Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o popisu stanišnih tipova i karti staništa

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKI SAVEZ UDRUGA PRIVATNIH ŠUMOVLASNIKA PRAVILNIK O POPISU STANIŠNIH TIPOVA I KARTI STANIŠTA Jedan od većih nedostataka ovog pravilnika je izostanak podataka o ukupnim površinama pojedinih stanišnih tipova. Obzirom da se karte nalaze u digitalnom obliku na GIS podlogama to ne bi trebao biti problem, a taj podatak bi bio vrlo koristan kako bi se mogla procijeniti njihova ugroženost odnosno potreba za provedbom mjera očuvanja. Nadalje napominjemo da u savjetovanju nije objavljen Prilog IV naveden u dokumentu Stručno obrazloženje ZZOP. Također se sa stručne strane ne slažemo sa izdvajanjem novog šumskog staništa E.3.1.7. Šuma običnog graba s dlakavim šašem, jer smatramo to nije prirodna klimatogena zajednica nego šuma nastala negativnim antropogenim utjecajem te se za takve sastojine u sklopu prirodi bliskog održivog gospodarenja šumama propisuju konverzije u prirodne mješovite šume hrasta kitnjaka i običnog graba. Nije prihvaćen Sadržaj Pravilnika određen je odredbama Zakona o zaštiti prirode (NN, 80/13, 15/18, 14/19, 127/19). U slučaju potrebe podatak o površini pojedinog stanišnog tipa može se uvijek zatražiti i dobiti, a taj podatak samostalno ne predstavlja podlogu za procjenu ugroženosti nekog stanišnog tipa, odnosno potrebu provedbe mjera očuvanja za pojedini stanišni tip. Stručno obrazloženje Zavoda za zaštitu okoliša i prirode predstavlja podlogu Ministarstvu za izradu i donošenje Pravilnika te je na e-Savjetovanju objavljeno kako bi javnosti i zainteresiranoj javnosti bilo omogućeno jasnije razumijevanje razvrstavanja stanišnih tipova. Prilog IV Stručnog obrazloženja Zavoda nije objavljen na e-Savjetovanju jer se radi o usporednom prikazu stanišnih tipova s trenutno važećim pravilnikom, što ne utječe na odredbe Pravilnika za koji se savjetovanje provodilo. Nacionalna klasifikacija staništa (NKS) prvi puta je razvijena 2004. g. i predstavlja klasifikaciju svih stanišnih tipova prisutnih na području RH, neovisno o njihovom postanku i načinu upravljanja ili održavanja. Šuma običnog graba s dlakavim šašem bila je uvrštena u NKS već od njegove prve verzije 2004. g. Sintaksonomska revizija provedena 2014. g. od strane Šumarskog fakulteta predložila je uključivanje, tj. spajanje šuma običnog graba s dlakavim šašem sa zajednicom E.3.1.6. Šuma hrasta kitnjaka i običnog graba s vlasuljom, te se u još uvijek važećem NKS-u ove dvije šumske zajednice vode kao jedna. Dodatnim proučavanjem literature, stručnjaci su ipak zaključili da bi šuma običnog graba s dlakavim šašem trebala biti izdvojena iz šuma kitnjaka i graba s vlasuljom jer nastaje kao degradacijski stadij srednjoeuropskih neutrofilnih do slabo acidofilnih mezofilnih bukovih šuma, gdje je bukva u potpunosti istrebljena i grab dominira. Dodatno, udio vrsta ilirskoga flornoga geoelementa je neznatan što je razlikuje prema šumama hrasta i graba s vlasuljom.
2 Ljiljana Borovečki-Voska PRAVILNIK O POPISU STANIŠNIH TIPOVA I KARTI STANIŠTA Zbog lakšeg snalaženja u nacionalnoj klasifikaciji staništa predlažem da se u Pravilniku o popisu stanišnih tipova i karti staništa unesu i znastveni nazivi sintaksonomskih jedinica. Nije prihvaćen Znanstveni nazivi svih sintaksononskih jedinica koje se navode u Pravilniku s hrvatskim nazivljem, kao i njihovi opisi nalaze se u „Nacionalnoj klasifikaciji staništa RH“ koja je objavljena na mrežnoj stranici Ministarstva. Slažemo se da bi to na neki način olakšalo snalaženje u klasifikaciji staništa, jer bi sve bilo „dostupno na jednom mjestu“ ali to je ujedno i dodatno opterećenje Pravilnika podacima koji su već javno dostupni te stoga primjedba nije prihvaćena.
3 Marina Ninković PRAVILNIK O POPISU STANIŠNIH TIPOVA I KARTI STANIŠTA, Članak 1. Poštovani, slažem se s Pravilnikom o popisu stanišnih tipova i karti staništa.. Marina Ninković Primljeno na znanje Primljeno na znanje.