Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacionalni program očuvanja izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja u RH 2021.-2025.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 WWF Adria NACIONALNI PROGRAM OČUVANJA IZVORNIH I UGROŽENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2021.-2025. Opći komentar: Nacionalni program kako je ovdje predstavljen je vrlo općenit i nije jasno koje bi se konkretne aktivnosti trebale provoditi do 2025. godine u svrhu ispunjenja navedenih ciljeva. Nije odgovarajuće strukturiran i previše je opisnih informacija bez konkretnog sadržaja i planova provedbe. Predlažemo konkretnije planiranje i izravne konzultacije s uključenim dionicima. Također, vidljivo je da su neki dijelovi kopirani iz prethodnog programa bez prilagodbe i po svemu sudeći ovo je samo još jedan dokument koji neće imati provedbenu svrhu već se mora „izbaciti“ zbog zakonskih obveza. Nije prihvaćen Nacionalni program ima svrhu unaprjeđenja postojećih, praćenje i osmišljavanje novih načina očuvanja izvornih pasmina kroz razne aktivnosti i suradnju sa dionicima uključenim u zaštitu izvornih pasmina, te monitoring nad provedbom svih aktivnostima vezanih za zaštitu izvornih i ugroženih pasmina. Razni planovi i akcijski planovi nisu dio ovog Programa, već predstavljaju svojevrsnu nadogradnju na temelj koji postavlja Nacionalni program, a koji se predlažu i donose ovisno o ukazanoj potrebi na što ukazuje Savjet za praćenje provedbe Nacionalnog programa.
2 WWF Adria NACIONALNI PROGRAM OČUVANJA IZVORNIH I UGROŽENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2021.-2025. Dodatno pojašnjenje važnosti očuvanja autohtonih pasmina pasa za rad sa stokom: U RH vuk je strogo zaštićena vrsta i na njega je zabranjen svaki oblik lova. Na godišnjoj razini od napada vukova u RH strada više od 2.000 domaćih životinja, u najvećem broju ovaca. Stoga je iznimno važno poticati stočare na što odgovornije držanje pašnih životinja i korištenje mjera prevencije štete. Tradicionalni način za zaštitu stoke, a učinkovit i dan danas, je držanje pasa čuvara stada (tornjak) i pasa za okupljanje stada (hrvatski ovčar). Budući da se populacija vukova zbog sustavnog istrebljivanja u prošlosti značajno reducirala, određena tradicionalna znanja za zaštitu stoke su se izgubila, što je dovelo do povećanja šteta nakon zaštite vuka u devedesetim godinama i oporavka populacije. Informacije s terena govore kako moderni stočari više vjeruju stranim pasminama (poglavito turski kangal) i potrebno je uložiti značajne napore kako tornjak ne bi izumro u svojoj tradicionalnoj ulozi i preostao samo kao izložbeni ili kućni pas, kod kojih su poželjne drugačije karakteristike nego kod pasa čuvara koji cijeli svoj životni vijek provedu uz stoku na otvorenom. Primljeno na znanje Obzirom da je prepoznata važnost očuvanja izvornih pasmina pasa isti su po prvi puta i uvršteni u Nacionalni program izvornih i zaštićenih pasmina opisano je svih sedam pasmina pasa u Prilogu I. Nacionalnog programa.
3 WWF Adria NACIONALNI PROGRAM OČUVANJA IZVORNIH I UGROŽENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2021.-2025. Opći komentar: Zbog specifične terminologije u Nacionalnom programu nije uvijek jasno odnosi li navedeno na sve ciljane pasmine (uključujući pasmine pasa) ili samo na pojedine (domaće životinje za proizvodnju hrane). Potrebno je jasno istaknuti ili kako se sve navedeno odnosi na sve ciljane pasmine, ili u pojedinim slučajevima na koje se pasmine nešto ne odnosi. Primljeno na znanje U samom naslovu Nacionalnog programa istaknuta je riječ „izvorna“ pasmina, sukladno tome sve navedeno u Nacionalnom programu odnosi se na sve hrvatske izvorne pasmine domaćih životinja.
4 WWF Adria 8.     PROCJENA POTREBA , 8.2.Potrebe uzgajivača Pas tornjak, kao pasmina uzgajana za čuvanje stada, susreće se sa nepovjerenjem stočara na terenu te unosom drugih pasmina pasa (poglavito turski kangal) koje krajnji korisnici percipiraju agresivnijima i stoga boljima za namijenjenu ulogu (što nije nužno točno). U trenutačnom Programu ruralnog razvoja predviđene su potpore za nabavu tornjaka (tip operacije 4.4.1), ali prema preliminarnim rezultatima interes nije velik. Također, prijava za potporu je prosječnom stočaru prekomplicirana, a budući da je niske vrijednosti vanjskim konzultantima nije zanimljiva, budući da ne mogu naplatiti svoje usluge. U cijelom razdoblju objavljen je samo jedan natječaj za potporu, što nije adekvatan način promocije očuvanja izvorne pasmine. U budućnosti bi, osim navedenih edukacija, trebalo omogućiti lakše nabavljanje pojedinih pasmina koje korisnicima nisu privlačne, ili programe donacija kako bi se osiguralo očuvanje pasmine u svom tradicionalnom okruženju. Također, potrebno je potaknuti stočare da razmjenjuju štence pasa koji su se pokazali kvalitetnima i tako potaknuti formiranje kvalitetnih uzgojnih radnih linija pasa. Osim tornjaka ovo se odnosi i na hrvatskog ovčara. Primljeno na znanje Natječaji Programa ruralnog razvoja nisu dio Nacionalnog programa.
5 WWF Adria 8.     PROCJENA POTREBA , 8.4.Javne ustanove Osim znanstveno-istraživačkih institucija, potrebno je potaknuti i javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na aktivno sudjelovanje u očuvanju izvornih pasmina izravno ili neizravno kroz suradnju sa stočarima koji obitavaju na područjima kojima upravljaju. Jedan od načina kojima se to može postići je prilagođavanje pravila kojima se reguliraju potpore. Primjerice, prema trenutačnom Programu ruralnog razvoja javne ustanove ne mogu koristiti potpore kao posrednici ako nemaju registriranu stoku u JRDŽ-u, niti imaju kapaciteta za pružiti podršku stočarima sa svog područja. Primljeno na znanje Natječaji Programa ruralnog razvoja nisu dio Nacionalnog programa.
6 Gordan Šubara 8.5.Nacionalna mreža banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske, Prikaz 2. Shematski prikaz Nacionalne mreže banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske U poglavlju 8.5. Nacionalna mreža banke gena...tekst Prikupljanje bioloških uzoraka za deponiranje u n NmBAG provodi - predlažem dopunu i - pravne osobe u djelatnostima imaju stručni i/ili znanstveni rad u stočarstvu, a koje biološki materijal uzimaju u skladu s procedurama NmBAG. Navedene pravne osobe često u provedbi svojih aktivnosti i istraživanja unutar svojih projekata uzimaju odgovarajući biološki materijal. Također, veterinarske i druge organizacije u provedbi svojih aktivnosti uzimaju odgovarajući biološki materijal. - Nije prihvaćen Prikupljanje uzoraka u NmBAG definirano je kroz Nacionalni program na temelju odredbi Zakona o uzgoju domaćih životinja (NN115/2018).
7 WWF Adria 8.     PROCJENA POTREBA , 8.6.Promocija i marketing Predlažemo izmijeniti izričaj „-očuvanje okoliša i zaštićenih krajolika“ u „-očuvanje sastavnica okoliša i zaštićenih krajolika“ sukladno definiciji iz Zakona o zaštiti okoliša, a kako bi očuvanje bioraznolikosti bilo uključeno. Nije prihvaćen Okoliš kao pojam obuhvaća sve njegove sastavnice te nije potrebno iste zasebno isticati.
8 Gordan Šubara 8.     PROCJENA POTREBA , 8.6.Promocija i marketing Sam članak preimenovao bi u PROGRAMI GOSPODARSKOG KORIŠTENJA I JAČANJA KONKURENTNOSTI U samom članku naglasio bih potrebu stvaranja i održavanja "lanaca vrijednosti - value chains". Zbog nepostojanja usklađenih odnosa između dionika proizvodnje izvornih pasmina (pr. uzgojni rad, primarni poljoprivredni proizvođač, kupac žive životinje, klaoničar, prerađivač, trgovac ili ugostitelj) programi gospodarskog korištenja zapinju na kratkoročnim suprostavljenim (legalni gospodarski) interesima dionika. U slučaju izvornih pasmina iluzorno je očekivati da će njihove suprotstavljene interese riješiti tržište. Stoga je koordiniranje stvaranja i održavanja "lanaca vrijednosti" dužnost javnih službi na nacionalnoj i regionalnoj razini. Prihvaćen Naziv članka izmijenit će se sukladno prijedlogu.
9 WWF Adria 8.6.Promocija i marketing, Tablica 4. SWOT analiza procijenjenih potreba Institucijsku podrška (MP, HAPIH) bi možda bilo bolje prebaciti iz snage u slabosti, barem što se tiče očuvanja autohtonih pasmina pasa. U slabosti bi trebalo dodati: - nepostojanje poticanja niti praćenja kvalitetnih radnih linija tornjaka, kao pasa čuvara stada i hrvatskih ovčara, kao pasa za okupljanje stada - gubitak tradicionalnih znanja u odgoju i držanju pasa za čuvanje i okupljanje stada U mogućnostima bi trebalo dodati ili izmijeniti: bolje iskorištenje EU fondova u sljedećem programskom razdoblju kroz pojednostavljivanje pravila i omogućavanje nabavljanja autohtonih pasmina pasa kroz cijelo programsko razdoblje (a ne samo kroz jedan natječaj u trajanju od nekoliko mjeseci) U opasnosti bi trebalo dodati: - istiskivanje od strane stranih pasmina koje se percipiraju kvalitetnijima od strane korisnika - gubitak genetičkih odlika i ponašanja za koje je pasmino tradicionalno uzgajana (ovo se najviše odnosi na tornjaka koji je danas više kućni ili dvorišni pas, nego pas za zaštitu stada) Nije prihvaćen Nacionalni program obuhvaća sve izvorne pasmine i SWOT analiza obuhvaća presjek svih njenih svojstava. SWOT analiza nije koncipirana na temelju pasmina nego na temelju svojstava izvornih pasmina općenito.
10 Gordan Šubara 9.1.Sudionici provedbe očuvanja genetskih resursa domaćih životinja, 9.1.5.Regionalna (područna) uprava, lokalna samouprava i njihove institucije Proširio bih ovaj članak s bitnim aktivnostima kojim regionalna i lokalna uprava i samouprava mogu olakšati i potpomagati uzgoj izvornih i ugroženih pasmina, ali i blokirati i onemogućavati uzgoj na njihovom području: - unošenje uzgoja izvornih pasmina i tradicijskih oblika stočasrstvaa u strateško planiranje razvoja na svom području, poticanje na uvođenje istih u planove lokalnih akcijskih grupa (LEADER) na svom području: - uređenje svojeg prostornog planiranja na način da potiče, a ne ograničava ili onemogućuje uzgoje izvornih pasmina i tradicijskih oblika stočarstva. Prestanak prostornog planiranja na način da se i mali štalski objekti izbacuju iz ruralnog područja. - poticanje tradicijskih oblika uzgoja i držanja stoke, korištenje izvornih pasmina u provedbi komunalnih aktivnosti, agroekoloških i ekoloških mjera - ugrađivanje izvornih pasmina u različite programe i projektne regionalne, nacionalne i međunarodne razine koje se odnose na biološku raznolikost, upravljanje prostorom i zdravljem populacija, kao i sličnim područjima. Nije prihvaćen U Nacionalnom programu jasno je naznačeno aktivno sudjelovanje u poglavlju 9.1.5. Regionalna (područna) uprava, lokalna samouprava i njihove institucije, u okviru regulativa strateških i ustrojstvenih akata lokalne samouprave.
11 WWF Adria 10.2.Mjere očuvanja i održive uporabe izvornih pasmina domaćih životinja, 10.2.1.Očuvanje in situ Efektivna veličina populacije (Ne): U pojašnjenju se za broj rasplodnih ženskih jedinki krivo navodi oznaka Nf. Prihvaćen Korigirati će se štamparska pogreška u opisu oznake Nf
12 WWF Adria 10.2.Mjere očuvanja i održive uporabe izvornih pasmina domaćih životinja, 10.2.1.Očuvanje in situ Fenotipska karakterizacija: U tekstu se nigdje ne spominje bihevioralna karakterizacija, koja je iznimno važna kod pasmina pasa. Nije prihvaćen Bihevioralna obilježja pasmina dio su priznatih pasminskih uzgojnih programa i obvezno su svojstvo pri odabiru jedinki za daljnji uzgoj.
13 WWF Adria 10.2.1.Očuvanje in situ, Tablica 5. Definiranje statusa ugroženosti izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj obzirom na efektivnu veličinu populacije (Ne) prema Nacionalnom programu izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (2010). Ako se za kategorizaciju ugroženosti navodi metodologija iz FAO (2013) onda je navođenje metodologije korištene za potrebe prošlog Programa zbunjujuće i nepotrebno. Nije prihvaćen U Prilogu I izvorne i zaštićene pasmine domaćih životinja označene su sa iskazanim stupnjem ugroženosti temeljenog na smjernicama Nacionalnog programa iz 2010. godine koji je u skladu sa FAO smjernicama iz 1995. godine, ali kako je opisano u poglavlju 10.2. Nova kategorizacija pasmina, obzirom na ugroženost, predložena je u smjernicama FAO iz 2013. godine i kao takva je korištena u iskazivanju stupnja ugroženosti pojedine pasmine u Prilogu I za 2019. godinu. Isticanje vrijednosti obje kategorizacije značajno je radi praćenja trenda stupnja ugroženosti kroz vrijeme.
14 Gordan Šubara 11.PREPREKE PRAĆENJU GENETSKE VARIJABILNOSTI IZVORNIH PASMINA, 11.5. Kontrola izlučenja grla u cilju ekonomskog iskorištavanja Slažem se s uvođenjem sustava praćenje kontrole izlučenja. S druge strane smatram da izrada modela odobrenja izlučenja grla predstavlja opasnost za stvaranje velikih šteta. Vlasništvo nad životinjama će prevladati u svim spornim slučajevima. Činjenica da je vlasnik ostvarivao više godina državne potpore odnose se na točno određen broj godina na koje se obavezao. Svako daljnje dodavanje obveza može rezultirati situacijom kakva nam se dogodila kod istarske ovce, da je veći broj vlasnika kvalitetnih stada zaključio da mu se više isplati izaći iz sustava potpora za izvorne pasmine. druga je opasnost kod sustava odobrenja izlučenja opasnost da se ono rigidno provodi, što će stvarati i pojačavati nezadovoljstvo uzgajivača. Takva će situacija stvoriti situacije da će vlasnici odjednom proglašavati životinje bolesnim ili agresivnim, što će sustav odobravanja dovoditi do apsurda. Predlažem da se u svrhu sprečavanja izlučenja grla u svrhu ekonomskog iskorištavanja pojačaju odredbe mjere 10.2 Programa ruralnog razvoja koji omogućuju kupovinu značajnih živih životinja. Predlažem da se u mjeri 10.2. PRR omogući kupovina značajnih životinja na način da se pojedinačno životinje ne kupuju temeljem javne nabave (iluzorno je očekivati da će se uzgajivači javljati na natječaj) već izravnom pogodbom, a u koordinaciji s ministarstvom koje će potvrđivati značaj predmetne životinje. Na ovaj način uzgajivač će biti motiviran životinje ne izlučiti zbog ekonomskog iskorištavanja - dobit će više, a značajna životinja će ostati u uzgoju tijekom godina koliko to određuje mjera 10.2 Djelomično prihvaćen Kontrola izlučenja grla odnosi se isključivo na monitoring izlučenja grla iz uzgoja. Uvjeti natječaja Programa ruralnog razvoja 10.2 nisu stavke ovog Nacionalnog programa.
15 WWF Adria 12.1. Opći cilj, 12.1.1. Pokazatelji uspješnosti provedbe Nacionalnog programa za postizanje općeg cilja Predlažemo iza „- povećanjem veličine populacija izvornih pasmina domaćih životinja“ dodati „u njihovoj tradicionalnoj ulozi“. To se poglavito odnosi na tornjake čije bi se korištenje trebalo poticati u njihovoj tradicionalnoj ulozi pasa čuvara stada. Nije prihvaćen Obzirom da se korištenje domaćih životinja između vrsta znatno razlikuje i nije ograničen samo na tradicionalnu ulogu, navedeni izričaj nije prihvaćen.
16 WWF Adria 12.STRATEŠKE ODREDNICE I AKCIJSKE MJERE OČUVANJA IZVORNIH PASMINA, 12.2. Svrha Nacionalnog programa Svrha programa je već navedena pod točkom 2. ciljevi programa, ali u drugačijem izričaju. Potrebno ujednačiti. Prihvaćen Izmjena će biti učinjena u tekstu Nacionalnog programa.
17 WWF Adria 12.2. Svrha Nacionalnog programa, 12.2.1.Pokazatelji uspješnosti provedbe svrhe Nacionalnog programa   Potprogrami očuvanja izvornih pasmina zvuče kao provedbeni dokumenti koji bi trebali sadržavati sve detalje koji u ovom programu nedostaju, ali se po prvi puta u tekstu spominju ovdje i nisu pojašnjeni te se ne navode niti u odredbama Zakona o uzgoju domaćih životinja. Prema svemu sudeći ovaj dio je samo kopiran iz prethodnog nacionalnog programa. Nije prihvaćen Pokazatelji uspješnosti provedbe Nacionalnog programa su mjerljivi i usporedivi, te omogućuju praćenje uspješnosti provedbe Nacionalnog programa, a isti su sukladni glavnim ciljevima Nacionalnog programa. Ovaj Nacionalni program nastavak je prethodnog Nacionalnog program po kojem se djelovalo u desetogodišnjem razdoblju (2010.-2020.), te obzirom općenito na ciljeve donošenja akata očuvanja bioraznolikosti, podrazumijeva se kontinuirana aktivnost u očuvanju.
18 WWF Adria 12.STRATEŠKE ODREDNICE I AKCIJSKE MJERE OČUVANJA IZVORNIH PASMINA, 12.3.Očekivani rezultati Nacionalnog programa Rezultati ne djeluju usklađeno s ciljevima iz točke 2. Potrebno ujednačiti. I čini se da su samo kopirani iz prethodnog Nacionalnog programa uz dodavanje rezultata broj 8. To je vidljivo i po razmaku iza broja 8 i po nepravilno napisanoj riječi bioraznolikost. Nije prihvaćen Očekivani rezultati Nacionalnog programa odnose se na cjelokupan tekst i sve mjere navedene u Nacionalnom programu, a ciljevi su njegove glavne smjernice. Ovaj Nacionalni program nastavak je prethodnog Nacionalnog program po kojem se djelovalo u desetogodišnjem razdoblju (2010.-2020.), te obzirom općenito na ciljeve donošenja akata očuvanja bioraznolikosti, podrazumijeva se kontinuirana aktivnost u očuvanju.
19 WWF Adria 12.STRATEŠKE ODREDNICE I AKCIJSKE MJERE OČUVANJA IZVORNIH PASMINA, 12.4.Informiranje javnosti o izvornim pasminama domaćih životinja Poveznica na stranice Ministarstva poljoprivrede ne funkcionira. Prihvaćen U tekstu Nacionalnog programa učinjena je tehnička pogreška i link nije ispravno napisan što je korigirano. Ispravan link: https://bag.mps.hr/hrvatske-izvorne-i-zasticene-pasmine/
20 WWF Adria NACIONALNI PROGRAM OČUVANJA IZVORNIH I UGROŽENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2021.-2025., 14.FINANCIJSKA SREDSTAVA ZA PROVEDBU NACIONALNOG PROGRAMA Bez navođenja konkretnih stavki za provedbu programa nije moguće ocijeniti dostatnost navedenih sredstava. Potrebno je jasno razlučiti za što je i koliko sredstava namijenjeno (IT sustav za praćenje, plaće djelatnike, troškovi inventarizacije, fenotipske i genetske karakterizacije, praćenja genetske varijabilnosti itd.). Predloženi paušalni iznos djeluje nedostatan za provedbu bilo koje od predloženih pojedinačnih aktivnosti. Nije prihvaćen Osim iz predviđenih sredstava Državnog proračuna, aktivnosti Nacionalnog programa mogu se financirati i iz drugih izvora. Obzirom na specifičnosti svake izvorne pasmine i potrebnih konzervacijskih aktivnosti očuvanja, razlučivanje sredstava nije moguće.
21 WWF Adria 1. UVOD, Tablica 1. Popis izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj Zašto pasmine pasa nisu naveden u tablici kako bi na jednom mjestu bilo jasno vidljivo koje su sve pasmine uključene u program? Prihvaćen U tablici su izdvojene pasmine čija izvornost je potvrđena objavom u Narodnim novinama. Izvornost pasmina pasa potvrđena je priznavanjem pasminskih standarda od strane FEI. Radi preglednosti i pasmine pasa navesti će se u jedinstvenoj tablici uz isticanje tijela koje je potvrdilo izvornost.
22 Gordan Šubara 2.1. IZVORNE PASMINE GOVEDA, 2.1.3.Istarsko govedo Populacija istarskog goveda se tijekom proteklih 5-6 godina značajnije širi izvan izvornog uzgojnog područja (Istarska, dio Primorsko goranske županije). Značajan dio populacije istarskog goveda danas se nalazi i na području Ličko Senjske i Splitsko Dalmatinske županije, ali i u još nekim hrvatskim županijama. Takvo širenje je u članku 8.1. ovog Programa opisano kao poželjno za opstanak izvorne i ugrožene pasmine. Primljeno na znanje U Prilogu I. Nacionalnog programa u opisu pasmina kod svake pasmine istaknuto je domicilno uzgojno područje, a ne aktualna područja na kojim se jedinke pasmine nalaze.
23 WWF Adria 2. OBILJEŽJA HRVATSKIH IZVORNIH PASMINA, 2.9. IZVORNE PASMINE PASA Očita je diskrepancija u metodologiji izračuna ugroženosti između pojedinih pasmina. Također, čini se da je za pasmine pasa korištena metodologija korištena u prethodnom programu i nije u skladu sa FAO smjernicama (2013). Prema tablici 6 bi populacija tornjaka trebala biti ranjiva, a populacija istarskog oštrodlakog goniča ugrožena. Također, potrebno je uzeti u obzir dodatne faktore ugroženosti, a to je kod tornjaka posebno izraženo u vidu gubitka genetičkih odlika za koje je pasmina originalno uzgajana (čuvanje stada) zbog sve manjeg korištenja u tradicionalnoj ulozi. Nije prihvaćen Prema kategorizaciji u Tablici 6. Nacionalnog programa, sve izvorne pasmine pasa kategoriziraju se u kategoriju ugroženih pasmina.