Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Divjak, Topić, Bahtijarević & Krka odvjetničko društvo d.o.o. II.OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, Osnovna pitanja koja se uređuju Zakonom Prijedlog općenito smatramo dobrim i pozdravljamo činjenicu da se koristi prilika ne samo transponirati odredbe ECN+ direktive, nego i unaprijediti tekst postojećeg ZZTN-a. U tom smislu, imamo i nekoliko dodatnih prijedloga za razmatranje: - u članku 12. stavak (2) smatramo suvišnim, s obzirom na to da se ionako ne primjenjuje (niti se treba primjenjivati) tako kako glasi, odnosno kako se u duhu našeg jezika razumije. - u člancima 21. i 22. smatramo nepraktičnim da se mišljenja na javni poziv daju u roku koji ističe gotovo neposredno prije (a zapravo teoretski moguće i nakon) roka za pokretanje (druge faze) postupka. Smatramo da bi bilo potrebno propisati rok u kojem se javni poziv mora objaviti (Agencija ga ionako svakako uvijek objavljuje vrlo brzo nakon potpunosti prijave), a onda i rok za pokretanje postupka vezati uz istek roka za dostavljanje mišljenja. Iako to formalno znači produljenje roka od 30 dana u kojem AZTN de facto mora odlučiti, radilo bi se o kratkom, ali svrhovitom produljenju, jer bi AZTN imao dovoljno vremena razmotriti takva mišljenja i eventualno zatraži dodatno očitovanje podnositelja prijave. U protivnom, AZTN zbog nedostatka vremena biva prisiljen pokretati postupak. - U članku 24. predlažemo razmotriti mogućnost obvezivanja na prodaju dijela dionica ili udjela, s obzirom na to da je svakako sporno postojanje kontrole, a ne držanje svih stečenih dionica/udjela. - Članak 31. - smatramo da se članovi Vijeća moraju moći izuzeti i da se moraju izuzeti iz odlučivanja ako postoji sukob interesa. Naravno da se mora osigurati sposobnost Vijeća odlučivati, zbog čega ZZTN i isključuje mogućnost suzdržanosti, ali isto tako smatramo važnim imati na umu da dojam nepristranosti u odlučivanju, koji smatramo gotovo jednako važnim kao i stvarnu nepristranost, može biti narušen, primjerice, u slučaju obiteljske ili vlasničke povezanosti s poduzetnikom ili članovima uprave poduzetnika. - članak 33. - i ovdje smatramo da je potrebno doraditi odredbe na način da se zabrani vođenje postupaka kad postoji sukob interesa i, primjerice, držanjem dionica ili udjela u nekom društvu (uz, primjerice, propisivanja određenog praga). Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Navedeni prijedlozi nisu predmet ovog nacrta propisa, stoga se isti neće dalje razmatrati niti obrazlagati.
2 Divjak, Topić, Bahtijarević & Krka odvjetničko društvo d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI TRŽIŠNOG NATJECANJA, Članak 1. Definirani pojam "nacionalno tijelo nadležno za zaštitu tržišnog natjecanja" trebalo bi zamijeniti riječju "Agencija". Naime, u tekstu (izmijenjenog i dopunjenog) ZZTN-a, pojam "nacionalno tijelo" uopće se ni ne koristi da uputi na AZTN, nego je uvijek korišten u kontekstu drugih (ili svih) nacionalnih tijela država članica EU-a. Definicija pojma "kartel" nije sasvim identična definiciji iz Zakona o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja - predlažemo uskladiti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Riječ je o nomotehničkom prijedlogu. U odnosu na pojam “kartel”, primjedba se ne prihvaća budući da je pojam sukladan Direktivi (EU) 2019/1 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o ovlašćivanju tijela država članica nadležnih za zaštitu tržišnog natjecanja za učinkovitiju provedbu pravila o tržišnom natjecanju i osiguravanju pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta (SL L 11, 14.1.2019.) (dalje: Direktiva ECN+) te je u bitnome gotovo identičan definiciji iz Zakona o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja (“Narodne novine”, 69/17).
3 HP-Hrvatska pošta d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI TRŽIŠNOG NATJECANJA, Članak 1. Čl. 1. (čl. 2.c toč. 4.) pojam „pokajnički program“: regulira suradnju sudionika tajnog kartela u postupku. Kako je kartel u Zakonu definiran kao horizontalni sporazum (npr. čl. 65. st. 1.), moguće je zbog toga tumačiti da se ovaj pojam i regulativa koja se na njega odnosi ne može primijeniti u slučajevima vertikalnih sporazuma, a upitno je je li takva bila namjera, obzirom da se u definiciji spominje povezanost s čl. 101 UFEU koji ne razgraničuje horizontalne od vertikalnih sporazuma. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Pokajnički programi u praksi tijela nadležnih za zaštitu tržišnog natjecanja primjenjuju se isključivo za kartele i to tajne kartele koji jesu zabranjeni horizontalni sporazumi i koji predstavljaju najteže povrede prava tržišnog natjecanja koje je teško otkriti i sankcionirati.
4 HP-Hrvatska pošta d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI TRŽIŠNOG NATJECANJA, Članak 1. Čl. 1. (čl. 2.c toč. 2.) pojam „kartel“: iako je tekst sukladan članku 2. st. 1. toč. 11. Direktive (EU) 2019/1, moguće je, kad se to stavi u kontekst Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, preklapanje s definicijama sporazuma/horizontalnog sporazuma i iz čl. 8., jer je definicija kartela dijelom šira, dijelom uža te dijelom koristi pojmove koji nisu posebno definirani (npr. „konkurenti“), pa bi valjalo pojmovno uskladiti tekstove. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Članak 8. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (“Narodne novine”, broj: 79/09 i 80/13; dalje: ZZTN) ne sadrži definiciju kartela koja je upravo radi navedenog i zbog Direktive ECN + određena u novom članku 2c. Članak 8. ZZTN-a odgovara sadržajno članku 101. UFEU koji uređuje zabranjene sporazume .
5 Divjak, Topić, Bahtijarević & Krka odvjetničko društvo d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI TRŽIŠNOG NATJECANJA, Članak 8. Članak 9. stavak (1) - ovo pitanje je općenito podregulirano. Naime, potrebno je preciznije propisati koje su obveze poduzetnika kad se po provedbi postupka javne ponude automatizmom stekne kontrola, a postupak pred Agencijom je moguće još u tijeku. Štoviše, iz prakse Agencije, Agencija niti ne prihvaća prijave koncentracije prije provedbe postupa javne ponude, što znači da u praksi upravo nužno i dolazi do situacija u kojima je kontrola već stečena, a postupak ocjene koncentracije se tek pokreće. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Isto nije predmet ovoga nacrta prijedloga propisa.
6 Divjak, Topić, Bahtijarević & Krka odvjetničko društvo d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI TRŽIŠNOG NATJECANJA, Članak 8. Članak 8. Stavak (3) predlažemo djelomično uskladiti s ostatkom predmetne odredbe: prava ILI ovlasti Stavak (4) predlažemo djelomično izmijeniti: "imaju PRAVA ILI ovlasti" te ispraviti "ove točke i." u "ove točke 1. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Predložene odredbe s izričajem “prava i ovlasti” su sukladne Uredbi Vijeća (EZ) br. 139/2004 od 20. siječnja 2004. o kontroli koncentracija između poduzetnika (Uredba EZ o koncentracijama) (Tekst značajan za EGP) (SL L 24, 29. 1. 2004. str. 1.– 22.)
7 Divjak, Topić, Bahtijarević & Krka odvjetničko društvo d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI TRŽIŠNOG NATJECANJA, Članak 11. Stavak (4.) - ECN+ direktiva propisuje da tijela zaštite t.n. moraju moći prioretizirati postupke u kojima primjenjuju članak 101., odnosno 102. UFEU-a, a ne i nacionalnog prava. U tom smislu smatramo nepotrebnim, a i upitne ustavnosti s obzirom na to da se time otvara prostora arbitrarnom postupanju Agencije, da se i kod inicijativa po domaćem pravu one odbace temeljem utvrđenja da se ne radi o prioritetu. Stavak (6) - predlažemo ili brisati shodno tome članak 34. ZZTN-a ili u tom članku uputiti na ovaj članak. Stavak (7) - smatramo da bi bilo prikladno propisati da podaci obuhvaćaju i podatke o utrošenim financijskim sredstvima, ne samo dodijeljenim, kako bi se, između ostalog, Hrvatskom saboru ukazalo na (ne)adekvatnost sredstava koja se dodjeljuju, kao i ostvarivala transparentnost u financijskom poslovanju Agencije. Stavak (10) - predlažemo izmijeniti tako da glasi "Zabranjen je svaki oblik utjecaja na rad Agencije, a osobito onaj koji bi mogao ugroziti njezinu samostalnost i/ili neovisnost". Djelomično prihvaćen U odnosu na članak 11. stavak 4. – ne prihvaća se. Upravo je mogućnost samostalnog odlučivanja i određivanja prioriteta u radu nacionalnih tijela nadležnih za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN-a) u središtu Direktive ECN+. Cilj je ujednačene prakse u primjeni prava tržišnog natjecanja pa se stoga ovo načelo primjenjuje podjednako i na postupke koje se pokreću po ZZTN-u kao i na one koji se često paralelno pokreću po članku 101. ili 102. UFEU. Nije riječ o arbitrarnosti jer podnositelj inicijative dobiva obrazloženje da nema dovoljno osnove za pokretanje postupka što je i do sada bila praksa. Ujedno kod odbacivanja inicijative zbog toga što nije prioritet po nacionalnom pravu podnositelj inicijative i u tom slučaju ima pravo osporavati rješenje Agencije pred sudom tako da nema nikakve arbitrarnosti. Ako sud odluči da Agencija ipak treba pokrenuti postupak, tada će ga morati pokrenuti. U odnosu na stavak 6. – ne prihvaća se. Riječ je o nomotehničkom prijedlogu. U odnosu na stavak 7. – ne prihvaća se. AZTN detaljna financijska izvješća dostavlja Ministarstvu financija. U odnosu na stavak 10. – prihvaća se. Stavak će se na predloženi način urediti.
8 Divjak, Topić, Bahtijarević & Krka odvjetničko društvo d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI TRŽIŠNOG NATJECANJA, Članak 19. S obzirom na to da se ne radi o zahtjevu ECN+ direktive, a da otvara prostora arbitrarnosti u radu Agencije, predlažemo brisati riječi "ovoga Zakona" te nadopuniti tekst "donijeti OBRAZLOŽENO rješenje". Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Podnositelj inicijative i u tom slučaju ima pravo osporavati rješenje AZTN-a pred nadležnim sudom pa nije riječ o arbitrarnosti. Ako sud odluči da ipak AZTN mora pokrenuti postupak, isto će AZTN učiniti. Obrazlaganje rješenja navedeno je u članku 37. stavku 9. važećeg ZZTN-a.
9 Divjak, Topić, Bahtijarević & Krka odvjetničko društvo d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI TRŽIŠNOG NATJECANJA, Članak 20. Stavak (4) - s obzirom na to da je prethodnim stavkom već riješeno pitanje dosadašnjeg stavka 3., smatramo suvišnim (i zbunjujućim) ponovno upućivanje na taj isti stavak. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Smisao ove odredbe je zaštita od samooptuživanja što propisuje i Direktiva ECN+, a tzv.“professional legal privilege” je uređena posebnim člankom 45. ZZTN-a u smislu nenajavljenih pretraga i odnosi se na izuzeće od uvida komunikacije između poduzetnika protiv kojeg se vodi postupak i njegovog opunomoćenika (vanjskog odvjetnika).
10 Divjak, Topić, Bahtijarević & Krka odvjetničko društvo d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI TRŽIŠNOG NATJECANJA, Članak 20. Smatramo da je stavak (3) potrebno na kraju teksta nadopuniti sljedećim: "ni na razotkrivanje informacija iz članka 45. stavka 1. ovoga Zakona, te će o svemu navedenom zahtjev iz stavka 1. ovoga članka sadržavati i odgovarajuću napomenu". Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Riječ je o nomotehničkom prijedlogu
11 Divjak, Topić, Bahtijarević & Krka odvjetničko društvo d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI TRŽIŠNOG NATJECANJA, Članak 21. Stavak (4) predlaežmo nadopuniti sljedećim: "Zapisnik neće predstavljati dokaz u postupku utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja.". Iako smatramo pravnim standardom provedbe postupka kontradiktornost u njegovoj provedbi, a konkretno i ZOUP propisuje mogućnost stranke postavljati pitanja svjedocima itd., radi otklanjanja dvojbi smatramo važnim ukazati na to da ovakvi razgovori isključivo služe AZTN-u prikupiti dovoljno indicija koje ukazuju na to da je potrebno provesti postupak. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Navedeni prijedlog ograničio bi AZTN u dokaznom postupku. Pravo stranke na obranu osigurano je člankom 2 .b) stavkom 2. Osim toga obvezni razgovori mogu se voditi i u samom postupku, dakle nakon što AZTN pokrene postupak.
12 Divjak, Topić, Bahtijarević & Krka odvjetničko društvo d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI TRŽIŠNOG NATJECANJA, Članak 21. Smatramo da je stavak (2) potrebno na kraju teksta nadopuniti sljedećim: "ni na razotkrivanje informacija iz članka 45. stavka (1) ovoga Zakona, te će o svemu navedenom zahtjev iz stavka 1. ovoga članka sadržavati i odgovarajuću napomenu" Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Smisao ove odredbe je zaštita od samooptuživanja što propisuje i Direktiva ECN+, a “professional legal privilege” je uređena posebnim člankom 45. ZZTN-a u smislu pretraga i odnosi se na izuzeće od uvida u komunikaciju između poduzetnika i njegovog opunomoćenika (vanjskog odvjetnika).
13 HP-Hrvatska pošta d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI TRŽIŠNOG NATJECANJA, Članak 33. U čl. 63.a st. 1. toč. 1.: izgledna je kolizija sa čl. 63., jer oba propisa reguliraju kažnjavanje za neudovoljenje zahtjevu Agencije iz članka 41. stavak 1. i 3., ali s različitim kaznama (po čl. 63. 10.000,00 do 100.000,00 kuna, a po čl. 63.a st. 1. toč. 1. u vezi sa stavkom 2. tog. članka dnevna novčana kazna). Ako bi obje odredbe ostale na snazi došlo bi do pravne nesigurnosti, osobito jer nema propisanih kriterija za odabir koja će se odredba primijeniti. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Dodat će se stavak u kojem će se navesti kako dnevna kazna ne isključuje mogućnost izricanja novčane kazne prema članku 63. ZZTN-a za nepostupanje po zahtjevu AZTN-a. Navedeno je u skladu s Direktivom ECN+
14 Divjak, Topić, Bahtijarević & Krka odvjetničko društvo d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI TRŽIŠNOG NATJECANJA, Članak 35. Razumijemo da se radi o formalnom ispunjavanju zahtjeva direktive, ali vrlo je nespretno govoriti o novčanoj kazni (k tome, još u upravnom sporu!) fizičkim osobama, za koje ZZTN ni ne propisuje mogućnost izricanja kazni, tako da je ova odredba u koliziji s drugim relevantnim odredbama ZZTN-a. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Isto je potrebno radi usklađivanja s Direktivom ECN+.
15 Divjak, Topić, Bahtijarević & Krka odvjetničko društvo d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI TRŽIŠNOG NATJECANJA, Članak 39. S obzirom na postojeći Zakon o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja, smatramo da je potrebno brisati i stavak 3. ovog članka 69.a ZZTN-a (jer navedeni zakon detaljno, i drugačije, propisuje značaj, odnosno pravne posljedice odluka tijela za zaštitu tržišnog natjecanja), kao i stavak 6. Prihvaćen Prihvaća se. Članak 69a. stavci 3. i 6., brisat će se.