Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o vatrogasnoj tehnici

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 IGOR ŽUPANČIĆ PRAVILNIK O VATROGASNOJ TEHNICI Pravna osnova donošenja ovog Pravilnika je članak 86., stavak 4. Zakona o vatrogastvu ali Pravilnik u određenim dijelovima svog sadržaja udovoljava i sukladan je sa ostalim pravnim propisima poput: - Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, NN 14/14, NN 32/19), - Zakona o normizaciji (NN 80/13), - Zakona o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 32/09, 135/10 i NN 14/14), - Zakona o akreditaciji (NN 158/2003, 75/2009 i NN 56/13) te - Zakona o mjeriteljstvu (NN 74/2014, NN 111/2018) pa time i podzakonskih propisa donesenih na temelju navedenih Zakona. Dali se u takvim slučajevima na određen način navode povezanosti sa ostalim propisima ili je to nebitno? Nije prihvaćen Sukladno članku 5. stavak 1. Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (Narodne novine broj 74/2015) preambula propisa sadržava naznaku pravne osnove za donošenje propisa, odnosno odredbe višeg propisa iz kojih proizlazi ovlaštenje za njegovo donošenje. U konkretnom slučaju, pravna osnova za donošenje Pravilnika o vatrogasnoj tehnici je članak 86. stavak 4. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine broj 125/19).
2 IGOR ŽUPANČIĆ PRAVILNIK O VATROGASNOJ TEHNICI, Članak 2. Stavak (2) dopuniti na slijedeći način: (2) Tipizacija vozila određuje se sukladno normi HRN EN 1846-1 i ostalim normativnim dokumentima i/ili tehničkim propisima prihvaćenim od strane CEN-a ili nacionalnih tijela za normizaciju zemalja članica EU koji se odnose na vozila u vatrogastvu. Postojeća Tipizacija vozila u vatrogastvu izrađena je na ovoj osnovi. Time se ona po istoj osnovi može mijenjati ili dopunjavati. Osobito u pogledu upotrebe normativnih dokumenata ili tehničkih propisa koji se mogu primjenjivati među članicama zemalja Europske Unije. Ovako uređen stavak u skladu je sa Zakonom o normizaciji koji je temeljni pravni propis kojim se uređuje normizacija u Republici Hrvatskoj. Navedeni Zakon usklađen je sa Uredbom (EU) 1025/2012 Europskog Parlamenta i Vijeća kojom se uređuje europska normizacija. Slijedom navedenog bilo koja normativna osnova ili tehnička osnova, propisana od strane CEN-a ili bilo kojeg od nacionalnih tijela za normizaciju članica zemalja EU-a, a da u danom trenutku nema status nacionalnog dokumenta u Republici Hrvatskoj nema zabranu u primjeni kod izrade hrvatske Tipizacije vozila u vatrogastvu. Načelo uzajamnog priznavanja tehničkih propisa među zemljama članicama EU također proizlazi i iz Uredbe EU-a 764/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća o utvrđivanju postupaka koji se odnose na primjenu određenih nacionalnih tehničkih propisa na proizvode koji se zakonito stavljaju na tržište u drugoj državi članici. Trebalo bi urediti tko donosi Tipizaciju vozila u vatrogastvu te time uređuje njene izmjene i dopune. Dali će to biti Državna vatrogasna škola ili čelnik središnjeg tijela državne uprave koji donosi ovaj Pravilnik? Prihvaćen Uvrstit će se u tekst.
3 IGOR ŽUPANČIĆ PRAVILNIK O VATROGASNOJ TEHNICI, Članak 3. U svrhu kvalitetnije pripremljenosti korisnika opreme za provedbu kontrolnog ispitivanja, stavak (9) dopuniti: (8) Kontrolno (izvanredno) ispitivanje je provjera obavljenog postupka ispitivanja ispravnosti vatrogasne tehnike koje su provele ovlaštene osobe, a obavlja ga Državna vatrogasna škola. O navedenom ispitivanju Državna vatrogasna škola obvezna je o namjeri provođenja ispitivanja vlasnika, korisnika, vatrogasnu organizaciju obavijestiti najmanje tri (3) radna dana prije planiranog dana provođenja kontrolnog ispitivanja. Prihvaćen Uvrstit će se u tekst.
4 IGOR ŽUPANČIĆ PRAVILNIK O VATROGASNOJ TEHNICI, Članak 3. U svrhu kvalitetnijeg arhiviranja smjernica stavak (7) dopuniti: (7) Redovni pregled vatrogasne tehnike obavljaju vlasnik odnosno korisnik, vatrogasne organizacije prema tehničkim smjernicama i uputama proizvođača, nakon svake uporabe odnosno najmanje jednom godišnje. Smjernice za takvo ispitivanje vlasniku ili korisniku, vatrogasnoj organizaciji proizvođač će dostaviti izdano na hrvatskom jeziku u pisanom i/ili digitalnom izdanju. Prihvaćen Uvrstit će se u tekst.
5 IGOR ŽUPANČIĆ PRAVILNIK O VATROGASNOJ TEHNICI, Članak 3. Provjeriti usklađenost postupka ocjenjivanja sukladnosti opisanog u stavku (5) sa pravnom stečevinom EU (članak 288., pročišćeni tekst Ugovora o pristupanju Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije (2016/C 202/01), Odluka Vlade RH o instrumentima za usklađenje zakonodavstva RH s pravnom stečevinom Europske Unije, (NN 44/17). Neke europske norme objavljene od strane CEN/TC 192 koje su podloga u postupku ocjenjivanju sukladnosti vatrogasne tehnike kako je to predviđeno ovim stavkom, imaju status harmonizirane norme. One upućuju na određene Direktive koje predstavljaju zakonodavni akt kojima se utvrđuje cilj koji sve države članice EU-a moraju ostvariti. Za vatrogasnu tehniku koja se na osnovu harmonizirane europske norme prvi puta stavljanja na tržište EU provodi se ocjenjivanje sukladnosti sa odgovarajućom Direktivom. Nakon toga se za proizvod izdaje Izjava o sukladnosti (EU, Declaration of Conformity). To je područje usklađeno sa Uredbom 764/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju postupaka koji se odnose na primjenu određenih nacionalnih tehničkih propisa na proizvode koji se zakonito stavljaju na tržište u drugoj državi članici i Uredbom 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zahtijeva za akreditaciju i nadzor tržišta s obzirom na stavljanje proizvoda na tržište. Utvrđivanje nadležnih tijela za primjenu ranije navedenih Uredbi EU također je uređeno Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti koji je za predmetno područje temeljni pravni propis. Ocjenjivanje sukladnosti je najviša razina stručnosti, kompetentnosti, znanja, kadrovskih, materijalnih te ostalih uvjeta i poslova. Iz tog razloga predmet ovog područja ne obuhvaća samo radnje ocjenjivanja sukladnosti nego i poznavanje jednog širokog područja vezano za normizaciju i tehničke propise u EU. Tim područjem u pravilu trebala bi se baviti posebna ustrojstvena jedinica u sklopu Državne vatrogasne škole. Uređenje pitanja postupka ocjenjivanja sukladnosti predviđeno ovim stavkom izravno utjeće na sadržaj stavaka (1), (3), (4), (9) i (10) ovog članka kao i dokumenata koji se izdaju potvrđivanjem. Nije prihvaćen Ulaskom RH u EU 1. srpnja 2013. godine sva vatrogasna tehnika i oprema koja ima isprave o sukladnosti i postupku ocjene sukladnosti ovlaštenog tijela za ocjenjivanje sukladnosti proizvoda slobodno se kreće na području RH. Pravilnik se odnosi samo na onu vatrogasnu tehniku i opremu za koju se ne izdaje isprava o sukladnosti (napisano u članku 3., stavak 5), a sve u svrhu sigurnosti i efikasnosti vatrogasnih organizacija, odnosno vatrogasaca na intervenciji. Glede ovlaštenja Državne vatrogasne škole i njene akreditacije za izdavanje isprava o ispravnosti pokazat će vrijeme je li to isplativo za RH obzirom na troškove registracije i samog obima posla.
6 IGOR ŽUPANČIĆ PRAVILNIK O VATROGASNOJ TEHNICI, Članak 3. Stavak (2) dopuniti: (2) Tehnička specifikacija označava dokument objavljen od strane proizvođača, potvrđen ocjenjivanjem sukladnosti te izdan na hrvatskom jeziku u pisanom i/ili digitalnom izdanju kojim su propisani traženi zahtjevi koje vatrogasna tehnika mora ispunjavati u skladu sa predmetnim normativnim dokumentom. Tehničku dokumentaciju mora izdati isključivo proizvođač jer se na temelju predmetnog dokumenta vrši ocjenjivanje sukladnosti sa zahtijevima koji se postavljaju na vatrogasnu tehniku Potom se iz tog dokumenta provode ispitivanja funkcionalne ispravnosti. To je osobito važno u pogledu prvog stavljanja na tržište i ocjenjivanja sukladnosti harmoniziranih normi sa Direktivama (EU). Prihvaćen Uvrstit će se u tekst.
7 INA Industrija nafte d.d. PRAVILNIK O VATROGASNOJ TEHNICI, Članak 3. Predlažemo dopuniti članak 3. stavak 6 na način da glasi: (6) "Periodično ispitivanje je provjera ispravnosti vatrogasne tehnike koje se obavlja periodično, u vremenskim intervalima propisanim u prilogu 1. ovog Pravilnika a provode ga ovlaštene vatrogasne organizacije ili druge ovlaštene pravne osobe. " Prihvaćen Uvrstit će se u tekst.
8 INA Industrija nafte d.d. PRAVILNIK O VATROGASNOJ TEHNICI, Članak 3. Predlažemo dopuniti članak 3. stavak 1 na način da glasi: "Ispitivanje ispravnosti je postupak provjere značajki i funkcionalnosti vatrogasne tehnike navedenih u tehničkoj specifikaciji radi ocjene njihove ispravnosti, a može se provoditi u ispitnoj radionici ovlaštene vatrogasne organizacije ili druge ovlaštene pravne osobe ili na terenu ako je ovlaštena vatrogasna organizacija ili druge ovlaštene pravne osobe opremljena za terenski rad te je isto upisano u njihovom ovlaštenju." Nije prihvaćen Budući da pravilnikom nije definirano mjesto ispitivanja, podrazumijeva se da se ispitivanje može provoditi bilo gdje ako su ispunjeni tehnički i kadrovski uvjeti.
9 INA Industrija nafte d.d. PRAVILNIK O VATROGASNOJ TEHNICI, Članak 4. Predlažemo nadopuniti članak 4. na način da glasi: "1) Ispitivanje ispravnosti vatrogasne tehnike može provoditi ovlaštena pravna osoba koja sukladno Prilogu 2, 3 i 4 ovog Pravilnika ispunjava uvjete te: - ima ovlaštenje Državne vatrogasne škole za ispitivanje ispravnosti vatrogasne tehnike -ima poslovnik kojim su propisani način, metode i kriteriji provođenja postupka ispitivanja ispravnosti, potrebni kadrovski i tehnički uvjeti te drugi uvjeti potrebni za pravilno provođenje postupka i donošenje ocjene o ispravnosti uključujući popis primijenjenih normi i pravila tehničke prakse -posjeduje potrebnu ispitnu i mjernu opremu te laboratorijske, skladišne i uredske prostore -ima zaposlene osobe potrebne struke, znanja i iskustva i -ispunjava i ostale tehničke i druge uvjete potrebne za pravilno provođenje postupka i donošenje ocjene o ispravnosti. - ako ovlaštena pravna osoba obavlja ispitivanja vatrogasne opreme i na terenu, mora biti opremljena adekvatnom opremom i vozilom koje omogućava terenski rad - ima certificiran sustav upravljanja poslovanjem sukladno ISO 9000." Nije prihvaćen Vidi objašnjenje prethodnog komentara.
10 MARA LIČINA PRAVILNIK O VATROGASNOJ TEHNICI, Članak 4. Poslovnik kojim su propisani načini, metode i kriteriji provođenja postupka ispitivanja bi trebali biti standardizirani ili normirani i za sve ispitivače jednaki i propisani. Oprema bi se trebala propisati za pojedino ispitivanje i tako izdavati ovlaštenje. Ex Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima omogućio je ispitivanje na terenu, možda to možete omogućiti ovim pravilnikom. Isto tako kod opreme, možda nije nužno da svaki ovlaštenik za ispitivanje ima svu potrebnu opremu, laboratorij, skladište i sl.. Primjer je Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara. Recimo netko tko ima opremu i uvjete za ispitivanje hidrantske mreže ne mora imati opremu i uvjete za ispitivanje vatrodojave i dobiva ovlaštenje samo za ispitivanje hidrantske mreže. Tako i tu se može prilagoditi prema tipu vatrogasne tehnike. Najzastupljenija vozila u vatrogasnim postrojbama su vozila za gašenje požara i pumpe. A periodično ispitati njihovu funkcionalnost se može sa manjim dijelom potrebne opreme i na samom terenu. Tme se smanjuju i troškovi. Nije prihvaćen Načini, metode i kriteriji provođenja postupka ispitivanja su standardizirani ili normirani za sve ispitivače (navedeno u prilogu 2 pravilnika). Ciljana vrijednost rezultata ispitivanja ovisi o tehničkoj dokumentaciji ili normativnom dokumentu prema kojem je izrađen pojedina vrsta vatrogasne tehnike. Što se tiče ostalih primjedbi , pravilnik je pisan upravo tako kako je navedeno u komentaru.
11 INA Industrija nafte d.d. PRAVILNIK O VATROGASNOJ TEHNICI, Članak 8. Predlažemo ispred riječi osoba dodati i riječ "pravna" Nije prihvaćen U članku 1. Prijedloga pravilnika o vatrogasnoj tehnici navedeno je da će se za vatrogasne organizacije ili druge pravne osobe u daljnjem tekstu za koristiti izraz „ovlaštene osobe“.
12 INA Industrija nafte d.d. PRAVILNIK O VATROGASNOJ TEHNICI, Članak 9. isti komentar kao u članku 8. Predlažemo ispred riječi osoba dodati i riječ "pravna" Nije prihvaćen Vidi objašnjenje prethodnog komentara.
13 INA Industrija nafte d.d. PRAVILNIK O VATROGASNOJ TEHNICI, Članak 11. Predlažemo izmjene na način da članak 11. glasi: "Ovlaštena pravna osoba mora u roku 7 dana pismeno obavijestiti Državnu vatrogasnu školu o svakoj nastaloj promjeni koja bi mogla imati utjecaj na valjanost ovlaštenja. Državna vatrogasna škola će rješenjem ukinuti ovlaštenje ovlaštenoj pravnoj osobi ako se utvrdi da više ne ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom." Prihvaćen Uvrstit će se u tekst.
14 IGOR ŽUPANČIĆ PRAVILNIK O VATROGASNOJ TEHNICI, Za vatrogasnu tehniku pod rednim brojem 1. do 7. Ovdje bi se trebalo točno definirati što pripada postupku ocjenjivanja sukladnosti koje provodi Državna vatrogasna škola, a što pripada ispitivanju ispravnosti periodičkim ispitivanjem što provode ovlaštene pravne osobe pa time i korisnici ili vlasnici opreme. Postupak ocjenjivanja sukladnosti vatrogasne tehnike podrazumijeva znatno više radnji koje se obvezno provode u odnosu na normu prema kojoj je proizvod izrađen. Nakon toga, kada se taj proizvod stavi u upotrebu periodički se provjeravaju samo radnje koje su bitne za njegovu funkcionalnu i tehničku ispravnosti. To podrazumijeva ipak znatno manje radnji ispitivanja u odnosu na ocjenjivanje sukladnosti. Za istu vatrogasnu tehniku sve ovlaštene pravne osobe bi periodička ispitivanja trebale raditi jednoobrazno istim radnjama. Nije prihvaćen Državna vatrogasna škola ne provodi postupke ocjenjivanja sukladnosti.
15 IGOR ŽUPANČIĆ PRAVILNIK O VATROGASNOJ TEHNICI, TEHNIČKI UVJETI Razmisliti da se ovdje čisto radi jasnoće malo detaljnije opišu i definiraju značajke mjernih uređaja poput područja mjerenja, klasa točnosti mjerenja te ostalih značajki koje su bitne kod odabira potrebnog mjernog uređaja za ispitivanje ispravnosti. Nije prihvaćen Iz ustaljene tehničke prakse (zaštita na radu, stabilni sustavi) u pravilnicima se navode samo osnovne značajke, a detaljnije se navodi u postupnicima.
16 MARA LIČINA PRAVILNIK O VATROGASNOJ TEHNICI, TEHNIČKI UVJETI Važno je uzeti u obzir i mogućnost periodičnog ispitivanja na terenu u prostorima korisnika i tome prilagoditi pravilnik. Većina korisnika posjeduje stara vozila preko 30 godina, a koja su u funkcionalnom stanju. Nerealno je za očekivati da će se navedena vozila voziti u npr. Zagreb svaku treću godinu na ispitivanje. Osim toga i kad bi se to radilo, predstavljat će trošak postrojbama. Zato se predlaže neka periodična ispitivanja provoditi na terenu kod korisnika. Možda će za iste i sami korisnici (primjerice vatrogasne zajednica grada/općine/područja) moći dobiti ovlaštenja za periodično ispitivanje tehnike na svom području bez da posjeduju sve uvjete navedene u čl. 4 (odnosi se na laboratorijske prostorije). Primjerice vatrogasna tehnika pod rednim brojem 1, 4, 7, 9, 11 se sigurno može ispitivati u prostorijama korisnika. Nastavno na to i minimalni tehnički uvjeti za provedbu navedenog bi se trebali prilagoditi potrebama. Nije prihvaćen Budući da pravilnikom nije definirano mjesto ispitivanja, podrazumijeva se da se ispitivanje može provoditi bilo gdje ako su ispunjeni tehnički i kadrovski uvjeti.
17 INA Industrija nafte d.d. PRAVILNIK O VATROGASNOJ TEHNICI, PRILOG 4. "Potrebni kadrovski uvjeti" predlažemo da glasi: potrebni minimalni kadrovski uvjeti određuju se za ovlaštene vatrogasne organizacije i druge pravne osobe ovlaštene za ispitivanja sukladno ovom Pravilniku. Za vatrogasnu tehniku pod rednim brojem 1. do 7. - uvjeti za ovlaštenu pravnu osobu: minimalno dva VSS različitih tehničkih struka (strojarskog, kemijskog ili smjera zaštite od požara), minimalno tri godine rada u struci - uvjeti za ispitivača: (samostalno obavlja ispitivanja prema uputama ovlaštenog ispitivača): SSS, VŠS,VSS tehničkog smjera, minimalno tri godine rada u struci Za vatrogasnu tehniku pod rednim brojem 8. i 16. do 20. - uvjeti za ovlaštenog ispitivača: VSS tehničkog smjera (strojarskog, kemijskog ili smjera zaštite od požara), minimalno tri godine rada u struci - uvjeti za ispitivača: (samostalno obavlja ispitivanja prema uputama ovlaštenog ispitivača): SSS, VŠS,VSS tehničkog smjera, minimalno tri godine rada u struci Za vatrogasnu tehniku pod rednim brojem 9. - uvjeti za ovlaštenog ispitivača: VSS elektrotehničkog smjera, minimalno tri godine rada u struci - uvjeti za ispitivača: (samostalno obavlja ispitivanja prema uputama ovlaštenog ispitivača): SSS, VŠS,VSS tehničkog smjera, minimalno tri godine rada u struci Za vatrogasnu tehniku pod rednim brojem 10. - uvjeti za ovlaštenog ispitivača (ispitivanje u laboratoriju na poligonu/terenu): VSS kemijskog smjera ili smjera zaštite od požara, minimalno tri godine rada u struci - uvjeti za ispitivača: samostalno obavlja ispitivanja na poligonu/terenu prema uputama ovlaštenog ispitivača: SSS, VŠS,VSS tehničkog ili kemijskog smjera, minimalno tri godine rada u struci Za vatrogasnu tehniku pod rednim brojem 11. do 15. - uvjeti za ovlaštenog ispitivača: VSS tehničkog smjera (strojarskog, kemijskog ili smjera zaštite od požara), minimalno tri godine rada u struci - uvjeti za ispitivača (servisera): (samostalno obavlja ispitivanja prema uputama ovlaštenog ispitivača): SSS, VŠS,VSS tehničkog smjera, minimalno tri godine rada u struci - pravna osoba mora imati zaposlena barem jednog ispitivača u punom radnom vremenu - pravna osoba mora priložiti potvrde proizvođača vatrogasne tehnike o osposobljenosti ispitivača (servisera) za pojedini tip proizvoda vatrogasne tehnike koju ispituje (servisira) - pravna osoba mora priložiti potvrdu ovlaštene institucije za ispitivača (servisera) kojom se potvrđuje osposobljenost za punjenje boca stlačenog zraka (za vatrogasnu tehniku pod rednih brojem 12. i 13.) - pravna osoba mora priložiti potvrdu ovlaštene institucije za ispitivača (servisera) kojom se potvrđuje osposobljenost za rad s kompresorom zraka za disanje (za vatrogasnu tehniku pod rednih brojem 12. i 13.) Djelomično prihvaćen Glede složenosti poslova (razumijevanje i korištenje analitičkih instrumenata te kemijskih procesa potrebnih za analizu uzoraka) nije prihvaćeno da smjer zaštite od požara može izvoditi laboratorijska ispitivanja.
18 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske PRAVILNIK O VATROGASNOJ TEHNICI, POTREBNI KADROVSKI UVJETI Prva alineja ispod potrebnih kadrovskih uvjeta je potpuno nejasna, što znaći "i izbrisati tehnike Državne vatrogasne škole" Generalna primjedba je da bi svaki prilog trebao imati numerirane odredbe tako da se može na nju pozvati, svaki naslov treba imati numeraciju (npr. 1., 2., 3........itd), a podnaslovi numeraciju koja odgovara numeraciji naslova (npr 1.1., 1.2., 1.3. .... itd) da to bude pregledno i da se može pozivati na svaku odredbu u prilogu. Prihvaćen Uvrstit će se u tekst.
19 MARA LIČINA PRAVILNIK O VATROGASNOJ TEHNICI, POTREBNI KADROVSKI UVJETI Ovlašteni ispitivači i ispitivači bi trebali posjedovati uvjerenje za ispitivača na temelju položenog stručnog ispita? Primljeno na znanje Primjedba je nejasna obzirom se u tekstu ne spominje stručni ispit.