Izvješće o provedenom savjetovanju - PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA REPUBLIKE HRVATSKE NA RADIOLOŠKI ILI NUKLEARNI IZVANREDNI DOGAĐAJ

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 palamida PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA REPUBLIKE HRVATSKE NA RADIOLOŠKI ILI NUKLEARNI IZVANREDNI DOGAĐAJ, 2.2.6 Mjere zaštite i druge mjere Kao opći komentar slobodan sam primjetiti da se gotovo sve radnje vezane za iznenadne događaje rade samo formalno.Da nikakvih planova i programa nema.Ako isti i postoje onda su zadržani na nekoj većoj razini, i da ispod zamjenika koordinatora sa pripadajućim pomoćnicima nema nikog.Operativa ne postoji. Dokaz tome je stanje na terenu na Banovini,požar kraj Splita pred koju godinu, ... .Naš sustav civilne zaštite ispod razine neke fotelje koja donosi povlasticu,privilegije i dobru plaću jednostavno ne postoji. A kada se događaj ipak dogodi, onda se gleda u nebo, očekuje se poznata hrvatska solidarnost i zove se vojska, kao nekada narodna armija. No dok vojska dođe na teren, na terenu nema nikog koji bi nešto valjano,smisleno i konkretno uradio. A sustav se gradi od početka. Sa bivšom državom nestala je nekadašnja civilna zaštita,ma kakva god bila. Kao takva imala je bar neke pokazne vježbe,postojala je nekakva operativa. Sustav kod nas na nekoj nižoj razini ne postoji.Jednostavno ga nema a to bi moglo sutra postati pogubno za neke sugrađane. Primljeno na znanje Područje pripravnosti i odgovora u slučaju izvanrednog događaja u području ionizirajućeg zračenja u Republici Hrvatskoj regulirano je Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (Narodne novine, br. 141/13, 39/15, 130/17 i 118/18) i Uredbom o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja (Narodne novine, br. 24/18 i 70/20). Plan pripravnosti i odgovora Republike Hrvatske na radiološki ili nuklearni izvanredni događaj izrađen je u skladu s najvišim svjetskim standardima, u potpunosti slijedi zahtjeve Direktive Vijeća 2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju, i o stavljanju izvan snage direktiva 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (SL L 13, 17.1.2014.) kao i zahtjeve i preporuke Međunarodne agencije za atomsku energiju. Na osnovi Plana pripravnosti i odgovora Republike Hrvatske svi sudionici sustava pripravnosti i odgovora na izvanredni događaj obvezni su izraditi, samostalno ili u suradnji s drugim sudionicima, vlastite planove pripravnosti i odgovora na radiološki ili nuklearni izvanredni događaj i procedure za postupanje u svakom od izvanrednih događaja sukladno njihovim nadležnostima. Dodatno, na operativnoj razini svaki sudionik u odgovoru na izvanredni događaj obavezan je izraditi i provoditi program obučavanja i uvježbavanja. Taj program čini sastavni dio plana pripravnosti i odgovora na radiološki ili nuklearni izvanredni događaj.
2 TIHOMIR KLEMENT PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA REPUBLIKE HRVATSKE NA RADIOLOŠKI ILI NUKLEARNI IZVANREDNI DOGAĐAJ, 2.3.1 Nuklearne elektrane NE Krško je pri kraju radnog vijeka još koja godina i budu ga ugasili. Primljeno na znanje Pogonski vijeka Nuklearne elektrane Krško produljen je za 20 godina, tj. zaključno do 2043. godine odlukom Uprave za nuklearnu sigurnost Republike Slovenije iz 2012. godine, odnosno odlukom Međunarodnog povjerenstva za praćenje provedbe Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih poslova vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško iz 2003. godine (Zakona o potvrđivanju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško i zajedničke izjave povodom potpisivanja ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško, „Narodne novine“, broj 9/02. i „Narodne novine RS-a, MP, broj 5/03.). Dodatno, unutar 300 km od granica Republike Hrvatske trenutno postoji još 12 operativnih nuklearnih reaktora. Nesreće u navedenim elektranama, tj. reaktorima mogu imati utjecaj na teritoriju Republike Hrvatske.
3 palamida PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA REPUBLIKE HRVATSKE NA RADIOLOŠKI ILI NUKLEARNI IZVANREDNI DOGAĐAJ, 2.3.2 Brodovi na nuklearni pogon Jasno je da više nema trgovačkih brodova na nuklearni pogon.Uglavnom su to brodovi specjalne namjene, primjerice neki ledolomci ili ratni brodovi i podmornice na nuklearni pogon.Znano je da sustav podvodnog traganja i praćenja podmornica i podvodnih aktivnosti Republika Hrvatska nema. Detekciju podmornica,kao i protupodmorničkih aktivnosti nemamo. Primljeno na znanje Člankom 10. Pomorskog zakonika („Narodne novine“, broj 181/04., 76/07., 146/08., 61/11., 56/13., 26/15. i 17/19.) propisano je da Vlada Republike Hrvatske može stranom ratnom nuklearnom brodu odobriti uplovljavanje u unutarnje morske vode Republike Hrvatske i boravak uz prethodno mišljenje tijela državne uprave nadležnog za nuklearnu sigurnost, ministarstva nadležnog za poslove obrane i ministarstva nadležnog za pomorski promet. Dodatno, člankom 61. stavkom 2. Pomorskog zakonika određeno je da tijelo državne uprave nadležno za nuklearnu sigurnost određuje posebni program ispitivanja (mjerenja) sadržaja radioaktivnih tvari u okolini nuklearnog broda.
4 TIHOMIR KLEMENT PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA REPUBLIKE HRVATSKE NA RADIOLOŠKI ILI NUKLEARNI IZVANREDNI DOGAĐAJ, 2.3.2 Brodovi na nuklearni pogon Zabraniti uplovljavanje Plovila na nuklearni pogon. Nije prihvaćen Člankom 10. Pomorskog zakonika („Narodne novine“, broj 181/04., 76/07., 146/08., 61/11., 56/13., 26/15. i 17/19.) propisano je da Vlada Republike Hrvatske može stranom ratnom nuklearnom brodu odobriti uplovljavanje u unutarnje morske vode Republike Hrvatske i boravak uz prethodno mišljenje tijela državne uprave nadležnog za nuklearnu sigurnost, ministarstva nadležnog za poslove obrane i ministarstva nadležnog za pomorski promet.
5 GRAD ZAGREB PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA REPUBLIKE HRVATSKE NA RADIOLOŠKI ILI NUKLEARNI IZVANREDNI DOGAĐAJ, 3.3 Upravljanje odgovorom Upravljanje odgovorom uključuje donošenje specifičnih mjera i organizaciju provođenja mjera. Načelnici Stožera CZ moraju imati potporu struke pri upravljanju odgovorom i to se mora dodatno istaknuti. Načelnici stožera CZ ne bi smjeli odlučivati o mjerama već bi morali biti odgovorni isključivo za organizaciju provođenja mjera predloženih od strane Stručnog tima za radiološki i nuklearni izvanredan događaj, koji okuplja najstručnije i najmjerodavnije osobe s obzirom na specifičnost izvanrednog događaja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Obnašateljima uloge upravljanja nužna je stručna potpora. Takvu potporu osiguravaju RCZ MUP-a (za sve vrste izvanrednog događaja) i DHMZ (za događaje N1, N2, N3 i N4). RCZ MUP-a za tu namjenu osniva Stručni tim za radiološki i nuklearni izvanredni događaj. Riječ je o stručnom timu s brzim aktiviranjem, koji je sposoban pružiti potporu na području odlučivanja o mjerama zaštite i drugim mjerama te u informiranju javnosti. U slučaju izvanrednih događaja N1, N2, N3 i N4 Stručni tim za radiološki i nuklearni izvanredni događaj pruža potporu ponajprije stožerima civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te Stožeru CZ RH. U ostalim vrstama izvanrednog događaja potpora se pruža prvenstveno nositelju odobrenja, koordinatoru na lokaciji i stožerima civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Odlučivanje o provođenju hitnih mjera zaštite je u domeni obnašatelja uloge upravljanja odgovorom izvan lokacije (off site), uz ove napomene: • mjere vezane uz hranu, mlijeko i hranu za životinje predlaže Ministarstvo poljoprivrede • mjere vezane uz vodu za ljudsku potrošnju predlaže Ministarstvo zdravstva • mjere vezane uz dobra izuzev hrane, mlijeka, hrane za životinje i vode za ljudsku potrošnju predlaže Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja • mjere vezane uz prekid prometa kroz potencijalno ugroženo područje predlažu Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Ministarstvo unutarnjih poslova. Kod provedbe mjera zaštite i drugih mjera koje se poduzimaju u slučaju izvanrednog događaja primjenjuju se načelo opravdanosti i načelo optimizacije. Prilikom razmatranja pojedine mjere potrebno je utvrditi da je vjerojatno da će korist od primjene te mjere biti veća nego šteta, uvažavajući gospodarske, socijalne i druge čimbenike te poduzimati samo takve mjere (načelo opravdanosti). Provedba, opseg i trajanje svake mjere moraju osigurati da su primljene doze, broj izloženih ljudi (uključujući i radnike koji sudjeluju u odgovoru na izvanredni događaj) te vjerojatnost izlaganja toliko mala koliko je razumno moguće postići, uzimajući u obzir gospodarske, socijalne i druge čimbenike (načelo optimizacije). Upravo u cilju poštivanja načela konačno odluku i provođenju svake pojedinačne predložene mjere zaštite donosi obnašatelj uloge upravljanja budući da isti ima najbolji uvid u gospodarske, socijalne i druge čimbenike na zahvaćenom području. Pod drugim čimbenicima podrazumijeva se npr. broj raspoloživih autobusa za provođenje organizirane evakuacije stanovništva iz potencijalno ugroženog područja. Sve gore navedeno već je sastavni dio Plan pripravnosti i odgovora Republike Hrvatske na radiološki ili nuklearni izvanredni događaj te se predložene izmjene, tj. nadopune ne prihvaćaju.
6 GRAD ZAGREB PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA REPUBLIKE HRVATSKE NA RADIOLOŠKI ILI NUKLEARNI IZVANREDNI DOGAĐAJ, 3.3 Upravljanje odgovorom Predlaže se u tekst dodati dio rečenice pod navodnicima: U izvanrednim događajima N1, N2 i N4 odgovorom izvan lokacije (off-site), dakle unutar planskih zona i udaljenosti te prema potrebi izvan njih, inicijalno upravljaju načelnici stožera civilne zaštite jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave "uz pomoć Stručnog tima za radiološki i nuklearni izvanredni događaj oformljenog od strane Ravnateljstva Civilne zaštite". U izvanrednim događajima N3 odgovorom izvan lokacije upravljaju načelnici stožera civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave "uz pomoć Stručnog tima za radiološki i nuklearni izvanredni događaj oformljenog od strane Ravnateljstva Civilne zaštite" ili načelnik Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, ovisno o opsegu odgovora. Predlaže se dodati sljedećeu rečenicu pod navodnicima: "Prilikom upravljanja odgovorom načelnici stožera civilne zaštite jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave prvenstveno su zaduženi za organizaciju provođenja mjera sukladno uputama Stručnog tima za radiološki i nuklearni izvanredni događaj, dakle za logističku potporu u skladu sa razvojem događaja i odlukama koje je donio Stručni tim za radiološki i nuklearni izvanredni događaj." Ako je nužan složeniji odgovor, odgovornost za upravljanje će od koordinatora na lokaciji preuzeti načelnici stožera civilne zaštite jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave "uz pomoć Stručnog tima za radiološki i nuklearni izvanredan događaj". Ako je odgovor opsežniji, upravljanje će preuzeti načelnici stožera civilne zaštite jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave "uz pomoć Stručnog tima za radiološki i nuklearni izvanredan događaj", a u slučaju terorizma (R6) nužno je upravljanje s državne razine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Obnašateljima uloge upravljanja nužna je stručna potpora. Takvu potporu osiguravaju RCZ MUP-a (za sve vrste izvanrednog događaja) i DHMZ (za događaje N1, N2, N3 i N4). RCZ MUP-a za tu namjenu osniva Stručni tim za radiološki i nuklearni izvanredni događaj. U slučaju izvanrednih događaja N1, N2, N3 i N4 Stručni tim za radiološki i nuklearni izvanredni događaj pruža potporu ponajprije stožerima civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te Stožeru CZ RH. U ostalim vrstama izvanrednog događaja potpora se pruža prvenstveno nositelju odobrenja, koordinatoru na lokaciji i stožerima civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Odlučivanje o provođenju hitnih mjera zaštite je u domeni obnašatelja uloge upravljanja odgovorom izvan lokacije (off site), uz ove napomene: • mjere vezane uz hranu, mlijeko i hranu za životinje predlaže Ministarstvo poljoprivrede • mjere vezane uz vodu za ljudsku potrošnju predlaže Ministarstvo zdravstva • mjere vezane uz dobra izuzev hrane, mlijeka, hrane za životinje i vode za ljudsku potrošnju predlaže Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja • mjere vezane uz prekid prometa kroz potencijalno ugroženo područje predlažu Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Ministarstvo unutarnjih poslova. Kod provedbe mjera zaštite i drugih mjera koje se poduzimaju u slučaju izvanrednog događaja primjenjuju se načelo opravdanosti i načelo optimizacije. Prilikom razmatranja pojedine mjere potrebno je utvrditi da je vjerojatno da će korist od primjene te mjere biti veća nego šteta, uvažavajući gospodarske, socijalne i druge čimbenike te poduzimati samo takve mjere (načelo opravdanosti). Provedba, opseg i trajanje svake mjere moraju osigurati da su primljene doze, broj izloženih ljudi (uključujući i radnike koji sudjeluju u odgovoru na izvanredni događaj) te vjerojatnost izlaganja toliko mala koliko je razumno moguće postići, uzimajući u obzir gospodarske, socijalne i druge čimbenike (načelo optimizacije). Upravo u cilju poštivanja načela optimizacije mjera zaštite konačno odluku i provođenju svake pojedinačne predložene mjere zaštite donosi obnašatelj uloge upravljanja budući da isti ima najbolji uvid u gospodarske, socijalne i druge čimbenike na zahvaćenom području. Pod drugim čimbenicima podrazumijeva se npr. broj raspoloživih autobusa za provođenje organizirane evakuacije stanovništva iz potencijalno ugroženog područja. Sve gore navedeno već je sastavni dio poglavlja 3.3. Plan pripravnosti i odgovora Republike Hrvatske na radiološki ili nuklearni izvanredni događaj te se predložene izmjene, tj. nadopune ne prihvaćaju.
7 GRAD ZAGREB PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA REPUBLIKE HRVATSKE NA RADIOLOŠKI ILI NUKLEARNI IZVANREDNI DOGAĐAJ, Tablica 3 4  Upravljanje odgovorom ovisno o vrsti izvanrednog događaja U tablici Upravljanje odgovorom ovisno o vrsti izvanrednog događaja pod kolonom upravljanje odgovorom Izvan lokacije predlažemo sljedeće izmjene: 1. Inicijalno: Načelnici stožera civilne zaštite jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave uz pomoć Stručnog tima za radiološki i nuklearni izvanredni događaj Po dolasku načelnika Stožera CZ RH u Stožer: Načelnik Stožera CZ RH 2.Načelnici stožera civilne zaštite jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave uz pomoć Stručnog tima za radiološki i nuklearni izvanredni događaj ili načelnik Stožera CZ RH (ovisno o opsegu odgovora) 3.Inicijalno: Načelnici stožera civilne zaštite jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave uz pomoć Stručnog tima za radiološki i nuklearni izvanredni događaj Po dolasku načelnika Stožera CZ RH u Stožer: Načelnik Stožera CZ RH 4.Inicijalno: Koordinator na lokaciji (vatrogasni zapovjednik ili policijski zapovjednik, iznimno inspektor za radiološku i nuklearnu sigurnost**) Kasnije, ako je nužan odgovor većeg opsega: Načelnici stožera civilne zaštite jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave uz pomoć Stručnog tima za radiološki i nuklearni izvanredni događaj 5. Inicijalno: Koordinator na lokaciji (vatrogasni zapovjednik, policijski zapovjednik, iznimno inspektor za radiološku i nuklearnu sigurnost**) Kasnije, ako je nužan odgovor većeg opsega: Načelnici stožera civilne zaštite jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave uz pomoć Stručnog tima za radiološki i nuklearni izvanredni događaj 6.Inicijalno: Koordinator na lokaciji (policijski zapovjednik, iznimno inspektor za radiološku i nuklearnu sigurnost **) Kasnije, ako je nužan odgovor većeg opsega: Načelnici stožera civilne zaštite jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave uz pomoć Stručnog tima za radiološki i nuklearni izvanredni događaj 7.Inicijalno: Koordinator na lokaciji (policijski zapovjednik) Kasnije, ako je nužan odgovor većeg opsega: Načelnici stožera civilne zaštite jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave uz pomoć Stručnog tima za radiološki i nuklearni izvanredni događaj 8.Inicijalno: Koordinator na lokaciji (policijski zapovjednik) Kasnije, ako je nužan odgovor većeg opsega: Načelnici stožera civilne zaštite jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave uz pomoć Stručnog tima za radiološki i nuklearni izvanredni događaj, tijela s državne razine 9.Inicijalno: Koordinator na lokaciji (vatrogasni zapovjednik, policijski zapovjednik) Kasnije, ako je nužan odgovor većeg opsega: Načelnici stožera civilne zaštite jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave uz pomoć Stručnog tima za radiološki i nuklearni izvanredni događaj Komentar: Načelnici Stožera CZ moraju imati potporu struke pri upravljanju odgovorom i to se mora dodatno istaknuti. Nije prihvaćen Tablica 3 4 Upravljanje odgovorom ovisno o vrsti izvanrednog događaja, navodi uloge i odgovornosti u upravljanju odgovorom na izvanredni događaj u ovisnosti o vrsti izvanrednog događaja te o opsegu i složenosti nužnih mjera zaštite i drugih mjera. Kako je i ranije navedeno, obnašateljima uloge upravljanja nužna je stručna potpora te će im ista biti i osigurana od strane RCZ MUP-a koji za tu namjenu osniva Stručni tim za radiološki i nuklearni izvanredni događaj. Sve gore navedeno već je sastavni dio poglavlja 3.3. Plan pripravnosti i odgovora Republike Hrvatske na radiološki ili nuklearni izvanredni događaj unutar kojeg je i predmetna Tablica 3-4 te se predložene izmjene, tj. nadopune ne prihvaćaju.
8 GRAD ZAGREB PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA REPUBLIKE HRVATSKE NA RADIOLOŠKI ILI NUKLEARNI IZVANREDNI DOGAĐAJ, 3.4 Poduzimanje mjera za ublažavanje posljedica Predlaže se: Nositelji odobrenja kategorija I, II i III dužni su raspolagati internim kapacitetima za pružanje tehničke potpore i za ublažavanje posljedica u izvanrednom događaju. Ti kapaciteti (npr. interna vatrogasna služba) trebaju biti razmjerni potencijalnim opasnostima. U planovima i procedurama mora biti navedeno u kojim okolnostima je u odgovor nužno uključiti žurne službe, ovlaštene stručne tehničke servise i druge vanjske sudionike. IZBACITI IZ TEKSTA :Obaveza jedinica lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave je osigurati raspoloživost žurnih službi u skladu s planovima i procedurama koje im nositelji odobrenja stavljaju na uvid. UMJESTO TOGA DODARTI: Nositelji odobrenja dužni su jedinicama lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave dostavljati planove i procedure na uvid. Komentar: Po sadašnjem prijedlogu ispada da privatne tvrtke mogu uvjetovati Javnoj vatrogasnoj postrojbi nabavu specijalnih vozila ili specijalne opreme umjesto da same ulažu u nju? Nije prihvaćen Sukladno odredbama članka 13. stavka 1. Uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja („Narodne novine“, broj 24/18. i 70/20.) svi sudionici sustava pripravnosti i odgovora na izvanredni događaj obvezni su osigurati svu potrebnu opremu za izvršavanje njihovih dužnosti u odgovoru na izvanredni događaj. Člankom 10. stavkom 1. Uredbe u sustav pripravnosti i odgovora na izvanredni događaj uključeni su (među ostalima) uz nositelje odobrenja i izvršna i predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te se odredbe članka 13. stavka 1. odnose i na njih. Dodatno, na osnovi Plana pripravnosti i odgovora Republike Hrvatske svi sudionici sustava pripravnosti i odgovora na izvanredni događaj obvezni su izraditi, samostalno ili u suradnji s drugim sudionicima, vlastite planove pripravnosti i odgovora na radiološki ili nuklearni izvanredni događaj i procedure za postupanje u svakom od izvanrednih događaja sukladno njihovim nadležnostima. Sudionici u odgovoru na izvanredni događaj obavezni su osigurati svu opremu nužnu za obavljanje zadataka koje su preuzeli (komunikacijsku, računalnu, mjernu, zaštitnu i drugu).
9 GRAD ZAGREB PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA REPUBLIKE HRVATSKE NA RADIOLOŠKI ILI NUKLEARNI IZVANREDNI DOGAĐAJ, 3.5 Poduzimanje hitnih mjera zaštite Predlaže se u rečenicu dodati dio pod navodnicima: Stručnu potporu "jedinicama lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave i" navedenim ministarstvima u predlaganju hitnih mjera zaštite pruža RCZ MUP-a. KOMENTAR: Sukladno poglavlju 3.3 obnašatelji uloge upravljanja odgovorom su načelnici stožera CZ. U tekstu se spominje da će stručnu potporu RCZ MUP pružati ministarstvima ali ne i JLPRS. Prihvaćen Na stranici 84/125 briše se rečenica iznad Tablice 3-4 i dodaje rečenica: “Stručnu potporu jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i navedenim ministarstvima u predlaganju hitnih mjera zaštite pruža RCZ MUP-a.”
10 GRAD ZAGREB PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA REPUBLIKE HRVATSKE NA RADIOLOŠKI ILI NUKLEARNI IZVANREDNI DOGAĐAJ, 3.8.1 Radnici koji sudjeluju u odgovoru na izvanredni događaj IZBACITI IZ TEKSTA : Obnašatelj uloge upravljanja odgovorom na izvanredni događaj obavezan je osigurati da svi sudionici odgovora provode dozimetrijski nadzor na odgovarajući način. UMJESTO TOGA DODATI: Nositelj odobrenja odnosno poslodavci radnika koji sudjeluju u odgovoru na izvanredan događaj obvezni su osigurati da svi sudionici odgovora provode dozimetrijski nadzor na odgovarajući način. KOMENTAR: Po sadašnjem prijedlogu su za provođenje dozimetrijskog nadzora zaduženi koordinatori na lokaciji odnosno načelnici Stožera. Koordinatori na lokaciji i načelnici Stožera ne mogu biti odgovorni za osiguravanje dozimetrijskog nadzora i za radnike privatnih tvrtki koje se profesionalno bave mjerenjem ionizirajućeg zračenja te su angažirane sa svrhom detekcije i uklanjanja izvora opasnosti. Iz navedenog novog prijedloga formulacije je razvidno tko je zadužen za provođenje nadzora radnika. Ako se radi o vatrogascima – to je osnivač, ali ako se radi o radnicima neke privatne tvrtke – njezin vlasnik. Nije prihvaćen Pod "radnicima koji sudjeluju u odgovoru na izvanredni događaj" misli se na sve osobe koje imaju unaprijed predviđene zadatke u odgovoru i koje mogu biti ozračene tijekom odgovora na izvanredni događaj. Odgovornosti za njihovu zaštitu podijeljene su između nositelja odobrenja (ako postoji), obnašatelja uloge upravljanja odgovorom, sudionika sustava odgovora i samih radnika. Kako je i navedeno u poglavlju 3.8.1 svaki nositelj odobrenja, obnašatelj uloge odgovora te svaki sudionik sustava odgovoran za svoje radnike. S obzirom na provođenje dozimetrijskog nadzora, sukladno odredbama članka 36. stavka 9. Uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja („Narodne novine“, broj 24/18. i 70/20.) pravna ili fizička osoba, tijelo državne uprave ili tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje upravlja odgovorom na izvanredni događaj obvezno je osigurati dozimetrijski nadzor radnika koji sudjeluju u odgovoru na izvanredni događaj. Budući da u odgovor na izvanredni događaj mogu biti uključeni radnici nositelja odobrenja kao i radnici ovlaštenih stručno tehničkih servisa, napominjemo da su poslodavci navedenih radnika obavezni osigurati sustavno praćenje ozračenja svojih izloženih radnika kako je određeno člankom 20. Pravilnika o granicama ozračenja, preporučenom doznom ograničenju i procjenjivanju osobnog ozračenja (“Narodne novine“, broj 38/18.).
11 GRAD ZAGREB PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA REPUBLIKE HRVATSKE NA RADIOLOŠKI ILI NUKLEARNI IZVANREDNI DOGAĐAJ, 3.11 Poduzimanje ranih mjera zaštite Predlaže se IZBACITI dio rečenice pod navodnicima: Rane mjere zaštite se uvode na prijedlog i uz stručnu potporu RCZ MUP-a. Neovisno o tome tko donosi odluku o pojedinoj mjeri, "za" provođenje je potrebno "dobiti suglasnost i" koordinirati "ju" s obnašateljem uloge upravljanja odgovorom. Ako se obavješćivanje i davanje uputa o ranim mjerama ne odvija posredstvom obnašatelja uloge upravljanja odgovorom, on se sa svakom obavijesti ili uputom mora upoznati "i složiti" prije no što će biti odaslana. KOMENTAR: Na ovaj način otežava se i birokratizira djelovanje. Glavnu riječ u upravljanju odgovorom treba voditi struka. Prijedlog je da se napravi distinkcija: o poduzimaju ranih mjera zaštite odlučuje Stručni tim za radiološki i nuklearni izvanredni događaj. On odlučuje ŠTO je sve potrebno učiniti ovisno o razvoju događaja, a koordinator na lokaciji odnosno načelnik Stožera CZ odlučuje o tome kako to organizirati/ostvariti. Dakle struka ima odgovornost u donošenju pravovremenih i primjerenih odluka (hitnih i ranih mjera zaštite) a koordinator na lokaciji odnosno načelnik Stožera CZ odgovornost u organizaciji i učinkovitosti provedbe potrebnih mjera. Npr. struka kaže da je potrebno izvršiti preseljenje (privremeno ili trajno) iz određene zone, načelnik Stožera ima odgovornost u provedbi te odluke (organiziranje i logistika). Nije prihvaćen Kod provedbe mjera zaštite i drugih mjera koje se poduzimaju u slučaju izvanrednog događaja primjenjuju se načelo opravdanosti i načelo optimizacije. Prilikom razmatranja pojedine mjere potrebno je utvrditi da je vjerojatno da će korist od primjene te mjere biti veća nego šteta, uvažavajući gospodarske, socijalne i druge čimbenike te poduzimati samo takve mjere (načelo opravdanosti). Provedba, opseg i trajanje svake mjere moraju osigurati da su primljene doze, broj izloženih ljudi (uključujući i radnike koji sudjeluju u odgovoru na izvanredni događaj) te vjerojatnost izlaganja toliko mala koliko je razumno moguće postići, uzimajući u obzir gospodarske, socijalne i druge čimbenike (načelo optimizacije). Upravo u cilju poštivanja načela konačno odluku i provođenju svake pojedinačne predložene mjere zaštite donosi obnašatelj uloge upravljanja budući da isti ima najbolji uvid u gospodarske, socijalne i druge čimbenike na zahvaćenom području.
12 GRAD ZAGREB PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA REPUBLIKE HRVATSKE NA RADIOLOŠKI ILI NUKLEARNI IZVANREDNI DOGAĐAJ, 3.11 Poduzimanje ranih mjera zaštite Predlaže se dodati dio pod navodnicima: Odluke o primjeni ranih mjera zaštite donose se na sljedeći način: • o mjerama sprječavanja širenja kontaminacije i kontroli pristupa odlučuje obnašatelj uloge upravljanja odgovorom "uz pomoć Stručnog tima za radiološki i nuklearni izvanredni događaj" (poglavlje 3.3) Komentar: Koordinator na lokaciji odnosno načelnik Stožera CZ moraju imati potporu struke pri donošenju odluka i to se mora dodatno istaknuti. Nije prihvaćen U poglavlju 3.11 Poduzimanje ranih mjera zaštite, navedeno je da se rane mjere zaštite uvode na prijedlog i uz stručnu potporu RCZ MUP-a. Neovisno o tome tko donosi odluku o pojedinoj mjeri, za provođenje je potrebno dobiti suglasnost i koordinirati ju s obnašateljem uloge upravljanja odgovorom.
13 GRAD ZAGREB PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA REPUBLIKE HRVATSKE NA RADIOLOŠKI ILI NUKLEARNI IZVANREDNI DOGAĐAJ, Tablica 3 7  Rane mjere zaštite Predlaže se u tablici pod "Rane mjere vezane uz hranu, mlijeko i hranu za životinje" u dijelu "način primjene" umjesto prema uputama obnašatelja uloge upravljanja odgovorm, napisati prema uputama Stručnog tima za radiološki i nuklearni događaj. Nije prihvaćen Rane mjere zaštite su mjere koje mogu postići željeni učinak ako se poduzmu unutar jednog ili nekoliko tjedana nakon izvanrednog događaja, a uključuju preseljenje stanovništva, mjere zaštite u poljoprivredi te pojačani nadzor prekograničnog prometa ljudi i roba. Rane mjere određuju nadležna ministarstva na prijedlog MUP-a kako je i određeno člankom 32. Uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja („Narodne novine“, broj 24/18. i 70/20.). Sukladno odredbama članka 38. stavka 3. Uredbe za žurno informiranje pogođenog stanovništva nadležna je pravna ili fizička osoba, tijelo državne uprave ili tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje upravlja odgovorom na izvanredni događaj. Informiranje pogođenog stanovništva između ostalog uključuje i informacije o mjerama zaštite koje je potrebno poduzeti. Rane mjere zaštite provodi stanovništvo, subjekti u poslovanju s hranom i subjekti u poslovanju s hranom za životinje, prema uputama obnašatelja uloge upravljanja odgovorom.
14 GRAD ZAGREB PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA REPUBLIKE HRVATSKE NA RADIOLOŠKI ILI NUKLEARNI IZVANREDNI DOGAĐAJ, Tablica 3 9  Generički kriteriji i OIL-ovi za prilagodbu ili ukidanje mjera zaštite Predlaže se dodati dio rečenice pod navodnicima: Završetak izvanrednog događaja proglašava se na temelju formalne odluke. Za radiološke izvanredne događaje (R1, R2, R3, R4, R5, R6 i R7) tu odluku donosi obnašatelj uloge upravljanja odgovorom "na prijedlog Stručnog tima za radiološki i nuklearni izvanredni događaj". Za izvanredne događaje N1, N2, N3 i N4 kod kojih je došlo do ispuštanja radioaktivnog materijala u okoliš odluku o završetku donosi obnašatelj uloge upravljanja odgovorom izvan lokacije "na prijedlog Stručnog tima za radiološki i nuklearni izvanredni događaj". KOMENTAR: U tekstu se treba naglasiti da je stručno tijelo glavno u odlučivanju o završetku izvanrednog događaja. Rečenica o pružanju stručne pomoći u odlučivanju nema tu snagu jer se jasno mora istaknuti da o tome odlučuje struka, odnosno da to predlažu oni najkompetentniji. Nije prihvaćen Člankom 42. i člankom 43. Uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja („Narodne novine“, broj 24/18. i 70/20.) definiran je završetak izvanrednog događaja u objektu treće kategorije i pri aktivnostima četvrte kategorije pripravnosti za izvanredni događaj odnosno završetak izvanrednog događaja u objektu prve ili druge kategorije pripravnosti za izvanredni događaj. Završetak izvanrednog događaja u objektu treće kategorije i pri aktivnostima četvrte kategorije proglašava tijelo, odnosno fizička ili pravna osoba koja sukladno člancima 21. do 24. Uredbe upravlja odgovorom na izvanredni događaj. Ako je tijekom izvanrednog događaja u objektu prve, druge ili pete kategorije došlo do ispuštanja radioaktivnog materijala u okoliš, o završetku izvanrednog događaja odlučuje načelnik Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Stručni tim za radiološki i nuklearni izvanredni događaj RCZ-a pruža stručnu potporu obnašateljima uloge upravljanja. Navedeno se odnosi i na proglašenje završetka izvanrednog događaja.
15 GRAD ZAGREB PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA REPUBLIKE HRVATSKE NA RADIOLOŠKI ILI NUKLEARNI IZVANREDNI DOGAĐAJ, 4.6 Planovi i procedure Predlaže se izbaciti iz teksta sljedeću rečenicu: U oba slučaja plan ili planovi moraju sadržavati prilog s popisom radnika koji će obavljati preuzete zadatke. U plan ili planove moraju biti uključeni i program obučavanja i uvježbavanja radnika te program upravljanja kvalitetom. Predlaže se umjesto te dodati sljedeću rečenicu: "Planovi nositelja odobrenja moraju sadržavati prilog s popisom radnika koji će obavljati preuzete zadatke. U plan ili planove moraju biti uključeni i program obučavanja i uvježbavanja radnika te program upravljanja kvalitetom. Komentar: Ovakvo rješenje je nemoguće prilikom izrade planova od strane JLPRS. Obučavanje i uvježbavanje radnika za radiološki ili nuklearni događaj treba biti kao obveza isključivo propisano nositeljima odobrenja a ne JLPRS. JLPRS mora biti zadužena za organizaciju evakuacije i premještanja stanovništva te operacionalizaciju drugih mjera civilne zaštite sukladno prijedlozima Stručnog tima za radiološki i nuklearni izvanredni događaj. Evakuaciju će provoditi povjerenici CZ i pripadnici općih postrojbi CZ te je nemoguće „definirati radnike koji će obavljati preuzete zadatke“. Po tome bi ispalo da se u JLPRS moraju zaposliti dodatne osobe kojima će u opisu poslova biti provođenje odredbi Plana pripravnosti i odgovora na radiološki ili nuklearni izvanredni događaj. Jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave ne mogu provoditi niti propisivati obučavanje, nemaju zakonsku nadležnost za to. Navedeno je u nadležnosti Nastavnog nacionalnog središta civilne zaštite. Nije prihvaćen Sukladno odredbama članka 14. stavka 2. Uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja („Narodne novine“, broj 24/18. i 70/20.) svi sudionici sustava pripravnosti i odgovora na izvanredni događaj obvezni su za sebe razviti sustav osposobljavanja i uvježbavanja odgovora na izvanredni događaj sukladno predviđenom djelovanju u planovima iz članka 11. stavka 1. Uredbe i procedurama iz članka 11. stavka 3. Uredbe. Dodatno, a u odnosu na radnike, sukladno odredbama članka 12. Uredbe svi sudionici sustava pripravnosti i odgovora na izvanredni događaj sukladno opsegu sudjelovanja predviđenom Planom iz članka 9. stavka 1. Uredbe i planovima i procedurama iz članka 11. stavaka 1. i 3. Uredbe obvezni su osigurati dovoljan broj radnika koji će provoditi dužnosti tijekom odgovora na izvanredni događaj u cijelom vremenskom razdoblju u kojem se očekuje da bi izvanredni događaj mogao trajati. Predviđeno djelovanje svakog pojedinog sudionika sustava pripravnosti i odgovora definirano je vlastitim planom pripravnosti i odgovora na radiološki ili nuklearni izvanredni događaj pojedinog sudionika na temelju Uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja („Narodne novine“, broj 24/18. i 70/20.) i Plana pripravnosti i odgovora Republike Hrvatske na radiološki ili nuklearni izvanredni događaj.
16 GRAD ZAGREB PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA REPUBLIKE HRVATSKE NA RADIOLOŠKI ILI NUKLEARNI IZVANREDNI DOGAĐAJ, 4.6 Planovi i procedure Svaki sudionik odgovora obavezan je imati plan pripravnosti i odgovora na radiološki ili nuklearni izvanredni događaj. Sukladno odredbama Uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja, sudionici mogu izraditi vlastite planove ili se uključiti u zajedničke planove koji obuhvaćaju više sudionika. Komentar: Ovo nije u skladu sa Člankom 61. stavkom 1. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti u kojem stoji da je nositelj odobrenja obvezan izraditi Plan i program mjera u slučaju izvanrednog događaja, a ne svaki sudionik odgovora. Nije prihvaćen Sukladno odredbama članka 4. točke 48. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (Narodne novine, br. 141/13, 39/15, 130/17 i 118/18) nositelj odobrenja jest pravna ili fizička osoba, tijelo državne uprave i drugo državno tijelo ili tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojem je dano odobrenje i koje je odgovorno za obavljanje određene djelatnosti s izvorom ionizirajućeg zračenja ili nuklearne djelatnosti ili djelatnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora ili obavljanje radnih aktivnosti. Nositeljem odobrenja smatra se i pravna ili fizička osoba, tijelo državne uprave i drugo državno tijelo ili tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojem je dano rješenje o registraciji. Sukladno odredbama članka 61. stavka 1 Zakona gore spomenuti nositelji odobrenja obvezan su izraditi Plan i program mjera u slučaju izvanrednog događaja koji odobrava Ministarstvo. Donošenjem Plana i programa iz članka 61. stavka 1. Zakona nositelji odobrenja izuzeti su od obaveze donošenja planova i procedura iz članka 11. stavaka 1. i 3. Uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja („Narodne novine“, broj 24/18. i 70/20.). Svi ostali sudionici sustava pripravnosti i odgovora na izvanredni događaj, a koji nisu nositelji odobrenja obavezni su izraditi, samostalno ili u suradnji s drugim sudionicima, vlastite planove pripravnosti i odgovora na radiološki ili nuklearni izvanredni događaj sukladno odredbama članka 11. stavka 1. Uredbe.
17 GRAD ZAGREB PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA REPUBLIKE HRVATSKE NA RADIOLOŠKI ILI NUKLEARNI IZVANREDNI DOGAĐAJ, 4.8 Obučavanje i uvježbavanje Predlaže se umjesto "Svaki sudionik u odgovoru na izvanredni događaj" napisati "Nositelj odobrenja" obavezan je izraditi i provoditi program obučavanja i uvježbavanja. Predlaže se dodati sljedeću rečenicu: "Svaki sudionik u odgovoru na izvanredni događaj obavezan je sudjelovati u obučavanju i uvježbavanju koje provodi Nastavno nacionalno središte civilne zaštite Ravnateljstva civilne zaštite." KOMENTAR: JLPRS nemaju zakonsku osnovu za provođenje obučavanja. Opet se spominju radnici kao da JLPRS moraju zaposliti dodatne osobe kojima će u opisu poslova biti provođenje odredbi Plana pripravnosti i odgovora na radiološki ili nuklearni izvanredni događaj. Ako ovo ovako ostane onda se mora propisati i to da će RCZ MUP-a provoditi osposobljavanje i usavršavanje sudionika odgovora na izvanredni događaj. Zakonski je definirano sljedeće: Nastavno nacionalno središte civilne zaštite nositelj je izrade politika razvoja edukacije, osposobljavanja i obuka u području sustava civilne zaštite. Nastavno nacionalno središte civilne zaštite planira, priprema, provodi i nadzire poslove osposobljavanja nositelja sustava kriznog upravljanja te operativnih snaga i svih sudionika sustava civilne zaštite (čelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koordinativnih i rukovodnih tijela, stožera, postrojbi i povjerenika civilne zaštite, službenika državnih tijela, stručnih ekipa te djelatnika i službi pravnih osoba od značaja za civilnu zaštitu, građana i drugih subjekata iz područja civilne zaštite). Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Sukladno odredbama članka 14. stavka 2. Uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja („Narodne novine“, broj 24/18. i 70/20.) svi sudionici sustava pripravnosti i odgovora na izvanredni događaj obvezni su za sebe razviti sustav osposobljavanja i uvježbavanja odgovora na izvanredni događaj sukladno predviđenom djelovanju u planovima iz članka 11. stavka 1. Uredbe i procedurama iz članka 11. stavka 3. Uredbe. Navedene odredbe zakonska su osnova za razvoj sustava osposobljavanja i uvježbavanja. Posebno ističemo da Grad Zagreb kao primjer dobre prakse redovito (svake dvije godine) provodi vježbe u cilju razvoja i unapređenja sustava pripravnosti i odgovora na radiološki ili nuklearni izvanredni događaj. Navedene vježbe su jedan od mogućih načina razvoja sustava osposobljavanja i uvježbavanja. Prilikom izrade programa obučavanja i uvježbavanja potrebno je utvrditi postojeće stanje, a potom definirati načine i rokove postizanja željenog stanja uz uvažavanje svih bitnih čimbenika (npr. učestalosti odlaska postojećih i zapošljavanja novih radnika). Obučavanje i uvježbavanje se može provoditi oslanjajući se na vlastiti snage, ali i uz vanjsku pomoć uključujući i pomoć Nastavnog nacionalnog središta civilne zaštite kao nositelja izrade politika razvoja edukacije, osposobljavanja i obuke u području sustava civilne zaštite. Dodatno, a u odnosu na radnike, sukladno odredbama članka 12. Uredbe svi sudionici sustava pripravnosti i odgovora na izvanredni događaj sukladno opsegu sudjelovanja predviđenom Planom iz članka 9. stavka 1. Uredbe i planovima i procedurama iz članka 11. stavaka 1. i 3. Uredbe obvezni su osigurati dovoljan broj radnika koji će provoditi dužnosti tijekom odgovora na izvanredni događaj u cijelom vremenskom razdoblju u kojem se očekuje da bi izvanredni događaj mogao trajati.
18 GRAD ZAGREB PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA REPUBLIKE HRVATSKE NA RADIOLOŠKI ILI NUKLEARNI IZVANREDNI DOGAĐAJ, 4.9 Osiguranje kvalitete Umjesto rečenice: "Svaki sudionik u odgovoru na izvanredni događaj obavezan je primjenjivati program upravljanja kvalitetom" predlažemo rečenicu: "Nositelji odobrenja, subjekti u poslovanju, ovlašteni stručni tehnički servisi i ovlašteni laboratoriji, obvezni su primjenjivati program upravljanja kvalitetom. Daljnji spormi dio teskta za JLPRS: Ovaj zahtjev se može ispuniti na dva načina. Sudionici koji u svom radu već primjenjuju program upravljanja kvalitetom (npr. prema standardu ISO 9001) taj program mogu proširiti i na područje pripravnosti i odgovora na izvanredni događaj. Sudionici koji takav program nemaju dužni su ga uspostaviti, barem kada je u pitanju područje od interesa. U programima upravljanja kvalitetom mora se predvidjeti periodičko organiziranje neovisnih provjera, uključujući i međunarodne provjere. Primjer međunarodne provjere je EPREV (Emergency Preparednes Review) misija, koju po zahtjevu države članice organizira IAEA. Komentar: Za JLPRS uvođenje ISO standarda izazvat će dodatne troškove a neće povećati operativnost i učinkovitost. Zato je potrebno umjesto „svaki sudionik“ napisati „nositelj odobrenja“. Ne smije se zaboraviti da se u ovom Planu pod sudionicima u odgovoru podrazumijevaju: nositelji odobrenja, subjekti u poslovanju, tijela državne uprave, predstavnička i izvršna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, operativne snage sustava civilne zaštite, ovlašteni stručni tehnički servisi, ovlašteni laboratoriji i Vlada Republike Hrvatske. Nije prihvaćen Sukladno odredbama članka 11. stavka 5. Program upravljanja kvalitetom u pripravnosti i odgovoru na izvanredni događaj je sastavni dio planova iz stavka 1. članka. 11. Uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja („Narodne novine“, broj 24/18. i 70/20.). U Planu pripravnosti i odgovora Republike Hrvatske na radiološki ili nuklearni izvanredni događaj standard ISO 9001 naveden je samo kao primjer programa upravljanja kvalitetom. Sudionici koji u svom radu već primjenjuju program upravljanja kvalitetom taj program mogu proširiti i na područje pripravnosti i odgovora na izvanredni događaj. Sudionici koji takav program nemaju dužni su ga uspostaviti, barem kada je u pitanju područje od interesa s ciljem osiguranja odgovarajućeg stupnja pouzdanosti.
19 palamida PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA REPUBLIKE HRVATSKE NA RADIOLOŠKI ILI NUKLEARNI IZVANREDNI DOGAĐAJ, 4.10 Financiranje primjene Plana Poštovani, nadam se da ćete u idućim prijedlozima zakona naći dovoljnim da je pisanje hrvatskim jezikom dovoljno.Da tekst ne dobija na važnosti ako se ubacuju engleske riječi.Taj engleski je postao invazivan jezik. Do sada nisam nailazio na tekstove koji su pisani francuskim,ruskim ili japanskim jezikom kod nekakvih prijedloga zakona. Ponekad mi se čini da izgledamo kao kakva kolonija trećeg svijeta.Za slobodnu volju i pisanje domaćim jezikom bez uporabe stranog jezika pala je puno koja glava. Uvodite puno spomendana na ovaj ili onaj događaj.Uvedite i dan samopoštivanja hrvatskog građanina, kao i spomendan hrvatskog jezika. Hvala Primljeno na znanje Plan pripravnosti i odgovora Republike Hrvatske na radiološki ili nuklearni izvanredni događaj izrađen je u skladu s najvišim svjetskim standardima, u potpunosti slijedi zahtjeve Direktive Vijeća 2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju, i o stavljanju izvan snage direktiva 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (SL L 13, 17.1.2014.) kao i zahtjeve i preporuke Međunarodne agencije za atomsku energiju. Engleske riječi, tj. termini koji su sastavni dio Plana pripravnosti i odgovora Republike Hrvatske na radiološki ili nuklearni izvanredni događaj korišteni su isključivo s namjerom lakšeg shvaćanja i praćenja sadržaja, a posebno uvažavajući činjenicu da pojedini termini nemaju adekvatni prijevod na hrvatski jezik. Npr. termin hot spot koji se na hrvatskom jeziku prevodi kao mjesto na kojem je razina radioaktivne kontaminacije značajno viša od razine kontaminacije na okolnom području.