Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o postupku izbora gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Zdravko Cvenić PRAVILNIK Izradili smo cjelovit Prijedlog Pravilnika kojim su obuhvaćene odredbe Zakona o vatrogastvu i Zakona o udrugama, tradicijski okvir našeg vatrogasnog ustroja i prijedlozi za unapređenje istoga. Mišljenja smo da dobrovoljni ustroj vatrogasnih postrojba te naćin oranizacije kao udruge građana moramo zadržati kao civilizacijsku tečevinu bez obzira što se pojedini poslovi vatrogastva moraju obavljati profesionalno. U svakom slućaju ne smijemo ih razdvajati niti njihovu važnost umanjiti. Prijedlog teksta: Na temelju članka 26. stavak 9. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine br.: 125/19.) glavni vatrogasni zapovjednik donosi Pravilnik o postupku izbora gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika i njegova zamjenika Članak 1. Ovim Pravilnikom o postupku izbora gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika i njegova zamjenika (dalje u tekstu: Pravilnik)  propisuje se postupak izbora gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika i njegova zamjenika, tijela koja provode postupak izbora i radnje koje poduzimaju te posljedice izbora. Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod. Članak 2. Gradski, područni odnosno općinski vatrogasni zapovjednik i njegov zamjenik mogu obavljati poslove zapovjednika dobrovoljno ili profesionalno. Gradski, područni odnosno općinski vatrogasni zapovjednik i njegov zamjenik (dalje u tekstu: Zapovjednik)   koji profesionalno obavljaju poslove zapovjednika, zaposlenici su gradske, područne odnosno općinske vatrogasne zajednice. Članak3. Izbore za Zapovjednika raspisuje Predsjedništvo gradske, područne odnosno općinske vatrogasne Zajednice (dalje u tekstu: Predsjedništvo) u roku koji omogućava da se oni obave najmanje 30 dana, a najviše 60 dana prije isteka mandata. Uvjeti natječaja za izbor i imenovanje Zapovjednika i njegovog zamjenika moraju se objaviti na oglasnim pločama svih članica zajednice kao i na Web stranicama gradske, područne odnosno općinske vatrogasne zajednice. Članak 4. Uvjeti za izbor i imenovanje Zapovjednika i njegova zamjenika ne mogu biti u suprotnosti sa uvjetima propisanima u Zakonu o vatrogastvu, Zakonu o udrugama, ovim Pravilnikom i Statutom gradske, područne odnosno općinske vatrogasne zajednice. Članak 5. Na dan kandidature osim uvjeta sukladno prethodnom članku ovog Pravilnika kandidati moraju: -imati neprekidno važeće članstvo u jednoj od članica Zajednice u trajanju ne kraćem od deset godina, -biti članom Zapovjedništva Zajednice ili članom Skupštine Zajednice, -imati položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima. Članak 6. Postupak izbora za Zapovjednika istovjetni su bez obzira da li će se poslovi zapovjednika obavljati dobrovoljno ili profesionalno. Članak 7. Zamjenika zapovjednika koji će dobrovoljno obavljati poslove zapovjednika imenuje i razrješava Skupština Zajednice na prijedlog Zapovjednika. Zamjenika zapovjednika koji će profesionalno obavljati poslove zapovjednika imenuje se i razrješava istovjetnim postupkom kao i Zapovjednika. Članak 8. Predsjedništvo će imenovati Izborno povjerenstvo od 5 članova iz svojih redova koje će provesti izborni postupak sukladno uvjetima navedenim u Zakonu u vatrogastvu, Zakonu o udrugama, ovom Pravilniku i Statutu Zajednice. Članak 9. Članovi Izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za mjesto zapovjednika ili njegovog zamjenika i po obavljenom izbornom postupku Izborno povjerenstvo se raspušta. Čalanak 10. Izborno povjerenstvo će prikupljati, otvarati i razmatrti sve pristigle prijave s priloženom dokumentacijom, utvrđivati jesu li prijave potpune i dostavljene u roku te ispunjavaju li prijavljeni kandidati sve propisane uvjete za imenovanje. Članak 11. Prijave trebaju sadržavati kratki životopis, opis dosadašnjih aktivnosti u vatrogasnoj organizaciji kao i plan budućih aktivnosti odnosno prijedlog plana rada. Povjerenstvo će provjeriti ispunjavaju li svi kandidati zahtjevane uvjete putem središnje baze podataka Hrvatske vatrogasne zajednice (VATROnet) u koju su pohranjeni podaci o vatrogasnim organizacijama, njihovim članovima, zaposlenicima, opremi, vozilima i aktivnostima. Članak 12. Nakon provedenog izbornog postupka Izborno povjerenstvo utvrđuje izabranog kandidata ili kandidate za zapovjednika zajednice odnosno njegovog zamjenika, te svu potrebnu dokumentaciju o provedenom izbornom postupku dostavlja Predsjedništvu. Članak 13. Predsjedništvo, ukoliko ima više kandidata koji ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova zapovjednika provesti će postupak tajnog glasovanja te za onoga kandidata koji ima natpolovičnu većinu ukupnog broja glasova predsjedništva zatražiti će suglasnost za imenovanje od županijskog vatrogasnog zapovjednika. Županijski vatrogasni zapovjednik uskratiti će suglasnost za imanovanje Zapovjednika ako predloženi kandidat ne ispunjava uvijete propisane Zakonom o vatrogastvu, ovim Pravilnikom ili Statutom Zajednice. Članak 14. Po ovako provedenom izbornom postupku a na prijedlog Predsjedništva, uz pribavljenu suglasnost županijskog vatrogasnog zapovjednika, gradonačelnik, općinski načelnik odnosno odlukom o osnivanju zajedničke vatrogasne zajednice utvrđeni čelnik jedinice lokalne samouprave, imenuje Zapovjednika i njegovog zamjenika na pet godina. Gradonačelnik, općinski načelnik odnosno odlukom o osnivanju zajedničke vatrogasne zajednice utvrđeni čelnik jedinice lokalne samouprave uskratiti će imenovanje za Zapovjednika ukoliko nije pribavljena suglasnost županijskog vatrogasnog zapovjednika. Članak 15. Ukoliko gradonačelnik, općinski načelnik odnosno odlukom o osnivanju zajedničke vatrogasne zajednice utvrđeni čelnik jedinice lokalne samouprave iz nekog drugog razloga ne želi imenovati predloženog kandidata, razlog odbijanja mora biti obrazložen te dostavljen županijskom vatrogasnom zapovjedniku i Predsjedništvu koje mora sazvati Skupštinu vatrogasne zajednice. U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka kada nije imenovan Zapovjednik, Skupština vatrogasne zajednice, a nakon provedene rasprave potvrđuje prijedlog za zapovjednika i daje gradonačelniku, općinskom načelniku odnosno odlukom o osnivanju zajedničke vatrogasne zajednice utvrđenom čelniku jedinice lokalne samouprave na imenovanje. Ako se ni tada ne imenuje predloženi zapovjednik od strane Vatrogasne Zajednice iz stavka 1. ovoga članka, gradonačelnik, općinski načelnik odnosno odlukom o osnivanju zajedničke vatrogasne zajednice utvrđeni čelnik jedinice lokalne samouprave imenuje ga privremeno na godinu dana do kada se moraju provesti novi izbori. Članak 16. .Po imenovanju Zapovjednika vatrogasna zajednica grada, općine odnosno područna vatrogasna zajednica poduzima radnje za zasnivanje radnog odnosa Zapovjednika. Članak 17. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Primljeno na znanje Prijedlog Pravilnika je primljen na znanje
2 Tonči Jelavić PRAVILNIK, Članak 2. Što će biti u slučaju kada u JLS ne postoji vatrogasna zajednica nego postoji jedno središnje dobrovoljno vatrogasno društvo? Primljeno na znanje Ukoliko nije osnovana Vatrogasna zajednica grada odnosno općine, odnosno područja neće se primjenjivati odredbe Pravilnika obzirom navedena kao vatrogasna organizacije ne postoji. Postupak izbora zapovjednika dobrovoljnog vatrogasnog društva uređen je odredbama članka 39. Zakona o vatrogastvu.
3 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske PRAVILNIK, Članak 3. U članku 3. treba dodati novi stavak 4. koji glasi: "Odredbe ovog Pravilnika odnose se na izbor gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika i njegovog zamjenika u vatrogasnim zajednicama gdje je statutom utvrđeno da se zapovjednik vatrogasne zajednice imenuje na drugačiji način od utvrđenog u članku 26. stavku 3. Zakona o vatrogastvu." Obrazloženje: Kako je člankom 26. stavkom 3. Zakona o vtrogastvu propisano da: "(3) U jedinici lokalne samouprave odnosno udruženih jedinica lokalne samouprave gdje je osnovana javna vatrogasna postrojba zapovjednik te postrojbe je i zapovjednik vatrogasne zajednice grada, područja odnosno općine, osim ako to nije drukčije određeno statutom." pa posebni postupak za imenovanje zapovjednika vatrogasne zajednice tamo gdje statutom vatrogasne zajednice to nije drugačije uređeno nije potreban nego se primjenjuje odredba Zakona o vatrogastvu te se bez postupka koji se propisuje ovim Pravilnkiom automatski imenuje i zapovjednik vatrogasne zajednice. Djelomično prihvaćen Nejasna primjedba. Odredbe članka 26. stavka 3. Zakona o vatrogastvu propisuju da u jedinici lokalne samouprave odnosno udruženih jedinica lokalne samouprave gdje je osnovana javna vatrogasna postrojba zapovjednik te postrojbe je i zapovjednik vatrogasne zajednice grada, područja odnosno općine, osim ako to nije drukčije određeno statutom. Slijedom navedenog, vatrogasne organizacije su obvezne statutom propisati ako zapovjednik javne vatrogasne postrojbe nije zapovjednik vatrogasne organizacije, i tada se primjenjuju odredbe ovog Pravilnika na postupka izbora. Uvršten stavak 4. koji dodatno pojašnjava sadržaj.
4 MARA LIČINA PRAVILNIK, Članak 4. Sadašnjim zapovjednicima ističe mandat za tri mjeseca, neće se moći provesti ova odredba jer se već kasni. Možda je rok od 6 mjeseci dug, prijedlog je 30 dana. Prihvaćen Uvaženo i uvršteno u tekst.
5 Tonči Jelavić PRAVILNIK, Članak 4. Da li to znači da će se na natječaj moći javiti osoba koja nije član DVD-a koji raspisuje natječaj? To je onda protivno Zakonu o udrugama te statutu DVD-a. Zapovjednik će morati biti član DVD-a pogotovo u slučaju kada taj posao obavlja dobrovoljno? Nije prihvaćen nejasna primjedba, odredbe članka 51. stavak 9. i 10. propisuju uvjete koje moraju ispunjavati navedeni zapovjednici, (9) Područni, gradski odnosno općinski vatrogasni zapovjednik, zapovjednik intervencijske postrojbe i njihovi zamjenici koji profesionalno obavljaju te poslove, a nije ujedno i zapovjednik javne vatrogasne postrojbe, moraju imati završen najmanje preddiplomski sveučilišni studij ili kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine te najmanje tri godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima. (10) Područni, gradski ili općinski vatrogasni zapovjednik i njihov zamjenik koji dobrovoljno obavljaju te poslove moraju imati najmanje srednju stručnu spremu, zvanje vatrogasnog časnika te najmanje tri godine iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima.
6 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske PRAVILNIK, Članak 8. U članku 8. treba se razraditi situacija ako županijski zapovjednik odbije dati suglasnost što se tada radi, inače ostaje prazan prostor u kome se može puno tog nezakonitog napravit. Ako odbije izdati suglasnost, a daljnji postupak nije moguće napraviti u predviđenih 6 mjeseci, treba imenovati vršioca dužnosti, tko će ga imenovati i što on treba zadovoljiti da bi bio imenovan, ili treba starog zapovjednika kojem istiće mandat imenovat za vršioca dužnosti. Prihvaćen Uvršten novi članak koji razrađuje predmetni sadržaj
7 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske PRAVILNIK, Članak 10. Isto i u ovom članku treba definirati situaciju koja će nastati ako čelnik ne prihvati prijedlog županijskog vatrogasnog zapovjednika za imenovanje vršioca dužnosti. Također treba definirati koje uvjete mora zadovoljiti vršioc dužnosti jer do sad se postavljao vršioc dužnosti koji nije imao nikakvih uvjeta (školska sprema) za vršioca dužnosti i ostavljao se na tom mjestu dok nije završio školu pa je onda imenovan za zapovjednika. Da se ove makinacije izbjegnu treba jasno definirati što vršioc dužnosti treba zadovoljiti jer Zakon o vatrogastvu ne pozna tu dužnost pa za njega se može postavit bilo tko. Prihvaćen Uvršten novi članak koji razrađuje predmetnu situaciju kada se ne prihvati prijedlog županijskog vatrogasnog zapovjednika.
8 Tonči Jelavić PRAVILNIK, Članak 10. Tko je čelnik? Primljeno na znanje u članku 2. prijedloga Pravilnika je navedeno „gradonačelnik, općinski načelnik odnosno odlukom o osnivanju zajedničke vatrogasne zajednice utvrđeni čelnik jedinice lokalne samouprave (dalje u tekstu: čelnik)“
9 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske PRAVILNIK, Članak 12. I u članku 12. treba definirati situaciju koja nastaje ako županijski zapovjednik odbije dati suglasnost a to se može dogodit. Cijeli Pravilnik je pisan pod pretpostavkom da će županijski zapovjednik uvjek dati suglasnost što nemora biti, a ako je tako onda nije potrebna suglasnost županijskog vatrogasnog zapovjednika. Prihvaćen Uvršten novi članak koji uređuje predmetnu situaciju
10 MARA LIČINA PRAVILNIK, Članak 13. Sadašnjim zapovjednicima ističe mandat za tri mjeseca, neće se moći provesti ova odredba jer se već kasni. Možda je rok od 6 mjeseci dug, prijedlog je 30 dana. Djelomično prihvaćen Uvršten kraći rok, i stavljena odgoda primjene navedene odredbe do 31.12.2021.
11 vatrogasna zajednica zagrebačke županije PRAVILNIK, Članak 13. Umjesto šest mjeseci, predlažem 60 dana, jer smo po ovome svi u ''cajtnotu'' Prihvaćen Uvršten rok od 60 dana.
12 Ivica Sikra PRAVILNIK, Članak 13. Očito se radi o previdu. Ovaj članak se odnosi na objavu javnog poziva za imenovanje zapovjednika a ne zamjenika zapovjednika, budući da su odredbe za imenovanje zamjenika zapovjednika definirane u članku 22. i 23. Prihvaćen Usklađeno
13 Petar Prpić PRAVILNIK, Članak 13. Pravilnikom je propisano da će se objaviti javni poziv za imenovanje zamjenika zapovjednika šest mjeseci prije isteka mandata trenutno imenovanog zapovjednika, no nije propisano što u slučaju izvanredne ostavke zapovjednika i sl.Nije regulirano pravilnikom kako postupiti na izbornim skupštinama na godinu koje idu zbog izmjena Statuta, ove dvije stvari potrebno je predvidjeti ovim pravilnikom. Prihvaćen Odredbe ovog Pravilnika propisuju postupak izbora gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika. Uvršteno da se odredbe primjenjuju i u slučaju kada mandat prestane razrješenjem, smrću i drugim razlozima prije isteka mandata.
14 Petar Prpić PRAVILNIK, Članak 14. Vatrogasne zajednice koje nemaju internetske stranice javni poziv mogu objaviti u službenim glasilima lokalne/područne (regionalne) uprave ili u „Narodnim novinama". Primljeno na znanje Ukoliko vatrogasna zajednica nema internet stranicu, neće izvršiti objavu.
15 Petar Prpić PRAVILNIK, Članak 14. Što sa zajednicama koje nemaju web stranicu? Primljeno na znanje Ukoliko vatrogasna zajednica nema internet stranicu, neće izvršiti objavu.
16 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske PRAVILNIK, Članak 18. Isto i u ovom članku treba definirati situaciju koja će nastati ako čelnik ne prihvati prijedlog županijskog vatrogasnog zapovjednika za imenovanje vršioca dužnosti. Također treba definirati koje uvjete mora zadovoljiti vršioc dužnosti jer do sad se postavljao vršioc dužnosti koji nije imao nikakvih uvjeta (školska sprema) za vršioca dužnosti i ostavljao se na tom mjestu dok nije završio školu pa je onda imenovan za zapovjednika. Da se ove makinacije izbjegnu treba jasno definirati što vršioc dužnosti treba zadovoljiti jer Zakon o vatrogastvu ne pozna tu dužnost pa za njega se može postavit bilo tko. Djelomično prihvaćen Uvršten novi stavak
17 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske PRAVILNIK, Članak 20. I u članku 20. treba definirati situaciju koja nastaje ako županijski zapovjednik odbije dati suglasnost a to se može dogodit. Cijeli Pravilnik je pisan pod pretpostavkom da će županijski zapovjednik uvjek dati suglasnost što nemora biti jer tamo gdje su različite političke opcije na županijskoj razini i na lokalnoj razini može zbog utjecaja politike na županijskog vatrogasnog zapovjednika može doći do odbijanja izdavanja suglasnosti. U koliko je suglasnost samo formalnost onda nije potrebna. Prihvaćen Uvršten novi članak koji uređuje predmetnu situaciju
18 TOMISLAV ORLOVAC PRAVILNIK, Članak 22. Zašto se ovo ne riješi kao i članak 34. st 4. Zakona o vatrogastvu - gdje se navodi da Zamjenika i pomoćnike zapovjednika javne vatrogasne postrojbe imenuje i razrješava zapovjednik? Tako bi uštedjeli i vrijeme i papirologiju te sve ostale procedure kojih je i onako previše za popratiti. Znam da se ovdje radi o dvije odvojene institucije (Ustanova i Udruga), ali moglo bi se iznaći rješenje. Ako se sve riješi kako je gore navedeno, onda nemamo problema sa definiranjem rokova o imenovanju zamjenika. U slučaju da ide imenovanje zamjenika po ovom Pravilniku potrebno je onda definirati i rok na koji se isti imenuje. Na kraju krajeva nameće se pitanje samog financiranja plaća za zapovjednika i zamjenika u gradskim, područnim, općinskim vatrogasnim organizacijama. Djelomično prihvaćen Odredbe članka 26. stavak 9. Zakona o vatrogastvu (narodne novine br.: 125/19) propisuju da glavni vatrogasni zapovjednik donosi pravilnik o postupak izbora gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika. Uvršten stavak da ukoliko je zamjenik zapovjednik zaposlenik da se provodi javni natječaj, a ukoliko će navedeno obavljati dobrovoljno da će se postupak imenovanja propisati aktima vatrogasne zajednice.
19 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske PRAVILNIK, Članak 23. U stavku 1. članka 23. iza rijeći "objavljuje se" dodati rijeći "za profesionalno obavljanje poslova zamjenika". U stavku 2. članka 23. iza rijeći "zapovjednika" dodati riječi "za dobrovoljno obavljanje poslova zamjenika". U stavku 3. riječi "Županijski vatrogasni zapovjednik može" zamjenit riječima "Vatrogasni zapovjednik vatrogasne zajednice će" Obrazloženje: Treba za zamjenika propisati isti postupak kao i za zapovjednika, a u stavku 3. došlo je do greške pa ju treba ispravit. Djelomično prihvaćen Iz sadržaja pravilnika je razvidno da se javni natječaj raspisuje kada se radi o profesionalnom obavljanju, odnonso javni poziv kada je dobrovoljno, čitajući nazive iznad članka. Uvršteni stavki koji navedeno razrađuju
20 TOMISLAV ORLOVAC PRAVILNIK, Članak 23. U članku 23. st. 3 - zašto stoji Županijski zapovjednik? Zar ne bi trebao biti gradski, područni, općinski vatrogasni zapovjednik? Prihvaćen Uvršteno.