Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o postupku izbora županijskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika odnosno Vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Zdravko Cvenić PRAVILNIK Prijedlog novog teksta: Na temelju članka 19. stavak 14. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine br.: 125/19.) glavni vatrogasni zapovjednik donosi Pravilnik o postupku izbora županijskog vatrogasnog zapovjednika i njegova zamjenika odnosno vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba Članak 1. Ovim Pravilnikom o postupku izbora županijskog vatrogasnog zapovjednika i njegova zamjenika odnosno vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba (dalje u tekstu: Pravilnik) propisuje se postupak izbora županijskog vatrogasnog zapovjednika i njegova zamjenika odnosno vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba, tijela koja provode postupak izbora i radnje koje poduzimaju te posljedice izbora. Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod. Članak 2. Županijskog vatrogasnog zapovjednika na prijedlog predsjedništva vatrogasne zajednice županije, sukladno uvjetima propisanim Zakonom o vatrogastvu, uz suglasnosti glavnog vatrogasnog zapovjednika imenuje župan na pet godina. Vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba  na prijedlog upravnog odbora Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, sukladno uvjetima propisanim Zakonom, uz suglasnosti glavnog vatrogasnog zapovjednika, a na temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnik Grada Zagreba na pet godina. Članak3. Izbore za županijskog vatrogasnog zapovjednika sukladno Zakonu o udrugama raspisuje Predsjedništvo županijske vatrogasne Zajednice u roku koji omogućava da se oni obave najmanje 30 dana, a najviše 60 dana prije isteka mandata. Javni natječaj za vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba  raspisuje Upravni vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba u roku i na način koji nije u suprotnosti sa odredbama Zakona o ustanovama. Članak 4. Uvjeti za izbor i imenovanje Zapovjednika i njegova zamjenika ne mogu biti u suprotnosti sa uvjetima propisanima u Zakonu o vatrogastvu, ovim Pravilnikom i Statutom vatrogasne zajednice odnosno Statutom Javne vatrogasne postrojbe . Uvjeti natječaja za izbor i imenovanje Zapovjednika i njegovog zamjenika moraju se objaviti na na internetskim stranicama vatrogasne zajednice županije, stranicama Javne vatrogasne postrojbe i Hrvatske vatrogasne zajednice. Članak 5. Na dan kandidature osim uvjeta iz prethodnog članka ovog Pravilnika kandidati moraju: -imati neprekidno važeće članstvo u jednoj od članica Zajednice u trajanju ne kraćem od deset godina, -biti članom Zapovjedništva Zajednice ili članom Skupštine Zajednice, -imati položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima u trajanju ne kraćem od 5 godina. Članak 6. Županijski vatrogasni zapovjednik ima zamjenika kojeg imenuje županijski vatrogasni zapovjednik sukladno uvjetima propisanim Zakonom o vatrogastvu, ovim Pravilnikom i Statutom županijske vatrogasne zajednice. Zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika može biti zaposlenik vatrogasne zajednice županije ili navedeno obavljati dobrovoljno. Zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika koji će dobrovoljno obavljati poslove zapovjednika imenuje i razrješava Skupština Zajednice na prijedlog Zapovjednika. Za zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika koji će profesionalno obavljati poslove zapovjednika provodi se istovjetni izborni postupak kao i za županijskog vatrogasnog zapovjednika. Članak 7. Županijski vatrogasni zapovjednik imenovati će zamjenika na temelju zaprimljenih prijava odnosno liste kandidata koji udovoljavaju propisanim uvjetima Zakonom o vatrogastvu, ovim Pravilnikom i Statutom županijske vatrogasne zajednice. Vatrogasni zapovjednik Grada Zagreba ima dva zamjenika, jednog na prijedlog vatrogasnog zapovjednika imenuje gradonačelnik Grada Zagreba, a drugog zamjenika za dobrovoljno vatrogastvo, koji je zaposlenik javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, bira Vatrogasna zajednica Grada Zagreba, sukladno Statutu zajednice Članak 8. Predsjedništvo županijske vatrogasne Zajednice će imenovati Izborno povjerenstvo od 5 članova iz svojih redova koje će provesti izborni postupak sukladno uvjetima navedenim u Zakonu u vatrogastvu, Zakonu o udrugama, ovom Pravilniku i Statutu Zajednice. Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba raspisuje natječaj za izbor i imenovanje zapovjednika i njegovih zamjenika sukladno odredbama Zakonu u vatrogastvu, Zakona o ustanovama ovom Pravilniku i Statutu vatrogasne postrojbe. Članak 9. Članovi Izbornog povjerenstva odnosno Upravnog vijeća ne mogu se kandidirati za mjesto zapovjednika ili zamjenika zapovjednika. Čalanak 10. Izborno povjerenstvo odnosno Upravno viječe prikupljati će, otvarati i razmatrti sve pristigle prijave s priloženom dokumentacijom, utvrđivati jesu li prijave potpune i dostavljene u roku te ispunjavaju li prijavljeni kandidati sve propisane uvjete za imenovanje. Članak 11. Prijave trebaju sadržavati kratki životopis, opis dosadašnjih aktivnosti u vatrogasnoj organizaciji kao i plan budućih aktivnosti odnosno prijedlog plana rada. Povjerenstvo će provjeriti ispunjavaju li svi kandidati zahtjevane uvjete putem središnje baze podataka Hrvatske vatrogasne zajednice (VATROnet) u koju su pohranjeni podaci o vatrogasnim organizacijama, njihovim članovima, zaposlenicima, opremi, vozilima i aktivnostima. Članak 12. Nakon provedenog izbornog postupka Izborno povjerenstvo utvrđuje izabranog kandidata ili kandidate za zapovjednika zajednice odnosno njegovog zamjenika, te svu potrebnu dokumentaciju o provedenom izbornom postupku dostavlja Predsjedništvu. Nakon provedenog izbornog postupka Upravno viječe utvrđuje izabranog kandidata ili kandidate za zapovjednika zajednice odnosno njegovog zamjenika, te svu potrebnu dokumentaciju o provedenom izbornom postupku dostavlja Upravnom odboru Vatrogasne zajednice Grada Zagreba. Članak 13. Predsjedništvo vatrogasne zajednice, ukoliko ima više kandidata koji ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova zapovjednika provesti će postupak tajnog glasovanja te za onoga kandidata koji ima natpolovičnu većinu ukupnog broja glasova predsjednik vatrogasne zajednice zatražiti će suglasnost za imenovanje od glavnog vatrogasnog zapovjednika. Glavni vatrogasni zapovjednik uskratiti će suglasnost za imanovanje Zapovjednika ako predloženi kandidat ne ispunjava uvijete propisane Zakonom o vatrogastvu, ovim Pravilnikom ili Statutom Zajednice odnosno Stutom Javne vatrogasne postrojbe. Članak 14. Po ovako provedenom izbornom postupku a na prijedlog Predsjedništva Zajednice, uz pribavljenu suglasnost glavnog vatrogasnog zapovjednika, Župan odnosno gradonačelnik Grada Zagreba, imenuje Zapovjednika i njegovog zamjenika na pet godina. Župan odnosno gradonačelnik Grada Zagreba, uskratiti će imenovanje za Zapovjednika ukoliko nije pribavljena suglasnost glavnog vatrogasnog zapovjednika. Članak 15. Ukoliko Župan odnosno gradonačelnik Grada Zagreba, iz nekog drugog razloga ne želi imenovati predloženog kandidata, razlog odbijanja mora biti obrazložen te dostavljen glavnom vatrogasnom zapovjedniku i Predsjedništvu koje tada mora sazvati Skupštinu vatrogasne zajednice. U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka kada nije imenovan Zapovjednik, Skupština vatrogasne zajednice, a nakon provedene rasprave ponovno potvrđuje prijedlog za zapovjednika i daje Županu odnosno gradonačelniku Grada Zagreba, na imenovanje. Ako se ni tada ne imenuje predloženi zapovjednik od strane Vatrogasne Zajednice iz stavka 1. ovoga članka, Župan odnosno gradonačelnik Grada Zagreba, imenuju ga privremeno na godinu dana kada se moraju provesti novi izbori. Članak 16. Po imenovanju Predsjedništvo županijske vatrogasne zajednice odnosno Upravno viječe JVP poduzima radnje za zasnivanje radnog odnosa Zapovjednika i njegovog zamjenika sukladno Zakonu. Članak 17. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Nije prihvaćen Primljeno na znanje, no Prijedlog Pravilnika je objavljen te se navedeni prijedlog neće u cijelosti zamijeniti novim.
2 Hinko Mance PRAVILNIK, Članak 1. U cijelom tekstu Pravilnika termin "predsjednik predsjedništva" zamijeniti za "predsjednik vatrogasne zajednice", što je ispravan termin utvrđen ZoV. Nije prihvaćen u Prijedlogu Pravilnika riječi "predsjednik predsjedništva" se ne mogu zamijeniti riječima "predsjednik vatrogasne zajednice" obzirom je vatrogasna zajednica, sukladno članku 2. stavku 1. točka 33. Zakona o vatrogastvu vatrogasna organizacija, a koje su dobrovoljna vatrogasna društva, javne vatrogasne postrojbe, profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu, dobrovoljna vatrogasna društva u gospodarstvu, vatrogasne zajednice svih razina, dok je predsjedništvo, sukladno članku 17. stavku 8. Zakona o vatrogastvu tijelo vatrogasne zajednice.
3 Hinko Mance PRAVILNIK, Članak 2. Brisati stavak: "Županijski vatrogasni zapovjednik je zaposlenik vatrogasne zajednice županije te predstavlja i zastupa vatrogasnu zajednicu županije." jer je nepotreban. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen obzirom je navedeno propisano odredbama Zakona o vatrogastvu i relevantno je za sadržaj Pravilnika.
4 Hinko Mance PRAVILNIK, Članak 3. riječi "šest mjeseci" zamijeniti za: "šestdeset dana". Početkom godine ulazimo u izborni ciklus koji je večinom u drugom kvartalu, a pravilnik još nije ni donesen, pa se ne mogu ispoštovati rokovi od 6 mjeseci koji. Prihvaćen Uvršteno
5 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske PRAVILNIK, Članak 3. U članku 3. iza stavka 2. dodati novi stvak koji glasi: "(3) U povjerenstvo iz stavka 2. ovog članka se ne može imenovati osoba koja je u sukobu interesa sa kandidatima za županijskog vatrogasnog zapovjednika (rodbinska, poslovna, prijateljska i druga povezanost)." Obrazloženje: kako se u praksi unaprijed znaju kandidati za županijsog vatrogasnog zapovjednika potrebno je osigurati nepristranost povjerenstva i jednake uvjete svim kandidatima za izbor županijskog vatrogasnog zapovjednika ašto im garantira Ustav RH i to članka 44. koji glasi: "Svaki državljanin Republike Hrvatske ima pravo, pod jednakim uvjetima, sudjelovati u obavljanju javnih poslova i biti primljen u javne službe." i članka 54. stavak 2. koji glasi: "Svatko slobodno bira poziv i zaposlenje i svakomu je pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto i dužnost." Djelomično prihvaćen Zakon o sprječavanju sukoba interesa se odnosi na dužnosnike, što nije primjenjivo u smislu ovog pravilnika, obzirom županijski vatrogasni zapovjednik, zamjenik i vatrogasni zapovjednik Grada Zagreba i zamjenici nisu dužnosnici u smislu odredbi Zakon o sprječavanju sukoba interesa. Djelomično se prihvaća i dodaje se stavak 3: Ukoliko je član povjerenstva iz stavka 2. ovog članka srodnik po krvi u prvoj liniji do bilo kojeg stupnja, u pobočnoj do četvrtog stupanja, bračni drug, izvanbračni drug ili srodnik po tazbini do drugog stupnja, neovisno je li brak prestao ili ne, skrbnik, posvojitelj ili posvojenik kandidata ili ako postoje sumnje u nepristranost članka povjerenstva, Predsjedništvo će imenovati novog člana.
6 vatrogasna zajednica zagrebačke županije PRAVILNIK, Članak 4. slažem se sa prijedlogom JVP Rijeke Primljeno na znanje U svrhu transparentnog postupanja Hrvatske vatrogasne zajednice i omogućavanja širenja krugu nezaposlenih osoba, potencijalno zaposlenih za promjenom zaposlenja navedeno je oglašavanje i izvan sustava vatrogastva.
7 Hinko Mance PRAVILNIK, Članak 4. Javni natječaj objavljuje se na internet stranicama vatrogasne zajednice županije i Hrvatske vatrogasne zajednice. Primljeno na znanje U svrhu transparentnog postupanja Hrvatske vatrogasne zajednice i omogućavanja širenja krugu nezaposlenih osoba, potencijalno zaposlenih za promjenom zaposlenja navedeno je oglašavanje i izvan sustava vatrogastva.
8 vatrogasna zajednica zagrebačke županije PRAVILNIK, Članak 6. zašto cjelokupna natječajna dokumentacija? Primljeno na znanje u svrhu transparentnog postupanja Hrvatske vatrogasne zajednice i zakonitog postupanja glavnog vatrogasnog zapovjednika isti uvidom u dokumentaciju treba utvrditi ispunjava li predložena osoba uvjete propisane Zakonom o vatrogastvu
9 Hinko Mance PRAVILNIK, Članak 6. Nije potrebno GVZ dostavljati cjelokupnu dokumentaciju nego prijedlog za imenovanje s obrazloženjem. Primljeno na znanje u svrhu transparentnog postupanja Hrvatske vatrogasne zajednice i zakonitog postupanja glavnog vatrogasnog zapovjednika isti uvidom u dokumentaciju treba utvrditi ispunjava li predložena osoba uvjete propisane Zakonom o vatrogastvu
10 PAVAO TOMIĆ PRAVILNIK, Članak 6. U stavku 2. članka 6. navodi se da se prijedlog za imenovanje županijskog vatrogasnog zapovjednika dostavlja Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici uz zahtjev za izdavanje suglasnosti. Člankom 5. i člankom 19. Zakona o vatrogastvu propisano je da suglasnost na prijedlog imenovanja županijskog vatrogasnog zapovjednika daje glavni vatrogasni zapovjednik, stoga u ovom stavku 2. članka 6. treba stajati da se prijedlog imenovanja županijskog vatrogasnog zapovjednika dostavlja glavnom vatrogasnom zapovjedniku na izdavanje suglasnosti. Nije prihvaćen Sukladno odredbama članka 4. Zakona o vatrogastvu Hrvatska vatrogasna zajednica je središnji državni ured nadležan za vatrogastvo, kojem je na čelu glavni vatrogasni zapovjednik. Pismena se dostavljaju tijelu, a na pozornost osobi. Nadalje, glavni vatrogasni zapovjednik kao čelnik Hrvatske vatrogasne zajednice daje suglasnost.
11 vatrogasna zajednica zagrebačke županije PRAVILNIK, Članka 7. što ako gvz ne potvrdi? ne treba cjelokupna dokumentacija Županu što ako on ne potvrdi? Djelomično prihvaćen svrhu transparentnog postupanja Hrvatske vatrogasne zajednice i zakonitog postupanja glavnog vatrogasnog zapovjednika isti uvidom u dokumentaciju treba utvrditi ispunjava li predložena osoba uvjete propisane Zakonom o vatrogastvu. Uvršteni novi članci
12 Hinko Mance PRAVILNIK, Članka 7. Nije potrebno dostavljati cjelokupnu dokumentaciju županu nego prijedlog za imenovanje s obrazloženjem i suglasnost GVZ. Primljeno na znanje svrhu transparentnog postupanja Hrvatske vatrogasne zajednice i zakonitog postupanja glavnog vatrogasnog zapovjednika isti uvidom u dokumentaciju treba utvrditi ispunjava li predložena osoba uvjete propisane Zakonom o vatrogastvu.
13 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske PRAVILNIK, Članka 7. Članak 7. stavak 1. Nije razrađena situacija što će se dogodit ako glavni vatrogasni zapovjednik odbije izdati suglasnoist za izabranog kandidata od strane Predsedništva, a što se realno može dogodit. Tu situaciju treba dodatno razraditi na način da Predsjedništvo dostavi novog kandidata s liste a koji ispunjava uvjete natječaja, te posebno razraditi situaciju kada nema kandidata na toj listi da bi se predložio na suglasnost glavnom vatrogasnom zapovjedniku. Inaće po predloženom ako glavni vatrogasni zapovjednik odbije dati suglasnost nema se rješenja i ostaje prazni prostor, pa to svakako treba detaljno razradit. Prihvaćen Uvršteni novi članci
14 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske PRAVILNIK, Članak 9. U članku 9. stavku 2. upitno je što će se dogoditi ako župan odbije prijedlog glavnog vatrogasnog zapovjednika da imenuje vršitelja dužnosti. Isto tako treba propisati što minimalno treba zadovoljiti vršitelj dužnosti da bi bio predložen a također treba definirati da li stari županijski vatrogasni zapovjednik ne bi mogao biti imenovan za vršitelja dužnosti do izbora novog županijskog zapovjednika. Djelomično prihvaćen uvršteni novi članci
15 Hinko Mance PRAVILNIK, Članka 10. Nije propisan postupak ako GVZ odbije dati suglasnost. Prihvaćen Uvršteni novi članci
16 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske PRAVILNIK, Članka 10. U članku 10. stavak 2. treba razraditi i situaciju kada nema kandidata na listi koji zadovoljavaju uvjete natječaja jer se može dogoditi da samo jedan kandidat ispunjava uvjete natječaja, a za njega suglasnost neće dati glavni vatrogasni zapovjednik ili ga župan odbije imenovati, što u takvom slučaju. Prema navedenom u ovom stavku ostaje nedorećeno kad se stvori situacija kad župan odbije imenovati predloženog kandidata, a na listi nema osobe koja udovoljava zahtjevima natjećaja te tu situaciju treba dodatno definirat. Primljeno na znanje Odredbama članka 9. Prijedloga Pravilnika je predviđeno da ukoliko nitko od kandidata ne bude izabran ili se nitko ne prijavi da će se natječaj ponoviti u roku ne dužem od tri mjeseca, a do imenovanja županijskog vatrogasnog zapovjednika na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se vršitelj dužnosti, ali najdulje na vrijeme od godinu dana. Vršitelja dužnosti imenovati će župan na prijedlog glavnog vatrogasnog zapovjednika. Predlaže se u u članka 10, dodat stavak 3. Ukoliko je predloženi kandidat bio jedini prijavljen na raspisan natječaj, natječaj će se ponoviti te sukladno članku 9. ovog Pravilnika imenovati vršitelj dužnosti.
17 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske PRAVILNIK, Članak 11. U članku 11. stavku 1. predviđena je suglasnost glavnog vatrogasnog zapovjednika na novog kandidata, što ako on odbije dati suglasnost na tog novog kandidata, te tu situaciju treba razraditi kao kod članka 7. ovog Pravilnika. U stavku 2. ovog članka je navedeno da kad župan odbije imenovanje drugog kandidata natječaj se ponavlja, a tko u tom slučaju obnaša dužnost županijskog vatrogasnog zapovjednika, treba se opet imenovati vršitelj dužnosti kao i kod članka 9. ovog Pravilnika ili postojećeg županijskog zapovjednika imenovat za vršioca dužnosti. Prihvaćen Uvršteni novi članci
18 Hinko Mance PRAVILNIK, Članka 12. Županijski vatrogasni zapovjednik ima zamjenika kojeg imenuje županijski vatrogasni zapovjednik uz suglasnost predsjedništva. Ukoliko se dužnost zamjenika zapovjednika obavlja profesionalno, objavljuje javni poziv za imenovanje zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika. Nije prihvaćen Uvrštena je izmjena, ukoliko će zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika navedeno obavljati dobrovoljno da će se postupak urediti aktima vatrogasne organizacije, no ukoliko će navedeno obavljati profesionalno u svrhu transparentnog postupanja radno mjesto se popunjava javnim natječajem.
19 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske PRAVILNIK, Članka 12. Prema članku 44. Ustav RH koji glasi: "Svaki državljanin Republike Hrvatske ima pravo, pod jednakim uvjetima, sudjelovati u obavljanju javnih poslova i biti primljen u javne službe." i prem članku 54. stavak 2. koji glasi: "Svatko slobodno bira poziv i zaposlenje i svakomu je pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto i dužnost." proizlazi da se za svako radno mjesto u javnoj službi pa i dužnost mora javno objavit natječaj kako bi svi mogli pod jednakim uvjetima konkurirati na svako radno mjesto u javnoj službi i na dužnosti. A isto tako treba navesti i članak 5. Ustava RH koji glasi: "U Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom. Svatko je dužan držati se Ustava i zakona i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske." Iz svega navedenog nije moguća raspodjela radnih mjesta u javnoj službi unutar užeg kruga ljudi već se svakom treba omogućiti da pod jednakim uvjetima ima pristup svakom radnom mjestu, što je poštivanje pravne stečevine. Djelomično prihvaćen Uvrštena je izmjena, ukoliko će zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika navedeno obavljati dobrovoljno da će se postupak urediti aktima vatrogasne organizacije, no ukoliko će navedeno obavljati profesionalno u svrhu transparentnog postupanja radno mjesto se popunjava javnim natječajem.
20 Tomislav Orlovac PRAVILNIK, Članka 12. Zašto se ovo ne riješi kao i članak 34. st 4. Zakona o vatrogastvu - gdje se navodi da Zamjenika i pomoćnike zapovjednika javne vatrogasne postrojbe imenuje i razrješava zapovjednik, tu može biti i zapovjedništvo kao nadležno tijelo? Tako bi uštedjeli i vrijeme i papirologiju te sve ostale procedure kojih je i onako previše za popratiti. Ako se sve riješi kako je gore navedeno, onda nemamo problema sa definiranjem rokova o imenovanju zamjenika. U slučaju da ide imenovanje zamjenika po ovom Pravilniku potrebno je onda definirati i rok na koji se isti imenuje. Djelomično prihvaćen Uvrštena je izmjena, ukoliko će zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika navedeno obavljati dobrovoljno da će se postupak urediti aktima vatrogasne organizacije, no ukoliko će navedeno obavljati profesionalno u svrhu transparentnog postupanja radno mjesto se popunjava javnim natječajem.
21 Hinko Mance PRAVILNIK, Članak 13. Brisati stavak 1. Nije prihvaćen Nejasan je komentar, zašto da se stavak 1. briše.
22 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske PRAVILNIK, Članak 13. U članku 13. stavku 3 riječ "može" zamjenit s riječju "će". Obrazloženje: Riječ može ne obvezuje županijskog vatrogasnog zapovjednika da osnuje povjerenstvo pa isti ne mora osnovati povjerenstvo nego prema predloženom može to i sam napraviti, a u članku 15. se navodi lista iz članka 13. stavka 2. koju izrađuje povjerenstvo. Ako nema povjerenstva po kojoj će listi imenovati svog zamjenika. Prihvaćen Uvršten novi stavak
23 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske PRAVILNIK, Članak 15. Koju će listu kandidata imati ako županijski zapovjednik "može" imenovati povjerenstvo za provedbu natjećaja a i ne mora imenovati povjerenstvo. Kako će u tom slučaju imenovat svog zamjenika. Prihvaćen Dodan novi stavak
24 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske PRAVILNIK, Članak 16. U članku 16. u stavku 1. i 2. iza rijeći "javni natječaj" dodati i rijeći "ili javni poziv" a na kraju stavka 2. iza rijeći "natječaj" dodat riječ "ili javnom pozivu". U ovom članku se navodi samo "javni natječaj" i postupak onih koji su se javili na njega, a šti je s "javnim pozivom" koji je naveden u članku 12. i 13. ovog pravilnika, što da oni koji su se javili na javni poziv a nisu zadovoljni s imenovanjem jer smatraju da su njihova prava povrijeđena što da oni naprave, mora im se dati mogućnost žalbe ili tužbe što garantita Ustav RH. Primljeno na znanje Uvršteni novi stavci
25 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske PRAVILNIK, Članka 17. U članku 17. stavku 1. opet se navodi suglasnost glavnog vatrogasnog zapovjednika a nema postupka što ako ta suglasnost ne bude izdana. Treba definirati postupak što ako se suglasnost ne izda. Isto tako što će se dogoditi ako gradonačelnik Grada zagreba odbije imenovanje predloženog kandidata od strane Upravnog odbora Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, što se realno može dogoditi promjenama političkih opcija koje vladaju Gradom zagrebom a isto tako i članova Upravnog odbora Vatrogasne zajednice Grada Zagreba. Nije prihvaćen odredbe članka 34. stavka 3. Zakona o vatrogastvu propisuju da zapovjednika javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba uz prethodnu suglasnost glavnog vatrogasnog zapovjednika imenuje i razrješava gradonačelnik Grada Zagreba na mandat od pet godina na temelju javnog natječaja, slijedom navedenog obzirom je u članku 19. stavku 6. Zakona o vatrogastvu propisano da je Vatrogasni zapovjednik Grada Zagreba zapovjednik je javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba i zaposlen je u javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba, osoba će imati suglasnost glavnog vatrogasnog zapovjednika i bit će imenovana od strane gradonačelnika.
26 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske PRAVILNIK, Članak 18. Isto i u članku 18. treba razradit situaciju ako glavni vatrogasni zapovjednik ne da suglasnost na imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, što se također može dogoditi a po predloženom u tom slučaju nema rješenja. Na kraju ovog članka iza riejči "natječaja" treba dodati riječi "sukladno Zakonu o ustanovama" jer se javni natječaj provodi za javne vatrogasne postrojbe sukladno Zakonu o ustanovama gdje je sve definirano oko javnog natječaja. Nije prihvaćen odredbe ovog pravilnika ne propisuju izbor zapovjednika javne vatrogasne postrojbe.
27 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske PRAVILNIK, Članka 19. Isto u članku 19. stavku 2. se traži suglasnost glavnog vatrogasnog zapovjednika, a nema postupak koji će utvrditi što ako ta suglasnost izostane, ili je ova suglasnost samo forma pa ju onda i ne treba pisati. Uvjek se može dogoditi da se suglasnost ne izda pa u takvim slučajevima treba propisti postupak što će se raditi u takvim slučajevima. Nije prihvaćen Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe je već dobio suglasnost glavnog vatrogasnog zapovjednika.
28 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske PRAVILNIK, Članka 20. I u članku 20. postavlja se pitanje što ako suglasnost izostane, taj postupak se mora definirati inaće ostaje prazan prostor koji se može na razno razne načine tumačit, pa je podložan raznim utjecajima i uskračivanjima prava pojedinih kandidata. Prihvaćen Uvršteni su novi članci
29 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske PRAVILNIK, Članak 21. Člankom 21. se ne utvrđuje postupak izbora zamjenika zapovjednika Grada Zagreba nego je to slobodna volja vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba koji ga imenuje, a da ostali koji ispunjavaju uvjete ne mogu sudjelovati u postupku izbora te se ovim činom uskračuje pravo svakom građaninu da mu je svako radno mjesto u javnoj službi a i općeniti dostupno pod jednakim uvjetima što garantira članka 44. i 54. Ustava RH. Ista primjedna se odnosi i na zamjenika zapovjednika za dobrovoljno vatrogastvo. Iz ovih razloga članka 21. ovog pravilnika nije u suglasju s Ustavan RH pa kao takav ne može proći te ga treba redefinirati kako slijedi: Članak 21. (1) Vatrogasni zapovjednik Grada Zagreba objavljuje interni natječaj za imenovanje zamjenika vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba kojeg imenuje gradonačelnik Grada Zagreba, a koji se objavljuje na internetskim stranicama vatrogasne zajednice Grada Zagreba i Hrvatske vatrogasne zajednice. (2) U internom natječaju se objavljuju uvjeti koje mora ispunjavati kandidat, vrijeme na koje se imenuje, rok do kojeg se primaju prijave kandidata i rok u kojemu će prijavljeni kandidati biti obaviješteni o izboru. (3) Rok do kojeg se primaju prijave kandidata ne može biti kraći od osam dana od dana objave internog natječaja, a rok u kojem se kandidati obavještavaju o izboru ne može biti dulji od četrdeset i pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. (4) Vatrogasni zapovjednik Grada Zagreba dužan je u roku određenom u natječaju obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o izboru i dati mu pouku o njegovu pravu da pregleda natječajni materijal i da u roku od petnaest dana od dana primitka obavijesti može podnijeti prigovor glavnom vatrogasnom zapovjedniku. (5) Ako u ostavljenom roku za prigovor niti jedan kandidat ne uloži prigovor, vatrogasni zapovjednik Grada Zagreba podnosi prijedlog gradonačelniku Grada Zagreba za imenovanje zamjenika vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba koji zadovoljava sve uvjete internog natječaja i koji je na ranglisti najviše rangiran. (6) Gradonačelnik Grada Zagreba rješenjem će imenovati ili će rješenjem odbiti prijedlog za imenovanje zamjenika vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba na mandat od 5. (7) Kad gradonačelnik Grada Zagreba rješenjem odbije imenovati zamjenika zapovjednika Grada Zagreba, vatrogasni zapovjednik Grada Zagreba će ponoviti interni natječaj sukladno stavku 1. ovog članka te se cijeli postupak ponavlja sukladno ovom članku. (8) Kad glavni vatrogasni zapovjednik na temelju prigovora iz stavka 4. ovog članka utvrdi nepravilnosti u postupku izbora kandidata za zamjenika vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba, zatražit će ponavljanje internog natječaja s točno navedenim nedostacima koji se u novom internom natječaju trebaju ispravit, u protivnom će rješenjem odbiti prigovor te odobriti vatrogasnom zapovjedniku Grada Zagreba da podnese prijedlog gradonačelniku Grada Zagreba za imenovanje zamjenika vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba. (9) Osoba koja je podnijela prijavu na interni natječaj može pobijati tužbom rješenje o imenovanju zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u internom natječaju odnosno koji su utvrđeni Zakonom o vatrogastvu („NN“ 125/19.). Članak 22. (1) Upravni odbor Vatrogasne zajednice Grada Zagreba objavljuje interni natječaj za imenovanje zamjenika vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba za dobrovoljno vatrogastvo koji je uposlenik javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, a koji se objavljuje na internetskim stranicama Vatrogasne zajednice Grada Zagreba i Hrvatske vatrogasne zajednice. (2) U internom natječaju se objavljuju uvjeti koje mora ispunjavati kandidat, vrijeme na koje se imenuje, rok do kojeg se primaju prijave kandidata i rok u kojemu će prijavljeni kandidati biti obaviješteni o izboru. (3) Rok do kojeg se primaju prijave kandidata ne može biti kraći od osam dana od dana objave internog natječaja, a rok u kojem se kandidati obavještavaju o izboru ne može biti dulji od četrdeset i pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. (4) Upravni odbor Vatrogasne zajednice Grada Zagreba dužan je u roku određenom u natječaju obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o izboru i dati mu pouku o njegovu pravu da pregleda natječajni materijal i da u roku od petnaest dana od dana primitka obavijesti može podnijeti prigovor glavnom vatrogasnom zapovjedniku. (5) Ako u ostavljenom roku za prigovor niti jedan kandidat ne uloži prigovor, upravni odbor Vatrogasne zajednice Grada Zagreba predlaže vatrogasnom zapovjedniku Grada Zagreba imenovanje zamjenika vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba za dobrovoljno vatrogastvo. (6) Vatrogasni zapovjednik Grada Zagreba rješenjem će imenovati ili će rješenjem odbiti prijedlog za imenovanje zamjenika vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba za dobrovoljno vatrogastvo na mandat od 5. (7) Kad vatrogasni zapovjednik Grada Zagreba rješenjem odbije imenovati zamjenika zapovjednika Grada Zagreba za dobrovoljno vatrogastvo upravni odbor Vatrogasne zajednice Grada Zagreba će ponoviti interni natječaj sukladno stavku 1. ovog članka te se cijeli postupak ponavlja sukladno ovom članku. (8) Kad glavni vatrogasni zapovjednik na temelju prigovora iz stavka 4. ovog članka utvrdi nepravilnosti u postupku izbora kandidata za zamjenika vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba, zatražit će ponavljanje internog natječaja s točno navedenim nedostacima koji se u novom internom natječaju trebaju ispravit, u protivnom će rješenjem odbiti prigovor te odobriti vatrogasnom zapovjedniku Grada Zagreba da rješenjem imenuje zamjenika vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba za dobrovoljno vatrogastvo na mandat od 5. (9) Osoba koja je podnijela prijavu na interni natječaj može pobijati tužbom rješenje o imenovanju zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u internom natječaju odnosno koji su utvrđeni Zakonom o vatrogastvu („NN“ 125/19.). Primljeno na znanje Primljeno na znanje, no navedeno nije predmet ovog Pravilnika