Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o institucionalnom okviru za EU fondove u Republici Hrvatskoj

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK IV.TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA S OBRAZLOŽENJEM, Članak 2. Predlaže se u članku 2., u stavku 1. precizirati točku 11. na način da se izrijekom navedu relevantni partneri za Sporazum o partnerstvu, odnosno da se umjesto generičkog pojma „gospodarski i socijalni partneri“ jasno identificiraju i navedu partneri kako su navedeni u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 240/2014 od 7. siječnja 2014. o europskom kodeksu ponašanja za partnerstvo u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova (dalje: Delegirana uredba). Dakle, člankom 3. Delegirane uredbe „Identificiranje relevantnih partnera za Sporazum o partnerstvu“, u stavku 1. točki b.ii nacionalne gospodarske komore izrijekom su određene kao gospodarski i socijalni partneri. Isto tako, u članku 4. Delegirane uredbe „Identificiranje relevantnih partnera za programe“, u stavku 1. točki b.ii nacionalne ili regionalne gospodarske komore izrijekom su određene kao gospodarski i socijalni partneri. Smatramo da je potrebno u ovome Zakonu jasno i nedvosmisleno navesti nacionalne gospodarske komore, kako bi se u idućem financijskom razdoblju izbjeglo usko tumačenje pojma „gospodarski i socijalni partneri“ i osiguralo da komore budu prihvatljivi partneri, a radi osiguravanja uravnotežene zastupljenosti svih poduzeća, bez obzira na njihovu veličinu, zajedno s predstavnicima socijalne ekonomije, kako je i određeno Delegiranom uredbom. Nije prihvaćen "Ovaj Zakon uspostavlja institucionalni okvir za korištenje EU fondova primjenjiv od financijskog razdoblja 2021.-2027. nadalje, stoga nije vezan uz pojedino financijsko razdoblje niti uz EU regulativu pojedinog financijskog razdoblja. Ovim Zakonom u članku 2. točka 11. partneri su definirani kao jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i druga javna tijela, gospodarski i socijalni partneri, relevantna tijela koja predstavljaju civilno društvo kao i ostali dionici u postupku planiranja, pripreme i provedbe EU fondova, a koja nisu tijela u institucionalnom okviru niti korisnici. Navedena definicija ne utječe na provedbu odredbi Delegirane Uredbe Komisije (EU) br.240/2014 od 7. siječnja 2014. godine o europskom kodeksu ponašanja za partnerstvo u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Također, navedena definicija ne utječe niti na druge definicije utvrđene mjerodavnim EU pravnim propisima pojedinog financijskog razdoblja. Također, navedene definicija daje dovoljno prostora da se uključe svi relevantni partneri.