Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o nacrtu Pravilnika o načinu rada i postupanja čuvara prirode

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvoje Jurković PRAVILNIK O NAČINU RADA I POSTUPANJA ČUVARA PRIRODE Čuvare prirode moramo gledati kao "Policiju u prirodi" jer jedino tako će ovaj pravilnik imati smisla. Sigurnost, povjerenje, sposobnost, profesionalnost to bi trebali biti sinonimi za Čuvara prirode. Predlažem da se dodaju sljedeće ovlasti: - Upotreba tjelesne snage - Uporaba čuvarskog psa - Uporaba vatrenog oružja Osim ovlasti nužno je osigurati redovitu izobrazbu kadrova koji će se dodatno specijalizirati ovisno o području gdje se nalazi. Predlažem da Čuvar prirode ima status službene osobe Nije prihvaćen Člankom 209. stavkom 3. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013, 15/2018, 14/2019 i 127/2019) propisano je da će ovim pravilnikom ministar propisati način korištenja ovlasti iz stavka 1. podstavka 1. do 7. istog članka tako da nije moguće propisivati nove ovlasti čuvara prirode. Dobivanje statusa službene osobe ne regulira se ovim pravilnikom.
2 Viktor Šantić PRAVILNIK O NAČINU RADA I POSTUPANJA ČUVARA PRIRODE Predlažem, da ovim pravilnikom propišete i načine postupanja čuvara u vezi ostalih ovlasti danih u članku 209. zozp, a to jest; (1) postupanje sa privremeno oduzetim živim i neživim dijelom zaštićenog područja, kao i sa sredstvima koji su oduzeti, a kojima je izvršeno protupravno prisvajanje. (2)vrste upravnih mjera i načine izvršenja upravnih mjera, odnosno i obaveze čuvara u smislu edukacije sukladno posebnom propisu, kako bi čuvari bili ovlašteni u provedbi istih. Nije prihvaćen Člankom 209. stavkom 3. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013, 15/2018, 14/2019 i 127/2019) propisano je da će ovim pravilnikom ministar propisati način korištenja ovlasti iz stavka 1. podstavka 1. do 7. istog članka tako da nije moguće propisivati načine korištenja ovlasti iz stavka 1. podstavka 8. do 12. istog članka, posebno zbog toga što je stavkom 4. istog članka propisano da se na način korištenja ovlasti iz stavka 1. podstavka 8. do 12. primjenjuju odredbe posebnih propisa.
3 Javna ustanova NP "Krka" PRAVILNIK O NAČINU RADA I POSTUPANJA ČUVARA PRIRODE Premda svjesni da to zahtijeva mnoge radnje i izmjene propisa, apeliramo da se u cilju zaštite profesije i jednostavnijeg obavljanja poslova pokrene inicijativa za proglašenje čuvara prirode službenim osobama. Primljeno na znanje Prima se na znanje.
4 VLADIMIR AJHLER PRAVILNIK O NAČINU RADA I POSTUPANJA ČUVARA PRIRODE Pozdravljam donošenje Pravilnika koji bi trebao olakšati odnosno regulirati primjenu ovlasti čuvara prirode. Osobno sam mišljenja kako je potrebno još poraditi na usklađivanju pojedinih odredbi Pravilnika s odredbama Zakona o zaštiti prirode. Nadalje, nacrt Pravilnika upućuje na potrebu izmjena Zakona o zaštiti prirode u dijelu kojim se definira provedba neposrednog nadzora te primjene prava i obveza čuvara prirode. Uz donošenje Pravilnika mislim da je sazorilo vrijeme za ozbiljno promišljanje i priznavanje statusa službene osobe za čuvare prirode. Primljeno na znanje Prima se na znanje.
5 VLADIMIR AJHLER PRAVILNIK O NAČINU RADA I POSTUPANJA ČUVARA PRIRODE Prije svega osvrnuo bi se na komentar gospodina Debeljaka jer očito je njegov komentar dan u duhu osobnog nezadovoljstva radom navedene čuvarske službe. Dakle, Pravilnik niti donosi niti proširuje ovlasti čuvara prirode već regulira ili bi trebao regulirati primjenu i provedbu prava i obveza čuvara prirode prilikom provedbe neposrednog nadzora u zaštićenom području odnosno području ekološke mreže definiranih čl. 209. st. 1. Zakona o zaštiti prirode (ZZP). Zakon o zaštiti prirode definira kategorije zaštićenih područja, a nastavno na navedeno dopuštene odnosno zabranjene radnje i djelatnosti. Čuvar prirode obavlja poslove iz svoje nadležnosti pa sukladno tome primjenjuje i zakonom mu zadane ovlasti na zaštićenom području neovisno da li je u kategoriji stroge zaštite. Nadalje, za organizaciju lova i njegovu sigurnu provedbu odgovoran je ovlaštenik prava lova. Kapitalni primjerci strogo zaštićenih vrsta? Osim medveda koji je uz to što je strogo zaštićena vrsta ujedno i lovna vrsta te je za njega izrađen Plan upravljanja pa sukladno tom i gospodarenja, ne znam koja bi se druga strogo zaštićena vrsta koja je ujedno i lovna mogla ocjeniti kao kapitalni primjerak (eventualno divlja mačka). Tako da ako u Kopačkom ritu love medvjeda to je nedvojbeno novi moment obzirom na njegovu prirodnu rasprostranjenost u RH. Korištenje prirodnih resusa u rekreacijske svrhe također podrazumjeva odgovorno ponašanje u zaštićenom području. Primljeno na znanje Prima se na znanje.
6 Saša Debeljak PRAVILNIK O NAČINU RADA I POSTUPANJA ČUVARA PRIRODE ovim izmjenama dajete represivne ovlasti čak i za "naznake počinjenja prekršaja", što je neprecizna formulacija i daje slobodne ruke čuvarima za maltretiranje građana koji imaju zakonsko pravo koristiti prirodne resurse u rekreacijske svrhe. možda bi pametnije bilo da se čuvare natjera raditi svoj posao, jer u kopačkom ritu, recimo, ne izlaze u zaštitu ribe niti na ponovljeni poziv. ribokradice nam uništavaju istu svim nedopuštenim sredstvima (od struje do mreža, haklanja..) a dopuštene mjere, količine i lovostaj rijetko tko poštuje. jedino kad čuvare možeš na dunavu vidjeti je početkom siječnja, jer tada kontroliraju kupljene dozvole, ili na području vremeljskog dunavca, gdje se dozvole dnevno naplaćuju. tako da proširenje ovlasti čuvarima ne služi ničem osim ograničavanja korištenja prirodnih resursa samo za određen dio pučanstva dubokog džepa, lovce, koji imaju mogućnost loviti i odstrijeliti kapitalne primjerke strogo zaštićenih vrsta u strogo zaštićenom području, dok s druge strane, običan čovjek ne smije niti prošetati po prirodi jer čuvar može posumnjati da će gaziti travu i udaljiti ga, kazniti ili na neki drugi način maltretirati. u članku 6. je data ovlast čuvarima da ograniče kretanje i na cijelom zaštićenom području (pazite, ne strogo zaštićenom području, što zakon o zaštiti prirode razlikuje) a postavljeno je toliko široko da to mogu učiniti kad žele i na vremensko trajanje koliko žele. bio sam svjedok slučaja gdje se šetače i skupljače gljiva uz prijetnje tjeralo iz šume, jer je, kao, bio u tijeku lov. to je, od strane čuvara, bilo potkrijepljeno tablom "lov u tijeku" postavljenom prije 20 godina. ovim i sličnim proširenjima ovlasti dajete slobodne ruke da se prirodni resursi pretvore u privatnu prćiju malog broja ljudi koji će, kad se ostali silom i nezakonito uklone iz područja, haračiti kao po svom. najbolji primjer toga je zabrana ribolova na području pp kopački rit, od početka ožujka do početka lipnja, kojim se zabranjuje pristup području sportskim ribolovcima i time omogućio brisani prostor za krivolov, koji je u tim mjesecima enorman. Nije prihvaćen Članak 3. Pravilnika odnosi se, među ostalim, na izricanje upozorenja povodom naznake počinjenja prekršaja i ne radi se o represivnoj ovlasti, već o najblažoj represivnoj mjeri koja se izriče u svrhu preveniranja počinjenja prekršaja. Članak 6. Pravilnika odnosi se na ovlast čuvara prirode iz članka 209. stavka 1. podstavka 5. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013, 15/2018, 14/2019 i 127/2019). Kako u Republici Hrvatskoj postoji niz površinom malenih zaštićenih područja i područja ekološke mreže svrsishodno je omogućiti čuvaru prirode da ograniči kretanje i na čitavom zaštićenom području/području ekološke mreže. Člankom 6. stavkom 4. Pravilnika propisano je da kod ograničenja kretanja čuvar mora voditi računa o razmjernosti ograničenja i da nepotrebno ne uzrokuje dodatnu štetu i/ili troškove osobama koje prolaze zaštićenim područjem/područjem ekološke mreže.
7 Hrvoje Jurković PRAVILNIK O NAČINU RADA I POSTUPANJA ČUVARA PRIRODE, Članak 1. Stavak (4) Predlažem da se ovaj dio korigira ili u potpunosti izbriše. Čuvar prirode neće imati vremena u slučaju ugroze prema njemu ili štetnog događaja čekati na asistenciju policijskih službenika. Upravo iz tog razloga nužno je uvesti nove ovlasti koje sam u prethodnom članku spomenuo. Nije prihvaćen Članak 1. stavak 4. Pravilnika propisuje da prema procjeni ugroze čuvar može prije ili za vrijeme nadzora zatražiti pružanje policijske pomoći (asistencije) radi osiguranja uvjeta za nesmetano korištenje ovlasti. Dakle, hoće li zatražiti pružanje policijske pomoći (asistencije) ovisi o procjeni čuvara.
8 Hrvoje Jurković PRAVILNIK O NAČINU RADA I POSTUPANJA ČUVARA PRIRODE, Članak 1. Čuvar prirode prije svega mora poznavati osnove komuniciranja 1. Izvod iz osnova psihologije (pojam, struktura ličnosti, pozornost, percepcija, emocije i dr.) 2. Psihologija komunikacijskog procesa 3. Osnove verbalne i neverbalne komunikacije 4. Indikatori konflikta u komunikaciji i načini rješavanja 5. Pravila poslovne komunikacije Primljeno na znanje Prima se na znanje.
9 TIHOMIR KLEMENT PRAVILNIK O NAČINU RADA I POSTUPANJA ČUVARA PRIRODE, Članak 1. Ovim pravilnikom su sve uglavnom kao i inače opisani poslovi kazni, utvrdi, naplati privedi, upozori, zapiši. Ne bi li i jedna od bitnih zadaća čuvara bila i edukacija, savjetovanje, pomoć, pohvala, angažman, doprinos i sl. Nije prihvaćen Sukladno članku 209. stavku 2. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013, 15/2018, 14/2019 i 127/2019) uz poslove neposredne zaštite čuvari prirode obavljaju i poslove čuvanja i promicanja zaštićenog područja i područja ekološke mreže, među kojima osobito i planiranje, organiziranje i izvođenje poučnih šetnji, kao i ekološku poduku posjetitelja i lokalnog stanovništva.
10 Javna ustanova NP "Krka" PRAVILNIK O NAČINU RADA I POSTUPANJA ČUVARA PRIRODE, Članak 2. U stavku 3. članka 2. predlažemo dodati da čuvar prema osobi koja odbija pokazati dokument iz stavka 1. ima pravo koristiti neizravnu identifikaciju i putem snimki video nadzora. Prihvaćen Tekst stavka će se nadopuniti mogućnošću neizravne identifikacije putem snimke video nadzora.
11 Goran Škrlec PRAVILNIK O NAČINU RADA I POSTUPANJA ČUVARA PRIRODE, Članak 2. Nije direktno vezano uz ovaj pravilnik, ali da bi ova odredba dobila na snazi, u izmjenama Zakona o zaštiti prirode treba uvrstiti kaznenu odredbu za odbijanje suradnje sa čuvarem prirode. Npr. u susjednoj Bosni i Hercegovini kazna je automatski veća, ako je počinitelj odbijao suradnju sa čuvarima prirode. Isto tako treba sankcionirati i nepridržavanja upozorenja i zapovijedi čuvara prirode. Primljeno na znanje Prima se na znanje.
12 VLADIMIR AJHLER PRAVILNIK O NAČINU RADA I POSTUPANJA ČUVARA PRIRODE, Davanje upozorenja i zapovijedi Potpisujem komentar kolege Šantića. Pravilnik bi trebao striktnije i konkretnije definirati oblike prekršaja, a samim time i postupanje čuvara prirode. Primljeno na znanje Prima se na znanje.
13 Viktor Šantić PRAVILNIK O NAČINU RADA I POSTUPANJA ČUVARA PRIRODE, Davanje upozorenja i zapovijedi Mjere upozorenja, odnosno opomena, koja može biti izrečena usmeno ili pismeno može se primijeniti prema počinitelju prekršaja za koji je propisana samo novčana kazna u iznosu do 5000 kuna, što bi značilo da su oblici blažeg prekršaja oni prekršaji za koje je propisana prekršajnopravna sankcija samo novčana kazna do 5000 kuna i nije počinjena šteta na prirodi ili biljnoj i životinjskoj vrsti. Kako MUP u svojim podzakonskim aktima koji reguliraju postupanje policijskog službenika ima objašnjeno koji su to oblici lakšeg prekršaja, moj prijedlog je da i u ovom pravilniku definirate oblike lakših prekršaja, bilo da se vodite prekršajnim zakonom ili da lakše oblike prekršaja definirate na način da smanjite opći maksimum od 5000 kuna, kao što je i MUP(1000kuna).kako nebi došlo do situacije da svaka Javna ustanova samostalno određuje što su to lakši oblici prekršaja i dođe do nejednakih postupanja nas kolega. Nije prihvaćen Ovim pravilnikom kao podzakonskim aktom ne definiraju se lakši/teži oblici prekršaja, a isto tako ne određuje se raspon/visina novčanih kazni. Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013, 15/2018, 14/2019 i 127/2019) nije definirao upozorenje kao prekršajnopravnu sankciju.
14 VLADIMIR AJHLER PRAVILNIK O NAČINU RADA I POSTUPANJA ČUVARA PRIRODE, Članak 3. U potpunosti se slažem s gospodinom Šantićem. Nastavno na njegov komentar predlažem brisanje 1. i 4. podstavka u 3. st., brisanje 4. i 5. stavka jer su u odnosu na primjenu ovlasti prema čl. 209. stavku 1. ZZP besmisleni, a provedba opisanog ionako je sadržana u čl. 209. st. 2. ZZP, za što zakon nije predvidio donošenje pravilnika. Što je stvarna ugroza? Kako ju utvrditi (st. 10.)? Nije prihvaćen Što je stvarna ugroza procijenit će čuvar prirode u odnosu na konkretne okolnosti, a uzimajući u obzir vrijednosti zaštićenog područja/područja ekološke mreže.
15 Viktor Šantić PRAVILNIK O NAČINU RADA I POSTUPANJA ČUVARA PRIRODE, Članak 3. Zakon o zaštiti prirode izričito je jasan kada glavni čuvar i čuvari prirode mogu upotrebljavati svoje ovlasti. Članak 209. (1) U provedbi nadzora, ako zatekne osobu u zaštićenom području ili području ekološke mreže da obavlja radnje za koje je propisana prekršajna odgovornost odredbama članaka 226. do 233. ovoga Zakona, glavni čuvar prirode i čuvar prirode ima pravo i obvezu: – provjeriti identitet osobe, – davati upozorenja i zapovijedi, – pregledati osobu, prtljagu, prijevozno sredstvo ili plovilo, – privremeno ograničiti kretanje na određenom području, – osigurati mjesto događaja, – naplatiti novčanu kaznu, štetu i učinjene troškove od prekršitelja uz izdavanje potvrde, – privremeno oduzeti protupravno prisvojeni dio živog ili neživog svijeta koji pripada zaštićenom području, kao i sredstva kojima je izvršeno protupravno prisvajanje, – zatražiti uspostavu prijašnjeg stanja, odnosno narediti mjere za sprječavanje i uklanjanje štetnih posljedica, – izreći upravnu mjeru, – podnijeti kaznenu prijavu, – pokrenuti prekršajni postupak podnošenjem optužnog prijedloga. Kao iz napisanog , čuvari prirode i glavni čuvar svoje ovlasti dane člankom 209. ZZP mogu upotrebljavati ISKLJUČIVO AKO ZATEKNU OSOBU U ZAŠTIĆENOM PODRUČJU KOJA OBAVLJA RADNJE ODNOSNO ČINI PREKRŠAJ. Stoga , Upozorenje ne može biti represivna mjera koja se izriče povodom naznake počinjenja prekršaja što bi predstavljalo svojevrsno prekoračenje ovlasti dane člankom 209. ZZP. Nije prihvaćen Sukladno članku 209. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013, 15/2018, 14/2019 i 127/2019), osim način korištenja ovlasti iz stavka 1. podstavka 1. do 7. toga članka, i način rada i postupanja glavnog čuvara i čuvara prirode ministar propisuje ovim pravilnikom.
16 Hrvoje Jurković PRAVILNIK O NAČINU RADA I POSTUPANJA ČUVARA PRIRODE, Prikupljanje podataka i obavijesti Da bi ovaj članak imao smisla i da je provediv nužno je čuvara prirode educirati. Ukoliko se uoči štetni događaj, čuvar prirode mora osigurati mjesto događaja i pozvati policiju. Čuvar prirode ne smije ispitati ili zatražiti iskaz ili uvid jer je to policijski posao a tim činom čuvar prirode može, dok nije izvršen očevid, samo napraviti dodatnu štetu. O istom sastavlja izvješće. Čuvar prirode mora poznavati osnove Kriminalistike – uvod, pojam i podjela, zlatna pravila kriminalistike itd. 1.1. Mjesto događaja – pojam, prostorne specifičnosti, tajna MD 1.2. Postupci čuvara prirode prilikom osiguranja MD kod kaznenog djela, prekršaja i drugog štetnog događaja – mjere i radnje 1.3. Osobni opis 1.4. Utvrđivanje činjenica kod kaznenih djela, Prekršaja i drugih štetnih događaja 1.5. Postupci čuvara prirode kod izvršenja KD teška krađa, razbojništvo i razbojnička krađa – pojam KD, načini izvršenja KD, karakteristike počinioca 2. Nužna obrana, krajnja nužda, sila i prijetnja i tzv: »građansko uhićenje« Primljeno na znanje Prima se na znanje.
17 Javna ustanova NP "Krka" PRAVILNIK O NAČINU RADA I POSTUPANJA ČUVARA PRIRODE, Članak 4. Članak 4. u stavku 1. navodi se samo prekršaj, predlažemo dodati "ili kaznenog djela", odnosno možda koristiti univerzalni izraz, primjerice, nedopuštene radnje. Nije prihvaćen U članku 209. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013, 15/2018, 14/2019 i 127/2019) navode se samo radnje za koje je propisana prekršajna odgovornost.
18 Javna ustanova NP "Krka" PRAVILNIK O NAČINU RADA I POSTUPANJA ČUVARA PRIRODE, Članak 4. U stavku 5. članka 4. predlažemo naglastiti kod korištenja tehničkih pomagala, odonosno dodati da čuvar podatke i obavijesti može prikupljati snimkama videokamera i dronova. Prihvaćen U stavak su dodane video snimke.
19 VLADIMIR AJHLER PRAVILNIK O NAČINU RADA I POSTUPANJA ČUVARA PRIRODE, Članak 4. I opet je upitna primjena ovlasti u skladu sa zakonom jer famozni čl. 209. ZZP striktno propisuje primjenu ovlasti prilikom evidentnog činjenja zabranjene radnje u zaštićenom području ili području ekološke mreže. Ili je moje shvaćanje krivo? Molio bih pojašnjenje stavka 5. Znači li to da prema st. 5. čuvar prirode nakon što evidentira počinjenje ili zaprimi prijavu zabranjene radnje u zaštićenom području, a nije zatekao počinitelja ili ga ne zatekne može raditi izvide i prikupljati informacije i izvan područja počinjenja zabranjene radnje, a prema potrebi i izvan zaštićenog područja odnosno područja ekološke mreže? Nije prihvaćen Stavak 5. propisuje da čuvar može prikupljati podatke i obavijesti i od građana, pravnih osoba, državnih tijela, iz sredstava javnog priopćavanja, iz anonimnih prijava, javnih izvora, korištenjem tehničkih pomagala, kao i na druge načine ako, kako propisuje članak 209. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode, u provedbi nadzora zatekne osobu u zaštićenom području ili području ekološke mreže da obavlja radnje za koje je propisana prekršajna odgovornost odredbama članaka 226. do 233. toga Zakona i na temelju njega donesenih propisa te da čuvar ima pravo i obvezu takvoga prikupljanja.
20 Viktor Šantić PRAVILNIK O NAČINU RADA I POSTUPANJA ČUVARA PRIRODE, Članak 5. predlažem da napravite obrazac zapisnika o pregledu kako bi bili jednoobrazni. Nije prihvaćen Ovim pravilnikom ne predviđa se Obrazac zapisnika o pregledu, ali se člankom 3. stavkom 14. ovoga pravilnika predviđa Obrazac zapisnika o obavljenom nadzoru.
21 Šime Validžić PRAVILNIK O NAČINU RADA I POSTUPANJA ČUVARA PRIRODE, Članak 5. Smatram da pod stavke (5) i (6) čuvar prirode treba imati ovlast pregledati prtljagu i vozila osoba čak i ako one to odbijaju jer je moguće da se, na primjer ispod nekog pokrivača, nalazi ubijena zaštićena životinja ili biljka. U slučaju da je to neprovedivo onda bi čuvar prirode trebao imati ovlasti zadržati osobu do dolaska policije. Ukoliko to već nije propisano, čuvar prirode bi trebao imati ovlast da nosi vatreno oružje i da ga upotrijebi u slučaju opasnosti. Za ubijanje zaštićenih vrsta životinja i biljaka i dovođenje prirodnih ekosustava u opasnost, trebaju biti moguće i zatvorske a ne samo novčane kazne. Nije prihvaćen Iako je shvatljiva intencija prijedloga, ovim se pravilnikom ne propisuju nove ovlasti čuvara prirode.
22 Viktor Šantić PRAVILNIK O NAČINU RADA I POSTUPANJA ČUVARA PRIRODE, Članak 8. U stavku (1) riječi "se može" moraju zamijeniti sa riječima "se mora" , jer se radi naplate novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja mora, sukladno posebnom propisu izdati potvrda o istom. Prihvaćen Tekst stavka će se izmijeniti sukladno primjedbi.
23 Goran Škrlec PRAVILNIK O NAČINU RADA I POSTUPANJA ČUVARA PRIRODE, Članak 8. Treba napraviti i obrazac za naplatu kazne nedozvoljenog parkiranja, jer neki parkovi imaju velike probleme s tim. Često se naiđe samo na vozilo i bilo bi puno jednostavnije i učinkovitije kada bi čuvar prirode mogao postupiti kao npr. djelatnik Zagrebparkinga tj. poslikati vozilo u prekršaju da ima dokaz te staviti kaznu na vozilo. Postoji vremenski rok u kojem se mora platiti kazna, a nakon toga ide ovrha prema vlasniku vozila. Nije prihvaćen Iako je shvatljiva intencija prijedloga, ovim se pravilnikom ne propisuju posebni obrasci za naplatu kazne zbog nedozvoljenog parkiranja. Budući da je u članku 209. stavku 1. podstavku 7. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013, 15/2018, 14/2019 i 127/2019) izrijekom navedeno kao ovlast čuvara prirode „-naplatiti novčanu kaznu, štetu i učinjene troškove od prekršitelja uz izdavanje potvrde“, ovim je pravilnikom predviđen samo Obrazac potvrde o naplaćenoj novčanoj kazni na mjestu počinjenja prekršaja, što ne isključuje kazne za parkiranje vozila izvan površina namijenjenih za parkiranje.
24 VLADIMIR AJHLER PRAVILNIK O NAČINU RADA I POSTUPANJA ČUVARA PRIRODE, Prilog 3. Obrazac zapisnika o obavljenom nadzoru Prilog ne sadržava tekst upozorenja stranci na pravo sudjelovanja u svim fazama postupka kao i na pravo izjašnjavanja o svim činjenicama i utvrđenim okolnostima (čl. 30. i čl. 52 Zakona o općem upravnom postupku) te bi ga se trebalo unjeti u prilog obrasca kako bi po završetku nadzora stranka potpisom potvrdila kako je upoznata s pravima. Prihvaćen Obrazac će se nadopuniti traženim upozorenjem.