Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga Biom PRAVILNIK Smatramo neophodnim propisivanje obveze i načina redovitog praćenja stanja (monitoringa) strogo zaštićenih vrsta na ribnjacima. Ti podaci su neophodni za upravljanje populacijama tih strogo zaštićenih vrsta i iznimno su bitni za informirano odlučivanje vezano za buduće potpore. Naime, praćenjem stanja strogo zaštićenih vrsta će se moći ocijeniti u kojoj mjeri dobivene potpore pridonose očuvanju strogo zaštićenih vrsta na području ribnjaka. Praćenje stanja ne mogu provoditi sami ribnjačari nego je potrebno da ga provode stručne i ovlaštene osobe (u slučaju strogo zaštićenih vrsta su to biolozi koje ovlašćuje nadležno Ministarstvo). Pri propisivanju načina monitoringa neophodno je konzultirati Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja koje je u prethodnom razdoblju već izradilo odgovarajuće protokole. Nije prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede nije nadležno tijelo za provedbu zakonskih i podzakonskih propisa koji uređuju područje praćenja stanja strogo zaštićenih vrsta te se ovim Pravilnikom, koji se donosi se na temelju Zakona o akvakulturi i utvrđuje odredbe za državnu potporu, ne može takva obveza propisati.
2 Udruga Biom PRAVILNIK, I. OPĆE ODREDBE Komentar na članak 3.: Ovim Pravilnikom se propustilo riješiti glavno pitanje nastanka šteta na ribnjacima - tj. štete koje mogu počiniti životinjske vrste koje nisu strogo zaštićene (npr. veliki vranac Phalacrocorax carbo, siva čaplja Ardea cinerea i sl.) budući da se sukladno čl. 3. st. 2. Pravilnika naknada štete odnosi samo na štetu počinjenu od strane strogo zaštićenih vrsta. Predlažemo da se Pravilnik izmijeni tako da je moguće ostvariti potporu i za štete koje počine životinjske vrste koje nisu strogo zaštićene. Nije prihvaćen Ovaj program državne potpore, uključujući predmet potpore te uvjete i kriterije, odobren je od strane Europske komisije u skladu sa Smjernicama za ispitivanje državnih potpora u sektoru ribarstva i akvakulture (2015/C 217/01 i 2018/C 422/01). S obzirom da se Pravilnik u svrhu provedbe odobrenog programa potpore, uvjeti i kriteriji definirani Pravilnikom su usklađeni sa istim i nije ih moguće mijenjati.
3 Udruga Biom PRAVILNIK, II. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE KORISNIKA Komentar na članak 4.(2): Smatramo kako za dobivanje potpore ne bi trebali biti prihvatljivi ni oni korisnici na čijim ribnjacima je zabilježen lov divljači koji nije u skladu sa zakonodavstvom Republike Hrvatske.Također u Pravilniku treba definirati da se odobrena potpora može naknadno ukinuti ako je korisnik prekršio članak 4. (3) ovog Pravilnika ili ako je na ribnjaku zabilježen lov koji nije u skladu sa zakonodavstvom Republike Hrvatske. Trenutna formulacija članka podrazumijeva eliminaciju takvih korisnika samo tijekom dodjeljivanja potpore, ali ne i ukidanje potpore nakon što je ona dodijeljena. Smatramo kako se potpora treba oduzeti Korisniku u slučaju da odbije pristup ribnjaku stručnim osobama koje provode monitoring vrsta. Komentar na članak 5.(4): Pravilnikom je potrebno propisati da se u slučaju odbijanja kontrole potpora oduzima. Komentar na članak 5.(6): S obzirom da se svi šaranski ribnjaci nalaze unutar ekološke mreže Natura 2000, kao područja očuvanja značajna za ptice, u njima je neprihvatljivo korištenje bilo kakvih metoda odvraćanja i neselektivnog rastjerivanja ptica koje dovode do uznemiravanja svih vrsta ptica, kao i ciljnih vrsta očuvanja značajnih na razini Europske unije, što uključuje i lov. Također smatramo da je općenito, pa tako i ovim Pravilnikom, potrebno poticati korištenje neinvazivnih mjera zaštite riba koje ne uključuju uznemiravanje svih ptica, pa tako i onih koje su ciljne vrste očuvanja ekološke mreže. Smatramo kako korisnik ne može istovremeno dobiti potporu za štete od ptica i drugih vrsta životinja i koristiti invazivne metode odvraćanja, poput lova, koje uznemiruju upravo one strogo zaštićene vrste ptica kojima je omogućeno hranjenje na ribnjacima te zbog kojih se potpora dobiva. Uostalom, namjerno hvatanje, ubijanje ili uznemiravanje svih vrsta ptica iz prirode koje se prirodno pojavljuju na teritoriju Republike Hrvatske zabranjeno je Zakonom o zaštiti prirode. Stoga predlažemo da se dio: "U slučaju vrsta koje se u načelu smiju loviti, korisnik mora dokazati da su na predmetnom ribnjaku lov i upotreba mjera odvraćanja bili isključeni ili da su bili nedovoljni da bi se šteta izbjegla." zamijeni sljedećom formulacijom: "Korisnik mora dokazati da su na predmetnom ribnjaku lov i upotreba zvučnih mjera odvraćanja bili isključeni." Također, formulacija "vrste koje se u načelu smiju loviti" nije jasna te je potrebno pojasniti na koje se vrste točno misli. Nije prihvaćen Vezano za komentar na članak 4. stavak 2., napominjemo da je člankom 5. stavcima 1. i 2. Pravilnika već definirano da korisnik mora vratiti potporu u cijelosti u slučaju da ne djeluje u skladu sa uvjetima iz članka 4. stavaka 2. i 3. Pravilnika tijekom cijelog razdoblja dodjele potpore i u razdoblju od pet godina nakon završnog plaćanja korisniku. U odnosu na komentar na članak 5. stavak 4., Pravilnikom su već propisana postupanja u slučaju nepoštivanja uvjeta, kriterija ili obveza koje proizlaze iz Pravilnika. Naime, člankom 5. stavkom 4. propisano je da je korisnik dužan omogućiti kontrolu na terenu te čuvati i omogućiti dostupnost dokumentacije sukladno članku 12. Pravilnika, a kojim je propisano da kontrola može biti kontrola prije plaćanja i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja te da se osim redovnih kontrola, kontrole na terenu mogu se obavljati i u bilo kojem trenutku od dana podnošenja Zahtjeva za potporu do isteka pet godina od izvršenog konačnog plaćanja. Člankom 9. stavkom 3. propisano je da Ministarstvo poljoprivrede i korisnik kojem je doneseno Rješenje o dodjeli sklapaju Ugovor kojim se uređuju međusobni odnosi, prava i obveze Ministarstva poljoprivrede i korisnika vezano za dodjelu državne potpore na temelju Pravilnika. Nadalje, člankom 14. propisano je da će Uprava ribarstva Rješenjem o povratu sredstava od korisnika zahtijevati povrat u slučaju nepravilnosti utvrđene nakon isplate. Što se tiče komentara na stavak 6., zabrane i/ili ograničenja primjene određenih mjera odvraćanja propisuju se posebnim propisima iz područja zaštite prirode. Člankom 5. stavkom 6. Pravilnika propisano je da korisnik mora dokazati da su protiv predmetnih divljih životinja upotrijebljene sve moguće zakonite mjere odvraćanja. Slijedom navedenoga, propisana je obveza korisnika da primjenjuje isključivo mjere odvraćanja dozvoljene zakonskim i relevantnim podzakonskim propisima.
4 Udruga Biom PRAVILNIK, VI. KONTROLA NA TERENU I ČUVANJE DOKUMENTACIJE Komentar na članak 12.: Prema Pravilniku kontrolu na terenu provode samo djelatnici Uprave ribarstva, no smatramo kako i inspekcija zaštite prirode treba provoditi kontrolu mjera odvraćanja na terenu, budući da je riječ o dobivanju naknade za štetu od strogo zaštićenih vrsta. Smatramo da je u Pravilnik potrebno dodati da se potpora oduzima korisnicima, ako se i nekom drugom kontrolom utvrdi ugrožavanje strogo zaštićenih vrsta ili lov koji nije u skladu sa zakonodavstvom Republike Hrvatske (npr. tijekom kontrola provedenih od strane policije, inspekcije Državnog inspektorata te čuvara prirode javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima). Nije prihvaćen Ovaj Pravilnik se ne donosi na temelju niti za provedbu zakonskih propisa koji uređuju područje inspekcije zaštite prirode te nije moguće istim propisati postupanje inspekcije zaštite prirode. Što se tiče oduzimanja potpore u slučaju da je nekom drugom kontrolom utvrđeno kršenje zakonodavstva Republike Hrvatske, napominjemo kako je člankom 14. propisano je da će Uprava ribarstva Rješenjem o povratu sredstava od korisnika zahtijevati povrat u slučaju nepravilnosti utvrđene nakon isplate, a u skladu sa odlukom o utvrđenoj nepravilnosti.
5 HGK PRAVILNIK, PRILOG I. Sekcija za toplovodni uzgoj HGK predlaže rečenicu iz Priloga I. koja glasi: "Izračun se povećava za 30%, a maksimalno 5.772,55 kn/ha.", izmijeniti tako da glasi: "Izračun se povećava za 50%, a maksimalno 5.772,55 kn/ha.". Obrazloženje: Šaranski ribnjaci u zaštićenim područjima prirode (posebni rezervat, park prirode itd) imaju zabranu lova propisanu izravno kroz uvjete zaštite prirode ili neizravno kroz odredbe posebnog propisa iz područja zaštite prirode, čime su mjere za ublažavanje ili sprečavanje štete od ptica i divljih životinja na tim ribnjacima zabranjeni, odnosno maksimalno ograničeni. Na tim ribnjacima gubici u proizvodnji ribe su značajno veći u odnosu na ostale šaranske ribnjake, koji nemaju takvu vrstu ograničenja. Još 2007. godine Državno povjerenstvo za procjenu šteta od ribojednih ptica donijelo je zaključak da bi naknada za šaranske ribnjake u zaštićenim područjima prirode, trebala biti povećana za 100% u odnosu na ostala komercijalna uzgajališta i iznositi 4.000,00 kn/ha. Prilogom I. propisani su način i uvjeti za izračun potpore u zaštićenim područjima gdje je propisano povećanje za 30% u odnosu na ribnjake koji nisu u zaštićenim područjima. Pozivajući se na sve prethodno navedeno predlažemo povećanje izračuna potpore za 50% za zaštićena područja, kako bi se ublažile opisane posljedice vezane uz zabranu lova i nastalih šteta. Prihvaćen Rečenica iz Priloga I. izmijenit će se kako je predloženo odnosno glasit će: "Izračun se povećava za 50%, a maksimalno 5.772,55 kn/ha."