Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ZELENA AKCIJA PRIJEDLOG ZAKONA O PROMICANJU ČISTIH VOZILA U CESTOVNOM PRIJEVOZU Vezano uz komentar HGK, smatramo kako se ne smije poticati uporaba prirodnog plina u cestovnom prijevozu. Plin nikako nije prijelazno gorivo. Vozila za prijevoz koja će biti nabavljena temeljem ovog zakona bit će u funkciji barem do 2040. godine, a mnoga od njih zasigurno i duže. To znači da ovaj zakon utječe na emisije kojeg će sredinom 21. stoljeća emitirati vozila za cestovni prijevoz iz članka 3. točke 2. ovog zakona. Kako do tog vremena već moramo gotovo u potpunosti dekarbonizirati gospodarstvo, kontradiktorno je sada donositi zakon koji bi to onemogućio ili dodatno otežao. Kako se ovim prijedlogom zakona prenosi Direktiva (EU) 2019/1161 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. u kojoj je u prilogu u tablici 2 propisano da je do 31. prosinca 2025. za kategorije vozila M1, M2 i N1 ograničenje emisija 50 g CO2/km, jasno da navedena cestovna vozila ne mogu zadovoljiti taj kriterij ako kao pogon koriste prirodni plin. Slično se odnosi i na ostale kategorije vozila za cestovni prijevoz koja su obuhvaćena ovim zakonom, jer nije točna tvrdnja HGK kako je prirodni plin jedina alternativa dizelskom gorivu za uporabu u teškim teretnim vozilima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 HGK PRIJEDLOG ZAKONA O PROMICANJU ČISTIH VOZILA U CESTOVNOM PRIJEVOZU HGK podržava donošenje Zakona o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu koji je jedan od koraka u postizanju željene dekarbonizacije sektora prometa. Pred Hrvatskom je izuzetno veliki izazov dostići cilj EU od 14% obnovljivih izvora energije u prometu do 2030. Smatramo kako bi Hrvatska, u prijelaznom razdoblju do postizanja klimatske neutralnosti sukladno ciljevima Europskog zelenog plana, u prometu trebala snažnije poticati ne samo korištenje električne energije, nego i drugih alternativnih goriva, a posebice uporabu prirodnog plina. Prirodni plin je ekonomski i ekološki povoljno prijelazno gorivo, kojeg Hrvatska ima u zalihama, a infrastruktura se razvija. Kao fosilno gorivo s najmanjom emisijom CO2 ima veliki potencijal za korištenje u prometu. Također, smanjuje se dušični oksid za čak 90%, čestice i čađa za 90%, i sumporni spojevi 100% u odnosu na druga fosilna goriva što znatno pridonosi kvaliteti zraka za građanstvo. Stoga UPP kao pogonsko gorivo uzrokuje osjetno manju štetu za biosferu i komplementarno je zahtjevima koje Europska unija postepeno uvodi. Na razini Europske unije najvažniji dokument je Direktiva 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva. Direktiva je postavila obvezu razvoja mreža postaja za punjenje plovila i teških teretnih vozila do kraja 2025.godine. Premda se primjena UPP-a u prometu na razini Europske unije razmatrala prvenstveno u kontekstu pogodnosti za okoliš, realizacija implementacije UPP-a kao goriva postigla je i šire društvene ciljeve poput poboljšanja sigurnosti opskrbe energijom, podrške gospodarskom rastu i jačanje industrije. Također, s povoljnijom cijenom donijela je korisnicima i značajne uštede te je postala jedina alternativa dizelskom gorivu za uporabu u teškim teretnim vozilima te plovilima. U zemljama EU (od Njemačke, Italije, Slovenije, Poljske, Češke, Nizozemske i dr.) postoje dobri primjeri poticanja uporabe prirodnog plina u prometu, kao što su subvencije za nabavu vozila, sufinanciranje izgradnje UPP/SPP punionica, uvođenje olakšica vezanih uz naplate cestarine za vozila na prirodni plin i dr. Uvođenjem mjera za poticanje ovog energenta u Hrvatskoj, po uzoru na mjere u državama EU stvorili bi se uvjeti za brži i snažniji razvoj svih pratećih djelatnosti ovog sektora (od opskrbljivača i distributera prirodnog plina, preko tvrtki u servisnim i uslužnim djelatnostima, do tvrtki koje se bave prijevozom putnika i robe). Prihvatni UPP terminal u Omišlju, na otoku Krku, kao dostupan izvor UPP-a za tržište Hrvatske i regije, omogućivat će daljnji razvoj tržišta pogonskog goriva i dovesti do daljnjeg ubrzavanja korištenja UPP-a u pomorskom i cestovnom transportu. Stoga, postoji prilika da se pravovremeno razvije mreža UPP postaja, kako bi brodari i prijevozničke kompanije koje djeluju na području RH i regije već do 2023. iskoristile komparativnu prednost uporabe UPP-a kao pogonskog goriva, te da se ispune norme koje je zadala Međunarodna pomorska organizacija oko emisija sumpornih spojeva (S)ECA u Mediteranu. Dodatno bi se potaknula izgradnja infrastrukture u brodskom i cestovnom prometu te stvorili uvjeti za razvoj i primjenu novih tehnologija korištenja prirodnog plina u prometu i otvaranje novih radnih mjesta. HGK se zalaže za kreiranje poticajnih mjera usmjerenih ka postizanju veće diversifikacije vozila na alternativna goriva. Tu prvenstveno mislimo na kreiranje natječaja za nabavu vozila koja za pogon koriste električnu energiju i vodik, SPP i UPP, ali i UNP, posebno uvažavajući činjenicu da već imamo razvijenu vlastitu proizvodnju i postojeću infrastrukturu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Ovim Zakonom se u cjelosti prenosi Direktiva (EU) 2019/1161 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o izmjeni Direktive 2009/33/EZ o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu (SL L 188/116 12. 7. 2019.).
3 Tomislav Pavošević PRIJEDLOG ZAKONA O PROMICANJU ČISTIH VOZILA U CESTOVNOM PRIJEVOZU Uz Članak 1.: dodati Stavak 2. za poticaje Stavak 2.: „Ovim se Zakonom utvrđuje i postupanje nadležnih državnih tijela prilikom određivanja iznosa poticaja za nabavku čistih i energetski učinkovitih vozila.“ Uz Članak 3.: dodati točku 5 s objašnjenjem za „energetski učinkovito vozilo“ „5. energetski učinkovito vozilo je: vozilo kategorije M1 kojemu najveća dopuštena masa ne prelazi 2000kg i kojemu snaga motora po jedinici najveće dopuštene mase vozila ne prelazi 35 W/kg; vozilo kategorije M2, M3, N1, N2 i N3 kojemu snaga motora po jedinici najveće dopuštene mase vozila ne prelazi 20 W/kg“ Obrazloženje: Čista vozila kao što su potpuno električna vozila, hibridno - električna vozila i vozila na vodik s takozvanim gorivim ćelijama (FCEV: Fuel cell electric vehicle) po cijeni su nedostupna većini građana pa ih kupuju isključivo pojedinci i tvrtke s velikom platežnom moći, a zbog razmjerno malog dosega koji niti u najboljem slučaju ne prelazi 400 kilometara, uzimaju se kao druga odnosno kao dodatna vozila. Sve dok cjenovno ne budu niti blizu vozilima koja kao energent koriste konvencionalna goriva, takva vozila predstavljaju luksuz za koji nije prihvatljivo koristiti javna sredstva. U pravilu se radi o vozilima velike mase i velike snage, a glavna im je odlika da imaju veliko ubrzanje i veliku maksimalnu brzinu, zbog čega nisu energetski učinkovita. Orijentir za energetski učinkovita vozila kategorije M1 za koja ima smisla davati poticaje bila bi PHEV (Plug-in hybrid electric vehicle), odnosno REEV (Range-extended electric vehicle), kojima bi najveća dopuštena masa bila između 1500kg i 2000 kg. Osnovni električni pogon imao bi doseg od 400 kilometara, a pričuvni motor s unutarnjim izgaranjem bio bi manje snage, ali bi omogućio maksimalnu brzinu od 130 km/h. Također, takva konfiguracija riješila bi i problem grijanja putničkog prostora zimi i hlađenja ljeti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Glede komentara na članak 1., materija sufinanciranja kupnje energetski učinkovitih vozila regulirana je Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost („Narodne Novine”, br. 107/03 i 144/12) te Zakononom o energetskoj učinkovitosti („Narodne Novine”, br. 127/14, 116/18 i 25/20). Glede komentara na članak 3., pojmovi su preneseni iz Direktive (EU) 2019/1161 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o izmjeni Direktive 2009/33/EZ o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu (SL L 188/116 12. 7. 2019.).
4 SINIŠA IVANDIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O PROMICANJU ČISTIH VOZILA U CESTOVNOM PRIJEVOZU Poštovani, dobra vijest je da se i mi svakim danom pomičemo korak po korak ka čistim energijama, te dajem potpunu podršku prijedlogu zakona o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
5 AUTOTRANSPORT D.D. PRIJEDLOG ZAKONA O PROMICANJU ČISTIH VOZILA U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 3. Upućujemo primjedbu na rok za primjenu ograničenja emisija do 31. prosinca 2025. godine, odnosno nultih emisija iz ispušne cijevi i stvarnim emisijama onečišćujućih tvari tijekom vožnje primjenjivih nakon 01. siječnja 2026. godine ili b) vozilo kategorije M3, N2 i N3 koje upotrebljava alternativna goriva koja su definirana posebnim propisom kojim se uređuju biogoriva za prijevoz i kojim se uređuje uspostava infrastrukture za alternativna goriva, a u koja se ne ubrajaju biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase proizvedena iz kultura za proizvodnju hrane i hrane za životinje. U slučaju vozila koja upotrebljavaju tekuća biogoriva, sintetička i parafinska goriva, ta se goriva ne smiju miješati s konvencionalnim fosilnim gorivima; jer smatramo da je to prekratak rok s obzirom na strukturu voznog parka kojim se trenutno obavlja javni prijevoz putnika u cestovnom prometu na cijelom području Republike Hrvatske (99% vozila u cestovnom prijevozu putnika, trenutno ne udovoljavaju traženim kriterijima). Za implementaciju čistih vozila potrebno je puno ulaganja i povećanja gospodarske aktivnosti (koje je trenutno u mirovanju zbog pandemije COVID-19), a prvenstveno mislimo na uvođenje Javne usluge kojom bi se osiguralo dugoročno održiv model financiranja i provedbe Javnog prijevoza putnika. Napominjemo da trenutno u RH niti jedan zastupnik nabave gospodarskih vozila nema u ponudi vozila koja udovoljavaju definiciji čistih vozila, niti imaju u najavi da će u skorije vrijeme imati u ponudi takva vozila. Predlažemo rok za primjenu ograničenja emisija na 10 godina od dana donošenja Zakona o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu, sukladno dužini rokova iz Uredbe (EZ) br. 1370/2007, koja je usko vezana uz obavljanje javnog cestovnog prijevoza putnika. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ovim Zakonom se u cjelosti prenosi Direktiva (EU) 2019/1161 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o izmjeni Direktive 2009/33/EZ o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu (SL L 188/116 12. 7. 2019.).
6 Čazmatrans d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA O PROMICANJU ČISTIH VOZILA U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 3. Upućujemo primjedbu na rok za primjenu ograničenja emisija do 31. prosinca 2025. godine, odnosno nultih emisija iz ispušne cijevi i stvarnim emisijama onečišćujućih tvari tijekom vožnje primjenjivih nakon 01. siječnja 2026. godine ili b) vozilo kategorije M3, N2 i N3 koje upotrebljava alternativna goriva koja su definirana posebnim propisom kojim se uređuju biogoriva za prijevoz i kojim se uređuje uspostava infrastrukture za alternativna goriva, a u koja se ne ubrajaju biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase proizvedena iz kultura za proizvodnju hrane i hrane za životinje. U slučaju vozila koja upotrebljavaju tekuća biogoriva, sintetička i parafinska goriva, ta se goriva ne smiju miješati s konvencionalnim fosilnim gorivima; jer smatramo da je to prekratak rok s obzirom na strukturu voznog parka kojim se trenutno obavlja javni prijevoz putnika u cestovnom prometu na cijelom području Republike Hrvatske (99% vozila u cestovnom prijevozu putnika, trenutno ne udovoljavaju traženim kriterijima). Za implementaciju čistih vozila potrebno je puno ulaganja i povećanja gospodarske aktivnosti (koje je trenutno u mirovanju zbog pandemije COVID-19), a prvenstveno mislimo na uvođenje Javne usluge kojom bi se osiguralo dugoročno održiv model financiranja i provedbe Javnog prijevoza putnika. Napominjemo da trenutno u RH niti jedan zastupnik nabave gospodarskih vozila nema u ponudi vozila koja udovoljavaju definiciji čistih vozila, niti imaju u najavi da će u skorije vrijeme imati u ponudi takva vozila. Predlažemo rok za primjenu ograničenja emisija na 10 godina od dana donošenja Zakona o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu, sukladno dužini rokova iz Uredbe (EZ) br. 1370/2007, koja je usko vezana uz obavljanje javnog cestovnog prijevoza putnika. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ovim Zakonom se u cjelosti prenosi Direktiva (EU) 2019/1161 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o izmjeni Direktive 2009/33/EZ o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu (SL L 188/116 12. 7. 2019.).
7 Autotransport Karlovac d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA O PROMICANJU ČISTIH VOZILA U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 3. Upućujemo primjedbu na rok za primjenu ograničenja emisija do 31. prosinca 2025. godine, odnosno nultih emisija iz ispušne cijevi i stvarnim emisijama onečišćujućih tvari tijekom vožnje primjenjivih nakon 01. siječnja 2026. godine ili b) vozilo kategorije M3, N2 i N3 koje upotrebljava alternativna goriva koja su definirana posebnim propisom kojim se uređuju biogoriva za prijevoz i kojim se uređuje uspostava infrastrukture za alternativna goriva, a u koja se ne ubrajaju biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase proizvedena iz kultura za proizvodnju hrane i hrane za životinje. U slučaju vozila koja upotrebljavaju tekuća biogoriva, sintetička i parafinska goriva, ta se goriva ne smiju miješati s konvencionalnim fosilnim gorivima; jer smatramo da je to prekratak rok s obzirom na strukturu voznog parka kojim se trenutno obavlja javni prijevoz putnika u cestovnom prometu na cijelom području Republike Hrvatske (99% vozila u cestovnom prijevozu putnika, trenutno ne udovoljavaju traženim kriterijima). Za implementaciju čistih vozila potrebno je puno ulaganja i povećanja gospodarske aktivnosti (koje je trenutno u mirovanju zbog pandemije COVID-19), a prvenstveno mislimo na uvođenje Javne usluge kojom bi se osiguralo dugoročno održiv model financiranja i provedbe Javnog prijevoza putnika. Napominjemo da trenutno u RH niti jedan zastupnik nabave gospodarskih vozila nema u ponudi vozila koja udovoljavaju definiciji čistih vozila, niti imaju u najavi da će u skorije vrijeme imati u ponudi takva vozila. Predlažemo rok za primjenu ograničenja emisija na 10 godina od dana donošenja Zakona o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu, sukladno dužini rokova iz Uredbe (EZ) br. 1370/2007, koja je usko vezana uz obavljanje javnog cestovnog prijevoza putnika. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ovim Zakonom se u cjelosti prenosi Direktiva (EU) 2019/1161 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o izmjeni Direktive 2009/33/EZ o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu (SL L 188/116 12. 7. 2019.).
8 Čazmatrans Vukovar d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA O PROMICANJU ČISTIH VOZILA U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 3. Upućujemo primjedbu na rok za primjenu ograničenja emisija do 31. prosinca 2025. godine, odnosno nultih emisija iz ispušne cijevi i stvarnim emisijama onečišćujućih tvari tijekom vožnje primjenjivih nakon 01. siječnja 2026. godine ili b) vozilo kategorije M3, N2 i N3 koje upotrebljava alternativna goriva koja su definirana posebnim propisom kojim se uređuju biogoriva za prijevoz i kojim se uređuje uspostava infrastrukture za alternativna goriva, a u koja se ne ubrajaju biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase proizvedena iz kultura za proizvodnju hrane i hrane za životinje. U slučaju vozila koja upotrebljavaju tekuća biogoriva, sintetička i parafinska goriva, ta se goriva ne smiju miješati s konvencionalnim fosilnim gorivima; jer smatramo da je to prekratak rok s obzirom na strukturu voznog parka kojim se trenutno obavlja javni prijevoz putnika u cestovnom prometu na cijelom području Republike Hrvatske (99% vozila u cestovnom prijevozu putnika, trenutno ne udovoljavaju traženim kriterijima). Za implementaciju čistih vozila potrebno je puno ulaganja i povećanja gospodarske aktivnosti (koje je trenutno u mirovanju zbog pandemije COVID-19), a prvenstveno mislimo na uvođenje Javne usluge kojom bi se osiguralo dugoročno održiv model financiranja i provedbe Javnog prijevoza putnika. Napominjemo da trenutno u RH niti jedan zastupnik nabave gospodarskih vozila nema u ponudi vozila koja udovoljavaju definiciji čistih vozila, niti imaju u najavi da će u skorije vrijeme imati u ponudi takva vozila. Predlažemo rok za primjenu ograničenja emisija na 10 godina od dana donošenja Zakona o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu, sukladno dužini rokova iz Uredbe (EZ) br. 1370/2007, koja je usko vezana uz obavljanje javnog cestovnog prijevoza putnika. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ovim Zakonom se u cjelosti prenosi Direktiva (EU) 2019/1161 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o izmjeni Direktive 2009/33/EZ o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu (SL L 188/116 12. 7. 2019.).
9 Čazmatrans Promet d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA O PROMICANJU ČISTIH VOZILA U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 3. Upućujemo primjedbu na rok za primjenu ograničenja emisija do 31. prosinca 2025. godine, odnosno nultih emisija iz ispušne cijevi i stvarnim emisijama onečišćujućih tvari tijekom vožnje primjenjivih nakon 01. siječnja 2026. godine ili b) vozilo kategorije M3, N2 i N3 koje upotrebljava alternativna goriva koja su definirana posebnim propisom kojim se uređuju biogoriva za prijevoz i kojim se uređuje uspostava infrastrukture za alternativna goriva, a u koja se ne ubrajaju biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase proizvedena iz kultura za proizvodnju hrane i hrane za životinje. U slučaju vozila koja upotrebljavaju tekuća biogoriva, sintetička i parafinska goriva, ta se goriva ne smiju miješati s konvencionalnim fosilnim gorivima; jer smatramo da je to prekratak rok s obzirom na strukturu voznog parka kojim se trenutno obavlja javni prijevoz putnika u cestovnom prometu na cijelom području Republike Hrvatske (99% vozila u cestovnom prijevozu putnika, trenutno ne udovoljavaju traženim kriterijima). Za implementaciju čistih vozila potrebno je puno ulaganja i povećanja gospodarske aktivnosti (koje je trenutno u mirovanju zbog pandemije COVID-19), a prvenstveno mislimo na uvođenje Javne usluge kojom bi se osiguralo dugoročno održiv model financiranja i provedbe Javnog prijevoza putnika. Napominjemo da trenutno u RH niti jedan zastupnik nabave gospodarskih vozila nema u ponudi vozila koja udovoljavaju definiciji čistih vozila, niti imaju u najavi da će u skorije vrijeme imati u ponudi takva vozila. Predlažemo rok za primjenu ograničenja emisija na 10 godina od dana donošenja Zakona o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu, sukladno dužini rokova iz Uredbe (EZ) br. 1370/2007, koja je usko vezana uz obavljanje javnog cestovnog prijevoza putnika. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ovim Zakonom se u cjelosti prenosi Direktiva (EU) 2019/1161 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o izmjeni Direktive 2009/33/EZ o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu (SL L 188/116 12. 7. 2019.).
10 ČAZMATRANS - NOVA d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA O PROMICANJU ČISTIH VOZILA U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 3. Upućujemo primjedbu na rok za primjenu ograničenja emisija do 31. prosinca 2025. godine, odnosno nultih emisija iz ispušne cijevi i stvarnim emisijama onečišćujućih tvari tijekom vožnje primjenjivih nakon 01. siječnja 2026. godine ili b) vozilo kategorije M3, N2 i N3 koje upotrebljava alternativna goriva koja su definirana posebnim propisom kojim se uređuju biogoriva za prijevoz i kojim se uređuje uspostava infrastrukture za alternativna goriva, a u koja se ne ubrajaju biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase proizvedena iz kultura za proizvodnju hrane i hrane za životinje. U slučaju vozila koja upotrebljavaju tekuća biogoriva, sintetička i parafinska goriva, ta se goriva ne smiju miješati s konvencionalnim fosilnim gorivima; jer smatramo da je to prekratak rok s obzirom na strukturu voznog parka kojim se trenutno obavlja javni prijevoz putnika u cestovnom prometu na cijelom području Republike Hrvatske (99% vozila u cestovnom prijevozu putnika, trenutno ne udovoljavaju traženim kriterijima). Za implementaciju čistih vozila potrebno je puno ulaganja i povećanja gospodarske aktivnosti (koje je trenutno u mirovanju zbog pandemije COVID-19), a prvenstveno mislimo na uvođenje Javne usluge kojom bi se osiguralo dugoročno održiv model financiranja i provedbe Javnog prijevoza putnika. Napominjemo da trenutno u RH niti jedan zastupnik nabave gospodarskih vozila nema u ponudi vozila koja udovoljavaju definiciji čistih vozila, niti imaju u najavi da će u skorije vrijeme imati u ponudi takva vozila. Predlažemo rok za primjenu ograničenja emisija na 10 godina od dana donošenja Zakona o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu, sukladno dužini rokova iz Uredbe (EZ) br. 1370/2007, koja je usko vezana uz obavljanje javnog cestovnog prijevoza putnika. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ovim Zakonom se u cjelosti prenosi Direktiva (EU) 2019/1161 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o izmjeni Direktive 2009/33/EZ o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu (SL L 188/116 12. 7. 2019.).
11 NIKŠA PASQUALICCHIO PRIJEDLOG ZAKONA O PROMICANJU ČISTIH VOZILA U CESTOVNOM PRIJEVOZU, Članak 5. Ako zaista želimo što više čistih vozila na našim cestama ovaj zakon uvrstite da Taksi vozila ako su Electric ili Plug in-Hybrid mogu biti starosti do 12 g. A ne 5 g. kako je sada slučaj Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Navedeno nije predmet ovog Zakona.