Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu cjenika vatrogasnih intervencija

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hinko Mance CJENIK VATROGASNIH INTERVENCIJA, II. Definicija ovog članka je u najmanju ruku čudna. Kako odrediti trošak vatrogasca čija je plaća sufinancirana iz državnog proračuna? U nekoj postrojbi plaća se osigurava 100% u državnom proračunu, a u nekima 60%. Što s troškom vatrogasnih vozila koja su kupljena iz državnog proračuna, a što s troškom onih vozila koja su kupljena iz proračuna jedinica lokalne samouprave? Nije prihvaćen Odredbama članka 94. stavka 5. Zakona o vatrogastvu, propisano je da javne vatrogasne postrojbe čiji su profesionalni vatrogasci uključeni izvan područja za koje je osnovana ima pravo na naknadu svih nastalih troškova, osim plaće uključenih vatrogasaca koja je sufinancirana iz državnog proračuna.
2 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske CJENIK VATROGASNIH INTERVENCIJA, II. U točki II. je nejasno definirano s puno veznika "te" pa bi se ova točka trebala podijelit na dva stavka tako da glase: "Cjenik iz točke I. primjenjuje se na dobrovoljno vatrogasno društvo ili profesionalnu vatrogasnu postrojbe u gospodarstvu koja je intervenirala na događaju izvan svog područja odgovornosti i djelovanja, a na temelju zapovijedi nadređenog zapovjednika, te ima pravo na naknadu nastalih troškova." "Cjenik iz točke I. primjenjuje se i na javne vatrogasne postrojbe čiji su profesionalni vatrogasci uključeni izvan područja za koje je osnovana te ima pravo na naknadu svih nastalih troškova, osim plaće uključenih vatrogasaca koja je sufinancirana iz državnog proračuna." Prihvaćen uvrštena primjedba
3 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske CJENIK VATROGASNIH INTERVENCIJA, III. Točku III. treba bitno izmijenit jer je navedenim načinom omogućena različita primjena ovog cjenika, a također treba razlikovati cijenu pojedinačnog sata rada vatrogasne tehnike od ukupnog troška vatrogasne intervencije što u ovoj točki III. nije učinjeno, a Zakon o vatrogastvu definira trošak vatrogasne intervencije a ne cijenu jer pod cijenom se podrazumijeva pojedinačno izraženi iznos po komadu ili jedinici vremena a trošak je umnožak pojedine cijene i sati ili komada te zbroj svih elemenata vatrogasne intervencije. Stoga predlažemo da točka III glasi: "Ukupna trošak vatrogasne intervencije sastoji se od: - troška rada vatrogasne tehnike na mjestu vatrogasne intervencije koji se obračunava u minutama rada na mjestu vatrogasne intervencija u što je uključen trošak vozača koji upravlja vatrogasnom tehnikom; - troška upotrijebljene vatrogasne opreme u minutama i količine sredstva za gašenje požara na vatrogasnoj intervenciji; - troška dolaska vatrogasnih vozila do mjesta vatrogasne intervencije koji se obračunava po prijeđenom kilometru vatrogasnih vozila u što je uključen trošak vozača vatrogasnog vozila; - trošak rada vatrogasaca s vatrogasnom tehnikom na mjestu intervencije koji se obračunava u minutama provedenom na vatrogasnoj intervenciji a koji se računa od izlaska iz postrojbe do ponovnog povratka u postrojbu, u što ne ulaze vatrogasci vozači koji su uključeni u trošak rada vatrogasne tehnike po satu. Vatrogasna tehnika i oprema može se pojedinačno unajmiti ili pojedinačno uporabit a troškovi takvog najma odnosno uporabe obračunava se prema vrsti unajmljene vatrogasne tehnike i/ili rada vatrogasca s unajmljenoj tehnici prema stavku 1. ove točke." Obrazloženje: U cijenu sata rada vatrogasnog vozila je uključen i rad vatrogasca vozača s tim vozilom, a isto tako u cijenu prijeđenog kilometra s vatrogasnim vozilom je uključen i vozač vatrogasac, jednako tako je u satu leta aviona i helikoptera uključena i posada koja upravlja tim letjelicama, pa također i u sat rada vatrogasnog vozila i opreme mora biti uključen i rad vatrogasca koji upravlja s tim vozilom ili opremom. Dakle treba se izjednačit postupak obračuna za svu vatrogasnu tehniku kako bi bio jednak pristup obračunu troškova, te da se dva puta ne obračunava isti trošak u korištenju vatrogasnog vozila i vatrogasca koji s tim vozilom upravlja. Kad se na tržištu traži najam dizalice tada se cijena izražava za cjelokupan najam po satu angažiranja dizalice zajedno s osobom koja upravlja dizalicu, a isto je tako i za prijevoz robe, prijevoz pogrebnika i drugih prijevozničkih usluga gdje je u cijenu prijeđenog kilometra ili sata rada uključena i osoba koja upravlja s iznajmljenim vozilom ili dizalicom. Ovaj princip se mora primijenit i na cijene vatrogasne opreme i tehnike. Sam rad vatrogasaca koji nisu vozači ili koji ne upravljaju s vatrogasnom tehnikom na vatrogasnoj intervenciji se posebno obračunava po satu rada od trenutka izlaska na intervenciju do dolaska u vatrogasnu postrojbu te se on dodaje na trošak vatrogasne tehnike koja je uključena u vatrogasnu intervenciju u čiji sat rada ili prijeđeni kilometra je uključen i vatrogasac vozač. Djelomično prihvaćen Zakon o vatrogastvu je propisao da se donosi cjenik vatrogasnih intervencija, a ne trošak vatrogasnih intervencija. Nadalje, odredbama cjenika se propisuje cijena vatrogasnih intervencija sukladno kojoj se naplaćuju troškovi vatrogasne intervencije od pravne i fizičke osobe koja je svojom krivnjom prouzročila izvanredni događaj; naplata troškova vatrogasne intervencije na cestama od pravne ili fizičke osobe koja je odgovorna za upravljanje i održavanje cesta prema pozitivnim propisima, naknada troškova dobrovoljnog vatrogasnog društva, profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu i javne vatrogasna postrojba kada intervenira izvan područja za koje je osnovana odnosno izvan svog područja odgovornosti i djelovanja. Dakle odredbama cjenika vatrogasnih intervencija ne propisuje se cijena najma vatrogasne tehnike, vozila, opreme, sredstava.. Usklađena točka III. da jasnije precizira što sačinjava cijenu
4 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske CJENIK VATROGASNIH INTERVENCIJA, IV. U točki IV. treba riječ "sat" iza riječi "početak" treba zamijenit riječima "vatrogasne intervencije", iza riječi "dojave" dodati riječi "izraženog u sati i minuti" a iza riječ "a" dodati riječi "ukupno vrijeme trajanja vatrogasne intervencije" a riječi "broj sati" treba brisati, iza riječi "postaju" dodati riječi "izražene u satu i minutama" pa bi nakon ovih izmjena i dopuna ova točka glasila: "Vatrogasna intervencija je skup mjera, radnji i postupaka koje provode vatrogasne snage u vremenu od zaprimljene dojave do povratka u vatrogasnu postaju, na temelju zaprimljene dojave ili zapovjedi nadležnog vatrogasnog zapovjednika, zbog nastalog izvanrednog događaja te se početak vatrogasne intervencije u smislu ovog Cjenika računa kao vrijeme koje započinje zaprimanjem dojave izraženo u satima i minutama, a ukupno vrijeme vatrogasne intervencije se utvrđuje povratkom u vatrogasnu postaju izraženo u satima i minutama, a ne obračunavaju se manje od jednog sata. Nije prihvaćen cijena propisana ovim cjenikom nije izražena za minute već sate
5 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske CJENIK VATROGASNIH INTERVENCIJA, VI. U točki VI: brisati riječi "cijena rada vatrogasca" također cijena sata od 200 kn/satu za zapovjedno vozilo i 300 - 500 kn/satu za vatrogasno vozilo za prijevoz vatrogasaca je prevelika jer se na tržištu za takvo kombi vozilo plaća za dnevni najam od 350 - 400 kn po danu. Prema predloženom Cjeniku malo vozilo za prijevoz vatrogasaca za 24 sata košta 7.200 kn čemu se treba dodati prema prijedlogu još i 3.600 kn za vatrogasca vozača te prijeđeni kilometri cca 100 km je 1.000 kn pa ukupno za 24 sata za ovakav najam vatrogasnog kombi vozila stajao bi 11.800 kn uz prijeđenih 100 km, što je nenormalno skupo, te ove stavke treba uskladit sa tržišnim cijenama najma kombi vozila. Obrazloženje: Cijena vozača vatrogasca je uračunata u cijenu prijeđenog kilometra pa se dva puta obračunava u ovom prijedlogu što nije primjenjivo. Kod svih prijevozničkih usluga u cijenu prijeđenog kilometra uračunat je i vozač osim kod renta - car gdje se unajmljuje vozilo po kilometru i danu najma, koji je bitno manji od najma po satu kombi vatrogasnog kombi vozila. Za kombi vozilo sličnih karakteristika na tržištu najam se računa od 350 - 400 kn po danu plus 5-7 kn po prijeđenom kilometru uz vlastito gorivo, bez vozača. U prijedlogu cjenika je takvo vozilo od 300 - 500 kn/satu a tome se doda 10 kn po prijeđenom kilometru te 150 kn/satu za vatrogasca vozača i kad se sve to zbroji sam najam je od 450 - 650 kn/ satu plus prijeđeni kilometri, što daleko premašuje najmove istih takvih kombi vozila na tržištu. Za satnicu vatrogasnog kombi vozila se na tržištu dobije cjelodnevni najam, a kilometri se posebno računaju. Gdje je tu računica i koja će to općina i grad odnosno županija moći platit kad se 10 takvih vatrogasnih kombija upute na Jadran na nekoliko dana. Treba se postaviti realne cijene koje se na tržištu mogu dobiti za najam ovakvih kombi vozila, a ne napuhavat cijene koje nitko neće moči platit, što ne bi trebao biti cilj Cjenika nego da se nadoknadi stvarni troškovi koji su nastali a ne da se ostvari ekstra profit na takvim vozilima. Prema predloženim pojedinim cijenama kao što su kombi vozila i zapovjedna vozila nije se uopće gledalo kako se kreću tržišne cijene najma takvih i sličnih vozila nego se brojke nabacale po principu neka se nađe, a netko to mora i platiti. Nije prihvaćen vatrogasna djelatnost je neprofitna, stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Odredbe cjenika se ne primjenjuju za najam vozila niti za situacije koje nisu obuhvaćene točkama I. i II. Cjenika stoga je bespredmetno uspoređivati prijevozničke usluge sa naplatom troška vatrogasne intervencije.
6 Petar Prpić CJENIK VATROGASNIH INTERVENCIJA, VI. Dodati: Za svaki započeti sat računa se cijena punog sata. Djelomično prihvaćen Usklađen sadržaj točke IV
7 Vatrogasna postrojba Kutina CJENIK VATROGASNIH INTERVENCIJA, VII. Potrebno je ubaciti sljedeću opremu koja najčešće nije sastavni dio opreme standardnih vozila ili se zbog potrebe dovozi iz skladišta-spremišta.. Prikolica za prijevoz opreme, materijala i sredstava ---- 150 kn/ h Rezervni izolacijski aparat ------ 200 kn/ h Rezervna boca za izolacijski aparat ------ 50 kn/kom Mobilni kompresor za punjenje boca izolacijskih aparata ------ 200 kn/ h Ronilačka oprema po osobi------ 300 kn/ h Oprema za spašavanje na vodi ------ 300 kn/ h Oprema za spašavanje iz dubina i s visina ------ 300 kn/ h Prihvaćen Uvršteno
8 Marko Tišljar CJENIK VATROGASNIH INTERVENCIJA, VII. Dodati u "UPORBA VATROGASNE OPREME I SREDSTAVA": Rad hidrauličkog alata, sat: 300,00 kn Rad pneumatskih podizača tereta, sat: 250,00 kn Rad pneumatskog sustava za podupiranje i osiguravanje, dan: 300,00 kn Obrazloženje 1: Hidraulički alat se ne mora nužno koristiti za spašavanje života u prometnim nesrećama, već može poslužiti i kao oprema za stabilizaciju i/ili podizanje predmeta odnosno tereta. Hidraulički alati koriste se i kod otvaranja raznih objekata kada životi osoba nisu ugroženi stoga se hidraulički alat i njegov rad, ne mogu uvijek svrstavati u spašavanje. Obrazloženje 2: Pneumatski podizači tereta, isto kao i hidraulički alat mogu služiti i kod drugih vrsta intervencija koje isključuju spašavanje, kao npr. "vraćanje željezničke kompozicije kod iskakanja sa kolosijeka" ili podizanje i pomicanje drugih teških predmeta i tereta. Obrazloženje 3: Rad pneumatskog sustava za podupiranje i osiguravanje, kao i prethodno navedeni sustavi može svoju svrhu pronaći u intervencijama u kojima nema potrebe za spašavanjem. Poput podupiranja raznih zidova, nadvoja, nosivih konstrukcija, međukatnih konstrukcija itd.. Prihvaćen Urvšteno
9 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske CJENIK VATROGASNIH INTERVENCIJA, VII. Prijedlog od Prpića je neprihvatljiv jer je vatrogasna pumpa na vozilu uključena u cijenu vatrogasnog vozila pa bi se dva puta naplaćivala ista usluga, jednom vatrogasno vozilo a onda posebno vatrogasna pumpa, što je apsurd. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
10 Petar Prpić CJENIK VATROGASNIH INTERVENCIJA, VII. Dodati: Rad vatrogasne pumpe ugrađene na vozilo, sat: 300 kn Nije prihvaćen nije moguće naplatiti korištenje dijela koji čini cjelinu.
11 Ivica Labaš CJENIK VATROGASNIH INTERVENCIJA, VIII. Ne razumijem odredbu da je cijena rada vatrogasca izražena u bruto iznosu, a u slijedećoj glavi naznačeno je da su cijene u Cjeniku izražene bez poreza na dodanu vrijednost. Nije prihvaćen Porez na dodanu vrijednost se ne obračunava na rad fizičkih osoba.
12 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske CJENIK VATROGASNIH INTERVENCIJA, VIII. U ovoj točki VIII. u tabeli pod rednim brojem 1. u zagradi izbaciti riječi "(uključujući vozača vatrogasnog vozila)" jer je on uključen u cijenu prijeđenog kilometra pa se ne može dvaput obračunavat. Prihvaćen Odredbe cjenika ne propisuju da je sat vatrogasca vozača uključen u cijenu prijeđenog kilometra.
13 Petar Prpić CJENIK VATROGASNIH INTERVENCIJA, IX. Dodati kao dio ovog ili novog zasebnog članka: ''HVZ obvezuje se uskladiti odredbe (cijene) donesene u ovom dokumentu s računalnim aplikacijama HVZ-a kako bi se u izvještaju automatizmom obračunali gore navedeni troškovi." Primljeno na znanje Primljeno na znanje