Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu Pravilnika o načinu vođenja registra evidencije ugovora i naplate

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Silva Wendling, u ime osječko-baranjske županije II. OBLIK I VOĐENJE REGISTRA, Članak 2. Prijedlog je da se u stavku 3. članka 3. rijeći "koji će biti sklopljeni" zamijeni s riječi "sklopljeni". Predloženom izmjenom stavak 3. je razumljiviji. Prihvaćen U članku 2. stavku 3. zamijenit će se riječi: koji će biti sklopljeni" s riječju: "sklopljeni".
2 Udruga gradova u RH VI. DOSTUPNOST PODATAKA, Članak 7. Vezano uz članak 7. ističemo sljedeće: - ako bi se dopustio uvid svim JLS-ovima uvid u sve podatke, svaka JLS bi imala uvid u površine državnog poljoprivrednog zemljišta koje svaki zakupac ima na području cijele RH i u stanje duga pojedinih zakupaca na području cijele RH, te bi se na taj način moglo te podatke provjeriti prilikom analize ponuda pri natječajima za zakup ili prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, a ne bi se ti podaci "pokrivali" kao što je sada situacija izjavama ponuditelja, koje mogu, a ne moraju biti istinite; - na taj način smanjio bi se broj dokumenata koje ponuditelji moraju prikupljati i predavati prilikom prijave na natječaj, znači olakšalo bi se poljoprivrednim proizvođačima i ne bi se opteretila neka od službi Ministarstva poljoprivrede, koju će u ovom slučaju sigurno zadužiti za izdavanje potvrda o stanju duga. Nije prihvaćen Članak 7. definira dostupnost i pregled svih podataka iz ugovora no njime se ne ograničava dostupnost izvještavanja. Dostupnost podataka omogućena je samo ako za iste postoji interes u smislu provođenja Zakona.
3 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ' VI. DOSTUPNOST PODATAKA, Članak 7. Predlažemo apsolutnu dostupnost podataka po ugovorima i parcelama. Nije prihvaćen Pravilnik propisuje način vođenja registra koji je izvor informacija tijelima koja rade na provedbi Zakona.
4 Silva Wendling, u ime osječko-baranjske županije VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 8. U stavku 3. treba broj 2. zamijeniti s brojem 1. jer u stavku 1. navedenog člnaka je utvrđen rok za unos svih podataka, dok u stavku 2. navedenog roka nema. Prihvaćen U članku 8. stavku 3. pozvat će se na stavak 1. jer je rok naveden u tom stavku, a ne stavku 2.
5 Silva Wendling, u ime osječko-baranjske županije VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 8. Prema odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu ugovor o zakupu ribnjaka, kao i ugovor o korištenju izravnom pogodbom zaključuje Ministarstvo, stoga je prijedlog da u cijelom članku 8. ostane samo "subjekti upisa" a riječi "jednice lokalne samouprave" da se brišu. To je uskladu i sa odredbom članka 3. stavka 2. Prijedloga Pravilnika kojom je utvrđena obveza za sve subjekte upisa. Nije prihvaćen Člankom 8. propisano je da je isključivo jedinica lokalne samouprave dužna upisati u Registar sve metapodatke po ranije sklopljenim ugovorima bez obzira tko je u ime RH sklopio ugovor, s obzirom da je ista dužna voditi evidenciju ugovora i naplate i ista raspolaže sa svim traženim podacima, a nakon stupanja na snagu ovog pravilnika ugovori se upisuju sukladno članku 3.