Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o provedbi Mjere M08 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“, Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u jačanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Mario Vlašić   Još jedan upit na radove Konverzije iz mjere 8.5.1. Ako je Programom gospodarenja za šume šumoposjednika u propisu OBRASCA 0-3 za određeni odsjek propisan rad KONVERZIJE na određenoj površini, a u naravi je rad KONVERZIJE potrebno provesti na većoj površini od one propisane u OBRASCU 0-3 dali će se radovi KONVERZIJE moći kandidirati za ovu mjeru sa tim većim površinama u odnosu na propis Programa. Prihvaćen Da, odgovor kao i u prvom pitanju. Kada se prije nekoliko godina donosio Program za gospodarenje šumama šumoposjednika i pritom nešto propisalo, naravno da se stanje šume moglo znatno ili neznatno promijeniti i da propisi danas mogu i ne odgovarati u potpunosti trenutnom stanju šume. Ako korisnik potpore smatra da je to slučaj, podnosi zahtjev Savjetodavnoj službi za izdavanje Elaborata šumskouzgojnih radova za šume šumoposjednika koja će, ukoliko smatra da je to potrebno, propisati potrebu za povećanjem površine na kojoj je potrebno provesti konverziju. Temeljem toga, ovlašteni inženjer šumarstva izrađuje i ovjerava plan konverzije koji je sastavni dio cjelokupnog Zahtjeva za potporu.
2 Mario Vlašić   Osvrnuo bih se na neke dijelove nacrta ovog Pravilnika. Članak 12. gdje su opisana vrste prihvatljivih ulaganja u okviru mjere 8.5.1. odnosno opisane tri mogućnosti konverzije. Interesira me obzirom da u pojedinim Programima gospodarenja za šume šumoposjednika u propisu OBRASCA 0-3 stoji za prevođenje šumskih kultura u mješovite šumske sastojine kao propis rad SANACIJA, a ne KONVERZIJA iako u naravi su to šumske kulture četinjača i potrebno ih je prevoditi u mješovite sastojine upravo kroz radove konverzije. Moje pitanje vezano uz ovo dali će se i takvi radovi moći financirati iz ove mjere jer u članku 16. ovog Pravilnika stoji da predmetno ulaganje mora biti u skladu sa Programom. U članku 16. stavak 5 gdje je naveden popis vrsta za ovo ulaganje trebalo bi navesti još neke vrste: OBIČNI GRAB (Carpinus betulus L.), OBIČNI JASEN (Fraxinus excelsior L.) - vrlo česte vrste naših šumskih zajednica posebno obični grab u zajednici sa hrastom lužnjakom. Članak 16. stavak 6 glasi u slučaju da je ulaganje u okviru mjere 8.5.1. unutar područja ekološke mreže Natura 2000 da je potrebno prije ulaganja provesti ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Interesira me dali se to odnosi samo za područja koja nisu obuhvaćena Programima i Osnovama već i za područja koja jesu obuhvaćena Programima i Osnovama. Svaki Program i Osnova ima ishođene Mjere i uvjete zaštite prirode od strane Ministarstva odnosno ako je rad konverzije propisan svakim od tih Programa i Osnova i u skladu je je sa svim zakonskim i podzakonskim propisima iz područja Zaštite prirode zbog čega je ponovno potrebno tražiti ocjenu prihvatljivosti zahvata. U prilogu stoji da je u kolaudacijskom zapisniku potrebno navesti u tabeli pod točkom 10 procijenjenu vrijednost drvne mase na panju pa me interesira po kojem cijeniku će se te vrijednosti obračunavati (bilo bi dobro to navesti u ovaj Pravilnik). Djelomično prihvaćen 1. Moći će se provoditi konverzija iako je propisana sanacija, bitno je da se u stvarnosti radi o jednom od tri tipa konverzija navedenih u članku 12. Pravilnika, a što će ovlašteni inženjer detaljno opisati i ovjeriti u planu konverzije kao sastavni dio zahtjeva za potporu. Korisnik može u tom slučaju od Savjetodavne službe zatražiti izdavanje Elaborata šumskouzgojnih radova za šume šumoposjednika čime će ulaganje postati usklađeno i sa šumskogospdarskim planovima. U Pravilnik će se dodati novi stavak u članak 16. (uvjeti prihvatljivosti), iza stavka 1, u kojem će se takva situacija pojasniti korisnicima: u slučaju neadekvatnog trenutnog propisa ili nepostojanja nikakvog propisa u izrađenim Programima za gospodarenje šumama šumoposjednika, a na zahtjev korisnika potpore, Savjetodavna služba može izdati jednakovrijedni instrument (Elaborat šumskouzgojnih radova za šume šumoposjednika) u kojem propisuje potrebu za provođenjem konverzije ukoliko smatra da je takav rad potrebno provesti. 2. Prihvaća se. Na popis vrsta dodat će se obični grab (Carpinus betulus L.) i obični jasen (Fraxinus excelsior L.). 3. Prihvaća se. Članak 16. stavak 6. će se nadopuniti na način da glasi: „U slučaju kada su ulaganja u okviru Operacije 8.5.1. planirana unutar područja ekološke mreže Natura 2000, podnositelj Zahtjeva za potporu dužan je prije početka ulaganja provesti postupak ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, osim u slučaju kada je taj postupak već proveden za šumskogospodarski plan s kojim je usklađeno predmetno ulaganje.“ 4. Ne prihvaća se. Cjenik po kojem će ovlašteni inženjer procjenjivati vrijednost drvne mase na panju za kolaudacijski zapisnik bit će objavljen zajedno s natječajem.
3 D.E.T.A. IN d.o.o.   Nadalje; u članku 9. - Korisnici u okviru OPERACIJE 8.5.2. - potrebno je i uvrstiti ZADRUGE ili Zadružna udruženja koja su u pojedinim područjima krša - naše obale ; - jer su u tradiciji nastanka obiteljskog udruživanja iz doba Mletačke vladavine na ovim prostorima ; Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Korisnici potpore definirani su Programom ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. koji je Europska komisija usvojila 26. svibnja 2015. a Vlada Republike Hrvatske 24. lipnja 2015. i kao takvi ne mogu se mijenjati do službene izmjene Programa.
4 D.E.T.A. IN d.o.o.   Načelno sam vrlo pesimističan prema sadržaju članka 16.; - ima uvrštenih drvnih vrsta za koja postoji opasnost prijenosa i legla strizibuba i ostalih štetnika iz Azije ; te s time dovesti u moguću opasnost ostale drvne vrste ; Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Nadzor nad reprodukcijskim materijalom u šumarstvu je reguliran kao i nadzor nad karantenskim štetnicima (Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu, Posebni nadzor). Ne vidimo razloga za očekivanjem opasnog prijenosa koji nije moguć ni u sadašnjim uvjetima.