Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Meditta Hajdinac II.     OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, 1.Ocjena stanja Poštovani, u odjeljku 1. Ocjena stanja, cjeline tri, udruge, zaklade, vjerske zajednice, javne ustanove, turističke zajednice jednim imenom nazivamo organizacije civilnog društva. Također uloga volonterskih centara je i pružanje potpore organizatorima koji se sustavno bave volontiranjem kao i unaprjeđenje suradnje između organizacija civilnog društva i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (lokalne vlasti). Riječ natječaji za projekte udruga bi možda trebalo promijeniti u natječaj za organizacije civilnog društva. Djelomično prihvaćen U odnosu na primjedbu napominjemo da je primjedba usvojena u terminolološkom dijelu na način da su riječi „natječaji za projekte udruga“ zamijenjene riječima „natječaji za projekte ciivlnog društva.“ U preostalom dijelu primjedbe ističemo da organizatori volontiranja, osim organizacija civilnog društva, mogu biti i javne ustanove, turističke zajenice te druge pravne osobe koje nisu osnovane s ciljem stjecanja dobiti (neprofitne pravne osobe), državna tijela kao i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
2 Agencija za mobilnost i programe Europske unije PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOLONTERSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 2. U cijelom tekstu članka predlažemo riječi "lokalne zajednice" zamijenit riječju "zajednice" budući da volonteri mogu djelovati i na regionalnoj, i na inacionalnoj razini, pa i šire. Prihvaćen Tekst je izmijenjen u skladu s prijedlogom.
3 Hrvatski Crveni križ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOLONTERSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 7. • U članku 7. Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu, s konačnim prijedlogom zakona (članak 8a. Zakona o volonterstvu) predlažemo izmjenu stavka 1. tako da glasi: „Program volonterskog centra je program koji organizacije civilnog društva provode u skladu s potrebama lokalne zajednice, pružajući potporu u organiziranju, koordiniranju i provedbi volonterskih aktivnosti, a kroz koji pružaju relevantne informacije iz područja volonterstva i promiču vrijednosti volontiranja, provode izobrazbu iz područja menadžmenta volontiranja, promoviraju primjere dobre prakse te poduzimaju druge aktivnosti s ciljem jačanja volonterstva u zajednici u kojoj djeluju.“ Hrvatski Crveni križ je najveći organizator volontiranja u Republici Hrvatskoj. Apeliramo da se omogući provedba programa volonterskih centara bez posredovanja između organizacija civilnog društva i volontera kako bi Hrvatski Crveni križ ravnopravno mogao provoditi programe volonterskih centara i prijavljivati se na natječaje koji omogućuju sredstva za razvoj i provedbu volonterskih programa i aktivnosti usmjerenih razvoju volonterstva, a na koje se trenutno ne može prijavljivati. Hrvatski Crveni križ broji više od 14 000 volontera te je najveća humanitarna organizacija u RH i dio najveće svjetske humanitarne mreže utemeljene na dobrovoljnoj djelatnosti – Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Upravo volonteri su pokretači Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca te je volonterstvo (dobrovoljnost, eng. voluntary service) i jedno od sedam temeljnih načela Pokreta. Hrvatski Crveni križ kao dio najveće humanitarne organizacije na svijetu, a u skladu s temeljnim načelima Pokreta, uvelike ovisi upravo o dobrovoljnom radu volontera. Nije prihvaćen Hrvatski Crveni križ (HCK) je organizator volontiranja koji provodi volonterske programe, što je različito od programa volonterskog centra definiranog u predloženom članku 8.a, a koje ministarstvo nadležno za volonterstvo financira više od 10 godina. Uloga Hrvatskog Crvenog križa u razvoju volonterstva i organizaciji volontera nije sporna te je utvrđena i u članku 3. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (Narodne novine, broj 71/10 i 136/20). Iako Hrvatski Crveni križ ima stalne izvore prihoda, propisane navedenim Zakonom, neosporno je da bi proširenje mogućnosti financiranja konkretnih volonterskih programa koje organizira ne samo HCK već i drugi organizatori volontiranja u Republici Hrvatskoj značajno doprinijelo daljnjem razvoju volonterstva. Financiranje volonterskih programa predmet je sektorskih analiza resornih tijela i programiranja za povlačenje sredstava iz europskih fondova, a ne ovog Zakona.
4 Meditta Hajdinac PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOLONTERSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 7. Članak 7. zamijeniti riječ udruge sa riječi organizacije civilnog društva. Nije prihvaćen Dio članka odnosi na se na Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15)
5 Sonja Juričić Cvitan PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOLONTERSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 8. U članku 10. predlaže se razmotriti zabrana volontiranja volonterima, kojim se pružaju usluge djeci, osobama s invaliditetom, starijim i nemoćnim osobama, bolesnim osobama ili osobama koje su lišene poslovne sposobnosti iz razloga navedenih u članku 10. stavku 2., na isti način kako je to zabranjeno radnicima koji pružaju uslugu djeci, osobama s invaliditetom, starijim i nemoćnim osobama, bolesnim osobama ili osobama koje su lišene poslovne sposobnosti kako se ne bi dogodila situacija da se stroži uvjeti zahtijevaju za volontere nego za radnike, što nije logično. S obzirom na to da je dodan stavak da organiziranje volontiranja nije dopušteno organizatorima volontiranja iz članka 7. ovoga Zakona ako kod njihovih odgovornih osoba postoje okolnosti iz stavka 2. ovoga članka, predlaže se dodati odredbu u kojoj će se jasno definirati na koji način se to dokazuje (izjavom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću ili posebnim uvjerenjem iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa ili dr.). Ukoliko se isto dokazuje posebnim uvjerenjem iz kaznene evidencije, a s obzirom na to da sukladno članku 14. Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji nitko nema pravo zahtijevati od građana da podnesu dokaze o svojoj osuđivanosti ili neosuđivanosti, osim iznimno u slučaju poslova koji podrazumijevaju redovite kontakte s djecom, predlaže se u jasno utvrditi ovlast organizatora volontiranja da pribavi posebno uvjerenje o podacima iz kaznene evidencije za odgovorne osobe. Nije prihvaćen Prekršajnim odredbama ovog Zakona predviđeno je sankcioniranje postupanja protivno odredbama članka 10. stavka 2. ovoga Zakona. Valja napomenuti da je odredbama o nadzoru propisan nadzor nad uvjetima i načinom rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba koje provode inspekcije središnjih tijela državne uprave, svaka u okviru svoje nadležnosti.
6 Agencija za mobilnost i programe Europske unije PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOLONTERSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 9. Predlažemo riječi „od 30 sati tjedno“ zamijeniti riječima: „od 38 sati tjedno“ ili "od 40 sati tjedno". Naime, najveći program Europske unije za volontiranje, Europske snage solidarnosti (ESS), definira volontiranje kao aktivnost od najmanje 30 i najviše 38 sati tjedno. Ako u novom Zakonu o volonterstvu ostane ograničenje od 30 sati tjedno, program ESS bit će neusklađen s domaćim propisom. Prihvaćen Primjedba je prihvaćena i promjena je unesena u tekst.
7 Hrvatski Crveni križ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOLONTERSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 10. • U članku 10. Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu, s konačnim prijedlogom zakona, (članak 12. stavak 1. Zakona o volonterstvu) predlažemo izmjenu tako da glasi: „(1) Dijete koje je navršilo 15 godina života (u daljnjem tekstu: maloljetni volonter) može sklopiti ugovor o volontiranju i volontirati samo uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika“. U praksi su se događale situacije u kojima bi dijete kojemu je određen skrbnik, a roditelji nisu lišeni roditeljske skrbi, izrazilo želju za volontiranjem, a zbog nedostupnosti roditelja ne bi bilo u mogućnosti odraditi željeni volonterski rad, stoga smatramo da je oportuno dopustiti i toj djeci mogućnost volontiranja uz pristanak skrbnika. Nije prihvaćen Zakonski zastupnik je širi pojam koji obuhvaća i roditelja i skrbnika.
8 ĐURĐICA FRIŠ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOLONTERSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 11. Organiziram i koordiniram volonterske aktivnosti u osnovnoj školi ,a u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa.Škola nastavniku može izdati Imenovanje za povjerenika Crvenog križa.Može li se učenicima dodijeliti potvrda o volontiranju koja će im kasnije donijeti bodove pri upisu u srednju školu? Primljeno na znanje Zajednički, dodatni i posebni elementi vrednovanja kandidata za upis u prvi razred srednje škole utvrđeni Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj 49/15 i 47/17).
9 Hrvatski Crveni križ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOLONTERSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 14. • Vezano za članak 14. Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu, s konačnim prijedlogom zakona (članak 17. stavak 5. Zakona o volonterstvu) ukazujemo na važnost uključivanja tražitelja međunarodne zaštite u volonterske aktivnosti, ali svakako u tom slučaju je potrebno isključiti odredbu da se ugovor smatra dokazom o opravdanosti privremenog boravka. Tražitelji međunarodne zaštite bi trebali moći volontirati, ali da im to ne utječe na opravdanost ostanka u zemlji. Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje i dodatno će se razmotriti prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona.
10 Sonja Juričić Cvitan PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOLONTERSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 16. U članku 21. predlaže se povećati broj članova s predstavnicima organizacija civilnog društva (OCD), tako da bude zadržan isti omjer predstavnika/predloženih od javnog sektora i predstavnika organizacija civilnog društva, koji je postojao i prije. Za ilustraciju po postojećem Zakonu bilo je 6 predstavnika tijela javne vlasti, 7 predstavnika organizacija civilnog društva i 6 nezavisnih stručnjaka (od kojih 3 predlažu organizacije civilnog društva, a 3 jedinice lokalne i područne samouprave). Dakle, sveukupno 10 predstavnika/predloženih od OCD-a i 9 predstavnika/predloženih od javnog sektora. Prema predloženim izmjenama sada bi imali 10 predstavnika tijela javnog sektora, 6 predstavnika OCD-a/organizatora volontiranja i 3 nezavisna stručnjaka, koje opet predlaže javni sektor. Dakle, sveukupno 13 predstavnika javnog sektora i 6 predstavnika OCD-a/organizatora volontiranja, s tim da prema izmjenama to i ne bi morali biti OCD-i, nego bi mogli biti i organizatori volontiranja koji nisu OCD-i, pa bi se udio predstavnika OCD-a u odnosu na javni sektor mogao još više mogao smanjiti. Naime, u obrazloženju je donekle objašnjen razlog zašto su se dodali predstavnici javnog sektora, ali nije jasan razloga zašto je smanjen broj nezavisnih stručnjaka i to tako da su ostavljena 3 stručnjaka koje imenuje opet tijelo javnog sektora (jedinica lokalne i područne samouprave), a izbačeni su nezavisni stručnjaci koje predlažu organizacije civilnog društva. Također, nije objašnjen razloga zašto se omjer povećao u korist tijela javnog sektora i to 2/3 većinom u korist javnog sektora, u odnosu na OCD-ove/organizatore volontiranja. Slijedom navedenog, može se vrlo očigledno pretpostaviti da će predstavnici javnog sektora redovito preglasavati OCD-ove/organizatore volontiranja u odlučivanju o volonterstvu, i to kada odbor: – predlaže mjere za unapređenje položaja volontera u društvu, – u suradnji s nadležnim tijelima predlaže propise o pogodnostima za volontere, – odlučuje o dodjeli državne nagrade za volontiranje, – daje inicijativu za donošenje ili izmjenu propisa kojima se uređuje volonterstvo, – donosi Etički kodeks volontiranja, – poduzima druge aktivnosti radi razvoja volonterstva, – obavlja druge mjere i aktivnosti utvrđene ovim Zakonom. Isto tako, javni sektor će redovito preglasavati OCD-ove/organizatore volontiranja kod izbora predsjednika (čl 22). Stoga je ovaj prijedlog odredbe izuzetno nedemokratična, te ako bude prihvaćena OCD-ima neće biti osigurano ravnopravno odlučivanje, odnosu na javni sektor, o pitanjima koje ih se izravno tiču njih i njihovog rada. Slijedom navedenog, predlaže se ili smanjiti broj predstavnika/predloženih od javnog sektora ili povećati broj OCD-a koji su organizatori volontiranja, tako da se osigura omjer koji je postojao i prije. Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje i dodatno će se razmotriti prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona.
11 Agencija za mobilnost i programe Europske unije PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOLONTERSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 20. Predlažemo dodati novi stavak 8.: "(8) Youthpass potvrda koja se izdaje u svrhu volontiranja u EU programima (Europske snage solidarnosti, Erasmus+ i njihovi sljednici) predstavlja potvrdu o volontiranju putem EU programa i nije potrebno izdavati dodatne potvrde". Nije prihvaćen Kako je Youthpass potvrda definirana EU programima smatramo da istu nije potrebno definirati u nacionalnom zakonodavstvu.
12 Hrvatski Crveni križ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOLONTERSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 20. • Vezano za članak 20. Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu, s konačnim prijedlogom zakona (članak 32. Zakona o volonterstvu) molimo da se potvrde o volontiranju daju na zahtjev volontera, obzirom da iz teksta Zakona nije razvidno u kojem trenutku se takve potvrde izdaju. Predlažemo sljedeći tekst: „Na zahtjev volontera izdati pisanu potvrdu o volontiranju te u nju upisati podatke propisane ovim Zakonom.“ Nije prihvaćen Potvrda o volontiranju izdaje se na zahtjev volontera za kratkotrajne volonterske aktivnosti. S obzirom na dugotrajnost volontiranja i učinke koje proizlaze iz dugotrajnih volonterskih aktivnosti, za iste je potrebno obvezno izdavanje potvrde.
13 Hrvatski Crveni križ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOLONTERSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 21. • Vezano za članak 21. Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu, s konačnim prijedlogom zakona (članak 37. Zakona o volonterstvu) smatramo da osiguranje stalnog nadzora stručne osobe nad volontiranjem i u slučaju kratkotrajnog i dugotrajnog volontiranja u praksi teško provedivo, pa predlažemo da samo stoji „nadzor stručne osobe“ bez riječi „stalni“. Nije prihvaćen Organizatori volontiranja dužni su osigurati kontinuirani nadzor stručne osobe.
14 Meditta Hajdinac PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOLONTERSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 6. Članak 6. Kako je iz prijašnjeg teksta ispravljeno u volonter/volonterka u volonter, pa tako i ovdje potrebno izmijeniti u maloljetni volonter. Prihvaćen Napravljene su izmjene odnosnih odredbi.
15 Meditta Hajdinac PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOLONTERSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 7. Volontiranje organiziraju organizacije civilnog društva koje se sustavno bave volonterstvom. A mogu biti udruge, zaklade,fundacije,... Nije prihvaćen Volontiranje ne organiziraju samo organizacije civilnog društva. Organizatori volontiranja mogu biti i javne ustanove, turističke zajednice te druge pravne osobe koje nisu osnovane s ciljem stjecanja dobiti (neprofitne pravne osobe), državna tijela kao i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
16 Meditta Hajdinac PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOLONTERSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 8. Članak 8. Kako je iz prijašnjih izmjena vidljivo promijeniti korisnica/korisnik u korisnik. Prihvaćen Napravljene su izmjene odnosnih odredbi.
17 Meditta Hajdinac PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOLONTERSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 9. Članak 9. Kako je iz prijašnjih izmjena napravljeno promijeniti riječ volonterke/volontera u volonter. Prihvaćen Napravljene su izmjene odnosnih odredbi.
18 Meditta Hajdinac PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOLONTERSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 11. Upit: Da li je predviđeno volontiranje bilo 30 sati tjedno ili je sad po novom 40 sati? Primljeno na znanje Po trenutno važećem Zakonu o volonterstvu (Narodne novine, broj 58/07 i 22/13) nije dopušteno volontiranje u trajanju duljem od 40 sati tjedno u razdoblju duljem od tri mjeseca bez prekida od najmanje tri mjeseca.
19 Meditta Hajdinac PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOLONTERSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 15. Članak 15. izmjena volonterka/volonter u riječ volonter. Prema priješnjim izmjenama riječi. Prihvaćen Napravljene su izmjene odnosnih odredbi.
20 Meditta Hajdinac PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOLONTERSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 16. Članak 16. slobodnom voljom volontera izmjenu riječi uvrstiti. Kako je i u prijašnjim izmjenama pisalo. Prihvaćen Napravljene su izmjene odnosnih odredbi.
21 Meditta Hajdinac PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOLONTERSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 17. Članaka 17. Riječ volonterka ili volonter stranac zamijeniti sa riječi strani volonter ili volonter stranac. Prihvaćen Napravljene su izmjene odnosnih odredbi.
22 Meditta Hajdinac PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOLONTERSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 25. Članak 25. riječ volonterka ili volonter zamijeniti riječi volonter. Kako je vidljivo iz prijašnjih prijedloga. Prihvaćen Napravljene su izmjene odnosnih odredbi.
23 Meditta Hajdinac PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOLONTERSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 26. Članak 26. promijeniti riječ volonterka/volonter u riječ volonter. Kao i u prijašnjim izmjenama. Prihvaćen Napravljene su izmjene odnosnih odredbi.
24 Meditta Hajdinac PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOLONTERSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 28. Članak 28. izmijeniti volonterka/volonter u riječ volonter. Kao i u prijašnjim izmjenama Prihvaćen Napravljene su izmjene odnosnih odredbi.
25 Meditta Hajdinac PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOLONTERSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 29. Članak 29. izmijeniti volonterka/volonter u volonter. Kao i u prijašnjim člancima. Prihvaćen Napravljene su izmjene odnosnih odredbi.
26 Meditta Hajdinac PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOLONTERSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 30. Članak 30. izmjena riječi volonterka/volonter u riječ volonter. Kao i u prijašnjim izmjenama. Prihvaćen Napravljene su izmjene odnosnih odredbi.
27 Meditta Hajdinac PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOLONTERSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 31. Članak 31. izmijeniti riječ volonterka/volonter u riječ volonter. Kao iz prijašnjih izmjena. Prihvaćen Napravljene su izmjene odnosnih odredbi.
28 Meditta Hajdinac PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOLONTERSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 32. Članaka 32. riječ volonterka/volonter izmjeniti u riječ volonter. Kao iz prijašnjih izmjena. Prihvaćen Napravljene su izmjene odnosnih odredbi.
29 Meditta Hajdinac PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOLONTERSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 34. Članak 34. riječ volonterka/volonter promjeniti u riječ volonter. Prihvaćen Napravljene su izmjene odnosnih odredbi.
30 Meditta Hajdinac PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOLONTERSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 35. Članaka 35. riječ volonterka/volonter zamijeniti sa riječi volonter. Prihvaćen Napravljene su izmjene odnosnih odredbi.