Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika u postupku i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska radiotelevizija PRAVILNIKO OBRASCIMA U OVRŠNOM POSTUPKU, NAČINU ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE IZMEĐU SUDIONIKA I NAČINU DODJELE PREDMETA U RAD JAVNOM BILJEŽNIKU Kao velikom ovrhovoditelju koji godišnje pokreće cca 100.000,00 ovršnih prijedloga ( HRT), lijepo molimo da nam se da mogućnost dopune OBRASCA -Prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave (OBRAZAC 1) i Prijedloga za ovrhu na temelju ovršne isprave (OBRAZAC 6), na način da se uz podatke o ovrhovoditelju (naziv, adresa, sjedište, OIB, broj računa) doda kao podatak INTERNA OZNAKA OVRHOVODITELJA (poziv na broj). Mogućnost dopune s podatkom o internoj oznaci ovrhovoditelja ( poziv na broj) je od iznimne važnosti za ovršenika, jer će na samom prijedlogu za ovrhu ovršenik dobiti uputu o načinu plaćanja na koje se poziva od strane javnog bilježnika da u roku 15 dana ispuni svoju obvezu prema ovrhovoditelju. Od iznimne je važnosti i za ovrhovoditelja koji će po primitku uplate po prijedlogu za ovrhu moći najkasnije u roku 15 dana obavijestiti javnog bilježnika da je ovršenik ispunio svoju obvezu , te da nema potrebe za donošenje rješenja o ovrsi. Interna oznaka (poziv na broj) je osobito važan podatak kod ovrhovoditelja poput nas, ali i drugih ovrhovoditelja koji imaju velik broj ovršnih postupaka, radi lakšeg prepoznavanja i automatskog knjiženja uplata po određenom ovršnom prijedlogu. Nije prihvaćen Predloženi podatak nije zakonski obvezan, a uz odgovarajuća informatička rješenja kod ovrhovoditelja isti više nije nužan.
2 HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA Značenje pojedinih izraza, Članak 3. Čl. 3. U čl. 3. Pravilnika definirani su određeni pojmovi no isti se u daljnjem dijelu nigdje ne spominju kao npr. eNotar, Primatelj i slično. Nisu definirane osnovne stvari kao što su način pristupa javnih bilježnika informacijskom sustavu kroz eNotar, što predstavlja korisnički pretinac javnog bilježnika u smislu Pravilnika, potpisuju li se prilozi uz prijedlog za ovrhu elektroničkim potpisom, koji je njihov format te maksimalna veličina, na koji način i obavlja li se uopće komunikacija sa ovrhovoditeljem fizičkom osobom koji je podnio prijedlog u poslovnici FINA-e u fizičkom obliku i dalje. Prihvaćen Prihvaća se
3 HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA Primjena pravila o elektroničkoj komunikaciji, Članak 4. Čl. 4. Uz Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji nužno je uvrstiti i odredbu da se elektronička komunikacija odvija i prema odredbama Pravilnika o radu u sustavu eSpis („Narodne novine“, broj 35/2015, 123/2015, 45/2016, 29/2017, 112/2017, 119/2018, 39/2020, 138/2020, 147/2020) osim ako neke odredbe nisu isključene ovim Pravilnikom. Ta iz razloga jer je isto i napisano u čl. 3. st. toč. 2. prijedloga ovog Pravilnika i zato što se sudovi istim sustavom služe. Prihvaćen Prihvaća se
4 HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA Način pristupa , Članak 5. Čl. 5. U čl. 5. potpuno izostaju odredbe o pristupu javnih bilježnika sustavu kroz eNotar. Budući da te odredbe ne postoje prema odredbi čl. 3. Pravilnika trebale bi se primjenjivati odredbe Pravilnika o elektroničkoj komunikaciji u kojem su u čl. 6. javni bilježnici definirani kao vanjski korisnici, što u odnosu na tu definiciju i položaj nije u skladu sa ulogom javnih bilježnika kao povjerenika suda u postupcima ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. Javni bilježnici trebaju imati pristup potpuno jednak pristup sustavu kao i sudovi bez ijedne iznimke inače ne mogu raditi posao koji im nalažu odredbe Ovršnog zakona. Također potpuno je neprihvatljivo da javni bilježnici pristupaju sustavu kroz NIAS jer je isto potpuno nepraktično. Nije prihvaćen Što se tiče prihvatljivosti pristupanja kroz NIAS, ukazujemo na članak 7. stavak 3. Zakona o državnoj informacijskoj infrastrukturi („Narodne novine“ broj 92/14.) koji propisuje obvezu korištenja NIAS-a i koji svejedno podržava sve vjerodajnice, a na pružatelju usluga je da odredi razinu sigurnosti. Uz navedeno članku 3. Pravilnika propisan je definicija informacijskog sustava koji komunicira (odnosno je povezan) s drugim informacijskim sustavima koje koriste sudionici ovršnog postupka (te na taj način je pokriven eNotar, a ujedno i javni bilježnici kao povjerenici suda u postupcima ovrhe).
5 HUAN Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja PRAVILNIKO OBRASCIMA U OVRŠNOM POSTUPKU, NAČINU ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE IZMEĐU SUDIONIKA I NAČINU DODJELE PREDMETA U RAD JAVNOM BILJEŽNIKU, Oblik i potpisivanje prijedloga u elektroničkom obliku Trenutni sustav e komunikacije je relativno spor i kompliciran te upload i elektroničko potpisivanje, kao i download pojedinog dokumenta traje i nekoliko minuta te ima povremene ispade. Navedeno je nekako provedivo u parničnom postupku gdje korisnik uploada i skida nekoliko dokumenata dnevno, kao i kod sporadičnih izrada ovršnih prijedloga. Međutim, veliki broj ovrhovoditelja, odnosno odvjetnika, ovršne prijedloge izrađuje u većem broju, odnosno masovno; i više tisuće ovršnih prijedloga u jednom navratu. Sada izrada primjerice 3000 ovršnih prijedloga u pisanom obliku, skupa sa potpisivanjem, traje maksimalno oko dva, tri dana. Prema ovom novom prijedlogu, s obzirom na vrijeme potrebno za upload i potpis prema trenutnoj verziji e sustava, vrijeme potrebno za odradu npr 3000 ovršnih prijedloga, biti će i 25 radnih dana. Dakle puno dulje nego sada, a to nije cilj elektronifikacije. Dakle, kako bi se postupak uistinu pojednostavio i ubrzao, potrebno je omogućiti jednu od sljedeće dvije varijante; 1. masovni upload i masovni automatski potpis dokumenata, velikog broja ovršnih prijedloga odjednom. Masovni automatski attach (pridodavanje) vjerodostojne isprave i povezivanje zajedničkom poveznicom sa konkretnim ovršnim prijedlogom ili izrada istog kao sastavnog dijela obrasca ovršnog prijedloga. 2. omogućiti sustav s kojim će se moći uz određene uvjete povezati izravno sustav korisnika te se time masovno uploadati podaci izravno iz sustava korisnika u e-ovrhe. Masovni automatski attach (pridodavanje) vjerodostojne isprave i povezivanje zajedničkom poveznicom sa konkretnim ovršnim prijedlogom. Navedeni način se primjenjuje u Slovenskom sustavu, dakle sukladan je zakonu i tehnički izvediv. U Sloveniji se čak niti ne prilaže vjerodostojna isprava, nego se ona podnese kao dokaz u slučaju prigovora ovršenika. Djelomično prihvaćen Navedeno tehničko rješenje biti će sadržajno prihvaćeno kroz mrežni servis za velike korisnike.
6 OWENS, HOUŠKA I PARTNERI, odvjetničko društvo d.o.o. Oblik i potpisivanje prijedloga u elektroničkom obliku , Članak 7. Potpisivanje prijedloga za ovrhu kvalificiranim elektroničkim potpisom će biti izuzetno otežano vjerovnicima koji su u odnosu s velikim brojem dužnika. Vjerovnicima koji, primjerice, na mjesečnoj, polugodišnjoj ili godišnjoj razini podnose stotine ili tisuće prijedloga za ovrhu, fizički je vrlo teško i dugotrajno prijedloge za ovrhu potpisivati kvalificiranim elektroničkim potpisom. Ručno potpisivanje prijedloga za ovrhu traje 1-2 sekunde, dok potpisivanje kvalificiranim elektroničkim potpisom traje i do 30 sekundi po jednom dokumentu. U situaciji kada neki pružatelj javnih usluga, osiguravajuće društvo, banka, telekom operater i sl. u jednom mjesecu mora utužiti 1000 dužnika, isti mora uložiti značajno vrijeme, a samim time i resurse, što uzrokuje dodatne troškove čiju naplatu nije u mogućnosti zatražiti od ovršenika. Identični problem javlja se i prilikom samog podnošenja prijedloga za ovrhu putem elektroničke komunikacije, koji postupak traje i više od 1 minute za svaki pojedini predmet. Stoga je nužno osigurati mogućnost simultanog/istovremenog potpisivanja i podnošenja više prijedloga za ovrhu, bez čega nema preduvjeta za brzu i efikasnu naplatu potraživanja. Djelomično prihvaćen Navedeno tehničko rješenje biti će sadržajno prihvaćeno kroz mrežni servis za velike korisnike.
7 Financijska agencija Oblik i potpisivanje prijedloga u elektroničkom obliku , Članak 7. Predlažemo dopuniti članak 7. u dijelu koji se odnosi na mogućnost da ovrhovoditelj fizička osoba dostavi prijedlog za ovrhu Fini (koja isti prosljeđuje sudu u strojno čitljivom obliku kako je propisano odredbom članka 39.a stavka 3. Ovršnog zakona), a radi propisivanja postupanja Fine u situacijama koje će se zacijelo događati u praksi (npr. ako prijedlog dostavi neovlaštena osoba, ako prijedlog nije dostavljen na propisanom obrascu, ako podnositelj ne naznači kojem sudu ga podnosi i dr.). Također, potrebno je propisati na koji će način ovrhovoditelj rješenje o ovrsi kojim je određena ovrha na novčanoj tražbini po računu i koje mu je dostavljeno u njegov siguran elektronički poštanski pretinac u strojno čitljivom obliku dostavljati Fini na provedbu radi ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika. Djelomično prihvaćen Navedeni prijedlog biti će prihvaćen kroz informatičko rješenje koje omogućava jasnu distinkciju ovrhovoditelja fizičke osobe i Financijske agencije putem koje se podnosi prijedlog.
8 HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA Oblik i potpisivanje prijedloga u elektroničkom obliku , Članak 7. Čl. 7. Potpuno izostaju odredbe o tome moraju li Prilozi uz prijedlog za ovrhu biti potpisani kvalificiranim elektroničkim potpisom ili ne te u kojem formatu se podnose (pdf, jpeg i tiff). Nije propisana maksimalna veličina pojedinog priloga (5 Mb, 10Mb ili više). Potrebno je propisati da će se prilozi koji premašuju propisanu veličinu razdijeliti i dodatno označiti brojevima od 1 pa nadalje. Prihvaćen Prihvaća se
9 HUAN Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja Oblik i potpisivanje prijedloga u elektroničkom obliku , Članak 7. Bilo bi potrebno e sustav povezati sa sustavima državne uprave, MUP, HZMO, porezna uprava, gdje bi sustav sam automatski vratio ovrhovoditelju ovršni prijedlog na koji su uneseni pogrešni podaci (podaci o imenu, prezimenu, OIBu..) na ispravak, kako se ne bi nepotrebno zagušivao sam pravosudni sustav – bilježnici i suci. Nije prihvaćen Ovršnom zakonom utvrđena je nadležnost javnog bilježnika za ispitivanje urednosti prijedloga za ovrhu
10 HUAN Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja Oblik i potpisivanje prijedloga u elektroničkom obliku , Članak 7. Cilj zakonskih izmjena na koje se veže ovaj pravilnik je automatizacija, ubrzanje, pojednostavljenje. Ukoliko će se koristiti trenutna verzija sustava, neće se postići cilj zakonskih izmjena. I sam GDPR daje zahtjev prema kojem treba ići u smjeru automatizacije u svim procesima u kojima je to moguće, kako bi se maksimalno izbjegao ručni rad sa osobnim podacima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
11 HUAN Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja Oblik i potpisivanje prijedloga u elektroničkom obliku , Članak 7. Ukoliko se ne omogući automatsko povezivanje sustava i/ili masovna izrada dokumenata, također će i samim sudovima/bilježnicima biti prilično otežano poslovanje. U slučaju zaprimanja velikog broja ovršnih prijedloga odjednom, svaki će bilježnik morati odraditi i donošenje velikog broja rješenja o ovrsi. Tu su i druge radnje koje se odrađuju i odrađivati će se na velikom broju predmeta. Automatizacijom radnji za koje je to moguće, i sudovi/bilježnici će umjesto gubitka vremena i kadrova, određene poslove moći odrađivati masovno i automatski. navedeno je moguće kao masovna odrada i u sadašnjem sustavu javnih bilježnika - u slučaju prelaska na odradu jednog po jednog predmeta i ručnog uploada u sustav jednog po jednog rješenja u, postupak će i u toj fazi nazadovati u odnosu na trenutnu situaciju. To nije cilj elektronifikacije. Nije prihvaćen Ovršnom zakonom utvrđena je nadležnost javnog bilježnika za ispitivanje urednosti prijedloga za ovrhu.
12 OWENS, HOUŠKA I PARTNERI, odvjetničko društvo d.o.o. Postupanje po prijedlozima za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave, Članak 8. Članak 8. Nužno je propisati obvezu suda da obavijesti ovrhovoditelja o javnom bilježniku kojem je predmet povjeren u rad, kao i o poslovnom broju predmeta. U suprotnom će doći do kolapsa sudskih pisarnica zbog preopterećenosti, te do stvaranja dodatnih troškova ovrhovoditeljima koji će morati uložiti dodatno vrijeme samo da saznaju tko postupa po njihovom predmetu. Automatsko povjeravanje prijedloga za ovrhu u rad javnim bilježnicima uzrokuje značajne poteškoće za sve ovrhovoditelje koji vode veći broj postupaka. Primjerice, ako telekom operater podnosi 200 prijedloga za ovrhu protiv ovršenika na području Grada Zagreba, isti je primoran surađivati s gotovo stotinu javnih bilježnika na tom području. Navedeno iziskuje utrošak dodatnih ljudskih resursa i vremena, u dijelu komunikacije s javnim bilježnicima, provjere i plaćanja njihovih računa, evidencije poslovnih brojeva, stanja predmeta itd. Pored toga, čitav niz javnih bilježnika u Republici Hrvatskoj nema dovoljno ljudskih resursa ni iskustva u vođenju velikog broja ovršnih postupaka, što će zasigurno uzrokovati probleme i dulje trajanje ovršnih postupaka. Nadalje, predmetnim Pravilnikom je nužno regulirati rokove, pa tako i u članku 8. stavku 1., koji uopće ne sadrži rok u kojem se prijedlozi za ovrhu povjeravaju u rad javnim bilježnicima, kao ni rok u kojem se javnim bilježnicima prijedlog za ovrhu mora dostaviti. Članak 8. stavak 4. Nužno je pobliže odrediti što su to „objektivne i subjektivne okolnosti“, kako bi se izbjegla različita tumačenja i postupanja predsjednika sudova, ali i njihova arbitrarnost, koja je predloženim rješenjem posve dopuštena. Nije prihvaćen Javni bilježnik će pozvati ovrhovoditelja na uplatu predujma za dostavu obavijesti ovršeniku, pa će najkasnije tim trenutkom ovrhovoditelja saznati kod kojeg se javnog bilježnika predmet nalazi. U odnosu na drugu primjedbu, događaji u protekloj i ovoj godini jasno su pokazali da su životne okolnosti nepredvidljive te je neprihvatljivo kazuistički propisivati situacije, već je nužno da pravna norma bude dovoljno apstraktna kako bi bila primjenljiva na različite situacije. Zaključak o arbitrarnosti je promašen jer arbitrarnost pretpostavlja odsutnost kriterija prilikom odlučivanja o nečijim pravima ili obvezama u konkretnom slučaju se ne razmatraju prava i obveze već se isključivo radi o efikasnom upravljanju poslovnim procesima što ga se ne može govoriti o arbitrarnosti.
13 HUAN Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja Postupanje po prijedlozima za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave, Članak 8. Komentar na stavak 3.; Kako će se predmeti dodjeljivati kada jedan ovrhovoditelj pošalje tisuće ovrha? Sustav mora biti kapacitiran za trenutnu automatsku dodjelu. Ovrhovoditelj bi trebao dobiti u najkraćem roku informaciju kojem je bilježniku dodijeljen njegov predmet. Također, na koji način će ovrhovoditelj dobivati informaciju o status predmeta (podatak o jb, datum dostave, broj spisa…)? Treba omogućiti povezivanje sustava ovrhovoditelja i predmetnog e sustava kako bi primjerice ovrhovoditelj mogao dohvatiti povratne podatke o dodijeli broja ovrhe za svoje predmete. Općenito, bilo bi potrebno kao što je to u Slovenskom sustavu, omogućiti povezivanje e sustava Ministarstva i sustava ovrhovoditelja tako da se svi podaci vezani uz predmet mogu i same dohvatiti od strane ovrhovoditelja. Nije prihvaćen Javni bilježnik će pozvati ovrhovoditelja na uplatu predujma za dostavu obavijesti ovršeniku, pa će najkasnije tim trenutkom ovrhovoditelja saznati kod kojeg se javnog bilježnika predmet nalazi.
14 HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA Dodjela poslovnog broja, Članka 9. Čl. 9. Upisnik koji se naziva Upisnik povjerenih spisa nije predviđen Javnobilježničkim poslovnikom. Postoji Upisnik povjerenih poslova (u koji se trenutno upisuju isključivo povjereni ostavinski postupci). Ako će se i sudski broj spisa i broj povjerenog posla (UPP) određivati kroz sustav eSpis istovremeno ili barem neposredno jedan iz drugog onda je potrebno mijenjati odredbe Javnobilježničkog poslovnika, Sudskog poslovnika i Pravilnika o radu u sustavu eSpis. Prihvaćen Prihvaća se.
15 HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA Dostava prijedloga za ovrhu, Članak 10. Čl. 10. Budući je siguran elektronički poštanski pretinac definiran kao pretinac elektroničke pošte pod nadzorom administratora sustava (ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa) potpuno je nejasno kako bi javni bilježnici trebali primati predmete u rad budući da se isti u svom svakodnevnom službenom radu ne koriste sustavom eSpis ili sustavom elektroničke komunikacije već sustavom eNotar. Stoga nije jasno kako će javni bilježnici primati predmete u rad i kako će se određivati da je isti zaprimljen. Nije prihvaćen Javni bilježnici su obvezni sudionici e-komunikacije.
16 HUAN Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja Dostava prijedloga za ovrhu, Članak 10. Komentar na stavak 1.; Čl. 14. Pravilnika o elektroničkoj komunikaciji se neće primjenjivati na primitak od strane javnog bilježnika? Kako će ovrhovoditelj dobiti potvrdu o trenutku pokretanja ovršnog postupka, odnosno trenutku dodjele predmeta u rad pojedinom bilježniku? Komentar na stavak 2.; Hoće li dodjela predmeta bilježniku u rad biti trenutna, dakle odmah po uploadu dokumenta u e sustav od strane ovrhovoditelja ili će biti vremenska praznina? Ukoliko će biti vremenske praznine, onda bi bila potrebna izmjena Ovršnog zakona u smislu da se trenutkom pokretanja ovršnog postupka smatra trenutak uploada ovršnog prijedloga u sustav. Nije prihvaćen Sustav će vratiti potvrdu o primitku koja će biti u elektroničkom obliku. Ovršni zakonom je propisan način dodjele spisa javnom bilježniku, kojim nije predviđena nikakva vremenska praznina.
17 OWENS, HOUŠKA I PARTNERI, odvjetničko društvo d.o.o. Postupanje po prigovoru ovršenika, Članak 11. Nužno je definirati rok u kojem će javni bilježnik čitav spis dostaviti nadležnom sudu na odlučivanje. Također je neophodno da se o istome dostavlja obavijest ovrhovoditelju, kako bi isti uopće znao da je izjavljen prigovor te da se spis više ne nalazi u radu kod javnog bilježnika. Konačno, neophodno je definirati i rok u kojem je javni bilježnik dužan postupiti po prijedlogu za ovrhu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se jer je u članku 281. Ovršnog zakona propisan rok za postupanje javnih bilježnika, a i sam ovršni postupak je definiran kao hitan, nema dvojbe oko hitnosti postupanja u ovršnom postupku. Nadalje, po zaprimanju spisa na sudu isti će ovrhovoditelju dostaviti prigovor.
18 HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA Postupanje po prigovoru ovršenika, Članak 12. Čl. 12. Odredba kojom se propisuje da se na sva pitanja koja nisu uređena ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe Zakona o parničnom postupku je potpuno nejasna. Prihvaćen Prihvaća se
19 Financijska agencija PRAVILNIKO OBRASCIMA U OVRŠNOM POSTUPKU, NAČINU ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE IZMEĐU SUDIONIKA I NAČINU DODJELE PREDMETA U RAD JAVNOM BILJEŽNIKU, PRILOZI Predlažemo ovim Pravilnikom propisati samo obrasce prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne odnosno ovršne isprave čije je propisivanje predviđeno Ovršnim zakonom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
20 OWENS, HOUŠKA I PARTNERI, odvjetničko društvo d.o.o. PRILOZI, PRILOG 1. OBRAZAC PRIJEDLOGA ZA OVRHU NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE PRIJEDLOG ZA OVRHU NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE Dvaput se ponavlja „Punomoćnik ovrhovoditelja“. Ako se pritom ima na umu „Punomoćnik ovršenika“, navedeno nema nikakvog smisla, jer ovršenik u trenutku podnošenja prijedloga za ovrhu ne može imati punomoćnika u postupku, jer postupak do tog trenutka još nije bio niti pokrenut. Sve navedeno se odnosi i na obrazac prijedloga za ovrhu na temelju ovršne isprave. OVRŠNI ZAHTJEV TRAŽBINA NA OSNOVU/OPIS TRAŽBINE: U potpunosti je nejasno što bi trebalo navesti u ovim rubrikama. Navedeno se odnosi i na obrazac prijedloga za ovrhu na temelju ovršne isprave. IZNOS KAMATE (INFORMATIVNI IZNOS NA DAN PODNOŠENJA PRIJEDLOGA): Što znači „informativni iznos“? Ovrhovoditelj bi trebao utrošiti dodatno značajno vrijeme i resurse da ovršeniku izračuna iznos ZAKONSKIH kamata do dana podnošenja prijedloga za ovrhu? Iznos kamata koji će do trenutka dostave prijedloga za ovrhu ovršeniku već biti potpuno drugačiji (veći)? Pored toga, ako se radi o samo „informativnom“ iznosu, ovrhovoditelj je u rubriku slobodan upisati bilo koji iznos, pa i onaj višestruko veći od stvarnog? Što ako ovrhovoditelj upiše manji iznos? Time se smatra da nije utužio dio duga ili da je dio duga oprostio? Navedena rubrika nije u skladu s Ovršnim zakonom, nepotrebna je i uzrokuje potencijalno velike probleme u primjeni. Sve navedeno se odnosi i na obrazac prijedloga za ovrhu na temelju ovršne isprave. POČETAK TIJEKA ZATEZNE KAMATE - DATUM DOSPJELOSTI: Što ako je jednim prijedlogom za ovrhu obuhvaćeno više glavnica, svaka sa svojim datumom dospijeća? U tom slučaju nije moguće pravilno ispuniti predmetnu rubriku. Sve navedeno se odnosi i na obrazac prijedloga za ovrhu na temelju ovršne isprave NAČIN OBRAČUNA ZATEZNE KAMATE: Nejasno je što bi trebalo upisati u predmetnu rubriku. Matematičku formulu? Naziv vrste obračuna? IZNOS TROŠKOVA: Ovrhovoditelju je na ovakav način nemoguće specificirati koje to troškove potražuje, slijedom čega je i javnom bilježniku nemoguće odlučiti o osnovanosti takvog traženja Nije prihvaćen Obrasci sadrže zakonom propisane podatke za podnošenje prijedloga za ovrhu.
21 Financijska agencija PRILOZI, PRILOG 1. OBRAZAC PRIJEDLOGA ZA OVRHU NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE Predlažemo urediti i dopuniti sadržaj obrasca prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave budući da istom nedostaju neki bitni sastojci bez kojih neće biti moguće valjano odrediti ili provesti ovrhu (primjerice podatak o valuti tražbine i tečaju kada se ne radi o kunama, podatak o kamatnoj stopi i načinu obračuna kamate, podatak o solidarnoj odgvornosti za dug u slučajevima više ovršenika, podatak o računu specifične namjene u situacijama predviđenim odredbom članka 39. Ovršnog zakona i drugo). Ističemo da obrazac mora bit primjenjiv i za podnošenje prijedloga za ovrhu u papiru te mora sadržavati sve moguće opcije u papirnom obliku kako bi predlagatelj mogao specificirati i valjano podnijeti svoj prijedlog za ovrhu. Također, u obrascima prijedloga za ovrhu potrebno je naznačiti koji su podaci neophodni, a koji su opcionalni kod popunjavanja, a kod elektroničkog podnošenja valjalo bi i postaviti kontrole u sustavu. Prihvaćen Prihvaća se.
22 HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA PRILOZI, PRILOG 1. OBRAZAC PRIJEDLOGA ZA OVRHU NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE PRILOG 1. OBRAZAC PRIJEDLOGA ZA OVRHU NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE 1. kamata na glavnicu U obrascu prijedloga za ovrhu predviđeno je upisivanje kamate na glavnicu, dok odredbama Ovršnog zakona nigdje nije propisano da prijedlog za ovrhu treba sadržavati iznos dospjelih kamata na dan podnošenja prijedloga. Kamate teku od dana dospijeća pa do isplate (dakle i nakon podnošenja prijedloga), i svaki u prijedlogu navedeni obračun kamate dok stigne do ovršenika će biti nepotpun i pogrešan. Navođenje tog podatka u prijedlogu moglo bi dovesti u zabludu ovršenika (naročito neuku stranku) koji će smatrati da se radi o konačnom obračunu kamata. Predlaže se tu rubriku brisati. 2. početak tijeka zatezne kamate U obrascu je pogrešno navedeno da je početak tijeka zatezne kamate – datum dospjelosti. Početak tijeka zatezne kamate je dan nakon dana dospijeća tražbine. 3. punomoćnik ovršenika U obrascu se traži popunjavanje podataka o punomoćniku ovršenika, što je podatak koji ne može biti poznat ovrhovoditelju u trenutku podnošenja prijedloga. 4. podaci o ovrhovoditelju Predlaže se dopuna prijedloga sa kontakt podacima ovrhovoditelja i njegovog punomoćnika kako bi se ovršeniku olakšala komunikacija u svrhu rješavanja spora sa ovrhovoditeljem izvansudskim putem, na što ga se upućuje u obavijesti. Nije prihvaćen Obrasci sadrže zakonom propisane podatke za podnošenje prijedloga za ovrhu. Predmetni podaci su navedeni kako bi ovršenik, a po primitku obavijesti točno znao koliki nominalni iznos treba platiti.
23 HUAN Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja PRILOZI, PRILOG 1. OBRAZAC PRIJEDLOGA ZA OVRHU NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE Komentar na polje obrasca "Broj računa" navedenog kao podatak ovrhovoditelja; Misli se na IBAN? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
24 HUAN Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja PRILOZI, PRILOG 1. OBRAZAC PRIJEDLOGA ZA OVRHU NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE Komentar na polje obrasca "Punomoćnik ovrhovoditelja", navedenog nakon zakonskog zastupnika ovršenika; Ovdje treba stajati „Punomoćnik ovršenika“ Prihvaćen Prihvaća se.
25 HUAN Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja PRILOZI, PRILOG 1. OBRAZAC PRIJEDLOGA ZA OVRHU NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE Komentari na polja obrasca "Novčana tražbina"; Što ako postoje i druge stavke u okviru duga osim kamate i glavnice? Npr administrativni i drugi troškovi nastali prije podnošenja ovršnog prijedloga. To je čest slučaj, posebno kod banaka. Ovdje treba dodati najmanje jedno polje koje će se zvati „ostalo“ ili slično. Također, može postojati i više dodatnih stavaka, a na neke će se tražiti obračun zzk, na neke ne. Treba biti transparentan prema dužniku i na ovršnom prijedlogu pobrojati točne stavke koje se od njega traži da budu uplaćene. Polje "Tražbina na osnovu" Što znači ova stavka, što je ovdje potrebno unijeti? Polje "Opis tražbine" Kako točno treba opisati tražbinu, koliko detaljno, koja je ideja ove izmjene? Nije prihvaćen Administrativni troškovi predstavljaju dug ili trošak ovršeniku prema ovrhovoditelju.
26 HUAN Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja PRILOZI, PRILOG 1. OBRAZAC PRIJEDLOGA ZA OVRHU NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE Komentar na dio polja obrasca "Vjerodostojna isprava"; Polje "Redni broj" Što bi to bilo? Npr vrsta vjerodostojne isprave Izvadak iz poslovnih knjiga, nema rednoga broja. Polje "Oznaka isprave " Što bi to bilo? Npr vrsta vjerodostojne isprave Izvadak iz poslovnih knjiga, nema nikakvu posebnu oznaku. Polje "Iznos kamata (informativni iznos na dan podnošenja prijedloga )" Potrebno dodati polje/polja za ostale stavke. Npr administrativni i drugi troškovi nastali prije podnošenja ovršnog prijedloga. Ovršni prijedlog mora biti točan i transparentan. Polje "Početak tijeka zatezne kamate – datum dospjelosti " Nemoguće je u jedno polje unijeti iznose i druge podatke kada se ovrha pokreće za više potraživanja sa sličnom pravnom i stvarnom osnovom. Najbolji primjer su telekom potraživanja odn sva potraživanja koja dospijevaju periodički, i gdje ovrhovoditelj umjesto da za istog ovršenika izrađuje po jedan ovršni predmet za svaki neplaćeni mjesec (račun), pokreće postupak za više mjeseci (računa) odjednom. Nužno je dakle omogućiti (automatski) unos više različitih stavki sa različitim datumima dospijeća. U protivnom bi se jedino moglo protiv jednog dužnika pokrenuti onoliko ovršnih postupaka koliko ima računa (npr 5 umjesto 1) i time dužniku nastaje 5 x veći trošak. Polje "Način obračuna zatezne kamate " Molimo pojašnjenje. Nije prihvaćen Obrasci sadrže zakonom propisane podatke za podnošenje prijedloga za ovrhu.
27 HUAN Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja PRILOZI, PRILOG 1. OBRAZAC PRIJEDLOGA ZA OVRHU NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE Komentar na dio polja obrasca "Troškovi ovrhe"; Polje "Traži se povrat troškova postupka " Nejasno. Molimo potvrdu da ovaj dio označava dio ovršnog prijedloga u kojem se traži ovrha i za troškove postupka. Polje " Iznos troškova " Smatramo kako nije nužno da se podaci o trošku upisuju ručno ili da se vuku iz aplikacije ovrhovoditelja; Tehnički je moguće odraditi unos troška na način da se u samom sustavu predefinira pravilo da sustav sam povuče određeni trošak na određeni iznos duga. Time se onemogućuje ljudska pogreška i namjerna manipulacija ovrhovoditelja, kao i mogućnost pogreške bilježnika/suda pri odobravanju troška. A ujedno se postupak ubrzava i pojednostavljuje. Nije prihvaćen Obrasci sadrže zakonom propisane podatke za podnošenje prijedloga za ovrhu.
28 HUAN Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja PRILOZI, PRILOG 1. OBRAZAC PRIJEDLOGA ZA OVRHU NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE Komentari na dio polja obrasca "Sredstva ovrhe"; Za predmet ovrhe Općenito na imovini molimo potvrdu da je potrebno unijeti kao sredstvo, pljenidba i prijenos. Polje; "Druga sredstva ovrhe" Na šta se ovo odnosi? Nije prihvaćen Obrasci sadrže zakonom propisane podatke za podnošenje prijedloga za ovrhu.
29 HUAN Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja PRILOZI, PRILOG 1. OBRAZAC PRIJEDLOGA ZA OVRHU NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE Komentari na dio polja obrasca "Predmeti ovrhe"; Polje "Drugi propisani podaci potrebi za provedbu ovrhe " Što se ovdje navodi? Polje " Drugi predmeti ovrhe " Što se ovdje navodi? Nije prihvaćen Obrasci sadrže zakonom propisane podatke za podnošenje prijedloga za ovrhu.
30 HUAN Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja PRILOZI, PRILOG 1. OBRAZAC PRIJEDLOGA ZA OVRHU NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE Komentar na sastavni dio obrasca "Nalog ovršeniku"; Bilo bi uputno i ovdje upisati IBAN ovrhovoditelja jer ovršeniku neće biti jasno gdje se na obrascu nalazi IBAN. Također, nužno je unijeti za svaki ovršni prijedlog, POZIV NA BROJ, jer bez istoga nije moguće prepoznati uplatu. Poziv na broj je osnovna stavka svake uplate te stoga mora stajati kao dio naloga ovršeniku. Nemoguće je u jedno polje unijeti iznose, datume i sl kada se ovrha pokreće za više potraživanja sa sličnom pravnom i stvarnom osnovom. Najbolji primjer su telekom potraživanja odn sva potraživanja koja dospijevaju periodički, i gdje ovrhovoditelj umjesto da za istog ovršenika izrađuje po jedan ovršni predmet za svaki neplaćeni mjesec (račun), pokreće postupak za više mjeseci (računa) odjednom. Nužno je dakle omogućiti (automatski) unos više različitih stavki sa različitim datumima dospijeća. U protivnom bi se jedino moglo protiv jednog dužnika pokrenuti onoliko ovršnih postupaka koliko ima računa (npr 5 umjesto 1) i time dužniku nastaje 5 x veći trošak. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
31 HUAN Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja PRILOZI, PRILOG 1. OBRAZAC PRIJEDLOGA ZA OVRHU NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE Komentari na sastavni dio obrasca "Ovršni zahtjev"; Nemoguće je u jedno polje unijeti iznose, datume i sl kada se ovrha pokreće za više potraživanja sa sličnom pravnom i stvarnom osnovom. Najbolji primjer su telekom potraživanja odn sva potraživanja koja dospijevaju periodički, i gdje ovrhovoditelj umjesto da za istog ovršenika izrađuje po jedan ovršni predmet za svaki neplaćeni mjesec (račun), pokreće postupak za više mjeseci (računa) odjednom. Nužno je dakle omogućiti (automatski) unos više različitih stavki sa različitim datumima dospijeća. U protivnom bi se jedino moglo protiv jednog dužnika pokrenuti onoliko ovršnih postupaka koliko ima računa (npr 5 umjesto 1) i time dužniku nastaje 5 x veći trošak. Komentar na polje a) Sredstvo ovrhe; Ovdje nedostaje polje/crta u/na koje će se unijeti podatak o kojem se sredstvu ovrhe radi? Komentar na polje b) Na predmetu ovhe; Ovdje nedostaje polje/crta u/na koje će se unijeti podatak o kojem se predmetu ovrhe radi? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
32 HUAN Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja PRILOZI, PRILOG 1. OBRAZAC PRIJEDLOGA ZA OVRHU NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE Komentar na vjerodostojnu ispravu u prilogu; Vjerodostojna isprava bi trebala biti sastavni dio obrasca ili se treba omogućiti način masovnog slanja vjerodostojne isprave i automatsko povezivanje sa konkretnim ovršnim prijedlogom. Tek time bi se ispunila svrha elektronifikacije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
33 HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA PRILOZI, PRILOG 2. OBRAZAC OBAVIJESTI PRILOG 2. OBRAZAC OBAVIJESTI 1. informacija o prijedlogu U tekstu obavijesti pogrešno stoji „U prilogu Vam se dostavlja prijedlog za ovrhu koji je dana________ javnom bilježniku___________ podnio ovrhovoditelj…“, umjesto ispravnog: „U prilogu Vam se dostavlja prijedlog za ovrhu koji je dana________ Općinskom sudu u ___________ podnio ovrhovoditelj…“. 2. informacija o podnošenju prigovora Predlaže se da se u obavijesti jasno istakne da se na obavijest ne može istaknuti prigovor. 3. informacija o izvansudskom rješavanju spora Predlaže se dopuna obavijesti na slijedeći način: “Upućujete se da spor sa ovrhovoditeljem pokušate riješiti izvansudskim putem, te da se u tu svrhu obratite ovrhovoditelju ili njegovom punomoćniku (kontakt podaci na prijedlogu koji je prilog ove obavijesti).” Prihvaćen Prihvaća se.
34 OWENS, HOUŠKA I PARTNERI, odvjetničko društvo d.o.o. PRILOZI, PRILOG 4. OBRAZAC RJEŠENJA O OBUSTAVI POSTUPKA Ne postoji izmjena Ovršnog zakona 13/20. U izreci rješenja nedostaje glagol. Primjerice, „donosi sljedeće“ ili samo „donosi“. U obrazloženju rješenja pogrešno stoji da je ovršenik podnio prijedlog za ovrhu. Ovršenik ne podnosi prijedlog za ovrhu, već ovrhovoditelj. "U skladu s navedenim odlučeno je kao u izreci Rješenje." - riječ "Rješenje" je navedena u pogrešnom padežu. Prihvaćen Prihvaća se.
35 OWENS, HOUŠKA I PARTNERI, odvjetničko društvo d.o.o. PRILOZI, PRILOG 6. IZNOS TROŠKOVA: Ovrhovoditelju je na ovakav način nemoguće specificirati koje to troškove potražuje, slijedom čega je i sudu nemoguće odlučiti o osnovanosti takvog traženja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
36 HUAN Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja PRILOZI, PRILOG 6. Komentar na sastavni dio obrasca "Troškovi postupka"; Polje "Iznos troška" Da li je ovo ukupan trošak ovršnog postupka ili trošak do podnošenja prijedloga? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
37 HUAN Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja PRILOZI, PRILOG 6. Komentar na sastavni dio obrasca Ovršni zahtjev; Polje "Novčana tražbina" Nisu uključene sve tražbine? Razdvajanje redovne i zatezne kamate, kako se označava od kad teče kamata i koja zatezna kamata se primjenjuje za dalje nakon utuženja odnosno pokretanja postupka Polje " Troškovi postupka" Da li se s razlogom ponavlja polje za ispuniti s obzirom da se navodi u dijelu obrasca "Ovršna isprava" ? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
38 HUAN Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja PRILOZI, PRILOG 6. Komentari na dio polja obrasca "Predmeti ovrhe"; Da li se opisuje nekretnina ili se samo navede nekretnina općenito kako je tu stavljeno? Polje "Drugi propisani podaci potrebi za provedbu ovrhe" Što se ovdje navodi? Broj računa na koji je potrebno izvršiti isplatu npr? Gdje je sadržan nalog za upis zabilježbe ovrhe u zemljišnim knjigama Gdje je sadržano rješenje o ovrsi kojim se ista određuje? Jer je to sastavni dio prijedloga za ovrhu do sad bilo Gdje su podaci o datumu ovršnosti? Gdje se dodaje i prijedlog za iseljenje ako s isto odmah u prijedlogu za ovrhu traži? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
39 HUAN Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja PRILOZI, PRILOG 6. Komentar na polja obrasca "Ovršna isprava"; Polje "Izdavatelj isprave" Tko je izdavatelj isprave kada se radi o ugovoru koji je ovršna javnobilježnikčka isprava, da li je to javni bilježn ik? No on nije izdavatelj, on potvrđuje ispravu Polje "Vrsta isprave" Da li se ovdje ponovo unosi isti podatak koji je gore naveden? Polje "Oznaka isprave" Što je oznaka isprave? Broj ovjere? Što ukoliko ima više isprava, da li se ovaj dio više puta ponavalja? Polje "Datum izdavanja isprave" Da li je to datum ugovora ili datum solemnizacije (ako je osnova jb ovršna isprava)? Polje "Opis tražbine" Što se misli pod opisom tražbine? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
40 HRVOJE ŠIMIĆ PRILOZI, PRILOG 6. Kod dostave ovršnih isprava koje nisu sastavljene kao elektroničke isprave (npr presude koje nema mogućnost provjere jerodostojnost dokumenta web adresi:https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/sastavljene ; sporazumi o osiguranju i slično ) biti će gotovo nemugće zatražiti da se predloži ovrha jer se ovršna isprava mora predma dosadašnjoj sudskoj praksi podnijeti u izvorniku ili ovjerovljenoj preslici, tako da treba u vrlo kratkom roku predvidjeti da sudovi ili upravna tijela koja su sastavila takve isprave moraju izdavati na zahtjev stranke elektronsku ispravu. Jednako tako treba omogućiti /predvidjeti da i javni bilježnici kad solemniziraju isprave, ili ovjeravaju potpise na ispravama na zahtjev stranke pretvore takav dokument kao elektronsku ispravu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.