primjenu IKT-a u obrazovanju, upravljanju i drugim procesima u školi. u prvoj stavci prihvatljivih aktivnosti stoji kupnja STEM opreme a iz teksta se vidi da se može nabaviti ista oprema koju će škole svakako dobiti putem velikog projekta eŠkole. prijelog je da se napravi sinergijski efekt s aktivnostima eŠkola. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem prijedlogu koji primamo na znanje. Ministarstvo je upoznato s provedbom višegodišnjeg CARNET projekta „e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“ putem kojeg osnovne i srednje škole nabavljaju STEM i IKT opremu financiranu iz ESI fondova. Prilikom izrade Poziva, Ministarstvo će voditi računa o osiguranju komplementarnosti projekata u provedbi i novih Poziva kroz prethodnu intenzivnu komunikaciju s CARNET-om sa svrhom prevencije dvostrukog financiranja istih aktivnosti za iste (krajnje) korisnike što je i obveza prema Uredbi o provedbi financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) za razdoblje od 2014. do 2021. godine (Članak 8.7, stavak 2 (f). Svaki prijavitelj prilikom prijave na Poziv morat će izraditi svoju projektnu prijavu na način da iz nje bude jasno vidljivo da se traži opremanje samo onih učionica/prostora koji nisu prethodno opremljeni kroz ESI fondove, međunarodne instrumente ili kroz druge izvore financiranja uključujući financiranje nacionalnim i lokalnim sredstvima. Projektne prijave koje ne sadrže jasno iskazane i realne potrebe škola/organizacija za opremanjem s pregledom dosadašnjeg ulaganja (ako je primjenjivo), neće moći biti financirane sredstvima ovog Poziva.
30 FabLab, udruga za promicanje digitalne fabrikacije  , PRIHVATLJIVI TROŠKOVI U obje komponente kao prihvatljivi trošak spominje se “nabava nove i/ili rabljene STEM opreme za…” Smatramo da je teško definirati što je to točno STEM oprema te da se u STEM području često koristi oprema ili materijali na inovativan i kreativan način u svrhu ispunjenja općeg cilja. Predlažemo da se “STEM” ukloni jer bi ovo ograničenje moglo dovesti do problema s obje strane: provedbena tijela ne znaju procijeniti prilikom evaluacije što se može smatrati STEM opremom, a što ne, dok bi se, s druge strane, ograničilo prijavitelje u kreativnosti. Ne dovodimo u pitanje da prijavitelji sve stavke proračuna moraju obrazložiti i opravdati u smislu ispunjenja ciljeva projekta. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru, ali prijedlog nismo u mogućnosti prihvatiti. U svrhu ispunjavanja ciljeva Programa "Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva", ciljeva Poziva i obveznih pokazatelja, fokus cijelog poziva je na STEM aktivnostima te nabavi STEM opreme za školske učionice (komponenta A Poziva) i Razvoj Regionalnih znanstvenih centara za osnovne škole (komponenta B Poziva). Slažemo se kako ne postoji popis "STEM opreme" i da se za STEM aktivnosti može koristiti i druga oprema koje se izravno ne povezuje sa STEM aktivnostima. Ako prijavitelj opravda nužnost nabave opreme koja će se koristiti za STEM aktivnosti, imat će pravo financirati nabavu opreme iz Poziva. Navedeno će biti predmet provjere prihvatljivosti troškova projektnog prijedloga u okviru postupka dodjele bespovratnih sredstava.
31 FabLab, udruga za promicanje digitalne fabrikacije  , PRIHVATLJIVI TROŠKOVI Molimo da preciznije definirate izravne troškove posebice imajući na umu da ne postoje interna računovodstvena pravila organizacija koja bi odredila koji su izravni troškovi projekta. S obzirom da su u daljnjem tekstu Poziva detaljnije razrađeni primjeri izravnih troškova ova rečenica samo stvara konfuziju te ju je potrebno preformulirati ili izbrisati. Prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na komentaru kojeg prihvaćamo. Ažurirati ćemo formulaciju u završnoj verziji natječajne dokumentacije: Izravni troškovi su troškovi koji izravno doprinose ostvarenju jednog ili više očekivanih rezultata projekta, odnosno povezani su s provedbom pojedine projektne aktivnosti te se navode u proračunu projekta. Neizravni troškovi su troškovi koji nastaju u okviru projekta, a nisu izravno povezani s ostvarenjem očekivanih rezultata projekta ili s provedbom pojedine aktivnosti. Ne navode se pojedinačno u proračunu projekta, već se iskazuju u obliku fiksne stope.
32 Sanja Janeš  , OKVIRNI KALENDAR AKTIVNOSTI Vrlo detaljno, obećavajuće. Ovaj Poziv i njegovi rezultati bit će izuzetno važan za škole i učenike u ruralnim dijelovima RH. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na komentaru. Ističemo da će poseban naglasak Poziva biti na financiranju slabije razvijenih područja u Republici Hrvatskoj.