Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i strukturi izvještaja izdavatelja za razdoblja tijekom godine te obliku i načinu njihovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Neven Čale Na temelju članka 470. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 65/18 i 17/20), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj __ siječnja 2021. godine donosi Uvodno, kakav je međuodnos izvještavanja u skladu s ovim Pravilnikom i obveze izvještavanja u skladu sa ESEF okvirom? Hoće li se u budućnosti morati raditi izvještaji u ta 2 formata? Primljeno na znanje Sukladno članku 4. Pravilnika o sadržaju i strukturi godišnjeg izvještaja izdavatelja te obliku i načinu njegovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine, br. 114/2018 i 132/2020), izdavatelji su obvezni izraditi godišnji izvještaj u jedinstvenom elektroničkom formatu za izvještavanje (dalje: ESEF) i to ZIP datoteku, dok su GFI-POD obrasci u xls formatu podloga za izradu datoteke u XML formatu koja se dostavlja u izvještajni sustav Hanfe. Dodatno, obveza pripreme financijskih izvještaja u ESEF formatu odnosi se samo na izradu godišnjeg izvještaja te se ne odnosi na ispodgodišnje izvještavanje.
2 Neven Čale Na temelju članka 470. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 65/18 i 17/20), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj __ siječnja 2021. godine donosi, Članak 1. Preddefinirane pozicije u Izvještaju o kretanju kapitala ponekad nisu dovoljne da bi odrazile stvarno nastale promjene u kapitalu. Primjer je evidentiranje unutar kapitala u skladu sa MSFI-2 Plaćanja temeljem dionica. Niti jedna od gore preddefiniranih linija ne odražava evidentiranje nastalo u skladu sa spomenutim standardom. Razumijevajući da pojedini poduzetnici mogu imati specifične situacije i da je nemoguće prirediti obrazac koji bi imao posebnu liniju za svaku od tih promjena, zašto se jednostavno nije dodalo linija „Ostalo“ gdje bi poduzetnici mogli takve promjene klasificirati? Čak i zahtjev da se ta pozicija dodatno objasni u bilješkama ovdje se čini razumnom i u svakom slučaju primjerenijim nego trenutna situacija gdje poduzetnici moraju izabrati „manje pogrešnu“ liniju kod klasificiranja takvih i ostalih nepredviđenih promjena. Primljeno na znanje Odredbama članka 463. stavka 1. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 65/18 i 17/20) je propisano da se godišnji izvještaj sastavlja u skladu s propisima Republike Hrvatske koji uređuju osnivanje i ustroj trgovačkih društava te računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja. Nadalje, člankom 19. stavkom 5. Zakona o računovodstvu (Narodne novine br. 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20) je propisano da strukturu i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja propisuje ministar financija pravilnikom na prijedlog Odbora za standarde financijskog izvještavanja koji se objavljuje u Narodnim novinama. Ispodgodišnje izvještavanje je jednako godišnjem izvještavanju u dijelu propisanih obrazaca te je slijedom toga struktura i sadržaj Hanfinih obrazaca jednaka strukturi i sadržaju obrasca koje je propisalo Ministarstvo financija. Napominjemo da je Ministarstvo financija 18. prosinca 2020. donijelo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja koji je prethodno bio predmetom javnog savjetovanja u periodu od 17. lipnja do 17. srpnja 2020. godine te je zainteresirana javnost tada mogla priložiti svoje komentare i primjedbe na isti.
3 Neven Čale Na temelju članka 470. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 65/18 i 17/20), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj __ siječnja 2021. godine donosi, Članak 1. Zašto ako se već išlo na izmjenu strukture izvještaja, nisu dodane primjerene pozicije vezane uz MSFI16 (Imovina s pravom upotrebe, Dugoročna i kratkoročna obveza po najmu, u Računu dobiti i gubitka Troškovi kamata po najmu, u Izvještaju o novčanom toku linija Novčani izdaci za najam (ili barem prepravljanje postojeće pozicije po nazivom Novčani izdaci za financijski najam, gdje bi se maknuo „financijski“ čime bi pozicija bila primjerenija i za prikazivanje plaćanja po operativnom najmu)? MSFI16 je u primjeni od početka 2019. godine, dakle više od dvije godine format ovog izvještaja nije prilagođen novom standardu, a istovremeno se na poduzetnike stavlja obveza objašnjavanja „razlika“ između godišnjeg financijskog izvještaja pripremljenog u skladu sa MSFI-jevima i GFI-POD obrasca koji je u ovom dijelu potpuno neprimjeren. Nije prihvaćen sto kao gore
4 Neven Čale Članak 1., BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - PFI Molimo definiciju ili navođenje primjera za sljedeće navedeno pod točkom 16.; "prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika"? Nije prihvaćen Isto kao i gore
5 Neven Čale Članak 1., BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - PFI Koja je definicija „najmanje grupe poduzetnika“? Radi li se ovdje o prvom u nizu matičnih društava koje sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje u koje su izvještaji poduzetnika uključeni? Nije prihvaćen Vidi prethodne odgovore.
6 Neven Čale Članak 1., BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - PFI Da li ova definicija "najveće grupe poduzetnika" iz točke 13. zapravo predstavlja krajnje matično društvo, tj krajnje društvo koje sastavlja konsolidirane financijske izvještaje u koje su izvještaji poduzetnika uključeni? Nije prihvaćen Vidi prethodne odgovore.
7 Neven Čale Članak 1., BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - PFI Koja je definicija „poduzetnika u kojem poduzetnik ima neograničenu odgovornost“? Molimo navesti definiciju „neograničene odgovornosti“ ili dati referencu gdje se ista definicija može pronaći, s obzirom da se ne radi o terminu koji je definiran MSFI-jevima? Nije prihvaćen Isto kao i gore
8 Neven Čale Članak 1., BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - PFI Moje razumijevanje je da je ovime nametnuta načelna obveza izrade bilješki u skladu s MRS 34. Sukladno tome smatramo da bi radi jasnoće bilo bolje da je to izričito navedeno u tekstu propisa. Nije prihvaćen Vidi prethodne odgovore.